ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης 4 η υνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων Θεσσαλονίκη Μαίου 2013 Περιλήψεις Ανακοινώσεων

2 2 Οργανωτική Επιτροπή: Σίμος Γραμμενίδης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ελπίδα Λουπάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τώνια Νενοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Christiane Jardel-Σουφλερού, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Επιστημονική Επιτροπή Σίμος Γραμμενίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Κεντρωτής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τίτα Κυριακοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τώνια Νενοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Φλώρος, Πανεπιστήμιο Κύπρου Γραμματειακή Τποστήριξη Αναστασία Ιωαννίδου Ηρακλεία Στροίκου Βασιλική Φούφη Φορηγοί Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. ORCO S.A.

3 3 Maurizio De Rosa Μεηαθξαζηήο Διιεληθήο ινγνηερλίαο ζηα Ηηαιηθά Ζ κεηάθξαζε σο ηαμίδη απηνγλσζίαο Δηπψζεθε φηη ε κεηάθξαζε είλαη εξκελεία, φηη απνηειεί ηε βαζχηεξε αλάγλσζε ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ θαη φηη ν κεηαθξαζηήο-εξκελεπηήο είλαη κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγφο εθφζνλ απνηέιεζκα ηεο κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη έλα θαηλνχξην θείκελν ζηε γιψζζα-ζηφρν, ε νπνία θαζνξίδεη ηε θχζε ηνπ κεηαθξάζκαηνο θαη ην δηαθνξνπνηεί απφ ην θείκελν-πεγή. Ο Οπκπέξην Έθν εμάιινπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο: ε κεηάθξαζε είλαη πάληα εθηθηή αξθεί λα γλσξίδνπκε φηη ην κεηαθξαζκέλν θείκελν είλαη πξντφλ κηαο δηαπξαγκάηεπζεο (άξα, είλαη πξντφλ αιιεπάιιεισλ ζπκβηβαζκψλ) πνπ καο επηηξέπεη φκσο λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο θαη κε ηνλ Άιιν ελ γέλεη. Ζ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ην πξσηφηππν απφ ην κεηαθξαζκέλν θείκελν πξνζθέξεη ζηελ γιψζζα-πεγή έλα ηαμίδη απηνγλσζία, ηελ ίδηα ψξα πνπ ζβήλεη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε γιψζζαζηφρνο. Σαμίδη απηνγλσζίαο γηαηί νη γιψζζεο, κέζα απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε/ζχγθξνπζε ζην πεδίν ηεο κεηάθξαζεο, κεηξνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, έξρνληαη αληηκέησπεο κε ην βαζχηεξν εαπηφ ηνπο θαη δηεπξχλνπλ ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε κεηάθξαζε απνηειεί θνξπθαία πνιηηηζκηθή θαη εθπνιηηηζηηθή δηεξγαζία, πφζν κάιινλ εθφζνλ ιακβάλνπκε ππφςε καο φηη ζηελ Δπξψπε ην μεθίλεκα πνιιψλ εζληθψλ ινγνηερληψλ ζεκαηνδνηήζεθε απφ κηα κεηάθξαζε ζπλήζσο ηεο Ηεξάο Γξαθήο. ην ηέινο φκσο ηεο κεηαθξαζηηθήο πξάμεο ηη κέλεη απφ ηε γιψζζα-πεγή θαη απφ ηνλ αξρηθφ πνιηηηζκφ; Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο απηή ε ζπλάληεζε πνιηηηζκψλ απνβαίλεη παξαγσγηθή; Πψο δηακνξθψλεηαη ε ζρέζε ηνπ πξσηνηχπνπ κε ην κεηάθξαζκα; Καη πνηα είλαη ηα φξηα ηεο νηθεηνπνίεζεο, πέξα απφ ηα νπνία δελ δηθαηνχκαζηε πηα λα κηιάκε γηα κεηάθξαζε παξά γηα δηαζθεπή; Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε δελ πξνηίζεηαη, θπζηθά, λα απαληήζεη ζε φια απηά ηα εξσηήκαηα. Διπίδεη φκσο πσο ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζή ηνπο θαη λα θσηίζεη θαιχηεξα θάπνηεο παξακέηξνπο ηνπο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεηαθξαζηηθήο πξάμεο. Michele Salamina Università di Bari Facoltà di lingue e letterature straniere Lingua e letteratura neogreca Ζ απνδνρή ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο ζηελ Ηηαιία από ηε δεθαεηία ηνπ '50 κέρξη ζήκεξα, κέζσ ηεο κεηάθξαζεο Όπνηνο ζέιεη λα δηαβάζεη έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηελ Ηηαιία, πξέπεη λα ςάμεη επί πνιχ αλάκεζα ζηα ξάθηα ελφο βηβιηνπσιείνπ γηα λα κπνξέζεη λα βξεη θάπνηεο κεηαθξάζεηο θαη, κφλν αλ είλαη αξθεηά απνθαζηζκέλνο ζηελ έξεπλά ηνπ, ζα πέζεη επάλσ ζε θάπνηεο εθδφζεηο ησλ πνηεκάησλ ηνπ Κ. Καβάθε, ηνπ Έιιελα πνηεηή πνπ ίζσο πεξηζζφηεξα απφ ηνπο άιινπο ζπλερίδεη λα είλαη γλσζηφο ζηελ Ηηαιία. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εθηφο απφ ηελ αδήξηηε θήκε ηνπ κεγάινπ πνηεηή ηεο

4 4 Αιεμάλδξεηαο, έλαο νιφθιεξνο ινγνηερληθφο θφζκνο κέλεη ζρεδφλ άγλσζηνο γηα ην θνηλφ ησλ Ηηαιψλ αλαγλσζηψλ. Ζ αλππαξμία κηαο ηθαλνπνηεηηθήο δηαζεζηκφηεηαο κεηαθξάζεσλ ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο γηα ην ηηαιηθφ θνηλφ πξνδηθάδεη αλαπφθεπθηα ηελ απνδνρή απηήο ηεο ινγνηερλίαο. Πνηεηέο φπσο ν Καβάθεο, ν Ρίηζνο ή ν Διχηεο, έρνπλ κεηαθξαζηεί πνιιέο θνξέο ζηελ Ηηαιία. Γηα πνην ιφγν ζπλεπψο, ηα έξγα άιισλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο δελ κεηαθξάδνληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα; Πψο απέηπραλ νη κεηαθξάζεηο ζηνλ ξφιν ηνπο λα πξνζθέξνπλ κηα απνθαζηζηηθή εηθφλα ηνπ λενειιεληθνχ πνηεηηθνχ ιφγνπ; Ο George Steiner ππνζηεξίδεη φηη θάζε γεληά θηίδεη έλα κεηαθξαζηηθφ παξειζφλ πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην δηθφ ηεο πνιηηηζκφ. Αλαιφγσο, κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε φηη θάζε πνιηηηζκφο θηίδεη κία δηθή ηνπ εηθφλα ηνπ μέλνπ ινγνηερληθνχ ηνπίνπ ζχκθσλα φρη κφλν κε ηνλ θαηξφ ηνπ, αιιά θαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα μέλα κεηαθξαζκέλα έξγα πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα πνπ ηα απνδέρεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ φ,ηη αληηκεησπίδνληαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο γιψζζαο πξνέιεπζεο. Απηή ε κειέηε ζα πξνζπαζήζεη λα αλαζπλζέζεη ηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο ζηελ Ηηαιία, έηζη φπσο έρεη ζρεκαηηζηεί κέζσ ησλ δηαθφξσλ αλζνινγηψλ κεηαθξαζκέλσλ Νενειιήλσλ πνηεηψλ, μεθηλψληαο απφ ηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, θαη εμεηάδνληαο ηηο εηζαγσγέο ησλ κεηαθξαζηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί παξνπζηάδνπλ ηελ ειιεληθή πνίεζε ζην θνηλφ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. Olaf Immanuel Seel Σ.Ξ.Γ.Μ.Γ. Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Οξνινγία ζηελ επνρή ηεο θξίζεο: έλα λέν πνιύγισζζν γισζζάξην γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Εεύγε γισζζώλ: Διιεληθά Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηζπαληθά, Ηηαιηθά θαη Σνύξθηθα Με δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο δελ ρσξάεη θακία ακθηβνιία φηη ε θξίζε απηή έρεη αθήζεη θαη ζπλερίδεη λα αθήλεη ην ζηίγκα ηεο -κεηαμχ ησλ άιισλ- θαη ζε επίπεδν γισζζηθφ. Ζ γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο νξνινγίαο, πνπ εδψ θαη ηξία πεξίπνπ ρξφληα θαζεκεξηλά γελλάηαη θαη ηαμηδεχεη θπξίσο κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηα απηηά καο ή πιαλάηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο, έρεη θαηαζηεί απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εθάζηνηε επηθνηλσλία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θξίζε. Δπηπιένλ, ε γλψζε απηή ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζεσξεζεί θαη σο πξνυπφζεζε πξσηίζησο γηα ηελ επηθνηλσλία ζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε δεηήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θνηλνηήησλ. Καη εδψ είλαη πνπ δηακεζνιαβεί ε κεηάθξαζε/δηεξκελεία γηα λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε απηή επηθνηλσλία. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεψξεζα πνιχ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ελφο πνιχγισζζνπ γισζζάξηνπ πνπ λα εζηηάδεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη πνπ ζα ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν θπξίσο ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ κεηαθξαζηψλ θαη δηεξκελέσλ φζν θαη φισλ εθείλσλ πνπ αθφκα θάλνπλ ζπνπδέο πάλσ ζε απηνχο ηνπο δχν επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. Δπίζεο ζεψξεζα φηη έλα ηέηνην γισζζάξην κπνξεί λα πξνζειθχζεη αθφκα θαη ηνλ απιφ αλαγλψζηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα. Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλψζσ φηη ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο γεξκαληθήο θαηεχζπλζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο «Οξνινγία» ηνπ ΓΠΜ «Μεηάθξαζε-Μεηαθξαζενινγία» ηνπ ΔΚΠΑ, θαη κε ηελ αξσγή

5 5 εθιεθηψλ ζπλαδέιθσλ εηδηθψλ ζηε κεηάθξαζε πξνο ηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Ηζπαληθή, Ηηαιηθή θαη Σνπξθηθή γιψζζα, επφδσζε θαη νδήγεζε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σν γισζζάξην απηφ είλαη ππφ δεκνζίεπζε. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε επηζπκψ λα παξνπζηάζσ ην ελ ιφγσ πξφηδεθη θαη λα ζηαζψ ζε θάπνηεο επηκέξνπο κεηαθξαζηηθέο δπζθνιίεο ηνπ. Υξηζηόδνπινο Αβξακίδεο, Οδπζζέαο Βαγγέιαο, Δπζπκία Γαβξηήι, Θενδώξα Γήκα, Νηθνιέηα Κνπκνπξίδνπ, Βαγγέιεο Παπαδόπνπινο, Βελεηία Πνζηαληδόγινπ, ηακαηία ηακήηξα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Ηηαιηθή Γιώζζα θαη Πνιηηηζκόο» Σν παηδηθό ηξαγνύδη «Ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη»: πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνδόζεώλ ηνπ ζε πέληε επξσπατθέο γιώζζεο Σν παηδηθφ ηξαγνχδη θαη ην παξακχζη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιανγξαθηθήο θαη εζλνινγηθήο παξάδνζεο θάζε ιανχ, ηνπ νπνίνπ ηα ηδηαίηεξα ςπρνγξαθηθά θαη εζλνγξαθηθά γλσξίζκαηα απνηππψλνληαη ζηηο εθάζηνηε αθεγήζεηο (Μεξαθιήο1974:58). Σα παξακχζηα θαη ηα παηδηθά ηξαγνχδηα ελζσκαηψλνπλ ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηα ηακπνχ θάζε θνηλσλίαο, θαη έηζη ζπλαληνχκε ζηηο απνδφζεηο απηψλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα. Ωο πηπρή ηεο ιατθήο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, αλαπαξάγνληαη θη απφ ελειίθνπο, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο θνξέο λα εληνπίδνληαη ζε απηά άζεκλεο, βίαηεο θαη θαλληβαιηζηηθέο ζθελέο, ζπλήζσο κε θαηαλνεηέο απφ ην παηδηθφ θνηλφ. Έηζη παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα απαινηθή ή ζηξνγγχιεκα ηεο βίαο ζηηο παηδηθέο αθεγήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε απνθπγή αλαθνξάο ζε δνινθνλίεο, αλζξσπνθαγίεο, άγξηεο ηηκσξίεο θαη λεθξνθηιίεο. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαπάλσ ηαθηηθή δελ αθνινπζείηαη. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ «Il était un petit navire». Θα επηρεηξεζεί κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηνπ πξσηφηππνπ γαιιηθνχ παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ησλ κεηαθξαζηηθψλ απνδφζεψλ ηνπ ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή θαη γεξκαληθή γιψζζα. Σν ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ηξαγνχδη, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθφ γεγνλφο, εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα ζηελ Γαιιία σο παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ησλ λαπηηθψλ θαη, κε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ, θαηέιεμε λα γίλεη ηνλ 20 ν αηψλα ην γλσζηφ ζήκεξα παηδηθφ ηξαγνχδη πνπ γξήγνξα δηαδφζεθε ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη κέζσ ησλ κεηαθξαζηηθψλ δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ λα εμεηάζνπκε κε πνηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε ρψξαο «κπνιηάζηεθε» ην ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ηξαγνχδη, θαζψο θαη λα αλαιχζνπκε ηη «ράζεθε» απφ ην πξσηφηππν ζηηο εθάζηνηε απνδφζεηο ηνπ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Καπιάλνγινπ, Μ. (2002). Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα: Μηα παιηά ηέρλε ζε κηα λέα επνρή. Σν παξάδεηγκα ησλ αθεγεηώλ από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη από ηηο πξνζθπγηθέο θνηλόηεηεο ησλ Μηθξαζηαηώλ Διιήλσλ. Αζήλα: Παηάθεο. Μεξαθιήο, Μ. (1974). Σα παξακύζηα καο. Θεζζαινλίθε: Κσλζηαληηλίδεο. Μεξαθιήο, Μ. (1992). Λατθή Σέρλε Διιεληθή Λανγξαθία, Γ ηνκ. Αζήλα: Οδπζζέαο. Μηξάζγεδε, Μ.Γ. (2002). Δηζαγσγή ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη, Γεκόζηνο θαη Ηδησηηθόο Βίνο ζηελ Διιάδα ΗΗ: Οη Νεόηεξνη Υξόλνη, Σφκνο Γ, Πάηξα: ΔΑΠ.

6 6 Μαξία Αλησλίνπ Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Μεηαθξάδνληαο ηελ ζπλαηζζεκαηηθόηεηα. Ζ πεξίπησζε Γαιιηθήο- Διιεληθήο ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε αληηπαξαβνιηθή κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο. Γιψζζεο εξγαζίαο καο ζα απνηειέζνπλ ε Διιεληθή θαη ε Γαιιηθή. Θα επηρεηξήζνπκε λα κειεηήζνπκε ηα κέζα κε ηα νπνία εθθξάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ηφζν ζε επίπεδν ζρεκαηηζκνχ ησλ ιέμεσλ (πρ. ππνθνξηζηηθά, ρατδεπηηθά, κεησηηθά), φζν θαη ζε επίπεδν ζπληαθηηθήο δνκήο αιιά θαη ξπζκνχ. Θα επηθεληξσζνχκε ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ρξήζε απηνχ ηνπ επίπεδνπ ζηηο δχν γιψζζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ κία γιψζζα ζηελ άιιε θαηά ηελ κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία. Μία αθφκε εξψηεζε πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ην θαηά πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζε θάπνηα απφ ηηο δχν γιψζζεο. Γηα ηελ κειέηε απηή ζα ζηεξηρζνχκε ζε παξαδείγκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θφκηθο γξακκέλα ζηελ Γαιιηθή γιψζζα (πρ. ΣελΣελ, Αζηεξίμ), ηα νπνία έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Kerbrat-Orecchioni C., 1997 (1980), L'énonciation: de la subjectivité dans le langage, Paris, A. Colin. Nieto y Otero M. J., (2002), "Afectividad y cortesía: analysis de conversciones políticas", in La perspectiva no ethnocentrista de la cortesía: identidad sociocultural de las comunidades hispanohablantes. Primer Coloquio del Programa EDICE, Estudios del Discourso de Cortesía en Espanol. p Sifianou M., 1992, "The use of diminutives in expressing politeness: Modern Greek versus English", in Journal of Pragmatics, 17: Sifianou M., 2001, Discourse analysis. An introduction, Athens, Leader Books.Verine B., 2008, "La parole hyperbolique en interaction: une figuralité entre soi-même et même", Langue française, no 160, p Verine B., 2008, "La parole hyperbolique en interaction: une figuralité entre soimême et même", Langue française, no 160, p Vermeer H., 1998, "Starting to Unask What Translatology Is About", Target, , p Φσηεηλή Απνζηόινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο ή δηεξκελέαο: Απιή δηαθνξά δηαηύπσζεο ή πνιηηηθή επηινγή Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνζηεζεί ζηελ νξνινγία ηεο δηεξκελείαο θαη ν φξνο «πνιηηηζκηθφο δηακεζνιαβεηήο» ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο («δηαπνιηηηζκηθφο κεζνιαβεηήο», «πνιηηηζκηθφο κεζνιαβεηήο»). Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα

7 7 δειψζεη ηνπο δηεξκελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο (αζηπλνκία, ππεξεζίεο αζχινπ, λνζνθνκεία, δηθαζηήξηα θιπ.) γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ. Πξφθεηηαη γηα κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηνπ αγγιηθνχ φξνπ intercultural mediator, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη έρεη επηιεγεί έλαληη ηνπ φξνπ «δηεξκελέαο», γηα λα δειψζεη ηελ έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ παξέρεη απηέο ηηο ππεξεζίεο ζην άηνκν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη κήπσο ηειηθά ε έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα απνκαθξχλεη απφ δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο αξηηφηεηαο ηνπ δηεξκελέα θαη παξνπζηάδεη έλα λέν κνληέιν θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ + δηεξκελέα πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ελφο μεθάζαξνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι γηα ηνλ δηεξκελέα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ησάλλα Αζαξγησηάθε-Κόξδα ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ-Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ εκεηνινγηθή-μεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γεινηνγξαθίαο : ε πεξίπησζε ηεο νπηηθήο κεηαθνξάο «Ζ κεηαθνξά δελ είλαη δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν αιιά έλα γλσζηηθφ εξγαιείν, θσο θαη αίληγκα ηαπηφρξνλα» δειψλεη ν Δθν ζην βηβιίν ηνπ Sémiotique et Philosophie du langage. Ο ίδηνο, παξαθξάδνληαο ηνλ Αξηζηνηέιε, επηζεκαίλεη πσο νη επηδέμηεο κεηαθνξέο, είλαη ηα «αζηεîα» δειαδή εθείλεο πνπ κφιηο δηαηππψλνληαη θσηίδνπλ ην λνχ θαη νδεγνχλ αθαξηαία ζηε γλψζε. Δθηφο απφ ηνλ Δθν, ζηνλ νπνίν νθείινπκε θαη ηνλ φξν νπηηθνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο, ν Roman Jakobson ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα δέρεηαη πσο απηφ ην ξεηνξηθφ ζρήκα είλαη ππαξθηφ θαη ζε άιια ζεκεηαθά ζπζηήκαηα φπσο ε εηθφλα, άπνςε πνπ ζπκκεξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη Roland Barthes θαη Martine Joly. Με βάζε δχν ζρεηηθά πξφζθαηεο γεινηνγξαθίεο (2010) ηνπ πξχηαλε ηεο ειιεληθήο γεινηνγξαθίαο Κψζηα Μεηξφπνπινπ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδείμνπκε ηνλ γλσζηηθφ ξφιν ηεο κεηαθνξηθήο εηθφλαο σο νπηηθφ κεραληζκφ παξαγσγήο ηνπ ρηνχκνξ κέζα απφ κία ζεκεηνινγηθή-κεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε. αλ κνληέιν αλάιπζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζεκεηνινγηθή δεισηηθήζπλδεισηηθή πξνζέγγηζε ησλ B.Cocula C. Peyroutet, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο ηνπ R. Jakobson. Καηφπηλ κειέηεο, πξνθχπηεη φηη απφ ηηο δχν γεινηνγξαθίεο ησλ νπνίσλ ην ρηνχκνξ βαζίδεηαη ζηελ νπηηθή κεηαθνξά, ε κελ κία είλαη κεηαθξαζηηθά πξνζπειάζηκε, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηε δεχηεξε, δηφηη ε νπηηθή κεηαθνξά επηζηξαηεχεη κία αξρεηππηθή ρεηξνλνκία, μέλε πξνο ηνλ γάιιν αλαγλψζηε. Με άιια ιφγηα, ε ζπγθεθξηκέλε πθνινγηθή απφθιηζε θαηαιήγεη ζε αλππαξμία θνηλσλην-πνιηηηζκηθήο ηαχηηζεο ε δε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνζαξκνγήο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη είλαη αδχλαηε εδψ, εμ νξηζκνχ, θαζφζνλ δελ κπνξνχκε λα επέκβνπκε ζηελ εηθφλα ηεο νπνίαο ε παξνπζία, αληίζεηα κε ηε δηαθήκηζε, δελ είλαη πξνζρεκαηηθή αιιά νπζηαζηηθή. Πιήξεο εληξνπία ινηπφλ, άιισζηε ζχκθσλα κε ηνλ Henri Bergson: Σα θσκηθά ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ απφ ηε κία γιψζζα ζηελ άιιε δηφηη «ζρεηίδνληαη κε ηα ήζε θαη ηε λννηξνπία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο». Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία

8 8 Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή, ηφκνο Β, εθδ.εαραξφπνπινο, Αζήλα. Barthes Roland, Rhétorique de l image, in : Œuvres Complètes, Paris, Seuil, Bergson Henri, Le rire, in Oeuvres, Paris, PUF, Berman Antoine, L épreuve de l étranger, Paris, Gallimard, Breton André, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, Cocula, Bernard / Peyroutet, Claude, Sémantique de l image, Paris, Delagrave, Defays Jean-Marc, Le comique, Paris, Seuil, Eco Umberto, Sémiotique et Philosophie du langage, Paris, PUF, Fontanier, Pierre Les figures du discours, Paris, Flammarion, Freud Sigmund, Le mot d esprit et ses rapports avec l inconscient, Paris, Gallimard, Jakobson Roman, Essais de linguistique générale, chap.11, «Linguistique et Poétique», Paris, Minuit, Joly Martine, Introduction à l analyse de l image, Paris, Armand Colin, Joly Martine, L image et les signes, Paris, Armand Colin, Ladmiral Jean René, «Traductologiques» in Le français dans le monde, No spécial août-septembre Ladmiral Jean René, Palimpsestes No 11, «Traduire la culture», Presses de la Sorbonne Nouvelle, Ladmiral Jean-René, Traduire : Théorèmes pour la traduction, Paris, Payot, Lyotard Jean François, Discours, Figure, Paris, Klincksieck, Mounin Georges, Problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, Pergnier Maurice, Les fondements socio-linguistiques de la traduction, Presses Universitaires de Lille, Γηώξγνο Βάξζνο Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ζ κεηάθξαζε σο κεραληθόο ζπληνληζκόο: ε θηινζνθία ηνπ Εηι Νηειέδ θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηε κεηαθξαζηηθή ζεσξία Ζ πξνηεηλφκελε αλαθνίλσζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην πψο αθξηβψο ε ζχγρξνλή καο ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, κπνξεί λα ζπκβάιεη θξηηηθά ζηελ πξνζέγγηζε κεηαθξαζηηθψλ δεηεκάησλ, ειέγρνληαο νξηζκέλνπο ζεσξεηηθνχο θαη κεζνδνινγηθνχο θνηλνχο ηφπνπο ηεο κεηαθξαζενινγίαο. Θα εμεηαζηεί ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ γηα ηηο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ θηινζνθηθνχ έξγνπ ηνπ Εηι Νηειέδ (Gilles Deleuze), φζν θαη αλ απηφ δελ θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη ξεηά ζην κεηαθξαζηηθφ θαηλφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ζπδεηεζνχλ, ζχληνκα, δχν πξψηκα ζεσξεηηθά ηνπ δνθίκηα πεξί δηαθνξάο θαη λνήκαηνο (Différence et répétition, 1968, θαη La logique du sens, 1969) θαη, αλαιπηηθφηεξα, έλα απφ ηα έξγα ηεο θαηνπηλήο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ Φειίμ Γθαηηαξί (Félix Guattari) πνπ ζηξέθεη ζπζηεκαηηθά ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία (Mille plateaux,1980). Ζ έκθαζε ζα δνζεί ζε έλλνηεο θνκβηθήο ζεκαζίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νληνινγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηέο ηεο «δηαθνξάο (difference)» αιιά θαη ηνπ «ζψκαηνο άλεπ νξγάλσλ (corps sans organes)» ή ηεο «αθεξεκέλεο κεραλήο (machine abstraite)» θαζψο θαη ηνπ «ζπληνληζκνχ (agencement)» πνπ δηαηξέρεη εληαηηθά ηελ πθή θαη ηηο ζπλαξζξψζεηο πνιηηηζκηθψλ «ξηδσκάησλ (rhizomes)». Πψο ηα ζεσξεηηθά απηά εξγαιεία θαη νη κεζνδνινγηθέο ηνπο ζπλεπαγσγέο επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο

9 9 καο πεξί λνήκαηνο θαη λνεκαηηθήο ηζνδπλακίαο ή πεξί ιεηηνπξγίαο ηεο κεηάθξαζεο σο πεδίνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγνηερληθψλ παξαδφζεσλ; ε πνηά θαηεχζπλζε ειέγρνπλ γεληθφηεξεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη πνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο κεηάθξαζεο, ηδίσο κάιηζηα ππφ ην πξίζκα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο θαη αληίζηνηρνπο πνιηηηζκνχο ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν; Ωο πξνο ηα δεηήκαηα απηά, ζα εμεηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο ζπλάξζξσζεο ηεο ζεψξεζεο ηνπ Νηειέδ κε θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ζαθέζηεξα εζηηαδφκελεο ζηε κεηάθξαζε (Benjamin, Berman, Steiner). Ζ παξνπζίαζε ζα αμηνπνηεί, ελδερνκέλσο, θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ηηο πνιιαπιέο κεηαθξάζεηο ησλ νκεξηθψλ επψλ ζε λεψηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο. Αλζή Βεδελκάηεξ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Οη απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο ζηε δηεξκελεία ζπλεδξίσλ θαη ην πξόγξακκα ORCIT Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξνχκε κηα άλζηζε ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο δηεξκελείαο ηφζν ζε επίπεδν εκπεηξηθψλ κειεηψλ φζν θαη επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Παξάιιεια, ε ελαζρφιεζε κε ηε δηεξκελεία ζην δηαδίθηπν έρεη πιένλ πξνζιάβεη πνιχ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ φ,ηη νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ηεο κεηάθξαζεο ή ηνπ ππνηηηιηζκνχ. Σφζν εξεπλεηέο φζν θαη δηεξκελείο κνηξάδνληαη πιηθά έξεπλαο, δηδαζθαιίαο, άζθεζεο αιιά θαη πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ κέζα απφ έλα κεγάιν εχξνο δηαθνξεηηθψλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ. Πέξα, σζηφζν, απφ ηηο ελδηαθέξνπζεο πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο, παξαηεξείηαη θαη κηα αχμεζε πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ζεζκηθνχο θνξείο. Μεηαμχ απηψλ ην πξφγξακκα ORCIT ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη παξάγεη δηαδξαζηηθά παηδαγσγηθά εξγαιεία γηα εθπαηδεπηέο θαη θνηηεηέο ηεο δηεξκελείαο ζπλεδξίσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ORCIT εζηηάδεη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ έλαλ ή κία δηεξκελέα ζπλεδξίσλ θαη πξνζθέξεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζηε δηδαζθαιία ηεο δηεξκελείαο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηεξκελείαο θαη Μεηάθξαζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζην πξφγξακκα ORCIT καο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα κηαο δηεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο κε πνιιαπιά νθέιε πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ειιελφθσλεο παξνπζίαο ζε απηφλ ην ρψξν. ηελ αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηνχλ νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε δηεξκελέσλ ζπλεδξίσλ κε έκθαζε ζηηο πνιιαπιέο δεμηφηεηεο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην πξφγξακκα ORCIT. Δπίζεο, ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα δηδαζθαιίαο ηεο δηεξκελείαο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. ηέθαλνο Βιαρόπνπινο, Πεξηθιήο Σάγθαο, Θεκηζηνθιήο Γθόγθαο, Διεπζεξία Γνγνξίηε, Θεόδσξνο Βπδάο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ζπείξνπ Σκήκα Δθαξκνγώλ Ξέλσλ Γισζζώλ ζηε Γηνίθεζε θαη ην Δκπόξην ΓΗΓΗ: Σα πξώηα βήκαηα

10 10 θνπφο ηεο εηζήγεζεο είλαη ηφζν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Legal Interpreting in Greece (ΓΗΓΗ) φζν θαη ε κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Παξά ην γεγνλφο, φηη ε Διιάδα θηινμελεί ρηιηάδεο λφκηκνπο θαη παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, αιιά θαη παξαζεξηζηέο απφ φιν θαη απμαλφκελν αξηζκφ θξαηψλ ην ζέκα ηεο παξνρήο δηθαζηεξηαθήο δηεξκελείαο ζε φζνπο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε δηθαηζχλε ζηελ Διιάδα δελ έρεη αληηκεησπηζηεί. Σφζν ηα λνκηθά θελά φζν θαη νη ειιείςεηο πνπ έρεη ε πνιηηεία ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο ζηέθνληαη εκπφδηα ζηελ νκαιή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζε φζνπο δελ κηινχλ Διιεληθά. Αιιά θαη επηζηεκνληθά ην ζέκα ηεο δηθαζηεξηαθήο δηεξκελείαο ζηελ Διιάδα δελ έρεη εξεπλεζεί δηεμνδηθά. Πέξα απφ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο δελ έρεη γίλεη. θνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΓΗΓΗ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπαο θαηάζηαζεο, ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε ελεκέξσζε ησλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηεξκελείαο ηφζν θαηά ηελ πξναλάθξηζε, ηελ αλάθξηζε θαη ηε δίθε. πγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα απνβιέπεη ζηελ θαηαγξάθή ησλ απφςεσλ φρη κφλν ησλ αιινδαπψλ πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε, αιιά θαη ησλ ειιεληθψλ αζπλνκηθψλ αξρψλ θαη ππεξεηψλ ηεο Θέκηδαο πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ππνζέζεηο κε αιινδαπνχο ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε έκςπρε θαη άςπρε ππνδνκή. Δπίζεο, ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ηνπ δηεξκελέα πνπ έρεη αλάγθε ε ειιεληθή δηθαηνζχλε. Σν πξφγξακκα εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο Αξρηκήδεο ΗΗΗ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Ράληα Βνζθάθε Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Λεμηθό-γξακκαηηθή θαη κεηάθξαζε ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα αλαδείμνπκε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πηλάθσλ ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ζηελ απηφκαηε κεηάθξαζε. πγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ καο ζα εζηηαζηεί ζηηο κε ηνπηθέο κεηαβαηηθέο δνκέο κε άκεζν ζπκπιήξσκα ηεο Νέαο Διιεληθήο θαη ζηηο αληηζηνηρίεο ηνπο ζηε Γαιιηθή. Ζ κέζνδνο ηνπ ιεμηθνχγξακκαηηθήο (M. Gross 1975), ζηελ νπνία βαζηζηήθακε, ζπληζηά ηελ ηππηθή, ιεπηνκεξή θαη εμαληιεηηθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θαηεγνξεκάησλ κηαο θπζηθήο γιψζζαο ζε ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. Μειεηψληαο ιεκκαηηθνχο ηχπνπο ξεκάησλ ηεο Νέαο Διιεληθήο (Kyriacopoulou 1990), νξίζακε 24 θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο ησλ κε ηνπηθψλ κεηαβαηηθψλ δνκψλ. Απφ απηέο, νη 12 θαηεγνξίεο ελζσκαηψλνπλ ξήκαηα πνπ δέρνληαη άκεζν ζπκπιήξσκα. ηε γεληθή θαηεγνξία ησλ κε ηνπηθψλ κεηαβαηηθψλ δνκψλ κε άκεζν ζπκπιήξσκα ηεο Νέαο Διιεληθήο θαηαγξάςακε ξήκαηα, ηα νπνία θαη θαηαλείκακε ζε 12 πίλαθεο ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο, κε βάζε ηε κέγηζηε νξηζκαηηθή αθνινπζία κίαο απιήο πξφηαζεο θαη ην ζεκαζηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ άκεζνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. αλζξψπηλν, ζπγθεθξηκέλν, κέξνο ηνπ ζψκαηνο, θ.ά.). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάςακε ξήκαηα ζε 9 πίλαθεο κε πιήξε αλάιπζε ησλ ζπληαθηηθψλ θαη θαηαλεκεηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ θαη ξήκαηα ζε 3 πίλαθεο πνπ

11 11 δελ δηαζέηνπλ πξνο ην παξφλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληαθηηθψλ θαη θαλεκεηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Γηα ην ζχλνιν, φκσο, ησλ ξεκάησλ πνπ θαηαγξάςακε, ζπλνιηθά 2.934, πξνζζέζακε ηα αληίζηνηρα ξήκαηα ζηε Γαιιηθή, θαζψο θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ησλ γαιιηθψλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (Boons, Guillet, Leclère 1976). Μειεηψληαο ηηο αληηζηνηρίεο, θαηαξηίζακε κία ηππνινγία ησλ αληηζηνηρηψλ πνπ πξνέθπςαλ, φπσο ε πιήξε αληηζηνηρία κεηαμχ ειιεληθψλ θαη γαιιηθψλ δνκψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ πηζαλψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Π.ρ. Ζ ζπζηεµαηηθόηεηα απινπνηεί ηε δηαδηθαζία = La régularité simplifie la procédure Mεηαζρεκαηηζκφο: Ζ ζπζηεκαηηθόηεηα θάλεη/θαζηζηά ηε δηαδηθαζία πην απιή = La régularité rend la procédure plus simple Θα επηρεηξήζνπκε λα απνδείμνπκε φηη ε ελζσκάησζε πηλάθσλ ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ζε ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλάιπζεο θπζηθψλ γισζζψλ, ηθαλά λα ζπλδπάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ αληηζηνηρίεο ξεκαηηθψλ δνκψλ κεηαμχ ελφο δεχγνπο γισζζψλ, ζα βειηίσλε ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο απηφκαηεο κεηάθξαζεο. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Boons, Jean-Paul, Guillet, Alain, Leclère, Christian (1976). La structure des phrases simples en français : classes de constructions transitives, Rapport de Recherches nº 6, LADL, Université de Paris 7, Université de Paris-Vincennes. Gross, Maurice (1975). Méthodes en syntaxe. Régime des constructions complétives, Paris, Hermann. Kyriacopoulou, Panayota-Tita (1990). Les dictionnaires électroniques : la flexion verbale en grec moderne, Thèse de doctorat, Paris, Université Paris 8, Saint- Denis. Nenopoulou-Drossou, Tonia (2001). Πεξί ηζνδπλαµίαο ζηε µεηάθξαζε, University Studio Press, Thessaloniki. Παξαζθεπή Γάηνπ ΤΠΔΠΘ Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ ςπρνκεηξηθνύ εξγαιείνπ «Υαξαθηεξηζηηθά Αλαπνθαζηζηηθόηεηαο ζηε ιήςε επαγγεικαηηθήο απόθαζεο» - «Career Indecision Profile» ηνπ S.D. Brown ε κηθξέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, φπνπ ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ δελ δηαζέηεη ηνπο πςεινχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη, ελδερνκέλσο νχηε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ ρψξν, επηιέγεηαη ε κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ππαξρφλησλ ζηαζκηζκέλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ. Σα ακεξηθαληθά ςπρνκεηξηθά εξγαιεία έρνπλ ηε θήκε λα δηαζέηνπλ απμεκέλε εγθπξφηεηα, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξνληαη ζε κία επξεία πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηαζκίδνληαη ζε πνηθίιν πιεζπζκηαθφ δείγκα. ηελ εηζήγεζή καο απηή αλαιχνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε κεηάθξαζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ, αιιά θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε κεηάθξαζε παξφκνησλ εξγαιείσλ. Σν παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν Career Indecision Profile (Υαξαθηεξηζηηθά Αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ζηε ιήςε επαγγεικαηηθήο

12 12 απφθαζεο) ηνπ S.D. Brown, ζεκειησηή θαη ζεσξεηηθνχ ηεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζεσξίαο ζην πεδίν ηεο ιήςεο επαγγεικαηηθήο απφθαζεο. ηελ παξνχζα πεξίπησζε ην κεηάθξαζκα δχν κεηαθξαζηψλ κε γιψζζα-πεγή ηα αγγιηθά θαη γιψζζα-ζηφρν ηα ειιεληθά επαλακεηαθξάδεηαη πξνο ηα αγγιηθά απφ δχν θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο, πνπ γλσξίδνπλ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (back translation) θαη ην ελδηάκεζν απηφ πξντφλ πεξλάεη απφ έιεγρν επηθχξσζεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξγαιείνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη λέεο πξνζαξκνγέο έσο φηνπ ην κεηάθξαζκα θηάζεη λα πιεξνί ζην κεγαιχηεξν δπλαηφλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξρηθνχ εξγαιείνπ. Πξφζεζή καο είλαη εμεηάδνληαο ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπγθξίλνληαο ηα κεηαθξάζκαηα θαη αλαδεηθλχνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεηαθξαζκάησλ, θαζψο, επίζεο, ελζσκαηψλνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ηειηθφ κεηάθξαζκα, λα ζρνιηάζνπκε ηε κεζνδνινγία, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα ζην ζεκαληηθφ απηφ ρψξν. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε ρξήζε ηνπ ζε ειιεληθφ πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Allalouf, A. (2003). Revising translated differential item functioning items as a tool for improving cross-lingual assessment. Applied Measurement in Education, 16(1), Cook, L. I., & Schmitt-Cascallar, A. P. (2005). Establishing score comparability for tests given in different languages. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & C. D. Spielberger (Eds.), Adapting educational and psychological tests for crosscultural assessment (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Ercikan, K., Gierl, M. J., McCreith, T., Puhan, G., & Koh, K. (2004). Comparability of bilingual versions of assessments: Sources of incomparability of English and French versions of Canada s national achievement tests. Applied Measurement in Education, 17, Gierl, M. J., & Khaliq, S. N. (2001). Identifying sources of differential item and bundle functioning on translated achievement tests: A confirmatory analysis. Journal of Educational Measurement, 38, Grisay, A. (2003). Translation procedures in OECD/PISA 2000 international assessment. Language Testing, 20(2), Hambleton, R. K. (2005). Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & C. D. Spielberger (Eds.), Adapting educational and psychological tests for crosscultural assessment (pp. 3 38). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Harkness, J. (2003). Questionnaire translation. In J. Harkness, F. J. R. Van de Vijver, and P. Mohler (Eds.), Cross-Cultural Survey Methods. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Solano-Flores, G., & Trumbull, E. (2003). Examining language in context: The need for new research and practice paradigms in the testing of English-language learners. Educational Researcher, 32(2), Tanzer, N. K., & Sim, C. O. E. (1999). Adapting instruments for use in multiple languages and cultures: A review of the ITC guidelines for test adaptations. European Journal of Psychological Assessment, 15,

13 13 van de Vijver, F. J. R., & Poortinga, Y. H. (2005). Conceptual and methodological issues in adapting tests. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & C. D. Spielberger (Eds.), Adapting educational and psychological tests for crosscultural assessment (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Βάζσ Γηαλλαθνπνύινπ Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Ζ έλλνηα ηνπ habitus σο κεζνδνινγηθό εξγαιείν γηα ηελ κειέηε ηνπ κεηαθξαζηηθνύ ύθνπο Σν κεηαθξαζηηθφ χθνο είλαη έλαο ηνκέαο ηεο κεηαθξαζενινγίαο πνπ έρεη ειάρηζηα κειεηεζεί. Οη ιίγεο πξνζεγγίζεηο ζην δήηεκα δε αθνξνχλ θπξίσο ην χθνο ηνπ πξσηνηχπνπ θαη ην βαζκφ κεηαθνξάο ηνπ ζην κεηάθξαζκα είηε γηα ιφγνπο εθπαηδεπηηθνχο, είηε γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο. Ση γίλεηαη, φκσο, κε ηα πθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ζηφρνπ πνπ πηνζεηεί ν κεηαθξαζηήο σο δξσλ ππνθείκελν θαη πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε ζηνηρεία ηνπ πξσηνηχπνπ, νχηε απνηεινχλ απνθιίζεηο επηβεβιεκέλεο απφ ηε γιψζζα ή ηνλ πνιηηηζκφ ζηφρν, αιιά είλαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο ηνπ γξαθήο; Ζ αλαθνίλσζε ζα πξνηείλεη ηελ έλλνηα ηνπ habitus ηνπ Bourdieu σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πθνινγηθψλ επηινγψλ κέζα απφ θνηλσληνινγηθέο παξακέηξνπο βαζηδφκελε ζηελ κπνπξληηεδηαλή θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηνπ γνχζηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην habitus κπνξεί λα εξκελεχζεη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζιακβάλεη ην θείκελν πεγή ν κεηαθξαζηήο σο ν πξψηνο αλαγλψζηεο ηνπ πξσηνηχπνπ θαη ηηο κεηαθξαζηηθέο επηινγέο πνπ θάλεη θαηά ηελ θαζεαπηφ κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία σο ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ ζηφρνπ. Μεζνδνινγηθά, πξνηείλεηαη ν ζπλδπαζκφο πεξηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ζην καθξνεπίπεδν κε ηελ ελδειερή γισζζηθή αλάιπζε ηνπ κεηαθξάζκαηνο ζην κηθξνεπίπεδν. Δπηπιένλ, νη έλλνηεο ηεο απόθιηζεο, ηφζν απφ ην θείκελν πεγή, φζν θαη απφ ηηο λφξκεο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηφρνπ, θαη ηεο επαλαιεςηκόηεηαο (patterning) ζηηο κεηαθξαζηηθέο επηινγέο ζα πξνηαζνχλ σο εξγαιεία γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ πθνινγηθψλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη άμηα κειέηεο κέζα απφ ηνλ θπθεψλα ησλ αλαξίζκεησλ πθνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ελππάξρνπλ ζην κεηάθξαζκα. Μηα εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ ζρήκαηνο ζα παξνπζηαζηεί κε παξαδείγκαηα απφ ηελ κεηάθξαζε ηνπ Άκιεη απφ ηνλ Γηψξγν Υεηκσλά (1980). Λέμεηο θιεηδηά: habitus, Bourdieu, χθνο, πξφζιεςε, κεηαθξαζηηθέο επηινγέο, κηθξνκάθξν, απόθιηζε, επαλαιεςηκόηεηα (pattern). Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία

14 14 Baker, Mona Towards a Methodology for investigating the Style of a Literary Translator in Target 12(2): Bourdieu, Pierre Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. (tr. Richard Nice). Cambridge and Massachussets: Harvard University Press. Leech, Geoffrey N. and Michael H. Short [1981]. Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London and New York: Longman. Meylaerts, Reine. Translators and (their) norms: Towards a sociological construction of the individual. On line at: https://lirias.kuleuven.be/bitstream/ /160041/1/touryfinal.pdf (consul ted ). Shakespeare, William Hamlet. (tr. Yorgos Himonas). Athens: Kedros. Shakespeare, William [1982]. Hamlet. (ed. Harold Jenkins) (The Arden Edition of the Works of William Shakespeare). London: Thomson. Short, Mick [1996]. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. London and New York: Longman. Γεώξγηνο Γακαζθελίδεο Centre for Research in Education and Educational Technology, The Open University (UK) Έξεπλα Γξάζεο ζηε Μεηάθξαζε Πνιπηξνπηθώλ Κεηκέλσλ ζε Πέληε Βήκαηα Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ ζα επηηξέςεη ζηνπο κεηαθξαζηέο ηελ αλάγλσζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ηελ εξκελεία ησλ κε-ιεθηηθψλ ζεκεησηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ηελ εμέηαζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επίδξαζεο φζνλ αθνξά ζην ζθνπφ ησλ θεηκέλσλ θαη ην αλαγλσζηηθφ ηνπο θνηλφ (Gottlieb, 2005). ηε κεηάθξαζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ κε-ιεθηηθψλ θαη ιεθηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζηνηρείσλ, δηαζεκεησηηθή κεηάθξαζε θαηά ηνλ Jakobson (1966), έρεη αλαπηπρζεί κία λέα δπλακηθή ζην πιαίζην ηεο ζηξνθήο ζην νπηηθφ θαηά ηνλ 21ν αηψλα (Bamford, 2003). Αλ θαη ε δηαζεκεησηηθή κεηάθξαζε δελ απνηειεί θαηλνηφκν ηδέα, νη κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ δψζεη ηε δένπζα πξνζνρή, ηνπιάρηζηνλ ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εηθφλα θαη ην ζπλνδεπφκελν θείκελν αιιειεπηδξνχλ ζηε κεηάθξαζε (Tercedor-Sánchez et al 2009). Γηα παξάδεηγκα, ε κεηάθξαζε ηνπ ιεθηηθνχ κέξνπο κίαο έληππεο δηαθήκηζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ χπαξμε κίαο εηθφλαο (Barthes, Forceville, 1999) ε νπνία αιιειεπηδξά κε ην ιεθηηθφ κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν (Unsworth, 2008). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνηξνπή πξνο ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε λα πηνζεηήζεη ηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ (Bleed, 2005), ε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή (Damaskinidis, 2012) πεξηειάκβαλε παξεκβαηηθέο ζπλεδξίεο κε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ μελφγισζζσλ ηκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ηε κεηάθξαζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ε πεηξακαηηθή θάζε ηεο έξεπλαο δξάζεο (Kiraly, 2001) κε ηε κνξθή πέληε βεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα επηκέξνπο ζηάδηα ησλ παξεκβαηηθψλ ζπλεδξηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δξάζεο απνζθνπνχζε ζηελ επηζήκαλζε ηεο αλάγθεο νη κεηαθξαζηέο λα εθπαηδεχνληαη ζηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ζηαδίσλ, νη θνηηεηέο κεηάθξαζαλ ην ιεθηηθφ κέξνο έληππεο δηαθήκηζεο, απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθφ κε ηε ζπλνδεπφκελε εηθφλα (Kress and Van Leeuwen, 2006), ρξεζηκνπνίεζαλ ηερληθέο

15 15 νπηηθνπνίεζεο (Kussmaul, Rose, 2007) θαη ζπκκεηείραλ ζε αλαζηνραζηηθέο ζπδεηήζεηο (McIntosh, 2010). Βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβαηηθψλ ζπλεδξηψλ, ζα παξαηεζνχλ παξαδείγκαηα βέιηηζηεο κεηαθξαζηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο ζε πνιπηξνπηθά θείκελα γεληθφηεξα. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Bamford, A. (2003). The Visual Literacy Whitepaper, Adobe Systems Pty Ltd, Australia. Available from /pdf/adobe_visual_literacy_paper.pdf [accessed on 01 Apr 2010] Barthes, R. (1964). Rhetoric of the Image. In S. Heath (1977) (tran. ed.) Image, Music, Text. New York: Hill and Wang, pp Bleed, R. (2005). Visual Literacy in Higher Education EDUCASE Learning Initiative. Available from [accessed on 01 Apr 2010] Damaskinidis, G. (2012). Translation-oriented Image Analysis. A Multimodal Semiotics Approach to Translation Training and Practice. Unpublished doctoral thesis. Centre for Research in Education and Educational Technology. UK: The Open University. Current doctoral research in the Centre for Research in Education and Educational Technology. Open University (UK). Forceville, C. (1999). Educating the eye? Kress and Van Leeuwen s Reading Images: The Grammar of Visual Design (1996) Review in Language and Literature vol. 8(2): Gottlieb, H. (2005). Multidimensional Translation: Semantics turned Semiotics Proceedings of MuTra Conference: Challenges of Multidimensional Translation. 2-6 May, 2005, Saarbrücken. Jakobson, R. (1966). On Linguistic Aspects of Translation. In R. Brower (ed.) On Translation. New York: Oxford University Press. Kiraly, D. (2001) Towards a Constructivist Approach to Translator Education, Quaderns, Revista de traducció, vol. 6, pp Kress, G. and van Leeuwen, T. (2006) Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: Routledge. Kussmaul, P. (1995) Training the Translator. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. McIntosh, P. (2010) Action Research and Reflective Practice: Creative and Visual Methods to Facilitate Reflection and Learning. New York: Routledge. Rose, G. (2007) Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London: Sage. Tercedor-Sánchez, M. I., Alarcón-Navío E., Prieto-Velasco J.A. and López- Rodrígeuz, C. I. (2009) Images as part of technical translation course: implications and applications The Journal of Specialized Translation, issue 11. Unsworth, L. (2008) (ed) Multimodal Semiotics: Functional Analysis in Contexts of Education. London: Continuum. Βαζηιηθή A. Γξαγάηζε Καζεγήηξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Α.Π.Θ. Ζ Comtesse de Ségur θαη νη κεηαθξάζεηο ηεο ζηελ Διιάδα

16 16 Ζ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζηνλ ζεκαηηθφ άμνλα «Ζ κεηάθξαζε σο ζπλάληεζε θαη αληηπαξάζεζε πνιηηηζκψλ» θαη δηεξεπλά ην παξάδεηγκα ηεο Comtessse de Ségur θαη ησλ ειιεληθψλ κεηαθξάζεσλ ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε απνηειεί απνηέιεζκα πξνζσπηθήο έξεπλαο ζηηο βηβιηνγξαθίεο (Ζιηνχ Πνιέκε, Νηειφπνπινο), ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, ζηα αξρεία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ θαη ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν ηνπ 19 νπ αηψλα. ηελ πεξίπησζή ηεο Ségur ζπλαληάκε ην εμήο παξάδνμν: αλ θαη ζεσξείηαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γαιιφθσλεο ζπγγξαθείο παηδηθψλ βηβιίσλ ηνπ 19νπ αηψλα, ε παξνπζία ηεο ζηελ Διιάδα είλαη ηζρλή. Σα εξσηήκαηα, επνκέλσο πνπ ηίζεληαη θαη ζηα νπνία ε παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξεί λα απαληήζεη είλαη: Πξψηνλ, απφ πνηνπο, πφηε θαη κε πνηα ζηφρεπζε κεηαθξάδεηαη ε Ségur θαη δεχηεξνλ, πνηνη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο θαη πνηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο εκπφδηζαλ ηε δηάδνζή ηεο ζηελ Διιάδα. Ζ παηδαγσγηθή ζηφρεπζε ηεο ζπγγξαθέσο θαη ε ηαχηηζή ηεο κε ην ξεχκα instruire en s amusant, θπξίαξρν ζηελ παηδηθή θαη λεαληθή ινγνηερλία ηεο εηθνζαεηίαο , πξνζειθχεη ηνπο πξψηνπο κεηαθξαζηέο ηεο. Ζ θαζνιηθή ηδενινγία ηεο, σζηφζν, θαη ε ξεαιηζηηθή γξαθή ηεο θαίλεηαη λα εκπφδηζαλ ηελ πεξαηηέξσ δηάδνζή ηεο ζην ειιεληθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Μηα παηδηθή ζπγγξαθέαο πνπ δηεθδηθεί θαη δηαθεξχζζεη ηελ θαζνιηθή ηεο πίζηε θαη ηε γαιιηθφηεηά ηεο (ε Ségur ήηαλ Ρσζίδα, νξζφδνμε θαη κεηά ηνλ γάκν ηεο ζηε Γαιιία αζπάζηεθε ηνλ θαζνιηθηζκφ) κε δπζθνιία ζα θαζίζηαην ιανθηιέο αλάγλσζκα ζηελ Διιάδα θαηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, δεδνκέλνπ φηη δελ εμππεξεηνχζε ηελ επηδίσμε ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο γηα θαηαζθεπή νκνηνγελνχο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα εζληθήο κπζνινγίαο. Απφ ηελ άιιε, ε ζθηαγξάθεζε κηαο αλαγλσξίζηκεο παηδηθήο ειηθία ρσξίο ίρλνο καγηθνχ ζηνηρείνπ, ζε έλαλ αλαγλσξίζηκν θφζκν θαη ζε κία δεδνκέλε θνηλσλία απείρε πνιχ απφ ηελ αληίιεςε πεξί παηδηθήο ινγνηερλίαο ηεο επνρήο, αιιά θαη απφ ηηο αληη-ξεαιηζηηθέο ινγνηερληθέο πξνηηκήζεηο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ θαη ησλ θξηηηθψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζε ηεο ειιεηκκαηηθήο ζπλάληεζεο ηεο Ségur κε ην ειιεληθφ θνηλφ πξνυπνζέηεη ηε κειέηε κίαο ζεηξάο παξαγφλησλ, φπσο νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ζε Γαιιία θαη Διιάδα, νη αληηιήςεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ παηδηθή ειηθία ζηηο δχν ρψξεο, νη απφςεηο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε ζηφρεπζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Παξάιιεια, θαηαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπγθπξηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνδνρή ελφο μέλνπ ζπγγξαθέα ζε αιιφηξην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Berman Antoine, Ζ κεηάθξαζε θαη ην γξάκκα ή ην παλδνρείν ηνπ απόκαθξνπ (κηθ. εζίι Ηγγιέδε Μαξγέιινπ), Μεηαίρκην, Αζήλα, Caradec François, Histoire de la Littérature Enfantine en France, Albin Michel, Paris, Chartier Robert & Martin Henri -Jean, Histoire de l Edition Française : Le temps des éditeurs (Du romantisme à la Belle Epoque), Fayard, Paris, Cohen Suzy, La Comtesse de Ségur: Romancière et Idéologue, Mc Gill University (Canada), 1972 ProQuest Dissertation and Thesis docview/ ? / accountid _8354 4/10/2012. Giachetti Claudine, Figures du père dans le roman de la Comtesse de Ségur, Nineteenth Century French Studies, 38n(1&2), University of Nebraska Press, muse.jhu.edu/journals/ncf/summary/v038/ 38.1.giachetti.html.

17 17 Heywood Sophie, The Comtesse de Ségur: Catholicism, Children s Literature and the Culture Wars in Nineteenth Century France, PHD Thesis, University of Edinburgh, /10/2012. Malarte Feldman Claire Lise, La Comtesse de Ségur, a Witness of Her Time, Children s Literature Association Quarterly (vol.20, issue 3), pp , The John Hopkins University Press, Baltimore, Oittinen Riitta, Translating for Children, Garland Publishing, N.Y. & London, 2000 Vinson Marie Christine, L Éducation des Petites Filles chez la Comtesse de Ségur, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, Αλζππαηνπνχινπ Μαξία, Ζ αλάιπζε ηνπ Παηδηθνύ Πεξηνδηθνύ Σύπνπ θαηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα κε ηελ νπηηθή ηνπ θύινπ. Φηιόζηνξγνο Μήηεξ ( ), Δθεκεξίο ησλ Παίδσλ ( ), Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ ΓΠΜ «Παηδαγσγηθή ηεο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ», ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, Θενδψξνπ Βάζσ- Κνληνγηάλλε Βαζηιηθή (επηκ), Σν παηδί ζηε λενιιεληθή θνηλσλία 19νο- 20νο αηώλαο: Αμίεο, αλαπαξαζηάζεηο, απνηππώζεηο (Πξαθηηθά Γηεκεξίδαο), ΓΠΘ ΔΛΗΑ, Αζήλα, Καλαηζνχιε Μέλε, Ηδενινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Σππσζήησ, Αζήλα, Καξπνδήινπ Μάξζα, Διιεληθόο Νεαληθόο Σύπνο ( ):Καηαγξαθή, Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο,ΓΓΝΓ, Αζήλα, Καηζίθε- Γθίβαινπ Άληα (επηκ.) Παηδηθή Λνγνηερλία: Θεσξία θαη Πξάμε, Καζηαληψηεο, Αζήλα, Μεξαθιήο Μ.Γ., «Ζ παηδηθή ειηθία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αηψλα» ζην Σν παηδηθό βηβιίν ζηελ Διιάδα ηνλ 19ν αηώλα, Καζηαληψηεο, Αζήλα, Νηελίζε νθία, Μεηαθξάζεηο κπζηζηνξεκάησλ θαη δηεγεκάησλ : Δηζαγσγηθή Μειέηε θαη Καηαγξαθή, Πεξίπινπο, Αλαζηάζηνο Ησαλλίδεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ. Ζ δηθαζηηθή δηεξκελεία ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ ζαθείο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηε θχζε ηεο δηθαζηηθήο δηεξκελείαο. Πνιινί κεηαθξαζενιφγνη (βι. Mikelson 1996, Wadensjö 2002) ηελ θαηαηάζζνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλνηηθήο δηεξκελείαο, ελψ άιινη (βι. Pöllabauer 2002, Driesen 2002) ηελ εμεηάδνπλ σο αλεμάξηεην θιάδν. Δπηπιένλ, θάπνηνη (βι. González 1991) δηαηππψλνπλ αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληα ηνπ δηθαζηηθνχ δηεξκελέα ηελ επηηαγή ηεο ιεγφκελεο «θαηά ιέμε απφδνζεο», θη άιινη (βι. Katschinka 2000, Kadrić ²2006, Shuttleworth & Cowie 1997), νξκψκελνη απφ ηε ζεσξία ηνπ ζθνπνχ, πξνυπνζέηνπλ ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηθαζηεξίνπ θαη θαηεγνξνχκελνπ. Δμίζνπ ακθηιεγφκελνο εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ν ξφινο ηνπ δηθαζηηθνχ δηεξκελέα σο πνιηηηζκηθνχ δηακεζνιαβεηή (βι. Pöchhacker 2008) ή ε ζέζε ηνπ ζην εθάζηνηε λνκηθφ ζχζηεκα σο εκπεηξνγλψκνλα ή σο νξγάλνπ πνπ επηθνπξεί ην δηθαζηή (βι. Mikkelson 1998). ηελ Διιάδα ν δηνξηζκφο ησλ δηθαζηηθψλ δηεξκελέσλ γίλεηαη απφ ην 1996 βάζεη ελφο εηδηθνχ θαηαιφγνπ, ν νπνίνο επηδηψθεη λα πξνάγεη ην δηθαίσκα ηνπ αιινδαπνχ θαηεγνξνχκελνπ ζε δηεξκελεία ηεξκαηίδνληαο ηελ κέρξη ηφηε ζπλήζε πξαθηηθή «ν

18 18 θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη δηεξκελέαο». Ωζηφζν, ε ειιεληθή δηθαζηεξηαθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά «ειιείςεσλ». Ζ έιιεηςε θξηηεξίσλ πηζηνπνίεζεο νδεγεί ζε θαηλφκελα φπσο ηνλ επί δεθαεηίαο δηνξηζκφ ζε δίθεο αιβαλψλ θαηεγνξνχκελσλ κηαο δηεξκελέσο πνπ δελ γλψξηδε αιβαληθά. Ζ έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επηθέξεη πιεκκειή θαηάξηηζε ή άγλνηα ηερληθψλ δηεξκελείαο θαη λνκηθήο νξνινγίαο. Ζ έιιεηςε επαγγεικαηηθήο θαηνρχξσζεο θαη ε ζχγρπζε ζην λφκν ηεο έλλνηαο ηνπ «κεηαθξαζηή» κε ηνπ «δηεξκελέα» επηθέξεη αζάθεηα ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ην εχξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη δπζπηζηία εθ κέξνπο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο (π.ρ. ρακειέο ακνηβέο θαη ππέξκεηξεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ηνπο) νδεγνχλ πνιινχο δηθαζηηθνχο δηεξκελείο ζην ζπκπέξαζκα: «Γελ αμίδεη ηνλ θφπν! Τπνβαζκίδεη ηε δνπιεηά θαη ηελ αμηνπξέπεηά καο!» Πφζν κάιινλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Driesen, C Gerichtsdolmetschen Praxis und Problematik. In: Joanna Best/Sylvia Kalina (eds.) Übersetzen und Dolmetschen. Tübingen/ Basel: Francke Verlag, González D., [et al.] Fundamentals of court interpretation. Durham: Carolina Academic Press. Kadric, M. ²2006. Dolmetschen bei Gericht. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG. Katschinka, L What is court interpreting? At Mikkelson, H The Professionalization of Community Interpreting. At Mikkelson, H The Court Interpreter as Guarantor of Defendant Right. At Mikkelson, H Towards a redefinition of the role of the court interpreter. Interpreting 3:1, Pöchhacker, F, Interpreting as mediation. In: Valero-Garcés C. & Martin A., (eds.) Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and dilemmas. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Pöllabauer, Sonja. (2002). Community Interpreting als Arbeitsfeld Vom Missionarsgeist und von moralischen Dilemmata. In: Joanna Best/Sylvia Kalina (eds.) Übersetzen und Dolmetschen. Tübingen/Basel: Francke Verlag, Shuttleworth, Μ. / Cowie, M Dictionary of Translation Studies. Manchester: St.Jerome Publishing. Wadensjö, C The double role of a dialogue interpreter. In: Pöchhacker, Franz & Schlesinger, Miriam (eds.) The Interpreting Studies Reader. London/New York: Routledge, Μαξηάλλα Καπεηαλίδνπ Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Φηινζνθηθήο ρνιήο Α.Π.Θ., Μ.Π.. «Ηηαιηθή γιώζζα θαη πνιηηηζκόο», Σκήκα Ηηαιηθήο γιώζζαο & θηινινγίαο, Καηεύζπλζε Θεσξεηηθήο & Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο &

19 19 Ζ κεηάθξαζε ππό ην βιέκκα ηνπ θξηηηθνύ: ν πξνβιεκαηηζκόο ηεο δηαρξνληθόηεηαο ζε κεηαθξαζκέλα θείκελα, κηα κειέηε πεξίπησζεο Ο Ρελέ Νηεθάξη είπε φηη «Σν δηάβαζκα ησλ θαιψλ βηβιίσλ είλαη ζαλ κηα ζπδήηεζε κε ηα θαιχηεξα κπαιά ησλ πεξαζκέλσλ αηψλσλ». χκθσλα κε ηνλ κεγάιν Γάιιν θηιφζνθν γελληέηαη ην εξψηεκα αλ ε «ζπδήηεζε» απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί, δηαβάδνληαο θάπνηνο ζήκεξα έλα παιαηφηεξν βηβιίν αιιά κεηαθξαζκέλν 3-4 δεθαεηίεο πξηλ ή αθφκα πξνγελέζηεξα. Ζ εμέιημε ηεο γιψζζαο θαζηζηά δχζθνιε πνιιέο θνξέο αθφκα θαη ηελ θαηά πξφζσπν επηθνηλσλία αλάκεζα ζε άηνκα δχν δηαθνξεηηθψλ γελεψλ. ε κηα θνηλσλία πνπ νη εμειίμεηο ηελ πξνζπεξλνχλ, ε γιψζζα σο θαζξέθηεο ηεο θαη πην δσληαλφο νξγαληζκφο ηεο, κεηαιιάζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ζπλερψο. Ζ δηαρξνληθφηεηα ηεο θάζε γιψζζαο κειεηάηαη, νπφηε αλαπφθεπθηα θαη ε δηαρξνληθφηεηα ησλ κεηαθξαζκέλσλ θεηκέλσλ εμεηάδεηαη θαη ίζσο ακθηζβεηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ «παιηά θείκελα ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα είλαη πην δχζθνιν λα δηαβαζηνχλ απφ λέεο κεηαθξάζεηο ζηελ ίδηα γιψζζα» (Schjoldager et al., 2008). Καζνξηζηηθφο ζηε δηαρξνληθφηεηα ελφο κεηαθξαζκέλνπ θεηκέλνπ είλαη παξάιιεια ν ξφινο ησλ ηζνδπλακηψλ αλάκεζα ζην πξσηνγελέο θείκελν θαη ην κεηάθξαζκα, φπνπ ηίζεηαη ην εξψηεκα ηνπ παξαδνζηαθά απφιπηα ηζνδχλακνπ κεηαθξαζηηθνχ πξντφληνο ή ηνπ επαξθψο επηθνηλσληαθά ηζνδχλακνπ. Ο κεηαθξαζηήο φληαο κέξνο θαη ζπκκέηνρνο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ, δελ απνηειεί έλα «κεραληθφ» κέζν επηθνηλσλίαο αιιά επεξεάδεηαη απφ ηνλ γισζζηθφ θψδηθα κέζα ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί θαη θαιείηαη λα κεηαθξάζεη. ηελ παξνχζα εηζήγεζε κειεηψληαη δχν κεηαθξάζεηο ηνπ ίδηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, απφ ηελ ηηαιηθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, αιιά δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο πεξηφδνπ, κε δηαθνξά 35 εηψλ κεηαμχ ηνπο. Μειεηάηαη ην πιαίζην ζπγγξαθήο ηνπ πξσηνγελνχο θεηκέλνπ, ελφο κπζηζηνξήκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επνρή θαη ηελ βηνγξαθία ηεο ζπγγξαθέσο γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε κεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θάζε κεηαθξαζηή. Αθνχ απνκνλψζεθε έλα απφζπαζκα 3 ζειίδσλ, εμεηάδεηαη ην θάζε κεηάθξαζκα ζε ζρέζε κε ην πξσηφηππν θαη αθνινπζεί ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαθξαζκάησλ ζηα ειιεληθά θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Baker, M. & Saldanha, G. (eds.) (2009), The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2 nd edition. New York: Routledge. Βιαρφπνπινο,., (2010), Μεηάθξαζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα. Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο. Osimo, B. (2004), Traduzione e qualitá, la valutazione in ambito accademico e professionale. Milano: HOEPLI. Schjoldager, A., Gottlieb, H. and Kitgard, I. (2008), Understanding translation. Denmark: Academica Teubert, W. (2010), Meaning, discourse and society. Cambridge: Cambridge University Press. Toury, G. (1995), Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: ed. J. Benjamins. Δ. Καζάπε, 1 Δ. Νενθπηίδνπ, 2 Φ. Κνπληή, 3 θαη Μ. Σζνιάθε 3, 4 1. Σκήκα Ηηαιηθήο Α.Π.Θ, 2. Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο Α.Π.Θ, 3. Alzheimer Hellas, 4. Ηαηξηθή ρνιή Α.Π.Θ

20 20 Ο παξάγνληαο κεηαθξαζηηθή επηινγή θαη ε ζησπή ηνπ Τπνθεηκέλνπ απέλαληη ζηε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε λνεηηθνύ ιεμηθνύ Με ηελ παξνπζίαζή καο απηή, ζα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λνεηηθνχ ιεμηθνχ [κέζα απφ ηελ νπηηθή πξφζιεςε κνλνιεθηηθψλ, εθηφο θεηκέλνπ, ιεμηθψλ κνλάδσλ] πνπ απνηεινχλ ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε μελφγισζζνπ πξσηνγελψο δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ. Γέλ ζα ζπδεηήζνπκε γεληθά γηα ην λνεηηθφ ιεμηθφ αιιά γηα ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο πνπ καο δίλεη ην κεηαθξαζκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζήο ηνπ, πξφσξεο δηάγλσζεο δπζθνιηψλ, ζηελ αλάθιεζε λνεηηθνχ ιεμηθνχ. Σε δπλαηφηεηα λα ζπδεηνχκε γηα έλα κεηαθξαζκέλν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν καο ηελ πξφζθεξε ε, ελαιιαζζφκελα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπκκεηείρακε ζηε καθξνθεηκεληθή κεηάθξαζε θαη κηθξνθεηκεληθή ζηάζκηζε ζηελ ειιεληθή ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ απηνχ. Ζ έξεπλά καο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ζηάζκηζεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ειιεληθνχ πιένλ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ. Ζ ζηάζκηζε πνπ γίλεηαη κε ηελ κεζνδνινγία ε νπνία επηθξαηεί ζηηο λεπξνεπηζηήκεο είλαη γηα καο ηνπο κεηαθξαζηέο ηνπ ηεζη, θάηη αλάινγν κε αμηνιφγεζε ηνπ κεηαθξαζηηθνχ πξντφληνο καο. Σν παξάδεηγκα πνπ θέξακε ηεο κεηάθξαζεο πνπ ηψξα ζηαζκίδεηαη ή γηα ηελ κεηαθξαζενινγιηα αμηνινγείηαη δε ζηεξίρζεθε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θείκελν αθεηεξίαο ηεο, αιιά, πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε καθξνθεηκεληθέο νδεγίεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο παξαγσγήο πξσηνγελνχο ζνπεδηθνχ ηεζη. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο καο, καο σζεί θαη κφλνλ γηα ηελ ζεψξεζή ηνπ, ππν ην πξίζκα ηεο έληαμεο ηεο εθαξκνγήο ζε θάπνηα θαηεγνξία ππαξθηνχ ηχπνπ κεηάθξαζεο, λα ζπδεηνχκε ην ζέκα καδί ζαο. Γηα ηε κεηάθξαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε βάζε ηελ κεηαθξαζηηθή εληνιή, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ, ηελ ηζνδχλακε αμηνπνίεζε κε ην πξσηφηππν, αξθνχζαλ νη καθξνθεηκεληθέο νδεγίεο ρσξίο κηθξνθεηκεληθέο ιεμηθέο κνλάδεο ηνπ πξσηνηχπνπ, θαζψο ε δηαγισζζηθή αζπκκεηξία αγγιηθήο < > ειιεληθήο ή ζνπεδηθήο < > ειιεληθήο δελ πξνζθέξεηαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ, απφιπηα ηζνδχλακσλ κνξθψλ [ζπιιαβέο/ ελαιιαγή ζπκθψλσλ θαη θσλεέλησλ/ ζπλζεηφηεηα ιεμηθψλ κνλάδσλ/ γξακκαηηθφ γέλνο/πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά] θαη θαηά ζπλέπεηα ην ειιεληθφ, δεπηεξνγελέο, εξσηεκαηνιφγην είλαη κεηαθξαζηηθφ πξντφλ πνπ πξνέθπςε κηθξνθεηκεληθά. Σν adiectio ζηξαηεγηθά ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ζην ειιεληθφ θείκελν, νη κηθξνθεηκεληθέο, ππφ ζηάζκηζε, κεηαθξαζηηθέο καο επηινγέο, παξείραλ ζηα ππνθείκελα εθηφο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο [φπσο θαη ζην πξσηφηππν] «ππάξρεη» θαη «δελ ππάξρεη» γηα ιέμεηο θαη ςεπδνιέμεηο, ηε δπλαηφηεηα επίζεο πηνζέηεζεο επηινγήο αλνηρηνχ απαληεηηθνχ ηχπνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξφζζεηε, ζην ειιεληθφ ηεζη, επηινγή ηεο απάληεζεο «δελ μέξσ». Γηα ηελ ιήςε απφθαζεο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν adiectio ζα ζέιακε λα ππνγξακκίζνπκε φηη, ζπλδέεηαη κε ηελ επίγλσζε νηη ν βαζκφο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ελφο Τπνθεηκέλνπ επί ηνπ λνεηηθνχ ηνπ ιεμηθνχ είλαη κία ηδηφηεηα πγηψλ θαη κή πνπ δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε δηα ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο. Μπνξνχκε, σζηφζν, λα ππνινγίζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα έκκεζα, κε βάζε θάπνηεο κεηαβαιιφκελεο απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά θαη ζην ίδην άηνκν, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο πξνλνζεξφηεηαο ή λνζεξφηεηαο, ηθαλφηεηεο πγεηψλ θαη κή ππνθεηκέλσλ λα αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο θαη ςεπδνιέμεηο ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα ή λα ζπλεηδεηνπνηνχλ δπζθνιίεο αλαγλψξηζήο ηνπο ζε πξνλνζεξά ζηάδηα.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα