ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ"

Transcript

1 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11

2 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Νηθόιανο Γεσξγηάδεο-ηεθαλίδεο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 1 Μαίνπ 1944 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Βόινο ΔΓΚΤΚΛΗΔ ΠΟΤΓΔ Β Γπκλάζην Βόινπ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Από 1962 έσο 1971 ΠΣΤΥΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ Ηνύληνο 1971 ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΑΗΘΡΟΤ Μεηξόπνιηο Καξδίηζαο ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Φεβξνπάξηνο 1975 Ηνύληνο 1977

3 3 ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΣΗ ΣΛΟ Η Ηνύληνο 1971 Ηνύληνο 1977 Πηπρηνύρνο Ηαηξηθήο Α.Π.Θ. Σίηινο Δηδηθόηεηαο ζηελ Οθζαικνινγία. Ηνύληνο 1981 Γηδάθησξ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Ηνύληνο 1977-Μάξηηνο 1980 Ακηζζνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζ. Θεζζαινλίθεο Απξίιηνο 1980-Ηαλνπάξηνο 1981 Ακηζζνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ Ηαλνπάξηνο 1981-Μάξηηνο 1982 Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ Μάξηηνο 1982-επηέκβξηνο 1982 Δπηκειεηήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ επηέκβξηνο Λέθηνξαο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ 2001 Δπξσπαηθό Γίπισκα Οθζαικνινγίαο 2002 Γηεπζπληήο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ 2004 Καζεγεηήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ

4 4 ΣΗΣΛΟΗ 11/1978 2/1981 Καζεγεηήο Ηαηξόο 2 νπ Κέληξνπ Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο Πηπρίν ρνιήο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ (ΔΛΔΣΔ) Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο. Βαζκόο Αξηζηα ( 9 ) , Καζεγεηήο ηεο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Ν. Παπαληθνιάνπ Γξακκαηέαο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Πξόεδξνο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Σακίαο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γιαπθώκαηνο Αληηπξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Αληηπξόεδξνο θαη ηδξπηηθό κέινο ηεο Δηαηξείαο Οθζαικηθήο Πιαζηηθήο θαη Δπαλνξζσηηθήο Υεηξνπξγηθήο Μέινο Γεληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο 1992 Μέινο πκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο γηα ηελ ίδξπζε Σξάπεδαο Οθζαικώλ ζηελ Αζήλα Μέινο πκβνπιίνπ θξίζηο θαη Δπηινγήο Ηαηξηθνύ θαη Παξαηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ Ννζειεπηηθώλ Ηδξπκάησλ γηα ηελ εηδηθόηεηα ηεο Οθζαικνινγίαο ζηε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΚΗΟΠΝΗ) Γηεπζπληήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθή ηνπ ΑΠΘ Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Ηαηξηθήο ζρνιήο

5 5 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ - ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Ειδικόηηηα 1972 Γεληθή Υεηξνπξγηθή ζην Ννζνθνκείν Αγηνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθεο ( 1 κήλαο ) 1972 Παζνινγία ζην Ννζνθνκείν Αγηνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθεο ( 1κήλαο ) 1972 Νεπξνινγία ζην Ννζνθνκείν Αγηνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθεο ( 3 κήλεο ) έσο Οθζαικνινγία ζηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο. ( 27 κήλεο ) Ηνύληνο 1977 Σίηινο εηδηθόηεηαο ζηελ Οθζαικνινγία Μεηεκπα ίδε υζη 1. Μεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθόηεηαο θαη κε πξόηαζε ηνπ Γηεπζπληνύ ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Τθεγεηνύ Π. Κώλζηα παξέκεηλα ζηελ θιηληθή σο άκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο από ηνλ Ηνύλην ηνπ 1977 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ Δπίζεο δηεηέιεζα άκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο από ηνλ Απξίιην ηνπ 1980 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο κνπ ρνξεγήζεθε 6κελε κεηεθπαηδεπηηθή άδεηα γηα κεηεθπαίδεπζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Lund νπεδίαο. ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα επηζθέθηεθα ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Malmo όπνπ εθπαηδεύζεθα ζηε ζπληήξεζε ησλ κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο θαη ζηε κεηακόζρεπζε ηνπ θεξαηνεηδνύο. Από ηελ δηεύζπλζε ηεο θιηληθήο κνπ δόζεθαλ όια εθείλα ηα απαξαίηεηα εθόδηα ώζηε λα θαηαζηώ γλώζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηθαλόο λα νξγαλώζσ ηελ Σξάπεδα Οθζαικώλ ηεο νθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ. πγρξόλσο παξαθνινύζεζα ζηελ Παλεπηζηεκηαθή θιηληθή Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ ίδηνπ Ννζνθνκείνπ επεκβάζεηο ησλ βιεθάξσλ θαη ηεο δαθξπηθήο ζπζθεπήο. ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα κε πξόηαζε ηνπ Καζεγεηνύ ηνπ Malmo (Holm) επηζθέθζεθα ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηεο Lund γηα 15 κέξεο θαζώο θαη ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Karolinska Institute ζηελ ηνθρόικε γηα 15 κέξεο επίζεο. Καηά ηελ παξακνλή κνπ ζηηο θιηληθέο απηέο είρα ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζσ ηε ιεηηνπξγία ησλ θιηληθώλ απηώλ θαζώο θαη πνηθίιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηδίσο θαηαξξάθηνπ, θεξαηνπιαζηηθέο θαη επεκβάζεηο βιεθάξσλ θαη ηεο δαθξπηθήο ζπζθεπήο Παξαθνινύζεζα γηα ελεκέξσζή κνπ ηα παξαθάησ θξνληηζηήξηα

6 1. Luzern Διβεηίαο.Advanced Ophthalmic Laser Therapy. Training course Xth Congress European Society of Ophthalmology. Course 130. Medical and Surgical Treatment of Eye Burns. Milano Βαξδηλνγηάλλεην Δξγαζηήξην Μεηακνζρεύζεσλ θαη Μηθξνρεηξνπξγηθήο ηνπ Οθζαικνύ. εκηλάξην Ζ ρξήζε ησλ Μηθξνθεξαηόκσλ ζηε Lasik. Ζξάθιεην American Academy of Ophthalmology: Surgical Treatment of Ocular Surface. Course 209 N. Orleans American Academy of Ophthalmology: Current Concepts and new Techniques in Corneal Transplantation. Course 578. N. Orleans American Academy of Ophthalmology: Pediatric Keratoplasty. Course 405 N. Orleans International Ophthalmological Center. Βαξδηλνγηάλλεην Δξγαζηήξην Μεηακνζρεύζεσλ θαη Μηθξνρεηξνπξγηθήο ηνπ Οθζαικνύ. Mini Fellowship in Refractive Surgery. ICR. Ζξάθιεην American Academy of Ophthalmology: Treatment of Ocular Surface Disease. Course 603. Dallas American Academy of Ophthalmology: Ocular surface desease/dry eye desease: Innovations in diagnosis and treatment. Course 271, Dallas American Academy of Ophthalmology: Blepharoplasty. Course HL-327, Dallas American Academy of Ophthalmology: Deep Lamelalar Keratoplasty. An alternative to penetrating keratoplasty. Course 421, Dallas American Academy of Ophthalmology: Treating dry eye with new concepts. Course 461, Dallas American Academy of Ophthalmology: DCR and lacrimal intubation with regional anesthesia. Course 500, Dallas American Academy of Ophthalmology: Ocular surface reconstruction by stem cell transplantation and amniotic membrane. Course 567, Dallas

7 7 Ννζει επ ηη θό Έ ξγ ν Ζ δηάξθεηα ηνπ λνζνθνκεηαθνύ κνπ έξγνπ κέρξη ζήκεξα, Ννέκβξηνο 2011, είλαη 37 ρξόληα θαη 6 κήλεο, από ηηο νπνίεο 33 ρξόληα θαη 7 κήλεο σο εηδηθόο νθζαικίαηξνο. Μεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθόηεηόο κνπ κε ηελ πξνηξνπή ηνπ Γηεπζπληή κνπ Τθεγεηνύ Π. Κώλζηα παξέκεηλα ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ σο άκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο. θνπόο ηεο παξακνλήο κνπ ήηαλ ε εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο αθελόο θαη ε παξάιιειε εξγαζία σο εηδηθόο νθζαικίαηξνο ζηελ θιηληθή γηα ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο ζε ππνηνκείο ηεο Oθζαικνινγίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηώλ ησλ ρξόλσλ, είρα νξηζηεί ππεύζπλνο ζαιάκνπ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ θαη είρα ππό ηελ επνπηεία κνπ εηδηθεπόκελνπο γηαηξνύο ππεύζπλνπο ησλ ζαιάκσλ λνζειείαο. πγρξόλσο ζπκκεηείρα ελεξγά ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ξνπηίλαο ηόζν σο ρεηξνπξγόο όζν θαη σο βνεζόο εηδηθώλ αιιά θαη εηδηθεπνκέλσλ. Οη επεκβάζεηο αθνξνύζαλ όιν ην θάζκα ηεο νθζαικνινγίαο θαη πεξηειάκβαλαλ επεκβάζεηο θαηαξξάθηε, γιαπθώκαηνο, απνθνιιήζεηο, βηηξεθηνκέο, πιαζηηθέο επεκβάζεηο βιεθάξσλ θαη δαθξπηθήο ζπζθεπήο. Ζ ελαζρόιεζή κνπ ζε ππνηνκείο ηεο νθζαικνινγίαο κνπ παξείρε ηε δπλαηόηεηα επηπιένλ επεκβάζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά. Οη ππνηνκείο νθζαικνινγίαο, κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθα, είραλ σο απνηέιεζκα ηόζν ηε βειηίσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεώλ κνπ, όζν θαη ηελ κεηάδνζε ησλ γλώζεσλ απηώλ κε ηελ δεκνζίεπζε εξγαζηώλ, ηελ αλαθνίλσζε εξγαζηώλ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη ηελ πξόζθιεζή κνπ σο νκηιεηή ζε ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη θξνληηζηήξηα από ηηο δηάθνξεο ειιεληθέο νθζαικνινγηθέο εηαηξείεο. Αλαιπηηθόηεξα νη ππνηνκείο ελαζρόιεζήο κνπ είλαη νη αθόινπζνη: 1. Σκήκα πεξηκεηξίαο 2. Σκήκα θσηνγξαθίαο ηνπ βνιβνύ ηνπ νθζαικνύ θαη ησλ πξναζπη ζηηθώλ ηνπ κνξίσλ 3. Σκήκα θσηνπεμίαο 4. Σκήκα πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο ησλ βιεθάξσλ θαη ηεο δαθξπηθήο ζπζθεπήο Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Καζεγεηνύ Π. Κώλζηα ζηελ έδξα ηεο Οθζαικνινγίαο κνπ εδεηήζε λα ζπλερίζσ ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο σο ακηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Μεηά ηελ εθινγή κνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1981 σο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζπλέρηζα ηελ πξνζθνξά λνζειεπηηθνύ έξγνπ κέρξη ζήκεξα. Σν λνζειεπηηθό κνπ έξγν θάιπςε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθήο. ηνλ ρεηξνπξγηθό ηνκέα εμεηέιεζα κόλνο όιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο θαη βνήζεζα ζε κεγάιν αξηζκό επεκβάζεσλ ελώ παξάιιεια ζπκκεηείρα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ. Παξάιιεια κε ηα γεληθά θαζήθνληα σο ηαηξνύ ηεο θιηληθήο κνπ αλεηέζεθαλ ππεπζπλόηεηεο από ηελ δηεύζπλζε ηεο θιηληθήο κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ. Οη ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθα ήηαλ. 1. Σκήκα θσηνγξαθίαο ηνπ βνιβνύ ηνπ νθζαικνύ θαη ησλ πξναζπηζηηθώλ ηνπ κνξίσλ.

8 8 Από ηελ αξρή ηεο εηδηθόηεηόο κνπ ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ θαη αξγόηεξα ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ ΑΠΘ αζρνιήζεθα κε ηελ θσηνγξάθεζε ηνπ βνιβνύ θαη ησλ πξναζπηζηηθώλ ηνπ κνξίσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ απηώλ αλαπηύρζεθε πιήξεο θσηνγξαθηθό αξρείν ησλ αζζελώλ ηεο θιηληθήο αιιά θαη εμσηεξηθώλ αζζελώλ κε παζήζεηο ηνπ βνιβνύ θαη ησλ πξναζπηζηηθώλ ηνπ κνξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ ηεο θιηληθήο, ηε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξγαζηώλ, ηε ζπγγξαθή κνλνγξαθηώλ, αιια θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ εηδηθεπνκέλσλ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπό θαηέγξαςα θαη δηακόξθσζα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ Video. 2. Σκήκα θσηνπεμίαο Laser Σν 1981 κνπ αλεηέζε ε νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο Laser ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ. Σν ηκήκα απηό πνπ θάιπςε ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεο αλάγθεο ηεο θιηληθήο ιεηηνύξγεζε κεηέπεηηα σο εμσηεξηθό ηαηξείν, γηα αζζελείο κε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, γιαύθσκα, ξσγκέο ρσξίο απνθόιιεζε, μαλζειάζκαηα θαη γεληθά παζήζεηο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο. ην ηκήκα απηό παξέκεηλα σο απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο κέρξη ην Σξάπεδα Οθζαικώλ Μνλάδα Mεηακόζρεπζεο Kεξαηνεηδνύο Σν 1982 ζηε πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο ηπθιόηεηαο πνπ νθείιεην ζε παζήζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ πνπ θαηεύθεπγαλ ζην εμσηεξηθό ζε αλαδήηεζε ζεξαπείαο, νξγαλώλεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηεο Θεζζαινλίθεο ην ηκήκα ηνπ θεξαηνεηδνύο. Ο ηόηε Καζεγεηήο Π. Κώλζηαο κνπ αλέζεζε ηνλ ηνκέα ησλ κεηακνζρεύζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα κνπ εζηηάζζεθε θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε ησλ κνζρεπκάησλ θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ ζπληήξεζεο ησλ. Οζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο ήξζα ζε επαθή κε ηνπο θνηηεηάο ηεο ηαηξηθήο κε ηνπο νπνίνπο ηδξύζακε ηελ «Δλσζε δσξεηώλ νξγάλσλ ζώκαηνο» (ΔΓΟΑ) θαζώο επίζεο κε δηάθνξνπο θνξείο όρη κόλν ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη όιεο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο θαη πξαγκαηνπνίεζα δηαιέμεηο ζηελ πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δσξεάο νθζαικώλ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ κεηακνζρεύζεσλ ζηε Βόξεηα Διιάδα αθελόο θαη αθεηεξνπ ην Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ λα ηδξύζε ηελ Σξάπεδα Οθζαικώλ θαη ηελ Μνλάδα Μεηακόζρεπζεο (ΑΥΔΠΑ 24/ ). Από ηελ άιιε κεξηά ε ζπληήξεζε ησλ βνιβώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύζακε εθείλε ηελ επνρή αλ θαη πνιύ απιή καο εδηλε όκσο ηνλ απαξαίηεην ρξόλν γηα λα εθηειεζζή ε κεηακόζρεπζε ηνπ θεξαηνεηδνύο ζε ζπλζήθεο ηαθηηθνύ ρεηξνπξγείνπ. Tν 1985 κεηέβελ κε εμάκελε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Lund ζηε νπεδία όπνπ αζρνιήζεθα κε ηηο κεηακνζρεύζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ κνζρεπκάησλ ηνπ θεξαηνεηδνύο ζηε Σξάπεδα Οθζαικώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηνπ Malmo. Μεηά ηελ επάλνδό κνπ από ηελ νπεδία Οξγάλσζα ηελ Σξάπεδα Οθζαικώλ ηεο θιηληθήο καο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή θξηηήξηα. Πξαγκαηνπνίεζα δηαιέμεηο κε δηάθνξνπο θνξείο ησλ πεξηζζνηέξσλ πόιεσλ ηεο βόξεηαο Διιάδαο, θαη εμέδσζα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δσξεάο νθζαικώλ. Απηό εηρε σο απνηέιεζκα ζηα ρξόληα πνπ πέξαζλ λα ζπιιεγνύλ πιένλ ησλ 1600 κνζρεπκάησλ από ηα νπνία 1500 πεξίπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηελ

9 9 Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ ΑΠΘ ελώ κνζρεύκαηα δόζεθαλ θαη ζηηο άιιεο Οθζαικνινγηθέο θιηληθέο ηεο Θεζζαινλίθεο όπσο θαη ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Οθζαικνινγηθέο θιηληθέο ησλ Ησαλλίλσλ θαη Παηξώλ. Παξάιιεια κε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ε πξνζπάζεηά καο ζηξάθεθε θαη ζηελ αλαγλώξηζε ηόζν ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ όζν θαη ηεο Μνλάδαο Μεηακόζρεπζεο από ην Σκήκα ηεο Ηαηξηθήο θαζώο θαη από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία. To 1990 ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ κε απόθαζε ηεο Γεληθήο ηνπ πλέιεπζεο απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ηέζζεξεο κήλεο αξγόηεξα κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Τγείαο Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ αλαγλσξίδεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ (Α2δ/νηθ.3762/ ). Σν 1992 δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα Κπβεξλήζεσο ε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ηεο Μνλάδαο Μεηακόζρεπζεο (ΦΔΚ 708/Β/ ). Σα δύν απηά ηκήκαηα είλαη ηα κόλα ζεζκνζεηεκέλα ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ. Σν 1992 κεηά από αίηεζή καο ζηελ International Federation of Eye Banks θαη έιεγρν ε Σξάπεδα Οθζαικώλ ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο αλαγλσξίδεηαη σο πιήξεο ηαθηηθό κέινο. Σν 1995 γίλεηαη κέινο ηεο European Eye Bank Association. Μεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ Καζεγεηνύ Π. Κώλζηα νξίζζεθα από ην Δζληθό πκβνύιην Μεηακνζρεύζεσλ Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ηεο Μνλάδαο Μεηακόζρεπζεο. Γηα ελεκέξσζή κνπ επηζθέθηεθα ηηο κεγαιύηεξεο Σξάπεδεο Οθζαικώλ ζηελ Ακεξηθή θαη κέιε ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Σξαπεδώλ, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε Διιεληθή Σξάπεδα Οθζαικώλ κε ζθνπό ηελ απόθηεζε γλώζεσλ γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθήο καο Σξάπεδαο Οθζαικώλ. International Federation of Eye Banks - Baltimore USA Eye Bank Association of America, New York Sri Lanka International Eye Bank, Colombo The Eye Bank for Sight Restoration, New York International Eye Bank of Prague Doheny Eye & Tissue Transplant Bank-TBI, Los Angeles San Diego Eye Bank, San Diego California Medical Eye Bank of Maryland TBI New England Eye & Tissue Transplant Bank TBI, Boston San Antonio Eye Bank, San Antonio Texas Lions Eye Bank of Texas at Baylor College of Medicine, Houston Texas Cincinnati Eye Bank for Sight Restoration, Cincinnati Ohio Lions Croatian Eye Bank, Zagreb Croatia Lion s Eye Bank at Bascom Palmer University-Miami The Danish Cornea Bank-Aarhus San Francisco, Eye Bank Δπηπιένλ αλαπηύρζεθαλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ζε κηθξά ζπλέδξηα-ζπκπόζηα κε ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κε ηνπο ππεπζύλνπο ησλ Σξαπεδώλ Οθζαικώλ από όιν ηνλ θόζκν πνπ νδήγεζαλ ζε ζηελόηεξε θαη δηαξθή ζπλεξγαζία. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο

10 10 Σξάπεδαο Οθζαικώλ κε παξνπζίαζε εξγαζηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζπλέδξηα πνπ νξγαλώλνληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σξαπεδώλ, ηελ Ακεξηθαληθή Δλσζε Σξαπεδώλ Οθζαικώλ θαη ηελ Γηεζλή Δλσζε Σξαπεδώλ, θαηαδεηθλύεη θαη ην έξγν ηεο δηθήο καο Σξάπεδαο. Σν 1991 απνηειώ ηδξπηηθό κέινο ηνπ σκαηείνπ «Γσξεά Οθζαικώλ θαη πκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο Σπθιόηεηαο» (ΓΟΑΣ) κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο δσξεάο νθζαικώλ. ηε ζπλέρεηα απεηέιεζα κέινο ηνπ Γ θαη αληηπξόεδξνο απηνύ. Σν 1998 ε Γηεζλήο νξγάλσζε ιεζρώλ Lions κε ηίκεζε «ζε έλδεημε εθηίκεζεο θαη αλαγλώξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηνλ ζπλάλζξσπν» Σν 1998, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θεξαηνεηδνύο θαη ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην ηνπ λνζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ, αλαπηύρζεθε εξγαζηήξην κηθξνβηνινγηθνύ ειέγρνπ, κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ειέγρνπ ησλ κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο. Ζ ιεηηνπξγία εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε θαιιηέξγεηα ησλ ζπληεξεηηθώλ πγξώλ ησλ κνζρεπκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε, θαζώο θαη ηελ άκεζε θαιιηέξγεηα επηρξίζκαηνο από πνηθίιιεο παζήζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ. Ζ αλάπηπμε θαη απνκόλσζε ππεύζπλσλ κηθξννξγαληζκώλ κε ηνλ ηξόπν απηώλ απμήζεθε θαη βξάρπλε ν ρξόλνο ιήςεο θαιιηέξγεηαο- απνηειέζκαηνο, κε ζπλέπεηα ηελ πξσηκόηεξε θαη θαηαιιειόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ. Σν 1995 μεθηλά δηεζλώο ε εθαξκνγή ηεο κεηακόζρεπζεο ζπληεξεκέλεο αλζξώπηλεο ακληαθήο κεκβξάλεο ζε νθζαικνινγηθά πεξηζηαηηθά. Από ην 1998 ζπληεξνύκε ζηελ Σξάπεδα Οθζαικώλ αλζξώπηλε ακληαθή κεκβξάλε ηελ νπνία παξαζθεπάζακε κόλνη καο, αθνινπζώληαο ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, γηα ρξήζε ζε πεξηπηώζεηο παζήζεσλ ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ. Δίκαζηε ην πξώην θέληξν ζε όιε ηελ Διιάδα θαη από ηα πξώηα ζε όιε ηελ Δπξώπε, πνπ ζπληεξνύκε ακληαθή κεκβξάλε θαη κπνξνύκε λα ηελ δηαζέζνπκε θαη ζε άιια θέληξα. Δίκαζηαλ νη πξώηνη πνπ ηελ εθαξκόζακε ζηελ Διιάδα. Απηή ηε ζηηγκή ε εκπεηξία καο από ηε λέα απηή ειπηδνθόξν κέζνδν είλαη κεγάιε θαη δηεξεπλνύκε λένπο ηξόπνπο εθαξκνγήο ηεο. 4. Σκήκα θεξαηνεηδνύο Σν 1990 κνπ αλεηέζε ε νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο θεξαηνεηδνύο. ην δηάζηεκα απηό δεκηνπξγώ αξρεία ηζηνξηθώλ αζζελώλ, παξάιιεια κε ηα ηζηνξηθά ηεο θιηληθήο, γηα ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ. Αλαπηύζζεηαη ηαηξείν θεξαηνεηδνύο εμνπιηζκέλν πιήξσο θαη κε θσηνγξάθεζε πξνζζίσλ κνξίσλ, όπνπ νη αζζελείο πξνζέξρνληαη θαη παξαθνινπζνύληαη ζπζηεκαηηθά ζην ηκήκα καο. πγρξόλσο ζηνλ ρεηξνπξγηθό ηνκέα ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ εθαξκόδσ λέεο ρεηξνπξγηθέο κεζόδνπο όζνλ αθνξά ηηο παζήζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ πνπ αθνξνύλ ηελ κεηακόζρεπζε ζπληεξεκέλεο ακληαθήο κεκβξάλεο θαη ηε κεηακόζρεπζε ζθιεξνθεξαηνεηδνύο νξίνπ. Γηα ηελ δηεύξπλζε ησλ γλώζεώλ κνπ παξαθνινύζεζα εηδηθά ζεκηλάξηα ζηελ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Οθζαικνινγίαο θαη εμεηδηθεπκέλν ζπλέδξην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ακληαθήο κεκβξάλεο. Από ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ κεζόδσλ αξρίδεη ε κεηάδνζε ησλ γλώζεσλ απηώλ ππό κνξθή αλαθνηλώζεσλ, πξνβνιήο video ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη κε ηελ

11 11 πξόζθιεζή κνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα κε ζέκα ηνλ θεξαηνεηδή, ηηο κεηακνζρεύζεηο θαη ηελ ακληαθή κεκβξάλε. 5. Σκήκα πιαζηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο βιεθάξσλ θαη δαθξπτθήο ζπζθεπήο. Από ην 1977 κεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθόηεηαο αξρίδεη θαη ε ελαζρόιεζε κνπ κε ηελ ρεηξνπξγηθή ησλ Βιεθάξσλ θαη ηεο Γαθξπηθήο ζπζθεπήο. Σηο βαζηθέο κνπ γλώζεηο ζηνλ ηνκέα απηό ηηο πήξα από ηνλ Γηεπζπληή κνπ Καζεγεηή Π. Κώζηα, ηνλ Δπηκειεηή κνπ ζην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Κ. Εεζηάδε ελώ θαηαιπηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία κνπ ζηνλ ηνκέα απηό ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Γ. Ν. Αγηνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθεο Τθεγεηνύ Γ. Πνιπρξνλάθνπ. ηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ εηζήγαγα λέεο ηερληθέο θαη θάιπςα όιν ην θάζκα ησλ επεκβάζεσλ ελώ παξάιιεια πξνζπάζεζα λα κεηαδώζσ ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ νθζαικηάηξσλ ζην ηνκέα απηόλ. Σν ηειεπηαίν απηό είρε σο απνηέιεζκα λα ηδξπζεί ε Δηαηξεία Οθζαικηθήο Πιαζηηθήο θαη Δπαλνξζσηηθήο Υεηξνπξγηθήο ην Παξάιιεια γηα ηελ βειηίσζε ησλ γλώζεώλ κνπ παξαθνινύζεζα ζεκηλάξηα ζηα πιαίζηα δεζλώλ ζπλεδξίσλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ νθζαικνπιαζηηθή θαη ζπκκεηείρα ζε εμεηδηθεπκέλα ζπλέδξηα ηεο Ακεξηθαληθήο θαη Δπξσπατθήο Δλσζεο Πιαζηηθήο θαη Δπαλνξζσηηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ Οθζαικνύ. Από ηελ ελαζρόιεζή κνπ ζην πεδίν απηό έρνπλ εθπνλεζεί εξγαζίεο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά, έρνπλ γίλεη αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη έρσ πξνζθιεζεί σο νκηιεηήο ζε ζηξνγγύιεο ηξάπεδεο. 6. Μεραλνξγάλσζε ηεο θιηληθήο θαη ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ Σν 1985 εηζάγσ ηελ πιεξνθνξηθή ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ ΑΠΘ. Ζ Σξάπεδα Οθζαικώλ ήδε δηέζεηε ππνινγηζηή κεηά από πξνζσπηθή κνπ πξνζπάζεηα θαη αζρνιήζεθα κε ηελ νξγάλσζε ησλ αξρείσλ ηεο, κε ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο ιίζηεο ησλ κεηακνζρεπζέλησλ θαη ησλ πξνο κεηακόζρεπζε αζζελώλ. Παξάιιεια νξγαλώλσ κηθξέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γξακκαηείαο ηεο θιηληθήο θαζώο θαη γηα ηηο δηάθνξεο νθζαικνινγηθέο παζήζεηο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαδέιθσλ. Σν 1991 κνπ αλεηέζε από ηνλ Καζεγεηή κνπ Π.Κώλζηα ε ππεπζπλόηεηα εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα «Δθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ νξγάλσζε κηαο θιηληθήο». Ζ νθζαικνινγηθή θιηληθή ζεσξήζεθε ην πξόηππν πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε αλάιπζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ αζζελώλ ζηα εμεηδηθεπκέλα νθζαικνινγηθά ηκήκαηα θαη ζηελ θιηληθή, ε αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ αζζελώλ, ε θαξκαθεπηηθή ηνπο ζεξαπεία θαη ε παξαθνινύζεζε. Με βάζε ηελ αλάιπζε απηή δεκηνπξγήζεθε πξόγξακκα γηα πνιινύο ρξήζηεο ην νπνίν κεραλνγξαθεί όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθήο. Γηα ην ζθνπό απηό εγθαηεζηάζεθε δίθηπν θαη απνθηήζεθαλ ππνινγηζηέο γηα πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν ελδηαθέξνλ απηό κεηαδόζεθε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θπξίσο όκσο ζηνπο εηδηθεπόκελνπο ηνπο νπνίνπο θαη βνεζνύζα ζηα πξώηα ηνπο βήκαηα κε ηνπο ππνινγηζηέο.

12 12 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΑΥΟΛΖΖ 1. Απνθαηάζηαζε αλνθζαικηθνύ θόγρνπ Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ αλνθζαικηθνύ θόγρνπ κεηα ηελ αθαίξεζε ηνπ βνιβνύ απνηειεί επζύλε ηνπ νθζαικνρεηξνπξγνύ. Ζ παιαηόηεξα ηζρύνπζα λννηξνπία ηεο κε ηνπνζέηεζεο ελδνθνγρηθήο πξόζεζεο ή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πιαζηηθώλ ελζεκάησλ, δεκηνπξγνύλ πνιιά πξνβιήκαηα, θαη ηείλνπλ λα εγθαηαιεθζνύλ. Σν 1989 μεθηλά ζηηο Ζ.Π.Α. ε ρξήζε λέαο πξσηνπνξηαθήο πξόζεζεο από πδξνμπαπαηίηε, πνπ πξνέξρεηαη από θπζηθό ζαιάζζην θνξάιιη. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη ην άξηζην αηζζεηηθό απνηέιεζκα θαη ην κηθξό πνζνζηό επηπινθώλ. ηα πιαίζηα απηά ην 1992 εηζάγσ ηελ ρξήζε ηεο ελδνθνγρηθήο πξόζεζεο από πδξνμπαπαηίηε ζε αζζελείο κε πξνβιήκαηα αλνθζαικηθνύ θόγρνπ θαη είκαζηαλ από ηηο πξώηεο θιηληθέο ηεο Δπξώπεο πνπ εθαξκόζηεθε ε λέα πξόζεζε. ηα πιαίζηα δηάδνζεο ηεο λέαο απηήο γλώζεο θάλακε πνιιέο αλαθνηλώζεηο ζε ηνπηθά ζπκπόζηα θαη παλειιήληα ζπλέδξηα κε ζύγρξνλε επίδεημε video. Αλαθνηλώζεηο κε ζέκα ηνλ πδξνμπαπαηίηε έγηλαλ θαη ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη δεκνζηεύηεθαλ εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά. 2. Υεκηθά εγθαύκαηα αληηκεηώπηζε Σα εγθαύκαηα από αιθαιηθέο νπζίεο έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ νθζαικό θαη ηελ όξαζε. Από ην 1990 αξρίδεη ε ελαζρόιεζή κνπ γηα ηελ εμεύξεζε ηξόπσλ θαη κεζόδσλ θαιύηεξεο αληηκεηώπηζεο ησλ ρεκηθώλ εγθαπκάησλ. Αλαπηύρζεθε ζηελ Παλεπηζηεκηαθή θιηληθή εηδηθό πξσηόθνιιν θαξκαθεπηηθήο αληηκεηώπηζεο θαη εθαξκόζηεθαλ πξώηκεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο νη νπνίεο βειηίσζαλ ηελ πξόγλσζε ησλ βαξεηώλ εγθαπκάησλ. Καηαζθεπάζακε κε απιά κέζα, (πεηαινύδα θιεβνθέληεζεο, θπζηνινγηθνο νξόο) ηα νπνία κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε θάζε θέληξν πγείαο ε λνζνθνκείν, ζύζηεκα ζπλερνύο πιύζεσο ηεο πξνζζίαο επηθαλείαο ηνπ βνιβνύ θαη ησλ θνιπσκάησλ. Σν ζύζηεκα απηό κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ηνλ νπνηνλδήπηε γηαηξό ή λνζειεπηή, ρσξίο ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε, κέρξη ν αζζελήο λα κεηαθεξζεί ζην εηδηθό νθζαικνινγηθό θέληξν. Ζ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ πξόγλσζε ελόο ρεκηθνύ εγθαύκαηνο. Ζ εξγαζία δεκνζηεύηεθε ζε ακεξηθαληθό νθζαικνινγηθό πεξηνδηθό ζηε ζηήιε λέαο ηερλνινγίαο, θαη γίλεηαη αλαθνξά ζην Ocular Therapeutics. Με ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο θαη ησλ λέσλ γλώζεσλ από ηελ ζπλερηδόκελε έξεπλα δηεζλώο πάλσ ζηα εγθαύκαηα αιιά θαη ηελ παξαθνινύζεζε εηδηθώλ δηεζλώλ ζεκηλαξίσλ εθαξκόζακε πξσηνπνξηαθέο κεζόδνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εγθαπκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ επηπινθώλ. Οη κέζνδνη απηνί είλαη ε πεξηηνκή θαη ε ρξήζε παινπξνληθνύ λαηξίνπ, ε ηελνπιαζηηθή, ε κεηακόζρεπζε επηπεθπθόηα, ε ρξήζε ζπληεξεκέλεο ακληαθήο κεκβξάλεο θαη ε απην ή έηεξν κεηακόζρεπζε θπηηάξσλ ηνπ ζθιεξνθεξαηνεηδηθνύ νξίνπ. Ζ πξνζπάζεηα γηα κεηάδνζε ησλ λέσλ γλώζεσλ γίλεηαη κε πνιιεο αλαθνηλώζεηο, video θαη πξνζσπηθή ζπλεξγαζία κε νθζαικηάηξνπο άιισλ θιηληθώλ θαη αλαπηύζζεηαη ζπλεξγαζία κε ην Bascom Palmer Institute, Miami. 4. Mεηακόζρεπζε ακληαθήο κεκβξάλεο Από ην 1995 αξρίδεη ε εθαξκνγή ηεο ακληαθήο κεκβξάλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ παζήζεσλ ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ ππόζρεηαη πνιιά

13 13 θαη πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηνπο νθζαικηάηξνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ θεξαηνεηδή. Σν 1998 πξώηνη ζε όιε ηελ Διάδα θαη από ηα πξώηα θέληξα ηεο Δπξώπεο παξαζθεπάδνπκε ζπληεξνύκε θαη κεηακνζρεύνπκε ακληαθή κεκβξάλε. Με πάλσ από 250 πεξηζηαηηθά είκαζηε ζε ζέζε λα δηακνξθώζνπκε ηδίαλ αληίιεςε γηα ηελ κεγάιε ρξεζηκόηεηά ηεο ζηελ θιηληθή πξάμε θαη λα κεηαδώζνπκε ηε γλώζε ζηνπο ππνινίπνπο ζπλαδέιθνπο γεγνλόο ην νπνίν έρεη ήδε μεθηλήζεη κε παξνπζηάζεηο, ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, θξνληηζηήξηα θαη δεκνζηεύζεηο. Ζδε έρνπκε δηαζέζεη ακληαθή κεκβξάλε ζε λνζνθνκεία, παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο αιιά θαη νθζαικηάηξνπο. ( πλεξγαζία κε Bascom Palmer Institute, Miami) 5. Mεηακόζρεπζε ζθιεξνθεξαηνεηδηθνύ νξίνπ Μηα λέα κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε βιαβώλ ζηνλ θεξαηνεηδή, πνπ κέρξη πξόηηλνο ζεσξνύληαλ αζεξάπεπηεο, είλαη ε απην ή εηεξν κεηακόζρεπζε ζθιεξνθεξαηνεηδνύο νξίνπ, ζε ζπλδπαζκό ή όρη κε ηελ ρξήζε ακληαθήο κεκβξάλεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή θιηληθή μεθηλά ην 1997, πξσηνπνξία γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε. ( πλεξγαζία κε Bascom Palmer Institute, Miami) 6. Xξήζε betadine γηα ηελ αληηκεηώπηζε ειθώλ θεξαηνεηδνύο Βαξεηά έιθε ηνπ θεξαηνεηδνύο πνιιέο θνξέο είλαη δύζθνια αληηκεησπίζηκα κε ηελ ρξήζε αληηβηνηηθώλ ζηαγόλσλ θαη νδεγνύλ ζε απώιεηα όξαζεο ή θαη απώιεηα ηνπ νθζαικνύ. Σν 1998 ηνικήζακε θαη δνθηκάζακε ηελ ρξήζε ηνπηθά ζηαγόλσλ betadine ζε θιεγκνλέο θαη βαξεηά έιθε ηνπ θεξαηνεηδνύο, ηδίσο ζε κεηακνζρεπκέλνπο αζζελείο κε ζαπκάζηα απνηειέζκαηα. Σελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ αληίζηνηρεο επξσπατθέο ή ακεξηθαληθέο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο γηα ην ζέκα απηό. Ζ αλαθνίλσζή καο ζην πλέδξην ησλ Δπξσπατθώλ Tξαπεδώλ Οθζαικώλ ζην Aαrhus 2000, πξνθάιεζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. ήκεξα ζηελ Παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ρξεζηκνπνηνύκε ην betadine πξνεγρεηξεηηθά ζε ελδνβόιβηεο επεκβάζεηο θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ειθώλ ηνπ θεξαηνεηδνύο. 7. Οπηζζνβνιβηθή λεπξίηηο ζηα πιαίζηα ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο ε ζπλεξγαζία κε ηε Β Νεπξνινγηθή θιηληθή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο παξαθνινπζώ αζζελείο κε νπηηθέο λεπξίηηδεο ζηα πιαίζηα πξσηνθόιινπ γηα ηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Δρνπλ εθπνλεζεί εξγαζίεο θαη έρνπλ γίλεη αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα 8. ύλδξνκν αλεπάξθεηαο δαθξύσλ Από ην 1995 αζρνινύκαη κε ην ζύλδξνκν αλεπάξθεηαο δαθξύσλ εθαξκόδνληαο λέεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο. ( Δπαθή κε Bascom Palmer Institute, Miami) 9. Σξαύκαηα δαθξπηθώλ ζσιελαξίσλ Υεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε κε δηαζσιήλσζε ηεο δαθξπηθήο νδνύ ή κε έλζεζε εηδηθώλ πξνζέζεσλ από ζηιηθόλε 10. Λαγώθζαικνο από παξάιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ λεύξνπ. Φαξκαθεπηηθή θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. (πλεξγαζία κε ΧΡΛ ΑΠΘ).

14 14 Από ηνπ 1995 ρξεζηκνπνηώ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιαγσθζάικνπ ηελ έλζεζε εληόο ηνπ βιεθάξνπ πιάθαο ρξπζνύ ε νπνία πξνθαιεί θαιή ζύγθιεηζε ησλ βιεθάξσλ απνηξέπνληαο ηελ εκθάληζε θεξαηίηηδαο από έθζεζε θαη πξνζδίδεη θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα από ηελ ηερληθή ηεο ηαξζνξξαθήο. Δπίζεο από ην 1999 ρξεζηκνπνηνύκε ηελ αιιαληηθή ηνμίλε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πεξηκέλνπκε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ λεύξνπ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Σν εθπαηδεπηηθό κνπ έξγν αξρίδεη νπζηαζηηθά κεηά ηε ιήςε ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Οθζαικνινγίαο, ην πκκεηείρα ελεξγά ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ησλ εηδηθεπνκέλσλ θαη εηδηθώλ ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο. Από ηνλ Απξίιην ηνπ 1980 ζπκκεηέρσ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 5εηώλ θνηηεηώλ ηεο Ηαηξηθήο θαη από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1982 εθηειώ απηνδύλακν δηδαθηηθό έξγν σο Λέθηνξαο, από ην 1987 σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θαη από ην 1997 σο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο. Παξάιιεια παίξλσ κέξνο ζην κεηεθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα εηδηθεπνκέλνπο θαη εηδηθνύο ηεο θιηληθήο πκκεηείρα επίζεο σο νκηιεηήο ζε κεηεθπαηδεπηηθά θξνληηζηήξηα δηαθόξσλ νθζαικνινγηθώλ εηαηξεηώλ, απεπζπλόκελα ζε εηδηθνύο θαη εηδηθεπόκελνπο νθζαικηάηξνπο. Τπεύζπλνο ηνπ θνηηεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ( ) βνήζεζα ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηεο θιηληθήο γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό, σο ππεύζπλνο θαη ηνπ θσηνγξαθηθνύ εξγαζηεξίνπ θσηνγξάθηζα θαη δηέζεζα ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό κεγάιν αξηζκό δηαθαλεηώλ κε εηθόλεο, πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη πεξηζηαηηθά ελώ παξάιιεια εμέδσζα ηηο Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο θιηληθήο, ζεκεηώζεηο πνπ γηα δύν αθαδεκαηθέο ρξνληέο ππνδείρζεθαλ γηα ηελ κειέηε ησλ θνηηεηώλ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ αιιά θαη ησλ εηδηθεπνκέλσλ θαηαζθεύαζα θιεηζηό θύθισκα κεηαθνξάο εηθόλαο video από ηελ αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη δεκηνύξγεζα ηαηληνζήθε κε νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο. Δδίδαμα επίζεο σο θαζεγεηήο ηαηξόο ηνπο καζεηάο ηνπ 2 νπ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθή Δθπαίδεπζεο ( ). Γηα ηελ απόθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο εθνίηεζα ζηε ζρνιή Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΔΣΔ) από ηελ νπνία απεθνίηεζα κε ηνλ βαζκό Αξηζηα Γηεηέιεζα Καζεγεηήο ηεο κνλνεηνύο ρνιήο Ννζνθόκσλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γ. Παπαληθνιάνπ Θεζ/λίθεο ηα έηε , θαη πκκεηνρή σο νξγαλσηή θαη δαζθάινπ ζηα κεηεθπαηδεπηηθά θξνληηζηήξηα ηεο Παλειιήληαο Oθζαικνινγηθήο Eηαηξείαο ηα νπνία από ην 1989 γίλνληαη κε παλειιήληα ζπκκεηνρή. Αλάζεζε ηεο νξγάλσζεο από ηελ Παλειιήληα Oθζαικνινγηθή Eηαηξεία ηνπ Δαξηλνύ πκπνζίνπ 1996, Καξπελήζη, ζεζκόο πνπ ππεξεηεί ηελ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ νθζαικηάηξσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ σο Πξόεδξνο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο θαη σο νξγαλσηήο ηνπ 27 νπ Παλειιελίνπ Οθζαικνινγηθνύ ζπλεδξίνπ ζρεδίαζα

15 15 θαη πινπνίεζα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο κε ηε κνξθή θξνληηζηεξίσλ, δηαιέμεσλ, ζηξνγγπιώλ ηξαπεδώλ θαη πεηξακαηηθώλ ρεηξνπξγείσλ. Χο Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο επαλαδξαζηεξηνπνίεζα ηα θξνληηζηήξηά ηεο ηα νπνία κε ηε ζπκκεηνρή θαηαμησκέλσλ δαζθάισλ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζα ζπληειέζνπλ απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Διιεληθήο Οθζαικνινγίαο. Χο Γηεπζπληήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ αλαδηνξγάλσζα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο θιηληθήο ηόζν ην πξνπηπρηαθό όζν θαη ην κεηαπηπρηαθό θαη εμέδσζα θαη έηνο ηνλ θαλνληζκό ηεο θιηληθήο θαη ην εθπαηδεπηηθό ηεο πξόγξακκα. ην κεηαπηπρηαθό αθνινύζεζα ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπαηθήο Οθζαικνινγίαο θαη κεηέθξαζα θαη κνίξαζα ζηνπο εηδηθεπόκελνπο ηεο θιηληθήο ην LOG BOOK. Αλαθαηαζθεύαζα ηελ θιηληθή κεηέηξεςα ηνπο νθηάθιηλνπο ζαιάκνπο ζε ηξίθιηλνπο θαη δεκηνύξγεζα δύν δίθιηλνπο ζαιάκνπο, θαζώο θαη ρώξνπο γηα ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. Γεκηνύξγεζα ρώξν αλακνλήο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζώο θαη αίζνπζα δηδαζθαιίαο πιήξσο εμνπιηζκέλε κε επνπηηθά κέζα. Αλαδηνξγάλσζα ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ην ηαηξείν 101 ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ ην ηαηξείν βπζνύ, ην ηαηξείν θεξαηνεηδνύο θαη βιεθάξσλ, ην ηαηξείν πξόζζηαο επηθάλεηαο θαη ην ηαηξείν γιαπθώκαηνο ηα νπνία εμόπιηζα πιήξσο κε λέα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ζεκαληηθά (20.000) ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ πξνζήιζαλ ζηα ηαηξεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Αλαδηνξγάλσζα ηα ρεηξνπξγεία ηεο θιηληθή, ηα εμόπιηζα κε ηειεπηαίνπ ηύπνπ κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νισλ ησλ ηερληθώλ ηεο εηδηθόηεηαο καο θαη ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ρεηξνπξγείσλ (4.500). απηό ζπλεηέιεζε θαη ε νξγάλσζε ηδηαίηεξνπ ρώξνπ ( one day ) πξνεηνηκαζίαο ησλ αζζελώλ γηα ην ρεηξνπξγείν εμνπιηζκέλν κε ζπζθεύεο ππνινγηζκνύ ηνπ ελδνθαθνύ θαζσο θαη πξνεγρεηξεηηθήο εμέηαζεο ησλ αζζελώλ. Τπήξμα Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ γηα 5 (πέληε) έηε θαη ζπκκεηείρα σο Πξόεδξνο θαη κέινο ηξηκεινύο επηηξνπήο ζε θξίζεηο κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σνκέα ζηηο βαζκί δεο ηνπ Καζεγεηνύ, Αλαπιεξσηή θαζεγεηνύ, Δπίθνπξνπ Καζεγεηνύ θαη Λέθηνξα. πκκεηείρα επίζεο σο Πξόεδξνο θαη κέινο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο ζε θξίζεηο ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ησλ Παλεπηζηεκίσλ Ησαλλίλσλ, Γεκνθξίηεηνπ, Παηξώλ θαη Αζελώλ.

16 16 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΣΡΗΒΧΝ Μέινο ηξηκειώλ επηηξνπώλ επίβιεςεο έμε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, πεξαησζέλησλ κε βαζκό άξηζηα 1. Γ. Γεσξγηάδε. Θέκα: Ο έιεγρνο ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ζπληεξεκέλσλ κνζρεπκάησλ ηνπ θεξαηνεηδνύο κε ηελ θαηακέηξεζε ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ 2. Δ. Υαηδεζπάζνπ. Θέκα: Ζ πξνιεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ παινεηδνακθηβιεζηξνεηδηθώλ εθθπιηζηηθώλ αιινηώζεσλ θαη ξσγκώλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο κε θξπνπεμία 3. Α. Καξδαζόπνπινπ. Θέκα: Αλνζνινγηθή αληαπόθξηζε in vivo θαη in vitro ζε κνζρεύκαηα θεξαηνεηδνύο 4. Ζ. Βνπλνηξππίδε. Θέκα: Ζ κεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ςεπδνθαθηθνύ νηδήκαηνο ηνπ θεξαηνεηδνύο 5. Υ. Σεξδίδνπ Θέκα: Δθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Οξγάλσζε κηαο θιηληθήο 6. Θ. Μπνπθίδε. Θέκα: Ο επηπνιαζκόο ηνπ ζπλδξόκνπ απνθνιίδσζεο ζε ηπραίν δείγκα πιεζπζκνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. Μέινο επηακεινύο επηηξνπήο γηα ηελ θξίζε πέληε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ζην Ηαηξηθό ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηεζζάξσλ ζην Ηαηξηθό Σκήκα ηνπ ΑΠΘ ΜΔΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Α. Δμσηεξηθνύ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Οθζαικνινγίαο Δπξσπαηθή Δηαηξεία Δλδνθαθώλ θαη Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο Αmerican Eye Bank Association Paton Society European Eye Bank Association International Ocular Surface Society (ηδξπηηθό κέινο) International Society on Ocular Trauma International Federation of Eye Banks Β. Διιάδνο Ηαηξηθή Δηαηξεία Θεζζαινλίθεο Παλειιήληα Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Διιάδνο Χην-Νεπξν-Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία Δηαηξεία Μεηακνζρεύζεσλ Διιεληθή Δηαηξεία Γιαπθώκαηνο Διιεληθή Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία Διιεληθή Δηαηξεία Δλδνθαθώλ θαη Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο Διιεληθή Δηαηξεία Οθζαικηθήο Πιαζηηθήο θαη Δπαλνξζσηηθήο Υεηξνπξγηθήο

17 17 ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ Μέινο ηεο πληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ Οθζαικνινγία πνπ εθδίδεη ε Παλειιήληα Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία από ηεο έθδνζήο ηνπ (1989) θαη ζπλεθδόηεο από ην Μέινο ηεο πληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ Γηαβεηνινγηθά Υξνληθά πνπ εθδίδεη ε Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Διιάδνο. Δπηκειήζεθα ηηο εθδόζεηο ησλ Αξρείσλ ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο γηα ηα έηε 1983, 1984, 1985, 1986 Τπήξμα θξηηήο ηνπ πεξηνδηθνύ Cornea ΔΡ ΔΤΝΖ ΣΗΚΟ ΔΡ ΓΟ πκκεηείρα σο θύξηνο Τπεύζπλνο ή σο κέινο ζηα θάησζη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. πληήξεζε κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο ν Καζεγεηήο Παλ. Κώλζηαο, 1989 ( δξρ) 2. πληήξεζε κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο. Τπνπξγείν Τγείαο-Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ. Τπεύζπλνο Ν. Γεσξγηάδεο, 1990 ( δξρ) 3. Σξάπεδα Οθζαικώλ. πληήξεζε κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο. Τπνπξγείν Τγείαο-Πξόλνηαο & Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. Τπεύζπλνο Ν. Γεσξγηάδεο ( δξρ) 4. Καιιηέξγεηα ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ. Τπνπξγείν Τγείαο-Πξόλνηαο & Κνηλσληθώλ Α- ζθαιίζεσλ. Τπεύζπλνο Ν. Παπαδόπνπινο ( δξρ) 5. SΣRIDE HELLAS Infrastructure for basic and clinical research in neurosciences. Emphasis on early diagnosis. Τπνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλνηηθό Σακείν. Τπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο Γ. Παπιίδεο, Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο Φπρνινγίαο Α.Π.Θ. ( δξρ) 6. PDR-STUDY. Prevention of Diabetic Retinopathy (Τπνβιήζεθε) 7. Μεηαιινπξσηεάζεο ζην πδαηνεηδέο θαη επίδξαζε ηεο ιαηαλνπξόζηεο ζηελ εμσθπηηάξηα νπζία αζζελώλ κε απνθνιίδσζε. Τπεύζπλνο Α.Γ.Π. Κώλζηαο. πλ-εξεπλεηέο Ν Γεσξγηάδεο Γ. Κνιηάθνο, Η. Σέξζεο. Γηάξθεηα: Πνζό: Δπξώ Υξεκαηνδόηεζε: ΓΓΔΣ-Pharmacia Πξόγξακκα ΠΔΝΔΓ

18 18 ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ηα πιαίζηα θιηληθήο έξεπλαο ζπκκεηέρσ ζηελ νξγάλσζε πξσηνθόιισλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο γηα ηηο θάησζη νκάδεο αζζελώλ: 1. Οπηηθή λεπξίηηδα θαη ζπζρεηηζκόο ηεο κε ηελ θαηά πιάθαο ζθιήξπλζε θαη παξαθνινύζεζε νθζαικνινγηθά ησλ αζζελώλ κε θαηά πιάθαο ζθιήξπλζε. πλεξγαζία κε ηελ Β Νεπξνινγηθή Κιηληθή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνη: Καζεγεηήο Η. Μπισλάο Γηεπζπληήο ηεο Β Νεπξνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ, Ν. Γεσξγηάδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο θαη Μ. Παζραιίδνπ Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα Δ..Τ. 2. Μειέηε νθζαικνινγηθώλ αζζελώλ κε πηζαλό αλνζνινγηθό πξόβιεκα. πλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην θιηληθήο αλνζνινγίαο ηεο Β Παζνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνη: Η. Μπνύξα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Α.Π.Θ., Ν. Γεσξγηάδεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΑΠΘ 3. Λαγώθζαικνο από παξάιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ λεύξνπ. Φαξκαθεπηηθή θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. (πλεξγαζία κε ΧΡΛ ΑΠΘ).

19 19 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΧΡΔΑ ΟΦΘΑΛΜΧΝ πκκεηείρα ζηε πξνζπάζεηα ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο Οθζαικώλ, ηεο Δλσζεο Γσξεηώλ Οξγάλσλ ώκαηνο (ΔΓΟΑ), ηνπ πιιόγνπ "Γσξεά Οθζαικώλ πκβνιή ζηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Σπθιόηεηνο", ησλ Lion s θαζώο θαη άισλ θνξέσλ γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο θάησζη επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο. 1. Λάξηζα πκκεηνρή ζε ζηξνγγύιε ηξάπεδα κε ζέκα "Μεηακνζρεύζεηο - Γσξεηέο νξγάλσλ" κε ηνπο Α. Σνπξθαληώλε, Π. παλό, θαη Γ. Παπαδνύιε. 2. Θεζζαινλίθε ηξνγγύιε ηξάπεδα ζηε Ναπηηθή Γηνίθεζε Βνξείνπ Διιάδνο κε Θέκα " Γσξεά νξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο" κε ηνπο Π. Δπηβαηηαλό, Ν. Λνγνζέηε θαη Α. Πέηξνπ 3. Χξαηόθαζηξν Δλεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα "Γσξεά νξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο " 4. Ππιαία πκκεηνρή ζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε ηνπ δήκνπ Ππιαίαο κε ζέκα ηε δσξεά νξγάλσλ. 5. Ν. Μεραληώλα Δθδήισζε ηεο ΑΓΔΝ ζηε Αλσηέξα ρνιή Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κε ζέκα "Γσξεά Οξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο". 6. Θεζζαινλίθε Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ. Μεηακνζρεύζεηο- Γσξεά Οξγάλσλ 7. Θεζζαινλίθε Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην. Μεηακνζρεύζεηο θεξαηνεηδνύο 8. Θεζζαινλίθε Οκηιία ζε ζπγθέληξσζε ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ ησλ Ννζνθνκείσλ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα "Ζ ζπκβνιή ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ ζην έξγν ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ". 9. Αζήλα , Υίιηνλ. "Ζ ζέζε ησλ κεηακνζρεύζεσλ ζηελ Ηαηξηθή ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο". 10. Θεζζαινλίθε Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ. Γηάιεμε κε ζέκα. "Ζ ζπκβνιή ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ". 11. Βόινο Γεκαξρείν. Γηάιεμε Ο ξόινο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ 12. Θεζζαινλίθε Θεαγέλεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο. Γηάιεμε Μεηακνζρεύζεηο θεξαηνεηδνύο- Σξάπεδα Οθζαικώλ 13. Βέξνηα Γηάιεμε Ζ αλαγθαηόηεηα δσξεάο νθζαικώλ 14. Θεζζαινλίθε Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ. Θέκα : Ηαηξηθέο, Φπρνθνηλσληθέο θαη Ννκηθέο πηπρέο ησλ κεηακνζρεύζεσλ θαη ηνπ Θεζκνύ ηεο Γσξεάο νξγάλσλ 15. ύιινγνο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο ΑΠΘ. Ζ αλαγθαηόηεηα γηα επξύηεξε απνδνρή ησλ κεηακνζρεύζεσλ θαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ησλ δσξεηώλ νξγάλσλ έξξεο Μεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο-δσξεά νθζαικώλ 17. Θεζζαινλίθε Lion s. Ζ αλαγθαηόηεηα Γσξεάο Οθζαικώλ πλεδξηαθό Κέληξν Γήκνπ Γξάκαο. Θέκα: Γσξεά νξγάλσλ ζώκαηνο. Ηαηξηθή θαη ζενινγηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο 1997

20 19. Θεζζαινλίθε Lion s. Ο ξόινο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ ζηηο κεηακνζρεύζεηο ζηελ Οθζαικνινγία, Ξάλζε. νξνπηηκηζηηθόο Οκηινο. Ζ αλαγθαηόηεηα δσξεάο νξγάλσλ, Κνκνηηλή Lion s. Μεηακνζρεύζεηο ζηελ Οθζαικνινγία, Καβάια. Lion s. Mεηακνζρεύζεηο ζηελ Οθζαικνινγία, Θεζζαινλίθε. Lion s. O ξόινο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ε αλαγθαηόηεηα δσξεάο νθζαικώλ,

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα