Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ"

Transcript

1 Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ, επομζνωσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να ηοφμε ςε ζνα κατάλλθλα φωτιςμζνο περιβάλλον. Ο φωτιςμόσ, όπωσ κάκε θλεκτρικι ςυςκευι, είναι δαπανθρόσ ςτθ λειτουργία του, ωςτόςο νζεσ τεχνολογίεσ φωτιςμοφ μποροφν να μασ διευκολφνουν να διατθριςουμε άνεςθ ςτο ςπίτι με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ και ταυτόχρονα να μειωκεί ο αντίκτυποσ ςτο περιβάλλον. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Επίδοςη λαμπτήρων 3. Αντικατάςταςη λαμπτήρων 4. Οικονομία λαμπτήρων 5. Σο μζλλον 6. υμπζραςμα 1

2 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Οι λαμπτήρεσ πυρακτώςεωσ λειτουργοφν όταν θλεκτρικό ρεφμα διαπερνά ζνα ςφρμα ι λεπτό νιμα, ςυνικωσ από βολφράμιο, το οποίο εςωκλείεται ςε γυάλινθ λάμπα. Το ςφρμα κερμαίνεται τόςο πολφ που φωτοβολεί και εκπζμπει ορατό φωσ. Οι λαμπτήρεσ φθοριςμοφ λειτουργοφν όταν θλεκτρικό ρεφμα διαπερνά ζνα αζριο το οποίο εςωκλείεται ςε ςωλινα αερίου. Το αζριο διεγείρεται και εκπζμπει υπεριώδη ακτινοβολία θ οποία μετατρζπεται ςε ορατό φωσ μζςω ειδικισ επίςτρωςθσ ςτο εςωτερικό μζροσ του ςωλινα. Όταν οι ςωλινεσ ζχουν τθ μορφι πθνίου ι άλλου παρόμοιου ςχιματοσ ονομάηονται Συμπαγείσ λαμπτήρεσ φθοριςμοφ (CFL). Οι λαμπτιρεσ με Δίοδο Φωτοεκπομπισ (LED) χρθςιμοποιοφν ζνα θμιαγϊγιμο υλικό για να μετατρζπουν τθν θλεκτρικι ενζργεια ςε φωσ. 2

3 2. ΕΠΙΔΟΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ Σασ λείπουν οι παλιοί λαμπτιρεσ βολφραμίου (ι πυρακτϊςεωσ); Εξυπθρετοφςαν ςε κάτι τελικά; Ζνασ τρόποσ για να το εξετάςουμε είναι να αναλογιςτοφμε τθν ποςότθτα φωτόσ που εξζπεμπαν για ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ. Με ποιο τρόπο όμωσ μποροφμε να μετριςουμε τθν ποςότθτα του φωτόσ; Λοιπόν, θ μονάδα μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται για το ςκοπό αυτό είναι τα Λοφμεν (ςε ςυντομογραφία lm). Πρόκειται μάλλον για ζναν άγνωςτο όρο για τουσ περιςςότερουσ, αλλά μπορεί εφκολα να γίνει αντιλθπτι θ ςθμαςία του ωσ εξισ: όςο μεγαλφτερθσ τιμισ είναι τα λοφμεν ςε ζνα λαμπτιρα, τόςο μεγαλφτερθ ποςότθτα φωτόσ εκπζμπει. Ελζγξτε τθ ςυςκευαςία τθν επόμενθ φορά που κα αγοράςετε ζνα λαμπτιρα. Η τιμι των λοφμεν κα αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία κακϊσ και θ τιμι τθσ θλεκτρικισ ιςχφσ ςε Βατ. Αν διαχωρίςετε τα λοφμεν από τα βατ μπορεί και να εκπλαγείτε. Οι δθμοφιλείσ παλιοί λαμπτιρεσ βολφραμίου λειτουργοφν περίπου ςτα 10 λοφμεν/βατ. Αυτό ςθμαίνει ότι παράγουν 10 μονάδεσ φωτόσ για κάκε μονάδα θλεκτρικισ ιςχφσ. (για την οποία πληρώνετε ακριβά!) Οι λαμπτιρεσ βολφραμίου δεν είναι πλζον διακζςιμοι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εξαιτίασ τθσ πολφ κακισ τουσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Σε ενεργειακοφσ όρουσ, για κάκε 100 μονάδεσ θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται, εκπζμπουν μόνο 5 μονάδεσ φωτόσ. Οι υπολειπόμενεσ (π.χ. 95 μονάδεσ) μετατρζπονται ςε άχρθςτθ κερμότθτα. Στην πραγματικότητα, οι λαμπτήρεσ βολφραμίου θα μποροφςαν να θεωρηθοφν περιςςότερο θερμαντικά μζςα παρά πηγζσ φωτόσ! 3

4 Οι νεότεροι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ λειτουργοφν περίπου ςτα 60 λοφμεν/βατ. Ή αν το κζςουμε διαφορετικά, εκπζμπουν 60 μονάδεσ φωτόσ για κάκε μονάδα θλεκτρικισ ιςχφσ. Πρόκειται για 6 φορζσ περιςςότερο φωσ από ζνα λαμπτιρα βολφραμίου για την ίδια ποςότητα ηλεκτρικήσ ενζργειασ. Σε όρουσ ενεργειακισ απόδοςθσ για κάκε 100 μονάδεσ θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται, εκπζμπουν περίπου 20 μονάδεσ φωτόσ. Δυςτυχϊσ οι υπολειπόμενεσ (π.χ. 80 μονάδεσ) μετατρζπονται ςε άχρθςτθ κερμότθτα, παρόλα αυτά πρόκειται για ςθμαντικι βελτίωςθ ςε ςφγκριςθ με τουσ λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ. 4

5 3. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ Όλοι ζχουμε ακοφςει φιμεσ ςχετικά με το ότι οι Συμπαγείσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ δεν είναι τόςο καλοί όςο οι λαμπτιρεσ βολφραμίου. Αυτό ςυνήθωσ είναι αποτζλεςμα του ότι υποτιμάμε την αντικατάςταςη των λαμπτήρων φθοριςμοφ αναφορικά με την ποςότητα φωτόσ που εκπζμπουν. Στοιχεία αναφορικά με τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων βολφραμίου με λαμπτιρεσ φκοριςμοφ παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα. Τιμζσ ενζργειασ ςτουσ Αντίςτοιχεσ τιμζσ από λαμπτιρεσ βολφραμίου αντικατάςταςθ με (W) λαμπτιρεσ φκοριςμοφ (W)

6 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ Όλοι γνωρίηουμε ότι οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ αυτι τθ ςτιγμι κοςτίηουν 7 φορζσ περιςςότερο από ιςοδφναμουσ λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ, οπότε γιατί να προβεί κανείσ ςτθν αντικατάςταςι τουσ; Για να απαντιςουμε ςε αυτό το ερϊτθμα κα πρζπει να αναλογιςτοφμε τθ διάρκεια ηωισ ενόσ λαμπτιρα και όχι μόνο τθν τιμι του ςτο κατάςτθμα. Η τοποκζτθςθ ενόσ λαμπτιρα ςτο καλάκι αγορϊν ςασ δεν είναι το μοναδικό κόςτοσ για εςάσ. Θα πρζπει επίςθσ να επωμιςτείτε το κόςτοσ για τθν θλεκτρικι ενζργεια που κα καταναλωκεί και αυτό είναι το ςθμείο όπου οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ (και οι λαμπτιρεσ με δίοδο φωτοεκπομπισ -LED) γίνονται ιδιαίτερα ελκυςτικοί. Ασ κεωριςουμε ότι χρειάηεςτε 10,000 ώρεσ φωτιςμοφ. (Αναφζρουμε ότι οι ϊρεσ αυτζσ κυμαίνονται ςτισ 8,760 ετηςίωσ). Ζχετε δφο επιλογζσ: - ζνα λαμπτιρα φκοριςμοφ των 23 watt ςτθν τιμι των 6 (περίπου 7 ) με διάρκεια ηωισ 10,000 ώρεσ. - δζκα λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ των 100 watt ςτθν τιμι των 0.90 (περίπου 1 ) με διάρκεια ηωισ 1000 ώρεσ ο καθζνασ, ςυνολικισ αξίασ 9 (ι 10 ). Ήδθ ζχετε εξοικονομιςει 10-7 = 3 από τθν αγορά τουσ αλλά ακολουκεί επιπλζον εξοικονόμθςθ χρθμάτων. Ασ μελετιςουμε τα λειτουργικά κόςτθ ενόσ λαμπτιρα ςτθ διάρκεια ηωισ του αν το κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι 13p/kWh (περίπου 0.15 /kwh). Για περιςςότερεσ από 10,000 ϊρεσ ζνασ λαμπτιρασ φκοριςμοφ των 23 watt κα καταναλϊςει (23/1000*) x 10,000 = 230kWh Με κόςτοσ λειτουργίασ 230 x 0.13 =

7 Παράλλθλα, για την ίδια ποςότητα φωτόσ, για περιςςότερεσ από 10,000 ϊρεσ ζνασ λαμπτιρασ πυρακτϊςεωσ των 100 watt (και οι 9 επιπλζον λαμπτιρεσ προσ αντικατάςταςθ) κα καταναλϊςει (100/1000*) x 10,000 = 1000kWh Με κόςτοσ λειτουργίασ 1000 x 0.13 = 130 Επομζνωσ θ επιλογι ενόσ λαμπτιρα φκοριςμοφ κα οδθγιςει ςε μείωςθ των χρεϊςεων θλεκτρικισ ενζργειασ κατά = Πρόκειται για ςυνολικι εξοικονόμθςθ = [* ζχουμε διαιρζςει με το 1000 γιατί οι τιμζσ των λαμπτήρων πρζπει να είναι ςε κιλοβάτ ώςτε να λειτουργήςει ςωςτά ο υπολογιςμόσ] 7

8 5. ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Θα μποροφςαμε να επαναλάβουμε τουσ ωσ άνω υπολογιςμοφσ αν αντικακιςτοφςαμε ζνα λαμπτιρα πυρακτϊςεωσ με ζνα λαμπτιρα με δίοδο φωτοεκπομπισ (LED). Ζνασ κατάλλθλα ιςοδφναμοσ λαμπτιρασ με δίοδο φωτοεκπομπισ (LED) των 15 watt κα κατανάλωνε ακόμα λιγότερθ ενζργεια από ζνα λαμπτιρα φκοριςμοφ και κα μποροφςε να ζχει διάρκεια ηωισ 50,000 ώρεσ. (Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των ωρϊν κα χρειαηόταν να αντικαταςτιςετε το λαμπτιρα φκοριςμοφ πζντε φορζσ ενϊ το λαμπτιρα πυρακτϊςεωσ 50 φορζσ.) Αυτι τθ ςτιγμι, θ αγορά ενόσ λαμπτιρασ με δίοδο φωτοεκπομπισ (LED) κα κόςτιηε περίπου 25 (30 ). Παρόλο που μζςω τθσ χριςθσ του κα είχατε ςθμαντικι εξοικονόμθςθ χρθμάτων, πρόκειται για ζνα υψθλό χρθματικό ποςό, ωςτόςο, οι τιμζσ των λαμπτιρων με δίοδο φωτοεκπομπισ (LED) μειϊνονται ταχφτατα. Κάποια ςτιγμι, κα γίνουν αρκετά ελκυςτικζσ ϊςτε να μπορείτε να αντικαταςτιςετε τουσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ με λαμπτιρεσ με δίοδο φωτοεκπομπισ (LED). Energy More efficient A B C D E F G Less efficient A Τελικά, κα πρζπει να ζχουμε υπόψθ ότι θ κατανάλωςθ ενζργειασ ενόσ λαμπτιρα είναι αμζςωσ ανάλογθ με τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO 2 ) με αποτζλεςμα οι λαμπτιρεσ χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ να ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Αυτό ςυνικωσ αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία με τθν ζνδειξθ A ςτθν κλίμακα ταξινόμθςθσ (παρόμοιου τφπου με αυτή των ψυγείων, των πλυντηρίων πιάτων κ.τ.λ.). 8

9 6. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Εντάξει, αυτό ιταν όλο για τθν εκμάκθςθ αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ. Τι μπορείτε να κάνετε τϊρα; Θα μποροφςατε να εξετάςετε το ενδεχόμενο αντικατάςταςθσ λαμπτιρων ςτο ςπίτι ςασ. Θα μποροφςατε να προςπακιςετε να ςυμπλθρϊςετε το ακόλουκο ςφντομο κουίη (για διαςκζδαςη) και να δοκιμάςετε τισ γνϊςεισ ςασ γφρω από το φωτιςμό χαμηλήσ ενεργειακήσ κατανάλωςησ. Καλι τφχθ! Άλλη εκπαιδευτική ενότητα που ίςωσ θζλετε να μελετήςετε: Οδηγόσ αρχαρίων για την Ενζργεια και Ιςχφ 9

10 υγγραφζασ Ο Neil Packer είναι ζνασ εγκεκριμζνοσ Μηχανικόσ και λζκτορασ ςτο Τμήμα Πληροφορικήσ, Μηχανικϊν και Επιςτήμησ, του πανεπιςτημίου του Staffordshire ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο. Διδάςκει θερμομηχανική ρευςτϊν και μηχανική περιβάλλοντασ για ςχεδόν 20 χρόνια και είναι Σφμβουλοσ χαμηλών εκπομπών άνθρακα παρζχοντασ ςε επιχειρήςεισ, βιομηχανίεσ και τοπικζσ αρχζσ μια ςειρά από ενεργειακζσ υπηρεςίεσ. τοιχεία επικοινωνίασ: Faculty of Computing, Engineering and Science Staffordshire University Beaconside, Stafford, ST18 0AD Tel Όλεσ οι πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτθν ενότθτα αυτι αποτελοφν προϊόν του προγράμματοσ Senior Engagement in a Green Economy Project (SEE-GREEN) το οποίο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάκθςθσ (Gruntdvig) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ζργο αυτό ξεκίνθςε τον Νοζμβριο του 2011 και κα ολοκλθρωκεί το Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι για να λάβετε μζροσ τθν online κοινότθτα μασ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του ζργου: 10

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΟΧΘΜΑΣΟ ΜΕΩ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΘΧΑΝΘ ΣΗΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ : 36230 ΠΑΠΠΑ ΩΣΘΡΘ Α.Μ : 37925 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα