Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των ,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία"

Transcript

1 ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 30ης ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 Κφριοι μζτοχοι, φμφωνα με το άρκρο 43α παράγραφοσ 3 του Κ.Ν.2190/20, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 35 του Π.Δ..409/86,υποβάλλουμε ςυνθμμζνα ςτθ γενικι ςυνζλευςι ςασ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ για τθν χριςθ 1/1/ /12/2014 με τισ παρατθριςεισ μασ πάνω ς αυτζσ και παρακαλοφμε να τισ εγκρίνετε. 1. Εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ εταιρίασ : Σα ζςοδα τθσ κλειόμενθσ χριςθσ ανιλκαν ςτο ποςό των ,54 ευρϊ τα οποία προζρχονται από 1)τθν πλθρωμι προγράμματοσ «ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ Ν.ΕΡΡΩΝ» από τθ ερραικι Γθ ποςοφ ,29 ευρϊ 2)τθν Α και Β δόςθ του προγράμματοσ «ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΤΠΕΡ ΕΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ποςοφ ,00 ευρϊ 3) τθν αμοιβι για υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ «Κοινωνικόσ τρυμόνασ» ποςοφ ,43 ευρϊ 4) ) τθν αμοιβι για υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ Ημακίασ 2012 ποςοφ ,82, τα υπόλοιπα ζςοδα προζρχονται από ςεμινάρια τεχνικϊν αςφαλείασ και ΕΦΕΣ για επιχειριςεισ και προςωπικό επιχειριςεων ποςοφ ,00 ευρϊ. Επίςθσ υπάρχουν ζςοδα από τόκουσ κατακζςεων Σραπεηϊν εςωτερικοφ ποςοφ 39,38 ευρϊ. Σα ζξοδα τθσ εταιρίασ ανιλκαν ςτο ποςό των ,48 ευρϊ,και είναι αναλυτικότερα : Αμοιβζσ ζξοδα προςωπικοφ, τακτικζσ αποδοχζσ διοικθτικοφ προςωπικοφ ,00 ευρϊ,τακτικζσ αποδοχζσ εκπαιδευτϊν ,00 ευρϊ και ςυνολικζσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ ,60 ευρϊ. Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ενςιμων αςκενείασ εκπαιδευομζνων ,87 ευρϊ. Οι αμοιβζσ τρίτων ανιλκαν ςτο ποςό των ,13 ευρϊ και αφοροφν αμοιβζσ εκπαιδευτϊν, εκπαιδευομζνων, ελευκζρων επαγγελματιϊν,ςυντονιςτϊν προγραμμάτων και επιςτθμονικϊν υπευκφνων, ελεγκτϊν, αμοιβζσ μθ ελευκζρων επαγγελματιϊν,αμοιβζσ μελετθτϊν. Οι παροχζσ τρίτων ανιλκαν ςτο ποςό των 4.736,91 ευρϊ και αφοροφν ζξοδα τθλεπικοινωνιϊν,ζξοδα ταχυμεταφορϊν, αςφάλιςτρα και ζξοδα επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ.

2 Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των ,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ διότι από 4/9/2013 με μεταβολι ςτθν Δ.Ο.Τ ΕΡΡΩΝ οι ςυναλλαγζσ τθσ εταιρίασ δεν υπάγονται πλζον ςε φπα. Σα διάφορα ζξοδα ανιλκαν ςτο ποςό των 17785,99 ευρϊ και αφοροφν ζξοδα κίνθςθσ και μετακίνθςθσ προςωπικοφ και ςυνεργατϊν, αναλϊςιμα υλικά, ζξοδα δθμοςιεφςεων, ζξοδα γραφικισ φλθσ, ςυνδρομζσ ειςφορζσ, ζξοδα ταξειδίων εςωτερικοφ και εξωτερικοφ,ζξοδα προβολισ, ζξοδα υποδοχισ και φιλοξενείασ, λοιπά διάφορα ζξοδα. Οι τόκοι και λοιπά ζξοδα ανζρχονται ςτο ποςό των 1.206,66 ευρϊ και αφοροφν ζξοδα τράπεηασ και κυρίωσ προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν. Οι αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων του ζτουσ ανζρχονται ςτο ποςό των 305,76 ευρϊ και αφοροφν αποςβζςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποςβζςτθκαν με 100% ςυντελεςτι και άλλων που αποςβζςτθκαν με ςυντελεςτζσ όπωσ αυτοί μειϊκθκαν βάςθ του Ν.4110/2013. Οςον αφορά το Πάγιο Ενεργθτικό του Ιςολογιςμοφ πραγματοποιικθκε μικρι μεταβολι ςτα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ φψουσ 2134,43 ευρϊ που αφορά αγορά επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ. τθ χριςθ 2013 υπάρχει απαίτθςθ από πελάτεσ ,21 ΕΤΡΩ ενϊ ςτθν χριςθ 2014 υπάρχει απαίτθςθ ποςοφ ,17 ευρϊ, βαςικό ποςό τθσ οποίασ αφορά πρόγραμμα του ΟΑΕΔ φψουσ ,14 ευρϊ, ανείςπρακτα υπόλοιπα λοιπϊν προγραμμάτων,κακϊσ και το υπόλοιπο από ερραικι Γθ ποςοφ ,98 ευρϊ, από το Επιμελθτιριο ερρϊν ποςό ,00,από τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ποςό 1.663,74 ευρϊ, τθν Αναπτυξιακι φμπραξθ Ημακίασ 2012 ποςό ,98 ευρϊ και το υπόλοιπο αφορά καταρτιηόμενουσ με το πρόγραμμα Voucher. Τπάρχουν απαιτιςεισ ςτο λογαριαςμό χρεϊςτεσ διάφοροι από το ελλθνικό δθμόςιο ,84 ΕΤΡΩ που προζρχονται από προγράμματα που υλοποιικθκαν ςε προθγοφμενεσ χριςεισ, πιςτωτικό υπόλοιπο φπα 34,52 ευρϊ και παρακρατθμζνοσ φόροσ ειςοδιματοσ από Δθμόςιο ποςοφ ,89 ευρϊ και 5,91 ευρϊ από παρακρατθμζνο φόρο ειςοδιματοσ τόκων κατακζςεων Σραπεηϊν εςωτερικοφ τθν επιςτροφι του οποίου απαιτεί θ επιχείρθςθ υποβάλλοντασ το ζντυπο τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων μζςω του TAXIS NET.Από το ποςό των παρακρατθμζνων φόρων θ εταιρία κα ειςπράξει βάςθ του εντφπου αυτοφ το ποςό των 9.854,80 ευρϊ ωσ υπόλοιπο μετά τθν παρακράτθςθ 1550,00 ευρϊ για το τζλοσ επιτθδεφματοσ του Ν.3986/2011 με το οποίο φορολογείται θ εταιρία και ο φόροσ αντιςτοιχεί ςτο κεντρικό και ςτο υποκατάςτθμα.

3 το Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό τθσ χριςθσ 2014 εμφανίηεται λογαριαςμόσ χρεογράφων και αφορά κατοχι 1 μεριδίου τθσ υνεταιριςτικισ Σράπεηασ ερρϊν ονομαςτικισ αξίασ 241,00 ευρϊ.σα διακζςιμα τθσ ίδιασ κατθγορίασ του Ενεργθτικοφ εμφανίηονται με υπόλοιπο ,64 ευρϊ και αφοροφν υπόλοιπο ταμείου 1.882,00 ευρϊ, τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν όψεωσ τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ ποςοφ ,20 ευρϊ,το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τθσ Σράπεηασ EUROBANK ποςοφ 74,51 ευρϊ,τον λογαριαςμό τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ποςοφ 506,22 ευρϊ και τθσ υνεταιριςτικισ Σράπεηασ ποςοφ 5.041,71 ευρϊ. Σα υπόλοιπα που εμφανίηονται ςτο πακθτικό,ςτον λογαριαςμό προμθκευτζσ, για τθν χριςθ 2014 ανζρχονταν ςε ,61 ευρϊ ζναντι τθσ χριςθσ 2013 ποςοφ ,91 ευρϊ. Οι επιταγζσ πλθρωτζεσ παραμζνουν ςτο ποςό των 2.470,27 ευρϊ και ςτισ δφο χριςεισ,οι υποχρεϊςεισ από φόρουσ και τζλθ αυξικθκαν 6.429,24 ευρϊ ςε 7.361,72 ευρϊ ςτθν χριςθ του 2014 και αφοροφν παρακρατιςεισ ςε τρίτουσ που πλθρϊκθκαν μζςα ςτο 2015.Οι πιςτωτζσ διάφοροι ανζρχονται ςε ,41 ευρϊ ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ που εμφανίηονται με ,68 ευρϊ και αφοροφν αμοιβζσ προςωπικοφ και αμοιβζσ εκπαιδευτϊν πλθρωτζεσ κακϊσ και υπόλοιπο δικαιοφχων αμοιβϊν. Οι αςφαλιςτικοί οργανιςμοί ανζρχονται ςε ,32 ευρϊ και αφοροφν ζνςθμα μιςκοδοςίασ του ΙΚΑ,αυξθμζνοι ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, με υπόλοιπο ποςοφ 7.677,47 ευρϊ και πλθρϊκθκαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του Σο αποτζλεςμα τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2014 τθσ εταιρείασ ζκλειςε με κζρδοσ φψουσ ,22 ευρϊ το οποίο από μετά από αναμόρφωςθ λόγω λογιςτικϊν διαφορϊν ανιλκε ςε ,39 ευρϊ και μεταφζρεται προσ κάλυψθ των ηθμιϊν των προθγουμζνων χριςεων. Σο τελικό ποςό τθσ ηθμίασ ανζρχεται ςε ,49 ευρϊ όπωσ εμφανίηεται ςτο Πακθτικό του Ιςολογιςμοφ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτα Αποτελζςματα εισ νζο. Λόγω του ότι οι ηθμίεσ των προθγουμζνων ετϊν υπερκαλφπτουν τα κζρδθ τθσ χριςθσ, δεν ζγινε παρακράτθςθ κερδϊν για ςχθματιςμό του τακτικοφ αποκεματικοφ το οποίο παραμζνει ςτο φψοσ των 3.901,80 ευρϊ. Από τθν κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ αποδοκζντων και οφειλόμενων φόρων προκφπτει ότι θ εταιρία για το ζτοσ 2014 πλιρωςε ςτο Δθμόςιο μζςω TAXIS NET τα παρακάτω ποςά που προζρχονται από παρακρατιςεισ φόρων : ποςό 4.908,13 ευρϊ από παρακρατιςεισ φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν, ποςό ,76 ευρϊ παρακρατιςεισ από ελευκζρια επαγγζλματα και φόρων αμοιβϊν τρίτων, από

4 παρακρατιςεισ χαρτοςιμων & ογα χαρτοςιμου ποςό 4.085,82 ευρϊ. Δεν πλθρϊκθκε φπα ςτο Δθμόςιο διότι τα ζςοδα τθσ εταιρίασ που αφοροφν εκπαίδευςθ είναι απαλλαςςόμενα του φπα. 2.Η οικονομικι κζςθ τθσ εταιρίασ : Η οικονομικι εξζλιξθ τθσ εταιρίασ κεωρείται ικανοποιθτικι. 3.Προβλεπόμενθ πορεία τθσ εταιρίασ : Οπωσ προκφπτει από τθν μζχρι τϊρα πορεία των εργαςιϊν τθσ εταιρίασ θ τρζχουςα χριςθ προβλζπεται ικανοποιθτικι διότι μζχρι ςτιγμισ και πριν τθ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου,ζχουν υποβλθκεί αρκετζσ προτάςεισ και ζχει λάβει μζροσ θ εταιρία ςε διαγωνιςμοφσ για τθν ζγκριςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ για ανζργουσ και μθ μζςα ςτο διαχειριςτικό ζτοσ 2015.Αναμζνεται επομζνωσ να εξαςφαλιςτοφν όςο το δυνατό περιςςότερα ζςοδα για τθν εταιρία. 4.Κατεχόμενα από τθν εταιρία χρεόγραφα.: Η εταιρία μζςα ςτθ χριςθ 2014 κατζχει 1(ζνα) μερίδιο τθσ υνεταιριςτικισ Σράπεηασ ερρϊν ονομαςτικισ αξίασ 241,00 ευρϊ. 5.Διακζςιμο ςυνάλλαγμα: Δεν υπάρχει. 6.Ακίνθτα τθσ εταιρίασ : Δεν υπάρχουν. 7.θμαντικζσ ηθμιζσ τθσ εταιρίασ : Για το φψοσ τθσ τελικισ ηθμίασ των ,49 ευρϊ που απομζνει για το διαχειριςτικό ζτοσ 2014 αναφερκικαμε παραπάνω αναλυτικά. 8.Δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα ερευνϊν και ανάπτυξθσ : Δεν υπάρχουν. 9.Τπαρξθ υποκαταςτθμάτων τθσ εταιρίασ : τισ 7/2/2014 ζγινε ζναρξθ υποκαταςτιματοσ ςτθν Δ.Ο.Τ. ΕΡΡΩΝ.Σο υποκατάςτθμα ςτεγάηεται ςε κτίριο που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Σζρμα Ομονοίασ ςτθν πόλθ των ερρϊν. Παραχωρικθκε δωρεάν για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων τθσ επιχείρθςθσ. 10.Αλλα ςθμαντικά γεγονότα :

5 Από τθν λιξθ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ 1/1-31/12/2014 μζχρι τθν θμζρα ςφνταξθσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ δεν ςυνζβθςαν άλλα ςθμαντικά γεγονότα που κα ζπρεπε να αναφερκοφν εδϊ και θ όλθ πορεία των εργαςιϊν τθσ εταιρίασ βαίνει ομαλά. ΕΡΡΕ 3/4/2014 ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

6

7

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ. Για την Οικονομική Διαχείριςη του Κζντρου Σεχνολογικήσ Ζρευνασ Θεςςαλίασ των χρήςεων 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013.

ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ. Για την Οικονομική Διαχείριςη του Κζντρου Σεχνολογικήσ Ζρευνασ Θεςςαλίασ των χρήςεων 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013. ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ: ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘ. ΔΟΚΟ ΒΑΙΛΙΚΗ Χ. ΠΑΧΑΛΙΔΟΤ ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ Για την Οικονομική Διαχείριςη του Κζντρου Σεχνολογικήσ Ζρευνασ Θεςςαλίασ των χρήςεων 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013. ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01.07.2011 31.12.2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/07/2011 31/12/2011 φμφωνα με τα Διεκνι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Δημιουργώντασ μια Κοινωνική υνεταιριςτική Επιχείρηςη «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με κοινωνικό ςκοπό και διακζτει εκ του νόμου τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 2015 Δθμόςιο Λογιςτικό Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 1 ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ ΣτΕ = υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 1.1. Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα