^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011"

Transcript

1 Κ.Δ. Π. 162/2012 ^ ( HP tf If TO Αριθμό; 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου Αριθμός 162 ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 83, 84 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εροσκήπου ασκώντας τις εξουσίες που του χορηνουνται δυνάμει άρθρων 83, 84 και 87 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 111 του ίου του του του του του του του του του του Q του του νου του ίου του ίου (1) του (1) του (1) του (1) ίου (1) του 19Θ5 8(1) του 19Θ6 65(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 2001

2 (Ι του (1) του (f) ίου (!) του (1) του (1) του (1) του (1) του (!) του (1) του (1) του (1) του (f) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 200Θ 97(1) του (!) του (1) του (1) του 2011 Οι παρόντες Κανονισμοί Θα αναφέρονται ως οι περί Υδατοπρομήθειας (τροποποιητικοί) κανονισμοί του Δήμου εροσκήπου του 2012 και Θα διαβάζονται μαζί με τους περί Υδατοπρομήθείας Κανονισμούς του Δήμου εροσκήπου του 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί μαζί με τους παρόντες κανονισμούς θα αναφέρονται ως οι περί Υδατοπρομήθειας Κανονισμοί του Δήμου εροσκήπου του 1999 έως 2012, Οι παράγραφοι (1} και (2) του άρθρου 20 των βασικών κανονισμών διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις πιο κάτω παραγράφους: (1) Τα ακόλουθα τέλη ή δικαιώματα θα πληρώνονται από κάθε καταναλωτή πόσιμου νερού στα ραφεία του Δήμου ή στα κατά τόπους καταστήματα Τραπεζών που εγκρίνονται από καιρό σε καιρό από το Δήμο: Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Τροποποίηση του άρθρου 20 των βασικών κανονισμών. (α) ια ιδιωτικές κατοικίες, εστιατόρια, καφενεία, αποθήκες, καταστήματα ή οικόπεδα - Ι, Πάγιο ποσό νια κάθε τριμηνία 12,00 II. Μεταξύ 1 και 15 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο HI. Μεταξύ 16 και 30 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο IV. Μεταξύ 31 και 45 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,77 ανά κυβικό μέτρο V. Μεταξύ 46 και 60 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,00 ανά κυβικό μέτρο VI. Μεταξύ 61 και 75 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,80 ανά κυβικό μέτρο VII. Μεταξύ 76 και 90 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 2,50 ανά κυβικό μέτρο VIII. Από 91 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία προς 2,80 ανά κυβικό μέτρο (β) ια σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές στέγες, εφηβικούς ξενώνες, στρατόπεδα Εθνοφρουρός, φιλανθρωπικά και άλλα ιδρύματα. ί. Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 64,07 II. Μεταξύ 1 και 300 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,94 ανά κυβικό μέτρο ill. Μεταξύ 301 και 600 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,20 ανά κυβικό μέτρο IV. Από 601 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία προς 1,62 ανά κυβικό μέτρο (V) ια εργοστάσια, ξενοδοχεία και βιομηχανικά οικήματα. Ι, Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 512,58 II. Μεταξύ 1 και 1500 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,20 ανά κυβικό μέτρο III. Μεταξύ 1501 και 6000 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,71 ανά κυβικό μέτρο IV. Από 6001 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία προς 1,88 ανά κυβικό μέτρο Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται, για μεγάλες ιομηχανικές επιχειρήσεις με αίτηση ιούς, να καθορίζει ειδική κλίμακα πωλήσεις νερού σε αυτές. 2(α) Πα Πολύτεκνες Οικογένειες. Ι. Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 12,00 il. Μεταξύ 1 και 15 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο III. Μεταξύ 16 και 30 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο IV. Μεταξύ 31 και 45 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο V. Μεταξύ 46 και 60 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,75 ανά κυβικό μέτρο VI. Μεταξύ 61 και 75 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,35 ανά κυβικό μέτρο VII. Μεταξύ 76 και 90 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,88 ανά κυβικό μέτρο VIII. Από 91 κυβικό μέτρα και άνω κατά ιριμηνία προς 2,10 ανά κυβικό μέτρο

3 1069 2(β) ια Πενταμελής Οικογένειες.!. Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 12,00 (Ι. Μεταξύ 1 και 15 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,ΰ6 ανά κυβικό μέτρο II!. Μεταξύ 16 Kaf 30 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο IV. Μεταξύ 31 και 45 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,77 ανά κυβικό μέτρο V. Μεταξύ 46 και 60 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,80 ανά κυβικό μέτρο VI. Μεταξύ 61 και 75 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,45 ανά κυβικό μέτρο VII. Μεταξύ 76 και 90 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 2,00 ανά κυβικό μέτρο VIII. Από 91 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία ττρος 2,25 ανά κυβικό μέτρο (γ) ια Συνταξιούχους. Ι. Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 3,40!ί. Μεταξύ 1 και 15 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο ill. Μεταξύ 16 και 30 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,70 ανά κυβικό μέτρο IV. Μεταξύ 31 και 45 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,77 ανά κυβικό μέτρο V. Μεταξύ 46 και 60 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,60 ανά κυβικό μέτρο VI. Μεταξύ 61 και 75 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 2,35 ανά κυβικό μέτρο VII. Μεταξύ 76 και 90 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 2,60 ανά κυβικό μέτρο VIII. Από 91 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία προς 3,00 ανά κυβικό μέτρο 3. Η ισχύς των παρόντων κανονισμών αρχίζει από την 1 ην Ιανουαρίου 2012.

4 Ε.Ε. Παρ. tll(l) Αρ Αριθμός Κ.Δ.Π. 163/2012 Ο ΠΕΡ! ΕΝΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Πίνακας. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7(1) Ο Υπουργός Εμπορίου, ιομηχανίας καί Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7 των ττερί Ενεργειακής Αττόδοσης κατά την ΤεΛική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμου του 2009, εκδίδει το παρόν Διάταγμα. 1. Το παρόν Διάταγμα Θα αναφέρεται ως το ττερί Επιθεωρητών Ενεργειακών Υπηρεσιών Διάταγμα του (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Επιθεωρητές Ενεργειακών Υπηρεσιών» σημαίνει τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς που ορίζονται δυνάμει του παρόντος Διατάγματος- «Νόμος» σημαίνε! τον περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμο του «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, ιομηχανίας και Τουρισμού. (2) Οποιαδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται ειδικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αττό το Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου. 3. ια σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του Νόμου, ο Υπουργός ορίζει ως Επιθεωρητές Ενεργειακών Υπηρεσιών τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, ιομηχανίας και Τουρισμού τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στον Πίνακα. Αικατερίνη ΠιριττΙτση Νίκος Χοτζηνικολάου Κρίστης ιάλλουρος Θεοδόσης Θεοδωρίδης ΠΙΝΑΚΑΣ Έγινε στις 22 Μαρτίου ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, ιομηχανίας και Τουρισμού.

5 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1071 Κ.ώ.Π. 164/2012 Αρ Αριθμός 164 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 72 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ 1986) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Εργων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν δυνάμει του άρθρου 3 των περί Προστασίας των Λουσμένων εν τη Θαλασσή Νόμων του 1968 και 1986, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προστασίας των Λουσμένων στη Θάλασσα (Αμμόχωστος, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Λευκωσία) Διάταγμα του Οι περιοχές που περιγράφονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος κηρύσσονται ως επιφυλαχθείσες αποκλειστικά για λουσμένους στη θάλασσα μεταξύ των ωρών π.μ. και μ.μ. κάθε ημέρας. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται επί τόπου με πινακίδες πάνω στην παραλία και με σημαντήρες μέσα στη θάλασσα χρώματος πορτοκαλί, ροζ ή κίτρινου, στους οποίους αναγράφονται τα ψηφία E.M.S. 3. Η ισχύς ταυ παρόντος Διατάγματος αρχίζει αττό τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει στις 31 Οκτωβρίου, 2012 εκτός όσον αφορά τις περιοχές «Ξ1», «Ξ2», «01» και «02» της επαρχίας Πάφου και «Α1», «Α2», και «Δ» της επαρχίας Λευκωσίας για τις οποίες το παρόν Διάταγμα θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 και τις περιοχές «Ν1», «Ξ», «Ξ1», «Ξ2», «01», «02», «03», «Π1», «Π2», «Ρ», «Σ», «Τ1», «Τ2», «Υ», «Φ», «Φ1», «Φ2», «Χ», «Χ1» και «Ψ» της επαρχίας Αμμοχώστου για τις οποίες το παρόν Διάταγμα θα λήγει στις 15 Νοεμβρίου Περιοχή «Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΡΜΥΡΟΠΗΑΔΟ» Παραλιμνίου, βόρεια των εγκαταστάσεων της Μ.Μ.Α.Δ., που σημειώνεται με το ψηφίο «Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6405, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Α1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΡΜΥΡΟΠΗΑΔΟ» Παραλιμνίου, νότια των εγκαταστάσεων της Μ.Μ.Α.Δ., που σημειώνεται με τα ψηφία «ΑΙ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμώ 6406, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Α2» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΣΚΟΥΤΑΡΟΣΠΗΛίΟί» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με τα ψηφία «Α2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5848, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με τα ψηφία και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7024, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Η θαλάσσια περιοχή κοντά στις πολυκατοικίες «ΚΟΥΖΑΛΗ», που σημειώνεται με το ψηφίο και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7025, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Δ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΚΟΥΜΟΥΛΛΗ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Δ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6407, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ε» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «GOLDEN COAST», που σημειώνεται με το ψηφίο «Ε» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα ατο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6183, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ζ» Η θαλάσσια περιοχή από το κέντρο «ΚΑΛΑΜΙΕΣ» μέχρι το ξενοδοχείο «ΠΕΡΝΕΡΑ»,που σημειώνεται με το ψηφίο «Ζ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6183, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Η» Η θαλάσσια περιοχή από το εστιατόριο «POLYXENiA», μέχρι τον κόλπο της τοποθεσίας «ΜΑΡΛΙΤΑ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Η» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνηπκό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6408, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.

6 Περιοχές «Θ1», «Θ2», «Θ3» και «Θ4» 1072 Ο! Θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως «ΦΛΑΜΙΚΟ ΜΠΕΗ» κοντά στην τοποθεσία «ρύση», που σημειώνονται με τα ψηφία «Θ1»,«θ2»,«Θ3» και «Θ4» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδια με αύξοντα αριθμό 8746, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχές «11», «ί2» και «13» ΟΙ θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως «ΠΡΩΤΑΡΑΣ», που σημειώνονται με τα ψηφία «11»,«12» και «13» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα οτο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6643, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «ΙΑ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά οτο ξενοδοχείο «ΝΤΕ ΚΩΣΤΑ», που σημειώνεται με τα ψηφία «ΙΑ» και πλαισιώνεται με γαλάζιο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7101, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Κ1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην κατοικία Χ" ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, που σημειώνεται με τα ψηφία «Κ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5200, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Κ2» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «CAVO MARIS», που σημειώνεται με τα ψηφία «Κ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5423, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Λ» Η θαλάσσια περιοχή από την τοποθεσία «ΝΗΣΙΑ» μέχρι την τοποθεσία «ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Λ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6640, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «ΜΙ» Η θαλάσσια περιοχή απέναντι από το ξενοδοχείο «CHRYSLAND» στον Πρωτάρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Μ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5492, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ν» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΚΟΝΝΟΣ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Ν» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα ατο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5602, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ν1» Η θαλάσσια περιοχή στο Κάβο κρέκο τοποθεσία Καλογιάννη που σημειώνεται με το ψηφίο «Ν1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7027, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ξ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κέρμια και στην τοποθεσία «ΛίΝΑΡΑ» προς το Κάβο κρέκο, που σημειώνεται με το ψηφίο «Ξ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 3957, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ξ1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά αϊ ην τοποθεσία «ΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ» δυτικά του ξενοδοχείου ΚΕΡΜΙΑ, που σημειώνεται με τα ψηφία «Ξ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα ατο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6180, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ξ2» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ» ανατολικά του ξενοδοχείου «SUN GARDEN», που σημειώνεται με τα ψηφία «Ξ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6178, όπως είναι οριοθετημένη με οημαντήρες. Περιοχές «01», «02» και «03» Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Νάπας και του ξενοδοχείου «ΚΡΕΣΙΑΝ», που σημειώνονται με τα ψηφία «01», «02» και «03» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομειρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6086, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «Π1» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου «PIERANN» και της τοποθεσίας «ΚΑΤΣΑΡΚΑ» που σημειώνεται με τα ψηφία «Π1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6639, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Π2» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της τοποθεσίας «ΚΑΤΣΑΡΚΑ» και της περιοχής «ΠΕΡΝΕΡΑ» που σημειώνεται με τα ψηφία «ΙΊ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6639 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.

7 Περιοχή «Ρ» 1073 Η Θαλάσσια περιοχή κοντά στο κέντρο «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Ρ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5196, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Σ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία «ΝΗΣΙ», ττου σημειώνεται με το ψηφίο «Σ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5850, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχές «Τ1» και «Τ2» Oi θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Τ1» «Τ2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6363, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «Υ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «DOME», που σημειώνεται με το ψηφίο «Υ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5300, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Φ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΠΑ ΘΕΚΛΑ» Σωτήρας, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5600, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Φ1» Η θαλάσσια περιοχή παρά την τοποθεσία «ΚΑΤΕΡΚΟ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φ1» και πλαισιώνεταί με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6554, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περϊοχή «Φ2» Η θαλάσσια περιοχή παρά τις κατοικίες «ΔΙΟΝΥΣΗ ΤΟΥΜΑΖΗ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6554, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Χ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΪΔΗ. που σημειώνεται με το ψηφίο «Χ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 4287, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Χ1» Η θαλάσσια περιοχή παρά τις τουριστικές κατοικίες «ΑΝΤΡΕΑ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Χ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6555, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ψ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στον ποταμό ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ, που σημειώνεται με το ψηφίο «Ψ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 4286, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 6405, 6406, 5848, 7024, 7025, 6407, 6183, 6408, 6746, 6643, 7101, 5200, 5423, 6640, 5492, 5602, 7027, 3957, 6180, , 6639, 5196, 5850, 6363, 5300, 5600, 6554, 4287, 6555 και 4286 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο ραφείο Επαρχου Αμμοχώστου στη Λάρνακα. ΜΕΡΟΣ II - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Περιοχή Α1: Η θαλάσσια περίοχή μεταξύ του ανατολικού άκρου της επίχωοης του μόλου Λεμεσού και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς ι ην ακτογραμμή κυματοθραύστη με αριθμό 8 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με αημαντήρες. Περιοχή Α2: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτογραμμή κυματοθραύστη με αριθμό 9 και του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακιογραμμή κυματοθραύστη με αριθμό 10γ όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες, Περιοχή A3: Η θαλάσοια περιοχή μειαξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 12 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 13 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με αημαντήρες. Περιοχή Α4: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 14 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 18 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα οτο οχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθεπιμένη με σημαντήρες.

8 1074 Περιοχή Α5: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 19 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 22 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α6: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 23 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 24 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α7: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 24α και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 26 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α8: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του προτεινόμενου να κατασκευαστεί παράλληλου κυματοθραύστη με αριθμό 26α και του ανατολικού άκρου του προτεινόμενου να κατασκευαστεί παράλληλου προς την ακτογραμμή κυματοθραύστη 2δα όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Λ9: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του προτεινόμενου να κατασκευαστεί παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη 27 και του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 31 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όττως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α10: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 32 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 32 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α11: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 33 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 36 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες, Περιοχή Α12: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 38 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 39 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α13: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 40 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 45 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α14: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 46 και του δυτικού άκρου του προβόλου Π33 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α15: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του προβόλου Π34 και του ανατολικού άκρου του ξενοδοχείου «ELIAS» όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5778 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α17: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς ίου Ξενοδοχείου «HAWAII» και της μαρίνας του Ξενοδοχείο «St. RAPHAEL» που σημειώνεται με τα ψηφία Α17 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5778 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α18: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της μαρίνας του Ξενοδοχείο «St. RAPHAEL» και της δυτικής πλευράς του Ξενοδοχείου «LE MERIDIENJ» που σημειώνεται με τα ψηφία Α18 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5221 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α19: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ξενοδοχείου «LE MERIDIEN» και του τεμαχίου 231 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού σχεδίου LIV Plan 47 που σημειώνεται με τα ψηφία Α19 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5222 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή : Η θαλάσσια περιοχή γνωστή ως «ΚΑΕΡΝΟΡΣ ΜΠΗΤΣ» μεταξύ του τεμαχίου 70 του κυβερνητικού χωρσμετρικού σχεδίου LV 43 και της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 192 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου LV 35 που σημειώνεται με το ψηφίο και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5779 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Π. 2 και 3: Οι θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως «ΚΟΛΠΟΣ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ» με τα ψηφία Π. 2 και 3 και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντες αριθμούς 6273, 6274 και 6275 αντίστοιχα όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Αντίγραφο του σχεδίου «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» στο οποίο είναι αποτυπωμένες οι περιοχές λουσμένων Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11. Α12, Α13, Α14, και

9 1075 A15 και των χωρομετρικών σχεδίων με αριθμούς 5778, 5221, 5222, 5779, 6273, 6274 και 6275 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο ραφείο του Επαρχου Λεμεσού, Περιοχή «1» ΜΕΡΟΣ Ιϋ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συνόρου της ρετανικής άσης Δεκέλειας και του ξενοδοχείου «GOLDEN BAY», που σημειώνεται με το ψηφίο «1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6642, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «2» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «GOLDEN BAY» και «LORDOS», που σημειώνεται με το ψηφίο «2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6642, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «3» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «LORDOS» και «BEAU RIVAGE», που σημειώνεται με το ψηφίο «3» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6642, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «4» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «BEAU RIVAGE» και «PALM BEACH» που σημειώνεται με το ψηφίο «4» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο κυβερνητικό χωρομετρικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7097, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «6» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου «PALM BEACH» και του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, που σημειώνεται με το ψηφίο «6» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6904 όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «7» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ TOU Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας και των δεξαμενών καυσίμων ESSO, που σημειώνεται με το ψηφίο «7» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6904 όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «8» Οι θαλάσσιες περιοχές από τη ΜΑΡΙΝΑ Λάρνακας μέχρι το ξενοδοχείο ATHENE και από το ξενοδοχείο ATHENE μέχρι το ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΙΟ, που σημειώνονται με το ψηφίο «8» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στα Κυβερνητικά Χωρομετρικό Σχέδια με αύξοντες αριθμούς 6474 και 6369, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «9» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Αλιευτικού Καταφυγίου και του εστιατορίου «ΑΡΩ», που σημειώνεται με το ψηφίο «9» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5987, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «10» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του εστιατορίου «ΑΡΩ» και της ανατολικής περίφραξης του Αεροδρομίου, που σημειώνεται με τα ψηφία «10» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5988, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «11» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της νότιας περίφραξης του Αεροδρομίου και του καφεστιατορίου «SPYROS BEACH», που σημειώνεται με τα ψηφία «11» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5950, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «12» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του καφεστιατορίου «SPYROS BEACH» και της «ORPHAN! LAKE», που σημειώνεται με τα ψηφία «12» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5951, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «13» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της «ORPHAN! LAKE» και του Τουριστικού Περιπτέρου Μενεού, που σημειώνεται με τα ψηφία «13», και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5952, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «13Α» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Τουριστικού Περιπτέρου Μενεού και του «Spyros Seaside Mansions», που σημειώνεται με τα ψηφία «13Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6558, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «14» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Tou«Spyros Seaside Mansions» και της περιοχής «CHIROLAKKI», που σημειώνεται με τα ψηφία «14» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξονια αριθμό 6558, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες.

10 Περιοχή «15» 1076 Η Θαλάσσια περιοχή μεταξύ της περιοχής «CHIROLAKKI» και του συγκροτήματος «FAROS BEACH», που σημειώνεται με τα ψηφία «15» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5954, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περϊοχή «16» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συγκροτήματος «FAROS BEACH» και της περιοχής «ΑΜΜΟΣ», που σημειώνεται με τα ψηφία «16» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5955, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «17» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της περιοχής «ΑΜΜΟΣ» και του συγκροτήματος «ΛΙΜΝΟΣ», που σημειώνεται με τα ψηφία «17» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5956, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «18» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συγκροτήματος «ΛΙΜΝΟΣ» και του καφεστιατορίου «ΛΙΜΝΗ» στο Μαζωτό που σημειώνεται με τα ψηφία «18» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6560, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «20» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στις τοποθεσίες «ΠΕΤΟΥΝΤΑ», «ΑΥΟΥΣΤΙΕΣ», «ΑΡΚΕΣ» και «ΛΙΝΟΥΔΙ» που σημειώνεται με τα ψηφία «20» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5959, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «20Α» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦΚΑΛΙΑ» στα όρια των χωριών Αλαμινοΰ-Μαζωτού, ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου στην Αλαμινό, που σημειώνεται με τα ψηφία «20Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6477, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «201» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚ» στην Αλαμινό, αριστερά του ξενοδοχείου»alt!ανα» που σημειώνεται με τα ψηφία «201» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6559, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «202» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚ» στην Αλαμινό, μπροστά και δεξιά του ξενοδοχείου «ALTIANA» που σημειώνεται με τα ψηφία «202» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6559, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «20» Η θαλάσσια περιοχή Αγίου Θεοδώρου από την οικία του κ. Ν. Ιωάννου στην περιοχή «ΠΛΑΤΥ» μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΚ στην τοποθεσία «ΝΙΟΛΙΜΑ», που σημειώνεται με τα ψηφία «20» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6815, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «20Δ» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία ιαλός που σημειώνεται με τα ψηφία «20Δ» και πλαισιώνεται μεηκόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7022, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «21». Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς του χωριού ΖΥΙ και του αλιευτικού καταφυγίου του, που σημειώνεται με τα ψηφία «21» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6905 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «22» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του αλιευτικού καταφυνίου του χωριού ΖΥΙ και της ανατολικής περίφραξης του Σταθμού των Αγγλων, που σημειώνεται με τα ψηφία «22» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6905 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 6642, 7097, , , 5988, 5950, 5951, 5952, 6558, 5954, 5955,^59^6, 6560, 5959, 6477, 6559, 6815, 7022 και 6905 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο ραφείο του Επαρχου Λάρνακας. ' ' 'ΜΕΡΟΣ IV -ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ Περιοχές «Α1» και «Α2» Οι θαλάσσιες περιοχές στην Πόλη, που σημειώνονται με τα ψηφίο «Α-1» και «Α2». και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6906 όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη

Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη Ε μ π ο ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΟ TIFFANY SHOPPING MALL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ!

Η ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΟ TIFFANY SHOPPING MALL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 2 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 4-5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6-7 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 8 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9 & 11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 10-11 Αφιέρωμα στον Παναγιώτη Τουμαζή Στο αφιέρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014

αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014 αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ΑΗΚ Έχει λεχθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το προσωπικό αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ΑΗΚ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα