Διιεληθνί Βνηαληθνί Κήπνη: εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διιεληθνί Βνηαληθνί Κήπνη: εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο."

Transcript

1 ΖΜΔΡΗΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ, Αζήλα Διιεληθνί Βνηαληθνί Κήπνη: εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο. Γξ. Διέλε Μαινύπα Σαθηηθή εξεπλήηξηα ΔΛΓΟ- «ΓΖΜΖΣΡΑ» Γηεπζχληξηα Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ Τπεχζπλε Γηθηχνπ Διιεληθψλ Βνηαληθψλ Κήπσλ Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπψλ θαη Αλζνθνκηθψλ Δηδψλ, 57001, Σ.Θ , Θέξκε, Θεζζαινλίθε,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Τα θπηά έρνπλ πξνζθέξεη θαη ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξωπν ζηνηρεηώδε κέζα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ύπαξμήο ηνπ Γηαηξνθή - θαιιηέξγεηεο Έλδπζε - θαιισπηζκφο Καηαζθεπέο (θαηαιχκαηα, κεηαθνξηθά κέζα) Γηαθφζκεζε - αλαςπρή Αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ - ίαζε

16 Φπηνγελεηηθνί Πόξνη (ΦΠ) Το ςφνολο τησ διαθζςιμησ γενετικήσ παραλλακτικότητασ των καλλιεργοφμενων ειδών και των άγριων ςυγγενών ειδών τουσ που μπορεί να ςυμβάλει ςτη βελτίωςη των καλλιεργειών Γηαηηεηηθά πξντφληα Γηαηξνθή (ζηηεξά, ιαραληθά, θξνχηα, ξνθήκαηα θ.ά.) Λεηηνπξγηθά ηξφθηκα Φπηηθά θάξκαθα, αξσκαηνζεξαπεπηηθά έιαηα Βηνκεραλία (βακβάθη, βηνθαχζηκα θ.ά.) Άιιεο ρξήζεηο (π.ρ. θαπλφο)

17 Βηνπνηθηιόηεηα ειιεληθώλ αξσκαηηθώλ Σζάη: ηνπηθό Βαιθαληθό ελδεκηθό Sideritis scardica Διιεληθή ξίγαλε Greek oregano! Sideritis raeseri Διιεληθφ θαζθφκειν Mentha longifolia Διιεληθή κέληα! Mentha aquatica Origanum vulgare subsp. hirtum Salvia sp.

18 Σζάη ημο Βμοκμύ (Sideritis spp.) - Lamiaceae ακηημλεηδςηηθέξ ηδηόηεηεξ (αθερήμαηα, εθποιίζμαηα) ακηηθιεγμμκώδεηξ ηδηόηεηεξ (εθποιίζμαηα) ακαιγεηηθή δνάζε θαηαζηαιηηθή δνάζε ζημ Κ.Ν.. ακηη-οπενγιοθαημηθή δνάζε ακηημηθνμβηαθή δνάζε θοημζεναπεοηηθό ζθεύαζμα Melofer παναζθεοάδεηαη από εθπύιηζμα ημο θοημύ Sideritis scardica, πενηέπεη 200 ppm ζίδενμ πνόιερε ακαημίαξ

19 Γιειίζθαθμξ (Salvia officinalis) Lamiaceae θαζκόμηλξ, θαζκξμηλιά, ςαμξζθακιά, μηλξθαζκιά, λξρζθάκι, θάζκξπ, αγοιξζθακιά, μξζςακίδη, αλιθαζκιά Αιθέριο έλαιο (θουγιόνη, π-κυμένιο, κινεόλη, βορνεόλη κ.ά). α-θουγιόνη β-θουγιόνη Παξαδνζηαθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα α) ηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ηεο ήπηαο δπζπεςίαο, όπσο θανύξα θαη θνύζθσκα, β) ηελ αλαθνύθηζε ηεο ππεξβνιηθήο εθίδξσζεο, γ) ηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ησλ θιεγκνλώλ ζην ζηόκα ή ην ιαηκό, δ) ηελ αλαθνύθηζε ησλ θιεγκνλώλ ηνπ δέξκαηνο.

20 Οη θπηνγελεηηθνί πόξνη ηεο Διιάδαο: αξηπκαηηθά Κρόκος Κοζάνης Ενδημικό Crocus sativus Πξόγνλνη Crocus cartwrightianus Crocus hadriaticus Καλλιεργείται σε Ευρώπη και Ασία Ενδημικό

21 Οη θπηνγελεηηθνί πόξνη ηεο Διιάδαο: αλζνθνκηθά Κακπαλνύια Campanula andrewsii Διιεληθό ελδεκηθό Πσιείηαη ζηε Μ. Βξεηαλία σο θαιισπηζηηθό θπηό ζε δηάθνξα θπηώξηα

22 Διιεληθή Υισξίδα NPi: NC: NE: NAe: SPi: EC: WAe: IoI: StE: Pe: EAe: πλνιηθά: θπηηθά taxa, ην 22,2% ησλ νπνίσλ είλαη ελδεκηθά (1.462 taxa) ~50% ηεο θπηηθήο πνηθηιφηεηαο ηεο Δπξψπεο ~80% ηεο θπηηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ 13 θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο Kik: KK: Βαιθαλίσλ Πεγή: Dimopoulos, P., Raus, Th., Bergmeier, E., Constantinidis, Th., Iatrou, G., Kokkini, S., Strid, A. & Tzanoudakis, D. 2013: Vascular plants of Greece: an annotated checklist. Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin; Athens: Hellenic Botanical Society. Englera 31:

23 Lilium martagon Galanthus elwesii Lilium candidum Geum coccineum Οphrys ferrumequinum Γιιεκηθή βημπμηθηιόηεηα Dianthus gracilis Lilium rhodopaeum

24 Galanthus nivalis ΑΛΚΑΛΟΓΙΔΗ ΙΟΚΙΝΟΛΙΝΗ Αιθαιμεηδή ηςκ Amaryllidaceae Νάξθηζζνο Η γαλαμθαμίμη ςοηζιμξπξιήθηκε επιηρςώπ ζηημ αμηιμεηώπιζη ηηπ μεροίηιδαπ και ηηπ μεροαλγίαπ καθώπ και ζηημ ξθθαλμξλξγία και γαζηοεμηεοξλξγία. Σνμηθφ Τξ 2001 η γαλαμθαμίμη πήοε έγκοιζη από ηξμ FDA για ηη μόζξ ηξρ Alzheimer (Revinyl ). Ο βξλβόπ ηξρ Νάοκιζζξρ βοέθηκε ηόζξ πλξύζιξπ ζε γαλαμθαμίμη πξρ ςοηζιμξπξιείηαι ζε καλλιέογειεπ ζηξ Βέλγιξ για ηημ εναγωγή ηξρ θαομάκξρ πξρ ποξεοςόμεμξ από ηη θύζη καλείηαι μα αμηιμεηωπίζει μια θρζική μόζξ. (Reminyl )

25 Ίηαμξπ ξ οαγξθόοξπ Taxus baccata H ηαμόιε (δηηεξπέλην) απνκνλψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1964 απφ ην θπηφ Taxus brevifolia Taxaceae απφ ηνπο Wani θαη Wall (Kingston et al., 1993), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ ηελ έληνλε θπηηαξνηνμηθή ηεο δξάζε. Ζ ηνμηθφηεηα έλαληη δψσλ θαη αλζξψπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ είδνπο Taxus baccata είλαη γλσζηή ήδε απφ ηνλ 1ν π.υ. αηψλα. Ζ ηαμφιε παξνπζηάδεη αληηκηησηηθή δξάζε, ε νπνία εθδειψλεηαη κέζσ ζχλδεζήο ηεο κε ηελ πνιπκεξηζκέλε ηνπκπνπιίλε δηαηαξάζζνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δνκή ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ. Ζ ηαμφιε βξίζθεη εθαξκνγή ζε ζπκπαγείο θαξθίλνπο, φπσο σνζεθψλ, καζηνχ θαη πλεχκνλα. δζντρο 2000 ετών διατηρητζο Μνημείο τησ Φφςησ δίκτυο Natura 2000 Σιθωνία Χαλκιδικήσ

26 Digitalis lanata Ehrh. (Scrophulariaceae) Υειηδμκόπμνημ, Κμναθόπμνημ, Κμναθμβόηακμ, Λοζζόπμνημ, Δαθηοιίηηξ O CH 3 CH 3 OCOCH 3 OH d γλςκόζη Ο διγιηοξόζη Λαναηοζίδηρ Α διγιη Ο διγιη O H Ποπθςπογλςκοζίδηρ Α (δεζακεηςλιωθείρ Λαναηοζίδηρ Α) Διγιηοξίνη Πξλρεηέπ πξώδεπ θρηό με θαομακερηικέπ ιδιόηηηεπ, ηξ ξπξίξ ζρμπεοιλαμβάμεηαι ζηα Σημαμηικά Είδη Φρηώμ ηξρ Δικηύξρ ΦΥΣΗ H ςοηζιμξπξίηζη ηξρ θρηξύ άοςιζε από ηξ 13ξ αιώμα για ηη θεοαπεία ελκώμ εμώ ξι καοδιξηξμωηικέπ ηξρ ιδιόηηηεπ έγιμαμ γμωζηέπ ηξ Πεοιέςει κροίωπ καοδιξηξμωηικξύπ γλρκξζίδεπ και ζαπωμίμεπ. Οι ζαπωμίμεπ ηηπ δακηρλίηιδαπ ρπξβξηθξύμ ζηημ απξοοόθηζη ηωμ καοδιξηξμωηικώμ γλρκξζίδωμ από ηξ πεπηικό ζύζηημα. Οι καοδιξηξμωηικξί γλρκξζίδεπ ςοηζιμξπξιξύμηαι ζηη θεοαπεία ηωμ καοδιακώμ μόζωμ βλ. Διγξνίμη (Digoxin, Lanoxin), Διγιηξνίμη (Digitaline).

27 Κοκμννμδή (Rosa canina L.) Rosaceae Η απόζηαλε ηςκ νόδςκ άνπηζε ζηεκ Πενζία ημ 810 ή 817 μ.υ. Η δνόγε είκαη μη θανπμί ημο θοημύ, ηα θοκόνμδα, μη μπμίμη είκαη πιμύζημη ζε βηηαμίκεξ C, A, νηβμθιαβίκε, κηθμηηκηθό μλύ, θηηνηθό μλύ, ζάθπανα, θανμηέκηα, θιαβμκμεηδή. οιιέγμκηαη όηακ ανπίζμοκ κα ςνημάδμοκ, όηακ είκαη αθόμε ζθηθηά, αθαηνείηαη ε ζάνθα ημοξ λεναίκμκηαη ζηε ζθηά θαη θοιάζζμκηαη. Υνεζημμπμημύκηαη ζακ ζηοπηηθό, ακηηδηαννμσθό, γηα ακαπκεοζηηθέξ μδμύξ ζε βνμγπίηηδα, γηα ηεκ πνόιερε θαη ηε ζεναπεία ημο θνομιμγήμαημξ, αημόπηοζε, ςξ πεγή βηηαμίκεξ C θαη ελςηενηθώξ ζε πιύζεηξ μθζαιμώκ. Litozin (θάνμαθμ θαηά ηεξ μζηεανζνίηηδαξ): μεηώκεη ημοξ πόκμοξ θαη ηε δοζθαμρία ηςκ ανζνώζεςκ

28 Υξήζεηο Αξσκαηηθώλ-Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ (ΑΦΦ) Βηνκεραλία ηξνθίκσλ (ξνθήκαηα,αξηπκαηηθά θ.ά.) Βηνκεραλία θαξκάθσλ Βηνκεραλία θαιιπληηθώλ Αξσκαηνπνηία Εσηθή παξαγσγή (δσνηξνθέο, αληηνμεηδσηηθά, αληηβηνηηθά θ.ά.) Φπηνπαζνινγία Εηδαληνινγία (αιιεινπάζεηα)

29 ΔΤΡΩΠΖ: Γηεζλήο Έλσζε Βνηαληθώλ Κήπσλ (BGCI)-(http://www.bgci.org/) Γηεζλήο νξγαληζκφο, Πεξηζζφηεξα απφ 700 κέιε (θπξίσο Βνηαληθνχο Κήπνπο) ζε 118 ρψξεο, θνπφο: ε δηαζθάιηζε ζε παγθφζκην επίπεδν ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο θπηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, Τπνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο Παγθφζκηαο ηξαηεγηθήο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπηηθψλ εηδψλ (Global Strategy for Plant Conservation -GSPC) ζε παγθφζκην, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν,

30

31 Δπξσπατθή Κνηλνπξαμία Βνηαληθώλ Κήπσλ (European Consortium BGCI) Ίδξπζε εθπξφζσπνη πλεδξηάδεη 2 θνξέο/ έηνο θνπόο: ζρεδηαζκφο παλεπξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηνπο Βνηαληθνχο Κήπνπο, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα θαη άιισλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ

32 ΔΛΛΑΓΑ: Ννκνζεζία Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα γηα ηα έηε (ΦΔΚ Β 2383/ ). Γεληθόο ζηόρνο: αλάζρεζε απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο Αλάδεημε βηνπνηθηιφηεηαο σο εζληθφ θεθάιαην Δληαηηθνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο Διιάδαοζηελ παγθφζκηα απνηξνπή απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο Νόκνο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο (ΦΔΚ Α 60/ ) θνπόο: 1. Ζ αεηθφξνο δηαρείξηζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, σο πνιχηηκνπ, αλαληηθαηάζηαηνπ θαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο εζληθνχ θεθαιαίνπ, 2. Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξνυπνζέηεη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη επξεία θάζε δηαβνχιεπζεο, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ε βέιηηζηε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ε δηαζέζηκε ηερλνγλσζία.

33 EX SITU ΓΗΑΣΖΡΖΖ πκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ηεο επί ηφπνπ (in situ) δηαηήξεζεο (ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ ελδηαθέξνληνο), γίλεηαη ζε βνηαληθνχο θήπνπο θαη ηξάπεδεο ζπεξκάησλ ηφρνο 8 ηεο Παγθφζκηαο θαη Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Φπηψλ (GSPC): ηνπιάρηζηνλ 75% ησλ απεηινχκελσλ θπηψλ λα βξίζθεηαη ζε ex situ ζπιινγέο, θαηά πξνηίκεζε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, θαη 20% απηψλ λα έρνπλ πεξηιεθζεί ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο Δπηηαγή ηνπ Νφκνπ 3937 (άξζξν 11): Πξνζηαζία ηεο ελδεκηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. θαη δηαηήξεζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη άιισλ νκάδσλ νξγαληζκψλ ζε βνηαληθνχο θήπνπο ή/θαη ηξάπεδεο γελεηηθνχ πιηθνχ

34 ΤΝΟΛΗΚΖ EΚΣΟ TΟΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 711 taxa 523 taxa Γηα ηα ελδεκηθά θπηά ηεο Διιάδαο (n=1415) βξέζεθαλ: 619 θαηαγξαθέο ζε βνηαληθνχο θήπνπο θαη 477 ζε ηξάπεδεο ζπεξκάησλ. Τπαξθηή εθηφο ηφπνπ δηαηήξεζε: αθξηβήο ηαχηηζε επηζηεκνληθψλ νλνκάησλ θαηαιφγνπ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνηρεία απφ: Krigas N., Menteli V. & Vokou D. Analysis of the ex situ conservation of the Greek endemic flora, at national, European and global scale, and effectiveness in meeting GSPC Target 8 Biodiversity and Conservation (submitted)

35 ΔΛΛΑΓΑ: Τπάξρνπζα θαηάζηαζε ΓΗΑΣΖΡΖΖ Δ ΣΡΑΠΔΕΔ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΟΣΑΝΗΚΟΤ ΚΖΠΟΤ

36 Σξάπεδα Γελεηηθνύ Τιηθνύ (ΣΓΤ) ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ- Ηλζηηηνύην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθώλ Πόξσλ ΚΟΠΟ: Ζ δηαηήξεζε ησλ εζληθώλ θπηηθώλ γελεηηθώλ πόξσλ (ηνπηθώλ πνηθηιηώλ θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ θαη άγξησλ ζπγγελώλ κε ηα θαιιηεξγνύκελα είδε), πνπ απεηινύληαη από γελεηηθή δηάβξσζε ή εμαθάληζε, πξνο όθεινο ησλ επόκελσλ γελεώλ. ~ δείγκαηα ζπιινγήο εγρψξησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θαη απηνθπψλ εηδψλ ζπγγελψλ κε ηα θαιιηεξγνχκελα Τπεύζπλε: Γξ. Φ. Μπισλά, Αλαπιεξψηξηα Δξεπλήηξηα ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ,

37 Σξάπεδα πεξκάησλ Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Ηλζηηηνύην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθώλ Πόξσλ-ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ Γηαηήξεζε ζπεξκάησλ απηνθπώλ εηδώλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο (ζπιινγή απεπζείαο από ηε θύζε, από ηηο κεηξηθέο θπηείεο απηνθπώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή από ηνλ Βαιθαληθό Βνηαληθό Κήπν Κξνπζζίσλ). >1.500 θσδηθνί >700 είδε Plant acn: Family: Genus: Species: Seed collection date: Seed acn: Container acn: Seed weight/number: Τπεύζπλε: Γξ. Δ. Μαινχπα, Σαθηηθή Δξεπλήηξηα ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ,

38 Σξάπεδα πεξκάησλ Μνλάδαο Γηαηήξεζεο Μεζνγεηαθώλ Φπηώλ ηνπ ΜΑΗΥ (ΜΓΜΦ Δπηθεληξψλεηαη ζηε δηαηήξεζε ελδεκηθψλ θαη απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε άγξησλ εηδψλ ηεο Κξήηεο Γηαηεξνύληαη: ~ 200 είδε (~800 θσδηθνί πξφζβαζεο) ~ 350 θσδηθνί ζπάλησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ (θπξίσο ςπραλζή, ιαραληθά, δεκεηξηαθά) πλζήθεο απνζήθεπζεο: -18 o C Τπεύζπλε: Γξ. Υ. Φνπξλαξάθε,

39 ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΩΝ ΔΝΓΖΜΗΚΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΣΡΑΠΔΕΔ ΠΔΡΜΑΣΩΝ 344 taxa ζε 14 ηξάπεδεο ζπεξκάησλ (Σ) 7 ρσξψλ ηεο Δπξψπεο Μ.Α.Η.Υ. (150), Δ.Κ.Π.Αζελψλ (121), Β.Β.Κ.Κξνπζζίσλ (112)

40 ΔΛΛΑΓΑ: Δζληθό Γίθηπν Βνηαληθώλ Κήπσλ Αξηζκεί 16 κέιε (Βνηαληθνί Κήπνη θαη ζπιινγέο), πλεδξηάδεη ζε εηήζηα βάζε θνπόο: λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο θαη ε απνζηνιή ησλ Βνηαληθψλ Κήπσλ αιιά θαη λα απνηειέζεη ε ίδηα ε έλσζε ζηξαηεγηθφ κέζν αλάπηπμεο ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ ελαξκφληζε ησλ επηδηψμεσλ ησλ Κήπσλ, πάληα κε ζεβαζκφ ζηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαηεπνκέλσλ θπηψλ θαη ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο.

41 Βνηαληθόο Κήπνο Ηνπιίαο θαη Αιεμάλδξνπ Ν. Γηνκήδνπο Γεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ράξηο ζην θιεξνδφηεκα ηνπ Α. Ν. Γηνκήδε πξνο ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Υατδάξη Αηηηθήο Έθηαζε: ζηξ. θηινμελεί > είδε θπηψλ. Ο θαιιηεξγεκέλνο ηνπ ηνκέαο έρεη έθηαζε 200 ζηξ. Πξνο αλάπηπμε βξίζθεηαη ην Σκήκα Δλδεκηθψλ, πάλησλ θαη Απεηινχκελσλ Φπηψλ ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο. Γηαζέηεη ηξάπεδα ζπεξκάησλ θαη θπηνζήθε (herbarium).

42 Ο Βνηαληθόο Κήπνο Ηνπιίαο θαη Αιεμάλδξνπ Ν.Γηνκήδνπο νθείιεη όρη κόλν ηελ επσλπκία ηνπ αιιά θαη ηελ ύπαξμή ηνπ, ζηνλ Αιέμαλδξν Ν. Γηνκήδε. Eίλαη Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ν.Π.Η.Γ. Γηνηθείηαη από πεληακειή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία πξνεδξεύεη ν εθάζηνηε Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Έηνο ίδξπζεο: 1952 (αλνηρηόο ζην θνηλό από ην 1975) Έθηαζε: 1860 ζηξέκκαηα ηα 200 θαιιηεξγεκέλα Γεσγξαθηθή ζέζε: Βόξεηεο θιηηύεο ηνπ Όξνπο Αηγάιεσ, απόζηαζε 8 ρικ. από ην θέληξν ηεο Αζήλαο, πςόκεηξν

43 Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ (BBKK) Αλήθεη ζηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Οξγαληζκφ «Γήκεηξα»- εγθαίληα 2001, Φπζηθφ Γξπνδάζνο Κξνπζζίσλ (Πνληνθεξαζηά, Κηιθίο), Έθηαζε: 310 ζηξ., 600 κ πςφκεηξν, Γηαηήξεζε (In situ & ex situ), πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ησλ απηνθπψλ ειιεληθψλ θαη βαιθαληθψλ εηδψλ (θπξίσο ζηα ζπάληα θαη απεηινχκελα θπηά). N

44 Φηινμελεί 500 θπηηθά taxa Έηνο ίδξπζεο : 1964 Έθηαζε : 8.000κ 2

45 Διάσωση σπάνιων απειλούμενων αυτοφυών φυτών της χώρας μας Παρουσίαση στους επισκέπτες ζωντανών συλλογών φυτικών είδών Λειτουργία τράπεζας σπερμάτων, φυτοθήκης και φωτοθήκης Ενίσχυση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς σημασίας του κήπου Εμπλουτισμός με νέα έιδη φυτών (κυρίως σπάνια, απειλούμενα) Οργάνωση ξεναγήσεων σε ομάδες με ειδικό ενδιαφέρον Επικοινωνία και ανταλλαγές με άλλους κήπους Συνεργασία με διάφορους οργανισμούς για τη διάσωση των σπανίων φυτών Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες Η παρουσίαση των φυτικών συλλογών γίνεται αξιοποιώντας το φυσικό ανάγλυφο με γνώμονα τις ανάγκες των φυτών για ήλιο και υγρασία. Το αποτέλεσμα είναι ο κήπος να παρουσιάζει την εικόνα ενός «φυσικού τοπίου»

46 Βνηαληθόο Κήπνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Παλεπηζηεκηαθφο Β. Κήπνο- ίδξπζε ην 1835, Βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα (Ηεξά Οδφο θαη π. Πάηζε 56), Έθηαζε: 7 ζηξ., Καιιηεξγνχληαη πεξίπνπ 200 είδε θπηψλ, Δθδίδεη εηήζην θαηάινγν ζπεξκάησλ πξνο αληαιιαγή (Index Seminum), κε πεξηζζφηεξνπο απφ 180 Βνηαληθνχο Κήπνπο αλά ηνλ θφζκν.

47 Βνηαληθόο Κήπνο Κεθαινληάο Γεκηνπξγήζεθε απφ ην Ίδξπκα Φσθά-Κνζκεηάηνπ, ην 1998 Βξίζθεηαη ζην Αξγνζηφιη Κεθαινληάο Έθηαζε: 18 ζηξ. θνπόο: ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο απηνθπνχο κεζνγεηαθήο ρισξίδαο θαη ηδηαίηεξα, ησλ ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ θπηψλ

48 Πάξθν Γηάζσζεο Υισξίδαο θαη Παλίδαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο Δγθαηληάζηεθε ην 2004, Βξίζθεηαη ζηα Υαληά, Έθηαζε: 300 ζηξ., Γηαηεξνχληαη απηνθπή θπηά ηεο Κξήηεο (έρνπλ θαηαγξαθεί θαη αλαγλσξηζηεί ~ 350 δηαθνξεηηθά θπηηθά είδε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο θπζηθνχο νηθφηνπνπο ηνπ Πάξθνπ), Ζ θπηνζήθε (Herbarium) ηνπ Πάξθνπ πεξηιακβάλεη ~ 1700 απνμεξακέλα θπηηθά δείγκαηα απφ φιε ηελ Κξήηε, Πξαγκαηνπνηείηαη πεξηβαιινληηθή έξεπλα, εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα.

49 Ο Βοτανικός Κήπος τοσ ΜΑΙΧ O Βνηαληθόο Κήπνο Ελδεκηθώλ θαη Απεηινπκέλωλ Φπηώλ ηεο Κξήηεο ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Χαλίωλ (Μ.Α.Ι.Χ.), βξίζθεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ζε απόζηαζε 3 ρικ. από ηα Χαληά θαη θαιύπηεη έθηαζε ~5 ζηξεκκάηωλ. Επηπιένλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη άιιεο ελόηεηεο θήπωλ όπωο αξωκαηηθώλ & θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ. Ο Βνηαληθόο θήπνο ιεηηνπξγεί ζε ζηελή ζρέζε κε ηελ Τξάπεδα Σπεξκάηωλ ηνπ ΜΑΙΧ ε νπνία έρεη ζθνπό ηελ καθξνρξόληα δηαηήξεζε ηνπ πνιύηηκνπ απηνύ γελεηηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγωγηθήο βηνινγίαο ηωλ εηδώλ θαη ηε δεκηνπξγία πξωηνθόιιωλ θύηξωζεο.

50 Κέντρο Πληρουόρησης Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ηνπ δωληαλνύ γελεηηθνύ πιηθνύ ζηνλ Βνηαληθό Κήπν, ιεηηνπξγεί ην Κέληξν πιεξνθόξεζεο γηα ηελ απεηινύκελε ριωξίδα θαη ηνπο απεηινύκελνπο βηνηόπνπο ηεο Κξήηεο. Σην θέληξν πιεξνθόξεζεο ππάξρεη κόληκε έθζεζε θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ, δηαηίζεληαη ελεκεξωηηθά θπιιάδηα θαη πξνβάιινληαη ζρεηηθά DVD.

51 Ηππνθξάηεηνο Βνηαληθόο Κήπνο Ηδησηηθφο Βνηαληθφο Κήπνο- Με θεξδνζθνπηθή αζηηθή εηαηξία πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2007 Βξίζθεηαη ζηελ Κσ- ρψξνο Ηππνθξάηεηνπ Ηδξχκαηνο Έθηαζε: 5 ζηξ. Φηινμελεί 200 απφ ηα 250 θπηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ηππνθξαηηθή ζπιινγή γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ. Γηαζέηεη Σξάπεδα πφξσλ

52 Ζ Ηζηνζειίδα Ηππνθξάηεηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ Βόηαλα από ην Α-Ω Έξγα Σέρλεο

53 Γαζνβνηαληθόο Κήπνο Ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε πξσηνβνπιία θαη θξνληίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γαζηθήο Βνηαληθήο - Γεσβνηαληθήο ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (θχηεπζε 1970), Βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ηνλ θήπν αλαπηχζζνληαη μπιψδε είδε (δέλδξα θαη ζάκλνη) ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο θαζψο θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο μεληθψλ εηδψλ. θνπόο: ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο.

54 Βνηαληθόο Κήπνο ηαπξνύπνιεο Βξίζθεηαη θαη αλήθεη ζην Γήκν Παχινπ Μειά Θεζζαινλίθεο θαη εγθαηληάζηεθε ην 2002, Έθηαζε: 5 ζηξ., Βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, Φηινμελεί είδε θπηψλ.πεξηιακβάλεη πνηθίιεο θαηεγνξίεο θαιισπηζηηθψλ εηδψλ. ηόρνη: ε παξνρή γλψζεο γχξσ απφ ηνλ θφζκν ησλ θπηψλ θαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.

55 ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΩΝ ΔΝΓΖΜΗΚΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΒΟΣΑΝΗΚΟΤ ΚΖΠΟΤ 439 taxa sε 213 Βνηαληθνχο Κήπνπο (ΒΚ) 36 ρσξψλ Ζ πιεηνλόηεηα ζηελ Δπξώπε: Διιάδα (298), Μ. Βξεηαλία (148), Γεξκαλία (126), Ζ.Π.Α. (86) θαη Γαιιία (79) Σα πεξηζζόηεξα ζε: Β.Β.Κ.Κξνπζζίσλ (151 taxa), M.A.I.X. (114), Royal Botanic Gardens, Kew, UK (84 taxa)

56 Δίζνδνο Παξάδεηγκα: Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ (ΒΒΚΚ) Γηαηήξεζε Διιεληθώλ Απηνθπώλ N Greece In situ (>400 είδη): 16ha Δλδηαίηεκα γηα >10 είδε νξρηδέσλ Δίζνδνο Ex situ (>1000 είδη): 15ha

57 Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο ζηε Θέξκε Αλήθεη ζηνλ ΔΛΓΟ- «Γήκεηξα», ιεηηνπξγεί απφ ην 2008, Θέξκε Θεζζαινλίθεο, Έθηαζε: 8 ζηξ., 0 κ πςφκεηξν δηαηήξεζε >1.000 πιήξσο αλαγλσξηζκέλα είδε ζε κνξθή δσληαλνχ θπηηθνχ πιηθνχ

58 Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ (BBKK) Μία ζηξαηεγηθή κε 6 πνιηηηθέο 1. Μόλνλ απηόρζνλα θπηά 2. Κπξίσο ζεκαληηθά απηόρζνλα θπηά (ελδεκηθά, ζπάληα, απεηινύκελα, ηξσηά, πξνζηαηεπόκελα, θπηά κε πηζαλό αλζνθνκηθό ή θαξκαθεπηηθό ελδηαθέξνλ) 3. Πιήξσο ηεθκεξησκέλεο ζπιινγέο 4. Πνιιαπιαζηαζκόο θαηά πξνηεξαηόηεηα ησλ ζεκαληηθώλ εηδώλ 5. πλδπαζκέλε in situ θαη ex situ δηαηήξεζε 6. Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πνηθηιόηεηα απηνθπώλ θπηηθώλ εηδώλ

59 πιινγή απηνθπώλ εηδώλ πιινγή πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ (δσληαλά άηνκα, ζπέξκαηα, κνζρεύκαηα) Απνμεξακέλα δείγκαηα θπηώλ Γείγκαηα ρώκαηνο Φσηνγξαθηθό πιηθό Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ηόπσλ ζπιινγήο Ζ ζπιινγή γίλεηαη δηαζέηνληαο εηδηθή άδεηα

60 Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ - Δξγαζηήξην Θεκαηηθέο ελόηεηεο ζηνλ Κήπν ησλ Αηζζήζεσλ «Οζκέο από ζπκάξηα» Υδρόφιλα είδη Αρωματικά-φαρμακευτικά Πολυετή ποώδη

61 Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ (BBKK) & Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ πιινγέο Μεηξηθέο θπηείεο Δγγελήο/ αγελήο πνιιαπιαζηαζκόο κε θιαζηθέο & βηνηερλνινγηθέο κεζόδνπο > θσδηθνί ζπιιεγκέλσλ απηνθπώλ εηδώλ > πιήξσο αλαγλσξηζκέλα είδε

62 Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Αγξφθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθε Γηαηήξεζε κεηξηθώλ θπηώλ >1.800 θσδηθνί πξφζβαζεο > πιήξσο αλαγλσξηζκέλα είδε Πεξίπνπ 200 αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά είδε πιινγή νξρενεηδώλ Κξπνθήπην (Cold Frame) Ex situ : δηαηήξεζε θπηνγελεηηθψλ πφξσλ, δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη επαλεηζαγσγήο ησλ ζπάλησλ εηδψλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ Δθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα (Convention on Biological Diversity)

63 Έκθαζε ζηελ αγελή αλαπαξαγσγή κε κνζρεχκαηα Πψο; Έξεπλα Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Γηεξεύλεζε κεζόδσλ αλαπαξαγσγήο Αλάπηπμε πξσηνθόιισλ

64 Πψο αιιηψο; Βνηαληθά ζηνηρεία Πεξηγξαθή Πξνεηνηκαζία εδάθνπο ζηνλ αγξό ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Salvia fruticosa Miller, νηθνγέλεηα Labiatae θνηλό: θαζθόκειν Πνιπεηήο αεηζαιήο ζάκλνο ησλ εχθξαησλ ζεξκψλ πεξηνρψλ, χςνπο έσο 70 cm κε βιαζηφ πνιχθιαδν, ηεηξαγσληθφ, ρλνπδσηφ. Αλζίδεη ηελ άλνημε, Απξίιην Μάην αλάινγα κε ην πςφκεηξν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αληηζεπηηθέο, αληηνμεηδσηηθέο, ζπαζκνιπηηθέο θαη ζηππηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. Βαζχ φξγσκα ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαιά ρσλεκέλε θνπξηά ή ζθεπάζκαηα εγθεθξηκέλα. Δπνρή θύηεπζεο Μέζα θζηλνπψξνπ, κεηά ηηο πξψηεο βξνρέο. Δλαιιαθηηθά αξρέο άλνημεο. ΔΛΓΟ-«ΓΖΜΖΣΡΑ», Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπψλ θαη Αλζνθνκηθψλ Δηδψλ, Θέξκε, Tει , Fax: , Ππθλόηεηα θύηεπζεο Δδαθηθέο απαηηήζεηο - Λίπαλζε Άξδεπζε Δρζξνί - Αζζέλεηεο πγθνκηδή - Ξήξαλζε Απόδνζε - Παξαγόκελε βηνκάδα Έσο θπηά / ζηξέκκα, θαζψο ηα θπηά αλαπηχζζνληαη αξθεηά (0,70-1 m κεηαμχ ησλ γξακκψλ Υ 0,50-0,60 m επί ησλ γξακκψλ). Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία ησλ παξαγσγψλ. Πξνηηκά εδάθε πνπ δεζηαίλνληαη λσξίο ηελ άλνημε φπσο ακκψδε, ραιηθψδε, αζβεζηνιηζηθά κε έθζεζε ζηνλ ήιην, κε εχξνο ph απφ 6,5 8 (πξνηηκφηεξν νπδέηεξν). Άξδεπζε απαηηείηαη κφλν θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ησλ θπηψλ. ηελ ζπλέρεηα ε θαιιηέξγεηα αλαπηχζζεηαη μεξηθή ρσξίο απαηηήζεηο ζε λεξφ. Γελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα απφ ερζξνχο ή αζζέλεηεο. ε πεξηπηψζεηο εδαθψλ πνπ δελ ζηξαγγίδνπλ ππάξρεη πεξίπησζε αλάπηπμεο κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ ζην ξηδηθφ ζχζηεκα (ζεςηξηδίεο). πγθνκηδή ζηελ πιήξε άλζηζε Απξίιην Μάην αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαιιηέξγεηαο. πιιέγεηαη φιν ην ππέξγεην κέξνο ζε χςνο 10 cm πάλσ απφ ην έδαθνο. Τπάξρεη πεξίπησζε δεχηεξεο ζπγθνκηδήο αξρέο επηεκβξίνπ. Ξήξαλζε ζε ζθηεξφ κέξνο ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 40 o C. Γηάξθεηα θαιιηέξγεηαο έηε. Ζ απφδνζε ζε λσπφ πξντφλ κπνξεί λα θηάζεη ηα kg/ζηξ ζηνλ δεχηεξν - ηξίην ρξφλν θαιιηέξγεηαο. Ζ ζρέζε λσπνχ: μεξνχ είλαη πεξίπνπ 3,5 : 1.

65 Β.Κ.: Αμηνπνίεζε θπηνγελεηηθώλ πόξσλ Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ: κεηξηθά θπηά, πξσηφθνιια πνιιαπιαζηαζκνχ, δνθηκέο πεδίνπ, παξαγσγή απνμεξακέλνπ θπηηθνχ πιηθνχ, ηαπηνπνίεζε θπηηθνχ πιηθνχ Φπηώξηα Μαδηθφο πνιιαπιαζηαζκφο επηιεγκέλνπ θπηηθνχ πιηθνχ (κνζρεχκαηα + in vitro) Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ Βηνκεραλία Παξαζθεπή θπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, θπηηθψλ θαιιπληηθψλ Παξαγσγνί Πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαιιηέξγεηαο κε ζηφρν ζπκβνιαηαθέο θαιιηέξγεηεο

66 Γηακάλησ Λάδαξε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Δξγαζηήξην Φαξκαθνγλσζίαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΑΠΘ Thymbra capitata (=Coridothymus capitatus) οκενγαζίεξ: Μειέηε ΑΦΦ Γιιάδαξ Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) ΤΣΑΣΙΚΑ %, ΘΤΜΑΡΙ ΑΝΣΟΡΙΝΗ-θσδηθόο Νν5 ΤΡΟ-θσδηθόο Νν21 ΝΑΞΟθσδηθόο Νν2 ΑΝΔΡΟθσδηθόο Νν2 α-thujene α-pinene Camphene β-pinene 1-Octen-3-ol Myrcene α-fellandrene α-terpinene 0.96 p-cymene Sylvestrene γ-terpinene Linalool Borneol 3.08 Terpinen-4-ol Thymol 0.47 Carvacrol β-caryophyllene ΑΠΟΔΟΗ % (ml/100 gr)

67 Ση άιιν; Πσο αιιηψο; Προώθηςη των φυςικών πόρων (φυτική ποικιλότητα), Ανάδειξη τησ φυςικήσ κληρονομιάσ, Ενίςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, άρα και ανάλογο οικονομικό όφελοσ. Γρηγοριάδου Κ., Παπαναςτάςη Κ., Μαλοφπα Ε., Εμπορική αξιοποίηςη των τριών αυτοφυών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών δίκταμο (Origanum dictamnus L.), κρίταμο (Crithmum maritimum L.) και μελιςςόχορτο (Melissa officinalis L.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ τησ Επιςτήμησ των Οπωροκηπευτικών, τεφχοσ Β:

68 Σερληθή ππνζηήξημε γηα θαηλνηόκα πξντόληα Κξίηακν ζπιιεγκέλν απφ ηε θχζε (ζπλεξγαζία κε Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο & Αμηνπνίεζεο Απηνθπψλ θαη Αλζνθνκηθψλ Δηδψλ) Καιιηέξγεηα θξίηακνπ ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα εηεζίσο 1ν έηνο 20 ζηξ. 2ν έηνο 60 ζηξ. 3ν έηνο 90 ζηξ. Μεηαπνίεζε θαη ζπζθεπαζία κε ζηόρν ηελ θαηάθηεζε ησλ επξσπατθώλ αγνξώλ

69

70 Τι απαιηείηαι: Καηάξηηζε ελεκέξσζε Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε

71 Ex situ δηαηήξεζε ζηε Θέξκε Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο

72 Δια βίου Μάθηση

73 Εκπαίδευζη ζε Κυκλάδες και Δωδεκάνηζα Δγθαηάζηαζε θαιιηεξγεηψλ θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ κεηαπνίεζεο

74 Καλλιζργεια, μεταποίηςη και διαςφάλιςη ποιότητασ των ελληνικών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών: βαςικζσ αρχζσ καθετοποιημζνησ παραγωγήσ (2013) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ, Παράρτημα Μακεδονίασ-Θράκησ, Καβάλα, Εκδ. Γ.Κ. Λουπζλησ, 90 ςελ.,isbn:

75 Καη Παραδείγματα υποστήριξης επιχειρηματικών προσπαθειών

76 Παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ππνζηήξημεο ζε θαιιηεξγεηέο Rosmarinus officinalis Νάμνο Orignanum vulgare αληνξίλε Origanum dictamnus etc Κξήηε Crithmum maritimum Υαιθηδηθή Γηάθνξεο θαιιηέξγεηεο Δξκηφλε, Πεινπφλλεζνο Γηάθνξεο θαιιηέξγεηεο Φιψξηλα

77 Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο Σερληθνί ζχκβνπινη: δεκηνπξγία ξνθεκάησλ γεπζηγλσζία θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θπηηθψλ εηδψλ

78 Καηλνηόκεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο (αξσκαηηθό αιάηη)

79 Πσο κπνξεί λα βνεζήζεη ε Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζία ηεο Φύζεο (ΔΔΠΦ) ην Γίθηπν ησλ Διιεληθώλ Βνηαληθώλ Κήπσλ (ΓΔΒΚ) πκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ΓΔΒΚ κε νξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ ηεο ΔΔΠΦ

80 Συμμετοχή ςτην Eurogard VII, PARIS 2015

81 Η προςταςία των Ελληνικών ειδών είναι θζμα όλων μασ! Σασ ευχαριςτώ θερμά για την προςοχή ςασ

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων. Γιάννη Συλλιγνάκη. Φαρμακοποιού

Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων. Γιάννη Συλλιγνάκη. Φαρμακοποιού Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων Γιάννη Συλλιγνάκη Φαρμακοποιού Από αρχαιοτάτων χρόνων η επιβίωση του ανθρώπου βασιζόταν στη σχέση του με το φυσικό του περιβάλλον. Τα φυτά έχουν προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση και αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών

Διατήρηση και αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών ΗΜΕΡΙΔΑ «ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, Κομοτηνή, 3-2-2014 Διατήρηση και αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr EX SITU ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαλούπα Ε. 1, Κρίγκας Ν. 2, Καρύδας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών

Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Καλλιέργεια ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος http://myrtisfytoria.com e-mail: info@myrtisfytoria.com Γιατί καλλιέργεια των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Κέντρο Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ 3 ν Ππκπόζην Διιεληθώλ Βνηαληθώλ Θήπωλ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ, ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΩΟΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Θήπνο Θξνπζζίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών Δρ. Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια EΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011. Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ.

Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011. Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ. Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011 Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ.Γξακκαηέα ΥΠΔΚΑ Βηνπνηθηιόηεηα θαη αγξνηηθή παξαγσγή Αγξνηηθή βηνπνηθηιόηεηα Αγξνηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 1. Εισαγωγή - Ιστορική Αναφορά... 5 2. Γενικά Πληροφοριακά τοιχεία... 7 2.1. Σοποθεσία... 7 2.2. Αριθμός εισακτέων φοιτητών... 11 2.3. Προσωπικό... 11 3. Εκπαιδευτική Οργάνωση...12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο 2O5. Αρτύματα & Ροφήματα τον Αρωματόκηπο

Ημερολόγιο 2O5. Αρτύματα & Ροφήματα τον Αρωματόκηπο Ημερολόγιο 2O5 1 Αρτύματα & από Ροφήματα τον Αρωματόκηπο Πρόλογος Στο φετινό ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων παρουσιάζονται επιλεγμένα αρωματικάφαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας και προωθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα