Ανάγκες και βαθµός ικανοποίησης χρηστών: Έρευνα σε τριάντα δύο ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάγκες και βαθµός ικανοποίησης χρηστών: Έρευνα σε τριάντα δύο ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες"

Transcript

1 Ανάγκες και βαθµός ικανοποίησης χρηστών: Έρευνα σε τριάντα δύο ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Needs and user satisfaction: A survey in thirty two Greek academic libraries Χρήστος Παπατσικουράκης Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Christos Papatskourakis Department of Library Science and Information Systems, A.T.E.I., Thessaloniki Περίληψη Μέσα από την παρουσιαζόµενη έρευνα, που διεξήχθηκε τον Μάιο του 2003, σχηµατίζεται µια πρώτη αλλά ενδεικτική εικόνα για τις πληροφοριακές συλλογές τριάντα δύο ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Γίνεται µια στατιστική παρουσίαση των πληροφοριακών συλλογών τους µε πρόθεση την πιο ενδελεχή αποτύπωση των λειτουργιών και των προβληµάτων τους. Μοιράστηκαν ερωτηµατολόγια σε 320 προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στο διδακτικό προσωπικό που χρησιµοποιεί τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των βιβλιοθηκών και 32 ερωτηµατολόγια προς τους βιβλιοθηκαρίους. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των χρηστών είναι ενδεικτικά και µόνο και χρησιµοποιούνται ως στοιχεία προβληµατισµού για την αποτύπωση της εικόνας της λειτουργίας τους. Ερευνώνται και δίνονται λεπτοµερή στοιχεία για τα παρακάτω ζητήµατα: α) τον µέσο όρο των τίτλων κάθε πληροφοριακής συλλογής και το είδος του περιλαµβανόµενου πληροφοριακού υλικού, β) την δυνατότητα δανεισµού υλικού της συλλογής από τους χρήστες ανάλογα µε το είδος των τεκµηρίων, γ) την διάρθρωσης του χώρου µελέτης του πληροφοριακού υλικού, των περιοδικών και του ηµερήσιου τύπου, δ) τον αριθµού των συνδροµών περιοδικών εκδόσεων, ε) την πολιτική εµπλουτισµού των συλλογών, στ) τον αριθµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στην διάθεση των χρηστών για τον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο και την αναζήτηση στο ιαδίκτυο, ζ) ζητήµατα οπτικοακουστικού υλικού και µηχανήµατα υποστήριξής του, η) ζητήµατα δυνατότητας διαδανεισµού ανά κατηγορία χρήστη, θ) συµπεριφορές των βιβλιοθηκονόµων του πληροφοριακού τµήµατος. Τέλος, η έρευνα αυτή αναφέρεται στον βαθµό ικανοποίησης των χρηστών, την ανάγκη παροχής νέων και καινοτόµων υπηρεσιών και στην εκπαίδευση των χρηστών. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται µε την βοήθεια γραφηµάτων και πινάκων και συνάγονται από την συγκριτική παράθεση και µελέτη των απαντήσεων των βιβλιοθηκονόµων και των χρηστών. Λέξεις-κλειδιά: Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, Πληροφοριακές συλλογές, Έρευνες χρηστών 1

2 Abstract In that survey that was conducted during May 2003, a first but indicative picture for the reference collection of thirty two Greek academic libraries is being presented. A statistical presentation of their reference collection, focused on the most common functional and operational problems, is presented. 320 questionnaires were distributed to 320 students and postgraduate students, as well as to faculty members, that consists the users of the reference collection of these libraries. Also 32 questionnaires were given to the librarians. The results are indicative and are used as elements for further study. Detailed elements for the following questions are given: a) number of titles of each reference collection and the type of included material, b) lending possibilities of the documents depending on type of the material, c) structure of study space of the reference material, journals and the daily press, d) subscriptions of periodical publications, e) enrichment policy for the collections, f) availability of computers for the use of OPAC and generally the Internet, g) issues of audiovisual material and supporting appliances, h) issues of interlibrary loan per user category, i) reference librarians behaviors. Finally, in this survey the degree of satisfaction of users, the need for development new and innovative services and user education, are reported. The results of these surveys are presented with graphics and are concluded by the comparative study of the answers of librarians and the library users. Keywords: Academic libraries, Reference collections, User surveys Είναι κοινώς αποδεκτό από την πανεπιστηµιακή κοινότητα ότι η Θεσσαλονίκη, µε τα πολλά πανεπιστηµιακά και ανώτατα τεχνολογικά της τµήµατα έχει ένα υψηλό επίπεδο. Υψηλό επίπεδο που υπάρχει όµως και στο δίκτυο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκώνσπουδαστηρίων τα οποία πιστεύουν ότι προσφέρουν πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτών των σχολών. Μέσα από την παρακάτω έρευνα που έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος «Ελληνικές και Ξένες Γενικές Πηγές Πληροφόρησης» και µε την βοήθεια σαράντα ενός σπουδαστών του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σχηµατίστηκε µια πρώτη αλλά ενδεικτική εικόνα για τις πληροφοριακές συλλογές τριάντα δύο ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της Θεσσαλονίκης. Υπογραµµίζουµε ότι µέσα από αυτήν την έρευνα δίνεται µια στατιστική παρουσίαση µε τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των βιβλιοθηκών και µε πρόθεση την πιο ενδελεχή αποτύπωση των λειτουργιών και των προβληµάτων των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Έτσι, µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια σε 320 προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε καθηγητές που χρησιµοποιούν τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των βιβλιοθηκών καθώς και 32 ερωτηµατολόγια προς τους βιβλιοθηκαρίους. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των χρηστών είναι ενδεικτικά και µόνο, και χρησιµοποιούνται ως στοιχεία µόνο για τον προβληµατισµό και ως µια εικόνα της λειτουργίας αυτών των βιβλιοθηκών. Τα στοιχεία της έρευνας ξεχωριστά, µπορούν να ζητηθούν από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη από τις τριάντα δύο, αν και τέτοιες ενέργειες έχουν γίνει µάλλον από τις περισσότερες για τις δικές τους ανάγκες. Η έρευνα έγινε τον Μάιο του Από τα ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τους βιβλιοθηκονόµους αυτών των βιβλιοθηκών, φαίνεται ότι ο µέσος όρος των τίτλων κάθε πληροφοριακής συλλογής 2

3 είναι επτακόσιοι, στους οποίους περιλαµβάνονται γενικές και ειδικές εγκυκλοπαίδειες, γενικά και ειδικά λεξικά, περιοδικά, βιβλιογραφίες, βιογραφικά λεξικά, κατάλογοι και οπτικοακουστικό υλικό(cd-roms, κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, slides κλπ.). Από αυτά οι βιβλιοθηκονόµοι φαίνονται να είναι αρκετά ικανοποιηµένοι σε όλα τα είδη κατά 4, πολύ ικανοποιηµένοι κατά 30% ενώ δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι κατά 1, ενώ µόνο στο οπτικοακουστικό υλικό η δυσαρέσκεια τους ως προς τον πλούτο της συλλογής τους φτάνει το 30%. Οι περισσότεροι χρήστες των πληροφοριακών συλλογών των βιβλιοθηκών αυτών είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Χρήστες των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της έρευνας Μεταπτυχιακοί φοιτητές 2 Άλλοι χρήστες Καθηγητές 1 Προπτυχιακοί φοιτητές 5 Μόλις σε οκτώ βιβλιοθήκες (2 επί του συνόλου) έχουν την δυνατότητα δανεισµού υλικού της συλλογής οι φοιτητές, ενώ σε περισσότερες από τις µισές (60% επί του συνόλου) έχουν την δυνατότητα αυτή οι καθηγητές. Το πληροφορικό υλικό δεν δανείζεται σε κανέναν. Σε όλες τις βιβλιοθήκες, εκτός από δύο, δίνεται η δυνατότητα φωτοτύπησης µέσα στην βιβλιοθήκη, ενώ σχεδόν σε όλες, εκτός από τέσσερις, δίνεται και η δυνατότητα φωτοτύπησης του υλικού και έξω από αυτήν. Χωροταξικά ο µέσος όρος θέσεων για µελέτη γενικά του υλικού της βιβλιοθήκης είναι σαράντα, εξαιρώντας την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και την βιβλιοθήκη του Κολεγίου Ανατόλια που έχουν η καθεµιά 250 θέσεις. Ειδικότερα, µια στις τρεις βιβλιοθήκες έχουν θέσεις µελέτης για τα περιοδικά µε µέσο όρο µόλις τις οκτώ, ενώ µόνο τρεις βιβλιοθήκες έχουν θέσεις µελέτης µόνο για το πληροφοριακό τµήµα (εκτός περιοδικών) µε τον ίδιο µέσο όρο. Στα τµήµατα των περιοδικών των βιβλιοθηκών αυτών υπάρχουν κατά µέσο όρο περίπου 150 τίτλοι ενώ συνεχίζεται η συνδροµή περίπου των µισών. Από αυτόν τον µέσο όρο εξαιρούνται οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, της Θεολογικής, της Κτηνιατρικής και της Γεωπονίας που έχουν από 500 τίτλους, ενώ φυσικά και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αριθµεί τους 3000 τίτλους. Το 2 των βιβλιοθηκονόµων είναι πολύ ικανοποιηµένοι από την συλλογή των περιοδικών τους, το 6 αρκετά ικανοποιηµένοι, ενώ λίγο ικανοποιηµένοι µόλις το. Για την άλλη µορφή τρέχουσας έντυπης πληροφόρησης (τις εφηµερίδες) εικοσιοκτώ από τις τριάντα δύο βιβλιοθήκες δεν παρέχουν για ανάγνωση µέσα στον χώρο τους τέτοιου είδους υλικό, ενώ µόλις τέσσερις παρέχουν ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες γενικές και ειδικές εφηµερίδες (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και Κολέγιο Ανατόλια.). 3

4 Ο εµπλουτισµός της συλλογής της κάθε βιβλιοθήκης γίνεται κατά βάση από τα αιτήµατα των καθηγητών, ενώ οι γενικές και ειδικές βιβλιογραφίες, η ζήτηση από σπουδαστές και τα άρθρα περιοδικών και εφηµερίδων απλώς βοηθούν τον βιβλιοθηκάριο να συµπληρώσει τις παραγγελίες του. Με ποιόν τρόπο επιλέγεται το υλικό για τον εµπλουτισµό της συλλογής; 1 70% Από ζήτηση από καθηγητές Από ζήτηση από σπουδαστές Από βιβλιογραφίες Από άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών Η βοήθεια που παρέχει η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι δυστυχώς πολύ µικρή ακόµα. Ο µέσος όρος των υπολογιστών που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο της βιβλιοθήκης είναι 2,5. Εξαίρεση αποτελούν οι είκοσι υπολογιστές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και της Γεωπονίας και οι δώδεκα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Για την χρήση του διαδικτύου µέσα στην βιβλιοθήκη, κάτι το πολύ σηµαντικό για τον εντοπισµό πληροφοριακών πηγών εκτός της έντυπης µορφής, ο µέσος όρος και εδώ είναι περίπου ο ίδιος. Φυσικά, για µηχανήµατα που βοηθούν στην χρησιµοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού δεν πρέπει να γίνεται λόγος αφού εκτός από ελάχιστες τηλεοράσεις, video, µηχανές προβολής slides και µηχανές προβολής µικροφίλµ που υπάρχουν σε δύο βιβλιοθήκες(καλών Τεχνών και Θεάτρου) δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Τέσσερις µόλις βιβλιοθήκες είναι και αυτές που δαπανούν χρηµατικά ποσά σε ιδιωτικές εταιρείες για αποδελτίωση τύπου(αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών µε το θεµατικό αντικείµενο που τους ενδιαφέρει.) Σε όλες τις βιβλιοθήκες της έρευνας µας υπάρχει η δυνατότητα διαδανεισµού, έστω και µέσω της Κεντρικής τους Βιβλιοθήκης, ενώ οι µισοί από τους βιβλιοθηκονόµους απάντησαν ότι χρησιµοποιείται πολύ ενώ οι άλλοι µισοί αρκετά. Τέλος για την εκπαίδευση χρηστών, το 30% των βιβλιοθηκών κάνουν κάθε εξάµηνο ή κάθε χρόνο στους πρωτοετείς φοιτητές, το 40% τακτικά σε όποιον δηλώσει συµµετοχή ενώ το 30% δεν κάνει καθόλου. Από τα 320 ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τους χρήστες των βιβλιοθηκών της έρευνας µας βλέπουµε την σχετική ικανοποίηση αλλά και µεγαλύτερη απαίτηση από µέρους τους για τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης που χρησιµοποιούν. Έτσι οι περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν την βιβλιοθήκη για τις εργασίες τους ή την έρευνα τους µερικές φορές τον µήνα και δηλώνουν αρκετά ικανοποιηµένοι από την πληροφοριακή συλλογή της. 4

5 Κάθε πότε χρησιµοποιείτε την βιβλιοθήκη για τις εργασίες ή την έρευνα σας; Σπάνια 2 Σχεδόν κάθε µέρα Μερικές φορές τον µήνα 40% Μερικές φορές την εβδοµάδα 2 Είστε ικανοποιηµένοι από την πληροφοριακή συλλογή(εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιογραφίες, βιβλιογραφίες) Λίγο Πολύ Καθόλου Αρκετά 6 Ο βαθµός ικανοποίησης από τον χρήστη ως προς την επίτευξη της έρευνας του είναι µάλλον το σηµαντικότερο ζητούµενο από την βιβλιοθήκη. Έτσι σχετικά ικανοποιηµένοι πρέπει να είναι οι βιβλιοθηκονόµοι των περισσοτέρων βιβλιοθηκών αφού αρκετά ικανοποιηµένοι είναι και οι χρήστες. Ας µην ξεχνάµε πάντως την απαίτηση των περισσοτέρων φοιτητών να βρουν το υλικό της εργασίας τους σε ένα ή το πολύ δύο βιβλία. 5

6 Από τις τελευταίες αναζητήσεις που κάνατε στο πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης βρήκατε αυτό που ζητούσατε; 1 Περίπου Ακριβώς 2 5 εν βρήκα αυτό που ζητούσα Το υλικό(περισσότερο βιβλιογραφίες) µε οδήγησε πού θα βρω αυτό που ζητούσα Πόσο χρησιµοποιείτε γενικά τα περιοδικά της βιβλιοθήκης; καθόλου λίγο 50% αρκετά 2 πολύ 0% 30% 40% 50% Η χρήση των περιοδικών προωθείται από τις περισσότερες βιβλιοθήκες και ως τρόπος τρέχουσας πληροφόρησης. Η ανταπόκριση κυρίως από τους προπτυχιακούς φοιτητές όµως φαίνεται να είναι µικρή, οι οποίοι αν και αρκετά ικανοποιηµένοι από τα περιοδικά που έχει η βιβλιοθήκη τους, τα χρησιµοποιούν λίγο. 6

7 Είστε ικανοποιηµένοι από τα περιοδικά που έχει η βιβλιοθήκη; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 0% 30% 40% 50% 60% Η τρέχουσα πληροφόρηση και η σύντοµη παρουσίαση ενός ειδικού θέµατος φαίνονται να είναι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα, ενώ η µεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στην αναζήτηση των άρθρων µε το θέµα ή τον τίτλο του αφού δεν έχει προχωρήσει αρκετά η ευρετηρίαση των άρθρων (κάτι που τελευταία γίνεται συστηµατικά στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µέσω και των πτυχιακών εργασιών, κάτι που αναµένεται να βοηθήσει πολύ στον εντοπισµό των πληροφοριών που βρίσκονται στα περισσότερα, ελληνικά τουλάχιστον, επιστηµονικά περιοδικά.) Ποιο νοµίζετε ότι είναι το πλεονέκτηµα των περιοδικών έναντι των βιβλίων; 60% 5 50% 40% 30% 0% 0% 1 0% Κανένα Τρέχουσα πληροφόρηση Ακρίβεια Σύντοµη παρουσίαση Εξειδίκευση Σύγκριση απόψεων Άλλο 7

8 Θα θέλατε να υπάρχουν ευρετηριασµένα άρθρα περιοδικών και εφηµερίδων µε τα θέµατα που ασχολείται η βιβλιοθήκη; Όχι, δεν είναι ανάγκη Ναι 90% 0% 40% 60% 80% 100% Ποιο νοµίζετε ότι είναι το µειονέκτηµα των περιοδικών έναντι των βιβλίων; 50% 40% 50% 40% 30% 0% Κανένα υσκολία αναζήτησης Πρόχειρη παρουσίαση Σειρά1 50% 40% 0% 0% Άλλο Η ανάγκη για µεγαλύτερη ενηµέρωση, µέσω και των εφηµερίδων, γενικής και ειδικής, φαίνεται ότι είναι µεγάλη από τους χρήστες, ενώ η έλλειψη εξειδικευµένου οπτικοακουστικού υλικού, και φυσικά των απαραίτητων µηχανηµάτων υποστήριξης τους είναι διακριτή από τις απαντήσεις τους. 8

9 Θέλετε να παρέχονται µέσω της βιβλιοθήκης ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες για ανάγνωση µέσα στην βιβλιοθήκη; Όχι Μόνο ειδικές 2 Ναι, και γενικές και ειδικές 70% 0% 30% 40% 50% 60% 70% Θα σας βοηθούσε η µεγαλύτερη χρήση ειδικού οπτικοακουστικού υλικού µέσα στην βιβλιοθήκη (cdroms, κασσέτες ήχου, µικροφις κλπ); Θα µε βοηθούσε αρκετά 80% εν νοµίζω 0% 40% 60% 80% Αν δεν βρίσκατε το υλικό που σας ενδιαφέρει σε αυτήν την βιβλιοθήκη αλλά ξέρετε ότι υπάρχει σε µια άλλη αποµακρυσµένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα θέλατε µέσω του διαδανεισµού το υλικό, έστω και µε πολύ µικρή χρέωση; εν νοµίζω Μάλλον θα το ήθελα 3 Θα το ήθελα πολύ 5 Η δυνατότητα του διαδανεισµού από τους χρήστες, ενώ σύµφωνα µε τους βιβλιοθηκονόµους, όπως δηλώνουν, φαίνεται ότι λειτουργεί καλά, είναι άγνωστη για τους περισσότερους φοιτητές, ενώ αν γνώριζαν γι αυτήν την δυνατότητα θα ήταν αρκετά θετικοί. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για την εκπαίδευση χρηστών αφού οι περισσότεροι χρήστες δεν την έχουν κάνει ποτέ, αν και θα ήθελαν πολύ. 9

10 Ξέρατε ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή; 100% 8 80% 60% 40% 1 0% Ναι Όχι Θα σας ενδιέφερε κατά την φοίτηση σας στο πρώτο εξάµηνο της σχολής σας ή κάποια στιγµή αργότερα να σας γινόταν κάποια ξενάγηση στην βιβλιοθήκη του τοµέα σας και στον τρόπο αναζήτησης του υλικού της (εκπαίδευση χρηστών); Λίγο 1 Καθόλου Αρκετά 30% Ναι, πολύ 50% Έχετε κάνει ποτέ τέτοια εκπαίδευση χρηστών; Όχι 8 Ναι 1 0% 40% 60% 80% 100% Τέλος, η συµπεριφορά των βιβλιοθηκονόµων του πληροφοριακού τµήµατος είναι πολύ σηµαντική για την προσέγγιση των χρηστών αλλά και γενικότερα την λειτουργία της βιβλιοθήκης. Οι προσπάθειες των εβδοµήντα περίπου βιβλιοθηκονόµων που δουλεύουν στα πληροφοριακά τµήµατα των βιβλιοθηκών της έρευνας καθώς και των πενήντα περίπου βιβλιοθηκονόµων που τους υποστηρίζουν από άλλα τµήµατα των βιβλιοθηκών τους, µάλλον βρίσκουν ανταπόκριση στους περισσότερους χρήστες αφού 10

11 οι περισσότεροι είναι ευχαριστηµένοι από την συµπεριφορά τους καθώς και το ενδιαφέρον των βιβλιοθηκονόµων για την έρευνα τους. Είστε ευχαριστηµένοι από την συµπεριφορά των ανθρώπων που δουλεύουν στο πληροφοριακό τµήµα; 1 40% 3 Είµαι από άλλους ευχαριστηµένος και από άλλους όχι Είµαι πολύ ευχαριστηµένος από όλους εν έρχοµαι σε επαφή µε αυτούς και δεν έχω γνώµη εν είµαι ευχαριστηµένος Οι υπεύθυνοι του πληροφοριακού τµήµατος σας δίνουν το ενδιαφέρον που θα θέλατε κατά την αναζήτηση σας στο υλικό που ψάχνετε; Ναι, πολύ Καθόλου Αρκετά 4 Λίγο 2 Οι απαιτήσεις των χρηστών, όπως φαίνεται από την έρευνα, είναι πολλές και λογικές. Αν και σχετικά ικανοποιηµένοι από την λειτουργία της βιβλιοθήκης, έχουν την ανάγκη για ανάπτυξη µερικών υπηρεσιών όπως ο διαδανεισµός, η δυνατότητα έρευνας σε ευρετηριασµένα άρθρα περιοδικών και εφηµερίδων αλλά και η δυνατότητα χρησιµοποίησης γενικών και ειδικών εφηµερίδων από την βιβλιοθήκη τους, η µεγαλύτερη παροχή για χρήση ειδικού οπτικοακουστικού υλικού αλλά και η παροχή του απαραίτητου εξοπλισµού. Τέλος µέσα από τις απαντήσεις τους µας µεταφέρουν και την ανάγκη τους για εκπαίδευση στην χρήση της βιβλιοθήκης, µιας που αυτή είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Από την µεριά των απαντήσεων των βιβλιοθηκονόµων φαίνεται ότι αυτοί είναι σχετικά ευχαριστηµένοι από το πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης τους, µε εξαίρεση το οπτικοακουστικό υλικό, ενώ οι πληροφορίες που µας δίνουν για τις βιβλιοθήκες τους είναι µάλλον αποθαρρυντικές. Οι θέσεις µελέτης του υλικού είναι λίγες, ενώ λιγότερες έως καθόλου είναι οι θέσεις µελέτης για τα περιοδικά και το πληροφοριακό υλικό. Ο εµπλουτισµός του υλικού, όπως είναι φυσικό για τα ελληνικά δεδοµένα, γίνεται από τους καθηγητές, ενώ πρωτεύουσες λειτουργίες για την άριστη λειτουργία της βιβλιοθήκης δεν φαίνεται να υπάρχουν. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα έπρεπε να χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση στον αυτοµατοποιηµένο 11

12 κατάλογο είναι πολύ λίγοι, ενώ ακόµη λιγότεροι είναι οι ηλεκτρονικού υπολογιστές που χρησιµοποιούνται για την έρευνα µέσω του διαδικτύου. Η χρήση των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ως σηµαντικό εργαλείο στην διαδικασία της ανώτατης εκπαίδευσης έχει µάλλον πολύ δρόµο µπροστά της. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aked J.Michael [et al.] Faculty use of an academic library reference collection, Collection Building, 2 (17), pp Bopp, Richard E. and ] Linda C. Smith editors (1995) Reference and information services : an introduction, Libraries Unlimited Katz, William (1987) Introduction to reference work. 5 th ed., McGraw-Hill. Sendi A.Carren Assesing the functionality of the reference collection, Collection Βuilding, 3 (15), pp Γαρυφάλλου, Εµµανουήλ (1998) Η επίδραση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόµους των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Στο Οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισµού: 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 5-7 Νοεµβρίου 1997: πρακτικά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Βιβλιοθήκες. Μορελέλη-Κακούρη, Μερσίνη (2000) Ελληνικές και Ξένες πηγές πληροφόρησης: σηµειώσεις για τους φοιτητές του Β εξαµήνου. ΤΕΙΘ, Σ Ο. Τµ. Βιβλιοθηκονοµίας. Μορελέλη-Κακούρη, Μερσίνη (1998) Νέο µοντέλο για τη βιβλιογραφική εκπαίδευση στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Στο Οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και ηπρόκληση του εκσυγχρονισµού : 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,Αθήνα, 5-7 Νοεµβρίου 1997 : πρακτικά. Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήµιοΑθηνών, Βιβλιοθήκες. Μπένος, Βασίλειος (1991) Μέθοδοι και τεχνικές δειγµατοληψίας, Σταµούλης. Παπαδηµητρίου, Γιάννης (1990) Μέθοδοι επεξεργασίας ερωτηµατολογίων, Παρατηρητής. Οι βιβλιοθήκες της έρευνας: Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σπουδαστήριο Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Bissell Library, American College of Thessaloniki (Ανατόλια) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Βιβλιοθήκη Γεωπονίας Βιβλιοθήκη Χηµικών Μηχανικών 12

13 Βιβλιοθήκη Γεωλογίας Θεόφραστος Βιβλιοθήκη Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών Βιβλιοθήκη Μαθηµατικού Βιβλιοθήκη Φυσικής και Πληροφορικής Βιβλιοθήκη Νοµικής Ιωάννης εληγιάννης Βιβλιοθήκη Βιολογίας Βιβλιοθήκη Κτηνιατρικής Βιβλιοθήκη Μουσικών Σπουδών Βιβλιοθήκη Σχολής Θεάτρου Βιβλιοθήκη Θεολογικής Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Βιβλιοθήκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Βιβλιοθήκη ηµοτικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθήκη Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Χηµείας Βιβλιοθήκη Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Βιβλιοθήκη Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκη Πολιτικών Μηχανικών Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας Βιβλιοθήκη Γερµανικής γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Οικονοµικών Επιστηµών Οι σπουδαστές που συνεργάστηκαν για την έρευνα: Σ. Γιανναράκης, Α. Κατσικαρίδης,. Σαββάκης, Ε. Γιάζµπου, Χ. Παπαδοπούλου, Θ. Κρινή, Ρ. Μωυσίδη, Π. Μπάτση,. Καραγωργίου, Ε. Βασιλειάδου, Β. Γιάντσογλου, Μ. Φιλιππάκη, Χ. Λαµπίρη, Ε. Φανάρα, Ε. Λασκαρίδου, Λ. Αργυράκη, Π. Παπαδοπούλου, Ζ. Κεφαλά, Α. Ματουσίδου, Μ. ιαµαντή, Ζ. Μπίτζιος, Χ. Μπλάνα, Σ. Αγγούση,. Μπαξεβάνου, Ε. Τσιτενίδου, Μ. Φεστερίδου, Μ. Σοφικίτου, Μ. Αλεξίου, Ν. εληγιαννίδου, Ι. Παππά, Β. Ζουντουρίδου, Ο. Τριανταφύλλου, Β. Γκάρτζιου, Α. ιαµαντίδης, Π. Μπάτση, Χ. Βακαλγιάννη, Π. Σάλτα, Α. Κυλιβρίδου, Α. Ζάγκλη, Γ. Βουβός,. ήµητσας, Γ. Ριζάς. 13

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ανδρέας Κ. Ανδρέου andlib@ucy.ac.cy Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Κύπρου *(Αφιερωμένο στον κ. Γιώργο Μ. Κακούρη ο οποίος που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ Εισαγωγή Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια έντονη µελέτη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των θεµάτων που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 219 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Χρήστος Βαλής, Ευγενία Ορφανού-Ραυτοπούλου, Βασίλης Παπούλιας, Γιάννης Τσάκωνας,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Facebook από τις ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες ως μέσο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία: μια ανάλυση περιεχομένου

Η χρήση του Facebook από τις ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες ως μέσο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία: μια ανάλυση περιεχομένου Η χρήση του Facebook από τις ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες ως μέσο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία: μια λυση περιεχομένου Γκόγκου Παναγιώτα, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδηµαϊκό έτος: 2005-6 Τίτλος Εργασίας: Technology Acceptance Model:

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Interoperability problems regarding the concurrent access in resources

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής

Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ, συνεχίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία Σαλαµπάσης Μιχαήλ 1, Σαµαθρακής Βαγής 2 και Μπάτζιος Χρήστος 3 1 Τµήµα Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα