Διιεληθνί Βνηαληθνί Κήπνη: εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διιεληθνί Βνηαληθνί Κήπνη: εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο."

Transcript

1 ΖΜΔΡΗΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ, Αζήλα Διιεληθνί Βνηαληθνί Κήπνη: εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο. Γξ. Διέλε Μαινύπα Σαθηηθή εξεπλήηξηα ΔΛΓΟ- «ΓΖΜΖΣΡΑ» Γηεπζχληξηα Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ Τπεχζπλε Γηθηχνπ Διιεληθψλ Βνηαληθψλ Κήπσλ Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπψλ θαη Αλζνθνκηθψλ Δηδψλ, 57001, Σ.Θ , Θέξκε, Θεζζαινλίθε,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Τα θπηά έρνπλ πξνζθέξεη θαη ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξωπν ζηνηρεηώδε κέζα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ύπαξμήο ηνπ Γηαηξνθή - θαιιηέξγεηεο Έλδπζε - θαιισπηζκφο Καηαζθεπέο (θαηαιχκαηα, κεηαθνξηθά κέζα) Γηαθφζκεζε - αλαςπρή Αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ - ίαζε

16 Φπηνγελεηηθνί Πόξνη (ΦΠ) Το ςφνολο τησ διαθζςιμησ γενετικήσ παραλλακτικότητασ των καλλιεργοφμενων ειδών και των άγριων ςυγγενών ειδών τουσ που μπορεί να ςυμβάλει ςτη βελτίωςη των καλλιεργειών Γηαηηεηηθά πξντφληα Γηαηξνθή (ζηηεξά, ιαραληθά, θξνχηα, ξνθήκαηα θ.ά.) Λεηηνπξγηθά ηξφθηκα Φπηηθά θάξκαθα, αξσκαηνζεξαπεπηηθά έιαηα Βηνκεραλία (βακβάθη, βηνθαχζηκα θ.ά.) Άιιεο ρξήζεηο (π.ρ. θαπλφο)

17 Βηνπνηθηιόηεηα ειιεληθώλ αξσκαηηθώλ Σζάη: ηνπηθό Βαιθαληθό ελδεκηθό Sideritis scardica Διιεληθή ξίγαλε Greek oregano! Sideritis raeseri Διιεληθφ θαζθφκειν Mentha longifolia Διιεληθή κέληα! Mentha aquatica Origanum vulgare subsp. hirtum Salvia sp.

18 Σζάη ημο Βμοκμύ (Sideritis spp.) - Lamiaceae ακηημλεηδςηηθέξ ηδηόηεηεξ (αθερήμαηα, εθποιίζμαηα) ακηηθιεγμμκώδεηξ ηδηόηεηεξ (εθποιίζμαηα) ακαιγεηηθή δνάζε θαηαζηαιηηθή δνάζε ζημ Κ.Ν.. ακηη-οπενγιοθαημηθή δνάζε ακηημηθνμβηαθή δνάζε θοημζεναπεοηηθό ζθεύαζμα Melofer παναζθεοάδεηαη από εθπύιηζμα ημο θοημύ Sideritis scardica, πενηέπεη 200 ppm ζίδενμ πνόιερε ακαημίαξ

19 Γιειίζθαθμξ (Salvia officinalis) Lamiaceae θαζκόμηλξ, θαζκξμηλιά, ςαμξζθακιά, μηλξθαζκιά, λξρζθάκι, θάζκξπ, αγοιξζθακιά, μξζςακίδη, αλιθαζκιά Αιθέριο έλαιο (θουγιόνη, π-κυμένιο, κινεόλη, βορνεόλη κ.ά). α-θουγιόνη β-θουγιόνη Παξαδνζηαθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα α) ηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ηεο ήπηαο δπζπεςίαο, όπσο θανύξα θαη θνύζθσκα, β) ηελ αλαθνύθηζε ηεο ππεξβνιηθήο εθίδξσζεο, γ) ηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ησλ θιεγκνλώλ ζην ζηόκα ή ην ιαηκό, δ) ηελ αλαθνύθηζε ησλ θιεγκνλώλ ηνπ δέξκαηνο.

20 Οη θπηνγελεηηθνί πόξνη ηεο Διιάδαο: αξηπκαηηθά Κρόκος Κοζάνης Ενδημικό Crocus sativus Πξόγνλνη Crocus cartwrightianus Crocus hadriaticus Καλλιεργείται σε Ευρώπη και Ασία Ενδημικό

21 Οη θπηνγελεηηθνί πόξνη ηεο Διιάδαο: αλζνθνκηθά Κακπαλνύια Campanula andrewsii Διιεληθό ελδεκηθό Πσιείηαη ζηε Μ. Βξεηαλία σο θαιισπηζηηθό θπηό ζε δηάθνξα θπηώξηα

22 Διιεληθή Υισξίδα NPi: NC: NE: NAe: SPi: EC: WAe: IoI: StE: Pe: EAe: πλνιηθά: θπηηθά taxa, ην 22,2% ησλ νπνίσλ είλαη ελδεκηθά (1.462 taxa) ~50% ηεο θπηηθήο πνηθηιφηεηαο ηεο Δπξψπεο ~80% ηεο θπηηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ 13 θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο Kik: KK: Βαιθαλίσλ Πεγή: Dimopoulos, P., Raus, Th., Bergmeier, E., Constantinidis, Th., Iatrou, G., Kokkini, S., Strid, A. & Tzanoudakis, D. 2013: Vascular plants of Greece: an annotated checklist. Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin; Athens: Hellenic Botanical Society. Englera 31:

23 Lilium martagon Galanthus elwesii Lilium candidum Geum coccineum Οphrys ferrumequinum Γιιεκηθή βημπμηθηιόηεηα Dianthus gracilis Lilium rhodopaeum

24 Galanthus nivalis ΑΛΚΑΛΟΓΙΔΗ ΙΟΚΙΝΟΛΙΝΗ Αιθαιμεηδή ηςκ Amaryllidaceae Νάξθηζζνο Η γαλαμθαμίμη ςοηζιμξπξιήθηκε επιηρςώπ ζηημ αμηιμεηώπιζη ηηπ μεροίηιδαπ και ηηπ μεροαλγίαπ καθώπ και ζηημ ξθθαλμξλξγία και γαζηοεμηεοξλξγία. Σνμηθφ Τξ 2001 η γαλαμθαμίμη πήοε έγκοιζη από ηξμ FDA για ηη μόζξ ηξρ Alzheimer (Revinyl ). Ο βξλβόπ ηξρ Νάοκιζζξρ βοέθηκε ηόζξ πλξύζιξπ ζε γαλαμθαμίμη πξρ ςοηζιμξπξιείηαι ζε καλλιέογειεπ ζηξ Βέλγιξ για ηημ εναγωγή ηξρ θαομάκξρ πξρ ποξεοςόμεμξ από ηη θύζη καλείηαι μα αμηιμεηωπίζει μια θρζική μόζξ. (Reminyl )

25 Ίηαμξπ ξ οαγξθόοξπ Taxus baccata H ηαμόιε (δηηεξπέλην) απνκνλψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1964 απφ ην θπηφ Taxus brevifolia Taxaceae απφ ηνπο Wani θαη Wall (Kingston et al., 1993), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ ηελ έληνλε θπηηαξνηνμηθή ηεο δξάζε. Ζ ηνμηθφηεηα έλαληη δψσλ θαη αλζξψπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ είδνπο Taxus baccata είλαη γλσζηή ήδε απφ ηνλ 1ν π.υ. αηψλα. Ζ ηαμφιε παξνπζηάδεη αληηκηησηηθή δξάζε, ε νπνία εθδειψλεηαη κέζσ ζχλδεζήο ηεο κε ηελ πνιπκεξηζκέλε ηνπκπνπιίλε δηαηαξάζζνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δνκή ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ. Ζ ηαμφιε βξίζθεη εθαξκνγή ζε ζπκπαγείο θαξθίλνπο, φπσο σνζεθψλ, καζηνχ θαη πλεχκνλα. δζντρο 2000 ετών διατηρητζο Μνημείο τησ Φφςησ δίκτυο Natura 2000 Σιθωνία Χαλκιδικήσ

26 Digitalis lanata Ehrh. (Scrophulariaceae) Υειηδμκόπμνημ, Κμναθόπμνημ, Κμναθμβόηακμ, Λοζζόπμνημ, Δαθηοιίηηξ O CH 3 CH 3 OCOCH 3 OH d γλςκόζη Ο διγιηοξόζη Λαναηοζίδηρ Α διγιη Ο διγιη O H Ποπθςπογλςκοζίδηρ Α (δεζακεηςλιωθείρ Λαναηοζίδηρ Α) Διγιηοξίνη Πξλρεηέπ πξώδεπ θρηό με θαομακερηικέπ ιδιόηηηεπ, ηξ ξπξίξ ζρμπεοιλαμβάμεηαι ζηα Σημαμηικά Είδη Φρηώμ ηξρ Δικηύξρ ΦΥΣΗ H ςοηζιμξπξίηζη ηξρ θρηξύ άοςιζε από ηξ 13ξ αιώμα για ηη θεοαπεία ελκώμ εμώ ξι καοδιξηξμωηικέπ ηξρ ιδιόηηηεπ έγιμαμ γμωζηέπ ηξ Πεοιέςει κροίωπ καοδιξηξμωηικξύπ γλρκξζίδεπ και ζαπωμίμεπ. Οι ζαπωμίμεπ ηηπ δακηρλίηιδαπ ρπξβξηθξύμ ζηημ απξοοόθηζη ηωμ καοδιξηξμωηικώμ γλρκξζίδωμ από ηξ πεπηικό ζύζηημα. Οι καοδιξηξμωηικξί γλρκξζίδεπ ςοηζιμξπξιξύμηαι ζηη θεοαπεία ηωμ καοδιακώμ μόζωμ βλ. Διγξνίμη (Digoxin, Lanoxin), Διγιηξνίμη (Digitaline).

27 Κοκμννμδή (Rosa canina L.) Rosaceae Η απόζηαλε ηςκ νόδςκ άνπηζε ζηεκ Πενζία ημ 810 ή 817 μ.υ. Η δνόγε είκαη μη θανπμί ημο θοημύ, ηα θοκόνμδα, μη μπμίμη είκαη πιμύζημη ζε βηηαμίκεξ C, A, νηβμθιαβίκε, κηθμηηκηθό μλύ, θηηνηθό μλύ, ζάθπανα, θανμηέκηα, θιαβμκμεηδή. οιιέγμκηαη όηακ ανπίζμοκ κα ςνημάδμοκ, όηακ είκαη αθόμε ζθηθηά, αθαηνείηαη ε ζάνθα ημοξ λεναίκμκηαη ζηε ζθηά θαη θοιάζζμκηαη. Υνεζημμπμημύκηαη ζακ ζηοπηηθό, ακηηδηαννμσθό, γηα ακαπκεοζηηθέξ μδμύξ ζε βνμγπίηηδα, γηα ηεκ πνόιερε θαη ηε ζεναπεία ημο θνομιμγήμαημξ, αημόπηοζε, ςξ πεγή βηηαμίκεξ C θαη ελςηενηθώξ ζε πιύζεηξ μθζαιμώκ. Litozin (θάνμαθμ θαηά ηεξ μζηεανζνίηηδαξ): μεηώκεη ημοξ πόκμοξ θαη ηε δοζθαμρία ηςκ ανζνώζεςκ

28 Υξήζεηο Αξσκαηηθώλ-Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ (ΑΦΦ) Βηνκεραλία ηξνθίκσλ (ξνθήκαηα,αξηπκαηηθά θ.ά.) Βηνκεραλία θαξκάθσλ Βηνκεραλία θαιιπληηθώλ Αξσκαηνπνηία Εσηθή παξαγσγή (δσνηξνθέο, αληηνμεηδσηηθά, αληηβηνηηθά θ.ά.) Φπηνπαζνινγία Εηδαληνινγία (αιιεινπάζεηα)

29 ΔΤΡΩΠΖ: Γηεζλήο Έλσζε Βνηαληθώλ Κήπσλ (BGCI)-(http://www.bgci.org/) Γηεζλήο νξγαληζκφο, Πεξηζζφηεξα απφ 700 κέιε (θπξίσο Βνηαληθνχο Κήπνπο) ζε 118 ρψξεο, θνπφο: ε δηαζθάιηζε ζε παγθφζκην επίπεδν ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο θπηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, Τπνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο Παγθφζκηαο ηξαηεγηθήο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπηηθψλ εηδψλ (Global Strategy for Plant Conservation -GSPC) ζε παγθφζκην, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν,

30

31 Δπξσπατθή Κνηλνπξαμία Βνηαληθώλ Κήπσλ (European Consortium BGCI) Ίδξπζε εθπξφζσπνη πλεδξηάδεη 2 θνξέο/ έηνο θνπόο: ζρεδηαζκφο παλεπξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηνπο Βνηαληθνχο Κήπνπο, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα θαη άιισλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ

32 ΔΛΛΑΓΑ: Ννκνζεζία Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα γηα ηα έηε (ΦΔΚ Β 2383/ ). Γεληθόο ζηόρνο: αλάζρεζε απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο Αλάδεημε βηνπνηθηιφηεηαο σο εζληθφ θεθάιαην Δληαηηθνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο Διιάδαοζηελ παγθφζκηα απνηξνπή απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο Νόκνο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο (ΦΔΚ Α 60/ ) θνπόο: 1. Ζ αεηθφξνο δηαρείξηζε θαη απνηειεζκαηηθή δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, σο πνιχηηκνπ, αλαληηθαηάζηαηνπ θαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο εζληθνχ θεθαιαίνπ, 2. Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξνυπνζέηεη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη επξεία θάζε δηαβνχιεπζεο, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ε βέιηηζηε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ε δηαζέζηκε ηερλνγλσζία.

33 EX SITU ΓΗΑΣΖΡΖΖ πκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ηεο επί ηφπνπ (in situ) δηαηήξεζεο (ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ ελδηαθέξνληνο), γίλεηαη ζε βνηαληθνχο θήπνπο θαη ηξάπεδεο ζπεξκάησλ ηφρνο 8 ηεο Παγθφζκηαο θαη Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Φπηψλ (GSPC): ηνπιάρηζηνλ 75% ησλ απεηινχκελσλ θπηψλ λα βξίζθεηαη ζε ex situ ζπιινγέο, θαηά πξνηίκεζε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, θαη 20% απηψλ λα έρνπλ πεξηιεθζεί ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο Δπηηαγή ηνπ Νφκνπ 3937 (άξζξν 11): Πξνζηαζία ηεο ελδεκηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. θαη δηαηήξεζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη άιισλ νκάδσλ νξγαληζκψλ ζε βνηαληθνχο θήπνπο ή/θαη ηξάπεδεο γελεηηθνχ πιηθνχ

34 ΤΝΟΛΗΚΖ EΚΣΟ TΟΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 711 taxa 523 taxa Γηα ηα ελδεκηθά θπηά ηεο Διιάδαο (n=1415) βξέζεθαλ: 619 θαηαγξαθέο ζε βνηαληθνχο θήπνπο θαη 477 ζε ηξάπεδεο ζπεξκάησλ. Τπαξθηή εθηφο ηφπνπ δηαηήξεζε: αθξηβήο ηαχηηζε επηζηεκνληθψλ νλνκάησλ θαηαιφγνπ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνηρεία απφ: Krigas N., Menteli V. & Vokou D. Analysis of the ex situ conservation of the Greek endemic flora, at national, European and global scale, and effectiveness in meeting GSPC Target 8 Biodiversity and Conservation (submitted)

35 ΔΛΛΑΓΑ: Τπάξρνπζα θαηάζηαζε ΓΗΑΣΖΡΖΖ Δ ΣΡΑΠΔΕΔ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΟΣΑΝΗΚΟΤ ΚΖΠΟΤ

36 Σξάπεδα Γελεηηθνύ Τιηθνύ (ΣΓΤ) ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ- Ηλζηηηνύην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθώλ Πόξσλ ΚΟΠΟ: Ζ δηαηήξεζε ησλ εζληθώλ θπηηθώλ γελεηηθώλ πόξσλ (ηνπηθώλ πνηθηιηώλ θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ θαη άγξησλ ζπγγελώλ κε ηα θαιιηεξγνύκελα είδε), πνπ απεηινύληαη από γελεηηθή δηάβξσζε ή εμαθάληζε, πξνο όθεινο ησλ επόκελσλ γελεώλ. ~ δείγκαηα ζπιινγήο εγρψξησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θαη απηνθπψλ εηδψλ ζπγγελψλ κε ηα θαιιηεξγνχκελα Τπεύζπλε: Γξ. Φ. Μπισλά, Αλαπιεξψηξηα Δξεπλήηξηα ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ,

37 Σξάπεδα πεξκάησλ Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Ηλζηηηνύην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθώλ Πόξσλ-ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ Γηαηήξεζε ζπεξκάησλ απηνθπώλ εηδώλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο (ζπιινγή απεπζείαο από ηε θύζε, από ηηο κεηξηθέο θπηείεο απηνθπώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή από ηνλ Βαιθαληθό Βνηαληθό Κήπν Κξνπζζίσλ). >1.500 θσδηθνί >700 είδε Plant acn: Family: Genus: Species: Seed collection date: Seed acn: Container acn: Seed weight/number: Τπεύζπλε: Γξ. Δ. Μαινχπα, Σαθηηθή Δξεπλήηξηα ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ,

38 Σξάπεδα πεξκάησλ Μνλάδαο Γηαηήξεζεο Μεζνγεηαθώλ Φπηώλ ηνπ ΜΑΗΥ (ΜΓΜΦ Δπηθεληξψλεηαη ζηε δηαηήξεζε ελδεκηθψλ θαη απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε άγξησλ εηδψλ ηεο Κξήηεο Γηαηεξνύληαη: ~ 200 είδε (~800 θσδηθνί πξφζβαζεο) ~ 350 θσδηθνί ζπάλησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ (θπξίσο ςπραλζή, ιαραληθά, δεκεηξηαθά) πλζήθεο απνζήθεπζεο: -18 o C Τπεύζπλε: Γξ. Υ. Φνπξλαξάθε,

39 ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΩΝ ΔΝΓΖΜΗΚΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΣΡΑΠΔΕΔ ΠΔΡΜΑΣΩΝ 344 taxa ζε 14 ηξάπεδεο ζπεξκάησλ (Σ) 7 ρσξψλ ηεο Δπξψπεο Μ.Α.Η.Υ. (150), Δ.Κ.Π.Αζελψλ (121), Β.Β.Κ.Κξνπζζίσλ (112)

40 ΔΛΛΑΓΑ: Δζληθό Γίθηπν Βνηαληθώλ Κήπσλ Αξηζκεί 16 κέιε (Βνηαληθνί Κήπνη θαη ζπιινγέο), πλεδξηάδεη ζε εηήζηα βάζε θνπόο: λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο θαη ε απνζηνιή ησλ Βνηαληθψλ Κήπσλ αιιά θαη λα απνηειέζεη ε ίδηα ε έλσζε ζηξαηεγηθφ κέζν αλάπηπμεο ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ ελαξκφληζε ησλ επηδηψμεσλ ησλ Κήπσλ, πάληα κε ζεβαζκφ ζηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαηεπνκέλσλ θπηψλ θαη ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο.

41 Βνηαληθόο Κήπνο Ηνπιίαο θαη Αιεμάλδξνπ Ν. Γηνκήδνπο Γεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ράξηο ζην θιεξνδφηεκα ηνπ Α. Ν. Γηνκήδε πξνο ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Υατδάξη Αηηηθήο Έθηαζε: ζηξ. θηινμελεί > είδε θπηψλ. Ο θαιιηεξγεκέλνο ηνπ ηνκέαο έρεη έθηαζε 200 ζηξ. Πξνο αλάπηπμε βξίζθεηαη ην Σκήκα Δλδεκηθψλ, πάλησλ θαη Απεηινχκελσλ Φπηψλ ηεο Διιεληθήο Υισξίδαο. Γηαζέηεη ηξάπεδα ζπεξκάησλ θαη θπηνζήθε (herbarium).

42 Ο Βνηαληθόο Κήπνο Ηνπιίαο θαη Αιεμάλδξνπ Ν.Γηνκήδνπο νθείιεη όρη κόλν ηελ επσλπκία ηνπ αιιά θαη ηελ ύπαξμή ηνπ, ζηνλ Αιέμαλδξν Ν. Γηνκήδε. Eίλαη Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ν.Π.Η.Γ. Γηνηθείηαη από πεληακειή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία πξνεδξεύεη ν εθάζηνηε Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Έηνο ίδξπζεο: 1952 (αλνηρηόο ζην θνηλό από ην 1975) Έθηαζε: 1860 ζηξέκκαηα ηα 200 θαιιηεξγεκέλα Γεσγξαθηθή ζέζε: Βόξεηεο θιηηύεο ηνπ Όξνπο Αηγάιεσ, απόζηαζε 8 ρικ. από ην θέληξν ηεο Αζήλαο, πςόκεηξν

43 Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ (BBKK) Αλήθεη ζηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Οξγαληζκφ «Γήκεηξα»- εγθαίληα 2001, Φπζηθφ Γξπνδάζνο Κξνπζζίσλ (Πνληνθεξαζηά, Κηιθίο), Έθηαζε: 310 ζηξ., 600 κ πςφκεηξν, Γηαηήξεζε (In situ & ex situ), πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ησλ απηνθπψλ ειιεληθψλ θαη βαιθαληθψλ εηδψλ (θπξίσο ζηα ζπάληα θαη απεηινχκελα θπηά). N

44 Φηινμελεί 500 θπηηθά taxa Έηνο ίδξπζεο : 1964 Έθηαζε : 8.000κ 2

45 Διάσωση σπάνιων απειλούμενων αυτοφυών φυτών της χώρας μας Παρουσίαση στους επισκέπτες ζωντανών συλλογών φυτικών είδών Λειτουργία τράπεζας σπερμάτων, φυτοθήκης και φωτοθήκης Ενίσχυση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς σημασίας του κήπου Εμπλουτισμός με νέα έιδη φυτών (κυρίως σπάνια, απειλούμενα) Οργάνωση ξεναγήσεων σε ομάδες με ειδικό ενδιαφέρον Επικοινωνία και ανταλλαγές με άλλους κήπους Συνεργασία με διάφορους οργανισμούς για τη διάσωση των σπανίων φυτών Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες Η παρουσίαση των φυτικών συλλογών γίνεται αξιοποιώντας το φυσικό ανάγλυφο με γνώμονα τις ανάγκες των φυτών για ήλιο και υγρασία. Το αποτέλεσμα είναι ο κήπος να παρουσιάζει την εικόνα ενός «φυσικού τοπίου»

46 Βνηαληθόο Κήπνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Παλεπηζηεκηαθφο Β. Κήπνο- ίδξπζε ην 1835, Βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα (Ηεξά Οδφο θαη π. Πάηζε 56), Έθηαζε: 7 ζηξ., Καιιηεξγνχληαη πεξίπνπ 200 είδε θπηψλ, Δθδίδεη εηήζην θαηάινγν ζπεξκάησλ πξνο αληαιιαγή (Index Seminum), κε πεξηζζφηεξνπο απφ 180 Βνηαληθνχο Κήπνπο αλά ηνλ θφζκν.

47 Βνηαληθόο Κήπνο Κεθαινληάο Γεκηνπξγήζεθε απφ ην Ίδξπκα Φσθά-Κνζκεηάηνπ, ην 1998 Βξίζθεηαη ζην Αξγνζηφιη Κεθαινληάο Έθηαζε: 18 ζηξ. θνπόο: ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο απηνθπνχο κεζνγεηαθήο ρισξίδαο θαη ηδηαίηεξα, ησλ ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ θπηψλ

48 Πάξθν Γηάζσζεο Υισξίδαο θαη Παλίδαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο Δγθαηληάζηεθε ην 2004, Βξίζθεηαη ζηα Υαληά, Έθηαζε: 300 ζηξ., Γηαηεξνχληαη απηνθπή θπηά ηεο Κξήηεο (έρνπλ θαηαγξαθεί θαη αλαγλσξηζηεί ~ 350 δηαθνξεηηθά θπηηθά είδε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο θπζηθνχο νηθφηνπνπο ηνπ Πάξθνπ), Ζ θπηνζήθε (Herbarium) ηνπ Πάξθνπ πεξηιακβάλεη ~ 1700 απνμεξακέλα θπηηθά δείγκαηα απφ φιε ηελ Κξήηε, Πξαγκαηνπνηείηαη πεξηβαιινληηθή έξεπλα, εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα.

49 Ο Βοτανικός Κήπος τοσ ΜΑΙΧ O Βνηαληθόο Κήπνο Ελδεκηθώλ θαη Απεηινπκέλωλ Φπηώλ ηεο Κξήηεο ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Χαλίωλ (Μ.Α.Ι.Χ.), βξίζθεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ζε απόζηαζε 3 ρικ. από ηα Χαληά θαη θαιύπηεη έθηαζε ~5 ζηξεκκάηωλ. Επηπιένλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη άιιεο ελόηεηεο θήπωλ όπωο αξωκαηηθώλ & θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ. Ο Βνηαληθόο θήπνο ιεηηνπξγεί ζε ζηελή ζρέζε κε ηελ Τξάπεδα Σπεξκάηωλ ηνπ ΜΑΙΧ ε νπνία έρεη ζθνπό ηελ καθξνρξόληα δηαηήξεζε ηνπ πνιύηηκνπ απηνύ γελεηηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγωγηθήο βηνινγίαο ηωλ εηδώλ θαη ηε δεκηνπξγία πξωηνθόιιωλ θύηξωζεο.

50 Κέντρο Πληρουόρησης Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ηνπ δωληαλνύ γελεηηθνύ πιηθνύ ζηνλ Βνηαληθό Κήπν, ιεηηνπξγεί ην Κέληξν πιεξνθόξεζεο γηα ηελ απεηινύκελε ριωξίδα θαη ηνπο απεηινύκελνπο βηνηόπνπο ηεο Κξήηεο. Σην θέληξν πιεξνθόξεζεο ππάξρεη κόληκε έθζεζε θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ, δηαηίζεληαη ελεκεξωηηθά θπιιάδηα θαη πξνβάιινληαη ζρεηηθά DVD.

51 Ηππνθξάηεηνο Βνηαληθόο Κήπνο Ηδησηηθφο Βνηαληθφο Κήπνο- Με θεξδνζθνπηθή αζηηθή εηαηξία πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2007 Βξίζθεηαη ζηελ Κσ- ρψξνο Ηππνθξάηεηνπ Ηδξχκαηνο Έθηαζε: 5 ζηξ. Φηινμελεί 200 απφ ηα 250 θπηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ηππνθξαηηθή ζπιινγή γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ. Γηαζέηεη Σξάπεδα πφξσλ

52 Ζ Ηζηνζειίδα Ηππνθξάηεηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ Βόηαλα από ην Α-Ω Έξγα Σέρλεο

53 Γαζνβνηαληθόο Κήπνο Ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε πξσηνβνπιία θαη θξνληίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γαζηθήο Βνηαληθήο - Γεσβνηαληθήο ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (θχηεπζε 1970), Βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ηνλ θήπν αλαπηχζζνληαη μπιψδε είδε (δέλδξα θαη ζάκλνη) ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο θαζψο θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο μεληθψλ εηδψλ. θνπόο: ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο.

54 Βνηαληθόο Κήπνο ηαπξνύπνιεο Βξίζθεηαη θαη αλήθεη ζην Γήκν Παχινπ Μειά Θεζζαινλίθεο θαη εγθαηληάζηεθε ην 2002, Έθηαζε: 5 ζηξ., Βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, Φηινμελεί είδε θπηψλ.πεξηιακβάλεη πνηθίιεο θαηεγνξίεο θαιισπηζηηθψλ εηδψλ. ηόρνη: ε παξνρή γλψζεο γχξσ απφ ηνλ θφζκν ησλ θπηψλ θαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.

55 ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΩΝ ΔΝΓΖΜΗΚΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΒΟΣΑΝΗΚΟΤ ΚΖΠΟΤ 439 taxa sε 213 Βνηαληθνχο Κήπνπο (ΒΚ) 36 ρσξψλ Ζ πιεηνλόηεηα ζηελ Δπξώπε: Διιάδα (298), Μ. Βξεηαλία (148), Γεξκαλία (126), Ζ.Π.Α. (86) θαη Γαιιία (79) Σα πεξηζζόηεξα ζε: Β.Β.Κ.Κξνπζζίσλ (151 taxa), M.A.I.X. (114), Royal Botanic Gardens, Kew, UK (84 taxa)

56 Δίζνδνο Παξάδεηγκα: Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ (ΒΒΚΚ) Γηαηήξεζε Διιεληθώλ Απηνθπώλ N Greece In situ (>400 είδη): 16ha Δλδηαίηεκα γηα >10 είδε νξρηδέσλ Δίζνδνο Ex situ (>1000 είδη): 15ha

57 Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο ζηε Θέξκε Αλήθεη ζηνλ ΔΛΓΟ- «Γήκεηξα», ιεηηνπξγεί απφ ην 2008, Θέξκε Θεζζαινλίθεο, Έθηαζε: 8 ζηξ., 0 κ πςφκεηξν δηαηήξεζε >1.000 πιήξσο αλαγλσξηζκέλα είδε ζε κνξθή δσληαλνχ θπηηθνχ πιηθνχ

58 Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ (BBKK) Μία ζηξαηεγηθή κε 6 πνιηηηθέο 1. Μόλνλ απηόρζνλα θπηά 2. Κπξίσο ζεκαληηθά απηόρζνλα θπηά (ελδεκηθά, ζπάληα, απεηινύκελα, ηξσηά, πξνζηαηεπόκελα, θπηά κε πηζαλό αλζνθνκηθό ή θαξκαθεπηηθό ελδηαθέξνλ) 3. Πιήξσο ηεθκεξησκέλεο ζπιινγέο 4. Πνιιαπιαζηαζκόο θαηά πξνηεξαηόηεηα ησλ ζεκαληηθώλ εηδώλ 5. πλδπαζκέλε in situ θαη ex situ δηαηήξεζε 6. Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πνηθηιόηεηα απηνθπώλ θπηηθώλ εηδώλ

59 πιινγή απηνθπώλ εηδώλ πιινγή πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ (δσληαλά άηνκα, ζπέξκαηα, κνζρεύκαηα) Απνμεξακέλα δείγκαηα θπηώλ Γείγκαηα ρώκαηνο Φσηνγξαθηθό πιηθό Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ηόπσλ ζπιινγήο Ζ ζπιινγή γίλεηαη δηαζέηνληαο εηδηθή άδεηα

60 Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ - Δξγαζηήξην Θεκαηηθέο ελόηεηεο ζηνλ Κήπν ησλ Αηζζήζεσλ «Οζκέο από ζπκάξηα» Υδρόφιλα είδη Αρωματικά-φαρμακευτικά Πολυετή ποώδη

61 Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ (BBKK) & Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ πιινγέο Μεηξηθέο θπηείεο Δγγελήο/ αγελήο πνιιαπιαζηαζκόο κε θιαζηθέο & βηνηερλνινγηθέο κεζόδνπο > θσδηθνί ζπιιεγκέλσλ απηνθπώλ εηδώλ > πιήξσο αλαγλσξηζκέλα είδε

62 Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Αγξφθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθε Γηαηήξεζε κεηξηθώλ θπηώλ >1.800 θσδηθνί πξφζβαζεο > πιήξσο αλαγλσξηζκέλα είδε Πεξίπνπ 200 αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά είδε πιινγή νξρενεηδώλ Κξπνθήπην (Cold Frame) Ex situ : δηαηήξεζε θπηνγελεηηθψλ πφξσλ, δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη επαλεηζαγσγήο ησλ ζπάλησλ εηδψλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ Δθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα (Convention on Biological Diversity)

63 Έκθαζε ζηελ αγελή αλαπαξαγσγή κε κνζρεχκαηα Πψο; Έξεπλα Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Γηεξεύλεζε κεζόδσλ αλαπαξαγσγήο Αλάπηπμε πξσηνθόιισλ

64 Πψο αιιηψο; Βνηαληθά ζηνηρεία Πεξηγξαθή Πξνεηνηκαζία εδάθνπο ζηνλ αγξό ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Salvia fruticosa Miller, νηθνγέλεηα Labiatae θνηλό: θαζθόκειν Πνιπεηήο αεηζαιήο ζάκλνο ησλ εχθξαησλ ζεξκψλ πεξηνρψλ, χςνπο έσο 70 cm κε βιαζηφ πνιχθιαδν, ηεηξαγσληθφ, ρλνπδσηφ. Αλζίδεη ηελ άλνημε, Απξίιην Μάην αλάινγα κε ην πςφκεηξν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αληηζεπηηθέο, αληηνμεηδσηηθέο, ζπαζκνιπηηθέο θαη ζηππηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. Βαζχ φξγσκα ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαιά ρσλεκέλε θνπξηά ή ζθεπάζκαηα εγθεθξηκέλα. Δπνρή θύηεπζεο Μέζα θζηλνπψξνπ, κεηά ηηο πξψηεο βξνρέο. Δλαιιαθηηθά αξρέο άλνημεο. ΔΛΓΟ-«ΓΖΜΖΣΡΑ», Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπψλ θαη Αλζνθνκηθψλ Δηδψλ, Θέξκε, Tει , Fax: , Ππθλόηεηα θύηεπζεο Δδαθηθέο απαηηήζεηο - Λίπαλζε Άξδεπζε Δρζξνί - Αζζέλεηεο πγθνκηδή - Ξήξαλζε Απόδνζε - Παξαγόκελε βηνκάδα Έσο θπηά / ζηξέκκα, θαζψο ηα θπηά αλαπηχζζνληαη αξθεηά (0,70-1 m κεηαμχ ησλ γξακκψλ Υ 0,50-0,60 m επί ησλ γξακκψλ). Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία ησλ παξαγσγψλ. Πξνηηκά εδάθε πνπ δεζηαίλνληαη λσξίο ηελ άλνημε φπσο ακκψδε, ραιηθψδε, αζβεζηνιηζηθά κε έθζεζε ζηνλ ήιην, κε εχξνο ph απφ 6,5 8 (πξνηηκφηεξν νπδέηεξν). Άξδεπζε απαηηείηαη κφλν θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ησλ θπηψλ. ηελ ζπλέρεηα ε θαιιηέξγεηα αλαπηχζζεηαη μεξηθή ρσξίο απαηηήζεηο ζε λεξφ. Γελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα απφ ερζξνχο ή αζζέλεηεο. ε πεξηπηψζεηο εδαθψλ πνπ δελ ζηξαγγίδνπλ ππάξρεη πεξίπησζε αλάπηπμεο κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ ζην ξηδηθφ ζχζηεκα (ζεςηξηδίεο). πγθνκηδή ζηελ πιήξε άλζηζε Απξίιην Μάην αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαιιηέξγεηαο. πιιέγεηαη φιν ην ππέξγεην κέξνο ζε χςνο 10 cm πάλσ απφ ην έδαθνο. Τπάξρεη πεξίπησζε δεχηεξεο ζπγθνκηδήο αξρέο επηεκβξίνπ. Ξήξαλζε ζε ζθηεξφ κέξνο ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 40 o C. Γηάξθεηα θαιιηέξγεηαο έηε. Ζ απφδνζε ζε λσπφ πξντφλ κπνξεί λα θηάζεη ηα kg/ζηξ ζηνλ δεχηεξν - ηξίην ρξφλν θαιιηέξγεηαο. Ζ ζρέζε λσπνχ: μεξνχ είλαη πεξίπνπ 3,5 : 1.

65 Β.Κ.: Αμηνπνίεζε θπηνγελεηηθώλ πόξσλ Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ: κεηξηθά θπηά, πξσηφθνιια πνιιαπιαζηαζκνχ, δνθηκέο πεδίνπ, παξαγσγή απνμεξακέλνπ θπηηθνχ πιηθνχ, ηαπηνπνίεζε θπηηθνχ πιηθνχ Φπηώξηα Μαδηθφο πνιιαπιαζηαζκφο επηιεγκέλνπ θπηηθνχ πιηθνχ (κνζρεχκαηα + in vitro) Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ Βηνκεραλία Παξαζθεπή θπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, θπηηθψλ θαιιπληηθψλ Παξαγσγνί Πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαιιηέξγεηαο κε ζηφρν ζπκβνιαηαθέο θαιιηέξγεηεο

66 Γηακάλησ Λάδαξε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Δξγαζηήξην Φαξκαθνγλσζίαο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο, ΑΠΘ Thymbra capitata (=Coridothymus capitatus) οκενγαζίεξ: Μειέηε ΑΦΦ Γιιάδαξ Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) ΤΣΑΣΙΚΑ %, ΘΤΜΑΡΙ ΑΝΣΟΡΙΝΗ-θσδηθόο Νν5 ΤΡΟ-θσδηθόο Νν21 ΝΑΞΟθσδηθόο Νν2 ΑΝΔΡΟθσδηθόο Νν2 α-thujene α-pinene Camphene β-pinene 1-Octen-3-ol Myrcene α-fellandrene α-terpinene 0.96 p-cymene Sylvestrene γ-terpinene Linalool Borneol 3.08 Terpinen-4-ol Thymol 0.47 Carvacrol β-caryophyllene ΑΠΟΔΟΗ % (ml/100 gr)

67 Ση άιιν; Πσο αιιηψο; Προώθηςη των φυςικών πόρων (φυτική ποικιλότητα), Ανάδειξη τησ φυςικήσ κληρονομιάσ, Ενίςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, άρα και ανάλογο οικονομικό όφελοσ. Γρηγοριάδου Κ., Παπαναςτάςη Κ., Μαλοφπα Ε., Εμπορική αξιοποίηςη των τριών αυτοφυών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών δίκταμο (Origanum dictamnus L.), κρίταμο (Crithmum maritimum L.) και μελιςςόχορτο (Melissa officinalis L.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ τησ Επιςτήμησ των Οπωροκηπευτικών, τεφχοσ Β:

68 Σερληθή ππνζηήξημε γηα θαηλνηόκα πξντόληα Κξίηακν ζπιιεγκέλν απφ ηε θχζε (ζπλεξγαζία κε Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο & Αμηνπνίεζεο Απηνθπψλ θαη Αλζνθνκηθψλ Δηδψλ) Καιιηέξγεηα θξίηακνπ ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα εηεζίσο 1ν έηνο 20 ζηξ. 2ν έηνο 60 ζηξ. 3ν έηνο 90 ζηξ. Μεηαπνίεζε θαη ζπζθεπαζία κε ζηόρν ηελ θαηάθηεζε ησλ επξσπατθώλ αγνξώλ

69

70 Τι απαιηείηαι: Καηάξηηζε ελεκέξσζε Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε

71 Ex situ δηαηήξεζε ζηε Θέξκε Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο

72 Δια βίου Μάθηση

73 Εκπαίδευζη ζε Κυκλάδες και Δωδεκάνηζα Δγθαηάζηαζε θαιιηεξγεηψλ θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ κεηαπνίεζεο

74 Καλλιζργεια, μεταποίηςη και διαςφάλιςη ποιότητασ των ελληνικών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών: βαςικζσ αρχζσ καθετοποιημζνησ παραγωγήσ (2013) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ, Παράρτημα Μακεδονίασ-Θράκησ, Καβάλα, Εκδ. Γ.Κ. Λουπζλησ, 90 ςελ.,isbn:

75 Καη Παραδείγματα υποστήριξης επιχειρηματικών προσπαθειών

76 Παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ππνζηήξημεο ζε θαιιηεξγεηέο Rosmarinus officinalis Νάμνο Orignanum vulgare αληνξίλε Origanum dictamnus etc Κξήηε Crithmum maritimum Υαιθηδηθή Γηάθνξεο θαιιηέξγεηεο Δξκηφλε, Πεινπφλλεζνο Γηάθνξεο θαιιηέξγεηεο Φιψξηλα

77 Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο Σερληθνί ζχκβνπινη: δεκηνπξγία ξνθεκάησλ γεπζηγλσζία θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θπηηθψλ εηδψλ

78 Καηλνηόκεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο (αξσκαηηθό αιάηη)

79 Πσο κπνξεί λα βνεζήζεη ε Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζία ηεο Φύζεο (ΔΔΠΦ) ην Γίθηπν ησλ Διιεληθώλ Βνηαληθώλ Κήπσλ (ΓΔΒΚ) πκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ΓΔΒΚ κε νξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ ηεο ΔΔΠΦ

80 Συμμετοχή ςτην Eurogard VII, PARIS 2015

81 Η προςταςία των Ελληνικών ειδών είναι θζμα όλων μασ! Σασ ευχαριςτώ θερμά για την προςοχή ςασ

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων. Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος. Κρουσσίων Δρ. Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Fritilaria pontica Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist Τα Φυτά της Ελλάδας Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 13ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών -Φαρμακευτικών Ειδών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ Fritilaria pontica Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων. Γιάννη Συλλιγνάκη. Φαρμακοποιού

Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων. Γιάννη Συλλιγνάκη. Φαρμακοποιού Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων Γιάννη Συλλιγνάκη Φαρμακοποιού Από αρχαιοτάτων χρόνων η επιβίωση του ανθρώπου βασιζόταν στη σχέση του με το φυσικό του περιβάλλον. Τα φυτά έχουν προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών και Ανθοκομικών Ειδών

Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών και Ανθοκομικών Ειδών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ελληνική Χλωρίδα: Διατήρηση και Αξιοποίηση των Αρωματικών και Ανθοκομικών Ειδών Δρ. Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα