ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /31-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2011 ΘΕΜΑ: 33 ο Εισήγηση πρόθεσης συμμετοχής σε Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Νούσιος Κων/νος 2. Λέμας Ευάγγελος 3. Μαμάρα Μαρία 4. Μπάρδας Κων/νος 5. Καλτσογιάννης Γεώργιος 6. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Λιακούλη Ευαγγελία (αναπληρωματικό μέλος) 8. Κρανιάς Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος) Συνήλθε την 31 η Μαϊου 11 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τρίτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 341/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και συζητήθηκε το 33 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ Μπαχτσεβάνος Δ/ντής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.275/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει 4. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 5. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας»

2 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει 7. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ) 8. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247 / ) 9. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά 10. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/ ) Εισηγούμαστε Την πρόθεση συμμετοχής και κατάθεσης φακέλου προς έγκριση στην Ε.O. της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις κάτωθι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: 1) ΕΡΓΟ: Hii TITΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ελληνικά): Υψηλά Αλληλένδετες Υποδομές ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 36 μήνες. Από 1/1/ /12/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ,ο Εθνική Συμμετοχή: ,0 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: DELFT UNIVERSITY, Netherlands ΕΤΑΙΡΟΙ: Περιφέρεια Eidhoven, Netherlands ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας,Ελλάδα Περιφέρεια Rogaland, Norway Δήμος Ancona, Italy Γραμματεία Πρωτοβουλίας Κεντρικής Ευρώπης, Italy Ίδρυμα EnergyLab, Italy Δήμοι La Sagra Alta, Spain Ένωση πολιτών No Gravity, Slovakiα ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Στόχος του έργου είναι να ερευνηθούν και να διαδοθούν ιδέες και πολιτικές που συνδέουν τις εθνικές υποδομές κατά τρόπο, ώστε να διευκολυνθεί η διαπεριφερειακή μετακίνηση, όχι μόνο διαμέσου του σχεδιασμού και της κατασκευής πολυδάπανων υποδομών, αλλά και αναβαθμίζοντας απλώς τις υπάρχουσες υποδομές με τη βοήθεια της διαχείρισης της ζήτησης και την ανάπτυξη των μεταφορών.

3 Σημείο έναρξης του προγράμματος είναι ο τοπικός σιδηρόδρομος. Το δίκτυο πρέπει να ανοιχθεί στον ανταγωνισμό, να αναβαθμισθεί η ταχύτητα και η χωρητικότητά του, να συνδεθεί με το σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας, να ενσωματωθεί με τα περιφερειακά αεροδρόμια και τα τοπικά κέντρα κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας και να βελτιστοποιηθεί διά της διαχείρισης της ζήτησης. ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Συστηματική μελέτη του προβλήματος και όλων των παραμέτρων του αξιοποιώντας την διεθνή εμεπιρία και τις βέλτιστες πρακτικές, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας. Πιλοτική εφαρμογή εφόσον οι συνθήκες είναι ώριμες εντός του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του έργου, ιδίως σε ό,τι αφορά στο δίπολο Λάρισας- Βόλου. Ιδιαίτερα συσχετιζόμενα θέματα που θέλει η Περιφέρεια να μελετηθούν μπορούν να ενταχθούν στο έργο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG IVC, 4 th call for proposals TITΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ελληνικά): Αποτίμηση της αξίας, του πλήρους κόστους και της τιμής του νερού με στόχο τη μείωση του επιπέδου των απωλειών νερού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Θα καθοριστεί με την οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος ΔΙΑΡΚΕΙΑ: περ. 28 μήνες ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Π Περ , ,0 Εθνική Συμμετοχή: 15% ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Ελλάδα ΕΤΑΙΡΟΙ: 1. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ελλάδα 2. IRRI- International Resources & Recycling Institute, Μεγάλη Βρετανία 3. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Κύπρος 4. Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνας, Σλοβενία 5. District Administration of Demmin, Γερμανία 6. Πανεπιστήμιο Βασιλικάτας, Ιταλία 7. Vratsa District Administration, Βουλγαρία 8. Mineral & Energy Economy Research Institute of Polish Academy of Sciences, Πολωνία 9. Vratsa District Administration, Βουλγαρία 10. Development Agency Gal Genovese, Ιταλία 11. University of Debrecen Centre for Environmental Management and Policy, Ουγγαρία 12. WATERPOOL Competence Network GmbH, Αυστρία 13. Waterworks for Tisza Region, Ουγγαρία 14. Regional Planning Authority Altmark, Γερμανία

4 ΣΚΟΠΟΣ: Αποτίμηση του πλήρους κόστους νερού - Ανταλλαγή εμπειριών και ωφελειών από πρακτικές των συμμετεχόντων στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων- Διάδοση και υιοθέτηση νέων πρακτικών και μεθόδων αξιολόγησης κόστους του νερού - Ευαισθητοποίηση των κρατών μελών. Θέμα-Αντικείμενο του προγράμματος: Το παρόν πρόγραμμα επιδιώκει να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης και ένα στρατηγικό σχέδιο για τη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων στις περιοχές που εμπλέκονται με την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, αλλά και την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την αειφόρο ανάπτυξη. Το ολοκληρωμένο πλάνο θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί ώστε να ενσωματώσει τα αποτελέσματα της συνεργασίας σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο. Κύριοι στόχοι - Ενέργειες: Συγκριτική ανάλυση διαφόρων κατηγοριών χρηστών νερού σε κάθε εμπλεκόμενη περιοχή. Συγκριτική ανάλυση διαφόρων στρατηγικών σχετικά με: a) απώλειες νερού και μείωση του μη ανταποδοτικού νερού, b) διαχείριση ζήτησης νερού (διαφόρων κατηγοριών χρηστών). Αξιόπιστος υπολογισμός του «Πλήρους Κόστους Νερού» (FWC). Σχεδιασμός μιας κοινωνικά δίκαιης, αποδοτικής και αποτελεσματικής πολιτικής τιμολόγησης. Ενίσχυση της κοινωνικής διαβούλευσης και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Επιμέρους στόχοι: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Διασφάλιση διατάξεων για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ιδιαίτερα για τη διαχείριση και τη σωστή διανομή υδατικών πόρων προς όλους τους πολίτες, με παράλληλη αναβάθμισή τους. Ενίσχυση της Δημόσιας υγείας. Ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά προς τους πολίτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους δικαιούχους. Ταυτοποίηση, επιλογή, ανταλλαγή και διάδοση της δέσμης δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, εμπειριών και σωστών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα απ όλους και προς όλους τους συμμετέχοντες. Ανάπτυξη παραδοσιακών και καινοτόμων εργαλείων (οδηγοί, διαδίκτυο, ανταλλαγή συμπερασμάτων κλπ) για την παρουσίαση και διάδοση των θετικών πρακτικών που τελικά ακολουθήθηκαν, σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα ώστε να ενισχυθούν μελλοντικές οικονομικές στρατηγικές που θα διενεργηθούν από περιφερειακούς και τοπικούς πολιτικούς φορείς. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής των τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Κοινή χρήση των καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων. Υποστήριξη και ενδυνάμωση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών. Αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ομάδων (δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί)

5 3. Η ENPI - Ε (European) Ν (Neighbourhood) Ρ ( Partnership) Ι (Instrument) ΤΙΤΛΟΣ: (Η ευρωπαϊκή γειτονιά και το όργανο συνεργασίας) διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο. Μέγεθος προγράμματος: Ελάχιστο κατώτατο όριο: ευρώ Μέγιστο ανώτατο όριο ευρώ Συμβολή προγράμματος στα έργα και ποσοστό συγχρηματοδότησης. Η συμβολή προγράμματος καλύπτει μέχρι 90% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος, πρέπει να παρασχεθεί από τους ίδιους πόρους των συνεργατών προγράμματος, ή από τις δημόσιες και ιδιωτικές πηγές εκτός από τον προϋπολογισμό Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, ως συγχρηματοδότηση του ποσοστού. Διάρκεια: Η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβεί τους 48 μήνες. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: Προτεραιότητα 1: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της διεύρυνσης των εδαφών. Παραδείγματα πιθανών ενεργειών: Κοινές ενέργειες της έρευνας στα πλαίσια των τομέων της παραγωγής, των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστημίων, των ΜΜΕ, των δημόσιων αρχών, κ.λπ. Δικτύωση των νεωτεριστικών κέντρων και τεχνολογία-μεταφοράς σχετικά με την επεξεργασία των κοινών προγραμμάτων. Συνεργασία μεταξύ των οργάνων υπεύθυνων για τον εδαφικό προγραμματισμό (μεταφορές, ακτές/εσωτερικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες). Προτεραιότητα 2: Προώθηση της περιβαλλοντικής ικανότητας. Κατανομή προϋπολογισμών: 30% του συνολικού προϋπολογισμού: ευρώ. Παραδείγματα πιθανών ενεργειών: Υιοθέτηση των κοινών προσεγγίσεων στον προγραμματισμό και τη διαχείριση κύκλων νερού. Προώθηση των πειραματικών πρωτοβουλιών σχετικά με την κοινή χρήση των νέων τεχνολογιών όσο αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση κινδύνων και τον εδαφικό προγραμματισμό. Κοινές δραστηριότητες ως προς την διάδοση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Προτεραιότητα 3: Προώθηση των καλύτερων όρων και των μορφών για την εξασφάλιση της κινητικότητας των προσώπων, των αγαθών και των κεφαλαίων. Κατανομή προϋπολογισμών: 10% του συνολικού προϋπολογισμού: ευρώ. Παραδείγματα πιθανών ενεργειών:

6 Κοινές δομές για την παρατήρηση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Προώθηση των εκστρατειών πληροφοριών, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στη μετανάστευση και τα δικαιώματα των μεταναστών, που απευθύνονται στις διαφορετικές ομάδες-στόχους. Δραστηριότητες κατάρτισης για τους χειριστές ειδικά σε σχέση με τα ποιοτικά πρότυπα και τους ελέγχους υγείας (αγροτροφικούς). Προτεραιότητα 4: Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης. Κατανομή προϋπολογισμών: 20% του συνολικού προϋπολογισμού: ευρώ. Παραδείγματα πιθανών ενεργειών: Δραστηριότητες ανταλλαγής μεταξύ των σχολείων και των πανεπιστημίων. Πρωτοβουλίες της διαπολιτισμικής ανταλλαγής μεταξύ των νεολαιών. Διαδίδοντας γνώση των μεσογειακών πολιτισμών μέσω της ψηφιοποίησης και της σε απευθείας σύνδεση διάχυσης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Διοργανική συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Στόχοι: Αποφυγή της εμφάνισης των νέων διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της διευρυμένης ΕΕ και των γειτονικών χωρών. Συνεργασία Συμπληρωματικότητα Συγχρηματοδότηση Βιώσιμη ανάπτυξη Ισότητα των ευκαιριών, της μη-διάκρισης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εδαφική διάσταση της αναπτυξιακής διαδικασίας και της αξιοποίησης των ενδογενών δυνατοτήτων μέσα στην περιοχή συνεργασίας. Υποστήριξη στην ανταγωνιστικότητα. Ολοκλήρωση και συντονισμός με άλλες εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες. 4. Move on Green ΤΙΤΛΟΣ:(Σύστημα Συνδυασμένων Μετακινήσεων των Πολιτών σε Αραιοκατοικημένες Περιοχές): Προϋπολογισμός: Εθνική Συμμετοχή; ,0,0 Eταίροι: Εταίροι: 1. PROVINCIAL GOVERNMENT TERUEL (ES) (Επικεφαλής) 2. SODEBUR. Society for the Development of the Province of Burgos.(ES) 3. REGION OF THESSALY. REGIONAL DEVELOPMENT FUND. (EL) 4. REGION OF EPIRUS (EL) 5. SHETLAND ISLANDS COUNCIL (UK) 6. EUROMONTANA (FR) 7. SOUTH TRANSDANUBIAN REGIONAL (HU) 8. REGIONALMANAGEME NT BURGENLAND Ltd. (AT) 9. BSC BUSINESS SUPPORT CENTRE LTD. KRANJ (SL)

7 10. WESTTRANSDANUBIAN REGIONAL (HU) 11. VIDZEME PLANNING REGION (LV) 12. PODKARPACKIE REGION (PL) 13. MINISTRY FOR INFRASTRUCTURE AND AGRICULTURE (DE) Στο έργο αυτό θα γίνει σύγκριση των καλύτερων συστημάτων συνδυασμένων μετακινήσεων με βάση την ζήτηση σε αραιοκατοικημένες περιοχές με σκοπό την βέλτιστη εφαρμογή του και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την επιτυχημένη κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των κατοίκων των Καλλικρατικών Δήμων. Θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της ζωής των πολιτών, κυρίως για τις ομάδες που δεν διαθέτουν δικό τους όχημα ή θέλουν να μειώσουν το κόστος των μετακινήσεων, ιδιαίτερα σημαντικό σε περίοδο συγχωνεύσεων σχολικών και άλλων μονάδων και αύξησης του κόστους των μετακινήσεων (π.χ. ηλικιωμένοι από διαφορετικές περιοχές ενός Δήμου ή και διαδημοτικά- που θέλουν να μετακινηθούν στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο, γονείς που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή σε δραστηριότητες που δεν υπάρχουν σε κάθε Δήμο κ.λπ.). Η καλή εφαρμογή του μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για επιστροφή νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο και εργαλείο προσέλκυσης επισκεπτών και μεσοπρόθεσμα επενδυτών (π.χ. σε τουριστικές μονάδες με αλλοδαπούς επισκέπτες) σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 5. IRIS ΤΙΤΛΟΣ: (Ολοκληρωμένη Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων Πολιτική Προστασία): Προϋπολογισμός: ,20 Εθνική Συμμετοχή: ,68 Εταίροι: 1. Lombardy Foundation for the Environment ΙΤΑΛΙΑ (IT) Επικεφαλής 2. Merche Region (IT) 3. Geological Survey of Finland (FI) 4. Vama Municipality (BG) 5. Lombardia Region (IT) 6. National Center for Scientific Research (FR) 7. Iberian Association of Duero Riverside Municipalities (ES) 8. Region of Thessaly- Regional Development Fund 9. Scientific Institute of Public Services (BE) 10. Rzeszow Regional Development Agency (PL) Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει την βάση για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής διαχείρισης κινδύνων δημιουργώντας ασφαλέστερο περιβάλλον διαβίωσης και δραστηριοποίησης, καθιστώντας την Περιφέρεια Θεσσαλίας ελκυστικό τόπο για προσέλκυση επενδύσεων, επισκεπτών, μόνιμων κατοίκων. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι η επίτευξη ομοφωνίας όλων των εμπλεκομένων οντοτήτων ως προς τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάλυψής τους σε σχέση με φυσικούς, τεχνολογικούς και λοιπούς κινδύνους και η συσχέτισή τους με μέτρα που πρέπει να ληφθούν και να υλοποιηθούν ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος στο επίπεδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και τοπικά σε επίπεδο Δήμων ή διαδημοτικά. ΑΔΑ: 4Α3Β7ΛΡ-Ο

8 6. POLE ΤΙΤΛΟΣ: (Προστασία Πολιτιστικών και Φυσικών Μνημείων από Καταστροφές) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 Εθνική Συμμετοχή: ,95 Eταίροι: CGS - University of Cagliari - Center for Important Instruments Department of Transportation - Autonomous Region of Sardinia Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Regional Science (IfR), Institute of Urban and Regional Planning (ISL), Germany University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences Στο έργο αυτό θα αντιμετωπισθεί το μείζον θέμα της ασφάλειας των επισκεπτών σε πολυσύχναστα πολιτιστικά μνημεία (π.χ. αρχαία θέατρα, μοναστήρια) τα οποία είναι γεμάτα κόσμο σε περιόδους που μπορεί να συμβεί πυρκαγιά, πλημμύρα, κ.λπ.). Οι επισκέπτες μπορεί να είναι και αλλοδαποί, με διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, που πιθανόν δεν γνωρίζουν την περιοχή και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, παράγοντες που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου. Υπάρχουν επίσης ζητήματα προστασίας των ίδιων των μνημείων που έχουν μοναδική θέση στον χρόνο και στον τόπο, νοηματοδοτούν την Τοπική και Περιφερειακή ταυτότητα και αποτελούν πόλο έλξης με πολλαπλά οφέλη για την τοπική/ περιφερειακή κοινωνία και οικονομία. Η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων θα επεκταθεί και σε εκδηλώσεις όπως παραποτάμια ή παραλίμνια Φεστιβάλ (π.χ. Πηνειός, Λίμνη Πλαστήρα)- όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου που μπορεί να αποδειχθεί δηνυτικά επικίνδυνη για καταστροφή εκδηλωθεί κίνδυνος και δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. 7. REPAIR ΤΙΤΛΟΣ: (Περιφερειακή Στρατηγική Μείωσης των Κινδύνων για Καταστροφές): Προϋπολογισμός: Εθνική Συμμετοχή: 8.658,0 Εταίροι: 1. Eupolis Lombardia- Institute for research, statistics and training (IT) 2. Lombardy Region, D.G. Civil Protection, Local Policy and Security (IT) 3. Department of Management, Economics and Industrial Engineering (IT) 4. FORMIT- Foundation for Research on Migration and Integration (IT) 5. Civil Protection Department/ Lisbon Municipality (PT) 6. Public safety & Health District Kennemerland and Schiphol (NL) 7. Municipality of Athens Development Agency SA (EL) 8. General Directorate of Emergencies (ES) 9. Andalusian Water Works Association (ES) 10. The Czech Republic- Ministry of Interior- General Directorate (CZ) 11. Region of Thessaly Regional Development Fund (EL) 12. Campus Vastervik (SE) 13. Emergency Services College (FI) 14. Tartu Science Park (EE) 15. VSB- Technical University of Ostrava (CZ)

9 16. Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear (RO) 17. Developed Government within the United Kingdom (UK) Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διαμορφώσει ολοκληρωμένη Στρατηγική Μείωσης των Κινδύνων σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία των πολιτών με τις πολιτικές άλλων τομέων (π.χ. χωροθέτησης δραστηριοτήτων, τουριστικής ανάπτυξης, μεταφορών) ώστε οι επιλογές να είναι οι ελκυστικότερες διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την ασφάλεια ανθρώπων, δραστηριοτήτων, περιβάλλοντος. Τα προτεινόμενα έργα συμπληρώνουν πεδία της περιφερειακής πολιτικής που υπάρχει ανάγκη ανάληψης δράσης και δημιουργούν ωφέλεια από την ανταλλαγή εμπειριών με άλλες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει η καλύτερη δυνατή εφαρμογή των λύσεων στις οποίες θα καταλήξουν τα προτεινόμενα έργα και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 8. CHALENGE ΤΙΤΛΟΣ: (Προστασία Πολιτιστικών και Φυσικών Μνημείων από Καταστροφές): Προϋπολογισμός: ,4 Εθνική Συμμετοχή: ,76 Εταίροι: 1. Latvia University (LA) επικεφαλής 2. VARAM (LA) 3. Region of Thessaly, Regional Development Fund (EL) 4. Spain 5. Northern Ireland 6. Bulgaria 7. Bulgaria 8. Italy 9. Romania 10. Cyprus Στο έργο αυτό θα αντιμετωπισθεί το μείζον θέμα της ασφάλειας των επισκεπτών σε πολυσύχναστα πολιτιστικά μνημεία (π.χ. αρχαία θέατρα, μοναστήρια) τα οποία είναι γεμάτα κόσμο σε περιόδους που μπορεί να συμβεί πυρκαγιά, πλημμύρα, κ.λπ.). Οι επισκέπτες μπορεί να είναι και αλλοδαποί, με διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, που πιθανόν δεν γνωρίζουν την περιοχή και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, παράγοντες που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου. Υπάρχουν επίσης ζητήματα προστασίας των ίδιων των μνημείων που έχουν μοναδική θέση στον χρόνο και στον τόπο, νοηματοδοτούν την Τοπική και Περιφερειακή ταυτότητα και αποτελούν πόλο έλξης με πολλαπλά οφέλη για την τοπική/ περιφερειακή κοινωνία και οικονομία. Η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων θα επεκταθεί και σε εκδηλώσεις όπως παραποτάμια ή παραλίμνια Φεστιβάλ (π.χ. Πηνειός, Λίμνη Πλαστήρα)- όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου που μπορεί να αποδειχθεί δηνυτικά επικίνδυνη για καταστροφή εκδηλωθεί κίνδυνος και δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. 8. ΕΡΓΟ: I3MINDS «Introducing Innovation-Benchmarking Inside European Mindsets»

10 ΤΙΤΛΟΣ: («Εισάγοντας τη Συγκριτική Αξιολόγηση για την Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Νοοτροπία») ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας: ,00 o ΕΤΠΑ 85%: ,60 o Εθνική Συμμετοχή 15%: ,40 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 36 μήνες (Έναρξη: Ιανουάριος Λήξη: Δεκέμβριος 2014) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ 13 ΕΤΑΙΡΟΙ Επικεφαλής Εταίρος: Start-up & Service Centre Fürstenfeld - Αυστρία Λοιποί Εταίροι: Επαρχία της Μπολόνια - Ιταλία Pannon Business Network Association Ουγγαρία Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Νότιας Παραδουνάβιας Περιοχής- Ουγγαρία Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Bielsko-Biała - Πολωνία Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ελλάδα Ίδρυμα Sophia Antipolis Γαλλία Λιθουανικό Κέντρο Καινοτομίας Λιθουανία Τεχνολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου του Μάριμπορ - Σλοβενία Συνομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου της Ανδαλουσίας Ισπανία ΜΚΟ Connect 2 Innovation Αγγλία Ιρλανδικός Οργανισμός Ανάπτυξης Εμπορίου και Τεχνολογίας - Ιρλανδία Επαρχία του Πότσνταμ Μίτελμαρκ Γερμανία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ Η εγκαθίδρυση ενός κοινού Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να βασιστεί σε δύο κύρια στοιχεία: α) τη διαμόρφωση επιτυχών πολιτικών και προγραμμάτων από τους φορείς λήψης αποφάσεων προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού διεθνών παρεμβάσεων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και β) την καινοτομία εντός των συνεργατικών σχηματισμών, σε επίπεδο τόσο μεμονωμένων ΜΜΕ όσο και συνολικά των clusters. Παράλληλα θα πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία και να παρασχεθεί το απαιτούμενο πλαίσιο για την εφαρμογή των πολιτικών και τον προσδιορισμό του τρόπου εισαγωγής της καινοτομίας στο σύστημα των clusters. Ο κύριος σκοπός του έργου, επομένως, είναι να εντοπιστούν τα στοιχεία-κλειδιά που θα υποβοηθήσουν τους φορείς λήψης αποφάσεων στην εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των clusters. Το έργο I 3 MINDS αποτελεί συνέχεια του έργου I 3 SME (Πρόγραμμα Central Europe, 1η πρόσκληση) που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2011 και, με τη σειρά του, συνδέεται με το έργο C-PLUS. Εταίροι από έξι χώρες-μέλη υλοποίησαν συνολικά 802 συνεντεύξεις συγκριτικής αξιολόγησης σε επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ), προκειμένου να εντοπίσουν καλές πρακτικές και δυνατότητες βελτίωσης και να ενισχύσουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και καινοτομικότητα. Οι καλύτερες επιχειρήσεις προβλήθηκαν ως «κρυφοί πρωταθλητές» σε διάφορες εκδηλώσεις και στα μέσα, ενώ οι καλές πρακτικές έγιναν αντικείμενο ανταλλαγής σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο. Κάποιες εξ

11 αυτών ανήκουν σε clusters, γι αυτό και η βελτίωση του επιπέδου καινοτομίας εντός των clusters θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στις περιφερειακές πολιτικές. Το προηγούμενο εταιρικό σχήμα, με τις δοκιμασμένες και αποδοτικές μεθόδους του, επιθυμεί να πάει ένα βήμα παρακάτω. Οι περιφέρειες έχουν διαπιστώσει την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης νοοτροπίας εντός των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθούν τα περιφερειακά συστήματα καινοτομίας και να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των ΜΜΕ σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που μπορεί να θεωρηθεί ως cluster και το οποίο δεν περικλείει μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς φορείς και, κυρίως, τους φορείς λήψης αποφάσεων. Επομένως, επιδιώκεται η διασφάλιση της συνέχισης του προηγούμενου έργου και των εργαλείων που αναπτύχθηκαν σε αυτό κυρίως των εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης, με τα οποία οι ΜΜΕ ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή, σε πολλές περιπτώσεις. Με τη θεώρηση της συγκριτικής αξιολόγησης όχι ως μια εφάπαξ εργασία, και με τη συστηματική ενσωμάτωσή της στον τακτικό κύκλο προγραμματισμού των οργανισμών και τη διοίκηση των βασικών διαδικασιών, το έργο υποστηρίζει τη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας στα Ευρωπαϊκά clusters και τις επιχειρήσεις. Και ενώ η συγκριτική αξιολόγηση στις αγγλοσαξονικές χώρες αποτελεί ήδη καθιερωμένη πρακτική, αυτό δεν ισχύει σε άλλες Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Για αυτό το λόγο, το παρόν έργο επιδιώκει να αντλήσει γνώσεις από τις περιφέρειες που ήδη χρησιμοποιούν τη συγκριτική αξιολόγηση και να μεταφέρει καλές συναφείς πρακτικές επιχειρήσεων σε ΜΜΕ που δεν γνωρίζουν καλά το εν λόγω εργαλείο. Επομένως, η καλή πρακτική που θα ανταλλαχθεί μεταξύ των εταίρων, αφορά στη συγκριτική αξιολόγηση, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ που θα εφαρμοστούν σε επίπεδο cluster. Προκειμένου να προσεγγιστεί μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων από τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες, διάφοροι φορείς (οργανισμοί διαχείρισης clusters, επιμελητήρια και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη) θα συμμετέχουν στις δράσεις του έργου και, ιδιαίτερα, στην προώθηση της συγκριτικής αξιολόγησης σε κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια. Σε έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ) θα δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσουν στην πράξη αυτό το εργαλείο και να μάθουν σε ποιες περιοχές είναι ήδη καλές, καθώς και πού έχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Οι καλύτεροι των καλύτερων, οι επονομαζόμενοι «κρυφοί πρωταθλητές», θα προβληθούν σε διαπεριφερειακό επίπεδο και θα τους δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής των καλών πρακτικών τους και των εμπειριών τους στο πλαίσιο διεθνών εκδηλώσεων. Παράλληλα, θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση της καινοτομικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Στόχος: Ο γενικός στόχος του έργου είναι να απελευθερώσει τις καινοτομικές δυνατότητες των ΜΜΕ μέσω μιας πιο αποτελεσματικής διακυβέρνησης των ΜΜΕ και των clusters. 9. PROGRAMMA: ESPON-LOCAL RESPONSES TO GLOBAL PRESSURES ON COASTAL TOURIST TERRITORIES (GLOBTOUR). ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

12 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 75% ΕΤΠΑ 25% Εθνική Συμμετοχή , ,50 TOTAL: Επικεφαλής εταίρος: Περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνα Ιταλία Εταίροι: Πόλη Τζέζολο Ιταλία Περιοχή Ταραγκόνα Ιταλία Περιφέρεια Θεσσαλίας Ελλάδα Πόλη Πάολα Μάλτα Πόλη Κόπερ Κροατία Πόλη Κομαρομ Ουγγαρία Πόλη Κωνστάντζα Ρουμανία Πόλη Βάρνα Βουλγαρία Υπουργείο Ανάπτυξης Ρουμανίa ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος ESPON , συγκροτήθηκε μια συνεργασία μεταξύ φορέων με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης των χωρικών ζητημάτων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη σύγκριση μεταξύ πόλεων/περιφερειών/περιοχών και την ανάπτυξη νέων προοπτικών ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου. Οι φορείς που απαρτίζουν την προτεινόμενη συνεργασία είναι κυρίως τοπικές αρχές και δημόσιοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον παράκτιο χώρο και κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό. Πρόκειται για παράκτιες περιοχές που έχουν υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικές μεταβολές σχετικές με την τουριστική αστική ανάπτυξη. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι η γραμμική τουριστική ανάπτυξη, ο εποχικός χαρακτήρας του πληθυσμού, οι διαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις για περισσότερο ώριμους τουριστικά προορισμούς, η εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό, η συνεχόμενη έκθεση των παράκτιων τουριστικών προορισμών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αυξανόμενη απασχόληση στον τομέα του τουρισμού. Τα παραπάνω ζητήματα καθιστούν τις παράκτιες περιοχές ως ιδιαίτερα ευαίσθητες σε εξωγενείς και ενδογενείς επιδράσεις ενώ δημιουργούν την ευκαιρία για έξυπνες και πράσινες δράσεις ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές του Ευρωπαϊκού χώρου. Πιο συγκεκριμένα: - Η δυναμική του πληθυσμού στους ώριμους αστικούς παράκτιους προορισμούς παρουσιάζει τη μοναδική ευκαιρία για την ενδογενή ανάπτυξη ενός δημιουργικού κεφαλαίου που υποστηρίζει την καινοτομία στον τουρισμό. - Η τουριστική δραστηριότητα δημιουργεί αξιοσημείωτες χωρικές επιπτώσεις οικολογικής και οικονομικής σημασίας οι οποίες δεν περιορίζονται στα όρια των περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά επεκτείνονται σε μεγαλύτερο επίπεδο εκτός της δικαιοδοσίας των φορέων της πρότασης. Οι περιοχές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία έρευνας για νέες μεθόδους διακυβέρνησης που βασίζονται στην αναδιάρθρωση των πολιτικών που αφορούν το σχεδιασμό, την διαχείριση και την προώθηση του τόπου που ξεπερνούν τα διοικητικά όρια.

13 - Η υιοθέτηση της τεχνολογίας στην τουριστική ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως νέα καινοτομική δράση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του τόπου. Όλες οι περιφέρειες/πόλεις/περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν μια μακρά εμπειρία σε θέματα που αφορούν στρατηγικές ανάπτυξης των οποίων τα αποτελέσματα τις έχουν τοποθετήσει σε περίοπτη θέση σε διαδικασίες ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Ο συνδυασμός αυτών των εμπειριών μπορεί να οδηγήσει στη συνοχή των ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και τη δημιουργία ενός μοντέλου πολιτικής για τους ώριμους προορισμούς του ευρωπαϊκού χώρου. Στόχοι του προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να θέσει τις βάσεις για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμού για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Οι δράσεις του προγράμματος θα είναι: - Η αναγνώριση των επιπτώσεων των παγκόσμιων πιέσεων στις παράκτιες τουριστικές περιοχές. - Η διερεύνηση των μεθόδων και των εργαλείων για την αναμόρφωση του πλαισίου που αφορά τον τουριστικό σχεδιασμό. 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG IVC TITΛΟΣ: ΕUFOFINET ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: Δημιουργία ενός εκτεταμένου και θεσμικού δικτύου περιφερειακής εμπειρίας στην πρόληψη και διαχείριση δασικών πυρκαγιών Δημιουργία ενός δικτύου αναφοράς στην Ε.Ε. για μεταγενέστερες εμπεριστατωμένες συστάσεις ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 26 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 Εθνική Συμμετοχή: ,0 ΕΤΑΙΡΟΙ: PARTNE RS Partner 1 Partner 2 Name of the organisation Ministry of Agriculture Juhoud Country Lebanon Palestinian Authority Region Mount Lebanon Ramallah and el-bireh Tulkarm Partner 3 LAORE Italiy Sardinia Association for Partner 4 lodging and Tunisia Aïn-Draham employment Partner 5 RITSEC Egypt Gouvernorate of Al- Ismailiya Partner 6 Municipality of Autonomous Region of Spain Moratalla Murcia Partner 7 Region of Thessaly Greece Public Authority

14 Θέμα-Αντικείμενο του προγράμματος: Η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην Πελοπόννησο το καλοκαίρι του 2007 στάθηκε η αφορμή να ενισχυθεί και να επεκταθεί η ήδη υπάρχουσα συνεργασία των Ευρωπαϊκών κρατών στο θέμα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Ήδη 9 Μεσογειακές περιφέρειες έχουν ξεκινήσει συνεργασία, έχοντας δημιουργήσει ένα επιτυχημένο δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών, ενώ παράλληλα έθεσαν τις προϋποθέσεις να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί η συνεργασία αυτή. Το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας διεθνικής, προϋπόθεση απαραίτητη για την αντιμετώπιση μιας καταστροφής που δεν τη σταματούν σύνορα και φυσικά όρια. Βασικός στόχος: Η διάδοση και υιοθέτηση σωστών πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και να μπορεί να μπορεί να το επεξεργαστεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος στο θέμα της τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών ώστε να βελτιωθούν οι επιμέρους εθνικές και κατά περιοχή αντίστοιχες πολιτικές. Βάση αυτού αποτελούν όλες οι πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία κατά τα επιχειρησιακά προγράμματα των συμμετεχόντων. 11. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕSPON -O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΑ - ΣΚΟΠΟΣ: Η συνοχή του χώρου της Μεσογείου μέσω της γνώσης από τμήματά της που έχουν κατακτήσει το στόχο αυτό ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: , ,0 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 Μήνες ΕΤΑΙΡΟΙ: (δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη το πλήρες σχήμα. Προς το παρόν συμμετέχει η Ιταλία, η Ισπανία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Αίγυπτος) Περίληψη Η Ευρώπη είναι ένας χώρος που διατηρεί διαχρονικά έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, και είναι ιδιαίτερα κομβικό το θέμα της συνοχής στις περιφέρειες της. Όσο και αν εδαφικά αποτελεί έναν χώρο ενιαίο και συνεχή βρίσκεται αντιμέτωπη με θέματα που δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν ένταση, θέματα ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, γεωγραφικά (συνοριακές διαφορές, ιστορικές διαμάχες κλπ) Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε καθαρά το βόρειο τμήμα της όπου υπάρχει αρμονία και συνοχή, σε αντίθεση με το νότιο που είναι εγκλωβισμένο σε ένα κύμα αναταραχών, αλλά παρόλα αυτά προσβλέπει στο βόρειο ως ιδανικό μοντέλο δημοκρατίας και ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό η γνώση και η διανομή της (από βορρά προς νότο) κατέχει βασικό και ρυθμιστικό ρόλο. Λόγω αλληλεγγύης μεταξύ των περιοχών της Μεσογείου, αλλά και βάσει πολιτικής και εδαφικής υπευθυνότητας αναδύεται η ανάγκη να γίνουν συγκεκριμένα τα εργαλεία και η στρατηγική για μία μεγαλύτερη εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η γνώση πρέπει να διανεμηθεί και να εφαρμοστεί σωστά μέσω όλων των διαθέσιμων υποδομών και με τη βοήθεια όλων όσων μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στο έργο της διάρθρωσης μίας ουσιαστικά ενιαίας περιοχής στη Μεσόγειο.

15 Η Μεσόγειος έχει δυνατές ιστορικές ρίζες, ένα δυναμικό κοινόχρηστο πλαίσιο ανανεωμένων ιδεών και μία στέρεη οργανωτική δομή στο βόρειο τμήμα, που επιτρέπει ένα μελλοντικό σενάριο ενός αναδομημένου μητροπολιτικού χώρου όπου η συνεχής παραγωγή γνώσης γίνεται κινητήριος δύναμη και κύριος παράγοντας συνοχής σε όλο της το έδαφος. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ειδική έρευνα στις ακριβείς συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Καθιέρωση πρακτικών που θα προωθήσουν τις επιμέρους περιφέρειες ως κόμβους μεγάλης σημασίας και καθοριστικής συμβολής στις νέες οικονομίες της γνώσης, με διπλό θετικό αποτέλεσμα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε συνολικό στη Μεσόγειο. Εύρεση του τρόπου διακίνησης της γνώσης, δημιουργία των σωστών εργαλείων εφαρμογής της. 12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC ΕΡΓΟ ANIMAIR : Ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης για τη μείωση των ρύπων και αερίων θερμοκηπίου σε φάρμες ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 Εθνική Συμμετοχή: ,0 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Περ. 36 μήνες ΕΤΑΙΡΟΙ: Region of Thessaly Centre for Research & Technology Thessaly Poznan University of Life Sciences REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY BIELSKO-BIALA Regional Environmental Protection Agency of Bucharest Aarhus University Community Board of Palodia Leibniz-Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim University of Catania - Department of Agri-food and Environmental Systems Management Section: Building and Land Engineering Sicilian Region-Department of Agricultural and Food Resources Mountain Community of High Marecchia Valley Catholic University of Leuven Biosystems Department Harper Adams University College CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο γενικός στόχος του έργου ANIMAIR είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα σε αγροτικές περιοχές και η μείωση των ρύπων και των αερίων θερμοκηπίου που απελευθερώνονται στο περιβάλλον από κτηνοτροφικά κτίρια, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητά του.

16 Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής, μετάδοσης και μεταφοράς εμπειρίας, τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών μεταξύ των εταίρων του Έργου, καθώς και μεταξύ σχετικών αρχών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων, εργαστηρίων, συνεδρίων, τεχνικών επισκέψεων, ανταλλαγής προσωπικού και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και με την εκπόνηση μελετών, οδηγών καλών πρακτικών, οδηγιών και σχεδίων δράσης. Το Έργο περιλαμβάνει δράσεις όπως η διάδοση της έρευνας των ερευνητικών ινστιτούτων που συμμετέχουν, στους δημόσιους φορείς, η ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων τεχνικών διαχείρισης, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ανάπτυξη πρωτοκόλλων και η διαμόρφωση πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις περιλαμβάνουν την παρουσίαση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ρύπων και αερίων θερμοκηπίου από κτηνοτροφικά κτίρια και η υπόδειξη των κατάλληλων για κάθε περίπτωση, την αξιολόγηση νέων και καινοτόμων τεχνικών ώστε να προταθεί μία διαθέσιμη καλύτερη τεχνική, την καθιέρωση και συμφωνία σε πρωτόκολλα που θα επιτρέπουν συγκρίσιμες μετρήσεις και αξιολόγηση δεδομένων, την ανάλυση πολιτικών σχεδιασμού τοπίου που εφαρμόζονται για τη μείωση των επιπέδων των ρύπων κοντά σε περιοχές με κτηνοτροφικά κτίρια, την αξιολόγηση πολιτικών και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται για τη μείωση άμεσων και έμμεσων ρύπων και αερίων θερμοκηπίου από κτηνοτροφικά κτίρια. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 18 εταίρους και περιλαμβάνει αρχές και φορείς με ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικών. Κάθε εταίρος εκπροσωπεί μία χώρα με αυξανόμενο αριθμό από κτηνοτροφικά κτίρια και εμπειρία στην περιβαλλοντική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής τεχνολογιών και αυτοματισμών. Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών των εταίρων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, που θα οδηγήσει σε επιτυχή διάδοση των τεχνικών διαχείρισης σε όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο. Η συμμετοχή των ερευνητικών ινστιτούτων σε κάθε περιφέρεια που συμμετέχει στο έργο θα διασφαλίσει την καινοτομία και το ανώτατο επίπεδο τεχνικής. Συμπερασματικά, το έργο αναμένεται να έχει πολύπλευρη ευρωπαϊκή και διεθνή προστιθέμενη αξία (επιστημονική, τεχνολογική, περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική). Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 1/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.77/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

17 Εγκρίνει την 275/ εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας. Καταψηφίζει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κρανιάς. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 177 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Περιφερειάρχης Αγοραστός Κων/νος Παππά Αικατερίνη Νούσιος Κων/νος Λάρισα 31/5/11 Λέμας Ευάγγελος Μαμάρα Μαρία Μπάρδας Κων/νος Καλτσογιάννης Γεώργιος Τσιάρας Αθανάσιος Λιακούλη Ευαγγελία Κρανιάς Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΘΕΜΑ: 21 ο Eισήγηση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΘΕΜΑ: 37 ο : Έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015 ΘΕΜΑ: 89 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΘΕΜΑ: 24 ο Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης ΗΜΕΡΙΔΑ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Στρατηγικές Ψηφιακής Σύγκλισης» ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 548/2015 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ επιλέξιμων ΚΑΙ λοιπών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

OPEN SOURCE NEWSLETTER. Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA

OPEN SOURCE NEWSLETTER. Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA OPEN NEWSLETTER SOURCE Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA Χρήση λογισμικού Open Source από Ευρωπαϊκές διοικήσεις Προηγούμενες και μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Κατακύρωση αποτελέσματος συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2014 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΘΕΜΑ 35 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα