ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : Μαροφςι Ιςτοςελίδα : Ρλθροφορίεσ : Κωνςταντίνα Δθμθτρακά Μαρία Φαϊτάκθ Τθλζφωνο : Fax : ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ Ακινα, 06/04/2015 Α.Π.: 2065 ΠΡΟ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΘΕΜΑ: Τλοποίθςθ Επιμορφωτικοφ εμιναρίου ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ», των Πράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων χολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ ΑΠ1, 2 και 3», του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», ΕΠΑ χετ: 4077/ και 9103/ Εγκφκλιοι Στο πλαίςιο των παραπάνω Ρράξεων πρόκειται να υλοποιθκεί διιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο τθν Πζμπτθ 23 και τθν Παραςκευι 24 Απρίλιου 2015 και ϊρα 9:00-17:00, ςτισ αίκουςεσ «Jacqueline de Romilly» και «Γαλάτεια Σαράντη» του κτιρίου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ (Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 15180, Μαροφςι). Σο επιμορφωτικό ςεμινάριο απευκφνεται αποκλειςτικά: ςτα μζλθ των 3μελϊν Επιτροπϊν Συντονιςμοφ Δράςεων Ρρόλθψθσ (ΕΣΥΔΡ) των 13 Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ Α/Θμιασ & Β/Θμιασ Εκπ/ςθσ (69 άτομα) ςτα μζλθ των Ρεριφερειακϊν Ομάδων Δράςεων Ρρόλθψθσ (ΡΟΔΡ) των 13 Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ Α/Θμιασ & Β/Θμιασ Εκπ/ςθσ (381 άτομα) Επιςθμαίνεται ότι οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ των Μελϊν ΕΣΥΔΡ και ΡΟΔΡ προβλζπεται να καλυφκοφν από τουσ προχπολογιςμοφσ των ανωτζρω Ρράξεων, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςυνθμμζνο Ραράρτθμα 3. 1

2 Τα απαιτοφμενα ςχετικά ςχζδια εγγράφων περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 4 του παρόντοσ. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Τ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΧΑΑΠΗ Εςωτερικι Διανομι 1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. 2. Ρροϊςτάμενο ΕΥΕ ΕΔ 3. Ρροϊςτάμενο Μονάδασ Β1 4. Γενικι Διευκφντρια Σπουδϊν Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ εκπ/ςθσ 2

3 1. Πίνακασ Αποδεκτϊν Περιφζρεια σ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ Εκπαίδευςθσ Αττικισ Εκπαίδευςθσ Βορείου Αιγαίου Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Ελλάδασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ Εκπαίδευςθσ Ηπείρου Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ Εκπαίδευςθσ Ιονίων Νιςων Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ Εκπαίδευςθσ Νοτίου Αιγαίου Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ Αποδζκτθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ Αττικισ Βορείου Αιγαίου Δυτικισ Ελλάδασ Δυτικισ Μακεδονίασ Ηπείρου Θεςςαλίασ Ιονίων Νιςων Κεντρικισ Μακεδονίασ Κριτθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ Πελοποννιςου τερεάσ Ελλάδασ 2. ΜΕΛΗ ΠΟΔΠ ΣΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΜΕΩ ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΕΤΔΠ) 3

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τλοποίθςθ Επιμορφωτικοφ εμιναρίου ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ», των Πράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων χολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ ΑΠ1, 2 και 3», του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», ΕΠΑ Σασ ενθμερϊνουμε ότι ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Ρράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ», προγραμματίηεται θ υλοποίθςθ διιμερου επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου. Συγκεκριμζνα: Το ςεμινάριο υλοποιεί θ ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙΘ. και προγραμματίηεται για τθν Πζμπτθ 23 και τθν Παραςκευι 24 Απρίλιου 2015 και ϊρα 9:00-17:00, ςτισ αίκουςεσ «Jacqueline de Romilly» και «Γαλάτεια Σαράντη» του κτιρίου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ (Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 15180, Μαροφςι). Δικαιοφχοι: Σο ςεμινάριο απευκφνεται: ςτα μζλθ των 3μελϊν Επιτροπϊν Συντονιςμοφ Δράςεων Ρρόλθψθσ (ΕΣΥΔΡ) των 13 Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ Α/Θμιασ & Β/Θμιασ Εκπ/ςθσ (69 άτομα) ςτα μζλθ των Ρεριφερειακϊν Ομάδων Δράςεων Ρρόλθψθσ (ΡΟΔΡ) των 13 Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ Α/Θμιασ & Β/Θμιασ Εκπ/ςθσ (381 άτομα) Επιμορφωτζσ: μζλθ τθσ ομάδασ ζργου του φορζα που ζχει εκπονιςει το εκπαιδευτικόεπιμορφωτικό υλικό (Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Κδρυμα Θεμιςτοκλή και Δημήτρη Τςάτςου) μζλθ τθσ ομάδασ ζργου του φορζα που ζχει αναπτφξει τθν πλατφόρμα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και κα υλοποιιςει τθν επιμόρφωςθ (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) Μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ (ΚΕΕ) των Ρράξεων. Ειςθγθτζσ: εκπρόςωποι τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙΘ. ςτελζχθ τθσ ΕΥΕ ΕΔ Η πρόςκλθςθ και το οριςτικό πρόγραμμα κα ςασ αποςταλοφν ζγκαιρα θλεκτρονικά. Με τθν υλοποίθςθ του Επιμορφωτικοφ αυτοφ Σεμιναρίου, ξεκινοφν επίςθμα οι Δράςεισ Επιμόρφωςθσ των πράξεων (Α κφκλοσ). Ο Β κφκλοσ (εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ για τα μζλθ ΕΣΥΔΡ και ΡΟΔΡ) κα υλοποιθκεί από αρχζσ Μαΐου ζωσ τζλθ Ιουνίου Τα μζλθ ΡΟΔΡ, αφοφ κα επιμορφωκοφν, ςτθ ςυνζχεια κα δράςουν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ και κα επιμορφϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ μζςω ςυςτιματοσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, (Σεπτζμβριοσ - Οκτϊβριοσ 2015) με τθν ενεργό ςυμμετοχι του αναδόχου και του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Φόρμα Διλωςθσ υμμετοχισ Η διλωςθ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο επιμορφωτικό ςεμινάριο γίνεται υποχρεωτικά μζςω ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ, μζςω του Αφοφ μεταβείτε ςτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυνδζεςτε με τον κωδικό ςασ ςτο Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο (ΡΣΔ) και ςυμπλθρϊνετε τθ φόρμα ςυμμετοχισ. Μθν παραλείψετε να κλικάρετε το ςχετικό πεδίο περί διλωςθσ ςυμμετοχισ. Η διλωςθ ολοκλθρϊνεται αφοφ πατιςετε το κουμπί «Αποςτολή κράτηςησ». Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθ διλωςθ, κα λάβετε επιβεβαιωτικό ςτον προςωπικό ςασ λογαριαςμό θλ. ταχυδρομείου ςτο ΡΣΔ. ΠΡΟΟΧΗ! Η διλωςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει αν ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθν Σρίτθ 14/04/2015 και ϊρα 15:00. Χωρίσ τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ δεν είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ςασ ςτο επιμορφωτικό ςεμινάριο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για κάλυψθ δαπανϊν μετακίνθςθσ και διαμονισ των δικαιοφχων (μελϊν ΕΤΔΠ και ΠΟΔΠ) Η ΕΥΕ ΕΔ κα καλφψει τα ζξοδα για τισ μετακινιςεισ, διανυκτερεφςεισ και θμεριςιεσ αποηθμιϊςεισ των Μελϊν ΕΣΥΔΡ και ΡΟΔΡ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο επιμορφωτικό ςεμινάριο. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ των δαπανϊν γίνεται με βάςθ το Νόμο 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α / ), το Νόμο 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α / ), το Νόμο 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α / ) και τθν ΥΑ 19248/60/ΓΔΑΡΡΡΔΕ/ (ΦΕΚ 760/τ.Β / ) όπωσ τροποποιοφνται και ιςχφουν. Η αποηθμίωςθ για τισ παραπάνω κατθγορίεσ εξόδων καταβάλλεται απολογιςτικά, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν ςτοιχείων. Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΕΚΣΟ ΕΔΡΑ 1. Απόφαςθ Μετακίνθςθσ, θ οποία πρζπει να εκδίδεται πριν από τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ του μετακινοφμενου και να αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Στθν απόφαςθ μετακίνθςθσ, θ οποία κα εκδοκεί από τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, κα πρζπει απαραιτιτωσ να αναφζρονται τα παρακάτω ςτοιχεία: Το ονοματεπϊνυμο και θ ιδιότθτα του υπαλλιλου και θ ιδιότθτά του ωσ μζλοσ ΡΟΔΡ ι ΕΣΥΔΡ. Η ζδρα του Ο τόποσ μετάβαςισ του Ο λόγοσ μετακίνηςησ ωσ εξήσ: «Μετακίνηςη για τη διεξαγωγή επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου για τα μζλη ΕΣΥΔΠ και ΠΟΔΠ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των Φαινομζνων Σχολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ ΑΠ.». (ςυμπλθρϊνεται καταλλιλωσ ΑΡ1, ι ΑΡ2 ι ΑΡ3) 5

6 Το μζςο μετακίνθςθσ Ο αρικμόσ των θμερϊν που κα παραμείνει εκτόσ ζδρασ Ημερομθνία αναχϊρθςθσ / θμερομθνία επιςτροφισ Η εντολι μετακίνθςθσ κα πρζπει να αναφζρει ότι: «Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προχπολογιςμό του Υποζργου 1 «Οργάνωςη, διοίκηςη και παρακολοφθηςη υλοποίηςησ τησ Πράξησ», των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των Φαινομζνων Σχολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ», ΑΠ..» (ςυμπλθρϊνεται καταλλιλωσ ΑΡ1, ι ΑΡ2 ι ΑΡ3) Επίςθσ, κάκε εντολι μετακίνθςθσ κα πρζπει να φζρει ςτο υποςζλιδο το λογότυπο του ΕΠΑ, που εμφανίηεται και ςτο υποςζλιδο του παρόντοσ εγγράφου και το οποίο είναι διακζςιμο ςτο ςφνδεςμο «Δθμοςιότθτα-Λογότυπα» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 2. Κατάςταςθ ατομικϊν ςτοιχείων και οδοιπορικϊν εξόδων ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από το μετακινοφμενο (επιςυνάπτεται). 3. Τπεφκυνθ Διλωςθ μθ υπζρβαςθσ του προβλεπόμενου ορίου θμερϊν εκτόσ ζδρασ (επιςυνάπτεται) 4. Αποδεικτικά Μετακίνθςθσ ωσ εξισ: α. τθ μετακίνθςθ με ΚΣΕΛ, ΟΕ, Πλοίο, Αεροπλάνο: 1) Πρωτότυπα ι θλεκτρονικά ειςιτιρια, 2) Ειδικά για τθ μετακίνθςθ με αεροπλάνο απαιτοφνται εκτόσ των ειςιτθρίων και οι κάρτεσ επιβίβαςθσ, 3) Ονομαςτικι απόδειξθ πλθρωμισ ειςιτθρίου με τα ςτοιχεία του μετακινοφμενου, εκτόσ των περιπτϊςεων θλεκτρονικϊν ειςιτθρίων, όπου προςκομίηεται αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ εξόφλθςθσ. β. τθ μετακίνθςθ με όχθμα ΙΧ: 1) Αντίγραφο άδειασ κυκλοφορίασ αυτοκινιτου. Επιςθμαίνεται ότι θ μετακίνθςθ κα πρζπει να γίνει αποκλειςτικά με όχθμα ιδιοκτθςίασ του μετακινοφμενου ι του/τθσ ςυηφγου, 2) Αντίγραφο Διπλϊματοσ οδιγθςθσ του μετακινοφμενου, 3) Αποδείξεισ διοδίων (για διαδρομζσ με ςτακμοφσ διοδίων θ μετακίνθςθ πρζπει να γίνει υποχρεωτικά μζςω αυτϊν των ςτακμϊν), 4) Βεβαίωςθ χιλιομετρικισ απόςταςθσ (όπου απαιτείται). 5. Αποδεικτικά Διαμονισ ωσ εξισ: α. Απόδειξθ ι τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν ξενοδοχείου, για τθν διανυκτζρευςθ ςε ξενοδοχείο ι άλλο κατάλυμα ςτο όνομα του μετακινοφμενου ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 για διανυκτζρευςθ ςε φιλικό ςπίτι, όπου κα αναφζρονται τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ και θ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ. β. Φωτοαντίγραφο του ςχετικοφ αποδεικτικοφ (voucher ι fax) προσ το ξενοδοχείο από το πρακτορείο (εάν θ κράτθςθ του ξενοδοχείου γίνει μζςω πρακτορείου ι γραφείου ταξιδίων). 6

7 γ. Απόδειξθ είςπραξθσ ςε περιπτϊςεισ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν (απόδειξθσ ι τιμολογίου) επί πιςτϊςει (εάν θ κράτθςθ του ξενοδοχείου γίνει μζςω πρακτορείου ι γραφείου ταξιδίων). 6. Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τραπζηθσ του μετακινοφμενου όπου κα φαίνονται τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ (ονοματεπϊνυμο μετακινοφμενου / IBAN / τράπεηα). Τα δεδομζνα ςτθν εντολι μετακίνθςθσ πρζπει να ςυμφωνοφν με τα παραςτατικά δαπανϊν (π.χ. θμερομθνίεσ ςτα ειςιτιρια). πρζπει να αποςτζλλονται άμεςα από τουσ μετακινοφμενουσ Για τθν ταχφτερθ αποηθμίωςθ των δικαιοφχων τα ανωτζρω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα πρζπει να αποςτζλλονται άμεςα ςτθν ΕΥΕ ΕΔ/Μονάδα Β1 μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μετακίνθςθσ, ςτθν εξισ Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΥΕ/ΕΔ) Μονάδα Β1 Α. Ραπανδρζου 37, Τ.Κ , Μαροφςι με τθν ζνδειξθ «Οδοιπορικά Ζξοδα για Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των Φαινομζνων Σχολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ ΑΠ.» (ςυμπλθρϊνεται καταλλιλωσ ΑΡ1, ι ΑΡ2 ι ΑΡ3) ΗΜΕΙΩΗ: Οι Περιφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ κα μετακινθκοφν με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Τ.ΠΟ.ΠΑΙΘ., τθν οποία κα ςυντάξει θ υπθρεςία μασ. 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔ. ΔΑΣΕΩΝ ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Τίτλοσ Ζργου/Υποζργου:.... Α Σ Ο Μ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Κ Α Ι Κ Α Σ Α Σ Α Η Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ονοματεπϊνυμο.. Πνομα Ρατρόσ / μθτρόσ.... Ημερομθνία και τόποσ γζννθςθσ ΑΔΤ Α.Φ.Μ..Δ.Ο.Υ ΑΔΤ. Δ.Ο.Υ..... Δ/νςθ κατοικίασ: Οδόσ.. Αρικμόσ.. Ρόλθ. Τ.Κ Τθλ.Οικίασ.. Κιν.Τθλ:.. Τθλ Οικίασ... Κινθτό Τθλ .. Τράπεηα. Τραπεηικόσ Λογαριαςμόσ IBAN. Ζδρα ςτθν οποία υπθρετεί... Ιδιότθτα... Σκοπόσ του ταξιδιοφ: Ημερομθνία /εσ αναχϊρθςθσ: ημερομθνία /εσ επιςτροφισ:.... Τόποσ προοριςμοφ:....,, 1. Οδοιπορικά 1.1 Ειςιτιρια Κατθγορίεσ Δαπανϊν Ποςό Ζλεγχοσ 1.2 Μετακίνθςθ με Ι.Χ. (...km επί / km ) 1.2 Διόδια ( υποχρεωτικά για διαδρομζσ με ςτακμοφσ διοδίων ) 1.3 Ειςιτιρια Ρορκμείων, Ναφλοι Αυτοκινιτων κλπ. 2. Ξενοδοχείο/Διαμονι (Απόδειξθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν ) 3. Ημεριςια εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθ * *(υμπλθρϊνεται από τθν υπθρεςία) υνολικι Δαπάνθ ( ) ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ άρκρο 8 Ν.1599/1986 Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ για ψευδι διλωςθ που προβλζπει ο νόμοσ, δθλϊνω ότι : 1) Τα ςτοιχεία που δθλϊνω είναι ακριβι 2) Η μετακίνθςθ ζγινε με το Ι.Χ.αυτοκίνθτο μου ι του/τθσ ςυηφγου μου με αρ. κυκλοφορίασ και με αρ. αδείασ οδιγθςθσ...του ιδίου. 3) Η δαπάνθ αυτι δεν κα πλθρωκεί από άλλθ πθγι, πζραν αυτισ που αναφζρεται ςτθν εντολι μετακίνθςθσ. Ημερομθνία..././.. Ο/Η δθλϊν / οφςα.. Ονοματεπϊνυμο & υπογραφι Μετακινοφμενου 8

9 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΡΟΣ (1) : Ο Η Πνομα: ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ/ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Επϊνυμο: Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα: Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ: Ημερομθνία γζννθςθσ (2) : Τόποσ Γζννθςθσ: Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ: Τθλ: Τόποσ Κατοικίασ: Οδόσ: Αρικ: ΤΚ: Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax): Δ/νςθ Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3, που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΡΕΒΕΙ ΤΟ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΟ ΗΜΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΘΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Αϋ) (4) Ημερομθνία:.2015 Ο Η Δθλ (Υπογραφι) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. (2) Αναγράφεται ολογράφωσ. (3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. (4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 9

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΕΝΣΟΛΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΔΠ (πλθν του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ) ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΠΟΔΠ ΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΩΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ρ.Ε. & Δ.Ε. 1 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ., Αρ.πρωτ.: Ταχ. Δ/νςθ : Τ.Κ. - Ρόλθ : Ιςτοςελίδα : Ρλθροφορίεσ : Τθλζφωνο : Fax : ΚΟΙΝ.: 3 ΑΠΟΦΑΗ Θζμα: Απόφαςθ μετακίνθςθσ {..} Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του Ν.2685/1999 «Κάλυψθ δαπανϊν μετακινουμζνων υπαλλιλων εντόσ και εκτόσ Επικρατείασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 35 τ. Αϋ/99), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και τθν 2/54866/0022 (ΦΕΚ Β 1583/1999) Υπουργικι Απόφαςθ. 2. Τθν 2/54866/0022 (ΦΕΚ Β 1583/1999) Υπουργικι Απόφαςθ περί «Δικαιολογθτικϊν αναγνϊριςθσ και εκκακάριςθσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν μετακινουμζνων υπαλλιλων εντόσ και εκτόσ τθσ Επικράτειασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 3. Τθν 2/56533/0022 (ΦΕΚ B 1535/2006) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων περί «Κακοριςμοφ χιλιομετρικισ αποηθμίωςθσ των μετακινουμζνων υπαλλιλων για υπθρεςία με ιδιόκτθτα μεταφορικά μζςα». 4. Το άρκρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ. Αϋ/2010) «Ρροςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ Επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 27 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/2011), που αντικατζςτθςε τθν υπ. αρ. 2/70417/0022/ (ΦΕΚ 1967 τ. Βϋ/1999) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων και Οικονομικϊν, με τθν οποία κακορίηεται ο αρικμόσ θμερϊν εκτόσ ζδρασ των υπαλλιλων του ΥΡΑΙΘ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 2/24586/0022/2000 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 476 τ. Βϋ/2000). 10

11 5. Τθν ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Βϋ/2002): περί κακοριςμοφ των ειδικότερων κακθκόντων και των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων & ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδαςκόντων, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 6. Τθν αρικμ. 4 Απόφαςθ με κζμα «.» Το γενικό πλαίςιο μετακινιςεων. 8. Τθν υπ αρ. 6 Απόφαςθ Ζνταξθσ. 9. Τα εγκεκριμζνα Τεχνικά Δελτία των Ρράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ. 7 με MIS.. 8 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και τροποποιιςεισ αυτϊν. 10. Τθν υπ. αρ. πρωτ 2055/ Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα περί ζγκριςθσ προγράμματοσ, ομιλθτϊν και πρόςκλθςθσ ςτο διιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο των Ρράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε Και εγκρίνουμε τθν μετάβαςθ του/ων κάτωκι μελϊν ΕΣΥΔΡ (ι ΡΟΔΡ), ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: Α/ Α ν ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟ ΚΛΑΔΟ & ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟ ΦΗ ΑΡ. ΔΙΑΝΤΚΣ ΕΡΕΤΕΩ Ν ΗΜΕΡΕ ΕΚΣΟ ΕΔΡΑ Αιτία μετακίνθςθσ: 9 Μζςο μετακίνθςθσ:... Η προκαλοφμενθ δαπάνθ μετακίνθςθσ κα βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ «. 10» του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δία Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΡΑ που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το ελλθνικό δθμόςιο και υπάρχει ςχετικι πίςτωςθ. Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 11 Ονοματεπϊνυμο 11

12 1. Συμπλθρϊνεται θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπάγεται ο/οι μετακινοφμενοσ/οι και θ οποία εκδίδει τθν Απόφαςθ 2. Συμπλθρϊνεται θ τοποκεςία, θ θμερομθνία και ο αρ. πρωτοκόλλου τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 3. Συμπλθρϊνεται το/α ονοματεπϊνυμο/α του/ων μετακινοφμενου/ων μελϊν ΕΣΥΔΡ (πλθν του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ) και ΡΟΔΡ 4. Συμπλθρϊνεται ο αρικμόσ τθσ πιο πρόςφατθσ Απόφαςθσ για τον Οριςμό των Μελϊν ΕΤΔΠ (πλθν του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ) και ΠΟΔΠ 5. Συμπλθρϊνεται το κζμα τθσ Απόφαςθσ 6. Συμπλθρϊνεται θ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ ςτθν οποία εντάςςεται θ Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ: ΑΠ1: 4031/ «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» ΑΡ1» ΑΠ2: 4032/ «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» ΑΡ2» ΑΠ3: 4033/ «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» ΑΡ3» 7. Συμπλθρϊνεται ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ ςτον οποίο εντάςςεται θ Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ: ΑΠ1: Ρεριφζρειεσ Αν. Μακεδονίασ & Θράκθσ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Ιονίων Νιςων, Δυτ. Ελλάδασ, Ρελοποννιςου, Β. Αιγαίου, Κριτθσ, ΑΠ2: Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Κεν. Μακεδονίασ, Δυτ. Μακεδονίασ ΑΠ3: Ρεριφζρειεσ Ν. Αιγαίου, Στερεάσ Ελλάδασ 8. Συμπλθρϊνεται ο Κωδικόσ MIS Ρράξθσ ςτον οποίο εντάςςεται θ Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ: ΑΠ1: , ΑΠ2: ΑΠ3: Συμπλθρϊνεται θ αιτία μετακίνθςθσ του/ων μελϊν ΕΣΥΔΡ (πλθν του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ) και ΡΟΔΡ, ςτο πλαίςιο των Ρράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ ΑΡ1, 2 και 3» 10. Συμπλθρϊνεται θ Ρράξθ ςτθν οποία εντάςςεται θ Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ΑΠ1: «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ - ΑΡ1» ΑΠ2: «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ - ΑΡ2» ΑΠ3: «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ ΑΡ3» 11. Συμπλθρϊνεται θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπάγεται ο μετακινοφμενοσ και θ οποία εκδίδει τθν Απόφαςθ, κακϊσ και το Ονοματεπϊνυμο του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα