Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)"

Transcript

1 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0255 (APP) 5766/17 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο EPPO 5 EUROJUST 14 CATS 10 FIN 52 COPEN 21 GAF 6 CSC 30 Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Σχέδιο κανονισμού PUBLIC Επισυνάπτεται στο παράρτημα για τις αντιπροσωπίες, το κείμενο του σχεδίου κανονισμού σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως έχει οριστικοποιηθεί. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG D 2B LIMITE EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης. (2) Η δυνατότητα σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προβλέπεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στον τίτλο σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. (3) Τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη βαρύνονται με την υποχρέωση να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης από αξιόποινες πράξεις, οι οποίες προκαλούν σημαντικές οικονομικές ζημίες κάθε έτος. Εντούτοις, επί του παρόντος οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις δεν διερευνώνται ούτε διώκονται πάντοτε επαρκώς από τις εθνικές αρχές της ποινικής δικαιοσύνης. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 86 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να συσταθεί εκ της Eurojust. Αυτό σημαίνει ότι ο παρών κανονισμός θα πρέπει να δημιουργήσει στενή σχέση μεταξύ τους, βάσει αμοιβαίας συνεργασίας. (5) Η Συνθήκη ορίζει ότι η καθ ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιορίζεται στις αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει επομένως να είναι η έρευνα, η δίωξη και η παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2017/xx/ΕΕ, και αξιόποινων πράξεων που συνδέονται άρρηκτα με τις πράξεις αυτές. Οποιαδήποτε επέκταση της εν λόγω αρμοδιότητας σε σοβαρά αδικήματα με διασυνοριακή διάσταση είναι δυνατή μόνο με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 2

3 (6) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η καταπολέμηση αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών της. Το ισχύον σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου η ποινική δίωξη αξιόποινων πράξεων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών, δεν συμβάλλει πάντοτε ικανοποιητικά στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η ενίσχυση, μέσω της σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της καταπολέμησης των αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, λόγω του κατακερματισμού των εθνικών δράσεων δίωξης των αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και δεδομένου ότι, κατά συνέπεια, οι προαναφερθέντες στόχοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, λόγω της αρμοδιότητας που θα έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη δίωξη των εν λόγω αξιόποινων πράξεων, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. (7) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει σύστημα συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση των εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, το οποίο βασίζεται στο δικαίωμα ανάληψης υπόθεσης που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. (8) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και μεριμνά για την ελάχιστη δυνατή παρέμβασή του στις έννομες τάξεις και τις θεσμικές δομές των κρατών μελών. (9) Υπό το πρίσμα της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, τόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να υποστηρίζονται και να ενημερώνονται αμοιβαία, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας. (10) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των ποινικών ερευνών. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 3

4 (11) Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα προικιστεί με εξουσίες έρευνας και δίωξης, επιβάλλεται η θέσπιση θεσμικών εγγυήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της, καθώς και η υποχρέωση λογοδοσίας της στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. (12) Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά και ούτε να ζητεί ούτε να λαμβάνει εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός Εισαγγελίας. (13) Η αυστηρή λογοδοσία συμπληρώνει την ανεξαρτησία και τις εξουσίες που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας υποχρεούται σε πλήρη λογοδοσία όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, με την ιδιότητά του αυτή, έχει για τις εν γένει δραστηριότητές του συνολική θεσμική υποχρέωση να λογοδοτεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε από τα εν λόγω θεσμικά όργανα δύναται να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την παύση του ανωτέρω εισαγγελέα υπό ορισμένες περιστάσεις όπως, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού παραπτώματος. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την παύση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. (14) Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τις εν γένει δραστηριότητές της, η οποία θα πρέπει, κατ ελάχιστο, να περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εργασίες της Εισαγγελίας. (15) Η οργανωτική δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων κατά τη διεξαγωγή των ποινικών ερευνών και διώξεων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτές. Η δομή της θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι εκπροσωπούνται στην Εισαγγελία όλα τα εθνικά νομικά συστήματα και οι παραδόσεις των συμμετεχόντων κρατών μελών και ότι ο χειρισμός των ερευνών και των διώξεων στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους θα γίνεται κατʼ αρχήν από εισαγγελείς με γνώση των επιμέρους νομικών συστημάτων. (16) Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να αποτελεί αδιαίρετο οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος θα λειτουργεί ως ενιαία υπηρεσία. Το κεντρικό επίπεδο αποτελείται από τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, που είναι επικεφαλής της Εισαγγελίας ως συνόλου και επικεφαλής του Συλλογικού Οργάνου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, τα Μόνιμα Τμήματα και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Το αποκεντρωμένο επίπεδο αποτελείται από Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς που εδρεύουν στα κράτη μέλη. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 4

5 (17) Επιπροσθέτως, με γνώμονα τη διασφάλιση της συνοχής των δράσεών της και, κατά συνέπεια, της ισοδύναμης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η οργανωτική δομή και η εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, την καθοδήγηση και την εποπτεία όλων των ερευνών και διώξεων που αναλαμβάνουν οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς. (18) Στον παρόντα κανονισμό, οι όροι «γενική επίβλεψη», «παρακολούθηση και καθοδήγηση» και «εποπτεία» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες ελεγκτικές δραστηριότητες που ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ως «γενική επίβλεψη» θα πρέπει να νοείται η γενική διαχείριση των δραστηριοτήτων της Εισαγγελίας, κατά την οποία δίνονται εντολές μόνο για θέματα οριζόντιας σημασίας για την Εισαγγελία ως «παρακολούθηση και καθοδήγηση» θα πρέπει να νοούνται οι εξουσίες παρακολούθησης και καθοδήγησης των επιμέρους ερευνών και διώξεων. Ως «εποπτεία» θα πρέπει να νοείται η στενότερη και διαρκής επίβλεψη των ερευνών και διώξεων, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι αναγκαίο, της παρέμβασης και της καθοδήγησης σε θέματα ερευνών και διώξεων. (19) Το Συλλογικό Όργανο θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις επί στρατηγικών θεμάτων, μεταξύ άλλων για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και της πολιτικής έρευνας και δίωξης της Εισαγγελίας, καθώς και για γενικά θέματα που προκύπτουν από επιμέρους υποθέσεις, για παράδειγμα όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού, την ορθή υλοποίηση της πολιτικής έρευνας και δίωξης της Εισαγγελίας ή θέματα αρχής ή μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη συνεκτικής πολιτικής έρευνας και δίωξης από την Εισαγγελία. Οι αποφάσεις του Συλλογικού Οργάνου επί γενικών θεμάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζουν το καθήκον έρευνας και δίωξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εθνική νομοθεσία. Το Συλλογικό Όργανο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται συναίνεση κατά τη λήψη αποφάσεων. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με ψηφοφορία. (20) Τα Μόνιμα Τμήματα θα πρέπει να παρακολουθούν και να διευθύνουν τις έρευνες και να διασφαλίζουν τη συνοχή των δραστηριοτήτων της Εισαγγελίας. Η σύνθεση των Μόνιμων Τμημάτων θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας, ο οποίος θα πρέπει να προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερα από ένα Μόνιμα Τμήματα, εφόσον αυτό αρμόζει για να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας των διαφόρων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 5

6 (21) Στα Μόνιμα Τμήματα προεδρεύει o Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας, ένας από τους αναπληρωτές του ή ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει ο κανονισμός διαδικασίας. (22) Η κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των Μόνιμων Τμημάτων θα πρέπει να βασίζεται σε σύστημα τυχαίας κατανομής, ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν ισοβαρής κατανομή του φόρτου εργασίας. Θα πρέπει να είναι δυνατές οι παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή για να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Εισαγγελίας, κατόπιν απόφασης του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. (24) Στο Συλλογικό Όργανο θα πρέπει να διορίζεται ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας από κάθε κράτος μέλος. Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα πρέπει καταρχήν να εποπτεύουν, εξ ονόματος του αρμόδιου Μόνιμου Τμήματος, τις έρευνες και τις διώξεις των οποίων επιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Θα πρέπει να λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και του αποκεντρωμένου επιπέδου στα κράτη μέλη, διευκολύνοντας τη λειτουργία της Εισαγγελίας ως ενιαίας υπηρεσίας. Ο εποπτεύων Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα πρέπει επίσης να ελέγχει τη συμμόρφωση κάθε εντολής με το εθνικό δίκαιο και να ενημερώνει σχετικά το Μόνιμο Τμήμα, αν αυτό δεν συμβαίνει. (24α) Για λόγους φόρτου εργασίας οφειλόμενου στον μεγάλο αριθμό ερευνών και διώξεων σε ένα κράτος μέλος, ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί, κατ εξαίρεση, να ανατεθεί σε άλλους Ευρωπαίους Εισαγγελείς η εποπτεία ορισμένων ερευνών και διώξεων στο κράτος μέλος καταγωγής του. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα κατόπιν συμφωνίας με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα που θα κληθεί να αναλάβει τις εν λόγω υποθέσεις. Τα κριτήρια για τις αποφάσεις αυτές θα πρέπει να καθορίζονται στον κανονισμό διαδικασίας και θα πρέπει περιλαμβάνουν πρόβλεψη ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας που αναλαμβάνει τις υποθέσεις έχει επαρκή γνώση της γλώσσας και του νομικού συστήματος του οικείου κράτους μέλους. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 6

7 (25) Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει κατά κανόνα να διεξάγονται από τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς στα κράτη μέλη. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, για τα θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την εποπτεία του εποπτεύοντος Ευρωπαίου Εισαγγελέα και την καθοδήγηση και τις εντολές του αρμόδιου Μόνιμου Τμήματος. Όταν το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους προβλέπει εσωτερική επανεξέταση ορισμένων πράξεων στο πλαίσιο της δομής της εθνικής εισαγγελίας, η επανεξέταση των εν λόγω αποφάσεων του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα θα πρέπει να υπάγεται στις εποπτικές εξουσίες του εποπτεύοντος Ευρωπαίου Εισαγγελέα σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να προβλέπουν επανεξέταση από τα εθνικά δικαστήρια, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (26) Τα εισαγγελικά καθήκοντα στα αρμόδια δικαστήρια ασκούνται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που σημαίνει μέχρις ότου κριθεί οριστικά το ζήτημα του αν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της επιβολής της ποινής και της εκδίκασης τυχόν ένδικου βοηθήματος ή μέσου, που είναι διαθέσιμο, μέχρις ότου η απόφαση καταστεί αμετάκλητη. (27) Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, με την ιδιότητά τους αυτή, όταν ερευνούν και διώκουν αξιόποινες πράξεις εντός της αρμοδιότητας της Εισαγγελίας, θα πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εισαγγελίας στο έδαφος των αντίστοιχων κρατών μελών τους. Αυτό θα πρέπει να συνεπάγεται ότι τους παρέχεται, βάσει του παρόντος κανονισμού, λειτουργικά και νομικά ανεξάρτητο καθεστώς, το οποίο διαφέρει από οποιοδήποτε καθεστώς προβλεπόμενο από το εθνικό δίκαιο. (28) Κατά παρέκκλιση από το ειδικό καθεστώς τους κατά τον παρόντα κανονισμό, οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς θα πρέπει επίσης να είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους μέλη της εισαγγελικής αρχής του κράτους μέλους τους, ήτοι εισαγγελείς ή μέλη του δικαστικού σώματος, και το εν λόγω κράτος θα πρέπει να τους απονέμει τουλάχιστον τις ίδιες εξουσίες με εκείνες των εθνικών εισαγγελέων. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 7

8 (29) Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς θα πρέπει να δεσμεύονται να ακολουθούν τις εντολές που δίδονται από τα Μόνιμα Τμήματα και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Όταν ένας Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας θεωρεί ότι λόγω της εντολής θα απαιτηθεί η λήψη από αυτόν μέτρου που δεν θα ήταν σύμφωνο με το εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης από τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα. (30) Ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας που έχει επιληφθεί υπόθεσης θα πρέπει να αναφέρει στον εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα και στο αρμόδιο Μόνιμο Τμήμα κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση, όπως είναι η εκτέλεση μέτρων έρευνας ή οι αλλαγές στον κατάλογο των υπόπτων. (31) Τα Μόνιμα Τμήματα θα πρέπει να ασκούν την οικεία εξουσία λήψης αποφάσεων σε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας στην Εισαγγελία, με σκοπό την εξασφάλιση κοινής πολιτικής έρευνας και δίωξης. Θα πρέπει να λαμβάνουν τις εν λόγω αποφάσεις με βάση σχέδιο απόφασης που υποβάλλεται από τον επιληφθέντα Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Μόνιμο Τμήμα θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει απόφαση χωρίς σχέδιο απόφασης του επιληφθέντος Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να υποβάλλει τέτοιο σχέδιο απόφασης ο εποπτεύων Ευρωπαίος Εισαγγελέας. (32) Το Μόνιμο Τμήμα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει την οικεία εξουσία λήψης αποφάσεων στον εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η αξιόποινη πράξη δεν είναι σοβαρή ή η διαδικασία δεν είναι περίπλοκη. Κατά την εκτίμηση του βαθμού της σοβαρότητας μίας αξιόποινης πράξης θα πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη ο αντίκτυπός της σε επίπεδο Ένωσης. (33) Θα πρέπει να προβλέπεται στον κανονισμό διαδικασίας μηχανισμός αντικατάστασης μεταξύ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ο μηχανισμός αντικατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας δεν είναι προσωρινώς σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, για παράδειγμα λόγω απουσίας. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 8

9 (34) Επιπλέον, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα πρέπει να αντικαθίσταται από έναν από τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς του κράτους μέλους του, όταν ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας παραιτείται, παύεται ή εγκαταλείπει τη θέση του για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, παρατεταμένης ασθένειας. Η αντικατάσταση θα πρέπει να μην υπερβαίνει περίοδο τριών μηνών κατʼ ανώτατο όριο. Η δυνατότητα παράτασης της περιόδου αυτής θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Συλλογικού Οργάνου, όταν κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη του φόρτου εργασίας της Εισαγγελίας και της διάρκειας της απουσίας, εν αναμονή της οριστικής αντικατάστασης ή της επιστροφής του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας που αντικαθιστά τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα θα πρέπει, κατά τον χρόνο της αντικατάστασης, να μην είναι επιφορτισμένος με τις έρευνες και διώξεις των οποίων έχει επιληφθεί ως Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας ή ως εθνικός εισαγγελέας. Όσον αφορά τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, των οποίων έχει επιληφθεί ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας που αντικαθιστά Ευρωπαίο Εισαγγελέα, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της Εισαγγελίας σχετικά με την εκ νέου ανάθεση. (35) Η διαδικασία διορισμού του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα και των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους. Η νομιμοποίησή τους θα πρέπει να αντλείται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία διορισμού. Οι Αναπληρωτές του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα θα πρέπει να διορίζονται από το Συλλογικό Όργανο μεταξύ των μελών του. (36) Θα πρέπει να καταρτίζεται από επιτροπή επιλογής κατάλογος επιλεγμένων υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. Η αρμοδιότητα για τη θέσπιση των κανόνων λειτουργίας της επιτροπής επιλογής και για τον διορισμό των μελών της θα πρέπει να ανατεθεί στο Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής. Αυτή η εκτελεστική αρμοδιότητα αντανακλά τις ειδικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 86 της Συνθήκης και αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη φύση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα παραμείνει στενά συναρθρωμένη με τις εθνικές νομικές δομές, ενώ θα είναι συγχρόνως ευρωπαϊκός οργανισμός. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ασκεί καθήκοντα σε διαδικασίες στις οποίες οι περισσότεροι άλλοι συμμετέχοντες θα είναι εθνικοί φορείς, όπως τα δικαστήρια, η αστυνομία και οι άλλες αρχές επιβολής του νόμου, και, ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία για το Συμβούλιο να συμμετέχει στενά στη διαδικασία διορισμού. Η ανάθεση των εν λόγω αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο λαμβάνει επίσης δεόντως υπόψη και τη δυνητικά ευαίσθητη φύση των εξουσιών λήψης αποφάσεων που έχουν άμεσες συνέπειες για τις δικαστικές δομές και τις δομές δίωξης των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να διορίσουν ως Γενικό Εισαγγελέα, με κοινή συμφωνία, έναν από τους υποψηφίους του καταλόγου επιλεγέντων υποψηφίων Γενικών Εισαγγελέων. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 9

10 (37) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προτείνει τρεις υποψηφίους για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα προς επιλογή και διορισμό από το Συμβούλιο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών του Συλλογικού Οργάνου, θα πρέπει να πραγματοποιείται μερική ανανέωση του ενός τρίτου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανά τρία έτη. Θα πρέπει να ανατεθεί στο Συμβούλιο η εξουσία θέσπισης μεταβατικών κανόνων για τον διορισμό των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για την πρώτη περίοδο θητείας και κατά τη διάρκειά της. Αυτή η εκτελεστική αρμοδιότητα αντανακλά την αρμοδιότητα του Συμβουλίου να επιλέγει και να διορίζει τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Αυτό δικαιολογείται και από την ιδιαίτερη φύση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, καθώς αυτοί συνδέονται με τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους ενώ συγχρόνως είναι μέλη του Συλλογικού Οργάνου και, γενικότερα, από την ιδιαίτερη φύση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με την ίδια λογική που διαπνέει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Συμβούλιο για τη θέσπιση των κανόνων λειτουργίας της επιτροπής επιλογής και για τον διορισμό των μελών της. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη γεωγραφική κατανομή των κρατών μελών, όταν αποφασίζει σχετικά με τη μερική αντικατάσταση του ενός τρίτου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της θητείας τους. (38) Η διαδικασία διορισμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και ότι εξακολουθούν να είναι λειτουργικά ενσωματωμένοι στα εθνικά νομικά συστήματα και τις εθνικές δικαστικές δομές και δομές δίωξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προτείνουν υποψηφίους για τη θέση του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα, προς διορισμό από το Συλλογικό Όργανο βάσει πρότασης του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. (40) Θα πρέπει να υπάρχουν δύο ή περισσότεροι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση του φόρτου εργασίας της Εισαγγελίας. Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να εγκρίνει τον αριθμό των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων ανά κράτος μέλος, καθώς και τη λειτουργική και κατά τόπον κατανομή των καθηκόντων μεταξύ τους, σε διαβούλευση με κάθε κράτος μέλος. Σε αυτές τις διαβουλεύσεις, θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η οργάνωση των εθνικών συστημάτων δίωξης. Η λειτουργική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων μπορεί να επιτρέπει κατανομή των καθηκόντων. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 10

11 Ο συνολικός αριθμός των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων σε ένα κράτος μέλος μπορεί να τροποποιηθεί με τη συγκατάθεση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, εντός των ορίων του ετήσιου κονδυλίου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. (42) Το Συλλογικό Όργανο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τις πειθαρχικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς που ενεργούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς παραμένουν ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος των κρατών μελών και μπορούν επίσης να ασκούν καθήκοντα ως εθνικοί εισαγγελείς, οι εθνικές πειθαρχικές διατάξεις μπορούν να εφαρμόζονται για λόγους που δεν συνδέονται με τον παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, στις περιπτώσεις αυτές, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να ενημερώνεται για την παύση ή τη λήψη οποιουδήποτε πειθαρχικού μέτρου, δεδομένων των ευθυνών που έχει για τη διαχείριση της Εισαγγελίας και για να προστατεύσει την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της. (43) Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει κατ αρχήν να είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή. Θα πρέπει να δημιουργηθεί σύστημα διαχείρισης υποθέσεων που θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα τελεί υπό τη διαχείρισή της. Οι πληροφορίες στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που λαμβάνονται για ενδεχόμενη διάπραξη αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας, καθώς και πληροφορίες από τις δικογραφίες, ακόμη και όταν αυτές έχουν κλείσει. Κατά τη δημιουργία του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το σύστημα να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να λειτουργεί ως ενιαία υπηρεσία, στην οποία οι δικογραφίες που διαχειρίζονται οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς είναι διαθέσιμες στην Κεντρική Εισαγγελία, για την άσκηση των καθηκόντων της που αφορούν τη λήψη αποφάσεων, την παρακολούθηση, την καθοδήγηση και την εποπτεία. (44) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν αμελλητί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάθε συμπεριφορά η οποία ενδέχεται να συνιστά αξιόποινη πράξη εμπίπτουσα στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τυχόν περιστατικά που υποπίπτουν στην αντίληψή της και ενδέχεται να συνιστούν αξιόποινη πράξη, για παράδειγμα ψευδή μαρτυρική κατάθεση. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 11

12 (45) Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε πληροφορία για αξιόποινες πράξεις ως προς τις οποίες θα μπορούσε αυτή να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί επίσης να λαμβάνει ή να συλλέγει πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως οι ιδιώτες. Ένας μηχανισμός επαλήθευσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει ως σκοπό να εξακριβώνει αν, βάσει των πληροφοριών που έχουν ληφθεί, πληρούνται οι όροι για την καθʼ ύλην, κατά τόπο και έναντι προσώπων αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. (45α) Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να θέτουν νέες πληροφορίες υπόψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, με τον τρόπο αυτόν, να την επικουρούν στο έργο της για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αδικημάτων ΠΟΣ. Εντούτοις, ο φόβος των αντιποίνων μπορεί να αποτρέψει την παροχή πληροφοριών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των αδικημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβλέπουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, αποτελεσματικές διαδικασίες για να καθίσταται δυνατή η καταγγελία πιθανών αδικημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για να διασφαλισθεί η προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν τα εν λόγω αδικήματα από αντίποινα, και ιδίως από δυσμενείς συνέπειες ή διακρίσεις στην απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να καταρτίσει τους δικούς της εσωτερικούς κανόνες, εφόσον είναι αναγκαίο. (46) Προκειμένου να συμμορφώνονται πλήρως προς την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε περίπτωση υποψίας τέλεσης αξιόποινης πράξης που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών, καθώς και όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις ισχύουσες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς προκαταρκτικής αξιολόγησης των καταγγελιών που τους υποβάλλονται. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης μπορούν για τον σκοπό αυτόν να χρησιμοποιούν την OLAF. (47) Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα που να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το συντομότερο δυνατόν. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν θα δημιουργήσουν άμεσο ή συγκεντρωτικό σύστημα. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 12

13 (48) Η συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της Εισαγγελίας και θα πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές αναφέρουν περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση ορισμένων κριτηρίων δεν είναι δυνατή άμεσα (για παράδειγμα το επίπεδο των ζημιών ή οι προβλεπόμενες κυρώσεις). Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να ζητεί πληροφορίες από τις αρχές των κρατών μελών σχετικά με άλλα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπου είναι αναγκαίο για τη συσχέτιση μεταξύ υποθέσεων ή για να ασκήσει το Συλλογικό Όργανο τον ρόλο του, όσον αφορά την εξασφάλιση της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας και της συνοχής της πολιτικής που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις έρευνες και διώξεις. (49) Η αποτελεσματική διερεύνηση εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και η αρχή ne bis in idem ενδέχεται να απαιτούν σε ορισμένες περιπτώσεις την επέκταση της έρευνας σε άλλες αξιόποινες πράξεις βάσει του εθνικού δικαίου, εφόσον αυτές συνδέονται άρρηκτα με αξιόποινη πράξη που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η έννοια των άρρηκτα συνδεδεμένων αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της σχετικής νομολογίας, η οποία, για την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem, κρατεί ως κατάλληλο κριτήριο αυτό της ταυτότητας των πραγματικών περιστατικών (ή ότι τα πραγματικά περιστατικά είναι κατʼ ουσίαν τα ίδια), υπό την έννοια ότι πρόκειται για σύνολο συγκεκριμένων περιστάσεων που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους στον χρόνο και τον χώρο. (49α) Η έννοια των καθοριστικών αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να καλύπτει ιδίως αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν με κύριο σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων τέλεσης της αξιόποινης πράξης που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως είναι οι αξιόποινες πράξεις που αποσκοπούν αυστηρά στην εξασφάλιση των υλικών ή των νομικών μέσων για την τέλεση της αξιόποινης πράξης που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή για την εξασφάλιση του οφέλους ή του προϊόντος που προκύπτει από αυτήν. (49β) Σε περιπτώσεις άρρηκτα συνδεδεμένων αξιόποινων πράξεων, όπου η αξιόποινη πράξη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης είναι η κυρίαρχη πράξη, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να ασκείται κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Ο χαρακτηρισμός της σχετικής αξιόποινης πράξης ως κυρίαρχης θα πρέπει να βασίζεται πρωτευόντως στη σοβαρότητά της, όπως αυτή αποτυπώνεται στην κύρωση που μπορεί να επιβληθεί. (50) Η έννοια των αξιόποινων πράξεων που αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση θα πρέπει να υπάγεται στον ορισμό που προβλέπει το εθνικό δίκαιο κατʼ εφαρμογή της απόφασηςπλαισίου 2008/841/ΔΕΥ και δύναται να καλύπτει, για παράδειγμα, την ιδιότητα μέλους της εγκληματικής οργάνωσης ή την οργάνωση και την ηγεσία της. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 13

14 (51) Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά τα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να έχει προτεραιότητα έναντι των εθνικών διεκδικήσεων αρμοδιότητας, ώστε να διασφαλίζονται η συνοχή και η καθοδήγηση των ερευνών και των διώξεων στο επίπεδο της Ένωσης. Όσον αφορά τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, εκτός αν απαιτούνται επείγοντα μέτρα, μέχρι ότου αποφασίσει η Εισαγγελία αν θα διεξαγάγει έρευνα. (51α) Θα πρέπει να θεωρείται ότι συγκεκριμένη υπόθεση έχει αντίκτυπο σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ άλλων, όταν η αξιόποινη πράξη έχει διεθνική φύση και κλίμακα, όταν η εν λόγω αξιόποινη πράξη περιλαμβάνει εγκληματική οργάνωση ή το συγκεκριμένο είδος αξιόποινης πράξης μπορεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης. (52) Σε περίπτωση διαφωνίας επί ζητημάτων που αφορούν την άσκηση αρμοδιότητας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αποφασίζουν σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας. Ως αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να νοούνται οποιεσδήποτε δικαστικές αρχές έχουν αρμοδιότητα να αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. (53) Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να ασκεί διώξεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, η αρμοδιότητά της θα πρέπει να καθορίζεται με κριτήριο το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών, το οποίο ποινικοποιεί πράξεις ή παραλείψεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και καθορίζει τις επιβλητέες κυρώσεις εφαρμόζοντας τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ στα εθνικά νομικά συστήματα, ιδίως δε την [οδηγία 2017/xx/EΕ]. (54) Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να ασκεί την αρμοδιότητά της στον ευρύτερο δυνατό βαθμό, ώστε οι έρευνες και οι διώξεις της να μπορούν να καλύπτουν και αξιόποινες πράξεις οι οποίες διαπράττονται εκτός του εδάφους των κρατών μελών. (55) Οι έρευνες και οι διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της αναλογικότητας, της αμεροληψίας και της δίκαιης διεξαγωγής της διαδικασίας έναντι του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Αυτό περιλαμβάνει την υποχρέωση συλλογής κάθε είδους αποδεικτικών στοιχείων, τόσο κατά όσο και υπέρ του κατηγορουμένου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 14

15 (56) Με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να παταχθούν αποτελεσματικά οι αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οι δραστηριότητες έρευνας και δίωξης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της νομιμότητας, δυνάμει της οποίας η Εισαγγελία θα εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες του παρόντος κανονισμού που αφορούν ιδίως την αρμοδιότητα και την άσκησή της, την κίνηση και την περάτωση των ερευνών, την παραπομπή και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης και τις απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης. (57) Προκειμένου να διαφυλαχθούν με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματα της υπεράσπισης, έναντι του υπόπτου ή του κατηγορουμένου θα πρέπει να υφίσταται κατʼ αρχήν μία μόνον έρευνα ή δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε περίπτωση που μια αξιόποινη πράξη έχει τελεστεί από πλείονα πρόσωπα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει κατ αρχήν να κινεί μία μόνον υπόθεση και να διεξάγει έρευνες συγχρόνως για όλους τους υπόπτους ή τους κατηγορουμένους. (58) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πλείονες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς έχουν κινήσει έρευνες για την ίδια αξιόποινη πράξη, το Μόνιμο Τμήμα θα πρέπει όπου αρμόζει να συγχωνεύει τις έρευνες αυτές. Το Μόνιμο Τμήμα δύναται να αποφασίσει να μη συγχωνεύσει ή να αποφασίσει στη συνέχεια να διαχωρίσει τις εν λόγω διαδικασίες, αν αυτό εξυπηρετεί την αποτελεσματικότητα των ερευνών, για παράδειγμα, αν η διαδικασία κατά ενός υπόπτου ή ενός κατηγορουμένου είναι δυνατόν να περατωθεί νωρίτερα, ενώ η διαδικασία κατά άλλων υπόπτων ή κατηγορουμένων πρέπει να συνεχιστεί περαιτέρω ή αν ο διαχωρισμός της υπόθεσης θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης ενός εκ των υπόπτων. Εφόσον οι προς συγχώνευση υποθέσεις έχουν ανατεθεί σε διαφορετικά Μόνιμα Τμήματα, ο κανονισμός διαδικασίας θα πρέπει να καθορίζει την ενδεδειγμένη αρμοδιότητα και διαδικασία. Σε περίπτωση που το Μόνιμο Τμήμα αποφασίσει να διαχωρίσει μία υπόθεση, η αρμοδιότητά του επί των υποθέσεων που προκύπτουν μετά τον διαχωρισμό θα πρέπει να διατηρηθεί. (59) Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να στηρίζεται στις εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών αρχών, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση μέτρων καταναγκαστικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όλες οι εθνικές αρχές και οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Eurojust, Ευρωπόλ και OLAF, θα πρέπει να στηρίζουν ενεργά τις έρευνες και τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και να συνεργάζονται μαζί της, από τη στιγμή που καταγγέλλεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εικαζόμενη αξιόποινη πράξη και έως ότου αποφασίσει η τελευταία αν θα ασκήσει δίωξη ή θα περατώσει διαφορετικά την υπόθεση. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 15

16 (61) Για την αποτελεσματική έρευνα και δίωξη των αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, είναι ουσιώδους σημασίας να έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη δυνατότητα να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μια ελάχιστη δέσμη μέτρων έρευνας και έχοντας ταυτόχρονα υπόψη της την αρχή της αναλογικότητας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ό,τι αφορά αξιόποινες πράξεις που καλύπτονται από την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τουλάχιστον στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι πράξεις αυτές τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών, για τον σκοπό των ερευνών και των διώξεων της, ωστόσο τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να υπόκεινται σε περιορισμούς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. (62) Επιπροσθέτως της ελάχιστης δέσμης μέτρων έρευνας που παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό, οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς θα πρέπει να δικαιούνται να ζητούν ή να παραγγέλλουν κάθε μέτρο που είναι στη διάθεση των εισαγγελέων βάσει του εθνικού δικαίου σε αντίστοιχες εθνικές περιπτώσεις. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το μέτρο είναι διαθέσιμο σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες υπάρχει το αναφερόμενο μέτρο έρευνας, είναι όμως δυνατόν να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. (63) Σε διασυνοριακές υποθέσεις, ο επιληφθείς Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζεται στους βοηθούς Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, όταν πρέπει να ληφθούν μέτρα σε άλλα κράτη μέλη. Αν απαιτείται δικαστική έγκριση για ένα τέτοιο μέτρο, πρέπει να καθίσταται σαφές σε ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να ληφθεί η έγκριση, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία έγκριση. Αν τελικά ένα μέτρο έρευνας απορριφθεί από τις δικαστικές αρχές, δηλαδή όταν εξαντληθούν όλες οι νομικές δυνατότητες προσφυγής, ο επιληφθείς Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας θα πρέπει να αποσύρει την αίτηση ή την παραγγελία. (64) Η δυνατότητα που προβλέπει ο παρών κανονισμός για τη χρήση νομικών πράξεων περί αμοιβαίας αναγνώρισης ή διασυνοριακής συνεργασίας δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τους ειδικούς κανόνες περί διασυνοριακών ερευνών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει αντιθέτως να τους συμπληρώνει ώστε να διασφαλίζεται ότι, όταν ένα μέτρο είναι αναγκαίο στο πλαίσιο διασυνοριακής έρευνας, αλλά δεν είναι διαθέσιμο στο εθνικό δίκαιο για αμιγώς εγχώριες καταστάσεις, θα είναι δυνατή η χρήση του σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία εφαρμογής της σχετικής πράξης, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ή δίωξης. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 16

17 (64α) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τη διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να μη θίγουν τις υπάρχουσες νομικές πράξεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών, εκτός των εισαγγελικών ή δικαστικών αρχών. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τις εθνικές αρχές που συνεργάζονται με βάση το διοικητικό δίκαιο. (65) Οι διατάξεις περί προσωρινής κράτησης και διασυνοριακής παράδοσης θα πρέπει να μη θίγουν τις ειδικές διαδικασίες στα κράτη μέλη στα οποία δεν απαιτείται δικαστική έγκριση για την αρχική σύλληψη υπόπτου ή κατηγορουμένου. (66) Ο επιληφθείς Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εκδώσει ή να ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης εντός του πεδίου της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. (67) Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παραπέμπει μία υπόθεση στις εθνικές αρχές, όταν η έρευνα αποκαλύπτει ότι η υπό έρευνα αξιόποινη πράξη δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας παραπομπής, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διατηρούν όλες τις εξουσίες τους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για την κίνηση, τη συνέχιση ή την παύση της έρευνας. (68) Ο παρών κανονισμός απαιτεί να ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθήκοντα εισαγγελέα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κατηγορίες που θα απαγγελθούν στον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο και η επιλογή του κράτους μέλους του οποίου τα δικαστήρια θα είναι αρμόδια να κρίνουν επί της δίωξης. Η απόφαση περί απαγγελίας ή όχι κατηγοριών στον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο θα πρέπει να λαμβάνεται καταρχήν από το αρμόδιο Μόνιμο Τμήμα, επί τη βάσει σχεδίου απόφασης του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα, ώστε να διασφαλίζεται κοινή πολιτική δίωξης. Το Μόνιμο Τμήμα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση εντός 21 ημερών από την παραλαβή του σχεδίου απόφασης, μεταξύ άλλων ζητώντας περαιτέρω στοιχεία, πριν αποφασίσει την παραπομπή μιας υπόθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης, εκτός αν πρόκειται για απόφαση να τεθεί μια υπόθεση στο αρχείο και ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας έχει προτείνει παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης. (69) Η επιλογή του κράτους μέλος του οποίου τα δικαστήρια θα είναι αρμόδια να κρίνουν επί της δίωξης θα πρέπει να γίνεται από το αρμόδιο Μόνιμο Τμήμα βάσει δέσμης κριτηρίων που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Το Μόνιμο Τμήμα θα πρέπει να λάβει την απόφασή του με βάση έκθεση και σχέδιο απόφασης που έχει καταρτίσει ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας που έχει επιληφθεί της υπόθεσης, το οποίο διαβιβάζεται από τον εποπτεύοντα Ευρωπαίο Εισαγγελέα συνοδευόμενο, αν είναι αναγκαίο, από τη δική του κρίση. Ο εποπτεύων Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα πρέπει να διατηρεί όλες τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό εξουσίες για την παροχή συγκεκριμένων εντολών στον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 17

18 (70) Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο δικαστήριο θα πρέπει να μην κρίνονται απαράδεκτα απλώς και μόνον για τον λόγο ότι τα στοιχεία έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το δικάζον δικαστήριο θεωρεί ότι η αποδοχή τους ως παραδεκτών συνάδει με την αρχή της δίκαιης διεξαγωγής της διαδικασίας και ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη, ιδίως δε τον Τίτλο VI, από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη η Ένωση ή όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα συντάγματα των κρατών μελών, αναλόγως του εκάστοτε πεδίου εφαρμογής. Σύμφωνα με τις αρχές αυτές και με σεβασμό των διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως κανόνας που απαγορεύει στα δικαστήρια να εφαρμόζουν θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου περί του δίκαιου χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτές ισχύουν στα εθνικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων του «common law». (71) Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της νομιμότητας, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει κατά κανόνα να καταλήγουν στην άσκηση δίωξης ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων, στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν προκύψει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι που να αποκλείουν την άσκηση δίωξης ή στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί απλουστευμένη διαδικασία δίωξης. Οι λόγοι αρχειοθέτησης μίας υπόθεσης ορίζονται εξαντλητικά στον παρόντα κανονισμό. (72) Τα εθνικά νομικά συστήματα προβλέπουν διάφορα είδη απλουστευμένων διαδικασιών δίωξης, που μπορεί να προβλέπουν ή να μην προβλέπουν παρέμβαση δικαστηρίου, για παράδειγμα υπό τη μορφή συμβιβασμών με τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο. Αν προβλέπεται τέτοια διαδικασία, ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας θα πρέπει να έχει την εξουσία να την εφαρμόζει υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το εθνικό δίκαιο και στις καταστάσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιπτώσεις στις οποίες η τελική ζημία που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη, έπειτα από ενδεχόμενη καταβολή ποσού αντιστοιχούντος στη ζημία, δεν είναι σημαντική. Δεδομένης της σημασίας που έχει η ύπαρξη συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής διώξεων της Εισαγγελίας, το αρμόδιο Μόνιμο Τμήμα θα πρέπει πάντα να καλείται να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των εν λόγω διαδικασιών. Όταν η απλουστευμένη διαδικασία εφαρμόζεται με επιτυχία, η υπόθεση θα πρέπει να περατώνεται οριστικά. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 18

19 (73) Δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οφείλει να σέβεται, ιδίως, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, τα δικαιώματα της υπεράσπισης και το τεκμήριο αθωότητας, που κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη. Το άρθρο 50 του Χάρτη, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη, διασφαλίζει την αρχή ne bis in idem σε περίπτωση άσκησης δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει επομένως να σέβεται πλήρως τα εν λόγω δικαιώματα, και να εφαρμόζει και να ερμηνεύει τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με αυτά. [ ] (75) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των προσώπων στην ποινική διαδικασία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης και η δίκαιη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι ελάχιστοι αυτοί κανόνες έχουν σταδιακά καθοριστεί από τον νομοθέτη της Ένωσης σε οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένα δικαιώματα. (76) Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα υπεράσπισης που κατοχυρώνονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, όπως είναι η οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, η οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, η οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη, η οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, η οδηγία 2016/xxx/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, όπως αυτές μεταφέρθηκαν στις εθνικές νομοθεσίες. Κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου κινεί έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να απολαύει των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και του δικαιώματος, βάσει του εθνικού δικαίου, να ζητεί διορισμό εμπειρογνωμόνων ή ακρόαση μαρτύρων, ή προσκόμιση αποδείξεων για την υπεράσπιση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατʼ άλλον τρόπο. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 19

20 (77) Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 της Συνθήκης, ο νομοθέτης της Ένωσης δύναται να προβλέπει τους κανόνες που ισχύουν για τον δικαστικό έλεγχο των διαδικαστικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Η αρμοδιότητα αυτή που παρέχεται στον νομοθέτη της Ένωσης αντικατοπτρίζει τη ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων και της δομής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που τη διακρίνει από όλα τα άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και απαιτεί την εφαρμογή ειδικών κανόνων δικαστικού ελέγχου. (78) Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών την ποινική δίωξη των αδικημάτων αυτών. Οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τις έρευνές της συνδέονται στενά με την ποινική δίωξη που ενδέχεται να προκύψει από αυτές και παράγουν αποτελέσματα στις έννομες τάξεις των κρατών μελών. Σε πολλές περιπτώσεις θα εκτελούνται από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες θα ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενίοτε κατόπιν έγκρισης από εθνικό δικαστήριο. Αρμόζει επομένως να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπόκεινται σε έλεγχο από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζει το εθνικό δίκαιο, οι διαδικαστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων. Με την πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια οι διαδικαστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πριν από την απαγγελία κατηγορίας που προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων (στους οποίους περιλαμβάνονται ο ύποπτος, το θύμα και άλλοι ενδιαφερόμενοι, τα δικαιώματα των οποίων ενδέχεται να θιγούν από τέτοιες πράξεις). Οι διαδικαστικές πράξεις σχετικά με την επιλογή του κράτους μέλους του οποίου τα δικαστήρια θα είναι αρμόδια να κρίνουν επί της ποινικής δίωξης, η οποία θα πρέπει να διενεργείται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων και, επομένως, θα πρέπει να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων το αργότερο κατά το στάδιο της δίκης. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 20

21 Προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων για παραλείψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι οι προσφυγές εκείνες που αφορούν διαδικαστικές πράξεις τις οποίες η Εισαγγελία έχει νομική υποχρέωση να εκδώσει και οι οποίες προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία προβλέπει δικαστικό έλεγχο σχετικά με τις διαδικαστικές πράξεις που δεν προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων ή για προσφυγές που αφορούν άλλες παραλείψεις, δεν θα πρέπει να δίνεται η ερμηνεία ότι ο παρών κανονισμός θίγει τις σχετικές νομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να προβλέπουν δικαστικό έλεγχο από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια σχετικά με διαδικαστικές πράξεις που δεν προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, όπως είναι ο διορισμός εμπειρογνωμόνων ή η επιστροφή των εξόδων των μαρτύρων. Τέλος, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τις εξουσίες του εθνικού δικάζοντος δικαστηρίου. (79) Η νομιμότητα των διαδικαστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων θα πρέπει να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Συναφώς, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη αποτελεσματικών ένδικων βοηθημάτων και μέσων, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ. Επιπλέον, όπως τονίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου, οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες που διέπουν τις προσφυγές για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που απονέμει το δίκαιο της Ένωσης δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που διέπουν αντίστοιχες προσφυγές της εσωτερικής έννομης τάξης (αρχή της ισοδυναμίας) και δεν πρέπει να καθιστούν πρακτικά αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το δίκαιο της Ένωσης (αρχή της αποτελεσματικότητας). Όταν τα εθνικά δικαστήρια ελέγχουν τη νομιμότητα των εν λόγω πράξεων, δύνανται να το πράττουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος κανονισμού, καθώς και βάσει του εθνικού δικαίου, το οποίο εφαρμόζεται όταν κάποιο ζήτημα δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό. Όπως υπογραμμίζει η νομολογία του Δικαστηρίου, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να υποβάλλουν πάντοτε προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο, όταν έχουν αμφιβολίες όσον αφορά το κύρος των πράξεων αυτών σε σχέση με το δίκαιο της Ένωσης. 5766/17 ΜΙΠ/ριτ 21

22 Εντούτοις, δεν δύνανται να υποβάλλουν στο Δικαστήριο ερωτήματα σχετικά με το κύρος των διαδικαστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ό, τι αφορά το εθνικό δικονομικό δίκαιο ή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς των οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο, ακόμα και σε περίπτωση που ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε αυτά. Τα ανωτέρω ισχύουν εντούτοις με την επιφύλαξη των προδικαστικών ερωτημάτων σχετικά με την ερμηνεία οποιασδήποτε διάταξης του πρωτογενούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της Συνθήκης και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σχετικά με την ερμηνεία και το κύρος οποιασδήποτε διάταξης του παραγώγου δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του παρόντος κανονισμού και των εφαρμοστέων οδηγιών. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν αποκλείει τη δυνατότητα των εθνικών δικαστηρίων να ελέγξουν το κύρος των διαδικαστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως κατοχυρώνεται στο εθνικό δίκαιο. (80) Η διάταξη του παρόντος κανονισμού σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο δεν τροποποιεί τις εξουσίες του Δικαστηρίου για τον έλεγχο των διοικητικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, δηλαδή αποφάσεις που δεν λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη. Ο παρών κανονισμός δε θίγει εξάλλου τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής να ασκήσουν προσφυγή ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 263 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ και το άρθρο 265 πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, καθώς και με τη διαδικασία επί παραβάσει των άρθρων 258 και 259 της ΣΛΕΕ. (82) Η επεξεργασία διοικητικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 1. (83) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση των κανόνων προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1 ΕΕ L 8, , σ /17 ΜΙΠ/ριτ 22

9941/17 IKS+GA/ech DGD 2

9941/17 IKS+GA/ech DGD 2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0255 (APP) 9941/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. {SWD(2013) 274 final} {SWD(2013) 275 final}

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. {SWD(2013) 274 final} {SWD(2013) 275 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 COM(2013) 534 final 2013/0255 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας {SWD(2013) 274 final} {SWD(2013) 275 final}

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0255 (APP) 9372/15 EPPO 30 EUROJUST 112 CATS 59 FIN 393 COPEN 142 GAF 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 COM(2013) 532 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 12.11.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (105/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2155(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monica Macovei (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2155(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monica Macovei (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 9.12.2014 2014/2155(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) σχετικά με την ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 31.10.2017 JOIN(2017) 40 final 2017/0279 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

5798/1/15 REV 1 ΘΚ/νικ 1 DG D 2B

5798/1/15 REV 1 ΘΚ/νικ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 5798/1/15 REV 1 COPEN 22 EUROJUST 19 EJN 8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: κ. Julius Pagojus, Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Υπουργείο Δικαιοσύνης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: Με ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2001 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC

Διαβάστε περισσότερα

9834/1/14 REV 1 ΜΑΚ/μκρ 1 DG D 2B

9834/1/14 REV 1 ΜΑΚ/μκρ 1 DG D 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2014 Διοργανικός φάκελος: 2013/0255 (APP) 9834/1/14 REV 1 EPPO 24 EUROJUST 97 CATS 69 FIN 361 COPEN 150 GAF 28 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10817/10 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: της: 8 Ιουνίου 2010 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: ST 10817/10 RESTREINT UE Public FREMP 27

Διαβάστε περισσότερα

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: WK 5263/17 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 26.7.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 244/15 ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της δέσμης νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Γνωμοδότηση της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ (Γνωμοδότηση 09/32) σχετικά με το σχέδιο κανόνων του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ για τη λήψη πληροφοριών από πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 179/9 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Μαΐου 2013 αναφορικά με πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10139/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 26.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 280/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/64/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

8535/09 GA/ag,dch DG H 2

8535/09 GA/ag,dch DG H 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (OR. en) 8535/09 Διοργανικός φάκελος: 2009/0802 (CNS) COPEN 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 328/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/948/ΔΕΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0257 (NLE) 13043/17 WTO 234 COLAC 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15656/1/14 REV 1 ΓΒ/νικ 1 DG D 2C

15656/1/14 REV 1 ΓΒ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0011 (COD) 15656/1/14 REV 1 DATAPROTECT 170 JAI 891 MI 898 DRS 154 DAPIX 172 FREMP 210 COMIX 616 CODEC 2276

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0390 (NLE) 6355/17 SCH-EVAL 64 COMIX 127 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2004 (26.03) (OR. en) 7562/04 LIMITE JUR 142 COPEN 33

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2004 (26.03) (OR. en) 7562/04 LIMITE JUR 142 COPEN 33 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2004 (26.03) (OR. en) 7562/04 LIMITE PUBLIC 142 COPEN 33 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στις : Εργασίες της ομάδας «συνεργασία επί ποινικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η ΕΚΤ και το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 3. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ECB-PUBLIC

1. Εισαγωγή. 2. Η ΕΚΤ και το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 3. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ECB-PUBLIC EL ECB-PUBLIC Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό εξωτερικού εμπειρογνώμονα ως αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Φρανκφούρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0255(APP) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0255(APP) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.2.2015 2013/0255(APP) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0255 (APP) 12774/2/16 REV 2 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία EPPO 26 EUROJUST 120

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

14598/12 ΔΛ/γομ 1 DG D 2B

14598/12 ΔΛ/γομ 1 DG D 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14598/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0297 (COD) DROIPEN 135 EF 219 ECOFIN 824 CODEC 2301 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013 (OR. en) 6867/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0224 (APP) INF 27 ARCH 4 OC 95 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 28.10.2015 EP-PE_TC2-COD(2011)0901B ***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 28 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0062 (NLE) 7669/17 WTO 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: με ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2015 Αποδέκτης: Θέμα: Αξιότιμε κύριε, κ. Alfonso

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 294/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/48/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα