CURRICULUM VITAE. Μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CURRICULUM VITAE. Μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ"

Transcript

1 CURRICULUM VITAE 1. ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο : Πνομα : Ημερομηνία γζννηςησ : Εθνικότητα: Τηλζφωνο: address: Αλεξανδράκθσ Γεϊργιοσ 23/11/1978 Ελλθνικι ΤΩΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ 3. ΣΡΟΥΔΕΣ : Διδακτορικι διατριβι: «Τπολογιςμόσ του δείκτθ τρωτότθτασ των παραλιακϊν ηωνϊν τθσ Ελλάδοσ με βάςθ ωκεανογραφικά και γεωλογικά ςτοιχεία» : Μεταπτυχιακό ςτθν Ωκεανογραφία, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Βακμόσ πτυχίου 7,6). Διπλωματικι εργαςία : «Ο ρόλοσ ενόσ υποκαλάςςιου υφάλου ςτισ υδροδυναμικζσ και ιηθματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ τθσ Αμμουδάρασ, Θρακλείου Κριτθσ» : Πτυχίο από το τμιμα Γεωλογίασ του Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Βακμόσ πτυχίου 6,52. Με ειδίκευςθ ςτθν «Δυναμικι Σεκτονικι και Εφαρμοςμζνθ Γεωλογία» Διπλωματικι εργαςία: «υγκριτικι μελζτθ και αξιολόγθςθ κζςεων για τθν δθμιουργία ΧΤΣΑ ςτθν νιςο Γαφδο» ου Γενικοφ Λυκείου Θρακλείου Βακμόσ 16 κ 7/ ΥΡΟΤΟΦΙΕΣ Τπότροφοσ του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Τποτροφιϊν ςτθν ειδίκευςθ Γεωλογικι Ωκεανογραφία για το διάςτθμα Τπότροφοσ του Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ερευνάσ για τθν ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Interreg Beachmed-e. Σο διάςτθμα ζωσ

2 4. ΜΕΛΟΣ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΕΩΝ Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ φλλογοσ Ελλινων Ωκεανογράφων 5. ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Άριςτθ γνϊςθ Θ/Τ, περιβάλλον Windows/ Linux/ DOS/ INTERNET. Άριςτθ γνϊςθ των πακζτων του Microsoft Office (Excel,Word,PowerPoint, Access), Raster2Vector,ArcView, Cedas, Surfer, Matlab, GobalMapper Καλι γνϊςθ των πακζτων ERDAS, HecRas, RockLab, Photoshop, Mike 21, Limitstage Geo 6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ α. Επιςτημονικά περιοδικά και κεφάλαια ςε βιβλία 1. Poulos S.E., Dounas C.G., Alexandrakis G., Koulouri P., and Drakopoulos P Trace metal distribution in sediments of northern continental shelf of Crete Island, Eastern Mediterranean. Environmental Geology, DOI /s Alexandrakis G., Karditsa A., Poulos S., Ghionis G., Kampanis N.A.. (2010). An assessment of the vulnerability to erosion of the coastal zone due to a potential rise of sea level: The case of the Hellenic Aegean coast. In Environmental Systems, [Ed. Achim Sydow], in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK. 3. Alexandrakis G., Poulos S., Petrakis S and Collins M. (2011). The development of a Beach Vulnerability Index (BVI) for the assessment of erosion in the case of the North Cretan Coast (Aegean Sea). Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45. pp Flouri E.T., Kaligeris N., Alexandrakis G., Kampanis N.A and Synolakis C.E., (2011) Application of a finite difference scheme to the simulation of a tsunami wave propagation and run-up, Applied Numerical Mathematics doi: /j.physletb Alexandrakis G. Ghionis G., S. Poulos, and Kampanis N.A., GREECE, in Coastal Erosion and Protection in Europe: A Comprehensive Overview, E. Pranzini, A. T. Williams (Eds.), EARTHSCAN Ltd, London, UK, (in press) β. Δημοςιεφςεισ ςε ςυνζδρια με κριτζσ 1. Δρακόπουλοσ Π., Ποφλοσ. Ε., Banks A., Αλεξανδράκησ Γ., Χριςτοδοφλου Κ. & Πανταηόγλου Φ., Θ επίδραςθ των κυμάτων και παράκτιων ρευμάτων ςτθν ιηθματολογία του βυκοφ τθσ Νιςου Γαφδου (περιοχι Λεμζνα Καραβζ). Πρακτικά 7 ου Πανελλινιου Γεωγραφικοφ υνεδρίου, 14-17/10/2004, Μυτιλινθ, τομ. Α. ςελ Ποφλοσ. και Αλεξανδράκησ Γ., Θ εποχιακι διακφμανςθ του ιηθματολογικοφ (εν αιωριςει) δυναμικοφ των ελλθνικϊν ποταμϊν και θ ςχζςθ του με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του υδάτινου δυναμικοφ τουσ. Πρακτικά 7 ου Yδρογεωλογικοφ υνεδρίου, Ακινα 2005, τομ.1, ςελ Αλεξανδράκησ Γ., Ντοφνασ K. & Ποφλοσ.Ε., υςχζτιςθ τθσ κοκκομετρίασ και των ςυγκεντρϊςεων των μετάλλων ςτα επιφανειακά ιηιματα του κόλπου του Θρακλείου, Κριτθσ. Πρακτικά 8 ου Πανελλινιου υμποςίου Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ, Θεςςαλονίκθ, Iοφνιοσ 2006, τομ. 1., ςελ

3 4. Alexandrakis G., Poulos S., Ghionis G., and Leivaditis G., A morphological study of a reef with beachrock characteristics, in association with the recent evolution of the Ammoudara beach zone (Heraklion, Crete). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXIX/III, pp Alexandrakis G., Poulos S., Dounas C. and Drakopoulos P., Heavy metal distribution in the surficial bottom sediments of the northern continental shelf of Crete. Rapport du Commision Internationale Mer Mediterranee CIESM, vol. 38, p Poulos S., Αlexandrakis G., Karditsa A., & Drakopoulos P., Heavy metal investigation, as pollutant indicators, in bottom sediments, in the harbours Heraklion and Alexandroupolis (Aegean Sea, Greece). Proceedings of the 10 th International Confrerenece on Envioronmental Science and Technology (CEST-2007), Kos Island, Greece, 5-7/9/2007, pp. B634-B Χατηθελευκερίου M., Αλεξανδράκησ Γ., Ποφλοσ., Γάκθ-Παπαναςταςίου Κ. και Μαρουκιάν Χ., Εκτίμθςθ τθσ τρωτότθτασ τθσ παράκτιασ περιοχισ των Α και ΒΑ ακτϊν τθσ A. Αττικισ ςε ςχζςθ με μια μελλοντικι άνοδο τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ. Πρακτικά 8 ου Πανελλινιου Γεωγραφικοφ υνεδρίου,p Οκτωβρίου 2007, Ακινα. 8. Ghionis S., Poulos S., Kampanis N., Verikiou E., Karditsa A., Alexandrakis G. & Andris P., The effects of a severe storm event on the NW coast of Lefkada Island, Ionian Sea (Greece). General assembly of European Geosciences Union, Vienna, 2008, Geopgysical Research Abstracts, vol. 10, p. A Γ. Αλεξανδράκης, Α. Καρδιτςά, Σ. Πούλοσ, Γ. Γκιώνησ και Ν. Καμπάνησ ΕΚΣΙΜΘΘ ΣΘ ΣΡΩΣΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΑΚΣΩΝ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΘΑΛΑΙΑ ΣΑΘΜΘ. 9 ο υμπόςιο Ωκεανογραφίασ & Αλιείασ, Πάτρα Μάιου G. Alexandrakis, S. Poulos and A. Velegrakis The development of a vulnerability index for beach erosion, based on a sediment budget approach. 39 th CIESM Congress, Venice, May Flouri E.T., Kaligeris N., Alexandrakis G., Kampanis N.A. and Synolakis C.E., Numerical modelling of tsunami waves: Application to the simulation of an earthquake generated tsunami, NUMAN 2010 Proceedings, V. Dougalis, E. Gallopoulos, A. Hadjidimos, I. S. Kotsireas, D. Noutsos, Y. G. Saridakis, M, N, Vrahatis (Eds.), Karagkiozoglou K., Poulos S.E., Verikiou E., and Alexandrakis G., (2010) Phisiogeographical study of the beach zones of Gialos and Milopotamos Ios Island. 9 th PanHellenic Conference of Geography, 4-6/11/2010, Athens. 13. Tsoutsia A., Karditsa A., Alexandrakis G., Poulos S.E., Petrakis S. and Anastasatou M., Coastal geomorphological and sedimentological research in Katelios Gulf, Kefallonia Island. 9 th PanHellenic Conference of Geography, 4-6/11/2010, Athens. 14. Synolakis, C.E., N. Kalligeris, E. Flouri, G. Alexandrakis & N. Kampanis, (2011) "The great Cretan splash up - a coastal disaster preparedness exercise in Greece", Solution to Coastal Disasters conference, ASCE Conf. Proc. doi: /41185(417) Alexandrakis G., & Poulos S. (2012). The rate of beach zone land loss due to sea level rise through time in Greece. General assembly of European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts 16. Alexandrakis G., & Poulos S. (2012). The significance of the major variables that control the formation and evolution of the Hellenic beach zones. 10 th Greek Symposium in Oceanography and fisheries 3

4 γ. Δημοςιεφςεισ χωρίσ κριτζσ 1. Poulos S., Alexandrakis G., Paramana T. and Karditsa A., Tsunamis affecting Greece in ancient and modern times. Ocean Challenge, 15(1), p Alexandrakis G. and Poulos S. E. An assessment of sea level trends in Greek waters during the last three decades. 1 st ESF MedCLIVAR Summer school, Hydrobiological Station and Aquarium of Rhodes September 2008, Island of Rhodes GREECE 3. Flouri E.T., Kaligeris N., Alexandrakis G., Kampanis N.A., Synolakis C.E., Vulnerability of tsunami waves hazards in the south coast of Crete, 2nd European Federation of Marine Science Conference, October 2010, Athens 4. Petrakis S., Alexandrakis G. and Poulos S. Investigation of coastline retreat due to anticipated sea-level rise in the case of beach zones exposed to high wave energy. Case study of Almiros Bay, N Crete, Aegean Sea. 2nd European Federation of Marine Science Conference, October 2010, Athens, Greece 7. ΜΕΛΕΤΕΣ Μάρτιοσ Ιοφνιοσ 2011: Μελζτθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διάβρωςθσ και για τθν προςταςία τθσ παραλιακισ ηϊνθσ τθσ πόλθσ του Ρεκφμνου. Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν εγκατάςταςθ τεχνικϊν ζργων προςταςίασ. Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ 2011: Χαρτογράφθςθ τθσ εξάπλωςθσ των κερμοκθπίων ςτθ Κφπρο με τθν επεξεργαςία δορυφορικϊν εικόνων από τουσ δορυφορικοφσ δζκτεσ QuickBird και Worldview 1 για τθν εταιρία ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΘΣΘ ΑΕ Μάιοσ 2009 Μάρτιοσ 2010: Γεωλογικζσ και γεωτεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου Μελζτεσ, Επίβλεψθ Βιολογικϊν Κακαριςμϊν με Φυςικά υςτιματα για τον Οργανιςμό Ανάπτυξισ Ανατολικισ Κριτθσ. Δεκζμβριοσ 2009 Φεβρουάριοσ 2010: Χαρτογράφθςθ τθσ εξάπλωςθσ των κερμοκθπίων ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ ςτθ Ελλάδα με τθν επεξεργαςία δορυφορικϊν εικόνων από τουσ δορυφορικοφσ δζκτεσ QuickBird και Worldview 1 για τθν εταιρία ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΘΣΘ ΑΕ Φεβρουάριοσ 2009 Μάρτιοσ 2009: Γεωτεχνικζσ ζρευνεσ για τθν εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν καταςκευι 19 ανεμογεννθτριϊν του προσ καταςκευι αιολικοφ πάρκου ιςχφοσ 38 MW ςτθν κζςθ Αραχναίο / Μάλια Γκλιάτα του νομοφ Αργολίδασ, από τθν εταιρεία Χ. ΡΟΚΚΑ ΑΒΕΕ. Φεβρουάριοσ 2007 Μάιοσ 2007: Σεχνικι ζκκεςθ για τθ μελζτθ και αντιμετϊπιςθ διάβρωςθσ των τουριςτικϊν παραλιϊν των βορίων ακτϊν τθσ Νιςου Λευκάδασ (Χρθματοδότθςθ ΤΠΕΧΩΔΕ). Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ:. Ποφλοσ. Μάιοσ 2004 Ιανουάριοσ 2005 Σεχνικι ζκκεςθ για τον προςδιοριςμό του αιγιαλοφ ςτθν περιοχι Ηαχάρωσ Θλείασ. (Ιδιϊτθσ). Ερευνθτικζσ γεωτριςεισ και πενετρομετριςεισ. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ:. Ποφλοσ. 4

5 Νοζμβριοσ Απρίλιοσ 2004: Σεχνικι ζκκεςθ για τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του παγκριτιου ςταδίου ςτθν παραλία τθσ Αμμουδάρασ το Θράκλειο Κριτθσ για τον Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Κριτθσ. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ:. Ποφλοσ. 8. ΕΕΥΝΗΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 1. CLIMATOURISM: Θ επίδραςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο παράκτιο περιβάλλον ςε ςχζςθ με τον ςχεδιαςμό για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ. «Ενίςχυςθ Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν 2010, ΓΓΕΣ, AKTAIA: Ανάπτυξθ νζων μεκόδων για τθν ποςοτικοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ ςτισ ανατολικζσ Ακτζσ τθσ Νιςου Κριτθσ, ΓΓΕΣ πρόγραμμα ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2009, ΙΤΜ-ΙΣΕ). Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Δρ. Ν.Α. Καμπάνθσ 3. Πρόγραμμα POSEIDON: Earthquake followed by Tsunami in the Mediterranean Sea DG ENV.A3 Grant No /2009/534369/SUB/A3 το Ινςτιτοφτο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ερευνάσ (ΙΤΜ-ΙΣΕ). Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Δρ. Ν.Α. Καμπάνθσ. 4. Πρόγραμμα INTEREG-III BeachMed-e: Θ ςτρατθγικι διαχείριςθ τθσ προςταςίασ των ακτϊν για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των παράκτιων ηωνϊν τθσ Μεςογείου το Ινςτιτοφτο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ερευνάσ (ΙΤΜ-ΙΣΕ). Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Δρ.Ν.Α. Καμπάνθσ. 5. Πρόγραμμα Ρυθαγόρασ Ι: «Επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν (ωκεανογραφικϊν / μετεωρολογικϊν) ςυνκθκϊν του αιγιαλοφ». Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ:. Ποφλοσ. 6. Ρυθαγόρασ Ι: Μελζτθ για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ τθσ Λίμνθσ Κοριςίων και των παράκτιων υδροφόρων τθσ (Ν. Κζρκυρασ) Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Σ. Παπαδόπουλοσ. 7. MEDPOL: το Εργαςτιριο Σεχνολογίασ και Διαχείριςθσ Θαλάςςιου Περιβάλλοντοσ του Ινςτιτοφτου Θαλάςςιασ Βιολογίασ Κριτθσ. Κοκκομετρικζσ αναλφςεισ δειγμάτων καλάςςιου ιηιματοσ από παράκτιεσ περιοχζσ τθσ Κριτθσ και τθσ Νότιασ Ιταλίασ, ςτατιςτικι επεξεργαςία και γεωλογικι ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ. 9. ΘΕΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΙΑ Θερινό χολείο ςτθν «Μακθματικι Μοντελοποίθςθ ςτισ Θαλάςςιεσ Επιςτιμεσ» Μυτιλινθ, 4-17 Ιουλίου 2005 εμινάριο ΙΔΕΣ/ΕΑΑ «Προθγμζνεσ Σεχνολογίεσ και Σεχνικζσ Σθλεπιςκόπιςθσ για τθν Παρακολοφκθςθ και Προςταςία Δαςικϊν και άλλων Χερςαίων Οικοςυςτθμάτων (ΠΡΟΣΘΠΑ). Επεξεργαςία Δεδομζνων / Εικόνασ». Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν, 7-19 Ιανουαρίου 2008 Θερινό χολείο ςτθν «Τποκαλάςςια Ακουςτικι» Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ, Θράκλειο Κριτθσ, Ιουνίου

6 1o ESF MedCLIVAR Θερινό ςχολείο «Climate variability over the Mediterranean area: Atmospheric and Oceanic Components» Hydrobiological Station and Aquarium of Rhodes September 2008, Island of Rhodes GREECE 10. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά: κάτοχοσ διπλϊματοσ Proficiency (Michigan) Γερμανικά (ικανότθτα ανάγνωςθσ και γραφισ) Ιταλικά (ικανότθτα ανάγνωςθσ και γραφισ) 11. ΕΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΑ Παράκτια Γεωλογία Ακτομθχανικι Δυναμικι Ιηθματολογία ειςμικι διαςκόπιςθ (Χερςαία και υποκαλάςςια) Εδαφομθχανικι - Βραχομθχανικι 12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΜΡΕΙΙΑ Δίπλωμα αυτόνομθσ κατάδυςθσ «Open Water diver» Εμπειρία ςε ςχεδιαςμό και πραγματοποίθςθ επιςτθμονικϊν καταδφςεων (Χαρτογράφθςθ πυκμζνα, δειγματολθψίεσ, εγκατάςταςθ οργάνων). Δίπλωμα ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ. Ωκεανογραφικοί πλόεσ: α) R/V Philia, 2 θμερϊν ςτο Κρθτικό πζλαγοσ 2. Δειγματολθψία επιφανειακϊν ιηθμάτων του πυκμζνα, Μάιοσ β) R/V Aegeo 10 θμερϊν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Poseidon HCMR, Ιοφνιοσ 2006 Κακοδιγθςθ προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του τομζα Γεωγραφίασ και Κλιματολογίασ του τμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του διατμθματικό μεταπτυχιακοφ Ωκεανογραφίασ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε κζματα μετριςεων πεδίου, ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων. 6

Έρευνα στον τομέα της Παράκτιας Μηχανικής και Υδατικών Πόρων Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας

Έρευνα στον τομέα της Παράκτιας Μηχανικής και Υδατικών Πόρων Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας Έρευνα στον τομέα της Παράκτιας Μηχανικής και Υδατικών Πόρων Το Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας, ιδρύθηκε το 2006 από μέλη της Ομάδας Αριθμητικής Ανάλυσης και Επιστημονικών Υπολογισμών και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS

CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS Birthdate: September 18, 1963. Birthplace: Iraklion, Crete, Hellas Citizenship: Hellenic E-mail: kampanis@iacm.forth.gr Languages: English (fluent), French (fluent),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τοιχεία επικοινωνίασ Ημερομθνία γζννθςθσ: 16 Μαΐου 1979 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Οικογενειακι Κατάςταςθ: Ζγγαμθ Ε-mail:al_sintori@agreri.gr, al_sintori@yahoo.gr Σθλζφωνο: 210-6442164, 6946319317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων. Νικόλαος Α. Καμπάνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων. Νικόλαος Α. Καμπάνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Συμπληρώνονται ο πίνακας βιογραφικών στοιχείων και ο πίνακας δημοσιεύσεων από τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλ.: 22510-36829 -E-mail: hasiotis@marine.aegean.gr Εκπαίδευση 1990: Πτυχίο Γεωλογίας: Γεωλογικό Τμήμα - Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αριστείδη Μ. Προσπαθόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αριστείδη Μ. Προσπαθόπουλου Γενικά Στοιχεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αριστείδη Μ. Προσπαθόπουλου Ημερομηνία γέννησης: Τοποθεσία γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αρ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής Όνοµα, Επώνυµο Ανδρέας Σιούλας Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ιεύθυνση Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (Υ.Σ.Ρ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Oδός Κω, 85100 Ρόδoς, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Ιλίου 39 Α Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Καβάλα 654 04 Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

«Θ διάβρωςθ των ακτογραμμϊν τθσ Ελλάδασ. Αξιολόγθςθ - τρόποι αντιμετϊπιςθσ»

«Θ διάβρωςθ των ακτογραμμϊν τθσ Ελλάδασ. Αξιολόγθςθ - τρόποι αντιμετϊπιςθσ» Διδακτορικι διατριβι «Θ διάβρωςθ των ακτογραμμϊν τθσ Ελλάδασ. Αξιολόγθςθ - τρόποι αντιμετϊπιςθσ» Επιμζλεια: Επιβλζπων: υμβουλευτικι επιτροπι: πφροσ Φωτείνθσ Κακ. Κϊςτασ υνολάκθσ Κακ. Νικόλαοσ Νικολαΐδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ω ΜΕΛΟ Δ.Ε.Π.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ω ΜΕΛΟ Δ.Ε.Π. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΣΡΟ Α. ΚΩΣΑΓΙΟΛΑ Λζκτορασ Τμιμα Αρχειονομίασ - Βιβλιοκθκονομίασ Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, Κζρκυρα Τθλ: +30 26610 87402 / +30 6944 456336 & email: pkostagiolas@ionio.gr Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ρ. Χρήστου Β. Μακρή Ιούνιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βιογραφικό Σημείωμα ρ. Χρήστου Β. Μακρή Ιούνιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Μακρής Όνομα πατρός: Βασίλειος Όνομα μητρός: Στέλλα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Ημερομηνία γεννήσεως: 26 / 02 / 1979

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία

ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ Χηµικός, Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΕΔΙΠ, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ: +30 22510 36225 e-mail: malou@env.aegean.gr Εκπαίδευση 1981-1982: Βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Σταμάτης Όνομα πατρός: Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης: 16-1-51 Τόπος γέννησης: Βάγια - Θηβών, Βοιωτίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια Όνοµα, Επώνυµο Γεράσιµος Κορρές Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76402 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες) Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο ιεύθυνση κατοικίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σόλωνος 13, TK Χαλάνδρι Τηλέφωνα 211 7506822 / 211 7506823 Κινητό: 6946689418 Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eoikonomou@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ATOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοτρώνη Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αρετή ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20-11-1965 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Ερευνήτρια B ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριος Ερευνητής, Γεωλόγος, Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας Γεωφυσικής, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ελλάς

Κύριος Ερευνητής, Γεωλόγος, Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας Γεωφυσικής, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ελλάς Όνοµα, Επώνυµο ηµήτρης Σακελλαρίου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30-22910-76380 Κινητό: +30-6944869618 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30-22910-76347

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ / ΜΗΤΡΟΣ: Σταύρος Κολιός Στέφανος / Χριστίνα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: stavroskolios@yahoo.gr stavros.kolios@ouc.ac.cy ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1998 Ιούλιος 2003:

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗ Aναπληρωτή Καθηγητή Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗ Aναπληρωτή Καθηγητή Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗ Aναπληρωτή Καθηγητή Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιανουάριος 2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Βιογραφικό Σημείωμα Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Κρήτης Γνωστικό Αντικείμενο «Υδρογεωλογία & Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα