Αναγνώριση πλοίων από δορυφορικές εικόνες Aster για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ηπείρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγνώριση πλοίων από δορυφορικές εικόνες Aster για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ηπείρου"

Transcript

1 Αναγνώριση πλοίων από δορυφορικές εικόνες Aster για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ηπείρου Μηλιαρέσης Γιώργος, Λέκτορας Τµήµα Γεωλογίας, Παν/µιο Πατρών, Ρίον 26500, Πέκαλης ηµήτρης και Πέκαλη Βασούλα, Τεχνολόγοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αφ. Λάππα 22, Νάουσα, 59200, Περίληψη Η αναγνώριση αντικειµένων από δορυφορικές εικόνες στον θαλάσσιο περιβάλλον έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την καταγραφή των στατικών στοιχείων (βραχονησίδες, ύφαλοι) αλλά και την καταγραφή της δυναµικής του χώρου (κίνηση πλοίων). Με δεδοµένο ότι οι εφαρµογές των δορυφορικών εικόνων ASTER σε αυτό το αντικείµενο δεν έχουν διερευνηθεί, στόχος αυτής της εργασίας είναι η αναγνώριση πλοίων από δορυφορικές εικόνες ASTER. Πρώτα γίνεται ραδιοµετρική διόρθωση της δορυφορικής εικόνας που περιλαµβάνει α) αποζωνοποίηση, β) διόρθωση για την ακτινοβολία ατµοσφαιρικής διαδροµής µε γραµµική παλινδρόµηση και γ) µετατροπή των τιµών φωτεινότητας σε τιµές ενέργειας µε βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σαρωτή την στιγµή λήψης της εικόνας. Στην συνέχεια εφαρµόζονται χωρικά φίλτρα και εντοπίζονται στόχοι στο θαλάσσιο χώρο στους οποίου ενσωµατώνονται γειτονικά εικονοστοιχεία µε βάση κριτήρια χωρικής εγγύτητας. Μετά γίνεται παραµετρική τους αναπαράσταση ως προς την µέση φασµατική απόκριση σε κάθε φασµατικό κανάλι. Μετά εφαρµόζεται εξερευνητική ανάλυση συσσωρεύσεων και οι στόχοι οµαδοποιούνται σε κατηγορίες. Εισαγωγή Εικόνες από παθητικά δορυφορικά καταγραφικά συστήµατα έχουν χρησιµοποιηθεί µε πολλούς τρόπους στην µελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρουµε µελέτες προσδιορισµού της θερµοκρασίας της επιφάνειας για τον εντοπισµό ρευµάτων, και παράκτιων εκβολών υποθαλάσσιων πηγών. Αλλές ερευνητικές προσπάθειες προσδιόρισαν το βάθος των υδάτων σε παράκτιες ζώνες, κατέγραψαν την ύπαρξη πετρελαιοκηλίδων (καταγραφικά συστήµατα µε φασµατική ευαισθησία στο υπεριώδες), προσδιόρισαν το διαθέσιµο φυτοπλαγκτόν και φαινόµενα ευτροφισµού και περιβαλλοντικής υποβάθµισης (Frazier και Page 2000, Zhang 2000, Neville κ.α , Mohd και Seeni 1989). Η αναγνώριση αντικειµένων από δορυφορικές εικόνες στον θαλάσσιο περιβάλλον έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την καταγραφή των δυναµικών στοιχείων (πλοία) όσο και των στατικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περιβάλλοντος (βραχονησίδες, ύφαλοι). Τέτοιου είδους δεδοµένα µπορούν να οδηγήσουν στην αναθεώρηση ναυτικών χαρτών (εντοπισµό βραχονησίδων και υφάλων) και να παρέχουν στατιστικά στοιχεία για την κίνηση στο θαλάσσιο χώρο. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να αποτελέσουν πηγή δεδοµένων στα πλαίσια διαχείρισης µιας περιβαλλοντικής κρίσης (ναυτικό ατύχηµα) στον θαλάσσιο χώρο του Ιονίου και της παράκτιας ζώνης της Ηπείρου. Ιδιαίτερα η παράκτια ζώνη των νοµών Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την τουριστική ανάπτυξη, τις θαλάσσιες µεταφορές και τη αλιεία, συγκεντρώνοντας σηµαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Ο εντοπισµό πλοίων από ενεργητικά παθητικά συστήµατα επιτεύχθηκε πρώτα το 1978 µε σαρωτές συνθετικού ανοίγµατος (SAR) από το δορυφόρο Seasat. Η ανάπτυξη σειράς δορυφόρων µικροκυµατικής τηλεπισκόπησης (ERS-1, JERS-1, ERS-2 and RADARSAT-1)

2 έδωσε περαιτέρω ώθηση στο αντικείµενο (Vachon και Olsen 1998). Από την άλλη πλευρά η ανάπτυξη µικροδορυφορικών συστηµάτων χαµηλού κόστους έδωσε την δυνατότητα σε µικρά κράτη να έχουν πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες και έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθεια επιτήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της καταγραφής των κινήσεων πλοίων. Συχνά αυτά τα συστήµατα αποτελούν συνδυασµό ενεργητικών και παθητικών συστηµάτων (Høye κ.α., 2001). Η διαθεσιµότητα πρόσφατα των δορυφορικών εικόνων του ASTER µε εξαιρετικά χαµηλό κόστος και µε περίοδο επανάληψης 16 ηµέρες και κάλυψη στο έδαφος 60km*60km δεν παύουν να αποτελούν µια εναλλακτική πηγή δεδοµένων που µπορεί να είναι και η µοναδική διαθέσιµη πηγή σε σχέση πάντα µε την χρονική στιγµή εκδήλωσης µιας κρίσης. Με δεδοµένο ότι οι εφαρµογές των δορυφορικών εικόνων ASTER δεν έχουν διερευνηθεί, στόχος αυτής της εργασίας είναι η χρήση τους στην αναγνώριση πλοίων. Μεθοδολογία Πρώτα περιγράφεται η περιοχή µελέτης και τα δεδοµένα. Στην συνέχεια γίνεται ραδιοµετρική διόρθωση των εικόνων και αναπτύσσεται η µέθοδος για τον εντοπισµό και την παραµετρική αναπαράσταση-ταξινόµηση των πλοίων. Η περιοχή µελέτης είναι βόρεια της Σαλαµίνας (Σχήµα 1) µε γεωγραφικό πλάτος στο εύρος [37.773, ] και µήκος [23.415, ]. Σχήµα 1. Περιοχή µελέτης (άσπρο παραλληλόγραµµο). Κανάλι Σχήµα 1. Σαρωτής VNIR (Abrams et al., 2002). Χωρική Ραδιοµετρική Φασµατική ευαισθησία (µm) διακριτική διακριτική ικανότητα (m) ικανότητα (πράσινο) (κόκκινο) 3N (εγγύς υπέρυθρο (8 bits) Χρησιµοποιήθηκε η εικόνα ASTER pg-pr1a _007_024, που δόθηκε δωρεάν από την US Geological Survey κατά την περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας

3 του ASTER. Η εικόνα λήφθηκε 11/11/2001. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τα κανάλια 1,2 και 3Ν του σαρωτή VNIR (Πίνακας 1) που παρουσιάζει την µεγαλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα. Ραδιοµετρικές ιορθώσεις Αποζωνοποίηση Το καταγραφικό σύστηµα VNIR είναι διανυσµατικός σαρωτής (αποτελείται από 4000 ανιχνευτές, διατεταγµένους σε ευθεία γραµµή, µε προσανατολισµό κάθετα ως προς την κίνηση του δορυφόρου). Εποµένως παρουσιάζεται το φαινόµενο της ζωνοποίησης λόγω διαφοροποίησης των ανιχνευτών (δυναµικό εύρος λειτουργίας). Η διαδικασία διόρθωσης (αποζωνοποίηση) περιλαµβάνει τον υπολογισµό της µέσης τιµής φωτεινότητας και της τυπικής απόκλισης για όλη την εικόνα αλλά και για κάθε στήλη της εικόνας. Στην συνέχεια γίνεται τυποποίηση της φασµατικής απόκρισης των εικονοστοιχείων κάθε στήλης στις στατιστικές τιµές όλης της εικόνας (Eastman, 1999). Πίνακας 2. Συνθήκες καταγραφής (Abrams et al., 2002). Μέγιστη καταγραφόµενη ενέργεια (W/(m 2 *sr*µm)ανά κανάλι ανάλογα µε την συνθήκη λειτουργίας (gain) Κανάλι High gain Normal Gain Low Gain Μετατροπή σε Τιµές Ενέργειας Οι διανυσµατικοί σαρωτές µετατρέπουν τις καταγραφές τους σε ακέραιους αριθµούς στο εύρος της ραδιοµετρικής διακριτικής ικανότητας (για τον σαρωτή VNIR στο εύρος 0 έως 255). Επιπλέον ο σαρωτής VNIR έχει δυνατότητα να µεταβάλει το µέγιστο της ενέργειας (Πίνακας 2) που καταγράφει (gain) προσοµοιώνοντας την λειτουργία του φλάς της φωτογραφικής µηχανής (όσο µειώνεται το µέγιστο τόσο αυξάνεται η ένταση του φλάς σε αναλογία µε την φωτογραφική µηχανή). Αυτό σηµαίνει ότι ανάλογα µε τις συνθήκες φωτισµού της περιοχής που σαρώνει µπορεί να την καταγράψει µε διαφορετικό µέγιστο ενέργειας. Άρα για να συγκριθούν δυο εικόνες VNIR της ίδιας περιοχής είναι απαραίτητη η µετατροπή στις πραγµατικές τιµές ενέργειας που κατέγραψε ο σαρωτής από την σχέση (Abrams κ.α. 2002): Ενέργεια = (Τιµή φωτεινότητας 1) * Συντελεστή µετατροπής [Εξ. 1] Όπου ο συντελεστής µετατροπής ισούται µε το πηλίκο της µέγιστης τιµής ενέργειας (gain) προς την ραδιοµετρική διακριτική ικανότητα. Στην παρούσα εικόνα η καταγραφή σε high gain για τα κανάλια 1 και 2, ενώ το κανάλι 3 καταγράφηκε σε normal gain. ιόρθωση για την Ακτινοβολία Ατµοσφαιρικής ιαδροµής Έγινε µε διαδοχική γραµµική παλινδρόµηση (y=a*x+b) των καναλιών 1 (πράσινο) και 2 (κόκκινο) ως προς το κανάλι 3 (ανεξάρτητη µεταβλητή) και αφαίρεση της αντίστοιχης τιµής b από κάθε εικονοστοιχείο των εικόνων 1 και 2. Στο κανάλι 3 (εγγύς υπέρυθρο) η διάχυση είναι πρακτικά µηδέν και εποµένως η ακτινοβολία ατµοσφαιρικής διαδροµής θα τείνει στο µηδέν. Αντίθετα η διάχυση στο κανάλι 1 θα είναι πολύ µεγαλύτερη από το κανάλι 2 έτσι όπως προβλέπεται από τον νόµο του Raleigh (Richards, 1993). H ακτινοβολία

4 ατµοσφαιρικής διαδροµής προσδιορίσθηκε ίση µε και 1.83 W/(m 2 *sr*µm) για τα κανάλια 1 και 2 αντίστοιχα. Εντοπισµός Πλοίων Τα πλοία είναι στόχοι χαµηλής ανακλαστικότητας σε ένα περιβάλλον (θάλασσα) που η ανακλαστικοτήτα είναι ακόµη χαµηλότερη. Με δεδοµένο την χωρική δειγµατοληψία σε εικονοστοιχεία διαστάσεων 15 * 15 m 2, δηµιουργούνται µικτά εικονοστοιχεία στα οποία η διαφοροποίηση από την περιβάλλουσα θάλασσα είναι ακόµη µικρότερη. Για αυτό τον λόγο θα χρησιµοποιηθεί το µέτρο της 1 ης παραγώγου της φωτεινότητας που είναι σε θέση να µεγιστοποιήσει µικρές διαφορές τιµές στην φωτεινότητα. Μια αναδροµή των µεθοδολογιών για τον προσδιορισµό του µέτρου 1 ης παραγώγου (gradient) δίνεται από τον Skidmore(1989). Στην προκειµένη περίπτωση θα χρησιµοποιηθεί ο τελεστής SOBEL (Mather 1987, Burrough 1986) σε ένα παράθυρο 3*3 σύµφωνα µε τον οποίο ο προσδιορισµό γίνεται ως ακολούθως: Παράθυρο 3*3 A B C D F G H I dh/dx= (C+2*F+I) - (A+2*D+G) dh/dy= (A+2*B+C) - (G+2*H+I) εξ.2 εξ.3 Gradient 2 dh dx 2 dh Г dy 0.4 Σχήµα 2. (α) µέτρο της 1 ης παραγώγου (όσο φωτεινότερο είναι ένα εικονοστοιχείο τόσο µεγαλύτερη είναι η κλίση) (β) κατωφλίωση για τιµή µεγαλύτερη από 19 o, (γ) γέµισµα εσωτερικών κενών, (δ) φιλτράρισµα µε βάση το µέγεθος. Περιοχές εκπαίδευσης υποδηλώνουν ότι στα περιγράµµατα των πλοίων παρατηρούνται κλίσεις µεγαλύτερες από 19 o (Σχήµα 2α). Κατωφλίωση για τιµή µεγαλύτερη από 19 o είχε σαν αποτέλεσµα τον εντοπισµό των αντικειµένων που εικονίζονται µε τα λευκά εικονοστοιχεία στην δυαδική εικόνα (Σχήµα 2β). Παρατηρήθηκε ότι τα εσωτερικά εικονοστοιχεία κάθε αντικειµένου δεν κατατµήθηκαν επειδή είχαν οµοιόµορφη φωτεινότητα άρα η κλίση πλησίαζε το 0. Στην συνέχεια µε αλγόριθµο εύρεσης συνδεδεµένων µερών (Pitas 1993) εντοπίσθηκαν τα εικονοστοιχεία που απαρτίζουν κάθε αντικείµενο καθώς και τα

5 εσωτερικά τους εικονοστοιχεία. Στην συνέχεια τα εσωτερικά εικονοστοιχεία ενσωµατώθηκαν στο περίγραµµα (Σχήµα 2c) και αντικείµενα µε µεγεθος < 9 εικονοστοιχεία διαγράφηκαν (Σχήµα 2d). Το µέγεθος και η φασµατική υπογραφή κάθε στόχου δίνεται στον πίνακα 3. Πίνακας 3. Φασµατικές υπογραφές και µέγεθος (σε εικονοστοιχεία) των αντικειµένων. Νο µέγεθος Κανάλι Κανάλι Νο µέγεθος 1 2 3Ν 1 2 3Ν Εξερευνητική Ανάλυση Συσσωρεύσεων Επειδή δεν υπάρχει ένα µοντέλο που να χαρακτηρίζει τα αντικείµενα βάση της φασµατικής τους απόκρισης για να διερευνηθεί πως οργανώνεται σε τάξεις εφαρµόζεται εξερευνητική ανάλυση συσσωρεύσεων. Τέσσερις τάξεις εντοπίσθηκαν από τον αλγόριθµο των Κ-Κέντρων (Mather 1987) τα κέντρα βάρους των οποίων και ο πίνακας διαχωρισµού δίνονται στο πίνακα 4. Η τάξη 1 περιλαµβάνει ένα αντικείµενο. Παρατηρούµε ότι από την τάξη 2 προς την τάξη 3, 4 και 1 υπάρχει µια σταδιακή αύξηση στην ανακλαστικότητα των αντικειµένων µε βάση τα κέντρα βάρους (Πίνακας 4). Επιπλέον οι τάξεις 1 και 2 διαφοροποιούνται περισσότερο ενώ οι τάξεις 3 και 2 λιγότερο (Πίνακας 4). Η χωρική κατανοµή των τάξεων δίνεται στο Σχήµα 3. Πίνακας 4. Κέντρα βάρους και πίνακας διαχωρισµού των τάξεων. Κέντρα βάρους Πλήθος Πίνακας διαχωρισµού Τάξεις αντικειµένων κανάλι 1 2 3Ν

6 Συµπέρασµα Ο εντοπισµός αντικείµενων στο θαλάσσιο περιβάλλον έγινε δυνατός µε την βοήθεια χωρικών φίλτρων. Κατά αυτόν τον τρόπο εντοπίσθηκε το περίγραµµα των αντικειµένων τα οποία στην συνέχεια «γέµισαν» µε την βοήθεια ενός αλγορίθµου εύρεσης συνδεδεµένων µερών. Η περαιτέρω αξιολόγηση των αντικειµένων απαιτεί συσχέτιση των αντικειµένων µε υδρογραφικό χάρτη προκειµένου να εντοπισθούν ποια αντιστοιχούν σε βραχονησίδες (µάλλον είναι στόχοι µε µεγαλύτερη ανακλαστικότητα) και ποια σε ύφαλους. Πιο εµπεριστατωµένη µελέτη θα απαιτούσε την εφαρµογή µη επιβλεπόµενης ταξινόµησης στην θαλάσσια ζώνη προκειµένου να εντοπισθούν ζώνες µε διαφορετική φασµατική απόκριση που οφείλεται στο διαφορετικό βάθος ή στον κυµατισµό ή στις διαφορετικές φυσικοχηµικές συνθήκες (αλατότητα, θερµοκρασία, κ.α.). Η στατιστική περιγραφή των ζωνών αυτών υποδηλώνει περιβάλλοντα στα οποία είναι πολύ πιθανό οι αρχικές συνθήκες εντοπισµού των πλοίων (κατωφλίωση, κ.α.) να πρέπει να διαφοροποιούνται. Επιπλέον στατιστικά τεστ (t και f) που να ελέγχουν την πιθανότητα ενός εικονοστοιχείου να ανήκει σε ένα στόχο σε σχέση µε τις ζώνες που συνιστούν τον θαλάσσιο χώρο θα υλοποιηθούν σε επόµενες εργασίες. Ο στόχος θα είναι η διάκριση των αντικειµένων σε α) βραχονησίδες και πλοία, β) τα πλοία να διακριθούν σε αποµονωµένα πλοία και αγκυροβόλια πλοίων ενώ γ) τα αποµονωµένα πλοία να διακριθούν σε εµπορικά/επιβατικά και στρατιωτικά ανάλογα µε το µέγεθος, την φασµατική τους απόκριση αλλά και το σχήµα τους. Βιβλιογραφία Σχήµα 3. Χωρική κατανοµή των τάξεων. Abrams M., Hook S., Ramachandran B., Aster user guide, ver. 2. EROS data center, Sioux Falls. 52 p. Burrough P., Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press, New York, 194 p. Clark W., Hosking P., Statistical methods for geographers. John Wiley & Sons, New York, 518 p. Eastman R., Guide to GIS and image processing (volume 2). Clark Labs, Worchester, MA, 169 p. Frazier P., Page K., Water body detection and delineation with Landsat TM data. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 66(12), Høye G., Eriksen T., Narheim B., Wahl T., Global Fisheries Monitoring from Small Satellites. 3rd IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, IAA-B Mather, P.M., Computer processing of remotely-sensed images. John Wiley and Son, New York, 352 pp. Mohd I., Seeni M., Water depth determination from satellite data. ACRS, session in Oceanography, Neville R., Coward R., Watson R., Inglis M., Morain S., The application of TM imagery and GIS data in the assessment of arid lands water and land resources in west Texas. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 66(11), Pitas, I., Digital image processing algorithms. Prentice Hall, London, 362 pp.

7 Richards J., Remote sensing digital image analysis. Springer-Verlag, New York, 340 p. Shaw G., Wheeler D., Statistical techniques in geographical analysis. John Wiley & Sons, Chichester, 364 p. Skidmore A., A comparison of techniques for calculating gradient and aspect from a gridded digital elevation model. International Journal of Geographical Information Systems, 3(4) SPSS, SPSS Base 7.5 Applications Guide, SPSS Inc. USA. 339 p. Vachon P., Olsen R., RADARSAT SAR Mode Selection for Marine Applications: Amendments Based on Post-Launch Experience. Backscatter, Zhang Y., A method for continouos extraction of multispectrally classified urban rivers. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 66(8), Ship features extraction from ASTER imagery for environmental protection planning of the sea environment of Ipiros Μiliaresis George, Lecture, Geology Department,University of Patras, RION 26500, tel: , Pekalis Dimitris and Pekali Vasso, Surveyors, 22, Af. Lappa Str., Naousa, Greece, Tel: , Abstract The detection of objects from satellite imagery is of big importance for the recording of both the static (small rocky islands and reefs) and the dynamic objects (ships) of the sea environment. The availability of low cost ASTER imagery with moderate spectral resolution and revisit time of 20 days provided new means in the study of the ocean environment. An ASTER image covers an area of size 60 km times 60 km with spatial resolution 15 meters in VNIR sensor. The aim of this paper is the detection of ships from ASTER VNIR imagery. An ASTER of Saronicos Bay (near Piraeus-Athens) was radiometrically corrected (destriped, converted to radiance while path radiance was estimated and removed). Then spatial filtering (sobel operator) was applied to the green channel (band 01) in order to detect the border of objects with slightly higher reflectance form the surrounding sea. Thesholding of the SOBEL image allowed the discrimination of edges that corresponded to ships from the remaining stripping lines. The ships border was detected in this way while the inner portion of the ships failed to be extracted due to the almost uniform reflectance evident. A connected components labeling algorithm allowed the identification of the ships and the merging of the inner areas (background objects) to the corresponding border (foreground objects). Finally the spectral signature of the ships in ASTER VNIR imagery (green, red and infrared channels) was determined while cluster analysis allowed the identification of ship categories on the basis their spectral response. The detection of ships from ASTER imagery with almost one month revisit time allows the estimation of statistics about the sea traffic in certain regions of the oceans.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης Δρ. Δημήτρης Π.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης Δρ. Δημήτρης Π. ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης Δρ. Δημήτρης Π. Αργιαλάς gmiliar@central.ntua.gr argialas@central.ntua.gr Γεωλόγος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ NOAA/AVHRR ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΟΥΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ NOAA/AVHRR ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΟΥΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ NOAA/AVHRR ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΟΥΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ. Ν. Χρυσουλάκης, Κ. Καρτάλης Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φυσικό Τµήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων. εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη

Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων. εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη Ε. Νικολάου, Α. Γκανάς, Ε. Αθανασίου, Α. Ρετάλης Περίληψη Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής κλίμακας και δεδομένων GIS. Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Τοπουζέλης Κ. 1, Καραθανάση Β. 1, Παυλάκης Π. 2, Ρόκος. 1 1 Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Σχολή Αγρονόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 EºHMEPI E EPIO IKA HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô K.T. TAYP. AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 298 (X +7) EK OTøN ø π 3862 2/2007 ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II øδ Ã π π Δ ª π ª Δ øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 øδ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου

Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των Κολλήγα Χρυσούλα Α.Ε.Μ. 173 & Κακαγιάννη Μαρία Α.Ε.Μ. 252 Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργία Ακριβείας: Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου με Τηλεπισκοπικές μεθόδους

Αμπελουργία Ακριβείας: Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου με Τηλεπισκοπικές μεθόδους Εισήγηση προπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας: Αμπελουργία Ακριβείας: Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου Χριστίνα Καρακίζη*, υπό την επίβλεψη του καθηγητή: Κωνσταντίνου Καράντζαλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Κουκόσια Ηλιάνα 1, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση γεωμορφών από ψηφιακά μοντέλα εδάφους και τηλεπισκοπικές απεικονίσεις με τεχνικές εμπείρων συστημάτων, αναγνώρισης προτύπων...

Αναγνώριση γεωμορφών από ψηφιακά μοντέλα εδάφους και τηλεπισκοπικές απεικονίσεις με τεχνικές εμπείρων συστημάτων, αναγνώρισης προτύπων... Αναγνώριση γεωμορφών από ψηφιακά μοντέλα εδάφους και τηλεπισκοπικές απεικονίσεις με τεχνικές εμπείρων συστημάτων, αναγνώρισης προτύπων... Διαβάστε τη διατριβή (Online) Κατεβάστε τη διατριβή σε μορφή PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ξανθάκης, Μιχαήλ 1,* 1 Δασολόγος-Δρ. Γεωγραφίας, Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ι. Κόκλα¹, Δημήτριος Π. Αργιαλάς¹, Κωνσταντίνος Κασσιός²

Φωτεινή Ι. Κόκλα¹, Δημήτριος Π. Αργιαλάς¹, Κωνσταντίνος Κασσιός² Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας Φωτεινή Ι. Κόκλα¹, Δημήτριος Π. Αργιαλάς¹, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση υπερηχογραφικών εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών, με χρήση του Matlab.»

«Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση υπερηχογραφικών εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών, με χρήση του Matlab.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών «Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ HYPERSPECTRAL SENSORS AND WATER: PROJECT IRIS

ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ HYPERSPECTRAL SENSORS AND WATER: PROJECT IRIS ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ Καραθανάση Β. 1, Ρόκος. 1, Αργιαλάς. 1, Αναστασιάδης 2 Μ., Τσακίρη Μ. 3, Κουµαντάκης Ι. 4, Κατέβας Ν. 5 Καραγεώργης Α. 6 Εργ. Τηλεπισκόπησης ΕΜΠ 1, ΑΝΚΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

John N. Hatzopoulos. Professor in Department of Environmental Studies Laboratory of Remote Sensing and GIS

John N. Hatzopoulos. Professor in Department of Environmental Studies Laboratory of Remote Sensing and GIS European Union Directorate General for Regional Policy (E.R.D. Funds) Hellenic Republic Ministry of Economy & Finance (Public Investments Programme) NetWet 3 Project New forms of Territorial governance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτοματοποιημένo σύστημα κατάτμησης εικόνας και ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ από ηµήτριο Καλόσακα Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Χρήστος Γ. Καρυδάς, Υποψ. Δρ., Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Νικόλαος Γ. Συλλαίος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα