ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1/1 31/12/2009 Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Έκθεση Επισκόπησης/Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές καταστάσεις της Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο από 1/1 31/12/ Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης εκεµβρίου Κατάσταση Ταµειακών Ροών για την περίοδο από 1/1 31/12/ Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από 1/1 31/12/ Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1/1 31/12/2009 Πληροφορίες του άρθρου 10 του ν.3401/2005 ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΗΛΩΣΕΙΣ (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, κ.κ. Γεώργιος Ανωµερίτης, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος, Νικόλαος Μουστάκης, Αναπληρωτής ιευθύνοντος Συµβούλου και Αλκιβιάδης Κορές δηλώνουµε, ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: οι οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε., και η έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ ΗΣ ΚΟΡΕΣ

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2009 Η παρούσα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, που είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, συντάχθηκε κατ εφαρµογή του νόµου 3556/2007 και των επ αυτού εκδοθεισών εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση µε αριθµό 7/448/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Έκθεση αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών σχετικά µε : τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη γενικότερη πορεία της εταιρείας στην αναφεροµένη περίοδο, καθώς και τις σχετικές µεταβολές στην περιουσιακή της κατάσταση τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην τρέχουσα οικονοµική χρήση και την επίδρασή τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις, τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που πιθανόν να προκύψουν για την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2010 τις συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων Κύριες ραστηριότητες Κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων, οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης & αποθήκευσης αγαθών, η διακίνηση των αυτοκινήτων, καθώς και η εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων). Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει λιµενικές εξυπηρετήσεις (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, διαχείρισης καταλοίπων, δεξαµενισµού κ.λ.π.) και αξιοποιεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της µε την παραχώρησή τους σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος. Επιδιώξεις & Στρατηγική Βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι : ανάπτυξη της εµπορικής της δραστηριότητας, κυρίως των τερµατικών σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων & αυτοκινήτων, µε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µέσω ανάπτυξης των απαραίτητων λιµενικών υποδοµών, µε στόχο την εξέλιξή τους σε µείζονες σταθµούς διαµετακοµιστικού εµπορίου προς τις αναδυόµενες αγορές των χωρών της Μαύρης Θάλασσας και της Α. Μεσογείου ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω βελτίωσης της απόδοσης των συντελεστών που ευνοούν την παραγωγικότητα αναβάθµιση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους εµπορικούς πελάτες ικανοποίηση των απαιτήσεων του επιβατικού κοινού όσον αφορά στην εξυπηρέτηση, έγκαιρη ενηµέρωση, µετακίνηση στους χώρους του λιµένα, ασφαλή και άνετη παραµονή στους επιβατικούς σταθµούς 1

5 βελτίωση της οικονοµικής θέσης της εταιρίας µέσω της συγκράτησης των δαπανών και αύξησης των εσόδων της αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού µέσω διαρκούς επιµόρφωσης και προσαρµογής στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα ανάπτυξη προγραµµάτων για την προστασία του Περιβάλλοντος, µε σεβασµό στους δηµότες των όµορων δήµων αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας κατά τρόπο που να προάγει το ευρύτερο κοινωνικό όφελος λειτουργία της Ανώνυµης Εταιρίας µε βάση τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, µε σεβασµό όµως και του δηµόσιου χαρακτήρα του Οργανισµού προάσπιση του συµφέροντος των µετόχων µέσω των κατάλληλων επιλογών που υπηρετούν τη µακροχρόνια κερδοφορία της εταιρίας και της δηµιουργίας υπεραξίας µέσω της συνεχούς ανάπτυξης Επενδυτικό Πρόγραµµα Η υλοποίηση των ανωτέρω επιδιώξεων διέπει την καθηµερινή λειτουργία και απεικονίζεται στο αναπτυξιακό πρόγραµµα που εγκρίθηκε από την Εταιρεία µέσω του προϋπολογισµού επενδύσεων για την 5ετία Τα έργα που περιλαµβάνει το πρόγραµµα επενδύσεων, όπως εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σε χιλ. Ευρώ) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατασκευή και εξοπλισµός 1 υπερυψωµένου µέσου ΕΤΕΠ, ΕΣΠΑ και σταθερής τροχιάς Αυτοχρηµατοδότηση περιµετρικά του λιµένος εντός λιµενικής ζώνης Πειραιά. 2 3 Μετατροπή του κτιρίου "Παγόδα" σε σταθµό εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιερόπλοιων και Ξενοδοχείο 5*. Μετατροπή του ακινήτου "Καστράκι" στην Ηετιώνια Ακτή σε θεµατικό πάρκο ναυτιλίας και πόλης Πειραιά Σύµβαση παραχώρησης Συγχρηµατοδότηση 2

6 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σε χιλ. Ευρώ) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μετατροπή της νότιας αποθήκης της Ηετιώνιας Συγχρηµατοδότηση 4 Ακτής σε αίθουσες ή µουσειακών αυτοχρηµατοδότηση δραστηριοτήτων. 5 Επέκταση του νότιου µέρους του Κεντρικού Λιµένα για την εξυπηρέτηση ΕΤΕΠ/ΕΣΠΑ κρουαζιερόπλοιων. Εκθεσιακό - Συνεδριακό στην περιοχή Λιµένος Λέοντος. Κατασκευή ανατολικού τµήµατος Προβλήτα ΙΙΙ ΣΕΜΠΟ. Ολοκλήρωση νέου Προβλήτα Ι Εµπορευµατοκιβωτίων στο Εµπορικό Λιµάνι. Επέκταση σταθµού κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Λέοντος. Ολοκλήρωση κτιρίου διοίκησης ΣΕΜΠΟ Ι στο Εµπορικό Λιµάνι Μετατροπή Πέτρινης Αποθήκης σε επιβατηγό σταθµό και αίθουσες τέχνης Σύµβαση παραχώρησης Χρηµατοδότηση από ΣΕΠ ΑΕ, βάσει σύµβασης παραχώρησης Ίδια κεφάλαια Γ ΚΠΣ ΕΤΕΠ Ίδιοι πόροι ή ΕΣΠΑ Ίδιοι πόροι ΕΤΕΠ ΕΣΠΑ Ίδιοι πόροι Συγχρηµατοδότηση Βελτιώσεις υπάρχουσας ή δοµής. αυτοχρηµατοδότηση 13 Κατασκευή νέου ΣΙΛΟ ΕΣΠΑ / ΕΤΕΠ Λειτουργία ελικοδροµίου. Έτοιµο Ίδιοι πόροι Νέο ενιαίο κτίριο Τελωνείων στην περιοχή Ίδιοι πόροι ΕΤΕΠ Ο Υ. Νέο κρηπίδωµα κρουαζιερόπλοιων σε Αγ. Νικόλαο ΕΣΠΑ / ΕΤΕΠ 3

7 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σε χιλ. Ευρώ) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 17 Νέο κρηπίδωµα ακτοπλοΐας σε λιµένα Αλών (ΕΗΣ) ΕΣΠΑ / ΕΤΕΠ Περιβαλλοντικές υποδοµές (α) 18 αποβλήτων, (β) Σύνταξη ενέργειας, (γ) οπτικών Μελέτης ινών, (δ) πρασίνου, (ε) ΕΣΠΑ / ΕΤΕΠ φωτοβολταϊκών σε λιµάνι ακτοπλοΐας Εγκαταστάσεις υποσταθµών µεσαίας τάσης για τροφοδοσία σε πλοία. Ολοκλήρωση σιδηροδροµικών σταθµών σε σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων. Parking αυτοκινήτων σε Ακτή Βασιλειάδη. Αναβάθµιση terminal περιοχής "Λεµονάδικα". Εκβάθυνση Κεντρικού Λιµένα. Έργα Αναβάθµισης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Μετατροπή του κτιρίου ΣΙΛΟ σε Εθνικό Ναυτικό Μουσείο. Συµµετοχή στη διαµόρφωση των εισόδων των ήµων Περάµατος και Κερατσινίου. Ανακαίνιση εξοπλισµού µε φιλοπεριβαλλοντικά µέσα. (ενέργεια, πράσινο, φωτοβολταϊκά) Εξοπλισµός µηχανηµάτων & µέσων. Εξοπλισµός αναβάθµισης. Σύνταξη Μελέτης Ίδιοι πόροι Σύνταξη Μελέτης Χρηµατοδότηση ΟΣΕ Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι, ΕΤΕΠ, συγχρηµατοδότηση Ίδιοι πόροι / ΕΤΕΠ Σύνταξη Μελέτης Σύνταξη Μελέτης Ίδιοι πόροι ΕΣΠΑ / ΕΤΕΠ ΕΣΠΑ Ίδιοι πόροι ΕΣΠΑ Ίδιοι πόροι ΕΣΠΑ Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι 4

8 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σε χιλ. Ευρώ) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επέκταση βόρειου 30 Κεντρικού Λιµένα για Συνδυαστικά µε Υπό την εξυπηρέτηση της ανάπλαση µελέτη επιβατηγού και ραπετσώνας τουριστικής κίνησης Εγκατάσταση νέας δεξαµενής στο Πέραµα και εγκατάλειψη των παλαιών δεξαµενών, οι οποίες θα δοθούν για χρήση στην Ακτή Πολιτισµού. Αυτόνοµη λειτουργία ISPS για τον Πειραιά. ηµιουργία θυγατρικής εταιρίας Logistics ΟΛΠ Α.Ε. Θυγατρική Αναπτυξιακή Εταιρία υπηρεσιών για τη στήριξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας Πειραιά. Μετατροπή της µεγάλης αποθήκης της Ηετιώνιας Ακτής σε κέντρο πολλαπλών χρήσεων και καινοτοµίας. Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµού Προβλήτα ΙΙ ΣΕΜΠΟ. Υπό µελέτη Σύνταξη Μελέτης Σύνταξη Μελέτης Ίδρυση εταιρίας Συνδυαστικά µε ΝΕΖ ΕΣΠΑ Ίδιοι πόροι ΕΤΕΠ - ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ Ίδιοι πόροι Αυτοχρηµατοδότηση Έχει εγκριθεί µελέτη Χρηµατοδότηση από ΣΕΠ Α.Ε., βάσει σύµβασης παραχώρησης. Το κύριο έργο του επενδυτικού προγράµµατος , δηλαδή η κατασκευή και ο εξοπλισµός της Προβλήτας Ι προχώρησε ικανοποιητικά κατά το 2009 και αναµένεται να ολοκληρωθεί κανονικά µέχρι την 31 η Μαΐου Βέβαια το πρόβληµα που δηµιούργησε η παράδοση του χρόνου σε χρόνο µεταγενέστερο της Παραχώρησης της Προβλήτας ΙΙ παραµένει, αφού αποστέρησε τον ΟΛΠ από τη σχετική πελατεία του την οποία θα πρέπει να προσπαθήσει να ανακτήσει. 5

9 Το κόστος του έργου της Προβλήτας Ι που έχει διαµορφωθεί µέχρι έχει ως ακολούθως: Αντικείµενο Έργου Μέχρι Προσθήκες 2009 Κόστος Ανεκτέλεστο Μέρος Σύνολο Επένδυσης Κατασκευή Προβλήτας Ι Προέκταση -» Γερανογέφυρες RMG ΟΣΜΕ Κτίριο Αναβάθµιση P-MIS Λοιπά Σύνολο Α. Επιπτώσεις ιεθνούς Συγκυρίας Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 επέδρασε αρνητικά στο παγκόσµιο εµπόριο και στους όγκους διακίνησης εµπορευµάτων από τα λιµάνια. Η αρνητική αυτή πορεία συνεχίστηκε και το Αποτέλεσµα της κρίσης ήταν ότι τα περισσότερα λιµάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης το 2009 κατέγραψαν διψήφια µείωση στη διακίνηση Εµπορευµατοκιβωτίων. Έτσι, εκτιµάται ότι η διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων στη Μεσόγειο µειώθηκε κατά περίπου 23%. Είναι χαρακτηριστικό ότι, λόγω της περιορισµένης ζήτησης, περίπου το 11% του παγκόσµιου στόλου πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων παροπλίστηκε και οι περισσότερες εταιρείες εφάρµοσαν πρακτικές πλεύσης χαµηλών ταχυτήτων για τον περιορισµό των εξόδων, χωρίς όµως να αποφύγουν τη µείωση των εσόδων και τις λειτουργικές ζηµιές για το Στο σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων του Πειραιά η διακίνηση ανήλθε σε teu, σηµειώνοντας αύξηση κατά 53,3% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η αύξηση όµως αυτή οφείλεται στην πολύ µειωµένη διακίνηση που σηµειώθηκε το 2008, εξ αιτίας των κινητοποιήσεων του προσωπικού που αντιδρούσε στην παραχώρηση της Προβλήτας ΙΙ. Η επίδραση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης ήταν έντονα αισθητή, σε παγκόσµιο επίπεδο και στον τοµέα διακίνησης οχηµάτων. Η µείωση των πωλήσεων οχηµάτων είχε ως αποτέλεσµα τη λήψη κρατικών µέτρων ενίσχυσης των αυτοκινητοβιοµηχανιών ή τη συγχώνευσή τους. Η διακίνηση στους σταθµούς αυτοκινήτων του Πειραιά το 2009 κατέγραψε µείωση κατά 50,2%, σε σχέση µε το 2008, και ανήλθε σε οχήµατα. Το εγχώριο φορτίο -λόγω των µειωµένων πωλήσεων στη χώρα, αλλά και τη διακοπή του µέτρου της απόσυρσης- µειώθηκε κατά 23,1%, ενώ και η διακίνηση οχηµάτων µεταφόρτωσης µειώθηκε κατά 68,7% εξ αιτίας της ραγδαίας πτώσης της ζήτησης αυτοκινήτων στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, για τις οποίες ο Πειραιάς αποτελεί το σηµαντικότερο λιµάνι µεταφόρτωσης. 6

10 Β. Εξέλιξη - Μεταβολές Οικονοµικών Αποτελεσµατικών Μεγεθών Χρήσης Τα έσοδα της χρήσης από την κύρια δραστηριότητα του Οργανισµού ανήλθαν σε 128,48 εκατ., έναντι των 116,04 εκατ. της χρήσης 2008, δηλαδή αυξήθηκαν κατά περίπου 12,44 εκατ. ή 10,72%. Η αύξηση αυτή, παρά την απεργία Οκτωβρίου Νοεµβρίου 2009, οφείλεται στα αυξηµένα έσοδα του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων κατά 10,8 εκατ. και στα έσοδα Προσόρµησης και Επιβατών κατά 3,9 εκατ., που αντιστάθµισαν την αντίστοιχη µείωση, κυρίως, του Σταθµού Αυτοκινήτων κατά 7,8 εκατ. Η µείωση της κίνησης των αυτοκινήτων οφείλεται, στο µέγιστο ποσοστό της, στην κρίση που πλήττει τόσο την εσωτερική αγορά, όσο και τις αγορές των χωρών της Μαύρης Θάλασσας που εξυπηρετούνται από το Λιµάνι του Πειραιά. Η ΟΛΠ ΑΕ παρουσίασε στη χρήση 2009, για πρώτη φορά στην ιστορία της ως Ανώνυµη Εταιρία, ζηµιά ποσού 38,3 εκατ. Η ζηµιά αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις ακόλουθες δαπάνες: Ποσό απάνη σε εκατ. Πρόβλεψη αποζηµιώσεων και λοιπών επιβαρύνσεων λόγω Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία 19,5 Ζηµιές από εκποίηση απαξίωση παγίων 5,1 Πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις τρίτων 19,8 Λοιπά 1,2 Σύνολο 45,6 Το ποσόν των 45,6 εκατ. είναι αυξηµένο κατά 43,4 εκατ. και δικαιολογεί σχεδόν πλήρως την απόκλιση από τα αποτελέσµατα της χρήσης 2008 που ήταν κερδοφόρα κατά 8,9 εκατ. (38,3 + 8,9 = 47,2). Τέλος, τα αυξηµένα κατά 16,3 εκατ. (141,8 125,5) συνολικά (οργανικά και ανόργανα) έσοδα υπεραντισταθµίστηκαν από αντίστοιχη αύξηση των συνολικών δαπανών, εκτός των έκτακτων και ανόργανων ( 45,6 εκατ.), κατά 20,7 εκατ. ήτοι διαφορά 4,4 εκατ. ηλαδή, η διαφορά των αποτελεσµάτων της χρήσης 2009 διαµορφώνεται ως εξής: Αποτ-σµα Χρήσης ,9 κέρδος Συν επιπλέον έσοδα 16,3 Μείον επιπλέον - έξοδα 20,7 - έκτακτα αποτ/τα 43,4 Αποτ-σµα Χρήσης ,9 7

11 Συνολικές Υποχρεώσεις: Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ ,54 έναντι Ευρώ ,19 αυτών του Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις σχηµατισθείσες στην αναφερόµενη περίοδο προβλέψεις ,27 (Σηµ. 17), καθώς και στην αύξηση του υπολοίπου των προµηθευτών λόγω των επενδύσεων στον προβλήτα Ι. Λοιποί Αριθµοδείκτες της Εταιρείας: ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 1,08 1,56 ΕΙ ΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ [(ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ)/ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ] 1,05 1,43 ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 0,29 0,26 Γ. Σηµαντικά Γεγονότα χρήσης 2009 και α τριµήνου 2010 α. Το σηµαντικότερο γεγονός που έλαβε χώρα στη διάρκεια της αναφερόµενης χρήσης είναι η έναρξη λειτουργίας (Οκτώβριος 2009) της Προβλήτας ΙΙ υπό τον νέο Πάροχο, δηλαδή την Α.Ε. Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιώς (ΣΕΠ ΑΕ). Το γεγονός αυτό ανέτρεψε πλήρως τα δεδοµένα, όχι µόνο για την Εκµετάλλευση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του ΟΛΠ, αλλά του συνόλου του Οργανισµού. Στη ιοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. εναπόκειται να εκτιµήσει σωστά τα νέα δεδοµένα και να τα εκµεταλλευτεί -όσο γίνεται καλύτερα- προς όφελος όχι µόνο της Εταιρίας, αλλά και των άµεσα ή έµµεσα συναλλασσόµενων µε το Λιµάνι. Οι κινητοποιήσεις του προσωπικού -που έλαβαν χώρα κατά τον χρόνο παράδοσης της Προβλήτας ΙΙ στον νέο Πάροχο, όσο και η µειωµένη απόδοση στην περίοδο που προηγήθηκε αυτής- είχαν αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. Ήδη η κατάσταση έχει πλήρως οµαλοποιηθεί. β. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3654/08, η ισχύς του οποίου παρετάθη µέχρι Παράλληλα αξιοποιήθηκε και η δυνατότητα που έδινε σχετική πρόβλεψη στο Πρακτικό Συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της νέας ιοίκησης και των σωµατείων τον εκέµβριο του Τα άτοµα που απεχώρησαν, κατά περίπτωση, και το κόστος της σχετικής αποζηµίωσης που κατεβλήθη στους αποχωρήσαντες έχουν ως εξής: 8

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ν. 3654/ ,2 2,2 Ν. 3816/10* 65 10,8 3,7 Αποχωρήσεις Βάσει Συµφωνίας 66 1,6 4,0 Σύνολο ,6 9,9 * Με τον Ν. 3816/10 δόθηκε δίµηνη παράταση για εφαρµογή του Ν. 3654/08. Η ετήσια µείωση του κόστους µισθοδοσίας που αντιστοιχεί στις προαναφερόµενες αποχωρήσεις, µε βάση τα στοιχεία µισθοδοσίας του 2009, ανέρχεται σε 9,9 εκατ. γ. Η πορεία των έργων κατασκευής της Προβλήτας Ι είναι ικανοποιητική και ο στόχος για την έναρξη λειτουργίας την εκτιµάται βάσιµα ότι θα επιτευχθεί. Το τελικό κόστος της επένδυσης εκτιµάται σε 175 εκατ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναµικότητα της Προβλήτας Ι έχουν ως ακολούθως: 1. Κρηπιδώµατα Ανατολικό Κρηπίδωµα Μήκος: 476,50 m Βάθος: 18 m Γερανογέφυρες: 4 Γ/Γ τύπου Super Post Panamax - ανυψωτικής ικανότητας 65 tn - ικανότητα φορτοεκφόρτωσης έως 22 σειρές εγκάρσια - µήκος OUT REACH 60m - µήκος BACK REACH 20m υτικό Κρηπίδωµα Μήκος: 300 m Βάθος: 12 m Γερανογέφυρες: 3 Γ/Γ τύπου Panamax - ανυψωτικής ικανότητας 65 tn - ικανότητα φορτοεκφόρτωσης έως 13 σειρές εγκάρσια - µήκος OUT REACH 38m - µήκος BACK REACH 16m 9

13 2. Χώροι Αποθήκευσης - Στοιβασίας Στην Προβλήτα Ι υπάρχουν οι ακόλουθοι χώροι εναπόθεσης Ε/Κ: RMG 1 η Σειρά m 2, θέσεις εδάφους RMG 2 η Σειρά m 2, θέσεις εδάφους 966 Χώρος Ψυγείων (Reefer) m 2, θέσεις εδάφους 144 Χώρος επικινδύνων (ΙΜΟ) m 2, θέσεις εδάφους 159 Ντάνα ΟΣΜΕ m 2, θέσεις εδάφους 195 Ντάνα Κενών m m θέσεις εδάφους m 2 Σύνολο Χώρου Ε/Κ m 2 Τρόπος στοιβασίας κατά περιοχή: Ντάνα RMG, πυκνή στοιβασία, µέχρι 5 m καθ ύψος Χώρος Ψυγείων(Reefer) µέχρι 2 m καθ ύψος Χώρος επικίνδυνων(ιμο) µέχρι 5 m καθ ύψος Ντάνα ΟΣΜΕ µέχρι 2 m καθ ύψος Ντάνα Κενών µέχρι 5 m καθ ύψος 3. υναµικότητα Η ετήσια υναµικότητα του Προβλήτα Ι µπορεί να ανέλθει σε TEU s, υπό τις εξής προϋποθέσεις: η µέση ετήσια κάλυψη του διαθέσιµου χώρου Ε/Κ - 76% έµφορτα - 69% κενά η αναλογία φορτίου local/transit 40/60 ο µέσος χρόνος παραµονής του Ε/Κ στο terminal είναι 7 ηµέρες δ. Ένα άλλο, επίσης σηµαντικό έργο για τη λειτουργία, τόσο του Εµπορευµατικού Σταθµού, όσο και των Σταθµών Αυτοκινήτων, που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η σιδηροδροµική σύνδεση του Ικόνιου µε το Θριάσιο. Η ΟΛΠ Α.Ε. έκανε και κάνει ό,τι απαιτείται από την πλευρά της, µε παράλληλες ενέργειες προς τα αρµόδια υπουργεία και την ΕΡΓΟΣΕ, ώστε το έργο να είναι έτοιµο µέσα στο πρώτο τρίµηνο του Προοπτική - Αναµενόµενες Εξελίξεις, Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το 2010 α. Το είδος των ασκούµενων από την ΟΛΠ ΑΕ δραστηριοτήτων είναι µεταξύ των πρώτων που δέχονται τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις από την αυξοµείωση του διεθνούς εµπορίου, το οποίο -λόγω της διεθνούς κρίσηςβρίσκεται αυτή την περίοδο υπό συρρίκνωση. Έτσι, ο αντίκτυπος από την εξέλιξη της διεθνούς κρίσης στα αναµενόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα της διανυόµενης χρήσης 2010 θα είναι άµεσος. 10

14 Η ακριβέστερη καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τα µεγέθη της ΟΛΠ ΑΕ, επιβάλλει το διαχωρισµό µεταξύ των εξελίξεων σε: διεθνές επίπεδο τοπικό επίπεδο Εξ αυτών, το διεθνές transit φορτίο µπορεί να αυξηθεί αν υπάρξει θετική εξέλιξη στον όγκο του διεθνούς εµπορίου, παρά την αναµενόµενη στασιµότητα του εγχώριου φορτίου, µε εύλογη επίδραση στον κύκλο εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ. β. Ο κυριότερος κίνδυνος για τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 είναι αυτός που εγκυµονεί η αυτόνοµη λειτουργία της Προβλήτας Ι υπό τη διπλή πίεση, του ανταγωνισµού και της διεθνούς κρίσης. Η διοίκηση της Εταιρίας ξεκίνησε ήδη την καµπάνια για προσέλκυση φορτίων, τα αποτελέσµατα της οποίας δεν µπορεί να εκτιµήσει πριν από την έναρξη λειτουργίας της Προβλήτας. ιανοµή Κερδών χρήσης Για τη χρήση 2009 η Εταιρεία εµφανίζει καθαρές ζηµιές ύψους ,27 και δεν θα διανείµει µέρισµα. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες. Πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρεία, δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συµβαλλοµένων µερών, καθώς κατά πάγια τακτική λαµβάνει προκαταβολές ή εγγυητικές επιστολές για την παροχή υπηρεσιών. Κίνδυνος επιτοκίων. Ο τραπεζικός δανεισµός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και υπόκειται σε κυµαινόµενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προκειµένου να µειώσει την έκθεση της στον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από πιθανή µεταβολή των επιτοκίων. Η ανάλυση της ευαισθησίας του αποτελέσµατος σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (ταµειακά διαθέσιµα) και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (δάνεια) της εταιρείας ως προς τον κίνδυνο του επιτοκίου εµφανίζεται στον σχετικό πίνακα της Σηµείωσης 4 (παρ. ζ) επί των οικονοµικών καταστάσεων. Συναλλαγµατικός κίνδυνος. Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται διεθνώς, ούτε έχει µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από διακυµάνσεις σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Κίνδυνος Ρευστότητας. Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται µε τη διατήρηση επαρκών χρηµατικών διαθεσίµων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηµατοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταµειακών ροών.. Τα χρηµατικά διαθέσιµα ανέρχονται σε ,96 και έχουν εξασφαλισθεί τραπεζικές πιστώσεις από α) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ,00 τα οποία εκταµιεύθηκαν την 10/02/2010 και β) Λοιπές Τράπεζες ,00. 11

15 Εποχικότητα: εν υπάρχει ουσιώδης εποχικότητα στη δραστηριότητα της εταιρίας. Ε. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται αυτά που προβλέπονται από το.λ.π. 24. εν υπάρχει ουσιώδης διαφοροποίηση των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη σε σχέση µε τις συναλλαγές αυτές που έγιναν στην προηγούµενη χρήση. Συγκεκριµένα οι συναλλαγές αφορούν µόνο τις αµοιβές των µελών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών, οι οποίες στη χρήση 2009 ανέρχονται σε Ευρώ ,55 (Ευρώ ,11 το 2008). Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Η Εταιρεία προχώρησε σε ριζική αναµόρφωση του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, η εφαρµογή του οποίου ξεκίνησε από την 1/10/2008. Ο Ο.Λ.Π. µε τη νέα απλούστερη οργανωτική δοµή προσαρµόζεται στα σύγχρονα δεδοµένα εργασίας και αγοράς, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα και την ανταγωνιστικότητά του. Η νέα Οργανωτική δοµή είναι ευέλικτη και µε σαφή πελατοκεντρικό προσανατολισµό. ΟΛΠ & Περιβάλλον Η ορθή περιβαλλοντολογική διαχείριση και λειτουργία αποτελεί προτεραιότητα του ΟΛΠ ως το σηµαντικότερο στοιχείο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του. Ο OΛΠ έχει διαµορφώσει και εφαρµόζει συγκεκριµένη πολιτική και στρατηγική για το περιβάλλον µε σκοπό τον συνεχή εντοπισµό πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την λήψη κατάλληλων διορθωτικών µέτρων, την πρόληψη ρύπανσης και τη συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση των δραστηριοτήτων του. Στα πλαίσια αυτά, εφαρµόζεται πιστοποιηµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το Port Environmental Review System (PERS), το οποίο είναι ένα Ευρωπαϊκό σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης για λιµενικές δραστηριότητες, ενώ έχει καταρτισθεί και εφαρµόζεται, περιβαλλοντικός κανονισµός, Σχέδια για την Αντιµετώπιση Eκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και για τη διαχείριση αποβλήτων πλοίων και λειτουργικών αποβλήτων εγκαταστάσεων και παράλληλα υλοποιούνται προγράµµατα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων για την αξιολόγηση της ποιότητας του θαλασσίου, ακουστικού κα ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος. Τέλος, υπάρχει σχεδιασµός για την υλοποίηση φυτοτεχνικών διαµορφώσεων και για την µελέτη σχετικά µε την ενεργειακή διαχείριση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του. Επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου (Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ7 του Ν3556/2007) ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πενήντα εκατοµµύρια ( ) και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατοµµύρια ( ) µετοχές, 12

16 ονοµαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ ( 2.) Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει ιδιαίτερους περιορισµούς στα δικαιώµατα των µετόχων, σε σχέση µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Κατ εξαίρεση, τα άρθρα 4 παρ. 2 και 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπουν ότι η ελάχιστη συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δεν δύναται να υπολείπεται του ποσοστού 51%. Επιπλέον σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόµου 3631/2008 (ΦΕΚ Α 6/ ), επί ανωνύµων εταιριών εθνικής στρατηγικής σηµασίας, που έχουν ή είχαν µονοπωλιακό χαρακτήρα, και ιδίως όταν πρόκειται για εταιρίες που έχουν στην κυριότητά τους ή εκµεταλλεύονται ή διαχειρίζονται εθνικά δίκτυα υποδοµών, η απόκτηση από άλλο µέτοχο, εκτός του Ελληνικού ηµοσίου, ή από συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920, ή από µετόχους που δρουν από κοινού µε εναρµονισµένο τρόπο, δικαιωµάτων ψήφου από 20% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και άνω, προϋποθέτει την προγενέστερη έγκριση της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002, κατά τη διαδικασία του νόµου αυτού. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του Ν3556/2007. Βασικός µέτοχος της Εταιρείας είναι το Ελληνικό ηµόσιο µε ποσοστό 74,14 %. Η Lansdowne Partners Limited Partnership δικαιούται να ασκεί κατά την κρίση της τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε µετοχές του ΟΛΠ Α.Ε (ποσοστό έµµεσων δικαιωµάτων ψήφου: 6,90%.),που κατέχουν τα ακόλουθα funds: Lansdowne European Equity Fund Limited, Lansdowne European Long Only Fund Limited, Lansdowne European Long Only Fund LP, Lansdowne European Strategic Equity Fund LP, και κανένα από τα οποία δεν κατέχει ποσοστό άνω του 5% των δικαιωµάτων ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. εν προβλέπονται περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που να απορρέουν από τις µετοχές της Εταιρείας. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας. 13

17 εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης του Καταστατικού. Σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι δεκατριµελές και αποτελείται από: έκα (10) µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, µεταξύ των οποίων ο ιευθύνων Σύµβουλος, ο οποίος προσλαµβάνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 του Καταστατικού, δηλ προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, µετά από δηµόσια προκήρυξη της θέσης από το.σ της εταιρείας, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσει την ανάθεση των καθηκόντων ιευθύνοντος Συµβούλου στον Πρόεδρο.Σ. ύο (2) εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρεία, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, είναι εργαζόµενοι στην Εταιρεία και προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιµενεργατών. Οι υποψηφιότητες των προσώπων αυτών υποδεικνύονται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός αφότου ειδοποιηθεί η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση από τον Πρόεδρο του.σ. της εταιρείας, ύστερα από διαδικασία εκλογής τους από τις οργανώσεις τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα σχετική νοµοθεσία. Έναν (1) εκπρόσωπο του ήµου στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η υποψηφιότητα του οποίου υποδεικνύεται από το οικείο ηµοτικό Συµβούλιο. Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, εκτός της θητείας του ιευθύνοντος Συµβούλου, η διάρκεια της οποίας είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπολοίπων µελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του Καταστατικού. Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων ή αγορά ιδίων µετοχών Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται, µε τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µε την προϋπόθεση ότι η οποιαδήποτε αύξηση δεν έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου κάτω του 51%. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο τρόπος κάλυψης, ο αριθµός και το είδος των µετοχών που θα εκδοθούν, η ονοµαστική αξία και η τιµή διάθεσής τους, καθώς και η προθεσµία κάλυψης. Οι πιο πάνω εξουσίες µπορεί να εκχωρούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπόκειται δε στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του Άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση που λαµβάνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, µέχρι του 14

18 ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι πιο πάνω εξουσίες του ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, ενώ η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του Άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής. εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. εν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες. Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2010 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 15

19 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» µε δ.τ. «Ο.Λ.Π. Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε., που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2009, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

20 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2010 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Λ. Κηφισίας 124, Αθήνα, ΤΚ Α.Μ. ΣΟΕΛ.: 132 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ.: 13701

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2009

22 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Σηµ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2008 Έσοδα από πωλήσεις και λοιπές υπηρεσίες , ,45 Κόστος πωλήσεων 25 ( ,97) ( ,32) Μικτά Αποτελέσµατα , ,13 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 25 ( ,13) ( ,35) Λοιπά λειτουργικά έσοδα , ,17 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 26 ( ,06) ( ,53) Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης ( ,56) ,42 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα , ,49 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 27 ( ,33) ( ,38) Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα , ,11 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου προ Φόρων ( ,28) ,53 Φόρος εισοδήµατος ,01 ( ,10) ( ,27) ,43 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους ( ,27) ,43 Βασικά Κέρδη/(Ζηµιές) Ανά Μετοχή 30 (1,34) 0,22 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 22 0,00 0,07 Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2010 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΑΡ ΟΥ Α..T. AZ ΑΡ.Α. Ο.Ε.Ε Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ώς άνω κατάστασης συνολικών εσόδων

23 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου η εκεµβρίου η εκεµβρίου η Ιανουαρίου 2008 (Σηµ. 33) Σηµ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και µακρ/σµες απαιτήσεις Ενσώµατα πάγια στοιχεία , , ,81 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , ,79 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , ,00 Aναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , , ,21 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , , ,81 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα , , ,35 Απαιτήσεις από πελάτες , , ,15 Λοιπές απαιτήσεις , , ,52 Χρηµατικά διαθέσιµα , , ,06 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,89 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , ,00 Αποθεµατικά , , ,92 Κέρδη εις νέο , , ,37 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,29 Προβλέψεις και Μακρ/σµες Υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις παγίων , , ,88 Προβλέψεις υποχρεώσεων προς εργαζόµενους , , ,00 Λοιπές Προβλέψεις , , ,26 Μακρ/σµες υποχρεώσεις από χρηµ/κές µισθώσεις , , ,05 Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών , , ,87 Έσοδα εποµένων χρήσεων ,47 0,00 0,00 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,06 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές , , ,16 Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών , , ,93 Βραχ/σµες υποχρεώσεις από χρηµ/κές µισθώσεις , , ,67 Μερίσµατα πληρωτέα 22 0,00 0,00 0,00 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα , , ,22 Φόρος Εισοδήµατος 23 0,00 0, ,56 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , ,54 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ,89 Πειραιάς 29 Μαρτίου 2010 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΑΡ ΟΥ Α..T. AZ ΑΡ.Α. Ο.Ε.Ε Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ώς άνω Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

24 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ /01-31/12/ /01-31/12/2008 Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσµατα προ φόρων ( ,28) ,53 Προβλέψεις ,54 ( ,00) Καθαρές αποσβέσεις ενσωµάτων και ασωµάτων ακιν/σεων , ,50 Αποµειώσεις ενσωµάτων και άυλων παγίων περιουσ. στοιχείων ,17 0,00 Πιστωτικοί τόκοι ( ,61) ( ,49) Χρεωστικοί τόκοι , ,38 Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας ,60 0, , ,92 (Αύξηση) Μείωση Απαιτήσεις από πελάτες ( ,30) ( ,05) Λοιπές απαιτήσεις ( ,09) ( ,87) Αποθέµατα ,96 ( ,92) Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8.450,00 (8.233,90) Αύξηση (Μείωση) Προµηθευτές ,33 ( ,40) Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα , ,75 Χρεωστικοί τόκοι ( ,33) ( ,38) Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 ( ,14) Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,01 Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Επιχορηγήσεις Παγίων ,00 0,00 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων ( ,39) ( ,97) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων , ,27 Τόκοι εισπραχθέντες , ,49 Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ,83) ( ,21) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Ανάληψη βραχ/σµων υποχρεώσεων από χρηµ/κές µισθώσεις 0,00 0,00 Αποπληρωµή βραχ/σµων υποχρεώσεων από δάνεια ( ,93) ( ,93) Αποπληρωµή βραχ/σµων υποχρεώσεων από χρηµ/κές µισθώσεις ( ,10) ( ,56) Ανάληψη µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων από δάνεια 0, ,00 Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,00) ( ,00) Ταµειακές ροές από (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ,03) ,51 Ταµειακές Εισροές (Εκροές) ( ,41) ( ,69) Πλέον: Χρηµατικά ιαθέσιµα Έναρξης Περιόδου , ,06 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τέλους Περιόδου , ,37 Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2010 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΑΡ ΟΥ Α..T. AZ ΑΡ.Α. Ο.Ε.Ε Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ώς άνω κατάστασης ταµειακών ροών

25 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Αποθεµατικά Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Τακτικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Σύνολο Αποθεµατικών Αποτελέσµατα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 Ιανουαρίου , , , , , ,97 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής σχηµατισµού πρόβλεψης φορολογικών διαφορών ( ,68) ( ,68) 1 Ιανουαρίου 2008 (αναθεωρηµένη) , , , , , ,29 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα , ,43 Τακτικό Αποθεµατικό , ,22 ( ,22) 0,00 Μερίσµατα Πληρωτέα ( ,00) ( ,00) 31 εκέµβριος , , , , , ,72 Μετοχικό Αποθεµατικά ΣΥΝΟΛΟ Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Τακτικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Σύνολο Αποθεµατικών Αποτελέσµατα εις νέο ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ιανουάριος , , , , , ,72 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα ( ,27) ( ,27) Τακτικό Αποθεµατικό , ,92 ( ,92) 0,00 Μερίσµατα Πληρωτέα ( ,00) ( ,00) 31 εκέµβριος , , , , , ,45 Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2010 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Α..T. AZ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΑΡ ΟΥ ΑΡ.Α. Ο.Ε.Ε Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ώς άνω κατάστασης µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων

26 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

27 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφ εξής ΟΛΠ, ή η Εταιρεία ) ιδρύθηκε το 1930 ως Ν.Π... δυνάµει του Ν.4748/1930, ο οποίος αναµορφώθηκε µε τον Α.Ν. 1559/1950 που κυρώθηκε µε τον Ν.1630/1951 και µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία µε τον Ν.2688/1999. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων, ο χειρισµός των φορτίων και οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, η αποθήκευση αγαθών και η διακίνηση αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Λιµένος Πειραιώς, για την παροχή λιµενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης κλπ) για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων) και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος. Η Εταιρεία είναι εισηγµένη στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ο µέσος όρος του προσωπικού της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2009 ήταν εργαζόµενοι (1.671 άτοµα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του). 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διέπεται δε από τις αρχές του Νόµου περί ανωνύµων εταιρειών 2190/1920 και του ιδρυτικού Νόµου 2688/1999, όπως τροποποιήθηκε από τον νόµο 2881/2001. Η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι εκατό (100) έτη, από την έναρξη ισχύος του Ν. 2688/1999. Η περίοδος αυτή µπορεί να επεκταθεί µε ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (i) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα.π.χ.α. που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ii) Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες: Με ισχύ εντός της χρήσης Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» Τον Μάρτιο του 2009, το IASB εξέδωσε βελτιώσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και αφορούν στην ένταξη και παρουσίαση των επιµετρήσεων σε εύλογη αξία, σε τρία επίπεδα ιεράρχησης (Επίπεδο 1, όπου γίνεται χρήση δηµοσιευµένων τιµών,

28 Επίπεδο 2 όπου γίνεται χρήση δεδοµένων που προκύπτουν από παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά και Επίπεδο 3, όπου χρησιµοποιούνται δεδοµένα που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµες στην αγορά τιµές) και κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, µε δεδοµένο ότι αφορούν γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν χρησιµοποιούνται ευρέως από την εταιρεία. - Αναθεωρηµένο.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Το πρότυπο αυτό, πέραν της διαφορετικής περιγραφής των οικονοµικών καταστάσεων, δεν είχε άλλη επίπτωση. - Τροποποιηµένο.Λ.Π.23 «Κόστος ανεισµού». Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Το πρότυπο αυτό δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, αφού δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία που να πληρούν τις προυποθέσεις κεφαλαιοποίησης των τόκων. - [IFRIC ( ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ) 9 και.λ.π. 39] «Τροποποιήσεις για Ενσωµατωµένα Παράγωγα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που λήγουν την ή µετά την Βάσει αυτών των τροποποιήσεων, σε περίπτωση επαναταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έξω από την κατηγορία των «επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων», πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων σε κύρια σύµβαση παραγώγων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν βρίσκουν εφαρµογή στην εταιρεία, αφού δεν γίνεται χρήση τέτοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Με ισχύ µετά την ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες για την Παραχώρηση του ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την , η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του 2009 και έχει εφαρµογή από Η εν λόγω ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τη λογιστικοποίηση των συµφωνιών παραχώρησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών από τους ιδιώτες παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Η ιερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να βρίσκει εφαρµογή στην Εταιρεία. - «ιάφορες Βελτιώσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες». Εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των.π.χ.α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την και δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. - Αντικατάσταση του.λ.π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών». Εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισµό των συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις

29 γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται µε το κράτος. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. - «.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του.λ.π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για τη διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσης. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. - «Τροποποίηση της ιερµηνείας 14 Προπληρωµή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηµατοδότησης». Εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Η εν λόγω τροποποίηση δεν βρίσκει εφαρµογή στην εταιρεία. - IFRIC ( ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 19) «Αντικατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς Τίτλους». Εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την η µετά την Η διερµηνεία καθορίζει το λογιστικό χειρισµό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων µιας οντότητας µε συµµετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω ιερµηνείας, η διαφορά -µεταξύ λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συµµετοχικών τίτλων- αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η εν λόγω ιερµηνεία δεν αναµένεται να βρει εφαρµογή για την εταιρεία. - Τροποποίηση του.λ.π. 32 «Κατάταξη ικαιωµάτων». Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης, ή δικαιώµατα αγοράς µετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθµού ιδίων µετοχών µιας οντότητας, έναντι ενός σταθερού ποσού οποιουδήποτε νοµίσµατος, είναι συµµετοχικός τίτλος αν η οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους τους υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των µη παράγωγων συµµετοχικών τίτλων της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναµένεται να βρει εφαρµογή στην εταιρεία. - Τροποποίηση του.π.χ.α. 1 «Πρόσθετες Τροποποιήσεις για τους Εφαρµόζοντες για Πρώτη Φορά τα.π.χ.α.». Εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2009, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Η εν λόγω τροποποίηση εισάγει πρόσθετες εξαιρέσεις (χρήση τεκµαιρόµενου κόστους) για περιουσιακά στοιχεία που αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη οντοτήτων που εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εφαρµόζουν τα.π.χ.α. για πρώτη φορά. Η τροποποίηση αυτή δεν βρίσκει εφαρµογή στην εταιρεία. - Τροποποίηση του.π.χ.α. 2 «Πληρωµή βάσει αξίας των µετοχών της εταιρείας που διακανονίζεται σε µετρητά». Εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που

30 αρχίζουν την ή µετά την Αντικείµενο της τροποποίησης είναι ο χειρισµός τέτοιων συναλλαγών στις ατοµικές ή ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας που λαµβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και η οποία δεν έχει δέσµευση να διακανονίσει την συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να βρουν εφαρµογή από την εταιρεία. - Αναθεωρηµένο.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2008, µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου, τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το πρότυπο αυτό επί του παρόντος δεν βρίσκει εφαρµογή από την εταιρεία. - Αναθεωρηµένο.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις». Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2008, µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την , µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο.π.χ.α. 3, που αφορούν στην επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από την εταιρεία από την , αν συντρέξει περίπτωση. - Τροποποιηµένο.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για Πώληση και ιακοπείσες ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας θυγατρικής, στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Το πρότυπο αυτό δεν βρίσκει επί του παρόντος εφαρµογή από την εταιρεία. - ιερµηνεία 17 «ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες». Εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2008, µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την Η διερµηνεία ορίζει ότι η υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες επιµετράται σε εύλογη αξία, κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσης αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να βρει εφαρµογή στην Εταιρεία. - ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες». Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2009, µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2010 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γιώργος Ανωµερίτης Τηλ: +30 210 4550250 +30 210 4550248 Fax +30 210 4550280 E-mail: ceo@olp.gr Piraeus Port Authority S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΛΙΜΕΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες ραστηριότητες. Επιδιώξεις & Στρατηγική. Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι :

Κύριες ραστηριότητες. Επιδιώξεις & Στρατηγική. Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι : Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «ΟΛΠ Α.Ε.» Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της για την 8 η εταιρική χρήση (1/1/2007-31/12/2007)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Κατά το 2007, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. βελτίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Α.

Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Α. Έδρα: 3 ο χιλ. Αλεξανδρούπολης-Αεροδροµίου 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου Αρ.Μητρώου α.ε 24473/06/Β/91/47 Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1/1 31/12/2008 Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΑΡ. ΓΕΜΗ : 72976520000 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ ΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΙΟΘΕΤΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από Έδρα: 3 ο χιλ. Αλεξανδρούπολης-Αεροδροµίου Αεροδροµίου 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου Αρ.Μητρώου α.ε 24473/06/Β/91/47 Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε το.λ.π. 34 Οι Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα