Ανάγκες και βαθµός ικανοποίησης χρηστών: Έρευνα σε τριάντα δύο ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάγκες και βαθµός ικανοποίησης χρηστών: Έρευνα σε τριάντα δύο ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες"

Transcript

1 Ανάγκες και βαθµός ικανοποίησης χρηστών: Έρευνα σε τριάντα δύο ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Needs and user satisfaction: A survey in thirty two Greek academic libraries Χρήστος Παπατσικουράκης Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Christos Papatskourakis Department of Library Science and Information Systems, A.T.E.I., Thessaloniki Περίληψη Μέσα από την παρουσιαζόµενη έρευνα, που διεξήχθηκε τον Μάιο του 2003, σχηµατίζεται µια πρώτη αλλά ενδεικτική εικόνα για τις πληροφοριακές συλλογές τριάντα δύο ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Γίνεται µια στατιστική παρουσίαση των πληροφοριακών συλλογών τους µε πρόθεση την πιο ενδελεχή αποτύπωση των λειτουργιών και των προβληµάτων τους. Μοιράστηκαν ερωτηµατολόγια σε 320 προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στο διδακτικό προσωπικό που χρησιµοποιεί τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των βιβλιοθηκών και 32 ερωτηµατολόγια προς τους βιβλιοθηκαρίους. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των χρηστών είναι ενδεικτικά και µόνο και χρησιµοποιούνται ως στοιχεία προβληµατισµού για την αποτύπωση της εικόνας της λειτουργίας τους. Ερευνώνται και δίνονται λεπτοµερή στοιχεία για τα παρακάτω ζητήµατα: α) τον µέσο όρο των τίτλων κάθε πληροφοριακής συλλογής και το είδος του περιλαµβανόµενου πληροφοριακού υλικού, β) την δυνατότητα δανεισµού υλικού της συλλογής από τους χρήστες ανάλογα µε το είδος των τεκµηρίων, γ) την διάρθρωσης του χώρου µελέτης του πληροφοριακού υλικού, των περιοδικών και του ηµερήσιου τύπου, δ) τον αριθµού των συνδροµών περιοδικών εκδόσεων, ε) την πολιτική εµπλουτισµού των συλλογών, στ) τον αριθµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στην διάθεση των χρηστών για τον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο και την αναζήτηση στο ιαδίκτυο, ζ) ζητήµατα οπτικοακουστικού υλικού και µηχανήµατα υποστήριξής του, η) ζητήµατα δυνατότητας διαδανεισµού ανά κατηγορία χρήστη, θ) συµπεριφορές των βιβλιοθηκονόµων του πληροφοριακού τµήµατος. Τέλος, η έρευνα αυτή αναφέρεται στον βαθµό ικανοποίησης των χρηστών, την ανάγκη παροχής νέων και καινοτόµων υπηρεσιών και στην εκπαίδευση των χρηστών. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται µε την βοήθεια γραφηµάτων και πινάκων και συνάγονται από την συγκριτική παράθεση και µελέτη των απαντήσεων των βιβλιοθηκονόµων και των χρηστών. Λέξεις-κλειδιά: Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, Πληροφοριακές συλλογές, Έρευνες χρηστών 1

2 Abstract In that survey that was conducted during May 2003, a first but indicative picture for the reference collection of thirty two Greek academic libraries is being presented. A statistical presentation of their reference collection, focused on the most common functional and operational problems, is presented. 320 questionnaires were distributed to 320 students and postgraduate students, as well as to faculty members, that consists the users of the reference collection of these libraries. Also 32 questionnaires were given to the librarians. The results are indicative and are used as elements for further study. Detailed elements for the following questions are given: a) number of titles of each reference collection and the type of included material, b) lending possibilities of the documents depending on type of the material, c) structure of study space of the reference material, journals and the daily press, d) subscriptions of periodical publications, e) enrichment policy for the collections, f) availability of computers for the use of OPAC and generally the Internet, g) issues of audiovisual material and supporting appliances, h) issues of interlibrary loan per user category, i) reference librarians behaviors. Finally, in this survey the degree of satisfaction of users, the need for development new and innovative services and user education, are reported. The results of these surveys are presented with graphics and are concluded by the comparative study of the answers of librarians and the library users. Keywords: Academic libraries, Reference collections, User surveys Είναι κοινώς αποδεκτό από την πανεπιστηµιακή κοινότητα ότι η Θεσσαλονίκη, µε τα πολλά πανεπιστηµιακά και ανώτατα τεχνολογικά της τµήµατα έχει ένα υψηλό επίπεδο. Υψηλό επίπεδο που υπάρχει όµως και στο δίκτυο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκώνσπουδαστηρίων τα οποία πιστεύουν ότι προσφέρουν πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτών των σχολών. Μέσα από την παρακάτω έρευνα που έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος «Ελληνικές και Ξένες Γενικές Πηγές Πληροφόρησης» και µε την βοήθεια σαράντα ενός σπουδαστών του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σχηµατίστηκε µια πρώτη αλλά ενδεικτική εικόνα για τις πληροφοριακές συλλογές τριάντα δύο ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της Θεσσαλονίκης. Υπογραµµίζουµε ότι µέσα από αυτήν την έρευνα δίνεται µια στατιστική παρουσίαση µε τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των βιβλιοθηκών και µε πρόθεση την πιο ενδελεχή αποτύπωση των λειτουργιών και των προβληµάτων των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Έτσι, µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια σε 320 προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε καθηγητές που χρησιµοποιούν τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των βιβλιοθηκών καθώς και 32 ερωτηµατολόγια προς τους βιβλιοθηκαρίους. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των χρηστών είναι ενδεικτικά και µόνο, και χρησιµοποιούνται ως στοιχεία µόνο για τον προβληµατισµό και ως µια εικόνα της λειτουργίας αυτών των βιβλιοθηκών. Τα στοιχεία της έρευνας ξεχωριστά, µπορούν να ζητηθούν από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη από τις τριάντα δύο, αν και τέτοιες ενέργειες έχουν γίνει µάλλον από τις περισσότερες για τις δικές τους ανάγκες. Η έρευνα έγινε τον Μάιο του Από τα ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τους βιβλιοθηκονόµους αυτών των βιβλιοθηκών, φαίνεται ότι ο µέσος όρος των τίτλων κάθε πληροφοριακής συλλογής 2

3 είναι επτακόσιοι, στους οποίους περιλαµβάνονται γενικές και ειδικές εγκυκλοπαίδειες, γενικά και ειδικά λεξικά, περιοδικά, βιβλιογραφίες, βιογραφικά λεξικά, κατάλογοι και οπτικοακουστικό υλικό(cd-roms, κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, slides κλπ.). Από αυτά οι βιβλιοθηκονόµοι φαίνονται να είναι αρκετά ικανοποιηµένοι σε όλα τα είδη κατά 4, πολύ ικανοποιηµένοι κατά 30% ενώ δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι κατά 1, ενώ µόνο στο οπτικοακουστικό υλικό η δυσαρέσκεια τους ως προς τον πλούτο της συλλογής τους φτάνει το 30%. Οι περισσότεροι χρήστες των πληροφοριακών συλλογών των βιβλιοθηκών αυτών είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Χρήστες των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της έρευνας Μεταπτυχιακοί φοιτητές 2 Άλλοι χρήστες Καθηγητές 1 Προπτυχιακοί φοιτητές 5 Μόλις σε οκτώ βιβλιοθήκες (2 επί του συνόλου) έχουν την δυνατότητα δανεισµού υλικού της συλλογής οι φοιτητές, ενώ σε περισσότερες από τις µισές (60% επί του συνόλου) έχουν την δυνατότητα αυτή οι καθηγητές. Το πληροφορικό υλικό δεν δανείζεται σε κανέναν. Σε όλες τις βιβλιοθήκες, εκτός από δύο, δίνεται η δυνατότητα φωτοτύπησης µέσα στην βιβλιοθήκη, ενώ σχεδόν σε όλες, εκτός από τέσσερις, δίνεται και η δυνατότητα φωτοτύπησης του υλικού και έξω από αυτήν. Χωροταξικά ο µέσος όρος θέσεων για µελέτη γενικά του υλικού της βιβλιοθήκης είναι σαράντα, εξαιρώντας την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και την βιβλιοθήκη του Κολεγίου Ανατόλια που έχουν η καθεµιά 250 θέσεις. Ειδικότερα, µια στις τρεις βιβλιοθήκες έχουν θέσεις µελέτης για τα περιοδικά µε µέσο όρο µόλις τις οκτώ, ενώ µόνο τρεις βιβλιοθήκες έχουν θέσεις µελέτης µόνο για το πληροφοριακό τµήµα (εκτός περιοδικών) µε τον ίδιο µέσο όρο. Στα τµήµατα των περιοδικών των βιβλιοθηκών αυτών υπάρχουν κατά µέσο όρο περίπου 150 τίτλοι ενώ συνεχίζεται η συνδροµή περίπου των µισών. Από αυτόν τον µέσο όρο εξαιρούνται οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, της Θεολογικής, της Κτηνιατρικής και της Γεωπονίας που έχουν από 500 τίτλους, ενώ φυσικά και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αριθµεί τους 3000 τίτλους. Το 2 των βιβλιοθηκονόµων είναι πολύ ικανοποιηµένοι από την συλλογή των περιοδικών τους, το 6 αρκετά ικανοποιηµένοι, ενώ λίγο ικανοποιηµένοι µόλις το. Για την άλλη µορφή τρέχουσας έντυπης πληροφόρησης (τις εφηµερίδες) εικοσιοκτώ από τις τριάντα δύο βιβλιοθήκες δεν παρέχουν για ανάγνωση µέσα στον χώρο τους τέτοιου είδους υλικό, ενώ µόλις τέσσερις παρέχουν ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες γενικές και ειδικές εφηµερίδες (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και Κολέγιο Ανατόλια.). 3

4 Ο εµπλουτισµός της συλλογής της κάθε βιβλιοθήκης γίνεται κατά βάση από τα αιτήµατα των καθηγητών, ενώ οι γενικές και ειδικές βιβλιογραφίες, η ζήτηση από σπουδαστές και τα άρθρα περιοδικών και εφηµερίδων απλώς βοηθούν τον βιβλιοθηκάριο να συµπληρώσει τις παραγγελίες του. Με ποιόν τρόπο επιλέγεται το υλικό για τον εµπλουτισµό της συλλογής; 1 70% Από ζήτηση από καθηγητές Από ζήτηση από σπουδαστές Από βιβλιογραφίες Από άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών Η βοήθεια που παρέχει η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι δυστυχώς πολύ µικρή ακόµα. Ο µέσος όρος των υπολογιστών που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο της βιβλιοθήκης είναι 2,5. Εξαίρεση αποτελούν οι είκοσι υπολογιστές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και της Γεωπονίας και οι δώδεκα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Για την χρήση του διαδικτύου µέσα στην βιβλιοθήκη, κάτι το πολύ σηµαντικό για τον εντοπισµό πληροφοριακών πηγών εκτός της έντυπης µορφής, ο µέσος όρος και εδώ είναι περίπου ο ίδιος. Φυσικά, για µηχανήµατα που βοηθούν στην χρησιµοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού δεν πρέπει να γίνεται λόγος αφού εκτός από ελάχιστες τηλεοράσεις, video, µηχανές προβολής slides και µηχανές προβολής µικροφίλµ που υπάρχουν σε δύο βιβλιοθήκες(καλών Τεχνών και Θεάτρου) δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Τέσσερις µόλις βιβλιοθήκες είναι και αυτές που δαπανούν χρηµατικά ποσά σε ιδιωτικές εταιρείες για αποδελτίωση τύπου(αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών µε το θεµατικό αντικείµενο που τους ενδιαφέρει.) Σε όλες τις βιβλιοθήκες της έρευνας µας υπάρχει η δυνατότητα διαδανεισµού, έστω και µέσω της Κεντρικής τους Βιβλιοθήκης, ενώ οι µισοί από τους βιβλιοθηκονόµους απάντησαν ότι χρησιµοποιείται πολύ ενώ οι άλλοι µισοί αρκετά. Τέλος για την εκπαίδευση χρηστών, το 30% των βιβλιοθηκών κάνουν κάθε εξάµηνο ή κάθε χρόνο στους πρωτοετείς φοιτητές, το 40% τακτικά σε όποιον δηλώσει συµµετοχή ενώ το 30% δεν κάνει καθόλου. Από τα 320 ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τους χρήστες των βιβλιοθηκών της έρευνας µας βλέπουµε την σχετική ικανοποίηση αλλά και µεγαλύτερη απαίτηση από µέρους τους για τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης που χρησιµοποιούν. Έτσι οι περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν την βιβλιοθήκη για τις εργασίες τους ή την έρευνα τους µερικές φορές τον µήνα και δηλώνουν αρκετά ικανοποιηµένοι από την πληροφοριακή συλλογή της. 4

5 Κάθε πότε χρησιµοποιείτε την βιβλιοθήκη για τις εργασίες ή την έρευνα σας; Σπάνια 2 Σχεδόν κάθε µέρα Μερικές φορές τον µήνα 40% Μερικές φορές την εβδοµάδα 2 Είστε ικανοποιηµένοι από την πληροφοριακή συλλογή(εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιογραφίες, βιβλιογραφίες) Λίγο Πολύ Καθόλου Αρκετά 6 Ο βαθµός ικανοποίησης από τον χρήστη ως προς την επίτευξη της έρευνας του είναι µάλλον το σηµαντικότερο ζητούµενο από την βιβλιοθήκη. Έτσι σχετικά ικανοποιηµένοι πρέπει να είναι οι βιβλιοθηκονόµοι των περισσοτέρων βιβλιοθηκών αφού αρκετά ικανοποιηµένοι είναι και οι χρήστες. Ας µην ξεχνάµε πάντως την απαίτηση των περισσοτέρων φοιτητών να βρουν το υλικό της εργασίας τους σε ένα ή το πολύ δύο βιβλία. 5

6 Από τις τελευταίες αναζητήσεις που κάνατε στο πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης βρήκατε αυτό που ζητούσατε; 1 Περίπου Ακριβώς 2 5 εν βρήκα αυτό που ζητούσα Το υλικό(περισσότερο βιβλιογραφίες) µε οδήγησε πού θα βρω αυτό που ζητούσα Πόσο χρησιµοποιείτε γενικά τα περιοδικά της βιβλιοθήκης; καθόλου λίγο 50% αρκετά 2 πολύ 0% 30% 40% 50% Η χρήση των περιοδικών προωθείται από τις περισσότερες βιβλιοθήκες και ως τρόπος τρέχουσας πληροφόρησης. Η ανταπόκριση κυρίως από τους προπτυχιακούς φοιτητές όµως φαίνεται να είναι µικρή, οι οποίοι αν και αρκετά ικανοποιηµένοι από τα περιοδικά που έχει η βιβλιοθήκη τους, τα χρησιµοποιούν λίγο. 6

7 Είστε ικανοποιηµένοι από τα περιοδικά που έχει η βιβλιοθήκη; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 0% 30% 40% 50% 60% Η τρέχουσα πληροφόρηση και η σύντοµη παρουσίαση ενός ειδικού θέµατος φαίνονται να είναι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα, ενώ η µεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στην αναζήτηση των άρθρων µε το θέµα ή τον τίτλο του αφού δεν έχει προχωρήσει αρκετά η ευρετηρίαση των άρθρων (κάτι που τελευταία γίνεται συστηµατικά στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µέσω και των πτυχιακών εργασιών, κάτι που αναµένεται να βοηθήσει πολύ στον εντοπισµό των πληροφοριών που βρίσκονται στα περισσότερα, ελληνικά τουλάχιστον, επιστηµονικά περιοδικά.) Ποιο νοµίζετε ότι είναι το πλεονέκτηµα των περιοδικών έναντι των βιβλίων; 60% 5 50% 40% 30% 0% 0% 1 0% Κανένα Τρέχουσα πληροφόρηση Ακρίβεια Σύντοµη παρουσίαση Εξειδίκευση Σύγκριση απόψεων Άλλο 7

8 Θα θέλατε να υπάρχουν ευρετηριασµένα άρθρα περιοδικών και εφηµερίδων µε τα θέµατα που ασχολείται η βιβλιοθήκη; Όχι, δεν είναι ανάγκη Ναι 90% 0% 40% 60% 80% 100% Ποιο νοµίζετε ότι είναι το µειονέκτηµα των περιοδικών έναντι των βιβλίων; 50% 40% 50% 40% 30% 0% Κανένα υσκολία αναζήτησης Πρόχειρη παρουσίαση Σειρά1 50% 40% 0% 0% Άλλο Η ανάγκη για µεγαλύτερη ενηµέρωση, µέσω και των εφηµερίδων, γενικής και ειδικής, φαίνεται ότι είναι µεγάλη από τους χρήστες, ενώ η έλλειψη εξειδικευµένου οπτικοακουστικού υλικού, και φυσικά των απαραίτητων µηχανηµάτων υποστήριξης τους είναι διακριτή από τις απαντήσεις τους. 8

9 Θέλετε να παρέχονται µέσω της βιβλιοθήκης ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες για ανάγνωση µέσα στην βιβλιοθήκη; Όχι Μόνο ειδικές 2 Ναι, και γενικές και ειδικές 70% 0% 30% 40% 50% 60% 70% Θα σας βοηθούσε η µεγαλύτερη χρήση ειδικού οπτικοακουστικού υλικού µέσα στην βιβλιοθήκη (cdroms, κασσέτες ήχου, µικροφις κλπ); Θα µε βοηθούσε αρκετά 80% εν νοµίζω 0% 40% 60% 80% Αν δεν βρίσκατε το υλικό που σας ενδιαφέρει σε αυτήν την βιβλιοθήκη αλλά ξέρετε ότι υπάρχει σε µια άλλη αποµακρυσµένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα θέλατε µέσω του διαδανεισµού το υλικό, έστω και µε πολύ µικρή χρέωση; εν νοµίζω Μάλλον θα το ήθελα 3 Θα το ήθελα πολύ 5 Η δυνατότητα του διαδανεισµού από τους χρήστες, ενώ σύµφωνα µε τους βιβλιοθηκονόµους, όπως δηλώνουν, φαίνεται ότι λειτουργεί καλά, είναι άγνωστη για τους περισσότερους φοιτητές, ενώ αν γνώριζαν γι αυτήν την δυνατότητα θα ήταν αρκετά θετικοί. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για την εκπαίδευση χρηστών αφού οι περισσότεροι χρήστες δεν την έχουν κάνει ποτέ, αν και θα ήθελαν πολύ. 9

10 Ξέρατε ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή; 100% 8 80% 60% 40% 1 0% Ναι Όχι Θα σας ενδιέφερε κατά την φοίτηση σας στο πρώτο εξάµηνο της σχολής σας ή κάποια στιγµή αργότερα να σας γινόταν κάποια ξενάγηση στην βιβλιοθήκη του τοµέα σας και στον τρόπο αναζήτησης του υλικού της (εκπαίδευση χρηστών); Λίγο 1 Καθόλου Αρκετά 30% Ναι, πολύ 50% Έχετε κάνει ποτέ τέτοια εκπαίδευση χρηστών; Όχι 8 Ναι 1 0% 40% 60% 80% 100% Τέλος, η συµπεριφορά των βιβλιοθηκονόµων του πληροφοριακού τµήµατος είναι πολύ σηµαντική για την προσέγγιση των χρηστών αλλά και γενικότερα την λειτουργία της βιβλιοθήκης. Οι προσπάθειες των εβδοµήντα περίπου βιβλιοθηκονόµων που δουλεύουν στα πληροφοριακά τµήµατα των βιβλιοθηκών της έρευνας καθώς και των πενήντα περίπου βιβλιοθηκονόµων που τους υποστηρίζουν από άλλα τµήµατα των βιβλιοθηκών τους, µάλλον βρίσκουν ανταπόκριση στους περισσότερους χρήστες αφού 10

11 οι περισσότεροι είναι ευχαριστηµένοι από την συµπεριφορά τους καθώς και το ενδιαφέρον των βιβλιοθηκονόµων για την έρευνα τους. Είστε ευχαριστηµένοι από την συµπεριφορά των ανθρώπων που δουλεύουν στο πληροφοριακό τµήµα; 1 40% 3 Είµαι από άλλους ευχαριστηµένος και από άλλους όχι Είµαι πολύ ευχαριστηµένος από όλους εν έρχοµαι σε επαφή µε αυτούς και δεν έχω γνώµη εν είµαι ευχαριστηµένος Οι υπεύθυνοι του πληροφοριακού τµήµατος σας δίνουν το ενδιαφέρον που θα θέλατε κατά την αναζήτηση σας στο υλικό που ψάχνετε; Ναι, πολύ Καθόλου Αρκετά 4 Λίγο 2 Οι απαιτήσεις των χρηστών, όπως φαίνεται από την έρευνα, είναι πολλές και λογικές. Αν και σχετικά ικανοποιηµένοι από την λειτουργία της βιβλιοθήκης, έχουν την ανάγκη για ανάπτυξη µερικών υπηρεσιών όπως ο διαδανεισµός, η δυνατότητα έρευνας σε ευρετηριασµένα άρθρα περιοδικών και εφηµερίδων αλλά και η δυνατότητα χρησιµοποίησης γενικών και ειδικών εφηµερίδων από την βιβλιοθήκη τους, η µεγαλύτερη παροχή για χρήση ειδικού οπτικοακουστικού υλικού αλλά και η παροχή του απαραίτητου εξοπλισµού. Τέλος µέσα από τις απαντήσεις τους µας µεταφέρουν και την ανάγκη τους για εκπαίδευση στην χρήση της βιβλιοθήκης, µιας που αυτή είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Από την µεριά των απαντήσεων των βιβλιοθηκονόµων φαίνεται ότι αυτοί είναι σχετικά ευχαριστηµένοι από το πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης τους, µε εξαίρεση το οπτικοακουστικό υλικό, ενώ οι πληροφορίες που µας δίνουν για τις βιβλιοθήκες τους είναι µάλλον αποθαρρυντικές. Οι θέσεις µελέτης του υλικού είναι λίγες, ενώ λιγότερες έως καθόλου είναι οι θέσεις µελέτης για τα περιοδικά και το πληροφοριακό υλικό. Ο εµπλουτισµός του υλικού, όπως είναι φυσικό για τα ελληνικά δεδοµένα, γίνεται από τους καθηγητές, ενώ πρωτεύουσες λειτουργίες για την άριστη λειτουργία της βιβλιοθήκης δεν φαίνεται να υπάρχουν. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα έπρεπε να χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση στον αυτοµατοποιηµένο 11

12 κατάλογο είναι πολύ λίγοι, ενώ ακόµη λιγότεροι είναι οι ηλεκτρονικού υπολογιστές που χρησιµοποιούνται για την έρευνα µέσω του διαδικτύου. Η χρήση των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ως σηµαντικό εργαλείο στην διαδικασία της ανώτατης εκπαίδευσης έχει µάλλον πολύ δρόµο µπροστά της. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aked J.Michael [et al.] Faculty use of an academic library reference collection, Collection Building, 2 (17), pp Bopp, Richard E. and ] Linda C. Smith editors (1995) Reference and information services : an introduction, Libraries Unlimited Katz, William (1987) Introduction to reference work. 5 th ed., McGraw-Hill. Sendi A.Carren Assesing the functionality of the reference collection, Collection Βuilding, 3 (15), pp Γαρυφάλλου, Εµµανουήλ (1998) Η επίδραση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόµους των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Στο Οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισµού: 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 5-7 Νοεµβρίου 1997: πρακτικά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Βιβλιοθήκες. Μορελέλη-Κακούρη, Μερσίνη (2000) Ελληνικές και Ξένες πηγές πληροφόρησης: σηµειώσεις για τους φοιτητές του Β εξαµήνου. ΤΕΙΘ, Σ Ο. Τµ. Βιβλιοθηκονοµίας. Μορελέλη-Κακούρη, Μερσίνη (1998) Νέο µοντέλο για τη βιβλιογραφική εκπαίδευση στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Στο Οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και ηπρόκληση του εκσυγχρονισµού : 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,Αθήνα, 5-7 Νοεµβρίου 1997 : πρακτικά. Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήµιοΑθηνών, Βιβλιοθήκες. Μπένος, Βασίλειος (1991) Μέθοδοι και τεχνικές δειγµατοληψίας, Σταµούλης. Παπαδηµητρίου, Γιάννης (1990) Μέθοδοι επεξεργασίας ερωτηµατολογίων, Παρατηρητής. Οι βιβλιοθήκες της έρευνας: Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σπουδαστήριο Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Bissell Library, American College of Thessaloniki (Ανατόλια) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Βιβλιοθήκη Γεωπονίας Βιβλιοθήκη Χηµικών Μηχανικών 12

13 Βιβλιοθήκη Γεωλογίας Θεόφραστος Βιβλιοθήκη Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών Βιβλιοθήκη Μαθηµατικού Βιβλιοθήκη Φυσικής και Πληροφορικής Βιβλιοθήκη Νοµικής Ιωάννης εληγιάννης Βιβλιοθήκη Βιολογίας Βιβλιοθήκη Κτηνιατρικής Βιβλιοθήκη Μουσικών Σπουδών Βιβλιοθήκη Σχολής Θεάτρου Βιβλιοθήκη Θεολογικής Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Βιβλιοθήκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Βιβλιοθήκη ηµοτικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθήκη Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Χηµείας Βιβλιοθήκη Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Βιβλιοθήκη Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκη Πολιτικών Μηχανικών Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας Βιβλιοθήκη Γερµανικής γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Οικονοµικών Επιστηµών Οι σπουδαστές που συνεργάστηκαν για την έρευνα: Σ. Γιανναράκης, Α. Κατσικαρίδης,. Σαββάκης, Ε. Γιάζµπου, Χ. Παπαδοπούλου, Θ. Κρινή, Ρ. Μωυσίδη, Π. Μπάτση,. Καραγωργίου, Ε. Βασιλειάδου, Β. Γιάντσογλου, Μ. Φιλιππάκη, Χ. Λαµπίρη, Ε. Φανάρα, Ε. Λασκαρίδου, Λ. Αργυράκη, Π. Παπαδοπούλου, Ζ. Κεφαλά, Α. Ματουσίδου, Μ. ιαµαντή, Ζ. Μπίτζιος, Χ. Μπλάνα, Σ. Αγγούση,. Μπαξεβάνου, Ε. Τσιτενίδου, Μ. Φεστερίδου, Μ. Σοφικίτου, Μ. Αλεξίου, Ν. εληγιαννίδου, Ι. Παππά, Β. Ζουντουρίδου, Ο. Τριανταφύλλου, Β. Γκάρτζιου, Α. ιαµαντίδης, Π. Μπάτση, Χ. Βακαλγιάννη, Π. Σάλτα, Α. Κυλιβρίδου, Α. Ζάγκλη, Γ. Βουβός,. ήµητσας, Γ. Ριζάς. 13

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 Οπτικοακουστικό και μη βιβλιακό υλικό στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Προσέγγιση βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του και χρήσιμες εφαρμογές των μηχανημάτων αξιοποίησης του για χρήστες και βιβλιοθηκονόμους

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στο Α.Π.Θ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στο Α.Π.Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στο Α.Π.Θ. 92 Πέτρου Πατιά Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. εισακτέων φοιτητών στο Α.Π.Θ. (ανά σχολή) 2003-2004 2004-2005 Θεολογική Σχολή 680 766 Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2014 A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θεολογίας (1) 3,2 Κοινωνικής Θεολογίας (1) 3,2 Νομικής (6) 14,4 Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2013 (Τα ποσά είναι σε χιλ. Ευρώ)

Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2013 (Τα ποσά είναι σε χιλ. Ευρώ) Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2013 (Τα ποσά είναι σε χιλ. Ευρώ) A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Θεολογίας (1) 3,2 Κοινωνικής Θεολογίας (1) 3,2 Νομικής (6) 14,4 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημ. (1)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Επιβλέπων καθηγητής Κουλούρης Αλέξανδρος Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ιούνιος 1997 ΤΟΜΟΣ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] Επόπτης Καθηγητής: Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

[ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] Επόπτης Καθηγητής: Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χρυσάνθη Χατζοπούλου Αγγέλικα Σουραβλά [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] Επόπτης Καθηγητής: Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ Κατάλογος τμημάτων του ΕΚΠΑ τα οποία καταγράφουν έλλειψη διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν υποβάλει- (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Αναφορά Α/Α Τμήμα Ελλείψεων Προσωπικού (Ν/Ο)

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ειδικός Λογαριασμός Ιδρύθηκε το 1981 Είναι η υπηρεσία του πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Απρίλιος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Απρίλιος 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Απρίλιος 2010 Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου. Παράρτηµα Πρέβεζας Με το φάκελο που κρατάτε στα χέρια το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επιθυµεί να σας ενηµερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους Φορείς Υποδοχής

Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους Φορείς Υποδοχής Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους Φορείς Υποδοχής 1) Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τµήµατος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 139 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2005 2006 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Αγγελική Γιαννοπούλου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, agianop@upatras.gr Ο σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ακαδημαϊκό έτος

Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ακαδημαϊκό έτος Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Σύνολο φοιτητικού σώματος στη Φιλοσοφική Σχολή ανά φύλο και επίπεδο σπουδών 8 6 78%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ελευθερία Τζανάκη Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο tzanaki@libh.uoc.gr Κάλλη Καραδάκη Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9.544 9.848-304 -3,1% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8.336 7.196 1.140

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α Β Α Ε.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α Β Α Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΥΠ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α Β Α Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΥΠ Ιστότοπος: http://wwwlib.teiep.gr Νέος κατάλογος Κατάλογος: http://opac.seab.gr/ Διεύθυνση: 4 ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 45555 Ώρες λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΠαρατηρητήριοΑ.Π.Θ. chadji@polsci.auth.gr

ΠαρατηρητήριοΑ.Π.Θ. chadji@polsci.auth.gr ΠαρατηρητήριοΑ.Π.Θ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής Παρουσίαση 2/11/2005 chadji@polsci.auth.gr Ηροήτωνφοιτητών Συνεχίστηκε και συστηµατοποιήθηκε µετά από σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου η παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΗ ΚΩΔ. ΕΠΙΤΥ- ΚΕΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧ. ΧΟΝΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κύπρου 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ονοματεπώνυμο Γεώργιος Γαϊτάνος Μάθημα Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής μελέτης Κωδικός 1799 Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο Α. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισακτέοι Πανελλαδικών 2017

Εισακτέοι Πανελλαδικών 2017 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2017 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 Βάσω Νικολοπούλου Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Πρόλογος Στους σκοπούς ίδρυσης της Μονάδας Ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 2002 για την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.». Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα Έργο χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Yπό την αιγίδα της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του Α.Π.Θ. και του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος Ευγενίδου

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος Ευγενίδου Πληροφοριακή παιδεία και ελληνική πραγµατικότητα: Ιδέες και προβληµατισµοί που προέρχονται από τα δύο σχετικά προγράµµατα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου Χαρά Μπρίντεζη Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας στο:

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας στο: 1 of 8 2011-11-22 07:52 Καλωσήρθατε! Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η κατανόηση της επιλογής μέσου μετακίνησης για ταξίδια τα οποία γίνονται πάρα πολύ συχνά και έχουν σταθερό προορισμό, όπως τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Χημείας και Επιστήμης &Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016 Κωδ Τμήμα 2016 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα