Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΔ/437/ ΑΔΑ:7Η9Φ46Ψ842-ΓΚΣ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΥΧ- ΡΖΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Γεληθφο Νηθφιανο Μήιεο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γακηαλφο Ακπαθνχκθηλ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφδσξνο Βακβνπξέιιεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ππξίδσλ Εαλληάο ΔΝΑΡΞΖ 21:40 κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο Σ4/30/2014 ΛΖΞΖ Ησάλλεο Πάλνπ Μέινο 20:40 θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ΔΗ/30/2014 Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΑΠΟΝΣΔ : Θεφδσξνο εξαθίδεο Α Αληηπξφεδξνο Αλησλία Μνξνπνχινπ Β Αληηπξφεδξνο Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο Θενπίζηε Πέξθα Μέινο Γεψξγηνο ηαζηλφο Μέινο Υαξάιακπνο Σζφγθαο Μέινο Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο Φηιηππήο Α Αληηπξφεδξνο Γελ. Γξακκαηέαο Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ 21:10 θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο Σ2/30/2014 ΛΖΞΖ

2 2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ελ. 3 ΣΜΖΜΑ Α : ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Απνθ. Α1/30/2014 Α7/30/2014 ελ.3-24 ΣΜΖΜΑ Β : ΠΛΖΡΩΜΔ Απνθ. Β1/30/2014 Β42/30/2014 ελ ΣΜ ΣΜΖΜΑ Γ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ - ΔΚΓΖΛΩΔΗ) Απνθ.Γ1/30/2014 Γ5/30/2014 ελ ΣΜΖΜΑ Γ : ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Απνθ.Γ1/30/2014 ΘΔΜΑ ΓΗΗ/30/2014 ελ ΣΜΖΜΑ Δ : ΔΝΖΜΔΡΩΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ ΘΔΜΑ ΔΗ/30/2014 ελ.101 ΣΜΖΜΑ Σ : ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΔΔ -ΤΕΖΣΖΖ Απνθ.Σ1/30/2014 ΘΔΜΑ ΣΗ/30/2014 ελ

3 3 ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ 2. Δλεκέξσζε ΣΜΖΜΑ Α ηης : ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΘΔΜΑ ΑΗ/30/2014 Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη επηθχξσζεο πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Γ. Δπηηξνπήο Π. Αθξηηίδεο: α) ππελζπκίδεη φηη ζηελ απφθαζε ηεο ΓΔ γηα ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ ιήθζεθε, κεηά απφ εηζήγεζή ηνπ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 21/10/2014, πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ ησλ κειψλ ηεο ΓΔ ρσξίο λα ηξνπνπνηείηαη ην απνηέιεζκα ησλ ςεθνθνξηψλ. χκθσλα κε ηε κέρξη ζήκεξα ηεξνχκελε πξαθηηθή, θαηά ηελ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ηα κέιε ηεο ΓΔ δειψλνπλ, πέξαλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πξνζζεθψλ ζε δηαηππψζεηο θαη κεηνςεθίεο, ΛΔΤΚΑ ή ΑΠΟΥΔ πνπ γίλνληαη δεθηά απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη θαη επέθηαζε απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. ην πξαθηηθφ Νν 28 ηεο πνπ επηθπξψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε πεξηιακβάλνληαη 155 ζπλνιηθά απνθάζεηο θαη ππνβιήζεθαλ απφ κέιε ηεο Γ. Δπηηξνπήο παξαηεξήζεηο πξνζζήθεο ζε δηαηππψζεηο 3 απνθάζεσλ θαη κεηνςεθίεο, ΛΔΤΚΑ ή ΑΠΟΥΔ ζε 88 απνθάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 79 είραλ επηθπξσζεί απζεκεξφλ θαη νη πεξηζζφηεξεο εθηειεζζεί. β) επηζεκαίλεη φηη ε ςήθνο θάζε κέινπο ηεο ΓΔ δηαηππψλεηαη θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη φρη θαηά ηελ επηθχξσζε, νπφηε κπνξεί λα έρνπλ κεζνιαβήζεη θαη γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κειψλ. Γηαθνξεηηθά, πηζαλή δηαθνξνπνίεζε θαηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ κπνξεί λα αθπξψζεη ήδε εηιεκκέλε απφθαζε. Γηαθνξνπνίεζε ςήθνπ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ, κφλν φηαλ απνδεδεηγκέλα έρεη θαηαγξαθεί εζθαικέλα απφ αβιεςία. γ) αλαθνηλψλεη φηη, κέρξη θαη ην επίκαρν πξαθηηθφ Νν 28/ , ζα γίλνπλ δεθηέο (γηα ηειεπηαία θνξά) νη κεηνςεθίεο ΛΔΤΚΑ ή ΑΠΟΥΔ ζηηο 9 απνθάζεηο πνπ δελ ήηαλ επηθπξσκέλεο απζεκεξφλ, ελψ νη 80 απνθάζεηο πνπ ήηαλ απζεκεξφλ επηθπξσκέλεο ζα επαλαιεθζνχλ νξζά (θη απηέο γηα ηειεπηαία θνξά ) ζην πξαθηηθφ Νν

4 29/ πνπ επηθπξψζεθε ην πξαθηηθφ 28/ κε ηελ πξνζζήθε ησλ ςήθσλ απηψλ, αθνχ δελ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ησλ αληίζηνηρσλ ςεθνθνξηψλ. Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Υξ. πίξηδεο, δηαθσλεί κε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ςήθνπ. 4 Απνθ.Α1/30/2014 Έιεγρνο Απαζρφιεζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο κε ηίηιν:«καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (training voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε» Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε: 1. Σν απφ 27.11/ Π.Γ. «πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ΣΔΔ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη 2. Σν Π.Γ. 295/ (ΦΔΚ 262/Α ) «Οξγαληζκφο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.)» 3. Σε κε αξηζ. Γ249/11/2012 Απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε κε ίδηα κέζα ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (training voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθό ηνκέα Β ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρόιεζε» 4. Σε κε αξηζ. Α3/14/2012 Απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαζψο θαη ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ δξάζε 5. Σε κε αξηζ. Α7/14/2012 Απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε απαζρφιεζεο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (ΠΗΗΒ 2) 6. Σηο επηζηνιέο ΠΣ ΣΔΔ: αξ.πξση. ΣΔΔ: 21922/ απφ ην Π.Σ. Β/Α Αηγαίνπ, 22265/ απφ ην Π.Σ. Γ.Μαθεδνλίαο, 22481/ απφ ην Π.Σ. Γ.Διιάδαο, 22906/ απφ ην Π.Σ. Πεινπνλλήζνπ,23020/ απφ ην Π.Σ. Θξάθεο, 23369/ απφ ην Π.Σ. Α.Κξήηεο, 23426/ απφ ην Π.Σ. Κελη. Μαθεδνλίαο, θαη ηέινο ηελ επηζηνιή ηνπ Π.Σ. Κελη.& Γπη. Θεζζαιίαο κε αξ.πξση. Π.Σ.ΣΔΔ Κ&Γ.Θεζζαιίαο 781/ Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Απαζρφιεζεο ησλ σθεινπκέλσλ ηεο Γξάζεο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ έσο ην ηέινο Ννεκβξίνπ 2014, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ & Δθδφζεσλ «Γηφθαληνο» 8. Σε κε αξ. 7.3 παξάγξαθν ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο απαζρφιεζεο ησλ θαηαξηηζζέλησλ γίλεηαη απφ ην ΣΔΔ,»

5 9. Σν γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ θαη ηδίσο απφ ην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ » κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), ε δε δαπάλε ηεο ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), 10.Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 417/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Α. Σξαληάιε, 11.Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο Γ. Δπηηξνπήο Απνθαζίδεη νκόθσλα λα αλαζέζεη ζηνπο παξαθάησ Γηπι Μεραληθνχο-εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ζε ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ΣΔΔ θαζψο θαη ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ΣΔΔ, ηνλ επηηφπην έιεγρν ηήξεζεο ησλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απαζρφιεζε δηα ηεο δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαη ζχληαμεο εθζέζεσλ ειέγρνπ απαζρφιεζεο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ: 1)ηελ επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηνπ ΚΔΚ θαη ηεο Δπηρείξεζεο Απαζρφιεζεο, 2)ηελ επαιήζεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ππνρξεσηηθήο απαζρφιεζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (πιήξεο απαζρφιεζε, δηάξθεηα απαζρφιεζεο θηι) θαη 3)ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ απαζρφιεζεο πνπ έρνπλ δεισζεί γηα ηνλ/ηελ απαζρνινχκελν/ε Θα ειέγρνληαη: ε αλαθνξά ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηελ αλαιπηηθή πεξηνδηθή δήισζε, ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα, ε αλαθνξά ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ νηθεία επηζεψξεζε εξγαζίαο ε θπζηθή παξνπζία ηνπ απαζρνινχκελνπ ζην ρψξν φπνπ εθηειείηαη ε εξγαζία γηα ηελ νπνία πξνζειήθζε. Ο έιεγρνο ζα αλαηεζεί ζηνπο: 5

6 1) Ησάλλε Ληαθνζηαχξν ηνπ Παξαζθεπά, Γηπι. Μεραλνιφγν Μεραληθφ κε Α.Μ. ΣΔΔ ) Νηθφιαν αθειιαξφπνπιν ηνπ Γεσξγίνπ, Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ κε Α.Μ. ΣΔΔ ) Φαίδσλα Σαζζφπνπιν ηνπ Δθηνξα, Γηπι. Μεραλνιφγν Μεραληθφ κε Α.Μ. ΣΔΔ Β) ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σ.Δ.Δ. θ.θ. Φηιηππίδνπ-Φιψξνπ Δπδνθία θαη Απγνπζηίλν Ματηφ νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα,, Γ) ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ ηα Π.Σ. φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηνπ ζεκείνπ (6) ζηα «έρνληαο ππφςε», σο εμήο: 1. Π.Σ. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ: (έιεγρνο απαζρνινχκελσλ ζε εηαηξίεο ηεο Γπη. Μαθεδνλίαο) Α. Μεραληθνί εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Γεκήηξηνο Γθάζεο, Α.Μ., Πέηξνο Αικπάλεο, Π.Μ., Γεψξγηνο Σδίηδηθαο, Α.Σ.Μ., Βαζίιεηνο Κνζκίδεο, Π.Μ., Διέλε Εαραξηάδνπ, Μ.Μ., Μαξία Νηίλα, Π.Μ. Β. Τπάιιεινη Μαξία Μειεληθηψηνπ θαη Καιιηφπε Φηάθα 2. Π.Σ. Γπη.Διιάδαο ηνπ ΣΔΔ: (έιεγρνο απαζρνινχκελσλ ζε εηαηξίεο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηεο Ζπείξνπ) Α. Μεραληθνί εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Φψηεο Φξάγθνο, Α.Μ., Γεψξγηνο Κνξθηάηεο, Π.Μ., Β. Τπάιιεινη Αλαζηαζία ηξέθια 3. Π.Σ. Κελη.& Γπη.Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ, (έιεγρνο ησλ απαζρνινχκελσλ ζε εηαηξίεο ζηε Θεζζαιία) Α. Μεραληθνί εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Κσλ/λνο Κνπιψηζηνο, Π.Μ., Διέλε Μπαθνχια, Α.Σ.Μ. Β. Τπάιιεινη 6

7 7 Μηράιεο αθειιαξίνπ 4. Π.Σ. Πεινπνλλήζνπ ηνπ ΣΔΔ (έιεγρνο απαζρνινχκελσλ ζε εηαηξίεο ηεο Πεινπνλλήζνπ) Α. Μεραληθνί εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Κσλ/λνο Καινγεξάο ηνπ Παλαγηψηε ΜΜ, θαη Βαζίιεηνο Μαξηφιαο ηνπ Υξήζηνπ, Π.Μ. 5. Π.Σ.ΣΔΔ Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ (έιεγρνο απαζρνινχκελσλ ζε εηαηξίεο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε) Α. Μεραληθνί εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Αλαζηάζηνο Αλαγλψζηνπ, Α.Σ.Μ., Κσλ/λνο Βαβάηζηθνο, Π.Μ., Μαξίθα Θσκατδνπ, Π.Μ., Υξηζηίλα Καινγεξάθε, Π.Μ. Β.Τπάιιεινη Αλαζηαζία Σξηαληαθπιιίδνπ θαη Μαξηάλλα Κεπνπξνχ 6. Π.Σ. Αλ. Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ, (έιεγρνο απαζρνινχκελσλ ζε εηαηξίεο ηεο Κξήηεο) Α. Μεραληθνί εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Ησάλλεο Κιάδνο, Π.Μ. θαη Μαξία Λπδάθε, Π.Μ. 7. Π.Σ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ, (έιεγρνο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία) Α. Τπάιιεινη Βαζίιεηνο Δβξέλνγινπ Ζ.Μ., Κπξηαθή Γηαβνιίηζε Α.Σ.Μ. Αλαζηαζία Μεηξαθάθε, Π.Μ, Κπξηαθή Πεηξίδνπ, Α.Μ., Διέλε Μαγλήζαιε θαη Θεφδσξνο Υπδήξνγινπ. Ζ δηαδηθαζία ειέγρσλ έρεη σο εμήο: Θα γίλνληαη απφ δηκειείο επηηξνπέο ζηηο επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ απαζρνινχλ σθεινχκελνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλαγγειίεο πξφζιεςεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην Ο ηφπνοεξγνηάμην απαζρφιεζεο, πνπ ζα θιεζνχλ λα ειέγμνπλ νη δηκειείο επηηξνπέο ειέγρνπ, ζα γλσζηνπνηείηαη ζε απηνχο κε ειεθηξνληθή επηζηνιή, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Διέγρσλ πνπ ζα εθδνζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ ηνλ νπνίν ε Γ.Δ. εμνπζηνδνηεί πξνο ηνχην. Θα γίλεηαη σο πξνο ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ θαη σο πξνο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ απαζρνινπκέλσλ

8 ζην εξγνηάμην, ην νπνίν έρεη δεισζεί σο ηφπνο απαζρφιεζήο απαζρνινπκέλσλ-θαηαξηηζζέλησλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζηαηηθά δηθαηνινγεκέλα δελ επξίζθνληαη ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ησλ απαζρνινπκέλσλ, νη ειεγθηέο ζα πξαγκαηνπνηνχλ έιεγρν ζηελ έδξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο επηρείξεζεο είλαη ζηελ Αζήλα, ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ παξαζηαηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηνχλ νη ππάιιεινη ηεο Κ.Τ. ηνπ ΣΔΔ θ.θ. Απγνπζηίλνο Ματηφο θαη Δπδνθία Φηιηππίδνπ. Ζ ζπλνιηθή αποζημίωζη (ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ηστόν κόζηοσς μεηαθοράς, οδοιπορικών και διανσκηέρεσζης όποσ απαιηηθεί) ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ Μεραληθψλ αλέξρεηαη ζε ,00 (προ Φ.Π.Α) θαη ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ ππνβνιή ζην ΣΔΔ, ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, αθνχ γίλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ κε αξηζ.29518/ Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα, φπσο ηζρχεη. Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ ππαιιήισλ Κ.Τ. θαη Π.Σ. ηνπ ΣΔΔ, αλέξρεηαη ζε 5.015,00 (μαζί με ηις νόμιμες κραηήζεις) θαη ππάγεηαη ζηα νξηδφκελα απφ ηε κε αξηζ. Πξση. ΣΔΔ 29518/ Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα, φπσο ηζρχεη.. Ζ έθζεζε ειέγρνπ ζα θέξεη ηηο ππνγξαθέο θαη ησλ δχν ειεγθηψλ. Θα γίλεηαη πξνζπάζεηα, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ν έλαο εθ ησλ ειεγθηψλ λα είλαη ππάιιεινο ΣΔΔ ηεο Κ.Τ ε Π.Σ./ΣΔΔ. Θα γίλεηαη επίζεο πξνζπάζεηα θαηαλνκήο ησλ ειέγρσλ έηζη ψζηε, κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο επηζθέςεηο λα θαιχπηεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ειέγρσλ. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην κέγηζην 60 έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξεσηηθήο απαζρφιεζεο 100 ηνπιάρηζηνλ θαηαξηηζζέλησλ. ηε ζπλέρεηα ε Γ. Δπηηξνπή νξίδεη: Όηη νη εθζέζεηο ειέγρνπ ζα παξαδίδνληαη, ην αξγφηεξν εληφο ελφο κελφο απφ ηε ιήςε ηεο ειεθηξνληθήο επηζηνιήο, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζην Γξαθείν 405 ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηνπ ΣΔΔ, Νίθεο 4, Αζήλα, ή ζα απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Σν έλα αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηνπ ΚΔΚ ζην νπνίν θαηαξηίζηεθε ν σθεινχκελνο, σο δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο, ελψ ην δεχηεξν αληίγξαθν ζα θξαηείηαη ζε αξρείν. 8

9 Απνθ.Α2/30/2014 Όηη ζε πεξίπησζε πνπ κία γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη πην επηβαξπκέλε ζε αξηζκφ ειέγρσλ ζε ζρέζε κε κία άιιε, νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη θαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο άιιεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο-θαηά πξνηίκεζε γεηηνληθήο-, κεηά απφ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ. Αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ επηηξνπψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. ΣΔΔ 29518/ απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηελ Α9/14/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α4/25/2014 απφθαζή ηεο θαη ηζρχεη, είλαη ε ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ Tα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη πηζαλήο δηαλπθηέξεπζεο ησλ ειεγθηψλ κεραληθψλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή ηνπο. Οη ππάιιεινη ηεο Κ.Τ. θαη ησλ Π.Σ. ηνπ ΣΔΔ, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα κεηαβνχλ εθηφο έδξαο, ζα ιακβάλνπλ εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπο, ζα θαιχπηνληαη απφ ην ΣΔΔ. Όιεο νη παξαπάλσ δαπάλεο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Κσδ.Γαπαλψλ ηνπ έξγνπ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. πγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο [Η] γηα ην έξγν «πγγξαθή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ» Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 417/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Α. Σξαληάιε θαη ηελ πξφηαζε ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 1, πνπ νξίζηεθε κε ηηο απνθάζεηο Α5/30/2013 θαη ηελ νξζή επαλάιεςε απηήο (Α9/7/2014) ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ θαη έρνληαο ππφςε: 1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/ «Πεξί Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 2. ην Ν.Γ. 496/74 «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ Α 204), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 3. ην Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θ.ι.π.», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αλαινγηθά εθαξκνδφκελν, 4. ην Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α /2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο ηζρχεη, 9

10 5. ην Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α / 2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη, 6. ην Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγηνβαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » (ΦΔΚ 226 Α ), φπσο ηζρχεη, 7. ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/ (ΦΔΚ 430/Α/1926), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1486/84 (ΦΔΚ 161/Α/1984) θαη ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93 (ΦΔΚ 137/Α/1993), ην νπνίν ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαη λα εθαξκφδεηαη θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/2010), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/2012), 8. ην Π.Γ. 60/ (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 9. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), αλαινγηθά εθαξκνδφκελν γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 10. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1783/1999, φπσο ηζρχεη, 11. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, φπσο ηζρχεη, 12. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, σο ηζρχεη, 10

11 13. ην Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/ ) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 14. ηε κε αξ /ΔΤ/1749/ (ΦΔΚ 540/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο, θαζψο θαη ην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, 15. ην κε αξ /ΔΤΘΤ 779/ έγγξαθν ηεο ΔΤΘΤ «Τινπνίεζε ησλ έξγσλ ΔΠΑ κε ίδηα κέζα απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο», 16. ηε κε αξ /ΔΤΘΤ 293/ Δγθχθιην ηεο ΔΤΘΤ κε ζέκα «Γηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο γηα ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ (άξζξν 32 θαη 32Α ηεο ΤΠΑΤΓ αξηζ. 5058/ΔΤΘΤ 138/ΦΔΚ 292/ ), 17. ηε κε αξ /Φ6440-Α2/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειε-εθπαίδεπζεο Μεραληθψλ- Σερληθψλ» ζην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε», κε θσδ. ΟΠ , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 18. ηε κε αξ Α9/7/2014[ΑΓΑ: ΒΗΖΤ46Φ842-Τ37] Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ ππνέξγνπ [2] ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ θαη ηελ έθδνζε Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [2], 19. ηε κε αξ / Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [2] «Αλάπηπμε Γηθηχνπ, πινπνίεζε ππνζπζηήκαηνο on line εθπαίδεπζεο μέλσλ γισζζψλ θαη ζπγγξαθή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ΣΔΔ», 20. ηε κε αξ / [ΑΓΑ:ΦΥΠ646Φ842-1Β7] Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πγγξαθή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ» ηνπ ππνέξγνπ [2] «Αλάπηπμε δηθηχνπ, Τινπνίεζε ππνζπζηήκαηνο νn line εθπαίδεπζεο μέλσλ γισζζψλ &πγγξαθή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ΣΔΔ», 11

12 21. ην γεγνλφο φηη ην παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ θαη ηδίσο απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε », κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), ε δε δαπάλε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 2012Δ ), απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθσλα ηε ζπγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο [Η] γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «πγγξαθή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ», απνηεινχκελε απφ ηνπο: 1. ΟΤΦΑΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, 2. ΜΑΝΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, 3. ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, 4. ΓΑΓΛΗΑ ΑΘΖΝΑ, 5. ΣΗΒΗΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, πληνληζηήο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη χλδεζκνο κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ν θ. Νηθφιανο νπςαλάο., Γηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, εθ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο. Σν έξγν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο «πγγξαθή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ» εληάζζεηαη ζην παθέην εξγαζίαο [ΠΔ.2] κε ηίηιν «Παραγφγή υηθιακού εκπαιδεσηικού περιετομένοσ» ηνπ ππνέξγνπ [2] ηεο Πξάμεο κε θσδ. ΟΠ , ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο παξαγσγήο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πάλσ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη είλαη άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα κέιε ηνπ θαζψο θαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηερληθψλ. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη ε ζπγγξαθή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηηο [4] παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: i. Eλεξγεηαθά θηίξηα αλαθνξάο. ii. Bαζηθά ζηνηρεία κειεηψλ θαη ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. iii. Eλεξγεηαθά ζπζηήκαηα Α.Π.Δ. θαη ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. iv. Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο. Σν παξαρζέλ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζα ελζσκαησζεί ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο κε SCORM standard θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζή ηεο ζα ηεζεί ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ-εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΣΔΔ. Παξαδνηέα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ: Π2.1 Φεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν γηα «Δλεξγεηαθά θηίξηα αλαθνξάο» 12

13 Π2.2 Φεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν γηα «Bαζηθά ζηνηρεία κειεηψλ θαη ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο» Π2.3 Φεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν γηα «Eλεξγεηαθά ζπζηήκαηα Α.Π.Δ. θαη ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» Π2.4 Φεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν γηα «Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ» Όια ηα παξαδνηέα πνπ ζα παξαδνζνχλ/ππνβιεζνχλ ζην ΣΔΔ ζα είλαη αξρεία ζε ςεθηαθή κνξθή (pdf, doc, jpg θηι) θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο ζα είλαη θαηάιιεια δνκεκέλν γηα ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο θαζνξίδεηαη ζε έσο έμη [6] κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο Γήισζεο Αλάιεςεο /Αλάζεζεο Έξγνπ, σο ιήμε δε ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο λνείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ην ΣΔΔ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο παξαδνηέσλ. Ζ ειάρηζηε απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο αλέξρεηαη ζε 16,76 αλζξσπνκήλεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, ε δε ζπλνιηθή ακνηβή ησλ κειψλ δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ [50.300,00 ], πιένλ ΦΠΑ. Οη αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο [Α/Μ] θαη ε κέγηζηε ακνηβή πιένλ ΦΠΑ αλά αλζξσπνκήλα απαζρφιεζεο γηα θάζε κέινο ηεο Οκάδαο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 1. ΟΤΦΑΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟ [Σ-ΟΔ-Η.01]: 4,76 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα. 2. ΜΑΝΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ [Σ-ΟΔ-Η.02]: 3 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα 3. ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ [Σ-ΟΔ-Η.03]: 3 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα 4. ΓΑΓΛΗΑ ΑΘΖΝΑ [Σ-ΟΔ-Η.04]: 3 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα 5. ΣΗΒΗΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ [Σ-ΟΔ-Η.05]: 3 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα Ζ πξνβιεπφκελε παξαπάλσ ακνηβή δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά ζηα κέιε ηεο Οκάδαο, κε κέγηζην ηηο δχν [2] ελδηάκεζεο πιεξσκέο, αλάινγα κε ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ησλ παξαδνηέσλ θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη αηνκηθά ζε θάζε κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο γηα ηα ελδηάκεζα παξαδνηέα ή Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο 13

14 Παξαιαβήο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο Απνθάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ελδηάκεζεο θαηαβνιήο θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ έξγνπ. Αξκφδηα γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο Οκάδαο είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε κε αξ. Α7/33/2013 Απφθαζε ηεο ΓΔ/ΣΔΔ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 14 Απνθ.Α3/30/2014 πγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο [ΗΗ] γηα ην έξγν «Φεθηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα e-κάζεζε» Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 417/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Α. Σξαληάιε θαη ηελ πξφηαζε ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ, πνπ νξίζηεθε κε ηηο απνθάζεηο Α5/30/2013 θαη ηελ νξζή επαλάιεςε απηήο (Α9/7/2014) ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ θαη έρνληαο ππφςε: 1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/ «Πεξί Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 2. ην Ν.Γ. 496/74 «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ Α 204), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 3. ην Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θ.ι.π.», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αλαινγηθά εθαξκνδφκελν, 4. ην Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α /2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο ηζρχεη, 5. ην Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α / 2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη, 6. ην Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγηνβαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » (ΦΔΚ 226 Α ), φπσο ηζρχεη, 7. ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/ (ΦΔΚ 430/Α/1926), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1486/84 (ΦΔΚ 161/Α/1984)

15 θαη ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93 (ΦΔΚ 137/Α/1993), ην νπνίν ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαη λα εθαξκφδεηαη θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/2010), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/2012), 8. ην Π.Γ. 60/ (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 9. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), αλαινγηθά εθαξκνδφκελν γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 10. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1783/1999, φπσο ηζρχεη, 11. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, φπσο ηζρχεη, 12. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, σο ηζρχεη, 13. ην Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/ ) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 14. ηε κε αξ /ΔΤ/1749/ (ΦΔΚ 540/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο, θαζψο θαη ην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, 15. ην κε αξ /ΔΤΘΤ 779/ έγγξαθν ηεο ΔΤΘΤ «Τινπνίεζε ησλ έξγσλ ΔΠΑ κε ίδηα κέζα απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο», 15

16 16. ηε κε αξ /ΔΤΘΤ 293/ Δγθχθιην ηεο ΔΤΘΤ κε ζέκα «Γηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο γηα ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ (άξζξν 32 θαη 32Α ηεο ΤΠΑΤΓ αξηζ. 5058/ΔΤΘΤ 138/ΦΔΚ 292/ ), 17. ηε κε αξ /Φ6440-Α2/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειε-εθπαίδεπζεο Μεραληθψλ- Σερληθψλ» ζην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε», κε θσδ. ΟΠ , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 18. ηε κε αξ Α9/7/2014[ΑΓΑ: ΒΗΖΤ46Φ842-Τ37] Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ ππνέξγνπ [2] ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ θαη ηελ έθδνζε Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [2], 19. ηε κε αξ / Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [2] «Αλάπηπμε Γηθηχνπ, πινπνίεζε ππνζπζηήκαηνο on line εθπαίδεπζεο μέλσλ γισζζψλ θαη ζπγγξαθή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ΣΔΔ», 20. ηε κε αξ / [ΑΓΑ: ΧΡΞ46Φ842-Γ75] Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Φεθηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα e-κάζεζε» ηνπ ππνέξγνπ [2] «Αλάπηπμε δηθηχνπ, Τινπνίεζε ππνζπζηήκαηνο νn line εθπαίδεπζεο μέλσλ γισζζψλ &πγγξαθή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ΣΔΔ», 21. ην γεγνλφο φηη ην παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ θαη ηδίσο απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε », κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), ε δε δαπάλε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 2012Δ ), απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθσλα ηε ζπγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο [ΗΗ] γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Φεθηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα e-κάζεζε», απνηεινχκελε απφ ηνπο: 1. ΟΤΑΗΣΑ ΗΛΟΝΑ-ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, 2. ΚΑΛΛΧΝΖ ΠΑΤΛΟ, 3. ΝΑΟΤΜ ΝΗΚΟΛΑΟ, 16

17 πληνληζηήο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη χλδεζκνο κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ν θ. Νηθφιανο Νανχκ. Σν έξγν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο «Φεθηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα e-κάζεζε» εληάζζεηαη ζην παθέην εξγαζίαο [ΠΔ.2] κε ηίηιν «Παραγφγή υηθιακού εκπαιδεσηικού περιετομένοσ» ηνπ ππνέξγνπ [2] ηεο Πξάμεο κε θσδ. ΟΠ , ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο παξαγσγήο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πάλσ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη είλαη άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα κέιε ηνπ θαζψο θαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηερληθψλ. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη ε ελζσκάησζε, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο κε SCORM standard ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ [4] ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ζα δηαηεζεί απφ ην ΣΔΔ: iv. Eλεξγεηαθά θηίξηα αλαθνξάο. v. Bαζηθά ζηνηρεία κειεηψλ θαη ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. vi. Eλεξγεηαθά ζπζηήκαηα Α.Π.Δ. θαη ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. iv. Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο. Παξαδνηέα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ: Π2.1 Πεξηερφκελν e-κάζεζεο ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ ελφηεηα «Δλεξγεηαθά θηίξηα αλαθνξάο» Π2.2 Πεξηερφκελν e-κάζεζεο ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ ελφηεηα «Bαζηθά ζηνηρεία κειεηψλ θαη ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο» Π2.3 Πεξηερφκελν e-κάζεζεο ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ ελφηεηα «Δλεξγεηαθά ζπζηήκαηα Α.Π.Δ. θαη ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο» Π2.4 Πεξηερφκελν e-κάζεζεο ζε ιεηηνπξγία γηα ηελ ελφηεηα «Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ» Όια ηα παξαδνηέα πνπ ζα παξαδνζνχλ/ππνβιεζνχλ ζην ΣΔΔ ζα είλαη ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή SCORM 1.2 ή 1.3 θαηάιιεια γηα λα εηζαρζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αζχγρξνλεο κάζεζεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο θαζνξίδεηαη ζε έσο νθηώ [8] κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο Γήισζεο Αλάιεςεο /Αλάζεζεο Έξγνπ, σο ιήμε δε ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο λνείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ην ΣΔΔ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο παξαδνηέσλ. Ζ ειάρηζηε απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο αλέξρεηαη ζε 12,80 αλζξσπνκήλεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, 17

18 ε δε ζπλνιηθή ακνηβή ησλ κειψλ δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (40.200,00 ), πιένλ ΦΠΑ. Οη αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο [Α/Μ] θαη ε κέγηζηε ακνηβή πιένλ ΦΠΑ αλά αλζξσπνκήλα απαζρφιεζεο γηα θάζε κέινο ηεο Οκάδαο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 1. ΟΤΑΗΣΑ ΗΛΟΝΑ-ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ [Σ-ΟΔ-ΗΗ.01]: 4,1 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα. 2. ΚΑΛΛΧΝΖ ΠΑΤΛΟ [Σ-ΟΔ-ΗΗ.02]: 3,1 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα 3. ΝΑΟΤΜ ΝΗΚΟΛΑΟ [Σ-ΟΔ-ΗΗ.03]: 5,6 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα Ζ πξνβιεπφκελε παξαπάλσ ακνηβή δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά ζηα κέιε ηεο Οκάδαο, κε κέγηζην ηηο δχν [2] ελδηάκεζεο πιεξσκέο, αλάινγα κε ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ησλ παξαδνηέσλ θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη αηνκηθά ζε θάζε κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο γηα ηα ελδηάκεζα παξαδνηέα ή Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο Απνθάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ελδηάκεζεο θαηαβνιήο θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ έξγνπ. Αξκφδηα γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο Οκάδαο είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε κε αξ. A7/33/2013 Απφθαζε ηεο ΓΔ/ΣΔΔ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 18 Απνθ.Α4/30/2014 πγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο [IV] γηα ην έξγν «Aλαβάζκηζε δηθηχνπ θαη ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηειε-εθπαίδεπζεο κε ηε Γ/λζε Βάζεο Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ» Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 417/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Α. Σξαληάιε θαη ηελ πξφηαζε ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, φπσο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 1, πνπ νξίζηεθε κε ηηο απνθάζεηο Α5/30/2013 θαη ηελ νξζή επαλάιεςε απηήο (Α9/7/2014) ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ θαη έρνληαο ππφςε:

19 1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/ «Πεξί Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 2. ην Ν.Γ. 496/74 «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ Α 204), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 3. ην Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θ.ι.π.», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αλαινγηθά εθαξκνδφκελν, 4. ην Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α /2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο ηζρχεη, 5. ην Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α / 2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη, 6. ην Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγηνβαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » (ΦΔΚ 226 Α ), φπσο ηζρχεη, 7. ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/ (ΦΔΚ 430/Α/1926), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1486/84 (ΦΔΚ 161/Α/1984) θαη ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93 (ΦΔΚ 137/Α/1993), ην νπνίν ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαη λα εθαξκφδεηαη θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/2010), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/2012), 8. ην Π.Γ. 60/ (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 9. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), αλαινγηθά εθαξκνδφκελν γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 10. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1783/1999, φπσο ηζρχεη, 11. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 19

20 θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, φπσο ηζρχεη, 12. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, σο ηζρχεη, 13. ην Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/ ) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 14. ηε κε αξ /ΔΤ/1749/ (ΦΔΚ 540/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο, θαζψο θαη ην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, 15. ην κε αξ /ΔΤΘΤ 779/ έγγξαθν ηεο ΔΤΘΤ «Τινπνίεζε ησλ έξγσλ ΔΠΑ κε ίδηα κέζα απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο», 16. ηε κε αξ /ΔΤΘΤ 293/ Δγθχθιην ηεο ΔΤΘΤ κε ζέκα «Γηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο γηα ηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ (άξζξν 32 θαη 32Α ηεο ΤΠΑΤΓ αξηζ. 5058/ΔΤΘΤ 138/ΦΔΚ 292/ ), 17. ηε κε αξ /Φ6440-Α2/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειε-εθπαίδεπζεο Μεραληθψλ- Σερληθψλ» ζην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε», κε θσδ. ΟΠ , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 18. ηε κε αξ Α9/7/2014[ΑΓΑ: ΒΗΖΤ46Φ842-Τ37] Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ ππνέξγνπ [2] ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ θαη ηελ έθδνζε Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [2], 19. ηε κε αξ / Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [2] «Αλάπηπμε Γηθηχνπ, πινπνίεζε ππνζπζηήκαηνο on line εθπαίδεπζεο μέλσλ γισζζψλ θαη 20

21 ζπγγξαθή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ΣΔΔ», 20. ηε κε αξ / [ΑΓΑ:6ΓΠΗ46Φ842-ΒΑΗ] Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Aλαβάζκηζε δηθηχνπ θαη ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηειε-εθπαίδεπζεο κε ηε Γ/λζε Βάζεο Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ» ηνπ ππνέξγνπ [2] «Αλάπηπμε δηθηχνπ, Τινπνίεζε ππνζπζηήκαηνο νn line εθπαίδεπζεο μέλσλ γισζζψλ &πγγξαθή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ΣΔΔ»,, 21. ην γεγνλφο φηη ην παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ θαη ηδίσο απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε », κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), ε δε δαπάλε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 2012Δ ), απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθσλα ηε ζπγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο [ΗV] γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Aλαβάζκηζε δηθηχνπ θαη ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηειε-εθπαίδεπζεο κε ηε Γ/λζε Βάζεο Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ», απνηεινχκελε απφ ηνπο: 1. ΦΟΤΓΗΑ ΣΤΛΗΑΝΟ, 2. ΞΖΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, πληνληζηήο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη χλδεζκνο κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ν θ. Παλαγηψηεο Ξεξφο. Σν έξγν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο «Aλαβάζκηζε δηθηχνπ θαη ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηειε-εθπαίδεπζεο κε ηε Γ/λζε Βάζεο Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ» εληάζζεηαη ζην παθέην εξγαζίαο [ΠΔ.32] κε ηίηιν «Aναβάθμιζη δικηύοσ και ζύνδεζη ηφν ζσζηημάηφν ηηλεεκπαίδεσζης με ηη Γ/νζη Βάζης Γιατείριζης Υρηζηών» ηνπ ππνέξγνπ [2] ηεο Πξάμεο κε θσδ. ΟΠ , ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα [ΠΣ/ΣΔΔ] θαη ηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΣΔΔ [ΝΔ/ΣΔΔ] Λήκλνπ, Υίνπ, άκνπ, Ηθαξίαο παλειιαδηθά, ψζηε απηά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο ζηελ ππνδνκή ηνπ ΣΔΔ θαη ε πινπνίεζε αιιαγψλ ζε δίθηπα IP. Δηδηθφηεξα, ε Οκάδα Δξγαζίαο αλαιακβάλεη ηα παξαθάησ: 21

22 - χλδεζε ζπζηήκαηνο Σειε-εθπαίδεπζεο ζηελ ππνδνκή ηνπ ΣΔΔ κε ηε δηαδηθαζία SSO - πκκεηνρή ζηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ - Τινπνίεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ δεκηνπξγίαο ηνπ ζρήκαηνο δεδνκέλσλ, ησλ θαλφλσλ ζηνπο νπνίνπο απηά ζα ππφθεηληαη, ζηελ δνκή θαη κνξθή αξρείσλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη απηνκαηηζκψλ πνπ ζα επηιεγεί λα ιεηηνπξγνχλ ζην RDBMS - Τινπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ΣΔΔ θαη ηηο εθαξκνγέο κέξνπο πνπ αλήθεη ζην RDBMS. Σα ζπζηήκαηα RDBMS πνπ πινπνηεί ην ζχζηεκα είλαη ORACLE ENTERPRISE EDITION, RAC option. - Αλαβάζκηζε Γηθηχνπ - Δπίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ ζηα ΗΡ Γίθηπα θαη δηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ - Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθψλ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ - Έιεγρνο ζηα ΗΡ Γίθηπα - Τινπνίεζε αιιαγψλ ζηηο παξακεηξνπνηήζεηο ησλ ΗΡ Γηθηχσλ Παξαδνηέα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ: Π3.1 Μειέηε Δθαξκνγήο Π3.2 Αλαβαζκηζκέλν δίθηπν θαη ζπλδεδεκέλα ηα ζπζηήκαηα ηειεεθπαίδεπζεο κε ηε Γ/λζε Βάζεο Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ. Κάζε κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ππνρξεψλεηαη λα εθηειεί ην έξγν ηνπ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πληνληζηή ηεο Οκάδαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ ηνπ ΣΔΔ, λα εθηειεί ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο Οκάδαο, θαη λα επηδηψθεη ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηεο Οκάδαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε, άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο έξγνπ, θαζψο θαη λα παξαδίλεη εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ηεζεί ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη, ψζηε λα ζπκβάιεη κε θάζε ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο θαζνξίδεηαη ζε έσο πέληε [5] κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο Γήισζεο Αλάιεςεο /Αλάζεζεο Έξγνπ, σο ιήμε δε ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο λνείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ην ΣΔΔ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο παξαδνηέσλ. Ζ ειάρηζηε απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο αλέξρεηαη ζε 4,40 αλζξσπνκήλεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, 22

23 ε δε ζπλνιηθή ακνηβή ησλ κειψλ δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ δεθαηξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξώ (13.200,00 ), πιένλ ΦΠΑ. Οη αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο [Α/Μ] θαη ε κέγηζηε ακνηβή πιένλ ΦΠΑ αλά αλζξσπνκήλα απαζρφιεζεο γηα θάζε κέινο ηεο Οκάδαο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 1. ΦΟΤΓΗΑ ΣΤΛΗΑΝΟ [Σ-ΟΔ-ΗV.01]: 2,2 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα. 2. ΞΖΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ [Σ-ΟΔ-ΗV.02]: 2,2 Α/Μ θαη 3.000,00 /αλζξσπνκήλα Ζ πξνβιεπφκελε παξαπάλσ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ ζηα κέιε ηεο Οκάδαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο Οκάδαο θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη αηνκηθά ζε θάζε κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ έξγνπ. Αξκφδηα γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο Οκάδαο είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε κε αξ. A7/33/2013 Απφθαζε ηεο ΓΔ/ΣΔΔ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 23 Απνθ.Α5/30/2014 Απνθ.Α6/30/2014 Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ H Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 417/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Α. Σξαληάιε, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ απ επζείαο πξνκήζεηα (πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 2.500,00 πιένλ Φ.Π.Α.) εμαξηεκάησλ Ζ/Τ (ζθιεξνί δίζθνη, κεηξηθέο πιαθέηεο, κλήκεο, CD ROM, θάξηεο, software θαη ινηπά απξφβιεπηα), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη νη βιάβεο ησλ Ζ/Τ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεηαθνξά ζε εμσηεξηθά services ή ε αγνξά αληίζηνηρσλ λέσλ Ζ/Τ. Ζ παξαπάλσ δαπάλε κπνξεί λα πιεξψλεηαη απφ ηελ παγία πξνθαηαβνιή. πκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. Α5/33/2013 Απφθαζεο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΣΔΔ ζηελ πξάμε κε θσδ. ΟΠ , ζην πιαίζην ηεο Α «ΟΗΚΟ-ΣΔΥΝΟ- ΑΝΑΠΣΤΞΖ»

24 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 417/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Α. Σξαληάιε, ζπκπιεξώλεη νκόθσλα ηελ ππ αξηζκφ Α5/33/2013 Απφθαζή ηεο, σο εμήο: νξίδεη σο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 13 «Δθπφλεζε Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ γηα πέληε [5] ππφ ζχζηαζε ΚΟΗΝΔΠ (Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο)/Αηηήζεηο ππαγσγήο ζε επηδφηεζε», ηεο Πξάμεο κε θσδ. ΟΠ , ηεο Α ΟΗΚΟΣΔΥΝΟΑΝΑΠΣΤΞΖ, ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ: 1. Εακπαηή Γεψξγην 2. Μεηηλίδνπ Μαγδαιελή 3. Φηιηππίδνπ Δπδνθία Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ 24 Απνθ.Α7/30/2014 πκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. Α6/33/2013 Απφθαζεο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΣΔΔ ζηελ πξάμε κε θσδ. ΟΠ , ζην πιαίζην ηεο Α «ΑΣΗΔΣ» Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 417/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Α. Σξαληάιε, ζπκπιεξψλεη ηελ ππ αξηζκφ Α6/33/2013 Απφθαζή ηεο, σο εμήο: νξίδεη σο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ, γηα ηε ζπγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Τπνζηήξημε ζε ζέκαηα Ννκηθά, Φνξνινγηθά, Υξεκαηννηθνλνκηθά ηεο δξάζεο «Πιεξνθφξεζε- πκβνπιεπηηθή-τπνζηήξημε» ηεο Πξάμεο κε θσδ. ΟΠ , ζην πιαίζην ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ΑΣΗΔΣ, ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ: 1. Εακπαηή Γεψξγην 2. Μεηηλίδνπ Μαγδαιελή 3. Φηιηππίδνπ Δπδνθία Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ

25 25 ΣΜΖΜΑ Β ηης : ΠΛΖΡΩΜΔ Απνθ.Β1/30/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο Δθπαηδεπηηθνχ Δπηδφκαηνο πνζνχ ,00 ζηνπο 299 Χθεινχκελνπο πνπ νινθιήξσζαλ ηελ Καηάξηηζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο Voucher ζε δεθαεπηά (17) Σκήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 417/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Α. Κνπξηέζε θαη έρνληαο ππφςε: α) ηε κε αξ 36888/ [ΑΓΑ: ΒΣ4ΣΜ46Φ842-Θ0Η] Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε κε ηίηιν «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (Training Voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε» [ζην εμήο Γξάζε Voucher ], φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, β) ηα Α Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο δξάζεο Voucher [ζην εμήο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ], κε ηα νπνία πηζηνπνηεί ηελ νινθιήξσζε ησλ Σκεκάησλ Καηάξηηζεο κε κνλαδηθφ αξηζκφ 8309, 13297, 13209, 13442, 13660, 8099, 13523, 13632, 13633, 13638, 13639, 13640, 13653, 13654, 13658, θαη θαη ηε ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 299 Χθεινπκέλσλ [263 Σερλίηεο θαη 36 Γηπι. Μεραληθνί], γ) ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο πξνεγνχκελεο Απνθάζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο «Βεβαηψζεηο - Πηζηνπνηήζεηο πινπνίεζεο ηεο Καηάξηηζεο» ηεο ΔΤΔ/ΔΚΣ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, φπσο κλεκνλεχνληαη ζηα σο άλσ Α Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ηεο ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ, δ) ην γεγνλφο φηη ε δξάζε Voucher ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ », κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο [Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν] θαη βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, εγθξίλεη νκόθσλα ηελ θαηαβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο πεληαθνζίσλ ελελήληα νθηψ ρηιηάδσλ επξψ [ ,00 ] ζηνπο δηαθφζηνπο ελελήληα ελλέα [299] Χθεινχκελνπο πνπ νινθιήξσζαλ ηελ θαηάξηηζε (ζεσξία θαη πξαθηηθή άζθεζε) ζε δεθαεπηά (17) Σκήκαηα ηεο δξάζεο Voucher πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ, σο εμήο: 1. Σκήκα Καηάξηηζεο κε αξ. 8309

26 Αληηθείκελν IV: «Υεηξηζκφο Κηλεηψλ Μεραλεκάησλ Μεραλήκαηα Έξγνπ» ΚΔΚ «Αξηζηνηέιεο» Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο - ΠΔ εξξψλ Χθεινχκελνη: 22 Σερλίηεο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ζπλνιηθά ,00 (22 άηνκα Υ = ), κε Κσδηθνχο Αξηζκνχο Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο (ΚΑΤΑ) ζηε δξάζε Voucher, φπσο παξαθάησ: 26 Α/Α ΚΑΤΑ 1 TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE

27 27 17 TTE TTE TTE TTE TTE TTE Σκήκα Καηάξηηζεο κε αξ Αληηθείκελν IV: «Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Μεραλεκάησλ Έξγνπ, εθηφο απηνθίλεζεο» ΚΔΚ «Αξηζηνηέιεο» Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο - ΠΔ εξξψλ Χθεινχκελνη: 23 Σερλίηεο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ζπλνιηθά ,00 (23 άηνκα Υ = ,00 ) κε Κσδηθνχο Αξηζκνχο Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο (ΚΑΤΑ) ζηε δξάζε Voucher, φπσο παξαθάησ: Α/Α ΚΑΤΑ 1 TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE

28 28 10 TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE Σκήκα Καηάξηηζεο κε αξ Αληηθείκελν X: «Δμνξπθηηθή θαη Μεηαιιεπηηθή Βηνκεραλία» ΚΔΚ «ΓΔΖ/ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο / ρνιέο Σαρχξπζκεο Δθπαίδεπζεο» Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - ΠΔ Κνδάλεο Χθεινχκελνη: 17 Γηπι. Μερ., νη νπνίνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ζπλνιηθά ,00 ( 17 άηνκα Υ = ) κε Κσδηθνχο Αξηζκνχο Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο (ΚΑΤΑ) ζηε δξάζε Voucher, φπσο παξαθάησ: Α/Α ΚΑΤΑ 1 THM

29 29 2 THM THM THM THM THM THM TMM TMM TMM TMM TMM TMM TMM TMM TMMM TMMM Σκήκα Καηάξηηζεο κε αξ Αληηθείκελν V: «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Σκεκάησλ Παξαγσγήο Δξγνηαμίνπ» ΚΔΚ «Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε Α.Δ.» Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - ΠΔ Κνδάλεο Χθεινχκελνη: 22 Γηπι. Μερ., νη νπνίνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ζπλνιηθά ,00 ( 22 άηνκα Υ = ), κε Κσδηθνχο Αξηζκνχο Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο (ΚΑΤΑ) ζηε δξάζε Voucher, φπσο παξαθάησ:

30 30 Α/Α ΚΑΤΑ 1 TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE TTE

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/436/14.1.2015 ΑΓΑ: ΧΦΚΖ46Φ842-ΟΖΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/404/7.11.2014 ΑΓΑ:70ΠΚ46Φ842-ΣΓ3 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/3.9.2012 ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/ 459/12.3.2015 ΑΓΑ:ΧΗΡΘ46Φ842-30 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 4/3-03-2015 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 06.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα