AMPOULES LED WELTICO RAINBOW POWER 1600

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AMPOULES LED WELTICO RAINBOW POWER 1600"

Transcript

1 63503 AMPOULES LED WELTICO Spécifications techniques : - Ampoule à LEDs couleurs de puissances de type PAR56. - Alimentation standard : 12 V AC. - Durée de vie (LED) :~ heures. Modèle : 1600 lumens (+/- 10 %) Puissance absorbée maximum : 40W - 10 couleurs / 5 séquences de couleurs enchaînées. - Changement des couleurs ou des séquences (en standard) par coupure sur l interrupteur d alimentation «MARCHE/ARRET». - En option : Changement des couleurs ou des séquences par l intermédiaire du KIT Récepteur Contrôleur-Modulateur avec télécommande sans fil. - Garde en mémoire après extinction de l ampoule la couleur ou la séquence pré définie. Installation : Cette lampe PAR56 est compatible avec la plupart des projecteurs immergés de piscine de type PAR56. Couper l alimentations de vos projecteurs, procéder au remplacement de l ampoule en respectant les consignes de la notice d utilisateur de votre projecteur. ATTENTION : Pensez à changer le joint d étanchéité de l ampoule sur son support par un joint neuf puis monter l ampoule RAINBOW POWER à la place de l ampoule d origine. Le non remplacement du joint d étanchéité peut occasionner une infiltration d eau entre la lampe et son support avec pour conséquence la détérioration de l ampoule. Utiliser un transformateur TORIQUE 230 Vac. Prévoir une alimentation d une puissance supérieure de 10% à la puissance absorbée par l ampoule. Par exemple : Une alimentation de 300 Watts permet l éclairage de 7 ampoules. 7 x 40 = 280 W. Les chutes de tension peuvent être très fortes sur de mauvaises connexions, cosses mal serrées et fils oxydés. Mesurer la tension au bout du câble sans l ampoule. Tension minimum requise : 10,5V Tension maximum supportée : 13.5V. Mode d emploi : Lors de la mise sous tension, l ampoule s allume. Pour changer la couleur ou la séquence, procédez par coupure ARRET / MARCHE sur l interrupteur d alimentation en mode manuel. La procédure de changement nécessite un temps de coupure sur l interrupteur inférieur à 1 secondes. Lors de la première coupure, la ou les ampoules s initialisent sur la première couleur fixe. A chaque coupures suivantes, les couleurs fixes défilent jusqu à la dixième, ensuite viennent les 5 séquences enchaînées jusqu à revenir sur la première couleur fixe. Une coupure supérieure à 10 secondes entraîne la mémorisation de la couleur ou séquence en cours, cela permet de restaurer l éclairage avec la couleur ou séquence pré-définie. Pour un éclairage optimum dans votre piscine, toujours orienter l ampoule avec la flèche de la face avant vers le haut comme sur le croquis : Edité par Weltico 9 rue de Platanes ZAC Vence Ecoparc ST EGREVE FRANCE Web : Utilisation autorisée dans l ensemble des états membres, sans restriction d utilisation. Conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE

2 WELTICO LED BULBS EN Technical specifications: - Bulb with powerful colour LEDs, type PAR56. - Standard power supply: 12 V AC. - Lifespan (LED): ~ heures. Model: 1600 lumens (+/- 10 %) Maximum absorbed power: 40W - 10 colours / 5 sequences of linked colours. - Change of colours or sequences (standard) by disconnection on the power switch START/STOP. - Optinal : Change of colours or sequences by the intermediary of the KIT Receiver-Controller-Modulator with wireless remote control. - Keep the pre-defined colour or sequence after the bulb is turned off. Installation: This LED PAR56 lamp is compatible with most type PAR56 submerged pool projectors. Turn off the power supply to projectors and replace the bulb following the instructions in the projector s usage notice. NB: Consider changing the bulb s watertight seal on its support for a new seal then mount the RAINBOW POWER bulb instead of the original bulb. Failure to replace the watertight seal may cause water to seep between the lamp and its support, leading to damage to the bulb. Use a TORIQUE 230 Vac transformer. Provide a supply of a power greater than 10% to the power absorbed by the bulb. For example: A 300 Watt power allows the lighting bulbs of 7. 7 x 40 = 280 W. The voltage drops can be very strong on bad connections, lugs and son Loose oxidized. Measure the voltage at the end of the cable without the bulb. Minimum required voltage: 10.5 V. Maximum supported voltage: 13.5V. Instructions for use: When the power is turned on, the bulb lights up. To change the colour or sequence, press START / STOP on the power switch in manual mode. The change procedure requires the switch to be pressed for less than 1 second. The first time it is pressed, the bulb initialises on the first fixed colour. Each subsequent time it is pressed, the fixed colours are displayed until the tenth, and then the five linked sequences are shown until the first fixed colour returns. Pressing for more than 10 seconds leads to memorisation of the current colour or sequence, making it possible to restore the lighting with the pre-defined colour or sequence. For optimum light in your pool, always keep the bulb with the arrow on the front up like the sketch: Use authorised in all member states with no usage restriction. Compliant with directive R&TTE 1999/5/CE

3 BOMBILLAS LED WELTICO ES Especificaciones técnicas: - Bombilla de LEDs colores de potencias del tipo PAR56. - Alimentación estándar: 12 V AC. - Duración de vida (LED):~ heures. Modelo : 1600 lumens (+/- 10 %) Potencia absorbida máxima : 40W - 10 colores / 5 secuencias de colores encadenadas. - Cambio de colores o de secuencias (en estándar) por corte del interruptor de alimentación «MARCHA/PARADA». - Opcional : Cambio de colores o secuencias mediante el KIT Receptor Controlador-Modulador con mando inalámbrico. - Conserva en la memoria el color o la secuencia predefinido tras apagar la bombilla. Instalación: Esta lámpara de LED PAR56 es compatible con la mayoría de los proyectores sumergidos de piscina del tipo PAR56. Corte la alimentación de sus proyectores, proceda a cambiar la bombilla respetando las consignas del manual de uso de su proyector. ATENCIÓN: No olvide que debe cambiar la junta de estanqueidad de la bombilla en su soporte por una junta nueva y luego colocar la bombilla RAINBOW POWER en el lugar de la bombilla de origen. Si no cambia la junta de estanquidad puede ocasionar una filtración de agua entre la lámpara y su soporte y por tanto el deterioro de la bombilla. Utilice un transformador TORIQUE 230 Vac. Proporcione el suministro de una potencia superior a 10% de la potencia absorbida por el bulbo. Por ejemplo: Una potencia de 300 vatios permite a las bombillas de iluminación, de 7 de ARCO IRIS DE ENERGÍA x 40 = 280 W. Las caídas de tensión pueden ser muy fuertes en malas conexiones, terminales e hijo sueltas oxidado. Medir la tensión en el extremo del cable sin la bombilla. Mínimo requerido de tensión: 10,5 V. Máximo admitido de tensión: 13.5V. Modo de empleo: La bombilla se enciende cuando se pone bajo tensión. Para cambiar el color o la secuencia, pulse PARADA / MARCHA en el interruptor de alimentación en modo manual. El procedimiento de cambio necesita un tiempo de corte del interruptor inferior a 1 segundo. En el primer corte, la bombilla se inicia con el primer color fijo. A cada siguiente corte, los colores fijos desfilan hasta el décimo, seguidamente vienen las 5 secuencias encadenadas hasta volver al primer color fijo. Un corte superior a 10 segundos implica la memorización del color o secuencia en curso, lo que permite restaurar la iluminación con el color o secuencia predefinido. Para un alumbrado óptimo en su piscina, mantener siempre el foco con la flecha en la parte delantera para arriba como el dibujo: Uso autorizado en el conjunto de estados miembros, sin restricción de uso. De acuerdo con la directiva R&TTE 1999/5/CE

4 LAMPADE LED WELTICO IT Specifiche tecniche: - Lampade a LED colori di potenza di tipo PAR56. - Alimentazione standard: 12 V AC. - Durata di vita (LED):~ heures. Modello : 1600 lumens (+/- 10 %) Potenza assorbita massima : 40W - 10 colori / 5 sequenze di colori concatenate. - Variazione dei colori o delle sequenze (in modalità standard) mediante interruzione del passaggio di corrente tramite l interruttore «ACCESO/SPENTO». - opzionale: Variazione dei colori o delle sequenze per mezzo del KIT Ricevitore Unità di controllo - Modulatore con telecomando senza fili. - Memorizzazione dopo spegnimento della lampadina del colore o della sequenza predefinita. Installazione: Questa lampada a LED PAR56 è compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquei per piscina di tipo PAR56. Interrompere la tensione di alimentazione dei proiettori, procedere alla sostituzione della lampada in conformità con le disposizione delle avvertenze d uso del proiettore. ATTENZIONE: Ricordarsi di sostituire la guarnizione di tenuta della lampadina sul supporto con una guarnizione nuova, quindi montare la lampadina RAINBOW POWER al posto della lampadina originale. La mancata sostituzione della guarnizione di tenuta può causare un infiltrazione d acqua tra la lampada ed il supporto con il conseguente deterioramento della lampadina. Utilizzare un trasformatore TORICO 230 Vac. Fornire una fornitura di una potenza maggiore del 10% alla potenza assorbita dal bulbo. Per esempio: A 300 Watt di potenza permette di lampadine di illuminazione di 7. 7 x 40 = 280 W. Le cadute di tensione possono essere molto forti in cattive connessioni, congiunzioni e figlio Loose ossidato. Misurare la tensione alla fine del cavo, senza la lampadina. Minima richiesta di tensione: 10,5 V. Massima supportata tensione: 13.5V. Modalità d uso: Una volta messa sotto tensione, la lampadina si accende. Per cambiare colore o sequenza, procedere con l interruzione del passaggio di corrente ACCESO / SPENTO sull interruttore in modalità manuale. La procedura di variazione di colore o sequenza richiede un tempo di interruzione di corrente inferiore a 1 secondo. In occasione della prima interruzione del passaggio di corrente, la lampadina si inizializza sul primo colore fisso. Ad ogni interruzione di corrente successiva, i colori fissi si susseguono fino al decimo, arrivano quindi le 5 sequenze concatenate fino a ritornare al primo colore fisso. Un interruzione del passaggio di corrente superiore a 10 secondi comporta la memorizzazione del colore o della sequenza in corso, ciò permette di ripristinare l illuminazione con il colore o la sequenza predefinita. Per una luce ottimale nella vostra piscina, tenere sempre la lampadina con la freccia sulla parte anteriore in su come il disegno: Uso autorizzato da tutti gli stati membri, senza restrizioni. Conforme alla direttiva R&TTE 1999/5/CE

5 LED-LAMPEN VON WELTICO DE Technische Daten: - Farbe Leistungs-LEDs des Typs PAR56. - Standard-Versorgung: 12 V AC. - Lebensdauer (LED): ~ heures. Modell : 1600 lumens (+/- 10 %) Maximale Leistungsaufnahme : 40W - 10 Farben / 5 Sequenzen mit aufeinander folgenden Farben. - Änderung der Farben oder Sequenzen (im Standardmodus) durch Drücken der EIN-/AUS -Taste. - Optionalen: Änderung der Farben oder Sequenzen über den Kontroll- und Modulations-Empfänger mit schnurloser Fernbedienung. - Speicherung der eingestellten Farbe oder Sequenz nach Ausschalten der Lampe. Installation: Diese LED-Lampe (PAR56) ist mit den meisten Unterwasserscheinwerfern des Typs PAR56 kompatibel. Schalten Sie die Netzspannung der Scheinwerfer ab und ersetzen Sie die Lampe. Beachten Sie dabei die Hinweise der Bedienungsanleitung Ihrer Scheinwerfer. ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, das Dichtungselement zwischen Lampe und Fassung durch ein neues zu ersetzen, bringen Sie anschließend die Lampe RAINBOW POWER an Stelle der alten Lampe an. Wenn Sie das Dichtungselement nicht ersetzen, kann es zwischen Lampe und Fassung zu einem Wassereintritt kommen, der die Lampe beschädigt. Benutzen Sie einen Transformator des Typs TORIQUE 230 Vac. Geben Sie eine Versorgung mit einer Leistung von mehr als 10% der Leistung der Lampe absorbiert. Zum Beispiel: Ein 300 Watt Leistung ermöglicht die Beleuchtung Lampen von 7 Rainbow Power x 40 = 280W. Die Spannung kann sehr stark auf schlechte Verbindungen, Stollen und Sohn Loose oxidiert. Messen Sie die Spannung am Ende des Kabels ohne Leuchtmittel. Mindestens erforderliche Spannung: 10,5 V. Maximal unterstützte Spannung: 13.5V. Bedienungsanleitung: Bei Anschluss an den Stromkreis erleuchtet die Lampe. Um die Farbe oder Sequenz zu ändern, unterbrechen Sie im manuellen Modus den Stromkreis durch Drücken der EIN-/AUS-Taste. Die Änderung erfordert eine Stromunterbrechung von weniger als 1 Sekunde. Bei der ersten Stromunterbrechung initialisiert sich die Lampe auf die erste feste Farbe. Bei jeder weiteren Stromunterbrechung laufen die festen Farben bis zur zehnten Farbe durch, anschließend folgen die 5 Farbsequenzen, bis wieder die erste feste Farbe erscheint. Durch eine Stromunterbrechung von mehr als 10 Sekunden wird die aktuelle Farbe oder Sequenz gespeichert. Hierdurch kann die Beleuchtung mit der eingestellten Farbe oder Sequenz beim nächsten Einschalten wiederhergestellt werden. Für optimale Licht in Ihrem Pool, immer die Birne mit dem Pfeil auf der Vorderseite auf wie die Skizze: Verwendung in allen Mitgliedstaaten zugelassen, ohne Zulassungsbeschränkung. Entspricht der Richtlinie R&TTE 1999/5/CE

6 LÂMPADAS LED WELTICO PT Especificações técnicas: - Lâmpada LED cores com potência do tipo PAR56. - Alimentação padrão: 12 V CA. - Vida útil (LED): ~ heures. Modelo : 1600 lúmenes (+/- 10 %) Potência máxima absorvida : 40W - 10 cores/5 sequências de cores encadeadas. - Mudança de cores ou de sequências (de série) por corte no interruptor de alimentação «LIGAR / DESLIGAR». - Opcional: Mudança de cores ou de sequências através do KIT Receptor Controlador-Modulador com comando à distância sem fios. - Memorização da cor ou da sequência predefinida após desligamento da lâmpada. Instalação: Esta lâmpada LED PAR56 é compatível com a maior parte dos projectores submersos para piscinas do tipo PAR56. Desligar a alimentação dos projectores e proceder à substituição da lâmpada respeitando as indicações constantes do manual de utilização do projector. ATENÇÃO: Considere substituir o vedante da lâmpada no respectivo casquilho por um novo e instalar depois a lâmpada RAINBOW POWER no lugar onde se encontrava a lâmpada de origem. A não substituição do vedante pode provocar uma infiltração de água entre a lâmpada e o respectivo casquilho, resultando na deterioração da lâmpada. Utilize um transformador TÓRICO de 230 V CA. Fornecer uma fonte de potência superior a 10% para a potência absorvida pela lâmpada. Por exemplo: A 300 Watts de potência permite que as lâmpadas de iluminação, de 7 Rainbow Power x 40 = 280 W. As quedas de tensão podem ser muito fortes em conexões ruins, talões e filho Loose oxidado. Meça a tensão na extremidade do cabo sem o bulbo. Mínimo exigido de tensão: 10,5 V. Tensão máxima suportada: 13.5V. Instruções de utilização: Assim que é ligada a corrente, a lâmpada acende-se. Para mudar a cor ou a sequência, proceda ao corte da alimentação no interruptor «LIGAR/DESLIGAR» no modo manual. Para que a mudança se efectue é necessário um tempo de corte no interruptor inferior a 1 segundo. Aquando do primeiro corte, a lâmpada acende-se na primeira cor fixa. A cada corte seguinte, as cores fixas sucedem-se até à décima, seguindo-se as 5 sequências encadeadas até regressar à primeira cor fixa. Um corte superior a 10 segundos resulta na memorização da cor ou sequência em curso, o que permite repor a iluminação com a cor ou a sequência predefinida. Para a luz ideal em sua piscina, mantenha sempre a lâmpada com a seta na parte da frente para cima como o esboço: Utilização sem restrições autorizada nos Estados-Membros da União Europeia. Em conformidade com a directiva R&TTE 1999/5/CE.

7 LED WELTICO-LAMPEN NL Technische eigenschappen: - kleur LED-lampen met vermogen volgens type PAR56. - Standaardvoeding: 12 V AC. - Levensduur (LED): ~ heures. Model : 1600 lumen (+/- 10 %) : Maximaal geabsorbeerd vermogen : 40W - 10 kleuren / 5 opeenvolgende kleurensequenties. - Verandering van kleur of sequentie (standaard) door indrukking van de voedingsschakelaar START / STOP. - Optioneel: Verandering van kleur of sequentie aan de hand van de KIT Receptor Controlemodulator met draadloze afstandsbediening. - Opslag in het geheugen van de kleur of de vooraf ingestelde sequentie na uitschakeling van de lamp. Installatie: Deze PAR56 LED-lamp is compatibel met de meeste onderwaterprojectoren voor zwembaden van het type PAR56. Sluit de voeding van uw projectoren af, vervang de lamp en respecteer hierbij de voorschriften van de handleiding van uw projector. OPGELET: Denk eraan dat u de waterdichte pakking van de lamp op de drager door een nieuwe moet vervangen en vervolgens de RAINBOW POWER-lamp op de plaats van de originele lamp moet bevestigen. Het niet-vervangen van de waterdichte pakking kan als gevolg hebben dat water doorsijpelt tussen de lamp en de drager. Hierdoor kan de lamp beschadigd worden. Gebruik een TORISCHE transformator van 230 Vac. Zorgen voor een levering van een vermogen van meer dan 10% van de geabsorbeerde vermogen van de lamp. Bijvoorbeeld: Een 300 Watt voeding kan de verlichting bollen van 7 Rainbow Power x 40 = 280 W. De spanning druppels kunnen zeer sterk op de slechte verbindingen, lugs en zoon Loose geoxideerd. Meet de spanning op het einde van de kabel zonder de lamp. Minimaal vereiste spanning: 10,5 V Maximaal ondersteunde spanning: 13.5V. Gebruiksaanwijzing: Wanneer u het toestel onder stroom brengt, gaat de lamp branden. Om de kleur of de sequentie te veranderen, drukt u voor een manuele wijziging op de schakelaar START / STOP van de voeding. Bij de wijzigingsprocedure moet de schakelaar gedurende minder dan 1 seconde worden onderbroken. Tijdens de eerste onderbreking wordt de lamp geïnitialiseerd voor de eerste vaste kleur. Bij elke volgende onderbreking volgen de vaste kleuren elkaar op tot aan de tiende kleur. Daarna volgen er 5 opeenvolgende sequenties tot men opnieuw bij de eerste vaste kleur terechtkomt. Als de stroom langer dan 10 seconden wordt onderbroken, wordt de actuele kleur of sequentie in het geheugen opgeslagen. Zo kunt u de verlichting opnieuw inschakelen met dezelfde kleur of vooraf ingestelde sequentie. Voor een optimale licht in uw zwembad, houd altijd de lamp met de pijl op de voorkant omhoog als de sketch: Gebruik toegestaan in alle lidstaten, zonder gebruiksbeperking. In overeenstemming met de R&TTE 1999/5/CE-richtlijn.

8 ΛΑΜΠΕΣ LED WELTICO GC Τεχνικά χαρακτηριστικά: - Λάμπα με λευκά LED ισχύος τύπου PAR56. - Βασική Ηλεκτρική Τροφοδοσία: 12 V Εναλλασσόμενου Ρεύματος. - Διάρκεια ζωής (LED): ~ heures. Μοντέλο : 1600 lumens (+/- 10 %) Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς : 40W - 10 χρώματα / 5 συνεχόμενες αλληλουχίες χρωμάτων. - Εναλλαγή των χρωμάτων ή των αλληλουχιών (τυποποιημένο) μέσω της διακοπής του διακόπτη τροφοδοσίας «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ». - προαιρετικό: Εναλλαγή των χρωμάτων ή των αλληλουχιών μέσω του συστήματος ΚΙΤ Δέκτη Ελέγχου Ρυθμιστή με ασύρματο τηλεχειρισμό. - Διατήρηση στη μνήμη μετά το σβήσιμο της λυχνίας του προκαθορισμένου χρώματος ή της σειράς. Εγκατάσταση: Η λάμπα αυτή με LED PAR56 είναι συμβατή με την πλειοψηφία των υποβρύχιων προβολέων πισίνας τύπου PAR56. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία των προβολέων σας, προχωρήστε στη διαδικασία αντικατάστασης της λάμπας τηρώντας τις συμβουλές του εγχειριδίου οδηγιών του προβολέα σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θυμηθείτε να αλλάξετε το στεγανωτικό σύνδεσμο της λυχνίας στη βάση της με έναν καινούριο σύνδεσμο κι έπειτα να συναρμολογήσετε τη λυχνία «RAINBOW POWER» στη θέση της αρχικής λυχνίας. Η μη αντικατάσταση του στεγανωτικού συνδέσμου μπορεί να προκαλέσει τη διέλευση νερού ανάμεσα στο λαμπτήρα και την υποδοχή του με συνέπεια την καταστροφή της λυχνίας. Χρησιμοποιείστε ένα μετασχηματιστή TORIQUE 230 Vac. Φροντίστε ώστε να υπάρχει μια δύναμη μεγαλύτερη από 10%, με την ισχύ που απορροφάται από το βολβό. Για παράδειγμα: Α 300 Watt ισχύς επιτρέπει την λαμπτήρων φωτισμού, της 7ης. 7 x 40 = 280 W. Η πτώση της τάσης μπορεί να είναι πολύ ισχυρή στην κακή σύνδεση, εξοχές και ο γιος Loose οξειδώνεται. Μετρήστε την τάση στο άκρο του καλωδίου χωρίς το λαμπτήρα. Ελάχιστη απαιτούμενη τάση: 10,5 V. Μέγιστη υποστηριζόμενη τάση: 13.5V. Οδηγίες χρήσης: Μόλις τεθεί υπό τάση, η λυχνία ανάβει. Για να αλλάξετε το χρώμα ή την αλληλουχία, προβείτε στην αποσύνδεση τροφοδοσίας ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ στο διακόπτη τροφοδοσίας με χειροκίνητο τρόπο. Η διαδικασία εναλλαγής απαιτεί χρόνο διακοπής στο διακόπτη λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακοπής, η λυχνία ρυθμίζεται στο πρώτο καθορισμένο χρώμα. Σε κάθε επόμενη διακοπή, τα σταθερά χρώματα εναλλάσσονται μέχρι το δέκατο, και στη συνέχεια έρχονται οι 5 συνεχόμενες αλληλουχίες μέχρι να έρθει το πρώτο καθορισμένο χρώμα. Μια διακοπή μεγαλύτερη από 10 δευτερόλεπτα τροφοδοτεί τη μνήμη του τρέχοντος χρώματος ή της αλληλουχίας, κι αυτό επιτρέπει την αποκατάσταση του φωτισμού με το προκαθορισμένο χρώμα ή αλληλουχία. Για το βέλτιστο φως στην πισίνα σας, να έχετε πάντα το βολβό με το βέλος στο μπροστινό επάνω όπως το σκίτσο: Η χρήση της είναι εγκεκριμένη στο σύνολο των κρατών μελών, χωρίς περιορισμό της χρήσης. Κατασκευάστηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/5/ΕΚ.

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MOD90S ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D EMPLOI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO BETRIEBSANLEITUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB:

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция EATON 5S550I http://ru.yourpdfguides.com/dref/5486969

Ваша инструкция EATON 5S550I http://ru.yourpdfguides.com/dref/5486969 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Eikon. Arké. Plana

Idea. Eikon. Arké. Plana lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA Ref. / Cod. / Κωδ. 477025 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du radio réveil NFA Instructies voor de wekkerradio NFA Manual de instrucciones radio despertador NFA Manual de instruções radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120 lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL TV TNT SAT BOX DVD AUX ADSL TDT / DTT 6EN 1 EVOLUTION 5. Compatible avec la majorité des marques OPTION LEARNING. ZAP 6 learning MET228 SUBT

UNIVERSAL TV TNT SAT BOX DVD AUX ADSL TDT / DTT 6EN 1 EVOLUTION 5. Compatible avec la majorité des marques OPTION LEARNING. ZAP 6 learning MET228 SUBT UNIVERSAL Compatible avec la majorité des marques 495398 6EN 1 OPTION LEARNING SUBT EPG AUDIO ZAP 6 learning INFO TV TNT TDT / DTT SAT BOX ADSL DVD AUX MET228 EVOLUTION 5 FR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 6

Διαβάστε περισσότερα

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada.

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada. lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0

13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0 13-12-10 Cod. 61836059 EDIP 6550.0 EDIP 9550.0 In überinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektround Elektronik-AlgerÄte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer

Διαβάστε περισσότερα

BLACK SYSTEM 3010 DGT

BLACK SYSTEM 3010 DGT BLACK SYSTEM 3010 DGT Lampada al quarzo Quartz lamp Lampe au quartz Quarzlampe Lámpara de cuarzo Λυχνία χαλαζία I GB F D S GR 1 SOMMARIO Avvertenze generali Presentazione Descrizione Istruzioni d uso Cura

Διαβάστε περισσότερα

Radiocommande d éclairage

Radiocommande d éclairage Radiocommande d éclairage 0 0. INTRODUCTION Permet d allumer à distance les lampes d un parc, d une allée, d une terrasse, d une piscine, d un jardin, d un bassin, d un arbre de noël... CONTIENT : télécommande

Διαβάστε περισσότερα

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Ref. / Cod. / Κωδ. 477207 FR NL IT GR ES PT Notice d utilisation de la radio de chantier Instructies radio website Istruzioni Radio Cantiere Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Manual de instrucciones para radio

Διαβάστε περισσότερα

ITA ISTRUZIONI Digital Sound - 41979

ITA ISTRUZIONI Digital Sound - 41979 ITA ISTRUZIONI Digital Sound - 41979 PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA La ricarica delle batterie tramite il jack della cuffia è consentita esclusivamente

Διαβάστε περισσότερα

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 BASIC MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 www.nilox.com 0 pag. INDICE 1.1. Contenuto.... 2 1.2. Requisiti sistema..... 2 1.3. Specifiche generali..... 2 1.4. Figura e Tasti.. 2 2. Istruzioni Operative... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI PER L USO USER S INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D UTILISATION ΟΔΗΓΙΈΣ ΧΡΗΣΗΣ. Put Yourself in the Action

ISTRUZIONI PER L USO USER S INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D UTILISATION ΟΔΗΓΙΈΣ ΧΡΗΣΗΣ. Put Yourself in the Action AVVIATORE VEICOLI - BATTERIA SUPPLEMENTARE JUMP STARTER - ENERGY PACK STARTHILFE FÜR FAHRZEUGE BOOSTER DE DÉMARRAGE POUR VÉHICULES BATTERIE SUPPLEMENTAIRE ΈΚΚΙΝΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΣΚΈΥΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon

Idea. Arké. Plana. Eikon 0547 1697 Tres pulsadores basculantes con actuador para 1 persiana, con salida de relé A, a completar con tecla intercambiable 1 o módulos - 3 módulos. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores

Διαβάστε περισσότερα

Mod. 11. Mod. 13 I GB F D ES. Casco asciugacapelli. Hard Hat hair dryer. Casque séchoir. Trockenhaube. Secador de casco. Κάσκα στεγνώματος μαλλιών

Mod. 11. Mod. 13 I GB F D ES. Casco asciugacapelli. Hard Hat hair dryer. Casque séchoir. Trockenhaube. Secador de casco. Κάσκα στεγνώματος μαλλιών Mod. 13 Mod. 11 Casco asciugacapelli Hard Hat hair dryer Casque séchoir Trockenhaube Secador de casco Κάσκα στεγνώματος μαλλιών I GB F D ES GR I SOMMARIO Avvertenze generali Presentazione Descrizione Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DJ-60/ 70/ 90 INOX Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DJ-60/ 70/ 90 CN Instructions Manual Kitchen Hoods DJ-60/ 70/ 90 S/ S Manuel d instructions Hottes

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

SB 8350TV Guida d uso User guide

SB 8350TV Guida d uso User guide Guida d uso User guide SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE Manuale d'uso e collegamento STEREO SOUND BAR SYSTEM 2.1 ALL IN ONE Connection and Operation Manual SYSTEME SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni Instruction sheet

Istruzioni Instruction sheet Istruzioni Instruction sheet Comando piatto a due pulsanti basculanti con trasmettitore radio EnOcean (PTM 200) senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird.

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird. 5500 Series Rotor Operation Guide Instrucciones de Funcionamiento Guia de Operação Manuel d Instruction Bedienungsanleitung Istruzioni Bedieningshandleiding Ο HΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Rain Bird Corporation Contractor

Διαβάστε περισσότερα

Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577

Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577 Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577 Pulsante di chiamata dal pianerottolo con targhetta luminosa, microfono ed altoparlante incorporati, per sistema di chiamata Due Fili - 3 moduli - Istruzioni Call button

Διαβάστε περισσότερα

Detector with dual technology passive infrared and microwave for surface mounting. Supplied with orientable support.

Detector with dual technology passive infrared and microwave for surface mounting. Supplied with orientable support. Istruzioni Instruction sheet 01829.1 Rivelatore di presenza a doppia tecnologia, ad infrarossi passivi e microonde, per installazione a parete, completo di supporto orientabile. ll sensore a doppia tecnologia

Διαβάστε περισσότερα

AVX 598USB Guida d uso User guide

AVX 598USB Guida d uso User guide Guida d uso User guide DIFFUSORI AMPLIFICATI AD ALTA POTENZA CON RADIO, LETTORE MP3 USB/SD E AUX IN Manuale d'uso e collegamento HIGH POWER AMPLIFIED SPEAKERS WITH RADIO, USB/SD MP3 PLAYER AND AUX IN Connection

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DF-90 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DF-90 Instructions Manual Kitchen Hoods DF-90 Manuel d instructions Hottes aspirantes DF-90 Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Click! FCMIGOGR1A FCMIGOGR1A - 08/12 - TT. Team Tex Z.I. de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE

Click! FCMIGOGR1A FCMIGOGR1A - 08/12 - TT. Team Tex Z.I. de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE 11 1 Click! 12 2 14 15 19 22 16 17 20 24 23 Click! 18 21 Team Tex ZI de Montbertrand Rue du Claret 38230 Charvieu FRANCE FCMIGOGR1A 13 FCMIGOGR1A - 08/12 - TT Click! Vous venez d acqurir un sige auto Groupe

Διαβάστε περισσότερα