ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης 4 η υνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων Θεσσαλονίκη Μαίου 2013 Περιλήψεις Ανακοινώσεων

2 2 Οργανωτική Επιτροπή: Σίμος Γραμμενίδης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ελπίδα Λουπάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τώνια Νενοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Christiane Jardel-Σουφλερού, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Επιστημονική Επιτροπή Σίμος Γραμμενίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Κεντρωτής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τίτα Κυριακοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τώνια Νενοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Φλώρος, Πανεπιστήμιο Κύπρου Γραμματειακή Τποστήριξη Αναστασία Ιωαννίδου Ηρακλεία Στροίκου Βασιλική Φούφη Φορηγοί Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. ORCO S.A.

3 3 Maurizio De Rosa Μεηαθξαζηήο Διιεληθήο ινγνηερλίαο ζηα Ηηαιηθά Ζ κεηάθξαζε σο ηαμίδη απηνγλσζίαο Δηπψζεθε φηη ε κεηάθξαζε είλαη εξκελεία, φηη απνηειεί ηε βαζχηεξε αλάγλσζε ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ θαη φηη ν κεηαθξαζηήο-εξκελεπηήο είλαη κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγφο εθφζνλ απνηέιεζκα ηεο κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη έλα θαηλνχξην θείκελν ζηε γιψζζα-ζηφρν, ε νπνία θαζνξίδεη ηε θχζε ηνπ κεηαθξάζκαηνο θαη ην δηαθνξνπνηεί απφ ην θείκελν-πεγή. Ο Οπκπέξην Έθν εμάιινπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο: ε κεηάθξαζε είλαη πάληα εθηθηή αξθεί λα γλσξίδνπκε φηη ην κεηαθξαζκέλν θείκελν είλαη πξντφλ κηαο δηαπξαγκάηεπζεο (άξα, είλαη πξντφλ αιιεπάιιεισλ ζπκβηβαζκψλ) πνπ καο επηηξέπεη φκσο λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο θαη κε ηνλ Άιιν ελ γέλεη. Ζ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ην πξσηφηππν απφ ην κεηαθξαζκέλν θείκελν πξνζθέξεη ζηελ γιψζζα-πεγή έλα ηαμίδη απηνγλσζία, ηελ ίδηα ψξα πνπ ζβήλεη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε γιψζζαζηφρνο. Σαμίδη απηνγλσζίαο γηαηί νη γιψζζεο, κέζα απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε/ζχγθξνπζε ζην πεδίν ηεο κεηάθξαζεο, κεηξνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, έξρνληαη αληηκέησπεο κε ην βαζχηεξν εαπηφ ηνπο θαη δηεπξχλνπλ ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε κεηάθξαζε απνηειεί θνξπθαία πνιηηηζκηθή θαη εθπνιηηηζηηθή δηεξγαζία, πφζν κάιινλ εθφζνλ ιακβάλνπκε ππφςε καο φηη ζηελ Δπξψπε ην μεθίλεκα πνιιψλ εζληθψλ ινγνηερληψλ ζεκαηνδνηήζεθε απφ κηα κεηάθξαζε ζπλήζσο ηεο Ηεξάο Γξαθήο. ην ηέινο φκσο ηεο κεηαθξαζηηθήο πξάμεο ηη κέλεη απφ ηε γιψζζα-πεγή θαη απφ ηνλ αξρηθφ πνιηηηζκφ; Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο απηή ε ζπλάληεζε πνιηηηζκψλ απνβαίλεη παξαγσγηθή; Πψο δηακνξθψλεηαη ε ζρέζε ηνπ πξσηνηχπνπ κε ην κεηάθξαζκα; Καη πνηα είλαη ηα φξηα ηεο νηθεηνπνίεζεο, πέξα απφ ηα νπνία δελ δηθαηνχκαζηε πηα λα κηιάκε γηα κεηάθξαζε παξά γηα δηαζθεπή; Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε δελ πξνηίζεηαη, θπζηθά, λα απαληήζεη ζε φια απηά ηα εξσηήκαηα. Διπίδεη φκσο πσο ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζή ηνπο θαη λα θσηίζεη θαιχηεξα θάπνηεο παξακέηξνπο ηνπο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεηαθξαζηηθήο πξάμεο. Michele Salamina Università di Bari Facoltà di lingue e letterature straniere Lingua e letteratura neogreca Ζ απνδνρή ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο ζηελ Ηηαιία από ηε δεθαεηία ηνπ '50 κέρξη ζήκεξα, κέζσ ηεο κεηάθξαζεο Όπνηνο ζέιεη λα δηαβάζεη έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηελ Ηηαιία, πξέπεη λα ςάμεη επί πνιχ αλάκεζα ζηα ξάθηα ελφο βηβιηνπσιείνπ γηα λα κπνξέζεη λα βξεη θάπνηεο κεηαθξάζεηο θαη, κφλν αλ είλαη αξθεηά απνθαζηζκέλνο ζηελ έξεπλά ηνπ, ζα πέζεη επάλσ ζε θάπνηεο εθδφζεηο ησλ πνηεκάησλ ηνπ Κ. Καβάθε, ηνπ Έιιελα πνηεηή πνπ ίζσο πεξηζζφηεξα απφ ηνπο άιινπο ζπλερίδεη λα είλαη γλσζηφο ζηελ Ηηαιία. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εθηφο απφ ηελ αδήξηηε θήκε ηνπ κεγάινπ πνηεηή ηεο

4 4 Αιεμάλδξεηαο, έλαο νιφθιεξνο ινγνηερληθφο θφζκνο κέλεη ζρεδφλ άγλσζηνο γηα ην θνηλφ ησλ Ηηαιψλ αλαγλσζηψλ. Ζ αλππαξμία κηαο ηθαλνπνηεηηθήο δηαζεζηκφηεηαο κεηαθξάζεσλ ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο γηα ην ηηαιηθφ θνηλφ πξνδηθάδεη αλαπφθεπθηα ηελ απνδνρή απηήο ηεο ινγνηερλίαο. Πνηεηέο φπσο ν Καβάθεο, ν Ρίηζνο ή ν Διχηεο, έρνπλ κεηαθξαζηεί πνιιέο θνξέο ζηελ Ηηαιία. Γηα πνην ιφγν ζπλεπψο, ηα έξγα άιισλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο δελ κεηαθξάδνληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα; Πψο απέηπραλ νη κεηαθξάζεηο ζηνλ ξφιν ηνπο λα πξνζθέξνπλ κηα απνθαζηζηηθή εηθφλα ηνπ λενειιεληθνχ πνηεηηθνχ ιφγνπ; Ο George Steiner ππνζηεξίδεη φηη θάζε γεληά θηίδεη έλα κεηαθξαζηηθφ παξειζφλ πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην δηθφ ηεο πνιηηηζκφ. Αλαιφγσο, κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε φηη θάζε πνιηηηζκφο θηίδεη κία δηθή ηνπ εηθφλα ηνπ μέλνπ ινγνηερληθνχ ηνπίνπ ζχκθσλα φρη κφλν κε ηνλ θαηξφ ηνπ, αιιά θαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα μέλα κεηαθξαζκέλα έξγα πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα πνπ ηα απνδέρεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ φ,ηη αληηκεησπίδνληαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο γιψζζαο πξνέιεπζεο. Απηή ε κειέηε ζα πξνζπαζήζεη λα αλαζπλζέζεη ηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο ζηελ Ηηαιία, έηζη φπσο έρεη ζρεκαηηζηεί κέζσ ησλ δηαθφξσλ αλζνινγηψλ κεηαθξαζκέλσλ Νενειιήλσλ πνηεηψλ, μεθηλψληαο απφ ηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, θαη εμεηάδνληαο ηηο εηζαγσγέο ησλ κεηαθξαζηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί παξνπζηάδνπλ ηελ ειιεληθή πνίεζε ζην θνηλφ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. Olaf Immanuel Seel Σ.Ξ.Γ.Μ.Γ. Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Οξνινγία ζηελ επνρή ηεο θξίζεο: έλα λέν πνιύγισζζν γισζζάξην γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Εεύγε γισζζώλ: Διιεληθά Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηζπαληθά, Ηηαιηθά θαη Σνύξθηθα Με δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο δελ ρσξάεη θακία ακθηβνιία φηη ε θξίζε απηή έρεη αθήζεη θαη ζπλερίδεη λα αθήλεη ην ζηίγκα ηεο -κεηαμχ ησλ άιισλ- θαη ζε επίπεδν γισζζηθφ. Ζ γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο νξνινγίαο, πνπ εδψ θαη ηξία πεξίπνπ ρξφληα θαζεκεξηλά γελλάηαη θαη ηαμηδεχεη θπξίσο κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηα απηηά καο ή πιαλάηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο, έρεη θαηαζηεί απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εθάζηνηε επηθνηλσλία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θξίζε. Δπηπιένλ, ε γλψζε απηή ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζεσξεζεί θαη σο πξνυπφζεζε πξσηίζησο γηα ηελ επηθνηλσλία ζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε δεηήκαηα κεηαμχ ησλ κειψλ δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θνηλνηήησλ. Καη εδψ είλαη πνπ δηακεζνιαβεί ε κεηάθξαζε/δηεξκελεία γηα λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε απηή επηθνηλσλία. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεψξεζα πνιχ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ελφο πνιχγισζζνπ γισζζάξηνπ πνπ λα εζηηάδεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη πνπ ζα ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν θπξίσο ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ κεηαθξαζηψλ θαη δηεξκελέσλ φζν θαη φισλ εθείλσλ πνπ αθφκα θάλνπλ ζπνπδέο πάλσ ζε απηνχο ηνπο δχν επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. Δπίζεο ζεψξεζα φηη έλα ηέηνην γισζζάξην κπνξεί λα πξνζειθχζεη αθφκα θαη ηνλ απιφ αλαγλψζηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα. Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλψζσ φηη ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο γεξκαληθήο θαηεχζπλζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο «Οξνινγία» ηνπ ΓΠΜ «Μεηάθξαζε-Μεηαθξαζενινγία» ηνπ ΔΚΠΑ, θαη κε ηελ αξσγή

5 5 εθιεθηψλ ζπλαδέιθσλ εηδηθψλ ζηε κεηάθξαζε πξνο ηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Ηζπαληθή, Ηηαιηθή θαη Σνπξθηθή γιψζζα, επφδσζε θαη νδήγεζε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σν γισζζάξην απηφ είλαη ππφ δεκνζίεπζε. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε επηζπκψ λα παξνπζηάζσ ην ελ ιφγσ πξφηδεθη θαη λα ζηαζψ ζε θάπνηεο επηκέξνπο κεηαθξαζηηθέο δπζθνιίεο ηνπ. Υξηζηόδνπινο Αβξακίδεο, Οδπζζέαο Βαγγέιαο, Δπζπκία Γαβξηήι, Θενδώξα Γήκα, Νηθνιέηα Κνπκνπξίδνπ, Βαγγέιεο Παπαδόπνπινο, Βελεηία Πνζηαληδόγινπ, ηακαηία ηακήηξα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Ηηαιηθή Γιώζζα θαη Πνιηηηζκόο» Σν παηδηθό ηξαγνύδη «Ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη»: πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνδόζεώλ ηνπ ζε πέληε επξσπατθέο γιώζζεο Σν παηδηθφ ηξαγνχδη θαη ην παξακχζη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιανγξαθηθήο θαη εζλνινγηθήο παξάδνζεο θάζε ιανχ, ηνπ νπνίνπ ηα ηδηαίηεξα ςπρνγξαθηθά θαη εζλνγξαθηθά γλσξίζκαηα απνηππψλνληαη ζηηο εθάζηνηε αθεγήζεηο (Μεξαθιήο1974:58). Σα παξακχζηα θαη ηα παηδηθά ηξαγνχδηα ελζσκαηψλνπλ ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηα ηακπνχ θάζε θνηλσλίαο, θαη έηζη ζπλαληνχκε ζηηο απνδφζεηο απηψλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα. Ωο πηπρή ηεο ιατθήο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, αλαπαξάγνληαη θη απφ ελειίθνπο, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο θνξέο λα εληνπίδνληαη ζε απηά άζεκλεο, βίαηεο θαη θαλληβαιηζηηθέο ζθελέο, ζπλήζσο κε θαηαλνεηέο απφ ην παηδηθφ θνηλφ. Έηζη παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα απαινηθή ή ζηξνγγχιεκα ηεο βίαο ζηηο παηδηθέο αθεγήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε απνθπγή αλαθνξάο ζε δνινθνλίεο, αλζξσπνθαγίεο, άγξηεο ηηκσξίεο θαη λεθξνθηιίεο. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαπάλσ ηαθηηθή δελ αθνινπζείηαη. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ «Il était un petit navire». Θα επηρεηξεζεί κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηνπ πξσηφηππνπ γαιιηθνχ παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη ησλ κεηαθξαζηηθψλ απνδφζεψλ ηνπ ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή, ηηαιηθή, ηζπαληθή θαη γεξκαληθή γιψζζα. Σν ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ηξαγνχδη, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθφ γεγνλφο, εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα ζηελ Γαιιία σο παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη ησλ λαπηηθψλ θαη, κε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ, θαηέιεμε λα γίλεη ηνλ 20 ν αηψλα ην γλσζηφ ζήκεξα παηδηθφ ηξαγνχδη πνπ γξήγνξα δηαδφζεθε ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη κέζσ ησλ κεηαθξαζηηθψλ δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ λα εμεηάζνπκε κε πνηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε ρψξαο «κπνιηάζηεθε» ην ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ηξαγνχδη, θαζψο θαη λα αλαιχζνπκε ηη «ράζεθε» απφ ην πξσηφηππν ζηηο εθάζηνηε απνδφζεηο ηνπ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Καπιάλνγινπ, Μ. (2002). Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα: Μηα παιηά ηέρλε ζε κηα λέα επνρή. Σν παξάδεηγκα ησλ αθεγεηώλ από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη από ηηο πξνζθπγηθέο θνηλόηεηεο ησλ Μηθξαζηαηώλ Διιήλσλ. Αζήλα: Παηάθεο. Μεξαθιήο, Μ. (1974). Σα παξακύζηα καο. Θεζζαινλίθε: Κσλζηαληηλίδεο. Μεξαθιήο, Μ. (1992). Λατθή Σέρλε Διιεληθή Λανγξαθία, Γ ηνκ. Αζήλα: Οδπζζέαο. Μηξάζγεδε, Μ.Γ. (2002). Δηζαγσγή ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη, Γεκόζηνο θαη Ηδησηηθόο Βίνο ζηελ Διιάδα ΗΗ: Οη Νεόηεξνη Υξόλνη, Σφκνο Γ, Πάηξα: ΔΑΠ.

6 6 Μαξία Αλησλίνπ Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Μεηαθξάδνληαο ηελ ζπλαηζζεκαηηθόηεηα. Ζ πεξίπησζε Γαιιηθήο- Διιεληθήο ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε αληηπαξαβνιηθή κειέηε ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο. Γιψζζεο εξγαζίαο καο ζα απνηειέζνπλ ε Διιεληθή θαη ε Γαιιηθή. Θα επηρεηξήζνπκε λα κειεηήζνπκε ηα κέζα κε ηα νπνία εθθξάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ηφζν ζε επίπεδν ζρεκαηηζκνχ ησλ ιέμεσλ (πρ. ππνθνξηζηηθά, ρατδεπηηθά, κεησηηθά), φζν θαη ζε επίπεδν ζπληαθηηθήο δνκήο αιιά θαη ξπζκνχ. Θα επηθεληξσζνχκε ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ρξήζε απηνχ ηνπ επίπεδνπ ζηηο δχν γιψζζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ κία γιψζζα ζηελ άιιε θαηά ηελ κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία. Μία αθφκε εξψηεζε πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ην θαηά πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζε θάπνηα απφ ηηο δχν γιψζζεο. Γηα ηελ κειέηε απηή ζα ζηεξηρζνχκε ζε παξαδείγκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θφκηθο γξακκέλα ζηελ Γαιιηθή γιψζζα (πρ. ΣελΣελ, Αζηεξίμ), ηα νπνία έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Kerbrat-Orecchioni C., 1997 (1980), L'énonciation: de la subjectivité dans le langage, Paris, A. Colin. Nieto y Otero M. J., (2002), "Afectividad y cortesía: analysis de conversciones políticas", in La perspectiva no ethnocentrista de la cortesía: identidad sociocultural de las comunidades hispanohablantes. Primer Coloquio del Programa EDICE, Estudios del Discourso de Cortesía en Espanol. p Sifianou M., 1992, "The use of diminutives in expressing politeness: Modern Greek versus English", in Journal of Pragmatics, 17: Sifianou M., 2001, Discourse analysis. An introduction, Athens, Leader Books.Verine B., 2008, "La parole hyperbolique en interaction: une figuralité entre soi-même et même", Langue française, no 160, p Verine B., 2008, "La parole hyperbolique en interaction: une figuralité entre soimême et même", Langue française, no 160, p Vermeer H., 1998, "Starting to Unask What Translatology Is About", Target, , p Φσηεηλή Απνζηόινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιηηηζκηθόο δηακεζνιαβεηήο ή δηεξκελέαο: Απιή δηαθνξά δηαηύπσζεο ή πνιηηηθή επηινγή Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνζηεζεί ζηελ νξνινγία ηεο δηεξκελείαο θαη ν φξνο «πνιηηηζκηθφο δηακεζνιαβεηήο» ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο («δηαπνιηηηζκηθφο κεζνιαβεηήο», «πνιηηηζκηθφο κεζνιαβεηήο»). Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα

7 7 δειψζεη ηνπο δηεξκελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο (αζηπλνκία, ππεξεζίεο αζχινπ, λνζνθνκεία, δηθαζηήξηα θιπ.) γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ. Πξφθεηηαη γηα κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ηνπ αγγιηθνχ φξνπ intercultural mediator, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη έρεη επηιεγεί έλαληη ηνπ φξνπ «δηεξκελέαο», γηα λα δειψζεη ηελ έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ παξέρεη απηέο ηηο ππεξεζίεο ζην άηνκν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη κήπσο ηειηθά ε έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα απνκαθξχλεη απφ δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο αξηηφηεηαο ηνπ δηεξκελέα θαη παξνπζηάδεη έλα λέν κνληέιν θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ + δηεξκελέα πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ελφο μεθάζαξνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι γηα ηνλ δηεξκελέα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ησάλλα Αζαξγησηάθε-Κόξδα ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ-Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ εκεηνινγηθή-μεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γεινηνγξαθίαο : ε πεξίπησζε ηεο νπηηθήο κεηαθνξάο «Ζ κεηαθνξά δελ είλαη δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν αιιά έλα γλσζηηθφ εξγαιείν, θσο θαη αίληγκα ηαπηφρξνλα» δειψλεη ν Δθν ζην βηβιίν ηνπ Sémiotique et Philosophie du langage. Ο ίδηνο, παξαθξάδνληαο ηνλ Αξηζηνηέιε, επηζεκαίλεη πσο νη επηδέμηεο κεηαθνξέο, είλαη ηα «αζηεîα» δειαδή εθείλεο πνπ κφιηο δηαηππψλνληαη θσηίδνπλ ην λνχ θαη νδεγνχλ αθαξηαία ζηε γλψζε. Δθηφο απφ ηνλ Δθν, ζηνλ νπνίν νθείινπκε θαη ηνλ φξν νπηηθνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο, ν Roman Jakobson ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα δέρεηαη πσο απηφ ην ξεηνξηθφ ζρήκα είλαη ππαξθηφ θαη ζε άιια ζεκεηαθά ζπζηήκαηα φπσο ε εηθφλα, άπνςε πνπ ζπκκεξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη Roland Barthes θαη Martine Joly. Με βάζε δχν ζρεηηθά πξφζθαηεο γεινηνγξαθίεο (2010) ηνπ πξχηαλε ηεο ειιεληθήο γεινηνγξαθίαο Κψζηα Μεηξφπνπινπ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδείμνπκε ηνλ γλσζηηθφ ξφιν ηεο κεηαθνξηθήο εηθφλαο σο νπηηθφ κεραληζκφ παξαγσγήο ηνπ ρηνχκνξ κέζα απφ κία ζεκεηνινγηθή-κεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε. αλ κνληέιν αλάιπζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζεκεηνινγηθή δεισηηθήζπλδεισηηθή πξνζέγγηζε ησλ B.Cocula C. Peyroutet, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο ηνπ R. Jakobson. Καηφπηλ κειέηεο, πξνθχπηεη φηη απφ ηηο δχν γεινηνγξαθίεο ησλ νπνίσλ ην ρηνχκνξ βαζίδεηαη ζηελ νπηηθή κεηαθνξά, ε κελ κία είλαη κεηαθξαζηηθά πξνζπειάζηκε, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηε δεχηεξε, δηφηη ε νπηηθή κεηαθνξά επηζηξαηεχεη κία αξρεηππηθή ρεηξνλνκία, μέλε πξνο ηνλ γάιιν αλαγλψζηε. Με άιια ιφγηα, ε ζπγθεθξηκέλε πθνινγηθή απφθιηζε θαηαιήγεη ζε αλππαξμία θνηλσλην-πνιηηηζκηθήο ηαχηηζεο ε δε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνζαξκνγήο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη είλαη αδχλαηε εδψ, εμ νξηζκνχ, θαζφζνλ δελ κπνξνχκε λα επέκβνπκε ζηελ εηθφλα ηεο νπνίαο ε παξνπζία, αληίζεηα κε ηε δηαθήκηζε, δελ είλαη πξνζρεκαηηθή αιιά νπζηαζηηθή. Πιήξεο εληξνπία ινηπφλ, άιισζηε ζχκθσλα κε ηνλ Henri Bergson: Σα θσκηθά ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ απφ ηε κία γιψζζα ζηελ άιιε δηφηη «ζρεηίδνληαη κε ηα ήζε θαη ηε λννηξνπία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο». Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία

8 8 Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή, ηφκνο Β, εθδ.εαραξφπνπινο, Αζήλα. Barthes Roland, Rhétorique de l image, in : Œuvres Complètes, Paris, Seuil, Bergson Henri, Le rire, in Oeuvres, Paris, PUF, Berman Antoine, L épreuve de l étranger, Paris, Gallimard, Breton André, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, Cocula, Bernard / Peyroutet, Claude, Sémantique de l image, Paris, Delagrave, Defays Jean-Marc, Le comique, Paris, Seuil, Eco Umberto, Sémiotique et Philosophie du langage, Paris, PUF, Fontanier, Pierre Les figures du discours, Paris, Flammarion, Freud Sigmund, Le mot d esprit et ses rapports avec l inconscient, Paris, Gallimard, Jakobson Roman, Essais de linguistique générale, chap.11, «Linguistique et Poétique», Paris, Minuit, Joly Martine, Introduction à l analyse de l image, Paris, Armand Colin, Joly Martine, L image et les signes, Paris, Armand Colin, Ladmiral Jean René, «Traductologiques» in Le français dans le monde, No spécial août-septembre Ladmiral Jean René, Palimpsestes No 11, «Traduire la culture», Presses de la Sorbonne Nouvelle, Ladmiral Jean-René, Traduire : Théorèmes pour la traduction, Paris, Payot, Lyotard Jean François, Discours, Figure, Paris, Klincksieck, Mounin Georges, Problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, Pergnier Maurice, Les fondements socio-linguistiques de la traduction, Presses Universitaires de Lille, Γηώξγνο Βάξζνο Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ζ κεηάθξαζε σο κεραληθόο ζπληνληζκόο: ε θηινζνθία ηνπ Εηι Νηειέδ θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηε κεηαθξαζηηθή ζεσξία Ζ πξνηεηλφκελε αλαθνίλσζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην πψο αθξηβψο ε ζχγρξνλή καο ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, κπνξεί λα ζπκβάιεη θξηηηθά ζηελ πξνζέγγηζε κεηαθξαζηηθψλ δεηεκάησλ, ειέγρνληαο νξηζκέλνπο ζεσξεηηθνχο θαη κεζνδνινγηθνχο θνηλνχο ηφπνπο ηεο κεηαθξαζενινγίαο. Θα εμεηαζηεί ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ γηα ηηο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ θηινζνθηθνχ έξγνπ ηνπ Εηι Νηειέδ (Gilles Deleuze), φζν θαη αλ απηφ δελ θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη ξεηά ζην κεηαθξαζηηθφ θαηλφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ζπδεηεζνχλ, ζχληνκα, δχν πξψηκα ζεσξεηηθά ηνπ δνθίκηα πεξί δηαθνξάο θαη λνήκαηνο (Différence et répétition, 1968, θαη La logique du sens, 1969) θαη, αλαιπηηθφηεξα, έλα απφ ηα έξγα ηεο θαηνπηλήο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ Φειίμ Γθαηηαξί (Félix Guattari) πνπ ζηξέθεη ζπζηεκαηηθά ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία (Mille plateaux,1980). Ζ έκθαζε ζα δνζεί ζε έλλνηεο θνκβηθήο ζεκαζίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νληνινγηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηέο ηεο «δηαθνξάο (difference)» αιιά θαη ηνπ «ζψκαηνο άλεπ νξγάλσλ (corps sans organes)» ή ηεο «αθεξεκέλεο κεραλήο (machine abstraite)» θαζψο θαη ηνπ «ζπληνληζκνχ (agencement)» πνπ δηαηξέρεη εληαηηθά ηελ πθή θαη ηηο ζπλαξζξψζεηο πνιηηηζκηθψλ «ξηδσκάησλ (rhizomes)». Πψο ηα ζεσξεηηθά απηά εξγαιεία θαη νη κεζνδνινγηθέο ηνπο ζπλεπαγσγέο επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο

9 9 καο πεξί λνήκαηνο θαη λνεκαηηθήο ηζνδπλακίαο ή πεξί ιεηηνπξγίαο ηεο κεηάθξαζεο σο πεδίνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγνηερληθψλ παξαδφζεσλ; ε πνηά θαηεχζπλζε ειέγρνπλ γεληθφηεξεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη πνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο κεηάθξαζεο, ηδίσο κάιηζηα ππφ ην πξίζκα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο θαη αληίζηνηρνπο πνιηηηζκνχο ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν; Ωο πξνο ηα δεηήκαηα απηά, ζα εμεηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο ζπλάξζξσζεο ηεο ζεψξεζεο ηνπ Νηειέδ κε θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ζαθέζηεξα εζηηαδφκελεο ζηε κεηάθξαζε (Benjamin, Berman, Steiner). Ζ παξνπζίαζε ζα αμηνπνηεί, ελδερνκέλσο, θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ηηο πνιιαπιέο κεηαθξάζεηο ησλ νκεξηθψλ επψλ ζε λεψηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο. Αλζή Βεδελκάηεξ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Οη απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο ζηε δηεξκελεία ζπλεδξίσλ θαη ην πξόγξακκα ORCIT Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξνχκε κηα άλζηζε ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο δηεξκελείαο ηφζν ζε επίπεδν εκπεηξηθψλ κειεηψλ φζν θαη επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Παξάιιεια, ε ελαζρφιεζε κε ηε δηεξκελεία ζην δηαδίθηπν έρεη πιένλ πξνζιάβεη πνιχ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ φ,ηη νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ηεο κεηάθξαζεο ή ηνπ ππνηηηιηζκνχ. Σφζν εξεπλεηέο φζν θαη δηεξκελείο κνηξάδνληαη πιηθά έξεπλαο, δηδαζθαιίαο, άζθεζεο αιιά θαη πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ κέζα απφ έλα κεγάιν εχξνο δηαθνξεηηθψλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ. Πέξα, σζηφζν, απφ ηηο ελδηαθέξνπζεο πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο, παξαηεξείηαη θαη κηα αχμεζε πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ζεζκηθνχο θνξείο. Μεηαμχ απηψλ ην πξφγξακκα ORCIT ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη παξάγεη δηαδξαζηηθά παηδαγσγηθά εξγαιεία γηα εθπαηδεπηέο θαη θνηηεηέο ηεο δηεξκελείαο ζπλεδξίσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ORCIT εζηηάδεη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ έλαλ ή κία δηεξκελέα ζπλεδξίσλ θαη πξνζθέξεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζηε δηδαζθαιία ηεο δηεξκελείαο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηεξκελείαο θαη Μεηάθξαζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζην πξφγξακκα ORCIT καο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα κηαο δηεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο κε πνιιαπιά νθέιε πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ειιελφθσλεο παξνπζίαο ζε απηφλ ην ρψξν. ηελ αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηνχλ νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε δηεξκελέσλ ζπλεδξίσλ κε έκθαζε ζηηο πνιιαπιέο δεμηφηεηεο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην πξφγξακκα ORCIT. Δπίζεο, ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα δηδαζθαιίαο ηεο δηεξκελείαο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. ηέθαλνο Βιαρόπνπινο, Πεξηθιήο Σάγθαο, Θεκηζηνθιήο Γθόγθαο, Διεπζεξία Γνγνξίηε, Θεόδσξνο Βπδάο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Ζπείξνπ Σκήκα Δθαξκνγώλ Ξέλσλ Γισζζώλ ζηε Γηνίθεζε θαη ην Δκπόξην ΓΗΓΗ: Σα πξώηα βήκαηα

10 10 θνπφο ηεο εηζήγεζεο είλαη ηφζν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Legal Interpreting in Greece (ΓΗΓΗ) φζν θαη ε κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Παξά ην γεγνλφο, φηη ε Διιάδα θηινμελεί ρηιηάδεο λφκηκνπο θαη παξάλνκνπο κεηαλάζηεο, αιιά θαη παξαζεξηζηέο απφ φιν θαη απμαλφκελν αξηζκφ θξαηψλ ην ζέκα ηεο παξνρήο δηθαζηεξηαθήο δηεξκελείαο ζε φζνπο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε δηθαηζχλε ζηελ Διιάδα δελ έρεη αληηκεησπηζηεί. Σφζν ηα λνκηθά θελά φζν θαη νη ειιείςεηο πνπ έρεη ε πνιηηεία ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο ζηέθνληαη εκπφδηα ζηελ νκαιή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζε φζνπο δελ κηινχλ Διιεληθά. Αιιά θαη επηζηεκνληθά ην ζέκα ηεο δηθαζηεξηαθήο δηεξκελείαο ζηελ Διιάδα δελ έρεη εξεπλεζεί δηεμνδηθά. Πέξα απφ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο δελ έρεη γίλεη. θνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΓΗΓΗ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπαο θαηάζηαζεο, ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε ελεκέξσζε ησλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηεξκελείαο ηφζν θαηά ηελ πξναλάθξηζε, ηελ αλάθξηζε θαη ηε δίθε. πγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα απνβιέπεη ζηελ θαηαγξάθή ησλ απφςεσλ φρη κφλν ησλ αιινδαπψλ πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε, αιιά θαη ησλ ειιεληθψλ αζπλνκηθψλ αξρψλ θαη ππεξεηψλ ηεο Θέκηδαο πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ππνζέζεηο κε αιινδαπνχο ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε έκςπρε θαη άςπρε ππνδνκή. Δπίζεο, ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ηνπ δηεξκελέα πνπ έρεη αλάγθε ε ειιεληθή δηθαηνζχλε. Σν πξφγξακκα εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο Αξρηκήδεο ΗΗΗ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Ράληα Βνζθάθε Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Λεμηθό-γξακκαηηθή θαη κεηάθξαζε ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα αλαδείμνπκε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πηλάθσλ ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ζηελ απηφκαηε κεηάθξαζε. πγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ καο ζα εζηηαζηεί ζηηο κε ηνπηθέο κεηαβαηηθέο δνκέο κε άκεζν ζπκπιήξσκα ηεο Νέαο Διιεληθήο θαη ζηηο αληηζηνηρίεο ηνπο ζηε Γαιιηθή. Ζ κέζνδνο ηνπ ιεμηθνχγξακκαηηθήο (M. Gross 1975), ζηελ νπνία βαζηζηήθακε, ζπληζηά ηελ ηππηθή, ιεπηνκεξή θαη εμαληιεηηθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θαηεγνξεκάησλ κηαο θπζηθήο γιψζζαο ζε ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. Μειεηψληαο ιεκκαηηθνχο ηχπνπο ξεκάησλ ηεο Νέαο Διιεληθήο (Kyriacopoulou 1990), νξίζακε 24 θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο ησλ κε ηνπηθψλ κεηαβαηηθψλ δνκψλ. Απφ απηέο, νη 12 θαηεγνξίεο ελζσκαηψλνπλ ξήκαηα πνπ δέρνληαη άκεζν ζπκπιήξσκα. ηε γεληθή θαηεγνξία ησλ κε ηνπηθψλ κεηαβαηηθψλ δνκψλ κε άκεζν ζπκπιήξσκα ηεο Νέαο Διιεληθήο θαηαγξάςακε ξήκαηα, ηα νπνία θαη θαηαλείκακε ζε 12 πίλαθεο ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο, κε βάζε ηε κέγηζηε νξηζκαηηθή αθνινπζία κίαο απιήο πξφηαζεο θαη ην ζεκαζηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ άκεζνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. αλζξψπηλν, ζπγθεθξηκέλν, κέξνο ηνπ ζψκαηνο, θ.ά.). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάςακε ξήκαηα ζε 9 πίλαθεο κε πιήξε αλάιπζε ησλ ζπληαθηηθψλ θαη θαηαλεκεηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ θαη ξήκαηα ζε 3 πίλαθεο πνπ

11 11 δελ δηαζέηνπλ πξνο ην παξφλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληαθηηθψλ θαη θαλεκεηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Γηα ην ζχλνιν, φκσο, ησλ ξεκάησλ πνπ θαηαγξάςακε, ζπλνιηθά 2.934, πξνζζέζακε ηα αληίζηνηρα ξήκαηα ζηε Γαιιηθή, θαζψο θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ησλ γαιιηθψλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (Boons, Guillet, Leclère 1976). Μειεηψληαο ηηο αληηζηνηρίεο, θαηαξηίζακε κία ηππνινγία ησλ αληηζηνηρηψλ πνπ πξνέθπςαλ, φπσο ε πιήξε αληηζηνηρία κεηαμχ ειιεληθψλ θαη γαιιηθψλ δνκψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ πηζαλψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Π.ρ. Ζ ζπζηεµαηηθόηεηα απινπνηεί ηε δηαδηθαζία = La régularité simplifie la procédure Mεηαζρεκαηηζκφο: Ζ ζπζηεκαηηθόηεηα θάλεη/θαζηζηά ηε δηαδηθαζία πην απιή = La régularité rend la procédure plus simple Θα επηρεηξήζνπκε λα απνδείμνπκε φηη ε ελζσκάησζε πηλάθσλ ιεμηθνχ-γξακκαηηθήο ζε ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλάιπζεο θπζηθψλ γισζζψλ, ηθαλά λα ζπλδπάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ αληηζηνηρίεο ξεκαηηθψλ δνκψλ κεηαμχ ελφο δεχγνπο γισζζψλ, ζα βειηίσλε ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο απηφκαηεο κεηάθξαζεο. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Boons, Jean-Paul, Guillet, Alain, Leclère, Christian (1976). La structure des phrases simples en français : classes de constructions transitives, Rapport de Recherches nº 6, LADL, Université de Paris 7, Université de Paris-Vincennes. Gross, Maurice (1975). Méthodes en syntaxe. Régime des constructions complétives, Paris, Hermann. Kyriacopoulou, Panayota-Tita (1990). Les dictionnaires électroniques : la flexion verbale en grec moderne, Thèse de doctorat, Paris, Université Paris 8, Saint- Denis. Nenopoulou-Drossou, Tonia (2001). Πεξί ηζνδπλαµίαο ζηε µεηάθξαζε, University Studio Press, Thessaloniki. Παξαζθεπή Γάηνπ ΤΠΔΠΘ Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ ςπρνκεηξηθνύ εξγαιείνπ «Υαξαθηεξηζηηθά Αλαπνθαζηζηηθόηεηαο ζηε ιήςε επαγγεικαηηθήο απόθαζεο» - «Career Indecision Profile» ηνπ S.D. Brown ε κηθξέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, φπνπ ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ δελ δηαζέηεη ηνπο πςεινχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη, ελδερνκέλσο νχηε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ ρψξν, επηιέγεηαη ε κεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ππαξρφλησλ ζηαζκηζκέλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ. Σα ακεξηθαληθά ςπρνκεηξηθά εξγαιεία έρνπλ ηε θήκε λα δηαζέηνπλ απμεκέλε εγθπξφηεηα, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξνληαη ζε κία επξεία πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηαζκίδνληαη ζε πνηθίιν πιεζπζκηαθφ δείγκα. ηελ εηζήγεζή καο απηή αλαιχνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε κεηάθξαζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ, αιιά θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε κεηάθξαζε παξφκνησλ εξγαιείσλ. Σν παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν Career Indecision Profile (Υαξαθηεξηζηηθά Αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ζηε ιήςε επαγγεικαηηθήο

12 12 απφθαζεο) ηνπ S.D. Brown, ζεκειησηή θαη ζεσξεηηθνχ ηεο θνηλσληθν-γλσζηηθήο ζεσξίαο ζην πεδίν ηεο ιήςεο επαγγεικαηηθήο απφθαζεο. ηελ παξνχζα πεξίπησζε ην κεηάθξαζκα δχν κεηαθξαζηψλ κε γιψζζα-πεγή ηα αγγιηθά θαη γιψζζα-ζηφρν ηα ειιεληθά επαλακεηαθξάδεηαη πξνο ηα αγγιηθά απφ δχν θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο, πνπ γλσξίδνπλ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (back translation) θαη ην ελδηάκεζν απηφ πξντφλ πεξλάεη απφ έιεγρν επηθχξσζεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξγαιείνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ ν θαηαζθεπαζηήο πξνηείλεη λέεο πξνζαξκνγέο έσο φηνπ ην κεηάθξαζκα θηάζεη λα πιεξνί ζην κεγαιχηεξν δπλαηφλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξρηθνχ εξγαιείνπ. Πξφζεζή καο είλαη εμεηάδνληαο ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπγθξίλνληαο ηα κεηαθξάζκαηα θαη αλαδεηθλχνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεηαθξαζκάησλ, θαζψο, επίζεο, ελζσκαηψλνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην ηειηθφ κεηάθξαζκα, λα ζρνιηάζνπκε ηε κεζνδνινγία, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα ζην ζεκαληηθφ απηφ ρψξν. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε ρξήζε ηνπ ζε ειιεληθφ πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Allalouf, A. (2003). Revising translated differential item functioning items as a tool for improving cross-lingual assessment. Applied Measurement in Education, 16(1), Cook, L. I., & Schmitt-Cascallar, A. P. (2005). Establishing score comparability for tests given in different languages. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & C. D. Spielberger (Eds.), Adapting educational and psychological tests for crosscultural assessment (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Ercikan, K., Gierl, M. J., McCreith, T., Puhan, G., & Koh, K. (2004). Comparability of bilingual versions of assessments: Sources of incomparability of English and French versions of Canada s national achievement tests. Applied Measurement in Education, 17, Gierl, M. J., & Khaliq, S. N. (2001). Identifying sources of differential item and bundle functioning on translated achievement tests: A confirmatory analysis. Journal of Educational Measurement, 38, Grisay, A. (2003). Translation procedures in OECD/PISA 2000 international assessment. Language Testing, 20(2), Hambleton, R. K. (2005). Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & C. D. Spielberger (Eds.), Adapting educational and psychological tests for crosscultural assessment (pp. 3 38). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Harkness, J. (2003). Questionnaire translation. In J. Harkness, F. J. R. Van de Vijver, and P. Mohler (Eds.), Cross-Cultural Survey Methods. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Solano-Flores, G., & Trumbull, E. (2003). Examining language in context: The need for new research and practice paradigms in the testing of English-language learners. Educational Researcher, 32(2), Tanzer, N. K., & Sim, C. O. E. (1999). Adapting instruments for use in multiple languages and cultures: A review of the ITC guidelines for test adaptations. European Journal of Psychological Assessment, 15,

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε εγγξάκκαηε θνηλσλία σο πξντφλ κεηαθνξάο ηνπ βηψκαηνο: πξνο κηα λέα κνξθή ιφγνπ. σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο*

Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε εγγξάκκαηε θνηλσλία σο πξντφλ κεηαθνξάο ηνπ βηψκαηνο: πξνο κηα λέα κνξθή ιφγνπ. σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο* 136. Η πολσηροπικόηηηα ζηη ζύγτρονη εγγράμμαηη κοινωνία ως προϊόν μεηαθοράς ηοσ βιώμαηος: προς μια νέα μορθή λόγοσ, ζηο Ποσρκός, Μ. & Καηζαρού Ε. (επιμ.)«βίωμα, μεηαθορά και πολσηροπικόηηηα: εθαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα