ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ μέλος της Επιτελικής Επιτροπής για την Αντισεισμικότητα των υφισταμένων κτιρίων (ΕΠΑΝΤΥΚ) μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) 1 Ε.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ 1 ΙΣΧΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ (τρεχόντως)

2 ΙΣΧΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ (συνέχεια) ΙΣΧΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ (συνέχεια) 7) Λόγω της παγιωμένης και επιτυχούς χρήσης του ΕΚΩΣ και του ΕΑΚ για κτίρια από σκυρόδεμα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις τους που κρίθηκαν απαραίτητες για την Χώρα μας δεν υποκαθίστανται προς το παρόν επαρκώς από αντίστοιχες διατάξεις των Ευρωκωδίκων, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της αποκλειστικής εφαρμογής του ΕΚΩΣ-2000 και του ΕΑΚ για κάποιο διάστημα ακόμη, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τα σχέδια των Εθνικών Προσαρτημάτων που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1 της παρούσας, όπως αυτά καθορίσθηκαν από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως «Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού (πλην γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες» (ΠΡΟΣΥ-ΠΜ).

3 ΙΣΧΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ (συνέχεια) γ. Για αποτίμηση της συμπεριφοράς υπαρχόντων ή ενισχυόμενων κτιρίων σύμφωνα με το ΕΝ Όσον αφορά την παραμορφωσιακή ικανότητα μελών και τους συναφείς μερικούς συντελεστές ασφαλείας υλικών σε Οριακή Κατάσταση Σεισμικής Αστοχίας, που θα χρησιμοποιηθούν στους σχετικούς ελέγχους μελών, γίνεται αναφορά στις ακόλουθες πηγές: α. Πληροφοριακά Παραρτήματα Α έως Γ του ΕΝ :2005, με χρήση των οριακών παραμορφώσεων που ορίζονται εκεί για την Οριακή Κατάσταση «Σοβαρών Βλαβών» β. Για κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος: «Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» - Κεφάλαιο 7: Προσδιορισμός Συμπεριφοράς Δομικών Στοιχείων, και Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι Ασφαλείας, με χρήση των οριακών παραμορφώσεων που ορίζονται εκεί για ανελαστική ανάλυση και έλεγχο στη Στάθμη Επιτελεστικότητας «Προστασία ζωής». ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ «ΠΑΝΕΝΤΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ Υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εκδώσουν Non Contradictory Complementary Information, NCCI, δηλαδή συμπληρωματικές μη αντικρουόμενες (προς τους Ευρωκώδικες) πληροφορίες την (αρχικά τον Μάρτιο 2010). Στην Ελλάδα σχεδιαζόταν υπουργική απόφαση που θα περιελάμβανε: 1) Κοντά υποστυλώματα 2) Ελάχιστες διαστάσεις τοιχίων (1,50 2,00 m) 3) «Ελληνική» μέθοδο υπολογισμού τέμνουσας σε στύλους ΟΣ 4) Τον ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΠΕ. εν αναμονή

4 ΚΕΦ Οριακή κατάσταση αστοχίας - Ορισμός του q (1) Ο φορέας θα ελέγχεται ώστε να εξασφαλισθεί ότι έχει την αντοχή και την ικανότητα απόδοσης ενέργειας που καθορίζονται στα σχετικά Μέρη του ΕΝ (2) Η αντοχή και η ικανότητα απόδοσης ενέργειας που θα καθοριστούν για τον φορέα εξαρτώνται από τον βαθμό εκμετάλλευσης της μη γραμμικής απόκρισής του. Σε ποσοτικούς όρους, το ισοζύγιο αυτό μεταξύ αντοχής και ικανότητας απόδοσης ενέργειας χαρακτηρίζεται από τις τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς q και την κατηγορία πλαστιμότητας, που δίνεται στα σχετικά μέρη του EN Στην οριακή περίπτωση μελέτης φορέων που κατατάσσονται στην κατηγορία χωρίς απαιτήσεις πλαστιμότητας (χωρίςαπαιτήσειςαπόδοσηςενέργειας), δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε υστερητική απόδοση ενέργειας, ο δε συντελεστής συμπεριφοράς δεν επιτρέπεται να ληφθεί μεγαλύτερος από την τιμή 1.5, η οποία θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει υπεραντοχές. 7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δεν επιτρέπεται η επιλογή κατηγορίας πλαστιμότητας Χ(αμηλή) για κτήρια από Ο.Σ. και από ξύλο Δεν επιτρέπεται η επιλογή κατηγορίας πλαστιμότητας Μ σε κτήρια από Ο.Σ. σπουδαιότητας ΙΙΙ ή ΙV σε σεισμική ζώνη Ζ2 ή Ζ3, (με εξαίρεση φορείς από προκατασκευασμένα τοιχώματα ή κυψελωτούς φορείς)

5 Κύρια και δευτερεύοντα σεισμικά μέλη Ορισμένα στατικά μέλη (π.χ. δοκοί ή/και υποστυλώματα) μπορούν να χαρακτηριστούν ως "δευτερεύοντα" σεισμικά μέλη (ή στοιχεία), τα οποία δεν αποτελούν μέρος του συστήματος του κτιρίου που αναλαμβάνει την σεισμική δράση. Η αντοχή και η δυσκαμψία των στοιχείων αυτών στις σεισμικές δράσεις θα αγνοούνται Για τα στοιχεία αυτά δεν απαιτείται συμμόρφωση στις απαιτήσεις των Κεφ. 5 έως 9. Tα μέλη αυτά και οι συνδέσεις τους θα σχεδιάζονται και οι λεπτομέρειές τους θα διαμορφώνονται έτσι ώστε να διατηρούν την ικανότητα ανάληψης των φορτίων βαρύτητας όταν υποβάλλονται σε μετακινήσεις που προκαλούνται από την δυσμενέστερη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Η μελέτη αυτών των μελών πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη πρόβλεψη για αποτελέσματα δευτέρας τάξεως (αποτελέσματα Ρ-Δ) Η συνολική συνεισφορά όλων των δευτερευόντων σεισμικών μελών στην οριζόντια δυσκαμψία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της αντίστοιχης συνεισφοράς των κύριων σεισμικών μελών. Ο χαρακτηρισμός ορισμένων στατικών στοιχείων ως δευτερευόντων σεισμικά μελών δεν επιτρέπεται να μεταβάλει την ταξινόμηση του φορέα από μη-κανονικό σε κανονικό. 9 Τύποι στατικών συστημάτων και συντελεστές συμπεριφοράς (1) Τα κτίρια από σκυρόδεμα θα κατατάσσονται σε έναν από τους ακόλουθους τύπους στατικών συστημάτων, ανάλογα με την συμπεριφορά τους υπό οριζόντιες σεισμικές δράσεις: α) πλαισιωτό σύστημα β) διπλό σύστημα (ισοδύναμο με πλαισιωτό ή με σύστημα τοιχωμάτων) γ) σύστημα πλάστιμων τοιχωμάτων (συζευγμένων ή όχι) δ) σύστημα μεγάλων ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων ε) σύστημα ανεστραμμένου εκκρεμούς ζ) στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα. (2) Με εξαίρεση τα κτίρια εκείνα που κατατάσσονται στον τύπο των στρεπτικά εύκαμπτων συστημάτων, τα κτίρια από σκυρόδεμα επιτρέπεται να κατατάσσονται σε έναν τύπο στατικού συστήματος στην μια οριζόντια διεύθυνση και σε διαφορετικό στην άλλη. 10

6 q = q k o w 1,5 Συντελεστές συμπεριφοράς για οριζόντιες σεισμικές δράσεις q = q k o w 1,5 όπου q o Είναι η βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς, που εξαρτάται από τον τύπο του στατικού συστήματος και από την κανονικότητά του σε όψη K w είναι συντελεστής που εκφράζει την επικρατούσα μορφή αστοχίας σε στατικά συστήματα με τοιχώματα 11 Βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς, q o, για συστήματα κανονικά σε όψη Βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς, q o, για συστήματα κανονικά σε όψη ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΠΜ ΚΠΥ Πλαισιωτό σύστημα, διπλό σύστημα, σύστημα συζευγμένων τοιχωμάτων 3,0α u /α 1 4,5α u /α 1 Σύστημα ασύζευκτων τοιχωμάτων 3,0 4,0α u /α 1 Στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα 2,0 3,0 Σύστημα ανεστραμμένου εκκρεμούς 1,5 2,0 Για κτίρια μη κανονικά σε όψη, η τιμή του q o πρέπει να μειώνεται κατά 20% 12

7 Καθορισμός των α 1 και α u Τα α 1 και α u ορίζονται ως εξής: είναι η τιμή με την οποίαν πρέπει να πολλαπλασιαστεί η οριζόντια σεισμική δράση σχεδιασμού ώστε για πρώτη φορά η καμπτική επιπόνηση να γίνει ίση με την καμπτική αντοχή σε οποιοδήποτε στοιχείο στον φορέα, ενώ όλες οι άλλες δράσεις σχεδιασμού παραμένουν σταθερές α 1 είναι η τιμή με την οποίαν πρέπει να πολλαπλασιαστεί η οριζόντια σεισμική δράση σχεδιασμού για να αναπτυχθούν πλαστικές αρθρώσεις σε τόσες θέσεις ώστε να σχηματιστεί πλήρως πλαστικός μηχανισμός, ενώ όλες οι άλλες δράσεις σχεδιασμού παραμένουν σταθερές. Ο συντελεστής α u μπορεί να υπολογιστεί από μη-γραμμική στατική γενική ανάλυση. α u 13 προσεγγιστικές τιμές α u /α 1 για κτίρια κανονικά σε κάτοψη α) Πλαισιωτά συστήματα ή ισοδύναμα προς πλαισιωτά διπλά συστήματα. μονώροφα κτίρια: α u /α 1 =1,1; πολυώροφα δίστυλα πλαισιωτά κτίρια: α u /α 1 =1,2; πολυώροφα πολύστυλα πλαισιωτά κτίρια ή ισοδύναμα προς αυτά διπλά συστήματα: α u /α 1 =1,3. β) Συστήματα τοιχωμάτων ή ισοδύναμα προς αυτά διπλά συστήματα. o Συστήματα τοιχωμάτων με μόνον δύο ασύζευκτα τοιχώματα σε κάθε οριζόντια διεύθυνση: αu/α1 =1,0; o Άλλα συστήματα ασύζευκτων τοιχωμάτων: αu/α1 =1,1; o Ισοδύναμα προς τοιχώματα διπλά συστήματα ή συστήματα συζευγμένων τοιχωμάτων: αu/α1 =1,2. 14

8 Άλλες τιμές α u /α 1 Για κτίρια που δεν είναι κανονικά σε κάτοψη, η προσεγγιστικήτιμήτου α u /α 1 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν γίνει ειδικός υπολογισμός για την αποτίμησή του είναι ίση με την μέση τιμή μεταξύ (α) 1.0 και (β) της τιμής που δίνεται στον προηγούμενο πίνακα Υψηλότερες τιμές του α u /α 1 από αυτές που δίνονται στον προηγούμενο πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον επιβεβαιώνονται από μη-γραμμική στατική γενική ανάλυση. Η μέγιστη τιμή του α u /α 1 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μελέτη είναι 1,5, ακόμα και όταν ανάλυση οδηγεί σε υψηλότερες τιμές. Ητιμήτουq o που δίνεται για σύστημα ανεστραμμένου εκκρεμούς μπορεί να αυξηθεί, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται αντίστοιχα αυξημένη απόδοση ενέργειας στην κρίσιμη περιοχή του φορέα. Εάν στην μελέτη, προμήθεια και κατασκευή εφαρμόζεται ειδικό και πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητος, επιπλέον των κανονικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητος, μπορεί να επιτραπούν αυξημένες τιμές του q o. Οι αυξημένες τιμές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τιμές που δίνονται στον Πίνακα της σελ.6 περισσότερο από 20%. 15 Απόφαση για το αν επιτρέπεται η χρήση μη-γραμμικών μεθόδων ανάλυσης για κτίρια χωρίς σεισμική μόνωση. Αναφορά σε πληροφορίες για την παραμορφωσιακή ικανότητα μελών και των συναφών επιμέρους συντελεστών ασφαλείας σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας, για διαστασιολόγηση ή αποτίμηση με βάση μη-γραμμικές μεθόδους ανάλυσης. Η χρησιμοποίηση μη-γραμμικών μεθόδων σεισμικής ανάλυσης επιτρέπεται μόνον σε συνδυασμό με την γραμμική μέθοδο φασματικής απόκρισης με βάση το φάσμα σχεδιασμού, για διερεύνηση και εμβάθυνση στα αποτελέσματα της τελευταίας. Τα αποτελέσματα αυτά δεν επιτρέπεται όμως να μειωθούν με χρήση ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων μη-γραμμικής μεθόδου σεισμικής ανάλυσης, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Κτίρια με σεισμική μόνωση β. Για έλεγχο ή διόρθωση του λόγου υπεραντοχής αu/α1 σύμφωνα και μέσα στα όρια που ορίζονται γ. Για αποτίμηση της συμπεριφοράς υπαρχόντων ή ενισχυόμενων κτιρίων σύμφωνα με το ΕΝ

9 Αριθμητικές τιμές για το q ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΠΜ ΚΠΥ Πλαισιωτό σύστημα, διπλό σύστημα, σύστημα συζευγμένων τοιχωμάτων au/a1=1, 0 au/a1=1, 2 au/a1=1, 5 au/a1=1, 0 au/a1=1, 2 au/a1=1, 5 3 3,6 4,5 4,5 5,4 6,75 Σύστημα ασύζευκτων τοιχωμάτων 3 4 4,4 (6) Στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα 2 3 Σύστημα ανεστραμμένου εκκρεμούς 1,5 2 Δυνατή αύξηση τιμών μέχρι 20%, λόγω Συστήματος Ποιότητος. Αλλά... ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 17 Μειώνονται ή αυξάνονται τα σεισμικά φορτία για συνήθεις κατασκευές? Η σεισμικότητα της Ελλάδας και οι αντίστοιχες εδαφικές επιταχύνσεις δεν αλλάζουν. Το q αυξάνεται πολύ για Κ.Π. Υψηλή (4,5 5,5 ή και περισσότερο, κατόπιν τεκμηρίωσης) Αλλά... αυξάνει και η φασματική μεγέθυνση 18

10 Συνιστώμενα φάσματα ελαστικής απόκρισης Τύπου 1 για κατηγορίες εδάφους Α έως Ε (5% απόσβεση) 19 Τιμές για το q, ανηγμένες για φασμ. μεγεθ. 2,5 Φάσμα Τύπου 1 (Το μόνο εφαρμοζόμενο στην Ελλάδα) Πλαισιωτό σύστημα, διπλό σύστημα, σύστημα συζευγμένων τοιχωμάτων ΚΠΜ ΚΠΥ au/a1=1,0 au/a1=1,2 au/a1=1,5 au/a1=1,0 au/a1=1,2 au/a1=1,5 Έδαφος Α 3,00 3,60 4,50 4,50 5,40 6,75 Έδαφος Β 2,50 3,00 3,75 3,75 4,50 5,63 Έδαφος C 2,63 3,16 3,95 3,95 4,74 5,92 Έδαφος D 2,21 2,65 3,31 3,31 3,97 4,96 Έδαφος E 2,14 2,57 3,21 3,21 3,86 4,82 (μεπιστοποίησηποιότηταςπιθανήαύξησημέχρι20%). Το εθνικό προσάρτημα δεν το επιτρέπει στη χώρα μας 20

11 Συνιστώμενα φάσματα ελαστικής απόκρισης Τύπου 2 για κατηγορίες εδάφους Α έως Ε (Αφορά κοντινούς σεισμούς μικρότερου μεγέθους) (Παρατίθεται μόνο για λόγους εποπτείας) (5% απόσβεση) 21 Ειδικά θέματα για τοιχώματα a 0 > 2 h w > 2 l w Για «δίμετρα» τοιχώματα σε (μεικτό) ύψος ορόφου 3,00 m, a 0, = 2,50/2,00, k w =0,75 Τα συστήματα μεγάλων ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων δεν διαθέτουν αξιόπιστη απόδοση ενέργειας από πλαστικές αρθρώσεις και πρέπει να μελετώνται ως φορείς ΚΠΜ. 22

12 Κανόνες ικανοτικού σχεδιασμού (1)Η ψαθυρή αστοχία ή άλλοι ανεπιθύμητοι μηχανισμοί αστοχίας (π.χ. συγκέντρωση των πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώματα ενός μόνον ορόφου σε ένα πολυώροφο κτίριο, διατμητική αστοχία των φερόντων στοιχείων, αστοχία των κόμβών δοκώνυποστυλωμάτων, διαρροή των θεμελιώσεων ή οποιουδήποτε στοιχείου που προορίζεται να παραμείνει ελαστικό) θα αποτρέπονται, με τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών σχεδιασμού επιλεγμένων περιοχών από συνθήκες ισορροπίας, υποθέτοντας ότι έχουν σχηματιστεί πλαστικές αρθρώσεις με τις πιθανές υπεραντοχές τους στις παρακείμενες περιοχές. (2)Τακύριασεισμικάυποστυλώματαφορέωναπόσκυρόδεμαπλαισιωτώνήισοδύναμων προς πλαισιωτά διπλών συστημάτων πρέπει να ικανοποιούν τις ικανοτικές απαιτήσεις σχεδιασμού με τις ακόλουθες εξαιρέσεις α) Σε επίπεδα πλαίσια με τουλάχιστον τέσσερα υποστυλώματα με περίπου ίδιες διατομές, δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιείται o ικανοτικός σε όλα τα υποστυλώματα, αλλά μόνον σε τρία από κάθε τέσσερα υποστυλώματα. β) Στον κατώτατο όροφο διώροφων κτηρίων εφόσον η τιμή της ανηγμένης αξονικής δύναμης ν d δεν υπερβαίνει το 0.3 σε οποιοδήποτε υποστύλωμα. (3)Ο οπλισμός πλάκας που είναι παράλληλος προς την δοκό και εντός του συνεργαζομένου πλάτους του πέλματος θα υποτίθεται ότι συνεισφέρει στον υπολογισμό του MRb, εάν είναι αγκυρωμένος πέρα από την παρειά της δοκού στον κόμβο. 23 Συνθήκη τοπικής πλαστιμότητας (γενικές αρχές) (1)Για την επίτευξη της απαιτούμενης γενικής πλαστιμότητας, οι πιθανές περιοχές για σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων που θα ορισθούν παρακάτω για κάθε τύπο κτιριακού στοιχείου θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα μεγάλης πλαστικής στροφής. (2) Η παράγραφος (1) θεωρείται ότι ικανοποιείται εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: α) παρέχεται ικανοποιητική πλαστιμότητα καμπυλότητας σε όλες τις κρίσιμες περιοχές των βασικών σεισμικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ακρών των υποστυλωμάτων (ανάλογα με τη δυνατότητα σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώματα) β) αποτρέπεται τοπικός λυγισμός του θλιβομένου οπλισμού μέσα στις πιθανές περιοχές πλαστικών αρθρώσεων των βασικών σεισμικών στοιχείων. γ) χρησιμοποιούνται κατάλληλες ποιότητες σκυροδέματος και χάλυβα για την εξασφάλιση τοπικής πλαστιμότητας. 24

13 Υπερστατικότητα Θα επιδιώκεται η επίτευξη υψηλού βαθμού υπερστατικότητας που συνοδεύεται από ικανότητα ανακατανομής, επιτρέποντας ευρύτερη εξάπλωση της απόδοσης ενέργειας και αύξηση της συνολικής αποδιδόμενης ενέργειας. Συνεπώς, σε στατικά συστήματα με μικρότερο βαθμό υπερστατικότητας θα αντιστοιχούν μικρότερες τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς. Η απαραίτητη ικανότητα ανακατανομής θα επιτυγχάνεται μέσω των κανόνων τοπικής πλαστιμότητας 25 Δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία και αντοχές (1) Ένας περιορισμένος αριθμός φερόντων στοιχείων μπορεί να οριστούν ως δευτερεύοντα σεισμικά στοιχεία. (2)Οι κανόνες για την μελέτη και την διαμόρφωση λεπτομερειών των δευτερευόντων σεισμικών στοιχείων δίνονται σε χωριστές διατάξεις. (3)Αντοχές ή σταθεροποιητικές επιδράσεις που δεν λαμβάνονται ευθέως υπόψη στους υπολογισμούς μπορεί να βελτιώσουν την αντοχή και την απόδοση ενέργειας (π.χ. μεμβρανικές αντιδράσεις πλακών που κινητοποιούνται από κατακόρυφες μετακινήσεις φερόντων τοιχωμάτων). (4)Μη φέροντα στοιχεία μπορούν επίσης να συμβάλουν στην απόδοση ενέργειας, εάν κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλο τον φορέα. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έναντι πιθανών τοπικών δυσμενών επιδράσεων λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ φερόντων και μη φερόντων στοιχείων (5)Για πλαίσια με τοιχοπληρώσεις (που αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις μη φερόντων στοιχείων) δίνονται ειδικοί κανόνες σε χωριστές διατάξεις. 26

14 ΜΕΛΕΤΗ για ΚΠΜ (ελαχ C16/20)- ΚΠΥ (ελαχ C20/25) (Διαφορετικά γ rd ) ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΤΕΜΝΟΥΣΑ M i,d ΣΤΥΛΟΙ = γ M Rd Rc,i min(1, M M Rb Rc ) M ΔΟΚΟΙ i,d = γ M Rd Rb,i min(1, M M Rc Rb ) Συνυπολογίζεται ο θλιβόμενος οπλισμός στις στηρίξεις αφου τοποθετηθεί ΕΠΙΠΛΕΟΝ το 50% του εφελκυόμενου ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΠΜ - ΚΠΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΜΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΡΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 30% ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 50%

15 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΠΜ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ (1,2) Για να εξασφαλίζεται ότι η καμπτική διαρροή προηγείται της επίτευξης της ΟΚΑ σε διάτμηση, θα αυξάνεται η τέμνουσα δύναμη V' Ed από την ανάλυση σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: ' q + 1 VEd = VEd 2 (3)P Πρόσθετες αξονικές δυνάμεις δυναμικής προέλευσης που αναπτύσσονται σε μεγάλα τοιχώματα λόγω αποκόλλησης από το έδαφος, ή λόγω ανοίγματος και κλεισίματος οριζόντιων ρωγμών, θα λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο ΟΚΑ του τοιχώματος για κάμψη με αξονική δύναμη. (4) Εκτός αν διατίθενται αποτελέσματα ακριβέστερου υπολογισμού, ηδυναμική συνιστώσα της αξονικής δύναμης τοίχων στην (3)Ρ της παρούσας μπορεί να ληφθεί ως το 50% της αξονικής δύναμης στο τοίχωμα λόγω των φορτίων βαρύτητας στην σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Ηδύναμηαυτήπρέπειναλαμβάνεταιμεθετικόή αρνητικό πρόσημο, όποιο είναι το δυσμενέστερο. (5) Εάν η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q δεν υπερβαίνει το 2.0, ηεπίδρασητης δυναμικής αξονικής δύναμης στις (3) και (4) της παρούσας μπορεί να αγνοηθεί. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΠΜ - ΚΠΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΑΚ-ΕΚΟΣ) ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΜΨΗΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΙ 2 ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 30% ΣΤΟΝ ΙΚΑΝΟΤΙΚΟ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΣΤΥΛΟ ΔΟΚΟΙ

16 ΔΙΑΦΟΡΕΣ δομημάτων ΚΠΜ-ΚΠΥ 1. Διαφορετικα: συντ. ασφάλειας, κρίσιμες περιοχές 2. Για διάτμηση στις δοκούς θ=45 ο (υποχρεωτικά) για ΚΠΥ 3. Ελαφρά οπλ. τοιχώματα προβλέπονται μόνο για ΚΠΜ 4. Για δομήματα ΚΠΥ απαιτείται έλεγχος κόμβων 5. Στοιχεία σύζευξης τοιχωμάτων προβλέπονται μόνο για ΚΠΥ Συντελεστές συμπεριφοράς για μεταλλικά κτήρια Πίνακας 6.2: Ανώτερες οριακές τιμές αναφοράς των συντελεστών συμπεριφοράς για συστήματα κανονικά σε όψη ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ α) Πλαίσια παραλαβής ροπών β) Πλαίσιο με συνδέσμους χωρίς εκκεντροτητα Διαγώνιοι σύνδεσμοι Σύνδεσμοι μορφής V γ) Πλαίσια με έκκεντρους συνδέσμους δ) Αντεστραμμένο εκκρεμές ε) Συστήματα με πυρήνες από σκυρόδεμα ή τοιχώματα από σκυρόδεμα στ) Πλαίσιο παραλαβής ροπών με συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα ζ) Πλαίσια παραλαβής ροπών με τοιχοπληρώσεις Κατηγορία Πλαστιμότητας ΚΠΜ Βλέπε Κεφάλαιο 5 4 ΚΠΥ 5α u /α 1 4 2,5 5α u /α 1 2α u /α 1 4α u /α 1 Ασύνδετες τοιχοπληρώσεις από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία, σε επαφή με το πλαίσιο Συνδεδεμένες τοιχοπληρώσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα Τοιχοπληρώσεις μονωμένες έναντι του πλαισίου (βλέπε πλαίσια ροπών) Βλέπε Κεφάλαιο 7 5α u /α 1 (2) Εάν το κτήριο δεν είναι κανονικό καθύψος (βλέπε ) οι ανώτερες οριακές τιμές του q, οι οποίες 32 παρατίθενται στον Πίνακα 6.2 θα πρέπει να μειώνονται κατά 20 % (βλέπε (7) και Πίνακα 4.1)

17 Συντελεστές συμπεριφοράς για μεταλλικά κτήρια 33 Συντελεστές συμπεριφοράς για μεταλλικά κτήρια Απαιτήσεις της κατηγορίας διατομής των πλάστιμων στοιχείων ανάλογα με την Κατηγορία Πλαστιμότητας και τον συντελεστή συμπεριφοράς Κατηγορία Πλαστιμότητας Τιμή αναφοράς του συντελεστή συμπεριφοράς q Απαιτούμενη κατηγορία διατομής ΚΠΜ 1,5 < q 2 2 < q 4 κατηγορία 1, 2 ή 3 κατηγορία 1 ή 2 ΚΠΥ q > 4 κατηγορία 1 34

18 Συντελεστές συμπεριφοράς για προσαρτήματα Τύπος προσαρτήματος Στηθαία σε μορφή προβόλου η διακοσμητικά στοιχεία Σήματα και πίνακες διαφημίσεων Καπνοδόχοι, ιστοί και δεξαμενές σε πόδια που δρουν σαν ελεύθεροι πρόβολοι σε ύψος περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού ύψους τους Εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι Διαχωριστικοί τοίχοι και τοίχοι όψεως Καπνοδόχοι, ιστοί και δεξαμενές σε πόδια που δρουν σαν ελεύθεροι πρόβολοι σε ύψος λιγότερο από το ήμισυ του συνολικού ύψους τους, ή που διαθέτουν αντιστηρίξεις ή καλωδιωτές προσδέσεις (επιτόνους) προς τον φορέα στο κέντρο μάζας τους ή πάνω από αυτό Στοιχεία αγκύρωσης μονίμων ερμαρίων και βιβλιοθηκών που εδράζονται στο δάπεδο Στοιχεία αγκύρωσης ψευδοροφών και φωτιστικών q a 1,0 2,0 35

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Next είναι ένα γενικό πρόγραµµα στατικής και δυναµικής αναλύσεως καθώς και διαστασιολογήσεως γραµµικών ελαστικών συστηµάτων µε µέλη από τέσσερα διαφορετικά υλικά: σκυρόδεµα (οπλισµένο και προεντεταµένο),

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Μ.Ν. Φαρδής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Λέξεις κλειδιά: Αντισεισµικός Σχεδιασµός, ΕΑΚ 2000, ΕΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 270 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνι κού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα