ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης 4 η υνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων Θεσσαλονίκη Μαίου 2013 Περιλήψεις Ανακοινώσεων

2 2 Οργανωτική Επιτροπή: Σίμος Γραμμενίδης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ελπίδα Λουπάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τώνια Νενοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Christiane Jardel-Σουφλερού, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Επιστημονική Επιτροπή Σίμος Γραμμενίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Κεντρωτής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τίτα Κυριακοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τώνια Νενοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Φλώρος, Πανεπιστήμιο Κύπρου Γραμματειακή Τποστήριξη Αναστασία Ιωαννίδου Ηρακλεία Στροίκου Βασιλική Φούφη Φορηγοί Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. ORCO S.A.

3 3 Maurizio De Rosa Μεηαθξαζηήο Διιεληθήο ινγνηερλίαο ζηα Ηηαιηθά Ζ κεηάθξαζε σο ηαμίδη απηνγλσζίαο Δηπψζεθε φηη ε κεηάθξαζε είλαη εξκελεία, φηη απνηειεί ηε βαζχηεξε αλάγλσζε ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ θαη φηη ν κεηαθξαζηήο-εξκελεπηήο είλαη κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγφο εθφζνλ απνηέιεζκα ηεο κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη έλα θαηλνχξην θείκελν ζηε γιψζζα-ζηφρν, ε νπνία θαζνξίδεη ηε θχζε ηνπ κεηαθξάζκαηνο θαη ην δηαθνξνπνηεί απφ ην θείκελν-πεγή. Ο Οπκπέξην Έθν εμάιινπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο: ε κεηάθξαζε είλαη πάληα εθηθηή αξθεί λα γλσξίδνπκε φηη ην κεηαθξαζκέλν θείκελν είλαη πξντφλ κηαο δηαπξαγκάηεπζεο (άξα, είλαη πξντφλ αιιεπάιιεισλ ζπκβηβαζκψλ) πνπ καο επηηξέπεη φκσο λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο θαη κε ηνλ Άιιν ελ γέλεη. Ζ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ην πξσηφηππν απφ ην κεηαθξαζκέλν θείκελν πξνζθέξεη ζηελ γιψζζα-πεγή έλα ηαμίδη απηνγλσζία, ηελ ίδηα ψξα πνπ ζβήλεη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε γιψζζαζηφρνο. Σαμίδη απηνγλσζίαο γηαηί νη γιψζζεο, κέζα απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε/ζχγθξνπζε ζην πεδίν ηεο κεηάθξαζεο, κεηξνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, έξρνληαη αληηκέησπεο κε ην βαζχηεξν εαπηφ ηνπο θαη δηεπξχλνπλ ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε κεηάθξαζε απνηειεί θνξπθαία πνιηηηζκηθή θαη εθπνιηηηζηηθή δηεξγαζία, πφζν κάιινλ εθφζνλ ιακβάλνπκε ππφςε καο φηη ζηελ Δπξψπε ην μεθίλεκα πνιιψλ εζληθψλ ινγνηερληψλ ζεκαηνδνηήζεθε απφ κηα κεηάθξαζε ζπλήζσο ηεο Ηεξάο Γξαθήο. ην ηέινο φκσο ηεο κεηαθξαζηηθήο πξάμεο ηη κέλεη απφ ηε γιψζζα-πεγή θαη απφ ηνλ αξρηθφ πνιηηηζκφ; Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο απηή ε ζπλάληεζε πνιηηηζκψλ απνβαίλεη παξαγσγηθή; Πψο δηακνξθψλεηαη ε ζρέζε ηνπ πξσηνηχπνπ κε ην κεηάθξαζκα; Καη πνηα είλαη ηα φξηα ηεο νηθεηνπνίεζεο, πέξα απφ ηα νπνία δελ δηθαηνχκαζηε πηα λα κηιάκε γηα κεηάθξαζε παξά γηα δηαζθεπή; Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε δελ πξνηίζεηαη, θπζηθά, λα απαληήζεη ζε φια απηά ηα εξσηήκαηα. Διπίδεη φκσο πσο ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζή ηνπο θαη λα θσηίζεη θαιχηεξα θάπνηεο παξακέηξνπο ηνπο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεηαθξαζηηθήο πξάμεο. Michele Salamina Università di Bari Facoltà di lingue e letterature straniere Lingua e letteratura neogreca Ζ απνδνρή ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο ζηελ Ηηαιία από ηε δεθαεηία ηνπ '50 κέρξη ζήκεξα, κέζσ ηεο κεηάθξαζεο Όπνηνο ζέιεη λα δηαβάζεη έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηελ Ηηαιία, πξέπεη λα ςάμεη επί πνιχ αλάκεζα ζηα ξάθηα ελφο βηβιηνπσιείνπ γηα λα κπνξέζεη λα βξεη θάπνηεο κεηαθξάζεηο θαη, κφλν αλ είλαη αξθεηά απνθαζηζκέλνο ζηελ έξεπλά ηνπ, ζα πέζεη επάλσ ζε θάπνηεο εθδφζεηο ησλ πνηεκάησλ ηνπ Κ. Καβάθε, ηνπ Έιιελα πνηεηή πνπ ίζσο πεξηζζφηεξα απφ ηνπο άιινπο ζπλερίδεη λα είλαη γλσζηφο ζηελ Ηηαιία. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εθηφο απφ ηελ αδήξηηε θήκε ηνπ κεγάινπ πνηεηή ηεο

4 4 Αιεμάλδξεηαο, έλαο νιφθιεξνο ινγνηερληθφο θφζκνο κέλεη ζρεδφλ άγλσζηνο γηα ην θνηλφ ησλ Ηηαιψλ αλαγλσζηψλ. Ζ αλππαξμία κηαο ηθαλνπνηεηηθήο δηαζεζηκφηεηαο κεηαθξάζεσλ ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο γηα ην ηηαιηθφ θνηλφ πξνδηθάδεη αλαπφθεπθηα ηελ απνδνρή απηήο ηεο ινγνηερλίαο. Πνηεηέο φπσο ν Καβάθεο, ν Ρίηζνο ή ν Διχηεο, έρνπλ κεηαθξαζηεί πνιιέο θνξέο ζηελ Ηηαιία. Γηα πνην ιφγν ζπλεπψο, ηα έξγα άιισλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο δελ κεηαθξάδνληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα; Πψο απέηπραλ νη κεηαθξάζεηο ζηνλ ξφιν ηνπο λα πξνζθέξνπλ κηα απνθαζηζηηθή εηθφλα ηνπ λενειιεληθνχ πνηεηηθνχ ιφγνπ; Ο George Steiner ππνζηεξίδεη φηη θάζε γεληά θηίδεη έλα κεηαθξαζηηθφ παξειζφλ πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην δηθφ ηεο πνιηηηζκφ. Αλαιφγσο, κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε φηη θάζε πνιηηηζκφο θηίδεη κία δηθή ηνπ εηθφλα ηνπ μέλνπ ινγνηερληθνχ ηνπίνπ ζχκθσλα φρη κφλν κε ηνλ θαηξφ ηνπ, αιιά θαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα μέλα κεηαθξαζκέλα έξγα πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα πνπ ηα απνδέρεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ φ,ηη αληηκεησπίδνληαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο γιψζζαο πξνέιεπζεο. Απηή ε κειέηε ζα πξνζπαζήζεη λα αλαζπλζέζεη ηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο ζηελ Ηηαιία, έηζη φπσο έρεη ζρεκαηηζηεί κέζσ ησλ δηαθφξσλ αλζνινγηψλ κεηαθξαζκέλσλ Νενειιήλσλ πνηεηψλ, μεθηλψληαο απφ ηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, θαη εμεηάδνληαο ηηο εηζαγσγέο ησλ κεηαθξαζηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί παξνπζηάδνπλ ηελ ειιεληθή πνίεζε ζην θνηλφ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. Olaf Immanuel Seel Σ.Ξ.Γ.Μ.Γ. Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Οξνινγία ζηελ επνρή ηεο θξίζεο: έλα λέν πνιύγισζζν γισζζάξην γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Εεύγε γισζζώλ: Διιεληθά Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηζπαληθά, Ηηαιηθά θαη Σνύξθηθα Με δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο δελ ρσξάεη θακία ακθηβνιία φηη ε θξίζε απηή έρεη αθήζεη θαη ζπλερίδεη λα αθήλεη ην ζηίγκα ηεο -κεηαμχ ησλ άιισλ- θαη ζε επίπεδν γισζζηθφ. Ζ γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο νξνινγίαο, πνπ εδψ θαη ηξία πεξίπνπ ρξφληα θαζεκεξηλά γελλάηαη θαη ηαμηδεχεη θπξίσο κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηα απηηά καο ή πιαλάηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο, έρεη θαηαζηεί απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εθάζηνηε επηθνηλσλία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θξίζε. Δπηπιένλ, ε γλψζε απηή ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζεσξεζεί θαη σο πξνυπφζεζε πξσηίζησο γηα ηελ επηθνηλσλία ζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε δεηήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θνηλνηήησλ. Καη εδψ είλαη πνπ δηακεζνιαβεί ε κεηάθξαζε/δηεξκελεία γηα λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε απηή επηθνηλσλία. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεψξεζα πνιχ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ελφο πνιχγισζζνπ γισζζάξηνπ πνπ λα εζηηάδεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη πνπ ζα ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν θπξίσο ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ κεηαθξαζηψλ θαη δηεξκελέσλ φζν θαη φισλ εθείλσλ πνπ αθφκα θάλνπλ ζπνπδέο πάλσ ζε απηνχο ηνπο δχν επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. Δπίζεο ζεψξεζα φηη έλα ηέηνην γισζζάξην κπνξεί λα πξνζειθχζεη αθφκα θαη ηνλ απιφ αλαγλψζηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα. Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλψζσ φηη ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο γεξκαληθήο θαηεχζπλζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο «Οξνινγία» ηνπ ΓΠΜ «Μεηάθξαζε-Μεηαθξαζενινγία» ηνπ ΔΚΠΑ, θαη κε ηελ αξσγή

5 5 εθιεθηψλ ζπλαδέιθσλ εηδηθψλ ζηε κεηάθξαζε πξνο ηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Ηζπαληθή, Ηηαιηθή θαη Σνπξθηθή γιψζζα, επφδσζε θαη νδήγεζε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σν γισζζάξην απηφ είλαη ππφ δεκνζίεπζε. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε επηζπκψ λα παξνπζηάζσ ην ελ ιφγσ πξφηδεθη θαη λα ζηαζψ ζε θάπνηεο επηκέξνπο κεηαθξαζηηθέο δπζθνιίεο ηνπ. Υξηζηόδνπινο Αβξακίδεο, Οδπζζέαο Βαγγέιαο, Δπζπκία Γαβξηήι, Θενδώξα Γήκα, Νηθνιέηα Κνπκνπξίδνπ, Βαγγέιεο Παπαδόπνπινο, Βελεηία Πνζηαληδόγινπ, ηακαηία ηακήηξα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Ηηαιηθή Γιώζζα θαη Πνιηηηζκόο» Σν παηδηθό ηξαγνύδη «Ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη»: πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνδόζεώλ ηνπ ζε πέληε επξσπατθέο γιώζζεο Σν παηδηθφ ηξαγνχδη θαη ην παξακχζη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιανγξαθηθήο θαη εζλνινγηθήο παξάδνζεο θάζε ιανχ, ηνπ νπνίνπ ηα ηδηαίηεξα ςπρνγξαθηθά θαη εζλνγξαθηθά γλσξίζκαηα απνηππψλνληαη ζηηο εθάζηνηε αθεγήζεηο (Μεξαθιήο1974:58). Σα παξακχζηα θαη ηα παηδηθά ηξαγνχδηα ελζσκαηψλνπλ ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηα ηακπνχ θάζε θνηλσλίαο, θαη έηζη ζπλαληνχκε ζηηο απνδφζεηο απηψλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα. Ωο πηπρή ηεο ιατθήο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, αλαπαξάγνληαη θη απφ ελειίθνπο, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο θνξέο λα εληνπίδνληαη ζε απηά άζεκλεο, βίαηεο θαη θαλληβαιηζηηθέο ζθελέο, ζπλήζσο κε θαηαλνεηέο απφ ην παηδηθφ θνηλφ. Έηζη παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα απαινηθή ή ζηξνγγχιεκα ηεο βίαο ζηηο παηδηθέο αθεγήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε απνθπγή αλαθνξάο ζε δνινθνλίεο, αλζξσπνθαγίεο, άγξηεο ηηκσξίεο θαη λεθξνθηιίεο. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαπάλσ ηαθηηθή δελ αθνινπζείηαη. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ «Il était un petit navire». Θα επηρεηξεζεί κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηνπ πξσηφηππνπ γαιιηθνχ παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ησλ κεηαθξαζηηθψλ απνδφζεψλ ηνπ ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή θαη γεξκαληθή γιψζζα. Σν ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ηξαγνχδη, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθφ γεγνλφο, εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα ζηελ Γαιιία σο παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ησλ λαπηηθψλ θαη, κε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ, θαηέιεμε λα γίλεη ηνλ 20 ν αηψλα ην γλσζηφ ζήκεξα παηδηθφ ηξαγνχδη πνπ γξήγνξα δηαδφζεθε ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη κέζσ ησλ κεηαθξαζηηθψλ δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ λα εμεηάζνπκε κε πνηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε ρψξαο «κπνιηάζηεθε» ην ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ηξαγνχδη, θαζψο θαη λα αλαιχζνπκε ηη «ράζεθε» απφ ην πξσηφηππν ζηηο εθάζηνηε απνδφζεηο ηνπ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Καπιάλνγινπ, Μ. (2002). Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα: Μηα παιηά ηέρλε ζε κηα λέα επνρή. Σν παξάδεηγκα ησλ αθεγεηώλ από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη από ηηο πξνζθπγηθέο θνηλόηεηεο ησλ Μηθξαζηαηώλ Διιήλσλ. Αζήλα: Παηάθεο. Μεξαθιήο, Μ. (1974). Σα παξακύζηα καο. Θεζζαινλίθε: Κσλζηαληηλίδεο. Μεξαθιήο, Μ. (1992). Λατθή Σέρλε Διιεληθή Λανγξαθία, Γ ηνκ. Αζήλα: Οδπζζέαο. Μηξάζγεδε, Μ.Γ. (2002). Δηζαγσγή ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη, Γεκόζηνο θαη Ηδησηηθόο Βίνο ζηελ Διιάδα ΗΗ: Οη Νεόηεξνη Υξόλνη, Σφκνο Γ, Πάηξα: ΔΑΠ.

6 6 Μαξία Αλησλίνπ Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Μεηαθξάδνληαο ηελ ζπλαηζζεκαηηθόηεηα. Ζ πεξίπησζε Γαιιηθήο- Διιεληθήο ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε αληηπαξαβνιηθή κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο. Γιψζζεο εξγαζίαο καο ζα απνηειέζνπλ ε Διιεληθή θαη ε Γαιιηθή. Θα επηρεηξήζνπκε λα κειεηήζνπκε ηα κέζα κε ηα νπνία εθθξάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ηφζν ζε επίπεδν ζρεκαηηζκνχ ησλ ιέμεσλ (πρ. ππνθνξηζηηθά, ρατδεπηηθά, κεησηηθά), φζν θαη ζε επίπεδν ζπληαθηηθήο δνκήο αιιά θαη ξπζκνχ. Θα επηθεληξσζνχκε ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ρξήζε απηνχ ηνπ επίπεδνπ ζηηο δχν γιψζζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ κία γιψζζα ζηελ άιιε θαηά ηελ κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία. Μία αθφκε εξψηεζε πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ην θαηά πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζε θάπνηα απφ ηηο δχν γιψζζεο. Γηα ηελ κειέηε απηή ζα ζηεξηρζνχκε ζε παξαδείγκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θφκηθο γξακκέλα ζηελ Γαιιηθή γιψζζα (πρ. ΣελΣελ, Αζηεξίμ), ηα νπνία έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Kerbrat-Orecchioni C., 1997 (1980), L'énonciation: de la subjectivité dans le langage, Paris, A. Colin. Nieto y Otero M. J., (2002), "Afectividad y cortesía: analysis de conversciones políticas", in La perspectiva no ethnocentrista de la cortesía: identidad sociocultural de las comunidades hispanohablantes. Primer Coloquio del Programa EDICE, Estudios del Discourso de Cortesía en Espanol. p Sifianou M., 1992, "The use of diminutives in expressing politeness: Modern Greek versus English", in Journal of Pragmatics, 17: Sifianou M., 2001, Discourse analysis. An introduction, Athens, Leader Books.Verine B., 2008, "La parole hyperbolique en interaction: une figuralité entre soi-même et même", Langue française, no 160, p Verine B., 2008, "La parole hyperbolique en interaction: une figuralité entre soimême et même", Langue française, no 160, p Vermeer H., 1998, "Starting to Unask What Translatology Is About", Target, , p Φσηεηλή Απνζηόινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο ή δηεξκελέαο: Απιή δηαθνξά δηαηύπσζεο ή πνιηηηθή επηινγή Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνζηεζεί ζηελ νξνινγία ηεο δηεξκελείαο θαη ν φξνο «πνιηηηζκηθφο δηακεζνιαβεηήο» ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο («δηαπνιηηηζκηθφο κεζνιαβεηήο», «πνιηηηζκηθφο κεζνιαβεηήο»). Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα

7 7 δειψζεη ηνπο δηεξκελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο (αζηπλνκία, ππεξεζίεο αζχινπ, λνζνθνκεία, δηθαζηήξηα θιπ.) γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ. Πξφθεηηαη γηα κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηνπ αγγιηθνχ φξνπ intercultural mediator, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη έρεη επηιεγεί έλαληη ηνπ φξνπ «δηεξκελέαο», γηα λα δειψζεη ηελ έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ παξέρεη απηέο ηηο ππεξεζίεο ζην άηνκν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη κήπσο ηειηθά ε έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα απνκαθξχλεη απφ δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο αξηηφηεηαο ηνπ δηεξκελέα θαη παξνπζηάδεη έλα λέν κνληέιν θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ + δηεξκελέα πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ελφο μεθάζαξνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι γηα ηνλ δηεξκελέα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ησάλλα Αζαξγησηάθε-Κόξδα ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ-Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ εκεηνινγηθή-μεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γεινηνγξαθίαο : ε πεξίπησζε ηεο νπηηθήο κεηαθνξάο «Ζ κεηαθνξά δελ είλαη δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν αιιά έλα γλσζηηθφ εξγαιείν, θσο θαη αίληγκα ηαπηφρξνλα» δειψλεη ν Δθν ζην βηβιίν ηνπ Sémiotique et Philosophie du langage. Ο ίδηνο, παξαθξάδνληαο ηνλ Αξηζηνηέιε, επηζεκαίλεη πσο νη επηδέμηεο κεηαθνξέο, είλαη ηα «αζηεîα» δειαδή εθείλεο πνπ κφιηο δηαηππψλνληαη θσηίδνπλ ην λνχ θαη νδεγνχλ αθαξηαία ζηε γλψζε. Δθηφο απφ ηνλ Δθν, ζηνλ νπνίν νθείινπκε θαη ηνλ φξν νπηηθνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο, ν Roman Jakobson ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα δέρεηαη πσο απηφ ην ξεηνξηθφ ζρήκα είλαη ππαξθηφ θαη ζε άιια ζεκεηαθά ζπζηήκαηα φπσο ε εηθφλα, άπνςε πνπ ζπκκεξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη Roland Barthes θαη Martine Joly. Με βάζε δχν ζρεηηθά πξφζθαηεο γεινηνγξαθίεο (2010) ηνπ πξχηαλε ηεο ειιεληθήο γεινηνγξαθίαο Κψζηα Μεηξφπνπινπ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδείμνπκε ηνλ γλσζηηθφ ξφιν ηεο κεηαθνξηθήο εηθφλαο σο νπηηθφ κεραληζκφ παξαγσγήο ηνπ ρηνχκνξ κέζα απφ κία ζεκεηνινγηθή-κεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε. αλ κνληέιν αλάιπζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζεκεηνινγηθή δεισηηθήζπλδεισηηθή πξνζέγγηζε ησλ B.Cocula C. Peyroutet, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο ηνπ R. Jakobson. Καηφπηλ κειέηεο, πξνθχπηεη φηη απφ ηηο δχν γεινηνγξαθίεο ησλ νπνίσλ ην ρηνχκνξ βαζίδεηαη ζηελ νπηηθή κεηαθνξά, ε κελ κία είλαη κεηαθξαζηηθά πξνζπειάζηκε, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηε δεχηεξε, δηφηη ε νπηηθή κεηαθνξά επηζηξαηεχεη κία αξρεηππηθή ρεηξνλνκία, μέλε πξνο ηνλ γάιιν αλαγλψζηε. Με άιια ιφγηα, ε ζπγθεθξηκέλε πθνινγηθή απφθιηζε θαηαιήγεη ζε αλππαξμία θνηλσλην-πνιηηηζκηθήο ηαχηηζεο ε δε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνζαξκνγήο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη είλαη αδχλαηε εδψ, εμ νξηζκνχ, θαζφζνλ δελ κπνξνχκε λα επέκβνπκε ζηελ εηθφλα ηεο νπνίαο ε παξνπζία, αληίζεηα κε ηε δηαθήκηζε, δελ είλαη πξνζρεκαηηθή αιιά νπζηαζηηθή. Πιήξεο εληξνπία ινηπφλ, άιισζηε ζχκθσλα κε ηνλ Henri Bergson: Σα θσκηθά ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ απφ ηε κία γιψζζα ζηελ άιιε δηφηη «ζρεηίδνληαη κε ηα ήζε θαη ηε λννηξνπία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο». Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία

8 8 Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή, ηφκνο Β, εθδ.εαραξφπνπινο, Αζήλα. Barthes Roland, Rhétorique de l image, in : Œuvres Complètes, Paris, Seuil, Bergson Henri, Le rire, in Oeuvres, Paris, PUF, Berman Antoine, L épreuve de l étranger, Paris, Gallimard, Breton André, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, Cocula, Bernard / Peyroutet, Claude, Sémantique de l image, Paris, Delagrave, Defays Jean-Marc, Le comique, Paris, Seuil, Eco Umberto, Sémiotique et Philosophie du langage, Paris, PUF, Fontanier, Pierre Les figures du discours, Paris, Flammarion, Freud Sigmund, Le mot d esprit et ses rapports avec l inconscient, Paris, Gallimard, Jakobson Roman, Essais de linguistique générale, chap.11, «Linguistique et Poétique», Paris, Minuit, Joly Martine, Introduction à l analyse de l image, Paris, Armand Colin, Joly Martine, L image et les signes, Paris, Armand Colin, Ladmiral Jean René, «Traductologiques» in Le français dans le monde, No spécial août-septembre Ladmiral Jean René, Palimpsestes No 11, «Traduire la culture», Presses de la Sorbonne Nouvelle, Ladmiral Jean-René, Traduire : Théorèmes pour la traduction, Paris, Payot, Lyotard Jean François, Discours, Figure, Paris, Klincksieck, Mounin Georges, Problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, Pergnier Maurice, Les fondements socio-linguistiques de la traduction, Presses Universitaires de Lille, Γηώξγνο Βάξζνο Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ζ κεηάθξαζε σο κεραληθόο ζπληνληζκόο: ε θηινζνθία ηνπ Εηι Νηειέδ θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηε κεηαθξαζηηθή ζεσξία Ζ πξνηεηλφκελε αλαθνίλσζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην πψο αθξηβψο ε ζχγρξνλή καο ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, κπνξεί λα ζπκβάιεη θξηηηθά ζηελ πξνζέγγηζε κεηαθξαζηηθψλ δεηεκάησλ, ειέγρνληαο νξηζκέλνπο ζεσξεηηθνχο θαη κεζνδνινγηθνχο θνηλνχο ηφπνπο ηεο κεηαθξαζενινγίαο. Θα εμεηαζηεί ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ γηα ηηο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ θηινζνθηθνχ έξγνπ ηνπ Εηι Νηειέδ (Gilles Deleuze), φζν θαη αλ απηφ δελ θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη ξεηά ζην κεηαθξαζηηθφ θαηλφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ζπδεηεζνχλ, ζχληνκα, δχν πξψηκα ζεσξεηηθά ηνπ δνθίκηα πεξί δηαθνξάο θαη λνήκαηνο (Différence et répétition, 1968, θαη La logique du sens, 1969) θαη, αλαιπηηθφηεξα, έλα απφ ηα έξγα ηεο θαηνπηλήο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ Φειίμ Γθαηηαξί (Félix Guattari) πνπ ζηξέθεη ζπζηεκαηηθά ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία (Mille plateaux,1980). Ζ έκθαζε ζα δνζεί ζε έλλνηεο θνκβηθήο ζεκαζίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νληνινγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηέο ηεο «δηαθνξάο (difference)» αιιά θαη ηνπ «ζψκαηνο άλεπ νξγάλσλ (corps sans organes)» ή ηεο «αθεξεκέλεο κεραλήο (machine abstraite)» θαζψο θαη ηνπ «ζπληνληζκνχ (agencement)» πνπ δηαηξέρεη εληαηηθά ηελ πθή θαη ηηο ζπλαξζξψζεηο πνιηηηζκηθψλ «ξηδσκάησλ (rhizomes)». Πψο ηα ζεσξεηηθά απηά εξγαιεία θαη νη κεζνδνινγηθέο ηνπο ζπλεπαγσγέο επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο

9 9 καο πεξί λνήκαηνο θαη λνεκαηηθήο ηζνδπλακίαο ή πεξί ιεηηνπξγίαο ηεο κεηάθξαζεο σο πεδίνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγνηερληθψλ παξαδφζεσλ; ε πνηά θαηεχζπλζε ειέγρνπλ γεληθφηεξεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη πνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο κεηάθξαζεο, ηδίσο κάιηζηα ππφ ην πξίζκα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο θαη αληίζηνηρνπο πνιηηηζκνχο ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν; Ωο πξνο ηα δεηήκαηα απηά, ζα εμεηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο ζπλάξζξσζεο ηεο ζεψξεζεο ηνπ Νηειέδ κε θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ζαθέζηεξα εζηηαδφκελεο ζηε κεηάθξαζε (Benjamin, Berman, Steiner). Ζ παξνπζίαζε ζα αμηνπνηεί, ελδερνκέλσο, θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ηηο πνιιαπιέο κεηαθξάζεηο ησλ νκεξηθψλ επψλ ζε λεψηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο. Αλζή Βεδελκάηεξ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Οη απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο ζηε δηεξκελεία ζπλεδξίσλ θαη ην πξόγξακκα ORCIT Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξνχκε κηα άλζηζε ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο δηεξκελείαο ηφζν ζε επίπεδν εκπεηξηθψλ κειεηψλ φζν θαη επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Παξάιιεια, ε ελαζρφιεζε κε ηε δηεξκελεία ζην δηαδίθηπν έρεη πιένλ πξνζιάβεη πνιχ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ φ,ηη νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ηεο κεηάθξαζεο ή ηνπ ππνηηηιηζκνχ. Σφζν εξεπλεηέο φζν θαη δηεξκελείο κνηξάδνληαη πιηθά έξεπλαο, δηδαζθαιίαο, άζθεζεο αιιά θαη πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ κέζα απφ έλα κεγάιν εχξνο δηαθνξεηηθψλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ. Πέξα, σζηφζν, απφ ηηο ελδηαθέξνπζεο πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο, παξαηεξείηαη θαη κηα αχμεζε πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ζεζκηθνχο θνξείο. Μεηαμχ απηψλ ην πξφγξακκα ORCIT ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη παξάγεη δηαδξαζηηθά παηδαγσγηθά εξγαιεία γηα εθπαηδεπηέο θαη θνηηεηέο ηεο δηεξκελείαο ζπλεδξίσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ORCIT εζηηάδεη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ έλαλ ή κία δηεξκελέα ζπλεδξίσλ θαη πξνζθέξεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζηε δηδαζθαιία ηεο δηεξκελείαο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηεξκελείαο θαη Μεηάθξαζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζην πξφγξακκα ORCIT καο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα κηαο δηεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο κε πνιιαπιά νθέιε πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ειιελφθσλεο παξνπζίαο ζε απηφλ ην ρψξν. ηελ αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηνχλ νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε δηεξκελέσλ ζπλεδξίσλ κε έκθαζε ζηηο πνιιαπιέο δεμηφηεηεο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην πξφγξακκα ORCIT. Δπίζεο, ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα δηδαζθαιίαο ηεο δηεξκελείαο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. ηέθαλνο Βιαρόπνπινο, Πεξηθιήο Σάγθαο, Θεκηζηνθιήο Γθόγθαο, Διεπζεξία Γνγνξίηε, Θεόδσξνο Βπδάο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ζπείξνπ Σκήκα Δθαξκνγώλ Ξέλσλ Γισζζώλ ζηε Γηνίθεζε θαη ην Δκπόξην ΓΗΓΗ: Σα πξώηα βήκαηα

10 10 θνπφο ηεο εηζήγεζεο είλαη ηφζν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Legal Interpreting in Greece (ΓΗΓΗ) φζν θαη ε κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Παξά ην γεγνλφο, φηη ε Διιάδα θηινμελεί ρηιηάδεο λφκηκνπο θαη παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, αιιά θαη παξαζεξηζηέο απφ φιν θαη απμαλφκελν αξηζκφ θξαηψλ ην ζέκα ηεο παξνρήο δηθαζηεξηαθήο δηεξκελείαο ζε φζνπο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε δηθαηζχλε ζηελ Διιάδα δελ έρεη αληηκεησπηζηεί. Σφζν ηα λνκηθά θελά φζν θαη νη ειιείςεηο πνπ έρεη ε πνιηηεία ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο ζηέθνληαη εκπφδηα ζηελ νκαιή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζε φζνπο δελ κηινχλ Διιεληθά. Αιιά θαη επηζηεκνληθά ην ζέκα ηεο δηθαζηεξηαθήο δηεξκελείαο ζηελ Διιάδα δελ έρεη εξεπλεζεί δηεμνδηθά. Πέξα απφ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο δελ έρεη γίλεη. θνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΓΗΓΗ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπαο θαηάζηαζεο, ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε ελεκέξσζε ησλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηεξκελείαο ηφζν θαηά ηελ πξναλάθξηζε, ηελ αλάθξηζε θαη ηε δίθε. πγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα απνβιέπεη ζηελ θαηαγξάθή ησλ απφςεσλ φρη κφλν ησλ αιινδαπψλ πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε, αιιά θαη ησλ ειιεληθψλ αζπλνκηθψλ αξρψλ θαη ππεξεηψλ ηεο Θέκηδαο πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ππνζέζεηο κε αιινδαπνχο ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε έκςπρε θαη άςπρε ππνδνκή. Δπίζεο, ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ηνπ δηεξκελέα πνπ έρεη αλάγθε ε ειιεληθή δηθαηνζχλε. Σν πξφγξακκα εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο Αξρηκήδεο ΗΗΗ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Ράληα Βνζθάθε Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Λεμηθό-γξακκαηηθή θαη κεηάθξαζε ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα αλαδείμνπκε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πηλάθσλ ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ζηελ απηφκαηε κεηάθξαζε. πγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ καο ζα εζηηαζηεί ζηηο κε ηνπηθέο κεηαβαηηθέο δνκέο κε άκεζν ζπκπιήξσκα ηεο Νέαο Διιεληθήο θαη ζηηο αληηζηνηρίεο ηνπο ζηε Γαιιηθή. Ζ κέζνδνο ηνπ ιεμηθνχγξακκαηηθήο (M. Gross 1975), ζηελ νπνία βαζηζηήθακε, ζπληζηά ηελ ηππηθή, ιεπηνκεξή θαη εμαληιεηηθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θαηεγνξεκάησλ κηαο θπζηθήο γιψζζαο ζε ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. Μειεηψληαο ιεκκαηηθνχο ηχπνπο ξεκάησλ ηεο Νέαο Διιεληθήο (Kyriacopoulou 1990), νξίζακε 24 θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο ησλ κε ηνπηθψλ κεηαβαηηθψλ δνκψλ. Απφ απηέο, νη 12 θαηεγνξίεο ελζσκαηψλνπλ ξήκαηα πνπ δέρνληαη άκεζν ζπκπιήξσκα. ηε γεληθή θαηεγνξία ησλ κε ηνπηθψλ κεηαβαηηθψλ δνκψλ κε άκεζν ζπκπιήξσκα ηεο Νέαο Διιεληθήο θαηαγξάςακε ξήκαηα, ηα νπνία θαη θαηαλείκακε ζε 12 πίλαθεο ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο, κε βάζε ηε κέγηζηε νξηζκαηηθή αθνινπζία κίαο απιήο πξφηαζεο θαη ην ζεκαζηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ άκεζνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. αλζξψπηλν, ζπγθεθξηκέλν, κέξνο ηνπ ζψκαηνο, θ.ά.). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάςακε ξήκαηα ζε 9 πίλαθεο κε πιήξε αλάιπζε ησλ ζπληαθηηθψλ θαη θαηαλεκεηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ θαη ξήκαηα ζε 3 πίλαθεο πνπ

11 11 δελ δηαζέηνπλ πξνο ην παξφλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληαθηηθψλ θαη θαλεκεηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Γηα ην ζχλνιν, φκσο, ησλ ξεκάησλ πνπ θαηαγξάςακε, ζπλνιηθά 2.934, πξνζζέζακε ηα αληίζηνηρα ξήκαηα ζηε Γαιιηθή, θαζψο θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ησλ γαιιηθψλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (Boons, Guillet, Leclère 1976). Μειεηψληαο ηηο αληηζηνηρίεο, θαηαξηίζακε κία ηππνινγία ησλ αληηζηνηρηψλ πνπ πξνέθπςαλ, φπσο ε πιήξε αληηζηνηρία κεηαμχ ειιεληθψλ θαη γαιιηθψλ δνκψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ πηζαλψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Π.ρ. Ζ ζπζηεµαηηθόηεηα απινπνηεί ηε δηαδηθαζία = La régularité simplifie la procédure Mεηαζρεκαηηζκφο: Ζ ζπζηεκαηηθόηεηα θάλεη/θαζηζηά ηε δηαδηθαζία πην απιή = La régularité rend la procédure plus simple Θα επηρεηξήζνπκε λα απνδείμνπκε φηη ε ελζσκάησζε πηλάθσλ ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ζε ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλάιπζεο θπζηθψλ γισζζψλ, ηθαλά λα ζπλδπάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ αληηζηνηρίεο ξεκαηηθψλ δνκψλ κεηαμχ ελφο δεχγνπο γισζζψλ, ζα βειηίσλε ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο απηφκαηεο κεηάθξαζεο. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Boons, Jean-Paul, Guillet, Alain, Leclère, Christian (1976). La structure des phrases simples en français : classes de constructions transitives, Rapport de Recherches nº 6, LADL, Université de Paris 7, Université de Paris-Vincennes. Gross, Maurice (1975). Méthodes en syntaxe. Régime des constructions complétives, Paris, Hermann. Kyriacopoulou, Panayota-Tita (1990). Les dictionnaires électroniques : la flexion verbale en grec moderne, Thèse de doctorat, Paris, Université Paris 8, Saint- Denis. Nenopoulou-Drossou, Tonia (2001). Πεξί ηζνδπλαµίαο ζηε µεηάθξαζε, University Studio Press, Thessaloniki. Παξαζθεπή Γάηνπ ΤΠΔΠΘ Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ ςπρνκεηξηθνύ εξγαιείνπ «Υαξαθηεξηζηηθά Αλαπνθαζηζηηθόηεηαο ζηε ιήςε επαγγεικαηηθήο απόθαζεο» - «Career Indecision Profile» ηνπ S.D. Brown ε κηθξέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, φπνπ ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ δελ δηαζέηεη ηνπο πςεινχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη, ελδερνκέλσο νχηε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ ρψξν, επηιέγεηαη ε κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ππαξρφλησλ ζηαζκηζκέλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ. Σα ακεξηθαληθά ςπρνκεηξηθά εξγαιεία έρνπλ ηε θήκε λα δηαζέηνπλ απμεκέλε εγθπξφηεηα, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξνληαη ζε κία επξεία πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηαζκίδνληαη ζε πνηθίιν πιεζπζκηαθφ δείγκα. ηελ εηζήγεζή καο απηή αλαιχνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε κεηάθξαζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ, αιιά θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε κεηάθξαζε παξφκνησλ εξγαιείσλ. Σν παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν Career Indecision Profile (Υαξαθηεξηζηηθά Αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ζηε ιήςε επαγγεικαηηθήο

12 12 απφθαζεο) ηνπ S.D. Brown, ζεκειησηή θαη ζεσξεηηθνχ ηεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζεσξίαο ζην πεδίν ηεο ιήςεο επαγγεικαηηθήο απφθαζεο. ηελ παξνχζα πεξίπησζε ην κεηάθξαζκα δχν κεηαθξαζηψλ κε γιψζζα-πεγή ηα αγγιηθά θαη γιψζζα-ζηφρν ηα ειιεληθά επαλακεηαθξάδεηαη πξνο ηα αγγιηθά απφ δχν θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο, πνπ γλσξίδνπλ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (back translation) θαη ην ελδηάκεζν απηφ πξντφλ πεξλάεη απφ έιεγρν επηθχξσζεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξγαιείνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη λέεο πξνζαξκνγέο έσο φηνπ ην κεηάθξαζκα θηάζεη λα πιεξνί ζην κεγαιχηεξν δπλαηφλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξρηθνχ εξγαιείνπ. Πξφζεζή καο είλαη εμεηάδνληαο ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπγθξίλνληαο ηα κεηαθξάζκαηα θαη αλαδεηθλχνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεηαθξαζκάησλ, θαζψο, επίζεο, ελζσκαηψλνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ηειηθφ κεηάθξαζκα, λα ζρνιηάζνπκε ηε κεζνδνινγία, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα ζην ζεκαληηθφ απηφ ρψξν. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε ρξήζε ηνπ ζε ειιεληθφ πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Allalouf, A. (2003). Revising translated differential item functioning items as a tool for improving cross-lingual assessment. Applied Measurement in Education, 16(1), Cook, L. I., & Schmitt-Cascallar, A. P. (2005). Establishing score comparability for tests given in different languages. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & C. D. Spielberger (Eds.), Adapting educational and psychological tests for crosscultural assessment (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Ercikan, K., Gierl, M. J., McCreith, T., Puhan, G., & Koh, K. (2004). Comparability of bilingual versions of assessments: Sources of incomparability of English and French versions of Canada s national achievement tests. Applied Measurement in Education, 17, Gierl, M. J., & Khaliq, S. N. (2001). Identifying sources of differential item and bundle functioning on translated achievement tests: A confirmatory analysis. Journal of Educational Measurement, 38, Grisay, A. (2003). Translation procedures in OECD/PISA 2000 international assessment. Language Testing, 20(2), Hambleton, R. K. (2005). Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & C. D. Spielberger (Eds.), Adapting educational and psychological tests for crosscultural assessment (pp. 3 38). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Harkness, J. (2003). Questionnaire translation. In J. Harkness, F. J. R. Van de Vijver, and P. Mohler (Eds.), Cross-Cultural Survey Methods. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Solano-Flores, G., & Trumbull, E. (2003). Examining language in context: The need for new research and practice paradigms in the testing of English-language learners. Educational Researcher, 32(2), Tanzer, N. K., & Sim, C. O. E. (1999). Adapting instruments for use in multiple languages and cultures: A review of the ITC guidelines for test adaptations. European Journal of Psychological Assessment, 15,

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα O Oscar Wilde είρε θάπνηε απνθαλζεί γηα ηηο γπλαίθεο φηη είλαη δηαθνζκεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα