ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ"

Transcript

1 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11

2 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ Νηθόιανο Γεσξγηάδεο-ηεθαλίδεο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 1 Μαίνπ 1944 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Βόινο ΔΓΚΤΚΛΗΔ ΠΟΤΓΔ Β Γπκλάζην Βόινπ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Από 1962 έσο 1971 ΠΣΤΥΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ Ηνύληνο 1971 ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΑΗΘΡΟΤ Μεηξόπνιηο Καξδίηζαο ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Φεβξνπάξηνο 1975 Ηνύληνο 1977

3 3 ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΣΗ ΣΛΟ Η Ηνύληνο 1971 Ηνύληνο 1977 Πηπρηνύρνο Ηαηξηθήο Α.Π.Θ. Σίηινο Δηδηθόηεηαο ζηελ Οθζαικνινγία. Ηνύληνο 1981 Γηδάθησξ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Ηνύληνο 1977-Μάξηηνο 1980 Ακηζζνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζ. Θεζζαινλίθεο Απξίιηνο 1980-Ηαλνπάξηνο 1981 Ακηζζνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ Ηαλνπάξηνο 1981-Μάξηηνο 1982 Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ Μάξηηνο 1982-επηέκβξηνο 1982 Δπηκειεηήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ επηέκβξηνο Λέθηνξαο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ 2001 Δπξσπαηθό Γίπισκα Οθζαικνινγίαο 2002 Γηεπζπληήο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ 2004 Καζεγεηήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ

4 4 ΣΗΣΛΟΗ 11/1978 2/1981 Καζεγεηήο Ηαηξόο 2 νπ Κέληξνπ Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο Πηπρίν ρνιήο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ (ΔΛΔΣΔ) Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο. Βαζκόο Αξηζηα ( 9 ) , Καζεγεηήο ηεο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Ν. Παπαληθνιάνπ Γξακκαηέαο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Πξόεδξνο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Σακίαο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γιαπθώκαηνο Αληηπξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Αληηπξόεδξνο θαη ηδξπηηθό κέινο ηεο Δηαηξείαο Οθζαικηθήο Πιαζηηθήο θαη Δπαλνξζσηηθήο Υεηξνπξγηθήο Μέινο Γεληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο 1992 Μέινο πκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο γηα ηελ ίδξπζε Σξάπεδαο Οθζαικώλ ζηελ Αζήλα Μέινο πκβνπιίνπ θξίζηο θαη Δπηινγήο Ηαηξηθνύ θαη Παξαηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ Ννζειεπηηθώλ Ηδξπκάησλ γηα ηελ εηδηθόηεηα ηεο Οθζαικνινγίαο ζηε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΚΗΟΠΝΗ) Γηεπζπληήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθή ηνπ ΑΠΘ Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Ηαηξηθήο ζρνιήο

5 5 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ - ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Ειδικόηηηα 1972 Γεληθή Υεηξνπξγηθή ζην Ννζνθνκείν Αγηνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθεο ( 1 κήλαο ) 1972 Παζνινγία ζην Ννζνθνκείν Αγηνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθεο ( 1κήλαο ) 1972 Νεπξνινγία ζην Ννζνθνκείν Αγηνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθεο ( 3 κήλεο ) έσο Οθζαικνινγία ζηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο. ( 27 κήλεο ) Ηνύληνο 1977 Σίηινο εηδηθόηεηαο ζηελ Οθζαικνινγία Μεηεκπα ίδε υζη 1. Μεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθόηεηαο θαη κε πξόηαζε ηνπ Γηεπζπληνύ ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Τθεγεηνύ Π. Κώλζηα παξέκεηλα ζηελ θιηληθή σο άκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο από ηνλ Ηνύλην ηνπ 1977 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ Δπίζεο δηεηέιεζα άκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο από ηνλ Απξίιην ηνπ 1980 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Με απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο κνπ ρνξεγήζεθε 6κελε κεηεθπαηδεπηηθή άδεηα γηα κεηεθπαίδεπζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Lund νπεδίαο. ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα επηζθέθηεθα ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Malmo όπνπ εθπαηδεύζεθα ζηε ζπληήξεζε ησλ κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο θαη ζηε κεηακόζρεπζε ηνπ θεξαηνεηδνύο. Από ηελ δηεύζπλζε ηεο θιηληθήο κνπ δόζεθαλ όια εθείλα ηα απαξαίηεηα εθόδηα ώζηε λα θαηαζηώ γλώζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηθαλόο λα νξγαλώζσ ηελ Σξάπεδα Οθζαικώλ ηεο νθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ. πγρξόλσο παξαθνινύζεζα ζηελ Παλεπηζηεκηαθή θιηληθή Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ ίδηνπ Ννζνθνκείνπ επεκβάζεηο ησλ βιεθάξσλ θαη ηεο δαθξπηθήο ζπζθεπήο. ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα κε πξόηαζε ηνπ Καζεγεηνύ ηνπ Malmo (Holm) επηζθέθζεθα ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηεο Lund γηα 15 κέξεο θαζώο θαη ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Karolinska Institute ζηελ ηνθρόικε γηα 15 κέξεο επίζεο. Καηά ηελ παξακνλή κνπ ζηηο θιηληθέο απηέο είρα ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζσ ηε ιεηηνπξγία ησλ θιηληθώλ απηώλ θαζώο θαη πνηθίιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηδίσο θαηαξξάθηνπ, θεξαηνπιαζηηθέο θαη επεκβάζεηο βιεθάξσλ θαη ηεο δαθξπηθήο ζπζθεπήο Παξαθνινύζεζα γηα ελεκέξσζή κνπ ηα παξαθάησ θξνληηζηήξηα

6 1. Luzern Διβεηίαο.Advanced Ophthalmic Laser Therapy. Training course Xth Congress European Society of Ophthalmology. Course 130. Medical and Surgical Treatment of Eye Burns. Milano Βαξδηλνγηάλλεην Δξγαζηήξην Μεηακνζρεύζεσλ θαη Μηθξνρεηξνπξγηθήο ηνπ Οθζαικνύ. εκηλάξην Ζ ρξήζε ησλ Μηθξνθεξαηόκσλ ζηε Lasik. Ζξάθιεην American Academy of Ophthalmology: Surgical Treatment of Ocular Surface. Course 209 N. Orleans American Academy of Ophthalmology: Current Concepts and new Techniques in Corneal Transplantation. Course 578. N. Orleans American Academy of Ophthalmology: Pediatric Keratoplasty. Course 405 N. Orleans International Ophthalmological Center. Βαξδηλνγηάλλεην Δξγαζηήξην Μεηακνζρεύζεσλ θαη Μηθξνρεηξνπξγηθήο ηνπ Οθζαικνύ. Mini Fellowship in Refractive Surgery. ICR. Ζξάθιεην American Academy of Ophthalmology: Treatment of Ocular Surface Disease. Course 603. Dallas American Academy of Ophthalmology: Ocular surface desease/dry eye desease: Innovations in diagnosis and treatment. Course 271, Dallas American Academy of Ophthalmology: Blepharoplasty. Course HL-327, Dallas American Academy of Ophthalmology: Deep Lamelalar Keratoplasty. An alternative to penetrating keratoplasty. Course 421, Dallas American Academy of Ophthalmology: Treating dry eye with new concepts. Course 461, Dallas American Academy of Ophthalmology: DCR and lacrimal intubation with regional anesthesia. Course 500, Dallas American Academy of Ophthalmology: Ocular surface reconstruction by stem cell transplantation and amniotic membrane. Course 567, Dallas

7 7 Ννζει επ ηη θό Έ ξγ ν Ζ δηάξθεηα ηνπ λνζνθνκεηαθνύ κνπ έξγνπ κέρξη ζήκεξα, Ννέκβξηνο 2011, είλαη 37 ρξόληα θαη 6 κήλεο, από ηηο νπνίεο 33 ρξόληα θαη 7 κήλεο σο εηδηθόο νθζαικίαηξνο. Μεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθόηεηόο κνπ κε ηελ πξνηξνπή ηνπ Γηεπζπληή κνπ Τθεγεηνύ Π. Κώλζηα παξέκεηλα ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ σο άκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο. θνπόο ηεο παξακνλήο κνπ ήηαλ ε εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο αθελόο θαη ε παξάιιειε εξγαζία σο εηδηθόο νθζαικίαηξνο ζηελ θιηληθή γηα ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο ζε ππνηνκείο ηεο Oθζαικνινγίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηώλ ησλ ρξόλσλ, είρα νξηζηεί ππεύζπλνο ζαιάκνπ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ θαη είρα ππό ηελ επνπηεία κνπ εηδηθεπόκελνπο γηαηξνύο ππεύζπλνπο ησλ ζαιάκσλ λνζειείαο. πγρξόλσο ζπκκεηείρα ελεξγά ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ξνπηίλαο ηόζν σο ρεηξνπξγόο όζν θαη σο βνεζόο εηδηθώλ αιιά θαη εηδηθεπνκέλσλ. Οη επεκβάζεηο αθνξνύζαλ όιν ην θάζκα ηεο νθζαικνινγίαο θαη πεξηειάκβαλαλ επεκβάζεηο θαηαξξάθηε, γιαπθώκαηνο, απνθνιιήζεηο, βηηξεθηνκέο, πιαζηηθέο επεκβάζεηο βιεθάξσλ θαη δαθξπηθήο ζπζθεπήο. Ζ ελαζρόιεζή κνπ ζε ππνηνκείο ηεο νθζαικνινγίαο κνπ παξείρε ηε δπλαηόηεηα επηπιένλ επεκβάζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά. Οη ππνηνκείο νθζαικνινγίαο, κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθα, είραλ σο απνηέιεζκα ηόζν ηε βειηίσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεώλ κνπ, όζν θαη ηελ κεηάδνζε ησλ γλώζεσλ απηώλ κε ηελ δεκνζίεπζε εξγαζηώλ, ηελ αλαθνίλσζε εξγαζηώλ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη ηελ πξόζθιεζή κνπ σο νκηιεηή ζε ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη θξνληηζηήξηα από ηηο δηάθνξεο ειιεληθέο νθζαικνινγηθέο εηαηξείεο. Αλαιπηηθόηεξα νη ππνηνκείο ελαζρόιεζήο κνπ είλαη νη αθόινπζνη: 1. Σκήκα πεξηκεηξίαο 2. Σκήκα θσηνγξαθίαο ηνπ βνιβνύ ηνπ νθζαικνύ θαη ησλ πξναζπη ζηηθώλ ηνπ κνξίσλ 3. Σκήκα θσηνπεμίαο 4. Σκήκα πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο ησλ βιεθάξσλ θαη ηεο δαθξπηθήο ζπζθεπήο Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Καζεγεηνύ Π. Κώλζηα ζηελ έδξα ηεο Οθζαικνινγίαο κνπ εδεηήζε λα ζπλερίζσ ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο σο ακηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Μεηά ηελ εθινγή κνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1981 σο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζπλέρηζα ηελ πξνζθνξά λνζειεπηηθνύ έξγνπ κέρξη ζήκεξα. Σν λνζειεπηηθό κνπ έξγν θάιπςε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθήο. ηνλ ρεηξνπξγηθό ηνκέα εμεηέιεζα κόλνο όιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο θαη βνήζεζα ζε κεγάιν αξηζκό επεκβάζεσλ ελώ παξάιιεια ζπκκεηείρα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ. Παξάιιεια κε ηα γεληθά θαζήθνληα σο ηαηξνύ ηεο θιηληθήο κνπ αλεηέζεθαλ ππεπζπλόηεηεο από ηελ δηεύζπλζε ηεο θιηληθήο κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ. Οη ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιήζεθα ήηαλ. 1. Σκήκα θσηνγξαθίαο ηνπ βνιβνύ ηνπ νθζαικνύ θαη ησλ πξναζπηζηηθώλ ηνπ κνξίσλ.

8 8 Από ηελ αξρή ηεο εηδηθόηεηόο κνπ ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ θαη αξγόηεξα ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ ΑΠΘ αζρνιήζεθα κε ηελ θσηνγξάθεζε ηνπ βνιβνύ θαη ησλ πξναζπηζηηθώλ ηνπ κνξίσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ απηώλ αλαπηύρζεθε πιήξεο θσηνγξαθηθό αξρείν ησλ αζζελώλ ηεο θιηληθήο αιιά θαη εμσηεξηθώλ αζζελώλ κε παζήζεηο ηνπ βνιβνύ θαη ησλ πξναζπηζηηθώλ ηνπ κνξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ ηεο θιηληθήο, ηε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξγαζηώλ, ηε ζπγγξαθή κνλνγξαθηώλ, αιια θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ εηδηθεπνκέλσλ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπό θαηέγξαςα θαη δηακόξθσζα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ Video. 2. Σκήκα θσηνπεμίαο Laser Σν 1981 κνπ αλεηέζε ε νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο Laser ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ. Σν ηκήκα απηό πνπ θάιπςε ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεο αλάγθεο ηεο θιηληθήο ιεηηνύξγεζε κεηέπεηηα σο εμσηεξηθό ηαηξείν, γηα αζζελείο κε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, γιαύθσκα, ξσγκέο ρσξίο απνθόιιεζε, μαλζειάζκαηα θαη γεληθά παζήζεηο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο. ην ηκήκα απηό παξέκεηλα σο απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο κέρξη ην Σξάπεδα Οθζαικώλ Μνλάδα Mεηακόζρεπζεο Kεξαηνεηδνύο Σν 1982 ζηε πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο ηπθιόηεηαο πνπ νθείιεην ζε παζήζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ πνπ θαηεύθεπγαλ ζην εμσηεξηθό ζε αλαδήηεζε ζεξαπείαο, νξγαλώλεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηεο Θεζζαινλίθεο ην ηκήκα ηνπ θεξαηνεηδνύο. Ο ηόηε Καζεγεηήο Π. Κώλζηαο κνπ αλέζεζε ηνλ ηνκέα ησλ κεηακνζρεύζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα κνπ εζηηάζζεθε θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε ησλ κνζρεπκάησλ θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ ζπληήξεζεο ησλ. Οζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο ήξζα ζε επαθή κε ηνπο θνηηεηάο ηεο ηαηξηθήο κε ηνπο νπνίνπο ηδξύζακε ηελ «Δλσζε δσξεηώλ νξγάλσλ ζώκαηνο» (ΔΓΟΑ) θαζώο επίζεο κε δηάθνξνπο θνξείο όρη κόλν ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη όιεο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο θαη πξαγκαηνπνίεζα δηαιέμεηο ζηελ πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δσξεάο νθζαικώλ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ κεηακνζρεύζεσλ ζηε Βόξεηα Διιάδα αθελόο θαη αθεηεξνπ ην Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ λα ηδξύζε ηελ Σξάπεδα Οθζαικώλ θαη ηελ Μνλάδα Μεηακόζρεπζεο (ΑΥΔΠΑ 24/ ). Από ηελ άιιε κεξηά ε ζπληήξεζε ησλ βνιβώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύζακε εθείλε ηελ επνρή αλ θαη πνιύ απιή καο εδηλε όκσο ηνλ απαξαίηεην ρξόλν γηα λα εθηειεζζή ε κεηακόζρεπζε ηνπ θεξαηνεηδνύο ζε ζπλζήθεο ηαθηηθνύ ρεηξνπξγείνπ. Tν 1985 κεηέβελ κε εμάκελε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Lund ζηε νπεδία όπνπ αζρνιήζεθα κε ηηο κεηακνζρεύζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ κνζρεπκάησλ ηνπ θεξαηνεηδνύο ζηε Σξάπεδα Οθζαικώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηνπ Malmo. Μεηά ηελ επάλνδό κνπ από ηελ νπεδία Οξγάλσζα ηελ Σξάπεδα Οθζαικώλ ηεο θιηληθήο καο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή θξηηήξηα. Πξαγκαηνπνίεζα δηαιέμεηο κε δηάθνξνπο θνξείο ησλ πεξηζζνηέξσλ πόιεσλ ηεο βόξεηαο Διιάδαο, θαη εμέδσζα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δσξεάο νθζαικώλ. Απηό εηρε σο απνηέιεζκα ζηα ρξόληα πνπ πέξαζλ λα ζπιιεγνύλ πιένλ ησλ 1600 κνζρεπκάησλ από ηα νπνία 1500 πεξίπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηελ

9 9 Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ ΑΠΘ ελώ κνζρεύκαηα δόζεθαλ θαη ζηηο άιιεο Οθζαικνινγηθέο θιηληθέο ηεο Θεζζαινλίθεο όπσο θαη ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Οθζαικνινγηθέο θιηληθέο ησλ Ησαλλίλσλ θαη Παηξώλ. Παξάιιεια κε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ε πξνζπάζεηά καο ζηξάθεθε θαη ζηελ αλαγλώξηζε ηόζν ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ όζν θαη ηεο Μνλάδαο Μεηακόζρεπζεο από ην Σκήκα ηεο Ηαηξηθήο θαζώο θαη από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία. To 1990 ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ κε απόθαζε ηεο Γεληθήο ηνπ πλέιεπζεο απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ηέζζεξεο κήλεο αξγόηεξα κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Τγείαο Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ αλαγλσξίδεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ (Α2δ/νηθ.3762/ ). Σν 1992 δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα Κπβεξλήζεσο ε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ηεο Μνλάδαο Μεηακόζρεπζεο (ΦΔΚ 708/Β/ ). Σα δύν απηά ηκήκαηα είλαη ηα κόλα ζεζκνζεηεκέλα ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ. Σν 1992 κεηά από αίηεζή καο ζηελ International Federation of Eye Banks θαη έιεγρν ε Σξάπεδα Οθζαικώλ ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο αλαγλσξίδεηαη σο πιήξεο ηαθηηθό κέινο. Σν 1995 γίλεηαη κέινο ηεο European Eye Bank Association. Μεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ Καζεγεηνύ Π. Κώλζηα νξίζζεθα από ην Δζληθό πκβνύιην Μεηακνζρεύζεσλ Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ηεο Μνλάδαο Μεηακόζρεπζεο. Γηα ελεκέξσζή κνπ επηζθέθηεθα ηηο κεγαιύηεξεο Σξάπεδεο Οθζαικώλ ζηελ Ακεξηθή θαη κέιε ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Σξαπεδώλ, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε Διιεληθή Σξάπεδα Οθζαικώλ κε ζθνπό ηελ απόθηεζε γλώζεσλ γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθήο καο Σξάπεδαο Οθζαικώλ. International Federation of Eye Banks - Baltimore USA Eye Bank Association of America, New York Sri Lanka International Eye Bank, Colombo The Eye Bank for Sight Restoration, New York International Eye Bank of Prague Doheny Eye & Tissue Transplant Bank-TBI, Los Angeles San Diego Eye Bank, San Diego California Medical Eye Bank of Maryland TBI New England Eye & Tissue Transplant Bank TBI, Boston San Antonio Eye Bank, San Antonio Texas Lions Eye Bank of Texas at Baylor College of Medicine, Houston Texas Cincinnati Eye Bank for Sight Restoration, Cincinnati Ohio Lions Croatian Eye Bank, Zagreb Croatia Lion s Eye Bank at Bascom Palmer University-Miami The Danish Cornea Bank-Aarhus San Francisco, Eye Bank Δπηπιένλ αλαπηύρζεθαλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ζε κηθξά ζπλέδξηα-ζπκπόζηα κε ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κε ηνπο ππεπζύλνπο ησλ Σξαπεδώλ Οθζαικώλ από όιν ηνλ θόζκν πνπ νδήγεζαλ ζε ζηελόηεξε θαη δηαξθή ζπλεξγαζία. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο

10 10 Σξάπεδαο Οθζαικώλ κε παξνπζίαζε εξγαζηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζπλέδξηα πνπ νξγαλώλνληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σξαπεδώλ, ηελ Ακεξηθαληθή Δλσζε Σξαπεδώλ Οθζαικώλ θαη ηελ Γηεζλή Δλσζε Σξαπεδώλ, θαηαδεηθλύεη θαη ην έξγν ηεο δηθήο καο Σξάπεδαο. Σν 1991 απνηειώ ηδξπηηθό κέινο ηνπ σκαηείνπ «Γσξεά Οθζαικώλ θαη πκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο Σπθιόηεηαο» (ΓΟΑΣ) κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο δσξεάο νθζαικώλ. ηε ζπλέρεηα απεηέιεζα κέινο ηνπ Γ θαη αληηπξόεδξνο απηνύ. Σν 1998 ε Γηεζλήο νξγάλσζε ιεζρώλ Lions κε ηίκεζε «ζε έλδεημε εθηίκεζεο θαη αλαγλώξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηνλ ζπλάλζξσπν» Σν 1998, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θεξαηνεηδνύο θαη ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην ηνπ λνζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ, αλαπηύρζεθε εξγαζηήξην κηθξνβηνινγηθνύ ειέγρνπ, κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ειέγρνπ ησλ κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο. Ζ ιεηηνπξγία εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε θαιιηέξγεηα ησλ ζπληεξεηηθώλ πγξώλ ησλ κνζρεπκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε, θαζώο θαη ηελ άκεζε θαιιηέξγεηα επηρξίζκαηνο από πνηθίιιεο παζήζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ. Ζ αλάπηπμε θαη απνκόλσζε ππεύζπλσλ κηθξννξγαληζκώλ κε ηνλ ηξόπν απηώλ απμήζεθε θαη βξάρπλε ν ρξόλνο ιήςεο θαιιηέξγεηαο- απνηειέζκαηνο, κε ζπλέπεηα ηελ πξσηκόηεξε θαη θαηαιιειόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ. Σν 1995 μεθηλά δηεζλώο ε εθαξκνγή ηεο κεηακόζρεπζεο ζπληεξεκέλεο αλζξώπηλεο ακληαθήο κεκβξάλεο ζε νθζαικνινγηθά πεξηζηαηηθά. Από ην 1998 ζπληεξνύκε ζηελ Σξάπεδα Οθζαικώλ αλζξώπηλε ακληαθή κεκβξάλε ηελ νπνία παξαζθεπάζακε κόλνη καο, αθνινπζώληαο ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, γηα ρξήζε ζε πεξηπηώζεηο παζήζεσλ ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ. Δίκαζηε ην πξώην θέληξν ζε όιε ηελ Διιάδα θαη από ηα πξώηα ζε όιε ηελ Δπξώπε, πνπ ζπληεξνύκε ακληαθή κεκβξάλε θαη κπνξνύκε λα ηελ δηαζέζνπκε θαη ζε άιια θέληξα. Δίκαζηαλ νη πξώηνη πνπ ηελ εθαξκόζακε ζηελ Διιάδα. Απηή ηε ζηηγκή ε εκπεηξία καο από ηε λέα απηή ειπηδνθόξν κέζνδν είλαη κεγάιε θαη δηεξεπλνύκε λένπο ηξόπνπο εθαξκνγήο ηεο. 4. Σκήκα θεξαηνεηδνύο Σν 1990 κνπ αλεηέζε ε νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο θεξαηνεηδνύο. ην δηάζηεκα απηό δεκηνπξγώ αξρεία ηζηνξηθώλ αζζελώλ, παξάιιεια κε ηα ηζηνξηθά ηεο θιηληθήο, γηα ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ. Αλαπηύζζεηαη ηαηξείν θεξαηνεηδνύο εμνπιηζκέλν πιήξσο θαη κε θσηνγξάθεζε πξνζζίσλ κνξίσλ, όπνπ νη αζζελείο πξνζέξρνληαη θαη παξαθνινπζνύληαη ζπζηεκαηηθά ζην ηκήκα καο. πγρξόλσο ζηνλ ρεηξνπξγηθό ηνκέα ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ εθαξκόδσ λέεο ρεηξνπξγηθέο κεζόδνπο όζνλ αθνξά ηηο παζήζεηο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ πνπ αθνξνύλ ηελ κεηακόζρεπζε ζπληεξεκέλεο ακληαθήο κεκβξάλεο θαη ηε κεηακόζρεπζε ζθιεξνθεξαηνεηδνύο νξίνπ. Γηα ηελ δηεύξπλζε ησλ γλώζεώλ κνπ παξαθνινύζεζα εηδηθά ζεκηλάξηα ζηελ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Οθζαικνινγίαο θαη εμεηδηθεπκέλν ζπλέδξην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ακληαθήο κεκβξάλεο. Από ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ κεζόδσλ αξρίδεη ε κεηάδνζε ησλ γλώζεσλ απηώλ ππό κνξθή αλαθνηλώζεσλ, πξνβνιήο video ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη κε ηελ

11 11 πξόζθιεζή κνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα κε ζέκα ηνλ θεξαηνεηδή, ηηο κεηακνζρεύζεηο θαη ηελ ακληαθή κεκβξάλε. 5. Σκήκα πιαζηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο βιεθάξσλ θαη δαθξπτθήο ζπζθεπήο. Από ην 1977 κεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθόηεηαο αξρίδεη θαη ε ελαζρόιεζε κνπ κε ηελ ρεηξνπξγηθή ησλ Βιεθάξσλ θαη ηεο Γαθξπηθήο ζπζθεπήο. Σηο βαζηθέο κνπ γλώζεηο ζηνλ ηνκέα απηό ηηο πήξα από ηνλ Γηεπζπληή κνπ Καζεγεηή Π. Κώζηα, ηνλ Δπηκειεηή κνπ ζην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Κ. Εεζηάδε ελώ θαηαιπηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία κνπ ζηνλ ηνκέα απηό ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Γ. Ν. Αγηνο Γεκήηξηνο Θεζζαινλίθεο Τθεγεηνύ Γ. Πνιπρξνλάθνπ. ηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ εηζήγαγα λέεο ηερληθέο θαη θάιπςα όιν ην θάζκα ησλ επεκβάζεσλ ελώ παξάιιεια πξνζπάζεζα λα κεηαδώζσ ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ νθζαικηάηξσλ ζην ηνκέα απηόλ. Σν ηειεπηαίν απηό είρε σο απνηέιεζκα λα ηδξπζεί ε Δηαηξεία Οθζαικηθήο Πιαζηηθήο θαη Δπαλνξζσηηθήο Υεηξνπξγηθήο ην Παξάιιεια γηα ηελ βειηίσζε ησλ γλώζεώλ κνπ παξαθνινύζεζα ζεκηλάξηα ζηα πιαίζηα δεζλώλ ζπλεδξίσλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ νθζαικνπιαζηηθή θαη ζπκκεηείρα ζε εμεηδηθεπκέλα ζπλέδξηα ηεο Ακεξηθαληθήο θαη Δπξσπατθήο Δλσζεο Πιαζηηθήο θαη Δπαλνξζσηηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ Οθζαικνύ. Από ηελ ελαζρόιεζή κνπ ζην πεδίν απηό έρνπλ εθπνλεζεί εξγαζίεο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά, έρνπλ γίλεη αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη έρσ πξνζθιεζεί σο νκηιεηήο ζε ζηξνγγύιεο ηξάπεδεο. 6. Μεραλνξγάλσζε ηεο θιηληθήο θαη ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ Σν 1985 εηζάγσ ηελ πιεξνθνξηθή ζηελ Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ ΑΠΘ. Ζ Σξάπεδα Οθζαικώλ ήδε δηέζεηε ππνινγηζηή κεηά από πξνζσπηθή κνπ πξνζπάζεηα θαη αζρνιήζεθα κε ηελ νξγάλσζε ησλ αξρείσλ ηεο, κε ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο ιίζηεο ησλ κεηακνζρεπζέλησλ θαη ησλ πξνο κεηακόζρεπζε αζζελώλ. Παξάιιεια νξγαλώλσ κηθξέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γξακκαηείαο ηεο θιηληθήο θαζώο θαη γηα ηηο δηάθνξεο νθζαικνινγηθέο παζήζεηο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαδέιθσλ. Σν 1991 κνπ αλεηέζε από ηνλ Καζεγεηή κνπ Π.Κώλζηα ε ππεπζπλόηεηα εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα «Δθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ νξγάλσζε κηαο θιηληθήο». Ζ νθζαικνινγηθή θιηληθή ζεσξήζεθε ην πξόηππν πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε αλάιπζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ αζζελώλ ζηα εμεηδηθεπκέλα νθζαικνινγηθά ηκήκαηα θαη ζηελ θιηληθή, ε αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ αζζελώλ, ε θαξκαθεπηηθή ηνπο ζεξαπεία θαη ε παξαθνινύζεζε. Με βάζε ηελ αλάιπζε απηή δεκηνπξγήζεθε πξόγξακκα γηα πνιινύο ρξήζηεο ην νπνίν κεραλνγξαθεί όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θιηληθήο. Γηα ην ζθνπό απηό εγθαηεζηάζεθε δίθηπν θαη απνθηήζεθαλ ππνινγηζηέο γηα πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν ελδηαθέξνλ απηό κεηαδόζεθε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θπξίσο όκσο ζηνπο εηδηθεπόκελνπο ηνπο νπνίνπο θαη βνεζνύζα ζηα πξώηα ηνπο βήκαηα κε ηνπο ππνινγηζηέο.

12 12 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΑΥΟΛΖΖ 1. Απνθαηάζηαζε αλνθζαικηθνύ θόγρνπ Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ αλνθζαικηθνύ θόγρνπ κεηα ηελ αθαίξεζε ηνπ βνιβνύ απνηειεί επζύλε ηνπ νθζαικνρεηξνπξγνύ. Ζ παιαηόηεξα ηζρύνπζα λννηξνπία ηεο κε ηνπνζέηεζεο ελδνθνγρηθήο πξόζεζεο ή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πιαζηηθώλ ελζεκάησλ, δεκηνπξγνύλ πνιιά πξνβιήκαηα, θαη ηείλνπλ λα εγθαηαιεθζνύλ. Σν 1989 μεθηλά ζηηο Ζ.Π.Α. ε ρξήζε λέαο πξσηνπνξηαθήο πξόζεζεο από πδξνμπαπαηίηε, πνπ πξνέξρεηαη από θπζηθό ζαιάζζην θνξάιιη. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη ην άξηζην αηζζεηηθό απνηέιεζκα θαη ην κηθξό πνζνζηό επηπινθώλ. ηα πιαίζηα απηά ην 1992 εηζάγσ ηελ ρξήζε ηεο ελδνθνγρηθήο πξόζεζεο από πδξνμπαπαηίηε ζε αζζελείο κε πξνβιήκαηα αλνθζαικηθνύ θόγρνπ θαη είκαζηαλ από ηηο πξώηεο θιηληθέο ηεο Δπξώπεο πνπ εθαξκόζηεθε ε λέα πξόζεζε. ηα πιαίζηα δηάδνζεο ηεο λέαο απηήο γλώζεο θάλακε πνιιέο αλαθνηλώζεηο ζε ηνπηθά ζπκπόζηα θαη παλειιήληα ζπλέδξηα κε ζύγρξνλε επίδεημε video. Αλαθνηλώζεηο κε ζέκα ηνλ πδξνμπαπαηίηε έγηλαλ θαη ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη δεκνζηεύηεθαλ εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά. 2. Υεκηθά εγθαύκαηα αληηκεηώπηζε Σα εγθαύκαηα από αιθαιηθέο νπζίεο έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ νθζαικό θαη ηελ όξαζε. Από ην 1990 αξρίδεη ε ελαζρόιεζή κνπ γηα ηελ εμεύξεζε ηξόπσλ θαη κεζόδσλ θαιύηεξεο αληηκεηώπηζεο ησλ ρεκηθώλ εγθαπκάησλ. Αλαπηύρζεθε ζηελ Παλεπηζηεκηαθή θιηληθή εηδηθό πξσηόθνιιν θαξκαθεπηηθήο αληηκεηώπηζεο θαη εθαξκόζηεθαλ πξώηκεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο νη νπνίεο βειηίσζαλ ηελ πξόγλσζε ησλ βαξεηώλ εγθαπκάησλ. Καηαζθεπάζακε κε απιά κέζα, (πεηαινύδα θιεβνθέληεζεο, θπζηνινγηθνο νξόο) ηα νπνία κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε θάζε θέληξν πγείαο ε λνζνθνκείν, ζύζηεκα ζπλερνύο πιύζεσο ηεο πξνζζίαο επηθαλείαο ηνπ βνιβνύ θαη ησλ θνιπσκάησλ. Σν ζύζηεκα απηό κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ηνλ νπνηνλδήπηε γηαηξό ή λνζειεπηή, ρσξίο ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε, κέρξη ν αζζελήο λα κεηαθεξζεί ζην εηδηθό νθζαικνινγηθό θέληξν. Ζ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ πξόγλσζε ελόο ρεκηθνύ εγθαύκαηνο. Ζ εξγαζία δεκνζηεύηεθε ζε ακεξηθαληθό νθζαικνινγηθό πεξηνδηθό ζηε ζηήιε λέαο ηερλνινγίαο, θαη γίλεηαη αλαθνξά ζην Ocular Therapeutics. Με ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο θαη ησλ λέσλ γλώζεσλ από ηελ ζπλερηδόκελε έξεπλα δηεζλώο πάλσ ζηα εγθαύκαηα αιιά θαη ηελ παξαθνινύζεζε εηδηθώλ δηεζλώλ ζεκηλαξίσλ εθαξκόζακε πξσηνπνξηαθέο κεζόδνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εγθαπκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ επηπινθώλ. Οη κέζνδνη απηνί είλαη ε πεξηηνκή θαη ε ρξήζε παινπξνληθνύ λαηξίνπ, ε ηελνπιαζηηθή, ε κεηακόζρεπζε επηπεθπθόηα, ε ρξήζε ζπληεξεκέλεο ακληαθήο κεκβξάλεο θαη ε απην ή έηεξν κεηακόζρεπζε θπηηάξσλ ηνπ ζθιεξνθεξαηνεηδηθνύ νξίνπ. Ζ πξνζπάζεηα γηα κεηάδνζε ησλ λέσλ γλώζεσλ γίλεηαη κε πνιιεο αλαθνηλώζεηο, video θαη πξνζσπηθή ζπλεξγαζία κε νθζαικηάηξνπο άιισλ θιηληθώλ θαη αλαπηύζζεηαη ζπλεξγαζία κε ην Bascom Palmer Institute, Miami. 4. Mεηακόζρεπζε ακληαθήο κεκβξάλεο Από ην 1995 αξρίδεη ε εθαξκνγή ηεο ακληαθήο κεκβξάλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ παζήζεσλ ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ βνιβνύ. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ ππόζρεηαη πνιιά

13 13 θαη πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηνπο νθζαικηάηξνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ θεξαηνεηδή. Σν 1998 πξώηνη ζε όιε ηελ Διάδα θαη από ηα πξώηα θέληξα ηεο Δπξώπεο παξαζθεπάδνπκε ζπληεξνύκε θαη κεηακνζρεύνπκε ακληαθή κεκβξάλε. Με πάλσ από 250 πεξηζηαηηθά είκαζηε ζε ζέζε λα δηακνξθώζνπκε ηδίαλ αληίιεςε γηα ηελ κεγάιε ρξεζηκόηεηά ηεο ζηελ θιηληθή πξάμε θαη λα κεηαδώζνπκε ηε γλώζε ζηνπο ππνινίπνπο ζπλαδέιθνπο γεγνλόο ην νπνίν έρεη ήδε μεθηλήζεη κε παξνπζηάζεηο, ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, θξνληηζηήξηα θαη δεκνζηεύζεηο. Ζδε έρνπκε δηαζέζεη ακληαθή κεκβξάλε ζε λνζνθνκεία, παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο αιιά θαη νθζαικηάηξνπο. ( πλεξγαζία κε Bascom Palmer Institute, Miami) 5. Mεηακόζρεπζε ζθιεξνθεξαηνεηδηθνύ νξίνπ Μηα λέα κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε βιαβώλ ζηνλ θεξαηνεηδή, πνπ κέρξη πξόηηλνο ζεσξνύληαλ αζεξάπεπηεο, είλαη ε απην ή εηεξν κεηακόζρεπζε ζθιεξνθεξαηνεηδνύο νξίνπ, ζε ζπλδπαζκό ή όρη κε ηελ ρξήζε ακληαθήο κεκβξάλεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή θιηληθή μεθηλά ην 1997, πξσηνπνξία γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε. ( πλεξγαζία κε Bascom Palmer Institute, Miami) 6. Xξήζε betadine γηα ηελ αληηκεηώπηζε ειθώλ θεξαηνεηδνύο Βαξεηά έιθε ηνπ θεξαηνεηδνύο πνιιέο θνξέο είλαη δύζθνια αληηκεησπίζηκα κε ηελ ρξήζε αληηβηνηηθώλ ζηαγόλσλ θαη νδεγνύλ ζε απώιεηα όξαζεο ή θαη απώιεηα ηνπ νθζαικνύ. Σν 1998 ηνικήζακε θαη δνθηκάζακε ηελ ρξήζε ηνπηθά ζηαγόλσλ betadine ζε θιεγκνλέο θαη βαξεηά έιθε ηνπ θεξαηνεηδνύο, ηδίσο ζε κεηακνζρεπκέλνπο αζζελείο κε ζαπκάζηα απνηειέζκαηα. Σελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ αληίζηνηρεο επξσπατθέο ή ακεξηθαληθέο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο γηα ην ζέκα απηό. Ζ αλαθνίλσζή καο ζην πλέδξην ησλ Δπξσπατθώλ Tξαπεδώλ Οθζαικώλ ζην Aαrhus 2000, πξνθάιεζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. ήκεξα ζηελ Παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ρξεζηκνπνηνύκε ην betadine πξνεγρεηξεηηθά ζε ελδνβόιβηεο επεκβάζεηο θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ειθώλ ηνπ θεξαηνεηδνύο. 7. Οπηζζνβνιβηθή λεπξίηηο ζηα πιαίζηα ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο ε ζπλεξγαζία κε ηε Β Νεπξνινγηθή θιηληθή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο παξαθνινπζώ αζζελείο κε νπηηθέο λεπξίηηδεο ζηα πιαίζηα πξσηνθόιινπ γηα ηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Δρνπλ εθπνλεζεί εξγαζίεο θαη έρνπλ γίλεη αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα 8. ύλδξνκν αλεπάξθεηαο δαθξύσλ Από ην 1995 αζρνινύκαη κε ην ζύλδξνκν αλεπάξθεηαο δαθξύσλ εθαξκόδνληαο λέεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο. ( Δπαθή κε Bascom Palmer Institute, Miami) 9. Σξαύκαηα δαθξπηθώλ ζσιελαξίσλ Υεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε κε δηαζσιήλσζε ηεο δαθξπηθήο νδνύ ή κε έλζεζε εηδηθώλ πξνζέζεσλ από ζηιηθόλε 10. Λαγώθζαικνο από παξάιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ λεύξνπ. Φαξκαθεπηηθή θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. (πλεξγαζία κε ΧΡΛ ΑΠΘ).

14 14 Από ηνπ 1995 ρξεζηκνπνηώ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιαγσθζάικνπ ηελ έλζεζε εληόο ηνπ βιεθάξνπ πιάθαο ρξπζνύ ε νπνία πξνθαιεί θαιή ζύγθιεηζε ησλ βιεθάξσλ απνηξέπνληαο ηελ εκθάληζε θεξαηίηηδαο από έθζεζε θαη πξνζδίδεη θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα από ηελ ηερληθή ηεο ηαξζνξξαθήο. Δπίζεο από ην 1999 ρξεζηκνπνηνύκε ηελ αιιαληηθή ηνμίλε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πεξηκέλνπκε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ λεύξνπ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Σν εθπαηδεπηηθό κνπ έξγν αξρίδεη νπζηαζηηθά κεηά ηε ιήςε ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Οθζαικνινγίαο, ην πκκεηείρα ελεξγά ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ησλ εηδηθεπνκέλσλ θαη εηδηθώλ ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο. Από ηνλ Απξίιην ηνπ 1980 ζπκκεηέρσ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 5εηώλ θνηηεηώλ ηεο Ηαηξηθήο θαη από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1982 εθηειώ απηνδύλακν δηδαθηηθό έξγν σο Λέθηνξαο, από ην 1987 σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θαη από ην 1997 σο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο. Παξάιιεια παίξλσ κέξνο ζην κεηεθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα εηδηθεπνκέλνπο θαη εηδηθνύο ηεο θιηληθήο πκκεηείρα επίζεο σο νκηιεηήο ζε κεηεθπαηδεπηηθά θξνληηζηήξηα δηαθόξσλ νθζαικνινγηθώλ εηαηξεηώλ, απεπζπλόκελα ζε εηδηθνύο θαη εηδηθεπόκελνπο νθζαικηάηξνπο. Τπεύζπλνο ηνπ θνηηεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ( ) βνήζεζα ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηεο θιηληθήο γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό, σο ππεύζπλνο θαη ηνπ θσηνγξαθηθνύ εξγαζηεξίνπ θσηνγξάθηζα θαη δηέζεζα ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό κεγάιν αξηζκό δηαθαλεηώλ κε εηθόλεο, πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη πεξηζηαηηθά ελώ παξάιιεια εμέδσζα ηηο Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο θιηληθήο, ζεκεηώζεηο πνπ γηα δύν αθαδεκαηθέο ρξνληέο ππνδείρζεθαλ γηα ηελ κειέηε ησλ θνηηεηώλ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ αιιά θαη ησλ εηδηθεπνκέλσλ θαηαζθεύαζα θιεηζηό θύθισκα κεηαθνξάο εηθόλαο video από ηελ αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη δεκηνύξγεζα ηαηληνζήθε κε νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο. Δδίδαμα επίζεο σο θαζεγεηήο ηαηξόο ηνπο καζεηάο ηνπ 2 νπ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθή Δθπαίδεπζεο ( ). Γηα ηελ απόθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο εθνίηεζα ζηε ζρνιή Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΔΣΔ) από ηελ νπνία απεθνίηεζα κε ηνλ βαζκό Αξηζηα Γηεηέιεζα Καζεγεηήο ηεο κνλνεηνύο ρνιήο Ννζνθόκσλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γ. Παπαληθνιάνπ Θεζ/λίθεο ηα έηε , θαη πκκεηνρή σο νξγαλσηή θαη δαζθάινπ ζηα κεηεθπαηδεπηηθά θξνληηζηήξηα ηεο Παλειιήληαο Oθζαικνινγηθήο Eηαηξείαο ηα νπνία από ην 1989 γίλνληαη κε παλειιήληα ζπκκεηνρή. Αλάζεζε ηεο νξγάλσζεο από ηελ Παλειιήληα Oθζαικνινγηθή Eηαηξεία ηνπ Δαξηλνύ πκπνζίνπ 1996, Καξπελήζη, ζεζκόο πνπ ππεξεηεί ηελ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ νθζαικηάηξσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ σο Πξόεδξνο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο θαη σο νξγαλσηήο ηνπ 27 νπ Παλειιελίνπ Οθζαικνινγηθνύ ζπλεδξίνπ ζρεδίαζα

15 15 θαη πινπνίεζα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο κε ηε κνξθή θξνληηζηεξίσλ, δηαιέμεσλ, ζηξνγγπιώλ ηξαπεδώλ θαη πεηξακαηηθώλ ρεηξνπξγείσλ. Χο Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο επαλαδξαζηεξηνπνίεζα ηα θξνληηζηήξηά ηεο ηα νπνία κε ηε ζπκκεηνρή θαηαμησκέλσλ δαζθάισλ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζα ζπληειέζνπλ απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Διιεληθήο Οθζαικνινγίαο. Χο Γηεπζπληήο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ αλαδηνξγάλσζα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο θιηληθήο ηόζν ην πξνπηπρηαθό όζν θαη ην κεηαπηπρηαθό θαη εμέδσζα θαη έηνο ηνλ θαλνληζκό ηεο θιηληθήο θαη ην εθπαηδεπηηθό ηεο πξόγξακκα. ην κεηαπηπρηαθό αθνινύζεζα ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπαηθήο Οθζαικνινγίαο θαη κεηέθξαζα θαη κνίξαζα ζηνπο εηδηθεπόκελνπο ηεο θιηληθήο ην LOG BOOK. Αλαθαηαζθεύαζα ηελ θιηληθή κεηέηξεςα ηνπο νθηάθιηλνπο ζαιάκνπο ζε ηξίθιηλνπο θαη δεκηνύξγεζα δύν δίθιηλνπο ζαιάκνπο, θαζώο θαη ρώξνπο γηα ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. Γεκηνύξγεζα ρώξν αλακνλήο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζώο θαη αίζνπζα δηδαζθαιίαο πιήξσο εμνπιηζκέλε κε επνπηηθά κέζα. Αλαδηνξγάλσζα ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ην ηαηξείν 101 ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ ην ηαηξείν βπζνύ, ην ηαηξείν θεξαηνεηδνύο θαη βιεθάξσλ, ην ηαηξείν πξόζζηαο επηθάλεηαο θαη ην ηαηξείν γιαπθώκαηνο ηα νπνία εμόπιηζα πιήξσο κε λέα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ζεκαληηθά (20.000) ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ πξνζήιζαλ ζηα ηαηξεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Αλαδηνξγάλσζα ηα ρεηξνπξγεία ηεο θιηληθή, ηα εμόπιηζα κε ηειεπηαίνπ ηύπνπ κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νισλ ησλ ηερληθώλ ηεο εηδηθόηεηαο καο θαη ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ρεηξνπξγείσλ (4.500). απηό ζπλεηέιεζε θαη ε νξγάλσζε ηδηαίηεξνπ ρώξνπ ( one day ) πξνεηνηκαζίαο ησλ αζζελώλ γηα ην ρεηξνπξγείν εμνπιηζκέλν κε ζπζθεύεο ππνινγηζκνύ ηνπ ελδνθαθνύ θαζσο θαη πξνεγρεηξεηηθήο εμέηαζεο ησλ αζζελώλ. Τπήξμα Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ γηα 5 (πέληε) έηε θαη ζπκκεηείρα σο Πξόεδξνο θαη κέινο ηξηκεινύο επηηξνπήο ζε θξίζεηο κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σνκέα ζηηο βαζκί δεο ηνπ Καζεγεηνύ, Αλαπιεξσηή θαζεγεηνύ, Δπίθνπξνπ Καζεγεηνύ θαη Λέθηνξα. πκκεηείρα επίζεο σο Πξόεδξνο θαη κέινο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο ζε θξίζεηο ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ησλ Παλεπηζηεκίσλ Ησαλλίλσλ, Γεκνθξίηεηνπ, Παηξώλ θαη Αζελώλ.

16 16 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΣΡΗΒΧΝ Μέινο ηξηκειώλ επηηξνπώλ επίβιεςεο έμε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, πεξαησζέλησλ κε βαζκό άξηζηα 1. Γ. Γεσξγηάδε. Θέκα: Ο έιεγρνο ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ζπληεξεκέλσλ κνζρεπκάησλ ηνπ θεξαηνεηδνύο κε ηελ θαηακέηξεζε ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ 2. Δ. Υαηδεζπάζνπ. Θέκα: Ζ πξνιεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ παινεηδνακθηβιεζηξνεηδηθώλ εθθπιηζηηθώλ αιινηώζεσλ θαη ξσγκώλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο κε θξπνπεμία 3. Α. Καξδαζόπνπινπ. Θέκα: Αλνζνινγηθή αληαπόθξηζε in vivo θαη in vitro ζε κνζρεύκαηα θεξαηνεηδνύο 4. Ζ. Βνπλνηξππίδε. Θέκα: Ζ κεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ςεπδνθαθηθνύ νηδήκαηνο ηνπ θεξαηνεηδνύο 5. Υ. Σεξδίδνπ Θέκα: Δθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Οξγάλσζε κηαο θιηληθήο 6. Θ. Μπνπθίδε. Θέκα: Ο επηπνιαζκόο ηνπ ζπλδξόκνπ απνθνιίδσζεο ζε ηπραίν δείγκα πιεζπζκνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. Μέινο επηακεινύο επηηξνπήο γηα ηελ θξίζε πέληε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ζην Ηαηξηθό ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηεζζάξσλ ζην Ηαηξηθό Σκήκα ηνπ ΑΠΘ ΜΔΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Α. Δμσηεξηθνύ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Οθζαικνινγίαο Δπξσπαηθή Δηαηξεία Δλδνθαθώλ θαη Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο Αmerican Eye Bank Association Paton Society European Eye Bank Association International Ocular Surface Society (ηδξπηηθό κέινο) International Society on Ocular Trauma International Federation of Eye Banks Β. Διιάδνο Ηαηξηθή Δηαηξεία Θεζζαινλίθεο Παλειιήληα Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Διιάδνο Χην-Νεπξν-Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία Δηαηξεία Μεηακνζρεύζεσλ Διιεληθή Δηαηξεία Γιαπθώκαηνο Διιεληθή Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία Διιεληθή Δηαηξεία Δλδνθαθώλ θαη Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο Διιεληθή Δηαηξεία Οθζαικηθήο Πιαζηηθήο θαη Δπαλνξζσηηθήο Υεηξνπξγηθήο

17 17 ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ Μέινο ηεο πληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ Οθζαικνινγία πνπ εθδίδεη ε Παλειιήληα Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία από ηεο έθδνζήο ηνπ (1989) θαη ζπλεθδόηεο από ην Μέινο ηεο πληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ Γηαβεηνινγηθά Υξνληθά πνπ εθδίδεη ε Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Διιάδνο. Δπηκειήζεθα ηηο εθδόζεηο ησλ Αξρείσλ ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο γηα ηα έηε 1983, 1984, 1985, 1986 Τπήξμα θξηηήο ηνπ πεξηνδηθνύ Cornea ΔΡ ΔΤΝΖ ΣΗΚΟ ΔΡ ΓΟ πκκεηείρα σο θύξηνο Τπεύζπλνο ή σο κέινο ζηα θάησζη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. πληήξεζε κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο ν Καζεγεηήο Παλ. Κώλζηαο, 1989 ( δξρ) 2. πληήξεζε κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο. Τπνπξγείν Τγείαο-Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ. Τπεύζπλνο Ν. Γεσξγηάδεο, 1990 ( δξρ) 3. Σξάπεδα Οθζαικώλ. πληήξεζε κνζρεπκάησλ θεξαηνεηδνύο. Τπνπξγείν Τγείαο-Πξόλνηαο & Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. Τπεύζπλνο Ν. Γεσξγηάδεο ( δξρ) 4. Καιιηέξγεηα ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ. Τπνπξγείν Τγείαο-Πξόλνηαο & Κνηλσληθώλ Α- ζθαιίζεσλ. Τπεύζπλνο Ν. Παπαδόπνπινο ( δξρ) 5. SΣRIDE HELLAS Infrastructure for basic and clinical research in neurosciences. Emphasis on early diagnosis. Τπνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλνηηθό Σακείν. Τπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο Γ. Παπιίδεο, Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο Φπρνινγίαο Α.Π.Θ. ( δξρ) 6. PDR-STUDY. Prevention of Diabetic Retinopathy (Τπνβιήζεθε) 7. Μεηαιινπξσηεάζεο ζην πδαηνεηδέο θαη επίδξαζε ηεο ιαηαλνπξόζηεο ζηελ εμσθπηηάξηα νπζία αζζελώλ κε απνθνιίδσζε. Τπεύζπλνο Α.Γ.Π. Κώλζηαο. πλ-εξεπλεηέο Ν Γεσξγηάδεο Γ. Κνιηάθνο, Η. Σέξζεο. Γηάξθεηα: Πνζό: Δπξώ Υξεκαηνδόηεζε: ΓΓΔΣ-Pharmacia Πξόγξακκα ΠΔΝΔΓ

18 18 ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ηα πιαίζηα θιηληθήο έξεπλαο ζπκκεηέρσ ζηελ νξγάλσζε πξσηνθόιισλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο γηα ηηο θάησζη νκάδεο αζζελώλ: 1. Οπηηθή λεπξίηηδα θαη ζπζρεηηζκόο ηεο κε ηελ θαηά πιάθαο ζθιήξπλζε θαη παξαθνινύζεζε νθζαικνινγηθά ησλ αζζελώλ κε θαηά πιάθαο ζθιήξπλζε. πλεξγαζία κε ηελ Β Νεπξνινγηθή Κιηληθή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνη: Καζεγεηήο Η. Μπισλάο Γηεπζπληήο ηεο Β Νεπξνινγηθήο θιηληθήο ηνπ ΑΠΘ, Ν. Γεσξγηάδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο θαη Μ. Παζραιίδνπ Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα Δ..Τ. 2. Μειέηε νθζαικνινγηθώλ αζζελώλ κε πηζαλό αλνζνινγηθό πξόβιεκα. πλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην θιηληθήο αλνζνινγίαο ηεο Β Παζνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνη: Η. Μπνύξα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Α.Π.Θ., Ν. Γεσξγηάδεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΑΠΘ 3. Λαγώθζαικνο από παξάιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ λεύξνπ. Φαξκαθεπηηθή θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. (πλεξγαζία κε ΧΡΛ ΑΠΘ).

19 19 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΧΡΔΑ ΟΦΘΑΛΜΧΝ πκκεηείρα ζηε πξνζπάζεηα ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο Οθζαικώλ, ηεο Δλσζεο Γσξεηώλ Οξγάλσλ ώκαηνο (ΔΓΟΑ), ηνπ πιιόγνπ "Γσξεά Οθζαικώλ πκβνιή ζηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Σπθιόηεηνο", ησλ Lion s θαζώο θαη άισλ θνξέσλ γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο θάησζη επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο. 1. Λάξηζα πκκεηνρή ζε ζηξνγγύιε ηξάπεδα κε ζέκα "Μεηακνζρεύζεηο - Γσξεηέο νξγάλσλ" κε ηνπο Α. Σνπξθαληώλε, Π. παλό, θαη Γ. Παπαδνύιε. 2. Θεζζαινλίθε ηξνγγύιε ηξάπεδα ζηε Ναπηηθή Γηνίθεζε Βνξείνπ Διιάδνο κε Θέκα " Γσξεά νξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο" κε ηνπο Π. Δπηβαηηαλό, Ν. Λνγνζέηε θαη Α. Πέηξνπ 3. Χξαηόθαζηξν Δλεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα "Γσξεά νξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο " 4. Ππιαία πκκεηνρή ζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε ηνπ δήκνπ Ππιαίαο κε ζέκα ηε δσξεά νξγάλσλ. 5. Ν. Μεραληώλα Δθδήισζε ηεο ΑΓΔΝ ζηε Αλσηέξα ρνιή Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κε ζέκα "Γσξεά Οξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο". 6. Θεζζαινλίθε Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ. Μεηακνζρεύζεηο- Γσξεά Οξγάλσλ 7. Θεζζαινλίθε Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην. Μεηακνζρεύζεηο θεξαηνεηδνύο 8. Θεζζαινλίθε Οκηιία ζε ζπγθέληξσζε ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ ησλ Ννζνθνκείσλ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα "Ζ ζπκβνιή ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ ζην έξγν ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ". 9. Αζήλα , Υίιηνλ. "Ζ ζέζε ησλ κεηακνζρεύζεσλ ζηελ Ηαηξηθή ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο". 10. Θεζζαινλίθε Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ. Γηάιεμε κε ζέκα. "Ζ ζπκβνιή ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ". 11. Βόινο Γεκαξρείν. Γηάιεμε Ο ξόινο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ 12. Θεζζαινλίθε Θεαγέλεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο. Γηάιεμε Μεηακνζρεύζεηο θεξαηνεηδνύο- Σξάπεδα Οθζαικώλ 13. Βέξνηα Γηάιεμε Ζ αλαγθαηόηεηα δσξεάο νθζαικώλ 14. Θεζζαινλίθε Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ. Θέκα : Ηαηξηθέο, Φπρνθνηλσληθέο θαη Ννκηθέο πηπρέο ησλ κεηακνζρεύζεσλ θαη ηνπ Θεζκνύ ηεο Γσξεάο νξγάλσλ 15. ύιινγνο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο ΑΠΘ. Ζ αλαγθαηόηεηα γηα επξύηεξε απνδνρή ησλ κεηακνζρεύζεσλ θαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ησλ δσξεηώλ νξγάλσλ έξξεο Μεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο-δσξεά νθζαικώλ 17. Θεζζαινλίθε Lion s. Ζ αλαγθαηόηεηα Γσξεάο Οθζαικώλ πλεδξηαθό Κέληξν Γήκνπ Γξάκαο. Θέκα: Γσξεά νξγάλσλ ζώκαηνο. Ηαηξηθή θαη ζενινγηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο 1997

20 19. Θεζζαινλίθε Lion s. Ο ξόινο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ ζηηο κεηακνζρεύζεηο ζηελ Οθζαικνινγία, Ξάλζε. νξνπηηκηζηηθόο Οκηινο. Ζ αλαγθαηόηεηα δσξεάο νξγάλσλ, Κνκνηηλή Lion s. Μεηακνζρεύζεηο ζηελ Οθζαικνινγία, Καβάια. Lion s. Mεηακνζρεύζεηο ζηελ Οθζαικνινγία, Θεζζαινλίθε. Lion s. O ξόινο ηεο Σξάπεδαο Οθζαικώλ θαη ε αλαγθαηόηεηα δσξεάο νθζαικώλ,

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οθηώβξηνο 1976 - Οθηώβξηνο 1982: Ηαηξηθή ρνιή Δζληθνύ θαη Kαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

Οθηώβξηνο 1976 - Οθηώβξηνο 1982: Ηαηξηθή ρνιή Δζληθνύ θαη Kαπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 18 Ηνπλίνπ 1958 Σόπνο γέλλεζεο: Πεηξαηάο Γηεύζπλζε: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 50, Πάηξα 264 42 Σειέθσλν: 2610437333 E-mail: dgoumenos@med.upatras.gr ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Οθηώβξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα