H δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για το ικαίωµα στο Περιβάλλον Ευαγγελία Κ.Μπαλλά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για το ικαίωµα στο Περιβάλλον Ευαγγελία Κ.Μπαλλά"

Transcript

1 H δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για το ικαίωµα στο Περιβάλλον Ευαγγελία Κ.Μπαλλά Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κύκλος Ποιότητας Ζωής

2 Ίδρυση & Εξέλιξη Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή Συνταγµατικά κατοχυρωµένη 1997 : Ιδρυτικός Νόµος 2477/ : Έναρξη λειτουργίας 2003 : Νέο νοµοθετικό λαίσιο Ν. 3094/ : > αναφορές 2

3 Α οστολή του Συνηγόρου του Πολίτη : Η διαµεσολάβηση µεταξύ των ολιτών και των δηµοσίων υ ηρεσιών για την ροστασία των δικαιωµάτων του ολίτη Ο εντο ισµός και η κατα ολέµηση της κακοδιοίκησης Η υ όδειξη των νοµίµων λύσεων, η α οκατάσταση και τήρηση της νοµιµότητας 3

4 Ο Συνήγορος του Πολίτη ΕΙΝΑΙ αρµόδιος για υ οθέσεις ου αναφέρονται: Σε υ ηρεσίες του δηµοσίου Σε OTA (δήµοι, εριφέρειες) Σε ΝΠ, ΝΠΙ Σε υ ηρεσίες κοινής ωφέλειας ΕΝ είναι αρµόδιος για : Υ οθέσεις ου εκκρεµούν ενώ ιον των δικαστηρίων Εάν έχουν εράσει 6 µήνες α ό τότε ου δια ιστώθηκε η ράξη ή αράλειψη της υ ηρεσίας Για ράξεις δικαστικών αρχών, ΝΣΚ κ.α. Για αροχή ληροφοριών και νοµικών συµβουλών Για θέµατα εξωτερικής ολιτικής και διεθνών σχέσεων Υ ηρεσιακή κατάσταση του ροσω ικού του ηµοσίου 4

5 Υ οβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη Γίνεται µε α λή αίτηση µέσω: -ταχυδροµείου -φαξ -αυτο ρόσω ης υ οβολής - ηλεκτρονική υ οβολή αναφοράς (στάδιο δηµιουργίας υ οδοµής) Α αραίτητη ροϋ όθεση ιαµεσολάβησης : η ροηγούµενη έγγραφη αίτηση ρος την αρµόδια υ ηρεσία Στην αναφορά ρέ ει να αναφέρονται: συνο τικά το ρόβληµα η εµ λεκόµενη δηµόσια υ ηρεσία οι ενέργειες ου έχουν γίνει α ό τον αναφερόµενο ολίτη 5

6 Κύκλοι Συνηγόρου του Πολίτη Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώ ου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού (2003) Κύκλος Ισότητας των Φύλων (2006) 6

7 Κατανοµή αναφορών ανά Κύκλο ΣτΠ ΝΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ,53% ,17% 1,15% 0,83% 2,18% 3,56% 3,83% 2,38% 3,26% 34,38% 37,58% 38,26% 38,36% 34,57% 37,28% 34,13% 34,11% 35,00% 31,91% 17,53% 33,28% 19,84% 20,00% 24,44% 19,77% 18,89% 19,51% 19,64% 19,72% 32,03% 20,54% 23,39% 29,16% 23,82% 26,78% 29,45% 29,18% 20,56% 20,47% 21,02% 28,17% 24,78% 21,38% 29,67% 12,03% 27,33% 22,35% 15,57% 11,32% 12,29% 13,40% 12,88% 16,13% 22,90% 22,95% 20,38% 19,00% ΚΥΚΛΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ > αναφορές ΣτΠ 7

8 Αντικείµενο του Κύκλου Ποιότητας Ζωής Ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητας Ζωής) εξετάζει αναφορές που σχετίζονται µε: παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, αυθαίρετες παρεµβάσεις στο οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον, γενικότερη υποβάθµιση της ποιότητας ζωής. Εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό ΚΠΖ 14 Νοµικοί 9 Μηχανικοί 5 Θετικών Επιστηµών 4 Αρχαιολόγοι 1 Πολιτικός Επιστήµονας 8

9 Μέθοδοι και Πρακτικές του Σ.τ.Π. για το εριβάλλον Για το σκοπό αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη χρησιµοποιεί, κατά περίπτωση, τα µέσα που του παρέχει ο καταστατικός του νόµος (Ν. 3094/2003), όπως: συστηµατική προφορική και γραπτή επικοινωνία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες αυτοψίες, επίσκεψη κλιµακίων της Αρχής στις έδρες κρίσιµων υπηρεσιών, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες σύνταξη, µετά το πέρας της έρευνας, πορισµάτων που γνωστοποιούνται στους αρµόδιους Υπουργούς αλλά και στην κοινή γνώµη, παραποµπή των υπευθύνων λειτουργών ή υπαλλήλων στις αρµόδιες εποπτικές αρχές για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, όταν διαπιστώνεται άρνηση συνεργασίας µε την Αρχή, καθώς και παραποµπή του φακέλου της υπόθεσης στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές, αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης. Επίσης, µέσω της Ετήσιας Έκθεσής του, ο Συνήγορος του Πολίτη υποδεικνύει γενικότερες προτάσεις και µέτρα που απορρέουν από την συσσωρευµένη εµπειρία του και κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της ισχύουσας νοµοθεσίας και της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης. 9

10 Μέθοδοι και Πρακτικές του Σ.τ.Π. για το εριβάλλον ηµοσιοποίηση σηµαντικών υποθέσεων κακοδιοίκησης Αυτεπάγγελτη παρέµβαση της Αρχής Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν εκδίδει εκτελεστές διοικητικές πράξεις & δεν υποκαθιστά τη διοίκηση Εάν διαπιστώσει παραβίαση του δικαιώµατος σε ένα καθαρό περιβάλλον Ζητά ανάκληση της απόφασης ή του µέτρου που αφορά τον πολίτη ιατυπώνει συστάσεις προτάσεις προς τις υπηρεσίες Ζητά την επιβολή προστίµων και άλλων κυρώσεων ιατυπώνει νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις Συνεργάζεται µε άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος Υποβάλλει στους αρµόδιους υπουργούς πορίσµατα µε τις προτάσεις του Συντάσσει ειδικές εκθέσεις για θέµατα µείζονος σηµασίας τις οποίες υποβάλλει στον πρωθυπουργό και την Βουλή 10

11 Κύκλος Ποιότητας Ζωής Ενδεικτικές ερι τώσεις αρέµβασης: Αυθαίρετες αρεµβάσεις σε οικιστικό & ολιτιστικό εριβάλλον Αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία βασικών έργων υ οδοµής(χυτα, έργα ΑΠΕ, δίκτυα ύδρευσης και εγκαταστάσεις διυλιστηρίων νερού, βιολογικοί καθαρισµοί, δίκτυα α οχέτευσης) Πολυετείς δεσµεύσεις ιδιοκτησίας αρχαιολογικούς ή ολεοδοµικούς σκο ούς για ιαδικασίες χαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων και λειτουργίας ε ιτρο ών δασικών αµφισβητήσεων ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας ε ιχειρήσεων (ΚΥΕ) Ποιότητα υδάτινου εριβάλλοντος (θάλασσες, λίµνες, οτάµια) Ηχορύ ανση α ό διάφορες ηγές θορύβου Οικιστικό (λειτουργία ΚΥΕ, κλιµατιστικά, δίκτυα µεταφορών) περιβάλλον Ατµοσφαιρική ρύ ανση α ό βιοµηχανίες Λειτουργία και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, ρόσβαση σε δηµόσιους χώρους Πρόσβαση στην εριβαλλοντική ληροφορία Εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας κ.ά Κύκλος Ποιότητας Ζωής Φυσικό Περιβάλλον Πολιτιστικό Περιβάλλον 11

12 Κύκλος Ποιότητας Ζωής Αριθµός αναφ ορών Κύκλου Ποιότητας Ζωής /έτος Κ.Π.Ζ % του συνόλου των αναφορών στον ΣτΠ Αριθµός αν αφορών

13 Θεµατικές κατηγορίες των αναφ ορών του Κύκλου Ποιότητας Ζωής/Έτος (*1998:Οκτώβριος- εκέµβριος) * Οικιστικό 75,7 71,7 63,6 61,9 59,2 52,9 54,0 51,2 54,6 54,3 59,7 62,7 Φυσικό 13,7 13,3 25,0 25,1 26,5 35,0 33,4 37,3 34,2 34,9 28,0 27,0 Πολιτιστικό 6,3 5,2 5,8 5,2 7,0 6,0 6,3 6,2 7,1 7,2 5,7 3,5 Άλλες περιπτώσεις 4,3 9,8 5,4 7,8 7,3 6,1 6,3 5,3 4,0 3,7 6,6 6,9 13

14 Στατιστικά Στοιχεία

15 Έργο Κύκλου Ποιότητας Ζωής ΕΘΝΙΚΗ ΡΑΣΗ αναφορές (20% του συνόλου του ΣτΠ) 2 Ειδικές Εκθέσεις ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Απρίλιος 2005) ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, (Νοέµβριος 2003) > 100 πορίσµατα 70 υποθέσειςπαραποµπή για ποινικό έλεγχο στον εισαγγελέα Νοµικός Οδηγός για το Περιβάλλον (2009) Ηµερίδεςγια τα άση (2006), Προστασία Λιµνών (2008) o ΙΕΘΝΗΣ ΡΑΣΗ Πρόγραµµα ΕΥΝΟΜΙΑ στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης Εκπαιδευτικό Σεµινάριο (2005, Λαιµός Πρεσπών), ιασυνοριακή Συνεργασία (2009), ιεθνές Σεµινάριο (2009) Συµµετοχή σε συνέδρια, fora ( ιεθνούς Επιστηµονικής Κοινότητας για το περιβάλλον, Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.α.) για την παρουσίαση του έργου του ΣτΠ για το Περιβάλλον, ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας για την βελτιστοποίηση της δράσης µας 15

16 Βασικές ια ιστώσεις ΣτΠ: Προβλήµατα και αιτίες κακοδιοίκησης στο Οικιστικό, Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 16

17 Οικιστικό περιβάλλον Οικοδοµικές Άδειες- Αυθαίρετα Κύρια προβλήµατα: Έλλειψη απάντησης ή προσήκουσας αιτιολόγησης στις αιτήσεις των πολιτών από τις Πολεοδ.Υπηρεσίες καθυστέρηση στην έκδοση οικοδοµικών αδειών Προβλήµατα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας περί αυθαιρέτων Καθυστερήσεις στη διενέργεια αυτοψιών, στην εκδίκαση ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας, στην επιβολή και βεβαίωση προστίµων (απώλεια δηµοσίων εσόδων) και στην κατεδάφιση αυθαιρέτων (συχνά λόγω επικαλούµενης αδυναµίας συγκρότησης συνεργείων κατεδάφισης) 17

18 Οικιστικό περιβάλλον Οικοδοµικές Άδειες- Αυθαίρετα Αιτίες Πολεοδοµική παραβατικότητα & µακροχρόνια ανοχή της αυθαίρετης δόµησης. Απουσία ελεγκτικών µηχανισµών µετά την έκδοση της οικοδοµικής αδείας Ελλιπής στελέχωση και µηχανοργάνωση των αρµόδιων πολεοδοµικών υπηρεσιών Πολυνοµία, πληθωρισµός και πολυπλοκότητα της πολεοδοµικής νοµοθεσίας Ελλιπής καταγραφή και οριοθέτηση προστατευτέων περιοχών της χώρας 18

19 Οικιστικό περιβάλλον Σοβαρές καθυστερήσεις στην έγκριση και εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και µακρόχρονιες δεσµεύσεις ιδιοκτησιών για πολεοδοµικούς σκοπούς Η διατήρηση της ιδιοκτησίας υπό καθεστώς απαλλοτρίωσης ή υπό πολεοδοµική επιβάρυνση (στην περίπτωση των κοινωφελών χώρων) υπερβαίνει στις πολλές περιπτώσεις τα 20 έτη. εν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις διατήρησης της δέσµευσης πέραν των 30 ή 40 ετών. 19

20 Πολιτιστικό περιβάλλον εσµεύσεις ιδιοκτησιών για αρχαιολογικούς σκοπούς Κύρια προβλήµατα: έσµευση ιδιοκτησιών χωρίς κήρυξη απαλλοτρίωσης και αδυναµία καταβολής των οφειλόµενων αποζηµιώσεων. Στέρηση ή περιορισµός της κατά προορισµό χρήσεως ακινήτων για την προστασία και ανάδειξη αρχαιοτήτων. έσµευση ιδιοκτησίας λόγω διενέργειας ανασκαφών Εκκρεµείς πράξεις οριοθέτησης ή αναοριοθέτησης αρχαιολογικών χώρων Επακριβής καθορισµός των όρων δόµησης ή άλλων περιορισµών σε ζώνες β προστασίας αρχαιολογικών χώρων 20

21 Φυσικό περιβάλλον Προστασία δασών Κύρια προβλήµατα: Πράξεις χαρακτηρισµού: προσωρινή επίλυση αµφισβητήσεων σχετικά µε τον χαρακτήρα µίας έκτασης ως δασικής ή µη Μακρόχρονη καθυστέρηση κατά τη διαδικασία έκδοσης των πράξεων χαρακτηρισµού και κατά την εκδίκαση των αντιρρήσεων Επεµβάσεις και έργα σε δασικές περιοχές χωρίς έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες Έλλειψη δασικών χαρτών και δασολογίου Καθυστέρηση κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων και εκπόνησης αντιπληµµυρικών έργων Έλλειψη κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και τον τρόπο ελέγχου αθλητικών τουριστικών δραστηριοτήτων σε εθνικούς δρυµούς 21

22 Φυσικό περιβάλλον Περιβαλλοντική αδειοδότηση Κύρια προβλήµατα: Ανακολουθίες και ζητήµατα από την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων (υποβάθµιση, απαλλαγή από την περιβαλλοντική αδειοδότηση), Μη τήρηση των διαφόρων σταδίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης (γνωµοδοτήσεις, δηµοσιοποίηση, σύνταξη εξειδικευµένων µελετών, κλπ.) Ελλιπής έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, Ανεπαρκής θεώρηση εναλλακτικών λύσεων, Υλοποίηση/ λειτουργία έργων άνευ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 22

23 Φυσικό περιβάλλον Περιβαλλοντική αδειοδότηση ιαπιστώσεις: Λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς την απαραίτητη ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων Ελλείψεις ως προς την εξειδίκευση του περιεχοµένου των περιβαλλοντικών όρων Αδυναµία παρακολούθησης των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων Μη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών Ανοχή της διοίκησης και αποχή από την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων 23

24 Το ικαίωµα στο Περιβάλλον Κοινωνικό ικαίωµα ; Υποχρέωση ; Ή Ατοµικό ικαίωµα ; Ήδη από τη δεκαετία του 1970, ως προϊόν της έντονης βιοµηχανικής ανάπτυξης των αναπτυγµένων χωρών και των διαφαινόµενων επιπτώσεων στο περιβάλλον, ξεκίνησε έντονος προβληµατισµός γύρω από το δικαίωµα στο περιβάλλον µε περιεχόµενο: Υφίσταται το δικαίωµα στο περιβάλλον; Ποιος έχει το δικαίωµα άσκησης ένδικης προστασίας ; Είναι ατοµικό ή κοινωνικό δικαίωµα ; 24

25 Το ικαίωµα στο Περιβάλλον Στην «Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα» των Η.Ε., αλλά και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου δεν γίνεται ρητή αναφορά στο δικαίωµα στο περιβάλλον σαν ανθρώπινο δικαίωµα Υπογραφή µεγάλου αριθµού διεθνών συµβάσεων και συνθηκών για την προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που αποδεικνύει την αξία που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στο περιβάλλον Χάρτης Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνθήκη Ε.Κ., η ιακήρυξη του Ρίο, η Agenda 21 25

26 Το ικαίωµα στο Περιβάλλον 1 η Αρχή της ιακήρυξης της Στοκχόλµης: σύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος: Το άτοµο έχει το θεµελιώδες δικαίωµα στην ελευθερία, στην ισότητα, στους επαρκείς όρους ζωής, σε µία ποιότητα περιβάλλοντος που επιτρέπει µία ζωή µε αξιοπρέπεια και ευηµερία. Ψήφισµα 45/94 Γενική συνέλευση των Η.Ε.: επιβεβαίωση της ιακήρυξης της Στοκχόλµης 26

27 Το ικαίωµα στο Περιβάλλον Το (µικτό) ικαίωµα στο περιβάλλον : Ατοµικό & Κοινωνικό (άρθρο 24, παρ.1. εδ.α Σύνταγµα) θεσπίζει την υποχρέωση του Κράτους για λήψη θετικών µέτρων (κοινωνικό δικαίωµα) για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο ανάγεται σε αυτοτελές προστατευόµενο αγαθό, όσο και αποχή από ενέργειες που µπορούν να το βλάψουν (ατοµικό δικαίωµα). Ο εξατοµικευµένος χαρακτήρας του ικαιώµατος στο Περιβάλλον επιβεβαιώθηκε και από την κύρωση εκ µέρους της Ελλάδας της Σύµβασης του Aarhus που θεσπίζει την ενεργό συµµετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια προστασίας του περιβάλλοντος, αρχίζοντας από την λήψη της απόφασης µέχρι την εφαρµογή της. 27

28 Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού Η Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού (Ν. 2101/1992) διακηρύσσει ότι : Oλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. ώστε να έχουν οµαλή σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Υποχρέωση της Πολιτείας για την εξασφάλιση ενός ποιοτικού βιοτικού επιπέδου (άρθρο 27 της Σύµβασης). Το δικαίωµα των παιδιών στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη (άρθρο 6 της Σύµβασης). 28

29 Τρό οι δράσης του ολίτη & Πρόσβαση στην εριβαλλοντική ληροφορία Γενικό δικαίωµα πληροφόρησης: «η αρµόδια αρχή υποχρεούται να απαντά σε αίτηση πληροφοριών εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόµο» (άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγµατος) Συνθήκη του Άαρχους 1998 Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α 303/ ) Κύρωση της Συνθήκης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα Νέα Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την περιβαλλοντική πληροφόρηση ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο ΚΥΑ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327 Β/ ) Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στη πληροφόρηση Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να παρέχεται µε σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής, πνευµατικής και ηθικής ευηµερίας του ανήλικα, καθώς και της σωµατικής και πνευµατικής του υγείας (άρθρο 17 της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού). 29

30 ράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΣτΠ Κύκλοι Ποιότητας Ζωής- ικαιωµάτων του Παιδιού Οµάδα Περιβ.Εκπαίδευσης ΣτΠ Χ.Αθανασοπούλου, Μ.Αποστόλου, Β.Βρεττού, Σ.Παπαδηµητρίου, Β.Τριάντη

31 Στόχος ράσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΣτΠ/ΚΠΖ-Κ Π Η δωδεκαετής εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς την αντιµετώπιση κρίσιµων περιβαλλοντικών προβληµάτων, θα µπορούσε να συµβάλει σηµαντικά στην ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και δράση των πολιτών, ιδίως δε στον τοµέα ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης µέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων ειδικά ως προς την γνώση του δικαιώµατός τους σε ένα καθαρό περιβάλλον και ταυτόχρονα της υποχρέωσης (ατοµική και συλλογική ευθύνη) για την προστασία του περιβάλλοντος 31

32 Πρόταση Θεµατικών Σ.τ.Π. για την Περιβαλλοντική Εκ αίδευση Βασικές θεµατικές Κοινόχρηστοι χώροι (δρόµοι, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόµια) Απορρίµµατα (αστικά, στερεά απορρίµµατα, υγρά απόβλητα) Νερό (Υγρότοποι, Ποιότητα Πόσιµου) Παραδείγµατα Κατάληψη πεζοδροµίων από Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (π.χ. καφετέριες) Συντήρηση-καθαρισµός πάρκων & παιδικών χαρών ιαχείριση (αποκοµιδή & διάθεση) απορριµµάτων, κάδοι απορριµµάτων Χωροθέτηση ΧΥΤΑ, Υποβάθµιση υγροτόπων 32

33 Ενδεικτικά παραδείγµατα - Επιτυχής διαµεσολάβηση Ι. ιοχέτευση υγρών αποβλήτων & όµβριων υδάτων από τον διεθνή αερολιµένα Αθηνών Μετά τη διαµεσολάβηση του ΣτΠ εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν οι σχετικές µελέτες για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων. ΙΙ. Πράξεις κακοδιοίκησης και παραλείψεις του ήµου Κερκίνης στη λίµνη Κερκίνη Η σχετική αναφορά υποβλήθηκε το έτος 2005 και αφορούσε την παράνοµη λειτουργία αναψυκτηρίου στην παρόχθια περιοχή Λιµανάκι της λίµνης Κερκίνης. Η κατεδάφιση ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του ΙΙΙ. Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στο Κονώνειο Τείχος. Η αναφορά υποβλήθηκε το Εµπλεκόµενοι φορείς : ήµος Πειραιά, /νση Πολεοδοµίας του ήµου Πειραιά, /νση Αστυνοµίας Πειραιά, αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.. Αύγουστο 2006 κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών από την Πολεοδοµία του ήµου Πειραιά και την έναρξη των σχετικών εργασιών ανάδειξης και αποκατάστασης του χώρου από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία. 33

34 Ανάπτυξη δράσης Περιβ/κής Εκπαίδευσης ΣτΠ: Μεθοδολογία 1. Επιλογή περιορισµένου αριθµού σχολείων Β θµιας Εκπαίδευσης σε Αττική Θεσσαλονίκη, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων 2. Προετοιµασία υλικού από Συνήγορο του Πολίτη και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα για το περιβάλλον (περιλαµβάνει Ετήσιες Εκθέσεις, Πορίσµατα, Συνόψεις ιαµεσολάβησης κ.α. κυρίως για τις προαναφερθείσες 3 θεµατικές ενότητες) 3. Συνεργασία Ειδικών Επιστηµόνων της Οµάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΣτΠ µε τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων που έχουν επιλεγεί για την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά µε τον σχεδιασµό δράσεων τοπικής έρευνας και ανάπτυξης δηµοσίου διαλόγου 4. Ενηµέρωση µαθητών για το θέµα που έχει επιλεγεί και συνάντηση µε το προσωπικό του Συνηγόρου για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών 5. ιεξαγωγή έρευνας από τους µαθητές στην περιοχή τους σχετικά µε το θέµα που έχουν επιλέξει µε διάφορους τρόπους (συλλογή σχετικού υλικού, συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, φωτογραφίες, βίντεο κλπ) 6. ιοργάνωση δηµόσιας εκδήλωσης, στο τέλος του σχολικού έτους, στην οποία οι µαθητές θα παρουσιάσουν το προϊόν της εργασίας τους και θα ακολουθήσει δηµόσια συζήτηση µε εκπροσώπους φορέων, οργανώσεων και µελών της κοινότητας. 34

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 71 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 72 ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 72 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 72 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 75 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

ελτίο Τύπου Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 ελτίο Τύπου Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Το αίτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών, αντανακλώντας την κοινωνική κόπωση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2012 Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και ανάπτυξη

Περιβάλλον και ανάπτυξη ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φυσικό περιβάλλον Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς ΡΥΠΑΝΣΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ηχορύπανση ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Πρόσφατες νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 Αθήνα, Μάιος 2006 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Σελ. 5 Α. Συνοπτική Παρουσίαση Σελ. 11 1. Ίδρυση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Πρόλογος Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης 6 Α. Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Ó ÁÔÚÔ ÙÔ ÔÏ ÙË ÂÈ ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ ÛÂ ÂÈ ÈÎ ÎıÂÛ ÙÔ Ù appleúô Ï Ì Ù appleô apple Ú ÙËÚÔ ÓÙ È ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙÔ ÛÙÈÎÔ Î È Ê ÛÈÎÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î È Û ÂÙ ÔÓÙ È ÌÂ ÙÈ apple ÚÂ fiìâóâ appleëúâû Â Î È ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Â ÔÚÈÛÌ ÓÂ appleâúèappleùòûâè ÙÔ ÈÛ ÔÓ ÓÔÌÈÎfi Î ıâûùò appleú appleâè Ó ÌÂÙ ÏËıÂ Î È Ó Û ÌappleÏËÚˆıÂ ÌÂ Ó Â È Ù ÍÂÈ. Â ÏÏÂ appleâúèappleùòûâè ÚÂÈ ÂÙ È ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi ÙË ÈÔÈÎËÙÈÎ appleú ÎÙÈÎ. ÔÌÔıÂÙÈÎ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση 2013: «Η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν αποτελεί πολυτέλεια»

Ετήσια έκθεση 2013: «Η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν αποτελεί πολυτέλεια» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 ελτίο Τύπου Ετήσια έκθεση 2013: «Η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν αποτελεί πολυτέλεια» «Η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν αποτελεί πολυτέλεια, ακόµη και σε περίοδο οικονοµικής κρίσης»,

Διαβάστε περισσότερα

H χρονιά με μια ματιά

H χρονιά με μια ματιά H χρονιά με μια ματιά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 24 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 24 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5) Συνήγορος του Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Όσο πιο διεφθαρµένο είναι το κράτος, τόσο πιο πολλοί οι νόµοι" - Corruptissima republica plurimae leges Κορνήλιος Τάκιτος (55-117 µ.

Όσο πιο διεφθαρµένο είναι το κράτος, τόσο πιο πολλοί οι νόµοι - Corruptissima republica plurimae leges Κορνήλιος Τάκιτος (55-117 µ. 1 "Όσο πιο διεφθαρµένο είναι το κράτος, τόσο πιο πολλοί οι νόµοι" - Corruptissima republica plurimae leges Κορνήλιος Τάκιτος (55-117 µ.χ), Χρονικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θερµές ευχαριστίες 1 Εισαγωγή 2 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Περιεχόμενα 5 8 37 38 49 57 70 78 87 91 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Εργασία Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και περιβάλλον Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών Κοινωνική αλληλεγγύη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Αθήνα, Μάιος 2007 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Σελ. 5 Α. Παρουσίαση του Θεσµού Σελ. 15 1. Ταυτότητα 2. Νοµοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

«ιερεύνηση της αντίληψης των ηµοσίων Υπηρεσιών ως

«ιερεύνηση της αντίληψης των ηµοσίων Υπηρεσιών ως ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: XXX ιεκπ.: XXX Αθήνα, XX/XX/2012 Αναλυτικό Τεύχος ιακήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού για το Υποέργο 1 µε τίτλο: «ιερεύνηση της αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Αναφορά 3255/24-02-2005) ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος Β ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ, σ. 429. Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα, Το θεσµικό πλαίσιο της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα - Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα