ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Καλλικράτειας. Στη Νέα Καλλικράτεια και στα γραφεία της.ε.υ.α.κ., σήµερα την 22α Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα τρίτη και ώρα 11:00 ( 11:00 π.µ. ), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το.σ. της.ε.υ.α. της.ε. Καλλικράτειας του ήµου Νέας Προποντίδας, µετά την επίδοση της 17ης / έγγραφης πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069 / 1980, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη αυτής της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε ( 5 ) µέλη ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ιορδανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος 2. Βαλασάκη Αναστασία, Αντιπρόεδρος 3. Θεργιός Νικόλαος, µέλος 4. Καµπάνης Κωνσταντίνος, µέλος 5. Τσοµπανάκης Κωνσταντίνος, µέλος Αρ. θέµατος : 2 / 2011 ΘΕΜΑ: «4η Επικαιροποίηση Τευχών ηµοπράτησης του έργου: Αρ. Απόφασης : 169 / 2011 Ανόρυξη και αξιοποίηση επτά υδρευτικών γεωτρήσεων, κατασκευή αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών µεταφοράς νερού καθώς και κατασκευή δυο υδατοδεξαµενών για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της ηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ήµου Νέας Προποντίδας». Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ντής Πασπάτης Αθανάσιος και για την τήρηση των πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του.σ. Ο ντής εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: Κύριε Πρόεδρε, κα Αντιπρόεδρε, κ. Σύµβουλοι λαµβάνοντας υπόψη: 1). Τις διατάξεις του Ν / 80 όπως ισχύει σήµερα. Κύριε Πρόεδρε, κα Αντιπρόεδρε, κ. Σύµβουλοι. Σας υποβάλλουµε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 3180 / / Τ.Υ..Ε.Υ.Α.Κ. έγγραφο που αφορά την εισήγηση για το θέµα: «4η Επικαιροποίηση Τευχών ηµοπράτησης του έργου: Ανόρυξη και αξιοποίηση επτά υδρευτικών γεωτρήσεων, κατασκευή αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών µεταφοράς νερού καθώς και κατασκευή δυο υδατοδεξαµενών για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της ηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ήµου Νέας Προποντίδας» ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ, Τ.Υ..Ε.Υ.Α.Κ. Αρ. Πρωτ. 3180/ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΡΥΞΗ 7 Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 13,5 ΧΛΜ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΜ. ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Τ.. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΑΤΩΝ, ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ, 1

2 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Η Α ΕΙΑ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 5571/ Στην διακήρυξη στο άρθρο 22, παρ. 8 διορθώθηκε η αναφορά σύµφωνα µε την τελευταία υπόδειξη της υπηρεσίας σας. 3. Στην ΕΣΥ στο άρθρο 23 απαλείφθηκε η αναφορά στην συµβατική απόσταση των 22,2 χλµ για την σύνταξη νέων τιµών µονάδων εργασιών. 4. Στην ΕΣΥ στο άρθρο 53 της ασφάλισης περιλήφθηκε η κάλυψη για θεοµηνίες. Πρόσθετες διορθώσεις της Τ.Υ..Ε.Υ.Α.Κ. για τον ξεκάθαρο συσχετισµό του τιµολόγιου της µελέτης µε τα τεύχη της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων, δεδοµένου ότι το τεύχος του τιµολογίου προηγείται στην σειρά ισχύος σε σχέση µε το τεύχος της ΤΣΥ (βλ. παράγραφο 5.2 της αναλυτικής διακήρυξης): 5. Σαφής συσχετισµός των άρθρων «Υ Ρ Α1- Γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10+3/4" πάχους d = 6 mm» και «Υ Ρ Α1- Γαλβανισµένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ 10+3/4" πάχους d = 6 mm» µε το τεύχος 07α-ΤΣΥ. 6. Σαφής συσχετισµός του άρθρου 5 ανόρυξης γεωτρήσεων στο τεύχος 07α-ΤΣΥ µε την ΙΠΑ / β / 606 / / ΦΕΚ 292Β-2003 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής έργων υδρογεωτρήσεων ως ελάχιστα όρια». Στο τεύχος 07α-ΤΣΥ εκτυπώθηκε ενσωµατώθηκε και το ΦΕΚ 292Β Στο τεύχος 07β-ΤΣΥ προστέθηκε το άρθρο 30 µε τίτλο «Μανδύας (χιτώνιο) ψύξης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος» για να δοθεί µια απλή περιγραφή της λειτουργίας του µανδύα, να δοθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις κατασκευής του και ο συσχετισµός του µε τα άρθρα «ΗΛΜ -82- ΜΑΝ ΥΑΣ150ΜΜ- Μανδύας ψύξης αντλητικού συγκροτήµατος ονοµαστικής διαµέτρου DN150 και µήκους 3 µέτρων» και «ΗΛΜ -82-ΜΑΝ ΥΑΣ200ΜΜ- Μανδύας ψύξης αντλητικού συγκροτήµατος ονοµαστικής διαµέτρου DN200 και µήκους 3 µέτρων» 8. Στο τεύχος Τ05-Τιµολόγιο Μελέτης, Τ03-Προϋπολογισµός και Τ02-Προµέτρηση, αναφορικά µε το 2

3 σχετικό άρθρο «Υ Ρ Μ-Α1-ΣΧ-«Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m (αφορά το τµήµα της διατοµής που θα απορριφθεί)» απαλείφθηκε η φράση «Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m» από την αρχική µορφή του άρθρου για να µην προκληθεί σύγχυση στους εργολάβους επειδή το έργο περιέχει ορύγµατα υδρευτικών δικτύων µε πλάτος πολύ µικρότερο των 5 µέτρων. 9. Στο τεύχος Τ05-Τιµολόγιο Μελέτης, Τ03-Προϋπολογισµός και Τ02-Προµέτρηση, αναφορικά µε το σχετικό άρθρο «Υ Ρ Α1-ΣΧ-«Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος υδρευτικού δικτύου σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη (αφορά το τµήµα της διατοµής που θα επανεπιχωθεί µε τα προϊόντα εκσκαφής)» απαλείφθηκε οποιαδήποτε αναφορά της λέξης «αρδευτικού» από την αρχική µορφή του άρθρου για να µην προκληθεί σύγχυση στους εργολάβους επειδή το έργο είναι καθαρά υδρευτικό. 10. Στο τεύχος Τ05-Τιµολόγιο Μελέτης, Τ03-Προϋπολογισµός και Τ02-Προµέτρηση, αναφορικά µε το σχετικό άρθρο «Υ Ρ Μ-Α1-ΣΧ-«Εκσκαφές ορυγµάτων υδρευτικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (αφορά το τµήµα της διατοµής προς απόρριψη)» απαλείφθηκε οποιαδήποτε αναφορά των λέξεων «τάφρος», «διώρυγα», «αποστράγγιση» από την αρχική µορφή του άρθρου για να µην προκληθεί σύγχυση στους εργολάβους επειδή το έργο περιέχει µόνο ορύγµατα υδρευτικών δικτύων. 11. Αλλαγή των στοιχείων διεύθυνσης και τηλεφώνων της.ε.υ.α.κ. ( λόγω µετακόµισης ) στο έντυπο προσφοράς και στην διακήρυξη. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μακεδονία - Θράκη ΚΩ : 09 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 0049 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ ΚΩ : 07 ΣΤΟΧΟΣ: Σύγκλιση ΚΩ : 1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) ΚΩ : 45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Έργα προστασίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιµου νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανοµή) ΚΩ : 4505 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ραστηριότητες που συνδέονται µε το περιβάλλον ΚΩ : µήνες.σ..ε.υ.α.κ., Π.Κ.Μ./Ε..Α., Τ.Υ..Ε.Υ.Α.Κ., Ο.Υ..Ε.Υ.Α.Κ. 926/2010/Τ.Υ..Ε.Υ.Α.Κ. ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ορισµός της ηµεροµηνίας της δηµοπρασίας, αφού υπολογισθούν οι αναγκαίες καθυστερήσεις από τις απαιτούµενες δηµοσιεύσεις στον τύπο 3

4 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: σύνταξη περίληψης διακήρυξης και αποστολή στον απαιτούµενο αριθµό εφηµερίδων. ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕ 5ΜΕΡΗ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΥΧΟΥΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Σ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ Π.Κ.Μ. / Ε..Α. ΕΑΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.2 ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 2. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 5. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ) 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ CD) Καλείται το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική νοµοθεσία. Το έγγραφο της Τ.Υ..Ε.Υ.Α.Κ. Την εισήγηση του ιευθυντού. Αποφασίζει οµόφωνα 1). Παραλαµβάνει τα τεύχη ηµοπράτησης, όπως έχουν παραδοθεί θεωρηµένα από την Τ.Υ. της.ε.υ.α.κ. 2). Ψηφίζει πίστωση ,48 σε βάρος του Κ.Γ.Λ υπό τίτλο: «Ανόρυξη και αξιοποίηση επτά υδρευτικών γεωτρήσεων, κατασκευή αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών µεταφοράς νερού καθώς και κατασκευή δυο υδατοδεξαµενών για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της ηµοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ήµου Νέας Προποντίδας», για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής, ενισχύοντας τον κωδικό αυτό µε το ποσό των ,48 µε τη µεταφορά ισόποσης πίστωσης µέσω του Κ.Γ.Λ «Πλεόνασµα εις νέον», ( αποθεµατικό ), από τους Κ.Γ.Λ.: Α). Από τον Κ.Γ.Λ υπό τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων και δεξαµενών», το ποσό των ,00. Β). Από τον Κ.Γ.Λ υπό τίτλο «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων Ύδρευσης.», το ποσό των ,00. Γ). Από τον Κ.Γ.Λ υπό τίτλο «Κατασκευή οικίσκου φύλακα Ε.Ε.Λ.», το ποσό των ,00. ). Από τον Κ.Γ.Λ υπό τίτλο «Προµήθεια συστηµάτων καταγραφής κυβικών νερού για τις δεξαµενές των Τ...Ε. Καλλικράτειας», το ποσό των ,00. Ε). Από τον Κ.Γ.Λ υπό τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», το ποσό των ,00. 3). Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισµό της ηµεροµηνίας της δηµοπρασίας και την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στον τύπο. 4

5 4). Ορίζει υπεύθυνη, την Υπάλληλό µας Κουµπαγιώτη ήµητρα, για την καταχώρηση των αιτηµάτων παραλαβής τευχών δηµοπράτησης σε ειδικό έντυπο, την είσπραξη του ποσού που αναγραφεί η διακήρυξη, την παράδοση των τευχών δηµοπράτησης, την υπογραφή του εντύπου και την παράδοση του στην Τ.Υ..Ε.Υ.Α.Κ. και στην 7µελη Επιτροπή για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. 5). Η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στην Τεχνική Υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 169 / 2011 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος Ιορδανίδης Ιωάννης 5

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του

Διαβάστε περισσότερα

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε))

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε)) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ04. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Μ. 926ΕΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ05.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. Μ. 926ΤΙΜ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΙΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ζαχ. Παπαζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 615,000.00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 615,000.00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα