^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011"

Transcript

1 Κ.Δ. Π. 162/2012 ^ ( HP tf If TO Αριθμό; 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου Αριθμός 162 ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 83, 84 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εροσκήπου ασκώντας τις εξουσίες που του χορηνουνται δυνάμει άρθρων 83, 84 και 87 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 111 του ίου του του του του του του του του του του Q του του νου του ίου του ίου (1) του (1) του (1) του (1) ίου (1) του 19Θ5 8(1) του 19Θ6 65(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 2001

2 (Ι του (1) του (f) ίου (!) του (1) του (1) του (1) του (1) του (!) του (1) του (1) του (1) του (f) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 200Θ 97(1) του (!) του (1) του (1) του 2011 Οι παρόντες Κανονισμοί Θα αναφέρονται ως οι περί Υδατοπρομήθειας (τροποποιητικοί) κανονισμοί του Δήμου εροσκήπου του 2012 και Θα διαβάζονται μαζί με τους περί Υδατοπρομήθείας Κανονισμούς του Δήμου εροσκήπου του 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί μαζί με τους παρόντες κανονισμούς θα αναφέρονται ως οι περί Υδατοπρομήθειας Κανονισμοί του Δήμου εροσκήπου του 1999 έως 2012, Οι παράγραφοι (1} και (2) του άρθρου 20 των βασικών κανονισμών διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις πιο κάτω παραγράφους: (1) Τα ακόλουθα τέλη ή δικαιώματα θα πληρώνονται από κάθε καταναλωτή πόσιμου νερού στα ραφεία του Δήμου ή στα κατά τόπους καταστήματα Τραπεζών που εγκρίνονται από καιρό σε καιρό από το Δήμο: Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Τροποποίηση του άρθρου 20 των βασικών κανονισμών. (α) ια ιδιωτικές κατοικίες, εστιατόρια, καφενεία, αποθήκες, καταστήματα ή οικόπεδα - Ι, Πάγιο ποσό νια κάθε τριμηνία 12,00 II. Μεταξύ 1 και 15 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο HI. Μεταξύ 16 και 30 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο IV. Μεταξύ 31 και 45 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,77 ανά κυβικό μέτρο V. Μεταξύ 46 και 60 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,00 ανά κυβικό μέτρο VI. Μεταξύ 61 και 75 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,80 ανά κυβικό μέτρο VII. Μεταξύ 76 και 90 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 2,50 ανά κυβικό μέτρο VIII. Από 91 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία προς 2,80 ανά κυβικό μέτρο (β) ια σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές στέγες, εφηβικούς ξενώνες, στρατόπεδα Εθνοφρουρός, φιλανθρωπικά και άλλα ιδρύματα. ί. Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 64,07 II. Μεταξύ 1 και 300 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,94 ανά κυβικό μέτρο ill. Μεταξύ 301 και 600 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,20 ανά κυβικό μέτρο IV. Από 601 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία προς 1,62 ανά κυβικό μέτρο (V) ια εργοστάσια, ξενοδοχεία και βιομηχανικά οικήματα. Ι, Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 512,58 II. Μεταξύ 1 και 1500 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,20 ανά κυβικό μέτρο III. Μεταξύ 1501 και 6000 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,71 ανά κυβικό μέτρο IV. Από 6001 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία προς 1,88 ανά κυβικό μέτρο Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται, για μεγάλες ιομηχανικές επιχειρήσεις με αίτηση ιούς, να καθορίζει ειδική κλίμακα πωλήσεις νερού σε αυτές. 2(α) Πα Πολύτεκνες Οικογένειες. Ι. Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 12,00 il. Μεταξύ 1 και 15 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο III. Μεταξύ 16 και 30 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο IV. Μεταξύ 31 και 45 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο V. Μεταξύ 46 και 60 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,75 ανά κυβικό μέτρο VI. Μεταξύ 61 και 75 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,35 ανά κυβικό μέτρο VII. Μεταξύ 76 και 90 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,88 ανά κυβικό μέτρο VIII. Από 91 κυβικό μέτρα και άνω κατά ιριμηνία προς 2,10 ανά κυβικό μέτρο

3 1069 2(β) ια Πενταμελής Οικογένειες.!. Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 12,00 (Ι. Μεταξύ 1 και 15 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,ΰ6 ανά κυβικό μέτρο II!. Μεταξύ 16 Kaf 30 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο IV. Μεταξύ 31 και 45 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,77 ανά κυβικό μέτρο V. Μεταξύ 46 και 60 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,80 ανά κυβικό μέτρο VI. Μεταξύ 61 και 75 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,45 ανά κυβικό μέτρο VII. Μεταξύ 76 και 90 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 2,00 ανά κυβικό μέτρο VIII. Από 91 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία ττρος 2,25 ανά κυβικό μέτρο (γ) ια Συνταξιούχους. Ι. Πάγιο ποσό για κάθε τριμηνία 3,40!ί. Μεταξύ 1 και 15 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,56 ανά κυβικό μέτρο ill. Μεταξύ 16 και 30 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,70 ανά κυβικό μέτρο IV. Μεταξύ 31 και 45 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 0,77 ανά κυβικό μέτρο V. Μεταξύ 46 και 60 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 1,60 ανά κυβικό μέτρο VI. Μεταξύ 61 και 75 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 2,35 ανά κυβικό μέτρο VII. Μεταξύ 76 και 90 κυβικών μέτρων κατά τριμηνία προς 2,60 ανά κυβικό μέτρο VIII. Από 91 κυβικά μέτρα και άνω κατά τριμηνία προς 3,00 ανά κυβικό μέτρο 3. Η ισχύς των παρόντων κανονισμών αρχίζει από την 1 ην Ιανουαρίου 2012.

4 Ε.Ε. Παρ. tll(l) Αρ Αριθμός Κ.Δ.Π. 163/2012 Ο ΠΕΡ! ΕΝΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Πίνακας. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7(1) Ο Υπουργός Εμπορίου, ιομηχανίας καί Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7 των ττερί Ενεργειακής Αττόδοσης κατά την ΤεΛική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμου του 2009, εκδίδει το παρόν Διάταγμα. 1. Το παρόν Διάταγμα Θα αναφέρεται ως το ττερί Επιθεωρητών Ενεργειακών Υπηρεσιών Διάταγμα του (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Επιθεωρητές Ενεργειακών Υπηρεσιών» σημαίνει τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς που ορίζονται δυνάμει του παρόντος Διατάγματος- «Νόμος» σημαίνε! τον περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμο του «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, ιομηχανίας και Τουρισμού. (2) Οποιαδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται ειδικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αττό το Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου. 3. ια σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του Νόμου, ο Υπουργός ορίζει ως Επιθεωρητές Ενεργειακών Υπηρεσιών τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, ιομηχανίας και Τουρισμού τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στον Πίνακα. Αικατερίνη ΠιριττΙτση Νίκος Χοτζηνικολάου Κρίστης ιάλλουρος Θεοδόσης Θεοδωρίδης ΠΙΝΑΚΑΣ Έγινε στις 22 Μαρτίου ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, ιομηχανίας και Τουρισμού.

5 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1071 Κ.ώ.Π. 164/2012 Αρ Αριθμός 164 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 72 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ 1986) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Εργων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν δυνάμει του άρθρου 3 των περί Προστασίας των Λουσμένων εν τη Θαλασσή Νόμων του 1968 και 1986, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προστασίας των Λουσμένων στη Θάλασσα (Αμμόχωστος, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Λευκωσία) Διάταγμα του Οι περιοχές που περιγράφονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος κηρύσσονται ως επιφυλαχθείσες αποκλειστικά για λουσμένους στη θάλασσα μεταξύ των ωρών π.μ. και μ.μ. κάθε ημέρας. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται επί τόπου με πινακίδες πάνω στην παραλία και με σημαντήρες μέσα στη θάλασσα χρώματος πορτοκαλί, ροζ ή κίτρινου, στους οποίους αναγράφονται τα ψηφία E.M.S. 3. Η ισχύς ταυ παρόντος Διατάγματος αρχίζει αττό τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει στις 31 Οκτωβρίου, 2012 εκτός όσον αφορά τις περιοχές «Ξ1», «Ξ2», «01» και «02» της επαρχίας Πάφου και «Α1», «Α2», και «Δ» της επαρχίας Λευκωσίας για τις οποίες το παρόν Διάταγμα θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 και τις περιοχές «Ν1», «Ξ», «Ξ1», «Ξ2», «01», «02», «03», «Π1», «Π2», «Ρ», «Σ», «Τ1», «Τ2», «Υ», «Φ», «Φ1», «Φ2», «Χ», «Χ1» και «Ψ» της επαρχίας Αμμοχώστου για τις οποίες το παρόν Διάταγμα θα λήγει στις 15 Νοεμβρίου Περιοχή «Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΡΜΥΡΟΠΗΑΔΟ» Παραλιμνίου, βόρεια των εγκαταστάσεων της Μ.Μ.Α.Δ., που σημειώνεται με το ψηφίο «Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6405, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Α1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΡΜΥΡΟΠΗΑΔΟ» Παραλιμνίου, νότια των εγκαταστάσεων της Μ.Μ.Α.Δ., που σημειώνεται με τα ψηφία «ΑΙ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμώ 6406, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Α2» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΣΚΟΥΤΑΡΟΣΠΗΛίΟί» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με τα ψηφία «Α2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5848, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με τα ψηφία και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7024, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Η θαλάσσια περιοχή κοντά στις πολυκατοικίες «ΚΟΥΖΑΛΗ», που σημειώνεται με το ψηφίο και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7025, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Δ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΚΟΥΜΟΥΛΛΗ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Δ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6407, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ε» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «GOLDEN COAST», που σημειώνεται με το ψηφίο «Ε» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα ατο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6183, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ζ» Η θαλάσσια περιοχή από το κέντρο «ΚΑΛΑΜΙΕΣ» μέχρι το ξενοδοχείο «ΠΕΡΝΕΡΑ»,που σημειώνεται με το ψηφίο «Ζ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6183, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Η» Η θαλάσσια περιοχή από το εστιατόριο «POLYXENiA», μέχρι τον κόλπο της τοποθεσίας «ΜΑΡΛΙΤΑ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Η» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνηπκό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6408, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.

6 Περιοχές «Θ1», «Θ2», «Θ3» και «Θ4» 1072 Ο! Θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως «ΦΛΑΜΙΚΟ ΜΠΕΗ» κοντά στην τοποθεσία «ρύση», που σημειώνονται με τα ψηφία «Θ1»,«θ2»,«Θ3» και «Θ4» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδια με αύξοντα αριθμό 8746, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχές «11», «ί2» και «13» ΟΙ θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως «ΠΡΩΤΑΡΑΣ», που σημειώνονται με τα ψηφία «11»,«12» και «13» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα οτο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6643, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «ΙΑ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά οτο ξενοδοχείο «ΝΤΕ ΚΩΣΤΑ», που σημειώνεται με τα ψηφία «ΙΑ» και πλαισιώνεται με γαλάζιο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7101, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Κ1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην κατοικία Χ" ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, που σημειώνεται με τα ψηφία «Κ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5200, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Κ2» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «CAVO MARIS», που σημειώνεται με τα ψηφία «Κ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5423, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Λ» Η θαλάσσια περιοχή από την τοποθεσία «ΝΗΣΙΑ» μέχρι την τοποθεσία «ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Λ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6640, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «ΜΙ» Η θαλάσσια περιοχή απέναντι από το ξενοδοχείο «CHRYSLAND» στον Πρωτάρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Μ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5492, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ν» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΚΟΝΝΟΣ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Ν» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα ατο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5602, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ν1» Η θαλάσσια περιοχή στο Κάβο κρέκο τοποθεσία Καλογιάννη που σημειώνεται με το ψηφίο «Ν1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7027, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ξ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κέρμια και στην τοποθεσία «ΛίΝΑΡΑ» προς το Κάβο κρέκο, που σημειώνεται με το ψηφίο «Ξ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 3957, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ξ1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά αϊ ην τοποθεσία «ΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ» δυτικά του ξενοδοχείου ΚΕΡΜΙΑ, που σημειώνεται με τα ψηφία «Ξ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα ατο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6180, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ξ2» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ» ανατολικά του ξενοδοχείου «SUN GARDEN», που σημειώνεται με τα ψηφία «Ξ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6178, όπως είναι οριοθετημένη με οημαντήρες. Περιοχές «01», «02» και «03» Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Νάπας και του ξενοδοχείου «ΚΡΕΣΙΑΝ», που σημειώνονται με τα ψηφία «01», «02» και «03» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομειρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6086, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «Π1» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου «PIERANN» και της τοποθεσίας «ΚΑΤΣΑΡΚΑ» που σημειώνεται με τα ψηφία «Π1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6639, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Π2» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της τοποθεσίας «ΚΑΤΣΑΡΚΑ» και της περιοχής «ΠΕΡΝΕΡΑ» που σημειώνεται με τα ψηφία «ΙΊ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6639 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.

7 Περιοχή «Ρ» 1073 Η Θαλάσσια περιοχή κοντά στο κέντρο «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Ρ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5196, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Σ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία «ΝΗΣΙ», ττου σημειώνεται με το ψηφίο «Σ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5850, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχές «Τ1» και «Τ2» Oi θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Τ1» «Τ2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6363, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «Υ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «DOME», που σημειώνεται με το ψηφίο «Υ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5300, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Φ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΠΑ ΘΕΚΛΑ» Σωτήρας, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5600, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Φ1» Η θαλάσσια περιοχή παρά την τοποθεσία «ΚΑΤΕΡΚΟ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φ1» και πλαισιώνεταί με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6554, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περϊοχή «Φ2» Η θαλάσσια περιοχή παρά τις κατοικίες «ΔΙΟΝΥΣΗ ΤΟΥΜΑΖΗ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6554, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Χ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΪΔΗ. που σημειώνεται με το ψηφίο «Χ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 4287, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Χ1» Η θαλάσσια περιοχή παρά τις τουριστικές κατοικίες «ΑΝΤΡΕΑ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Χ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6555, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ψ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στον ποταμό ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ, που σημειώνεται με το ψηφίο «Ψ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 4286, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 6405, 6406, 5848, 7024, 7025, 6407, 6183, 6408, 6746, 6643, 7101, 5200, 5423, 6640, 5492, 5602, 7027, 3957, 6180, , 6639, 5196, 5850, 6363, 5300, 5600, 6554, 4287, 6555 και 4286 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο ραφείο Επαρχου Αμμοχώστου στη Λάρνακα. ΜΕΡΟΣ II - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Περιοχή Α1: Η θαλάσσια περίοχή μεταξύ του ανατολικού άκρου της επίχωοης του μόλου Λεμεσού και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς ι ην ακτογραμμή κυματοθραύστη με αριθμό 8 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με αημαντήρες. Περιοχή Α2: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτογραμμή κυματοθραύστη με αριθμό 9 και του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακιογραμμή κυματοθραύστη με αριθμό 10γ όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες, Περιοχή A3: Η θαλάσοια περιοχή μειαξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 12 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 13 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με αημαντήρες. Περιοχή Α4: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 14 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 18 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα οτο οχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθεπιμένη με σημαντήρες.

8 1074 Περιοχή Α5: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 19 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 22 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α6: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 23 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 24 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α7: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 24α και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 26 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α8: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του προτεινόμενου να κατασκευαστεί παράλληλου κυματοθραύστη με αριθμό 26α και του ανατολικού άκρου του προτεινόμενου να κατασκευαστεί παράλληλου προς την ακτογραμμή κυματοθραύστη 2δα όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Λ9: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του προτεινόμενου να κατασκευαστεί παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη 27 και του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 31 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όττως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α10: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 32 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 32 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α11: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 33 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 36 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες, Περιοχή Α12: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 38 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 39 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α13: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 40 και του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 45 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α14: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 46 και του δυτικού άκρου του προβόλου Π33 όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α15: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του προβόλου Π34 και του ανατολικού άκρου του ξενοδοχείου «ELIAS» όπως πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» και στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5778 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α17: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς ίου Ξενοδοχείου «HAWAII» και της μαρίνας του Ξενοδοχείο «St. RAPHAEL» που σημειώνεται με τα ψηφία Α17 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5778 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α18: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της μαρίνας του Ξενοδοχείο «St. RAPHAEL» και της δυτικής πλευράς του Ξενοδοχείου «LE MERIDIENJ» που σημειώνεται με τα ψηφία Α18 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5221 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Α19: Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ξενοδοχείου «LE MERIDIEN» και του τεμαχίου 231 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού σχεδίου LIV Plan 47 που σημειώνεται με τα ψηφία Α19 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5222 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή : Η θαλάσσια περιοχή γνωστή ως «ΚΑΕΡΝΟΡΣ ΜΠΗΤΣ» μεταξύ του τεμαχίου 70 του κυβερνητικού χωρσμετρικού σχεδίου LV 43 και της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 192 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου LV 35 που σημειώνεται με το ψηφίο και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5779 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Π. 2 και 3: Οι θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως «ΚΟΛΠΟΣ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ» με τα ψηφία Π. 2 και 3 και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντες αριθμούς 6273, 6274 και 6275 αντίστοιχα όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Αντίγραφο του σχεδίου «Κόλπος Λεμεσού - ενικό Σχέδιο Προστασίας και ελτίωσης της Ακτής» στο οποίο είναι αποτυπωμένες οι περιοχές λουσμένων Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11. Α12, Α13, Α14, και

9 1075 A15 και των χωρομετρικών σχεδίων με αριθμούς 5778, 5221, 5222, 5779, 6273, 6274 και 6275 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο ραφείο του Επαρχου Λεμεσού, Περιοχή «1» ΜΕΡΟΣ Ιϋ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συνόρου της ρετανικής άσης Δεκέλειας και του ξενοδοχείου «GOLDEN BAY», που σημειώνεται με το ψηφίο «1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6642, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «2» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «GOLDEN BAY» και «LORDOS», που σημειώνεται με το ψηφίο «2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6642, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «3» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «LORDOS» και «BEAU RIVAGE», που σημειώνεται με το ψηφίο «3» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6642, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «4» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «BEAU RIVAGE» και «PALM BEACH» που σημειώνεται με το ψηφίο «4» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο κυβερνητικό χωρομετρικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7097, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «6» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου «PALM BEACH» και του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, που σημειώνεται με το ψηφίο «6» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6904 όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «7» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ TOU Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας και των δεξαμενών καυσίμων ESSO, που σημειώνεται με το ψηφίο «7» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6904 όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «8» Οι θαλάσσιες περιοχές από τη ΜΑΡΙΝΑ Λάρνακας μέχρι το ξενοδοχείο ATHENE και από το ξενοδοχείο ATHENE μέχρι το ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΙΟ, που σημειώνονται με το ψηφίο «8» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στα Κυβερνητικά Χωρομετρικό Σχέδια με αύξοντες αριθμούς 6474 και 6369, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «9» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Αλιευτικού Καταφυγίου και του εστιατορίου «ΑΡΩ», που σημειώνεται με το ψηφίο «9» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5987, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «10» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του εστιατορίου «ΑΡΩ» και της ανατολικής περίφραξης του Αεροδρομίου, που σημειώνεται με τα ψηφία «10» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5988, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «11» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της νότιας περίφραξης του Αεροδρομίου και του καφεστιατορίου «SPYROS BEACH», που σημειώνεται με τα ψηφία «11» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5950, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «12» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του καφεστιατορίου «SPYROS BEACH» και της «ORPHAN! LAKE», που σημειώνεται με τα ψηφία «12» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5951, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «13» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της «ORPHAN! LAKE» και του Τουριστικού Περιπτέρου Μενεού, που σημειώνεται με τα ψηφία «13», και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5952, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «13Α» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Τουριστικού Περιπτέρου Μενεού και του «Spyros Seaside Mansions», που σημειώνεται με τα ψηφία «13Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6558, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες. Περιοχή «14» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Tou«Spyros Seaside Mansions» και της περιοχής «CHIROLAKKI», που σημειώνεται με τα ψηφία «14» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξονια αριθμό 6558, όπως είναι οριοθετημένή με σημαντήρες.

10 Περιοχή «15» 1076 Η Θαλάσσια περιοχή μεταξύ της περιοχής «CHIROLAKKI» και του συγκροτήματος «FAROS BEACH», που σημειώνεται με τα ψηφία «15» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5954, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περϊοχή «16» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συγκροτήματος «FAROS BEACH» και της περιοχής «ΑΜΜΟΣ», που σημειώνεται με τα ψηφία «16» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5955, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «17» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της περιοχής «ΑΜΜΟΣ» και του συγκροτήματος «ΛΙΜΝΟΣ», που σημειώνεται με τα ψηφία «17» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5956, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «18» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συγκροτήματος «ΛΙΜΝΟΣ» και του καφεστιατορίου «ΛΙΜΝΗ» στο Μαζωτό που σημειώνεται με τα ψηφία «18» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6560, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «20» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στις τοποθεσίες «ΠΕΤΟΥΝΤΑ», «ΑΥΟΥΣΤΙΕΣ», «ΑΡΚΕΣ» και «ΛΙΝΟΥΔΙ» που σημειώνεται με τα ψηφία «20» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5959, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «20Α» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦΚΑΛΙΑ» στα όρια των χωριών Αλαμινοΰ-Μαζωτού, ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου στην Αλαμινό, που σημειώνεται με τα ψηφία «20Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6477, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «201» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚ» στην Αλαμινό, αριστερά του ξενοδοχείου»alt!ανα» που σημειώνεται με τα ψηφία «201» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6559, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «202» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚ» στην Αλαμινό, μπροστά και δεξιά του ξενοδοχείου «ALTIANA» που σημειώνεται με τα ψηφία «202» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6559, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «20» Η θαλάσσια περιοχή Αγίου Θεοδώρου από την οικία του κ. Ν. Ιωάννου στην περιοχή «ΠΛΑΤΥ» μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΚ στην τοποθεσία «ΝΙΟΛΙΜΑ», που σημειώνεται με τα ψηφία «20» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6815, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «20Δ» Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία ιαλός που σημειώνεται με τα ψηφία «20Δ» και πλαισιώνεται μεηκόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7022, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «21». Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της ανατολικής πλευράς του χωριού ΖΥΙ και του αλιευτικού καταφυγίου του, που σημειώνεται με τα ψηφία «21» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6905 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «22» Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του αλιευτικού καταφυνίου του χωριού ΖΥΙ και της ανατολικής περίφραξης του Σταθμού των Αγγλων, που σημειώνεται με τα ψηφία «22» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6905 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 6642, 7097, , , 5988, 5950, 5951, 5952, 6558, 5954, 5955,^59^6, 6560, 5959, 6477, 6559, 6815, 7022 και 6905 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο ραφείο του Επαρχου Λάρνακας. ' ' 'ΜΕΡΟΣ IV -ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ Περιοχές «Α1» και «Α2» Οι θαλάσσιες περιοχές στην Πόλη, που σημειώνονται με τα ψηφίο «Α-1» και «Α2». και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6906 όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες.

11 Περιοχή 1077 Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΛΑΤΣΙ» που σημειώνεται με το ψηφίο και ττλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5495, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχές «Π», «2» και «3» Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΠΟΤΑΜΟΙ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Π», «2» και «3» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5976, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «ώ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, που σημειώνεται με τα ψηφία «Δ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 2089, όπως είναι οριοθετημένη με οημαντήρες. Περιοχές «Ε1»και Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στο κέντρο «CORALLIA» και στο ξενοδοχείο «CORAL BEACH» που σημειώνονταϊ με τα ψηφία «Ε1» καί και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5930, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχές «Ζ1» και «Ζ2» Οι θαλάσσιες περιοχές στον ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ, που σημειώνονται με τα ψηφία «Ζ1» και «Ζ2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6479, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «Η1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΠΕΝΤΕ ΛΙΘΑΡΚΑ» μπροστά από το ξενοδοχείο «QUEEN'S BAY», που σημειώνεται με τα ψηφία «Η1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5769, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Θ» Η θαλάσσια περιοχή μπροστά ατο ξενοδοχείο «HELIOS BAY», που σημειώνεται με το ψηφίο «Θ» κα( πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5595, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Θ1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΦΑΝΑΡΙ», που σημειώνεται με τα ψηφία «Θ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6090, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχές «11» και «12» Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του Συγκροτήματος «ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΩΡΤ» και του ξενοδοχείου «ALEXANDER THE GREAT», μπροστά από τα Δημοτικά Λουτρά, που σημειώνονται με τα ψηφία «11» και «12» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5927, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «Κ» Η θαλάσσια περιοχή στην περιοχή «ΡΥΣΟΥΘΚΙΑ», μεταξύ του ξενοδοχείου «ALEXANDER THE GREAT» και του ΣΟΔΑΙ, που σημειώνεται με το ψηφίο «Κ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6089, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχές «Λ1» και «Λ2» Οι θαλάσσιες περιοχές μπροστά στα ξενοδοχεία «PAPHOS AMATHUS» και «RANIA» που σημειώνονται με τα ψηφία «Λ1» και «Λ2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5975, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχές «Μ1» και «Μ2» Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ των ξενοδοχείων «LEDRA» και «PIONEER» που σημειώνονται με τα ψηφία «Μ1» και «Μ2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο.Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5765, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «Ν1» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΕΡΟΤΖΗΠ1Α» στην τουριστική πλαζ εροσκήπου, που σημειώνεται με τα ψηφία «Ν1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5496, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ν2» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΕΡΟΤΖΗΠΙΑ», στην τουριστική πλαζ εροσκήπου, που σημειώνεται με τα ψηφία «Ν2» και πλαισιώνεται με γαλάζιο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικο Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6808, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.».

12 Περιοχές «=1» και «-2» 1078 Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στον ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, που σημειώνονται με τα ψηφία «Ξ1» και «Ξ2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5598, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχές «01» και «02» Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στο ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΙΟ ΠΩΜΟΥ, που σημειώνονται με τα ψηφία «01» και «02» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5931, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή «Π» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο Δασύλλιο «RANDI FOREST» που σημειώνεται με το ψηφίο «Π» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6478, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή «Ρ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΜΜΟΧΩΝ» που σημειώνεται με το ψηφίο «Ρ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7106, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 6906, 5495, 5976, 2089, 5930, 6479, 5769, 5595, 6090, 5927, 6089, 5975, 5765, 5496, 6808, 5598, 5931, 6478 και 7106, βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο ραφείο Επαρχου Πάφου. ΜΕΡΟΣ V - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ Περιοχές «Α1» και «Α2» Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΩΜΕΑ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Α1» κα: «Α2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7102, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. Περιοχή Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ΛΙΜΑΝΑΚΙ που σημειώνεται με το ψηφίο και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7103, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Περιοχή Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΚΡΥΟΝΕΡΙ», που σημειώνεται με το ψηφίο και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7104, όπως είναι οριοθετημένη με αημαντήρες. Περιοχή «Δ» Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο εστιατόριο «ΜΑΝΣΟΥΡΑ» παυ σημειώνεται με το ψηφίο «Δ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7105, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 7102, 7103, 7104 και 7105 ευρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο ραφείο Επαρχου Λευκωσίας. Έγινε στις 23 Απριλίου, (Υ.Σ-Ε /14)

13 Ε.Ε. Παρ. lil(l) 1079 Κ.Δ.Π. 165/2012 Αρ Αριθμός 165 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 48 ΤΟΥ 1964, 32 ΤΟΥ 1973 ΚΑΙ 4(1) ΤΟΥ 1996) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ νωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 6(2) Με την παρούσα γνωστοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου, ότι η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων προτίθεται να κηρύξει ως Αρχαία Μνημεία τους χώρους που αναγράφοντα! πιο κάτω και να προσθέσει αυτά στον Δεύτερο Πίνακα του εν λόγω Νόμου. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ ΚΛίΜΑΚΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1. Εκκλησία Προδρόμου ΑΡΑΚΙ 1365V01 1: Εκκλησία Αγίου Μάμα ΕΡΟΛΑΚΚΟΣ 1245V01 1: Εκκλησία Αγίου εωργίου ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ- ΚΑΠΟΥΤί 1357V01 1: Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσας ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ 1364V01 1: Εκκλησία Παναγίας Ακεντού ΛΕΥΚΑ XXVIII/1I.2.IV 1: Τέμενος ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 1361V01 1: Τέμενος ΤΡΑΧΩΝ! 1137V01 1: Εκκλησία Παναγίας ΤΡΕΧΩΝ Ι 1137V01 1: Εκκλησία Σωτήρος ΜΟΡΦΟΥ Ενορία Χρυσηλιού 1340V01 1: /2 ΕΠΑΡΧΊΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ A/A ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1. Εκκλησία Αγίας Ειρήνης ΑΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Χ/39.Ε.2 1: ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Α/Α ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1. Εκκλησία Αγίας Παύλας ΑΙΑ ΤΡΙΑΔΑ II1/39.W.1 1: , 173/1 2. Εκκλησία Αγίας Μαρίνας ΑΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ISI/39.W.1 1:

14 1080 A/A 3. ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ Εκκλησία Αγίου Ευλογίου (κοιμητηριακή) ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΟΣ ΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ VIS/64.W.1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2500 ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Εκκλησία Αγίου Ανδρόνικου και Αθανασίας ΑΡΝΑΔΙ ΧΧΐν/1+9(χωρ.) 1: ,81 5. Εκκλησία Αγίας Μαρίνας ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΧΧΧΙΙΙ/17(χωρ.) 1: Τέμενος ΑΛΑΤΕΙΑ VIII/ (χωρ.) 1: Εκκλησία Αγίου εωργίου ΕΝΑΡΑ XXNI/19.W.2 1: Εκκλησία Αγίου εωργίου Σακκά ΑίΠΑΛΟΥΣΑ (ενορία Αρχάγγελος) IU/23.E2 1: Ερείπια Εκκλησίας Αγίας Τριάδας στην τοποθεσία Αγια ΠΑΛΟΥΣΑ (ενορία Αρχάγγελος) IV/17.W.1 1: Εκκλησία Αγίου Ανδρόνικου ΚΑΛΟΨΙΔΑ ΧΧΧΙΙ/22+23 (χωρ.) 1: Εκκλησία Τιμίου Προδρόμου ΚΑΛΟΨΙΔΑ ΧΧΙ1Ι/22.Ε.2 1: Εκκλησία Αγίου εωργίου Εκκλησία Αγίου εωργίου Εκκλησία Αγίου Σεργίου ΜΑΚΡΑΣΥΚΑ ΝΕΤΑ XXIV/25 (χωρ.) XXXII/37.W.2 VIJI/7.E.2 1:1250 1:2500 1: Α 101/1 15. Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ ΠΗΗ 23/21Ε1 1: Εκκλησία Αγίου εωργίου ΠΡΑΣΤΙΟ ΧΧΙΙΙ/45 (χωρ.) 1: Εκκλησία Παναγίας Παραδείσιώτισσας ΣΠΑΘΑΡΙΚΟ XXIV/10.W.2 1: Εκκλησία Αγίου Λουκά ΣΠΑΘΑΡίΚΟ XXIV/9 (χωρ.) 1: Εκκλησία Αγίου Αντωνίου ΠΑΡΑΛΙΜΝ! : Ερειπωμένη εκκλησία Αγίων Αναργύρων ΦΡΕΝΑΡΟΣ :

15 1081 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Α/Α ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΑΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1. Εκκλησία Αγίων Πέτρου και Παύλου ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ XII Χ/5 1: Εκκλησία Αγίου Ανδρόνικου και Αθανασίας ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ LV/ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Α/Α ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1. Εκκλησία Αποστόλου Λουκά ΑΚΡΟΥΝΤΑ UV/12.W.2 1: Εκκλησία Παναγίας Καθολικής ΑΡΣΟΣ XLVI/40.W.1 1: Ασκητήριο-σπήλαιο Προφήτη Ηλία ΠΙΣΣΟΥΡΙ LVU/5 1: ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ Α/Α ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1. Εκκλησία Αγίου Νηπίου ΠΟΛΟΥ XXXV/61 1: Οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το συμφέρον δυνατόν να επηρεαστεί με την προτεινόμενη κήρυξη μπορεί οποτεδήποτε μέσα σ' ένα μήνα από την ημερομηνία της παρούσας γνωστοποίησης να υποβάλει ένσταση στη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων προς εξέταση αυτής από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η ένσταση είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται με αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους της υποβολής της.

16 .. Παρ. IIE(f) Αρ Κ.Δ.Π. 166/2012 Αριθμός 166 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ ) νωστοποίηση πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αναγνωρίζονται τα πιο κάτω πτυχία/διπλώματα για σκοπούς της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας βάσει των προνοιών των άρθρων 7(1)(α) και 7,ΊΑ του Νόμου 224/ , Οι αναγνωρίσεις διενεργούνται με τις πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) (β) (γ) (δ) Η φοίτηση για απόκτηση των αντίστοιχων πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίου ήταν ολική, επί τόπου, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι κάτοχοί τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρακολούθησαν με επιτυχία το βασικό κύκλο σπουδών στον κλάδο που αφορά η αίτηση τους. Οι αναγνωρίσεις αφορούν μόνο τα προγράμματα σπουδών που το έτος αποφοίτησης είναι αυτό που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση. Κάθε άλλη προϋπόθεση που αναφέρεται ειδικά στον κάθε τίτλο σπουδών.

17 ΚΛΑΔΟΣ A ΚΛΑΔΟΣ Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοττίου ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΜΗΜΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Το πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο αε εθνικό επίπεδο και από το TEE και με έτος αποφοίτησης το A Αρχιτεκτονικής ττερ Λαμβανομένης τής Αρχιτεκτονικής Τοττίου Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TEE και με έτος 3 Δ Δ Δ Τοττίου Τοπίου Master of Engineering (Honours) in Civil Engineering - UNiVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού στην ειδικότητα: ιομηχανική και αστική δόμηση ~ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ της πόλης ΜΑΚΕΕΚΑΣ Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ 1.Bachelor of Science in Electrical Engineering - UNiVERSITY OF SOUTH FLORIDA 2.Master of Science in Electrical Engineering - UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA Bachelor of Science in Electrical Engineering - UNIVERSITY OF HOUSTON ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ Η.Π.Α. Η. ΠΑ αποφοίτησης το αποφοίτησης TEE και με έτος αποφοίτησης το Το πρώτο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το ABET και με έτος αποφοίτησης το Το δεύτερο πτυχίο να είναι με έτος αποφοίτησης το ABET και με έτος αποφοίτησης το Λ Ί.Bachelor of Science in Electrical Engineering - OLD DOMINION UNiVERSITY 2.Master of Science in Electrical Engineering - OLD DOMINION Km 3. Πρόσθετα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Η.Π.Α. και ΚΥΠΡΟΣ Το πρώτο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το ABET και με έτος αποφοίτησης το Το δεύτερο πτυχίο να είναι με έτος αποφοίτησης το Δ Δ Δ Bachelor of Science in Electrical Engineering - SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY Master of Engineering (Honours) in Electrical Engineering- UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON Master of Engineering (Honours) (Engineering Tripos, Part IIB) in Electrical and Electronic Engineering - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Η-Π-Α. KB. ABET και με έτος αποφοίτησης το Το πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από ΪΟ αποφοίτησης Το πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) οπό το αποφοίτησης το 2009

18 ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, στη Μηχανική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ TEE και με έτος αποφοίτησης το 2008., στη Μηχανική Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TEE και με έτος, στη Μηχανική Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΠΡΟΣ, στη Μηχανική Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, στη Μηχανική Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΣ, στη Μηχανική Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Υπολογιστών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑ! ΤΕΧΝΟΛΟΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ TEE και με έτος ΣΤ ΣΤ 21 Χημικής Μηχανικής Χημικής Μηχανικής Μηχανικής Μεταλλείων και Εφηρμοαμένης εωλογίας, στη Μηχανική Μεταλλείων Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργός - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΩΝ TEE και με έτος TEE και με έτος αποφοίτησης το TEE και με έτος

19 ΚΛΑΔΟΣ Ζ2 Ι Α Α Α ΚΛΑΔΟΣ Μηχανικής Μεταλλείων και Εφηρμασμένής εωλογίας, στην Εφηρμοσμένη εωλογία Π ολεοδ ο μ ίας-χω ροταξίας Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης Τ Ιΐ Αρχιτεκτονικής Τοπίου Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Πτυχίο εωλογίας - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΩΛΟΙΑΣ Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.AA Intermediate Examination - ARCHITECTURAL ASSOCIATION SCHOOL OF ARCHITECTURE 2.AA Final Examination - AA Diploma -ARCHITECTURAL ASSOCIATION -SCHOOL OF ARCHITECTURE Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Bachelor of Arts in Architecture - UNIVERSITY OF GREENWICH KO! 2. Postgraduate Diploma in Architecture - LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY ΧΩΡΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ TEE και με έτος Το πρώτο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο από το RIBA σε επίπεδο Part 1 και με έτος αποφοίτησης το Το δεύτερο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο από το RIBA σε επίπεδο Part 2 και με έτος αποφοίτησης το TEE και με έτος αποφοίτησης το Το πρώτο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο από το RiBA σε επίπεδο Part 1 και με έτος αποφοίτησης το Το δεύτερο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο από το RIBA σε επίπεδο Part 2 και με έτος Τοπίου, ως Μηχανικός Οδοποιίας Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με ειδικότητα: Αυτοκινητόδρομοι - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΥΖΜΠΑΣΚ ΡΩΣΙΑ αποφοίτησης το Τοπίου Τοπίου Bachelor of Science in Civil Engineering - MIDDLE EAST TECHNiCAL UNIVERSITY Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering - UNIVERISTY OF PORTSMOUTH 2. MSc Civil Engineering Structures - CITY UNIVERSITY LONDON ΤΟΥΡΚΙΑ αποφοίτησης το Το πρώτο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Eiigiimeiirig Council ut ειιί^εδυ CiidHeied Eiiyirietii και με ίιυς αποφοίτησης το Το δεύτερο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το αποφοίτησης το Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΩΝ TEE και με έτος Master of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering - UNIVERSITY OF MANCHESTER H.S. αποφοίτησης 2009.

20 ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ Master of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering - UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE ΧΩΡΑ Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Το πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) οττό το αποφοίτησης TEE και με έτος Masler of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering /Engineering Management - UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON Engineering Council αε επίπεδο Chartered Engineer και με έτος αποφοίτησης Bachelor of Science (Honours) in Technology - THE VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER Master of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering - UNIVERSITY OF LIVERPOOL Master of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering - UNIVERSITY OF SUSSEX 1 αποφοίτησης αποφοίτησης Δ 1.Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering - THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 2.Master of Engineering in Mechanical Engineering - THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK Masterof Engineering (Honours) in Electrical Engineering - UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON Η.Π.Α. Το πρώτο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο από το ABET και με έτος αποφοίτησης το Το δεύτερο πτυχίο να είναι με έτος αποφοίτησης το Engineering Council αε επίπεδο Chartered Engineer και με έτος αποφοίτησης το Δ Δ 1.Bachelor of Engineering (Honours) in Communication and Electronic Engineering - UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT και NEWCASTLE ΚΥΠΡΟΣ 2.Master of Science in Optoelectronic and Communications Systems - UNIVERSiTY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE 3.Πρόσθετα Μαθήματα Πανεπιστήμιο Κύπρου B.Sc Electrical Engineer - FREDERICK UNIVERSITY ΚΥΠΡΟΣ Το πρώτο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineenng Council αε επίπεδο Chartered Engineer και με έτος αποφοίτησης το Το δεύτερο πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο (accredited) από το αποφοίτησης το αποφοίτησης 2009.

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Αριθμός 452 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 151(Ι) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1S 1(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ X Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών Αρ. Απ. 42.538, ημ. 12.5.1995 51.042, ημ. 12.1.2000 52.071, ημ. 27.6.2000 57.070, ημ. 8.1.2003 Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αρθμός 30 Ο ΠΕΡ ΕΠΣΤΗΜΟΚΟΥ ΤΕΧΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣ (ΟΜΟ224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡ 151(1) ΤΟΥ 2003) ΓνωΟ0ΠΟίηση nτυχίων, πστοποητκόν κα τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 >~ '? ~ ~= C>~

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 405/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4816 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 1975 Αριθμός 405 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚ, ΠΡΑ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚ, ΠΡΑ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Έφη Παπαριστοδήμου 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Διεύθυνση : Νίκης 4, 10248 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.: 15472 Αθήνα, 3/06/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Ελένη Δεληγιάννη 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, 2014 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ)

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιος είναι ο διαχειριστής της παραλίας? Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΑΣ Λάρισα 25/10/2010 T.E.I. :ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ :ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (ΣΤΕΦ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) Λάρισα 18/07/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 11/6/12 ΠΜ 256/11 Τριώροφη κατοικία στο ½ τεμάχιο (ανατολικά) 530 54/510402 Νικόλαος ιώροφη κατοικία στο ½ 11/6/12 ΠΜ 256/11 τεμάχιο (δυτικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική».

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Αρχιτεκτονική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : Κωνσταντίνος Κυπρής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Είναι η τέχνη και επιστήμη που αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κατασκευών και περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 12/07/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 26/08/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ NICOSIA - LIMASSOL ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ LIMASSOL - NICOSIA

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ NICOSIA - LIMASSOL ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ LIMASSOL - NICOSIA ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ NICOSIA - LIMASSOL 06:00, 06:30, 07:15, 08:15, 09:30, 11:00, 12:00, 13:45, 14:30 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00 07:00, 09:30, 10:30, 12:00, 14:30, 15:00, 17:30,

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας Λάρισα 16/07/2012 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3303/10-05-2012 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης Μηχανολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ', 10 Δεκεμβρίου 2007, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

ΗΜΕΡΙΔΑ 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ', 10 Δεκεμβρίου 2007, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη Σπουδές 1992 1995 Μηχανικός Ορυχείων Τμήμα Τεχνολογίας Ορυχείων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 1995 19961996 Master of Science in Mineral Resources Engineering and Management University of Nottingham 1996 19991999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.- ΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 67/2006 Ν.420/Ε8 176 ΝΤΙΖΕΛ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.- ΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 67/2006 Ν.420/Ε8 176 ΝΤΙΖΕΛ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΆΔΕΙΕΣ Α/Α 1 2091-04 2151-05 2216-05 7/12/2004 10/11/2005 7/12/2004 2 605-05 10/3/2005 10/3/2005 3 606-05 10/3/2005 10/3/2005 4 609 11/3/2005 11/3/2005 5 701 808 23/3/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 28 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι αναφορικά με το Διαγωνισμό για την «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 26/08/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα 102 Πέτρου Πατιά B.1 Προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. Πηγή: http://www.ypepth.gr Εξέλιξη αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια τα έτη 1998 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑ A 712 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 614 ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 65(1) του 1996

Αριθμός 65(1) του 1996 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 287 Ν. 65(Ι)/96 Αρ. 3056, 3.5.96 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνικό ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ 2014

Επιστημονικό Τεχνικό ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ 2014 Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ 2014 Επιστημονικό Τεχνικό Eπιμελητήριο Kύπρου (ΕΤΕΚ) Ίδρυση: Το ΕΤΕΚ Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990, είναι Νομικό Πρόσωπο ημοσίου ικαίου με αιρετή ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ NICOSIA - LIMASSOL ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ LIMASSOL - NICOSIA

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ NICOSIA - LIMASSOL ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ LIMASSOL - NICOSIA ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ NICOSIA - LIMASSOL 06:00, 06:30, 07:15, 08:15, 09:30, 11:00, 12:00, 13:45, 14:30 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00 07:00, 09:30, 10:30, 12:00, 14:30, 15:00, 17:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α' (δίκτυα 8 & 12) Α/Α ΟΜΑΔΑ Β' (δίκτυα 2 & 3) Α/Α ΟΜΑΔΑ Γ' (δίκτυα 5 & 7 & 13) 1 Απόστολος Λουκάς 1 Λατσιά Δ 1 Έγκωμη Α (ΚΑ) 2 Άγιος Βασίλειος (ΚΒ) 2 Δάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας Λάρισα 24/07/2012 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3303/10-05-2012 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης Μηχανολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας»

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014 «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» Ομιλίες κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 22 Ιανουαρίου, 2014 μέχρι 14 Μαΐου, 2014 ΤΕΠΑΚ Αίθουσα Κερύνεια Κτήριο Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, αιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Ο «Οδηγός Διακοπών» χωρίζεται σε 3 ενότητες:

Ανακοίνωση. Ο «Οδηγός Διακοπών» χωρίζεται σε 3 ενότητες: Ανακοίνωση Μέσα στα πλαίσια των ενεργειών του για πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού που κατακλύζει την περίοδο αυτή τις παραλιακές και άλλες περιοχές παραθερισμού, ο Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ θμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΩΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/MSc) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη.

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη. Ο Αντρέας είναι δέκα χρόνων, κάτοικος Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και προγραμματίζει να έρθει στην Κύπρο με τους γονείς του για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μελετά διάφορες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα