Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011

2 2

3 3

4 Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών έχουν συστήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) προκειμένου να παράσχουν μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νεοεισερχόμενα στο Ελεγκτικό Επάγγελμα μέλη, αλλά και σε όσα στελέχη των επιχειρήσεων επιθυμούν να λάβουν μια τέτοια εκπαίδευση. Το ΙΕΣΟΕΛ έχει επίσης ως σκοπό την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων Επιμόρφωσης, Εξειδίκευσης και Συνεχούς Εκπαίδευσης των απασχολούμενων στο Ελεγκτικό και Λογιστικό επάγγελμα. Στο ΙΕΣΟΕΛ έχει ανατεθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών η διοργάνωση των Επαγγελματικών Εξετάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι σπουδές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΙΕΣΟΕΛ διαρκούν δύο (2) έτη, με 400 ώρες Εκπαίδευσης κάθε έτος και σε σύνολο 800 περίπου ώρες και για τα δύο έτη. Σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπαίδευση και μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται Τίτλος Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, ενώ οι εξετάσεις σε αυτό διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. ή και του Δ.Σ. του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., και οπωσδήποτε σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού ο οποίος αφορά όσους διδάσκουν στο ΙΕΣΟΕΛ. 4

5 Άρθρο 1 Διορισμός Εισηγητή Ο Εισηγητής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών, με βάση αίτηση του Εισηγητή και το απαραίτητο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα αυτού. Η αίτηση για διορισμό υποβάλλεται στη Γραμματεία Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αρχής γενομένης από την εκπαιδευτική περίοδο , το ανώτατο όριο ηλικίας για τους εισηγητές του ΙΕΣΟΕΛ είναι τα 70 έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί, κατόπιν προτάσεως του Διευθυντή Σπουδών, μέχρι το 73 ο έτος της ηλικίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ μπορεί να διορίζει και αναπληρωματικό εισηγητή σε ορισμένα μαθήματα ή βοηθό εισηγητή ειδικότερα στην περίπτωση προώθησης νέων εισηγητών στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών. Άρθρο 2 Διάρκεια Διορισμού Εισηγητή 1. Ο διορισμός του Εισηγητή καλύπτει τη διάρκεια μιας ακαδημαϊκής περιόδου. Η ανανέωση του διορισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ είτε με ειδική απόφαση είτε με την απόφαση που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αντικαταστήσει έναν εισηγητή με έναν άλλο και κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής περιόδου. Άρθρο 3 Γνωστοποίηση διορισμού ή μεταβολής Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ με την έγκριση του διορισμού του Εισηγητή ή οποιασδήποτε μεταβολής στους Εισηγητές εξουσιοδοτεί συγχρόνως και το Διευθυντή Σπουδών να προβαίνει στις δέουσες γνωστοποιήσεις. Άρθρο 4 Αποδοχή διορισμού ή μεταβολής Ο Εισηγητής προς τον οποίο γνωστοποιείται διορισμός ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή είναι υποχρεωμένος να απαντήσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επιστολή γνωστοποίησης. Αν ο Εισηγητής δεν ανταποκριθεί, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεσμεύεται από το διορισμό και μπορεί να προχωρήσει στο διορισμό άλλου Εισηγητή. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει και άλλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος. Άρθρο 5 Παρουσίες Αμοιβές 1. Ο Εισηγητής είναι υποχρεωμένος, δίδοντας το παράδειγμα στους σπουδαστές, να τηρεί αυστηρά το ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων και να προσέρχεται εγκαίρως στο εκπαιδευτικό κέντρο του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 5

6 Καποδιστρίου 28, Αθήνα ή στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, πρέπει να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ακριβή ώρα έναρξης του μαθήματος, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή όπως ορίζει τυχόν ειδικό ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων. 2. Ο Εισηγητής αμείβεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η ωριαία αμοιβή του Εισηγητή, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, το οποίο λαμβάνει υπόψη ιδιαιτέρως τυχόν τίτλους πανεπιστημιακής διδασκαλίας [Διδάκτορας, Λέκτορας, Επίκουρος, Αναπληρωτής, Τακτικός καθηγητής Α.Ε.Ι.] 3. Η εκκαθάριση των αμοιβών γίνεται από το Λογιστήριο του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης μέσα στο πρώτο 15θήμερο κάθε επόμενου μήνα για τις ώρες διδασκαλίας του προηγούμενου μήνα. Οι υπόχρεοι κατά τον Κ.Β.Σ. Εισηγητές πρέπει να εκδίδουν και να παραδίδουν στο Λογιστήριο εγκαίρως πριν την καταβολή των αμοιβών του μήνα το απαραίτητο φορολογικό στοιχείο (θεωρημένη απόδειξη). 4. Ο Εισηγητής πρέπει να προσυπογράφει το Δελτίο Παρουσίας των Σπουδαστών, ώστε το Λογιστήριο να προβαίνει σε υπολογισμό των αμοιβών του, χωρίς καθυστερήσεις ή αμφιβολίες για τις ώρες παρουσίας του Εισηγητή. 5. Επισημαίνεται η υποχρέωση κοσμίας εμφάνισης και συμπεριφοράς του Εισηγητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο ΙΕΣΟΕΛ. Άρθρο 6 Προσωπική Παρουσία 1. Ο Εισηγητής είναι υποχρεωμένος να διδάσκει αυτοπροσώπως και δεν έχει το δικαίωμα να αποστέλλει άλλο πρόσωπο σε αντικατάσταση. Για οποιοδήποτε κώλυμμα, πρέπει εγκαίρως και εγγράφως να απευθύνεται στη Διεύθυνση Σπουδών υποδεικνύοντας και την κατά τη γνώμη του ενδεδειγμένη λύση. Η αντικατάστασή του ή η τροποποίηση του προγράμματος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή Σπουδών. 2. Σε περίπτωση ασθενείας, ο Εισηγητής πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο και προσφορότερο για αυτόν, προς άμεση τηλεφωνική ειδοποίηση της Γραμματείας του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης. Άρθρο 7 Διεξαγωγή του μαθήματος 1. Ο Εισηγητής πρέπει να διδάσκει το μάθημα για το οποίο έχει διοριστεί με βάση την ύλη που περιγράφεται λεπτομερώς στον Κανονισμό Εξετάσεων του ΣΟΕΛ. Η ύλη πρέπει να καλύπτεται στο χρόνο που ορίζει το πρόγραμμα. 2. Η διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή πρακτικά παραδείγματα, ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητό το μάθημα. Η διδασκαλία πρέπει να περιορίζεται στο διδακτέο γνωστικό αντικείμενο και να μην αναφέρεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα ή 6

7 και άλλα θέματα, εκτός διδακτέας ύλης του συγκεκριμένου διδακτέου γνωστικού αντικειμένου. 3. Επισημαίνεται η υποχρέωση του Εισηγητή, για την επαρκή και κατάλληλη προετοιμασία του θέματος που θα αναπτύξει, κάθε φορά, στους σπουδαστές. Άρθρο 8 Ομοιομορφία διδασκαλίας 1. Οι Εισηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου πρέπει να συνεργάζονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών: (α) για την κατάρτιση των σημειώσεων ή την υπόδειξη του κατάλληλου βιβλίου (β) για την ομοιόμορφη διεξαγωγή της διδασκαλίας, τουλάχιστον από άποψης πρακτικών παραδειγμάτων, ασκήσεων, εργασιών κατ οίκον κ.λ.π, αλλά και σειράς της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου. 2. Αποτελεί υποχρέωση των Εισηγητών για την ανάπτυξη της μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας στη διδασκαλία του ιδίου γνωστικού αντικειμένου. Η πρωτοβουλία για την ύπαρξη συνεργασίας και συνεννόησης ανατίθεται σε οριζόμενο από το Διευθυντή Σπουδών Εισηγητή. 3. Ιδιαίτερη υποχρέωση του προαναφερόμενου Εισηγητή αποτελεί το έργο του συντονισμού, συνεργασίας κ.λ.π. μεταξύ όλων των εισηγητών του ιδίου γνωστικού αντικειμένου. Για κάθε πρόβλημα απευθύνεται στο Διευθυντή Σπουδών. 4. Ο Διευθυντής Σπουδών μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις για την έλλειψη ομοιομορφίας, συντονισμού, συνεργασίας κ.λ.π. από τον ορισθέντα Εισηγητή. Ο Διευθυντής είναι εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος. Άρθρο 9 Σημειώσεις Βιβλία Διαφάνειες 1. Ο Εισηγητής είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει και να παραδώσει εγκαίρως στους σπουδαστές και κατά προτίμηση με την έναρξη των μαθημάτων, πλήρεις και επαρκείς σημειώσεις για το διδακτέο γνωστικό αντικείμενο ή να υποδείξει κατάλληλο βιβλίο, που καλύπτει τη διδακτέα ύλη. Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται να καταρτιστούν σημειώσεις είτε να υποδειχθεί κατάλληλο βιβλίο, πρέπει να υπάρχει ομοφωνία όλων όσων διδάσκουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Η πρωτοβουλία για την ύπαρξη ομοφωνίας όλων των διδασκόντων το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ανήκει στον ορισθέντα Εισηγητή για το συντονισμό της διδασκαλίας. Κάθε διαφωνία ή πρόβλημα αναφέρεται στο Διευθυντή των Σπουδών για την εξεύρεση λύσης. 7

8 2. Η γραπτή ομοφωνία των διδασκόντων για τις σημειώσεις ή και το υποδεικνυόμενο βιβλίο προσκομίζεται στο Διευθυντή Σπουδών, πριν από τη διανομή των σημειώσεων ή την αγορά του βιβλίου. Πρόσθετη βιβλιογραφία μπορεί να υποδεικνύεται στους σπουδαστές που επιθυμούν, χωρίς να αποτελεί αντικείμενο των εξετάσεων. 3. Η Γραμματεία του ΙΕΣΟΕΛ παραλαμβάνει, αρχικά, από τους Εισηγητές χειρόγραφα ή άλλα στοιχεία και φροντίζει για τη δακτυλογράφησή τους. Η παράδοση όμως των τελικών σημειώσεων ή άλλων στοιχείων από τους Εισηγητές πρέπει να γίνεται απ ευθείας στο Διευθυντή Σπουδών εγκαίρως, λαμβανομένου υπόψη του όγκου αυτών, ώστε η Γραμματεία να έχει το περιθώριο χρόνου εκτύπωσης και διανομής τους. 4. Ο Εισηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφάνειες για τη διδασκαλία. Οι διαφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, ευανάγνωστες και όχι πυκνογραμμένες. Η Γραμματεία του ΙΕΣΟΕΛ παρέχει τις υπηρεσίες της για την κατασκευή των διαφανειών. Οι Εισηγητές όμως πρέπει να φροντίζουν αυτό εγκαίρως και όχι λίγη ώρα προ του μαθήματος. 5. Ο επιστάτης του ορόφου δεν είναι αρμόδιος για φωτοτυπίες και διαφάνειες. Μόνο σε εξαιρετικές και μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να εξυπηρετήσει για την εκτύπωση μιας διαφάνειας ή φωτοτυπίας. Άρθρο 10 Πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα 1. Ο Εισηγητής πρέπει να φροντίζει, κατά τη διδασκαλία, να αναπτύσσει ή να παραθέτει κατάλληλα πρακτικά παραδείγματα ή ασκήσεις, παράλληλα με τη θεωρητική ανάπτυξη του θέματος. 2. Η Γραμματεία παρέχει κατάλληλη υποστήριξη για την κατάρτιση τέτοιων ασκήσεων ή παραδειγμάτων, με οποιαδήποτε μορφή χρειάζονται (φωτοτυπίες, διαφάνειες), αρκεί εγκαίρως να παραδίδονται σε αυτή τα σχετικά χειρόγραφα. 3. Επισημαίνεται η ανάγκη παροχής πρακτικών παραδειγμάτων ή ασκήσεων, σύμφωνα με την ακολουθούμενη, διεθνώς, πρακτική (π.χ. ACCA, ICAEW κ.λ.π.), σε όλα ανεξαρτήτως τα μαθήματα, είτε νομικής είτε λογιστικής ή ελεγκτικής φύσης. 4. Για τις ανωτέρω πρακτικές ασκήσεις, παραδείγματα κ.λ.π. ισχύει η πρόβλεψη του άρθρου 8 για την ομοιομορφία της διδασκαλίας. Άρθρο 11 Ομαλή διεξαγωγή μαθήματος 1. Στην αίθουσα διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πρέπει να επικρατεί τάξη, ευπρέπεια και πειθαρχία. Αυτά αποτελούν αντικείμενο ευθύνης του Εισηγητή. 2. Σπουδαστές που θορυβούν ή δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος ανακαλούνται στην τάξη από τον Εισηγητή και σε περίπτωση υποτροπής αναφέρονται στο Διευθυντή Σπουδών. 8

9 3. Οποιαδήποτε ανάγωγη ή ανάρμοστη συμπεριφορά σπουδαστή προς άλλο σπουδαστή ή προς τον Εισηγητή, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πρέπει να αναφέρεται γραπτώς στο Διευθυντή Σπουδών. 4. Οι σπουδαστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αναρτημένες οδηγίες, ανακοινώσεις και υποδείξεις του προσωπικού του ΙΕΣΟΕΛ ή του ΣΟΕΛ, εφόσον βρίσκονται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου ή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ανάρμοστη συμπεριφορά αυτών προς το προσωπικό του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ή του ΣΟΕΛ πρέπει να αναφέρεται στο Διευθυντή Σπουδών. 5. Η αναφορά προς το Διευθυντή Σπουδών για τις περιπτώσεις 3 και 4 ανωτέρω μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος. 6. Ο Εισηγητής οφείλει κατά τη διάρκεια του μαθήματος να επιδεικνύει υπομονή και επιμονή ως προς το στόχο της διδασκαλίας του, χωρίς να σχολιάζει δυσμενώς την αντίληψη οποιουδήποτε σπουδαστή, αλλά μέσα στο πλαίσιο του χρόνου που διαθέτει να προσπαθεί για την καλύτερη δυνατή ανάλυση του θέματος που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον σπουδαστή. 7. Ο Εισηγητής πρέπει να προτρέπει τους σπουδαστές σε ερωτήσεις ή τη διατύπωση αποριών και γενικά να κεντρίζει το ενδιαφέρον των σπουδαστών για το μάθημα. Άρθρο 12 Εργασίες σπουδαστών Αξιολόγηση τμήματος 1. Οι Εισηγητές σε όλα ανεξαιρέτως τα γνωστικά αντικείμενα (εξαιρούμενου του αντικειμένου Λογιστικές Εφαρμογές Πληροφορικής) με βάση τη διδαχθείσα ύλη πρέπει να αναθέτουν στους σπουδαστές να εκπονήσουν κατ οίκον μια ή περισσότερες εργασίες, συνήθως μικρές σε έκταση, αλλά ουσιαστικές. 2. Οι Εισηγητές με βάση τη βαθμολόγηση αυτών των εργασιών, αλλά και το ενδιαφέρον των σπουδαστών κάθε τμήματος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων πρέπει να καταρτίζουν έκθεση αξιολόγησης των σπουδαστών του τμήματος, συμπληρώνοντας το σχετικό δελτίο, που παρατίθεται, ως υπόδειγμα, στο τέλος του παρόντος κανονισμού. 3. Οι Εισηγητές πρέπει κατά τη λήξη των μαθημάτων κάθε Γνωστικoύ Αντικείμενου σε ένα τμήμα με βάση τον ονομαστικό κατάλογο των σπουδαστών να βαθμολογούν αυτούς, κυρίως ως προς την επίδειξη ενδιαφέροντος, επιμέλειας και συμμετοχής στο μάθημα. Σχετικό υπόδειγμα παρέχεται στο τέλος του παρόντος. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των σπουδαστών των παρ. 2 και 3 του τμήματος παραδίδονται μετά το πέρας των μαθημάτων του τμήματος στο Διευθυντή Σπουδών. Άρθρο 13 Αξιολόγηση Εισηγήσεων- Αξιολόγηση Σπουδαστών 1. Κατά τη διάρκεια του προτελευταίου μαθήματος κάθε γνωστικού αντικειμένου παραδίδεται στους σπουδαστές σχετικό έντυπο 9

10 αξιολόγησης. Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τους σπουδαστές και να παραδοθεί στο τελευταίο μάθημα πριν από την ώρα αποχώρησής τους, υπογράφοντας παράλληλα στο σχετικό παρουσιολόγιο. 2. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται ανώνυμα και τοποθετείται σε ειδικό κουτί, που βρίσκεται στην έδρα. Υπόδειγμα του εντύπου παρατίθεται στο τέλος του παρόντος Κανονισμού. 3. Τα έντυπα αυτά συγκεντρώνονται και τοποθετούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΕΣΟΕΛ σε ειδικό φάκελο με τις απαραίτητες εξωτερικές ενδείξεις και παραδίδονται στο Διευθυντή Σπουδών. 4. Ο Διευθυντής Σπουδών συντάσσει σχετική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα ανωτέρω έντυπα. Δε λαμβάνονται υπόψη το 10% των πλέον θετικών αξιολογήσεων, καθώς και το 10% των πλέον αρνητικών αξιολογήσεων. 5. Τα στοιχεία των αξιολογήσεων είναι ανακοινώσιμα στους Εισηγητές. 6. Οι Εισηγητές είναι υποχρεωμένοι κατά το τελευταίο μάθημα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο να βαθμολογούν τους σπουδαστές με βάση ονομαστικό κατάλογο για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους στο μάθημα, σύμφωνα με το παρατιθέμενο υπόδειγμα στο τέλος του παρόντος. 7. Οι ανωτέρω ονομαστικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος ενημερώνει με έκθεσή του το Δ.Σ. του ΙΕΣΟΕΛ, όπως και αν χρειαστεί κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΙΕΣΟΕΛ και την εταιρεία στην οποία απασχολείται ο σπουδαστής. 8. Οι ανωτέρω βαθμολογικοί πίνακες τίθενται υπόψη και του Δ.Σ. του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Άρθρο 14 Συμμετοχή στις εξετάσεις 1. Οι Εισηγητές είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν το διορισμό τους ως θεματοθετών ή και εξεταστών τουλάχιστον για την περίοδο εξετάσεων που ακολουθεί μετά τη λήξη της ακαδημαϊκής περιόδου. 2. Ο διορισμός τους ως θεματοθετών ή και εξεταστών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ αλλά εγκρίνεται από το Εποπτικο Συμβούλιο του ΣΟΕΛ και την Επιτροπή των Εξετάσεων και γνωστοποιείται σε αυτούς από το Διευθυντή Σπουδών. Στο έγγραφο γνωστοποίησης του διορισμού αναφέρονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες με τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Άρθρο 15 Επιτήρηση προσέλευσης και αποχώρησης σπουδαστών 1. Οι Εισηγητές πρέπει να επιτηρούν διακριτικά, αλλά άμεσα, την προσέλευση και αποχώρηση των σπουδαστών (Δελτίο παρουσιών), ανεξάρτητα από τις σχετικές ενέργειες του αρμόδιου υπαλλήλου του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης. 10

11 2. Οι Εισηγητές πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλογο των σπουδαστών κάθε τμήματος και να καταχωρούν σε αυτό το βαθμό αξιολόγησης κάθε σπουδαστή, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 12 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος. Άρθρο 16 Οδηγίες για τις εξετάσεις 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να διδάσκονται στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. για την επαγγελματική κατάρτιση των μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. περιλαμβάνονται σε 16 Τομείς Γνώσεων. 2. Κάθε Τομέας Γνώσεων μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Γνωστικά Αντικείμενα. 3. Κάθε Γνωστικό Αντικείμενο διδάσκεται από έναν εισηγητή ή και περισσότερους, εφόσον λειτουργούν περισσότερα τμήματα διδασκαλίας ή ανακύπτουν θέματα ειδικών γνώσεων σε ένα γνωστικό αντικείμενο. 4. Κάθε σπουδαστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. παρακολουθεί τους προαναφερόμενους 16 Τομείς Γνώσεων σε προγράμματα διδασκαλίας διάρκειας περίπου 800 διδακτικών ωρών κατανεμομένων σε δύο (2) έτη σπουδών. 5. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούλιο και Δεκέμβριο). 6. Εξετάζεται κάθε Τομέας Γνώσεων ξεχωριστά. Κάθε Τομέας Γνώσεων περιλαμβάνει ένα ή δύο γνωστικά αντικείμενα. Εξαίρεση αποτελεί ο Τομέας Γνώσεων «Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων» (πρώην «Λογιστική Τυποποίηση») στον οποίο περιλαμβάνονται τέσσερα γνωστικά αντικείμενα, αλλά εξετάζονται ανά δύο ξεχωριστά. 7. Τομέας Γνώσεων με ένα Γνωστικό Αντικείμενο περιλαμβάνει 4 θέματα εξετάσεων. Ο χρόνος της εξέτασης κάθε Τομέα είναι τρεις (3) ώρες εκτός των Τομέων Γνώσεων «Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα» (πρώην «Λογιστική 1») και «Ελεγκτική» (πρώην «Ελεγκτική 1+2») όπου ο χρόνος εξέτασης είναι 4 ώρες, εφόσον εξετάζονται αμφότερα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και του Τομέα Γνώσεων «Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι» όπου ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες. Ο χρόνος εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στον παρατιθέμενο αναλυτικό πίνακα «Νέοι τομείς γνώσεων και γνωστικά αντικείμενα». 11

12 8. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο ορίζονται δύο (2) θεματοθέτες, που καταρτίζουν τα προς εξέταση θέματα σε τρεις πλήρεις διαφορετικές σειρές. Αν η εξέταση αφορά σε τομέα γνώσεων με ένα γνωστικό αντικείμενο καταρτίζονται 4 θέματα. Αν αφορά σε τομέα γνώσεων με δύο (2) γνωστικά αντικείμενα καταρτίζονται δύο (2) θέματα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Τα θέματα κάθε γνωστικού αντικειμένου εκτυπώνονται ξεχωριστά. Κατά την ημέρα των εξετάσεων παραδίδονται στους εξεταζόμενους μόνο τα θέματα των γνωστικών αντικειμένων που εξετάζεται ο καθένας. Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας τομέων γνώσεων και γνωστικών αντικειμένων. Νέοι Τομείς Γνώσεων και Γνωστικά Αντικείμενα (σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3693/2008) 1. (α) 2. (β) Τομείς Γνώσεων Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (Λογιστική 1) Ελεγκτική (Ελεγκτική 1+2) 3. (γ) Φορολογία Ι 4. (δ) 5. (ε) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο Εργατικό Δίκαιο Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι Γνωστικά αντικείμενα 1. Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική Βασικές Λογιστικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 2. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικό πλαίσιο και πρότυπα κατάρτισης ατομικών οικονομικών καταστάσεων 1. Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή Νομικό πλαίσιο και πρότυπα ελέγχου ατομικών οικονομικών καταστάσεων Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής 2. Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος 1. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 1. Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου 2. Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου Ώρες διδασκαλίας Ώρες Εξέτασης Αντικει Τομέα μένου Συντελεστής Βαρύτητας 3 0,8 3 0,5 Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής ,5 12

13 6. (στ) 7. (ζ) 8. (η) 9. (θ) 10. (ι) 11. (ια) 12. (ιβ) 13. (ιγ) 14. (ιδ) Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης Εταιρικό Πτωχευτικό Δίκαιο Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (Λογιστική 2) Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων (Λογιστική Τυποποίηση) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Ελεγκτική 3) Χρηματοοικονομική ανάλυση (Λογιστική 3) 1. Οικονομική Επιχειρήσεων Πολιτική Οικονομία 2. Διεθνής Οικονομία 1. Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων 2. Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 1. Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου 2. Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική) 1. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου τομέα 2. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών 3. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 4. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων ,5 3 0,5 3 0, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Θεωρία και εφαρμοσμένη ελεγκτική Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία 1. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 2. Καταστάσεις ταμειακών ροών , (ιε) Φορολογία ΙΙ 16. (ιστ) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Λογιστική 4) 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 2. Φορολογία Νομικών Προσώπων Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Νομικό πλαίσιο και πρότυπα σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων , Σύνολο συντελεστών Η αμοιβή των θεματοθετών που καταρτίζουν τα θέματα καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. 13

14 10. Οι θεματοθέτες υποχρεούνται να καταρτίσουν και τις πλήρεις απαντήσεις στα θέματα που καταρτίζουν, τις οποίες παραδίδουν στη Γραμματεία του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 11. Εξεταστές ενός τομέα γνώσεων ορίζονται (2) δύο από τους Εισηγητές του Τομέα, που μπορεί να είναι και θεματοθέτες. 12. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού γίνεται από τους εξεταστές με βάση τις απαντήσεις που έχουν καταρτίσει οι θεματοθέτες. Η βαθμολόγηση γίνεται για κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά από (0) μηδέν μέχρι (20) είκοσι. Περισσότερες οδηγίες για τις εξετάσεις παρατίθενται στον Κανονισμό Επαγγελματικών Εξετάσεων του ΣΟΕΛ. Άρθρο 17 Συνεργασία με Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Το ΣΟΕΛ και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας για τη διεξαγωγή από κοινού προγράμματος MASTER στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. 2. Τα μαθήματα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MASTER του ΕΚΠΑ διεξάγονται από το Διδακτικό Προσωπικό του ΕΚΠΑ, ορισμένα όμως γνωστικά αντικείμενα ανατίθενται στο ΣΟΕΛ, κατά το πρόγραμμα του ΕΚΠΑ. 3. Οι εξετάσεις για το MASTER διενεργούνται από το ΕΚΠΑ. 4. Το ΕΚΠΑ έχει αποδεχθεί ότι οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακής κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ μπορεί να αποκτήσουν το MASTER δίνοντας εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό γνωστικών αντικειμένων στο ΕΚΠΑ. Οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζονται από το ΕΚΠΑ και ανακοινώνονται. Άρθρο 18 Συμπλήρωση Τροποποίηση Ισχύς του Κανονισμού 1. Ο Κανονισμός αυτός συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Ο αρχικός Κανονισμός καταρτίστηκε και τέθηκε σε ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου Στη συνέχεια έγιναν ορισμένες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του Κανονισμού αυτού με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ. 14

15 ελτίο Αξιολογήσεως Ενδιαφέροντος, Επιμέλειας και Συμμετοχής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Γνωστικό Αντικείμενο: Εισηγητής :... Τμήμα : Ημερομηνία :.. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 9-10 άριστη, 7-8 καλή, 5-6 μέτρια και 0-4 κακή ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ/ Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΗ

16 Υπογραφή Εισηγητή: 16

17 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Παρακαλούμε να απαντήσετε στο κατωτέρω Ερωτηματολόγιο με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, θέτοντας καταλλήλως την ένδειξη Χ. Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου αυτού θα αποτελέσει τη βάση για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ. α. Στοιχεία Εισηγητή και Γνωστικού Αντικειμένου Ονοματεπώνυμο Εισηγητή :. Ονοματεπώνυμο βοηθού εισηγητή *¹ :. Γνωστικό αντικείμενο :. Έτος σπουδών :. Τμήμα :. Τόπος εισηγήσεων :. β. Αξιολόγηση Εισηγητή 1. Πώς αξιολογείτε τον Εισηγητή από πλευράς γνώσης του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 2. Πώς αξιολογείτε την προσπάθεια του Εισηγητή για τη θεωρητική κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστη 4 καλή 3 Καλή 2 Μέτρια 1 Κακή 3. Πώς αξιολογείτε την προσπάθεια του Εισηγητή για την πρακτική κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστη 4 καλή 3 Καλή 2 Μέτρια 1 Κακή 4. Πώς αξιολογείτε τη διδασκαλία και γενικότερα την προσπάθεια του Εισηγητή για να κατανοήσετε τα θέματα του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστη 4 καλή 3 Καλή 2 Μέτρια 1 Κακή 5. Υπάρχουν θέματα του γνωστικού αντικειμένου που δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς κατά τη γνώμη σας; 5-4 Κανένα 3 Ελάχιστα 2 Μερικά 1 Πολλά Ελάχιστα Μερικά Πολλά = 1-2 θέματα = 2-3 θέματα = άνω των 5 θεμάτων Παρακαλούμε, αναφέρατε, συνοπτικά, τα θέματα που δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς κατά τη γνώμη σας: *1: Συμπληρώνεται μόνο όταν έχει ορισθεί και βοηθός εισηγητή 17

18 6. Πώς αξιολογείτε τον Εισηγητή από πλευράς μεταδοτικότητας των γνώσεων; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 7. Πώς αξιολογείτε τον Εισηγητή από πλευράς επικοινωνίας με τους σπουδαστές; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 8. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο Εισηγητής; 5-4 ΟΧΙ 3 Όχι, αλλά απαιτείται να βελτιωθεί 2-1 ΝΑΙ Παρακαλούμε, αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους που πρέπει να αλλάξει ο εισηγητής ή τους τομείς που απαιτείται να βελτιωθεί: γ. Αξιολόγηση βοηθού Εισηγητή (συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει βοηθός εισηγητή) 9. Πώς αξιολογείτε το βοηθό εισηγητή από πλευράς θεωρητικής και πρακτικής γνώσης του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 10. Πώς αξιολογείτε το βοηθό εισηγητή από πλευράς μεταδοτικότητας γνώσεων και επικοινωνίας με τους σπουδαστές; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 11. Πιστεύετε ότι ο βοηθός εισηγητή μπορεί να αναλάβει ως εισηγητής στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο; 5-4 ΝΑΙ 3 Ναι, αλλά πρέπει να βελτιωθεί 2-1 ΟΧΙ Παρακαλούμε, αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους που ο βοηθός εισηγητή δεν μπορεί να αναλάβει ως εισηγητής ή τους τομείς που πρέπει να βελτιωθεί: 18

19 δ. Αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου και λοιπά στοιχεία 12. Παρακολουθήσατε τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου: 5-4 Χωρίς απουσίες 3 Λίγες απουσίες 2 Αρκετές απουσίες 1 Πολλές απουσίες Λίγες απουσίες Αρκετές απουσίες Πολλές απουσίες = έως 10% του συνόλου των ωρών του μαθήματος = 10% 20 % του συνόλου των ωρών του μαθήματος = άνω του 20% του συνόλου των ωρών του μαθήματος 13. Θεωρείτε ότι το γνωστικό αντικείμενο είναι γενικά: 5-4 εύκολο 3 Εύκολο 2 Δύσκολο 1 δύσκολο 14. Θεωρείτε ότι το γνωστικό αντικείμενο είναι για το επάγγελμά σας: 5 Αναγκαίο 4 χρήσιμο 3 Χρήσιμο 2 Αδιάφορο 1 Άχρηστο 15. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ βοηθά στην απόκτηση νέων τεχνικών γνώσεων, καθώς και στη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων; 5 Πάρα πολύ 4 3 Αρκετά 2 Λίγο 1 Καθόλου 16. Οι γνώσεις που αποκτήσατε είναι αξιοποιήσιμες στην εργασία σας; 5 Πάρα πολύ 4 3 Αρκετά 2 Λίγο 1 Καθόλου 17. Σε ποιο βαθμό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας; 5 Πάρα πολύ 4 3 Αρκετά 2 Λίγο 1 Καθόλου 18. Θα προτείνατε σε άλλους συναδέλφους σας ή τρίτους να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ; ΝΑΙ 2-1 ΟΧΙ Παρακαλούμε, να χρησιμοποιήσετε τον κατωτέρω χώρο για ό,τι επί πλέον υποδείξεις ή παρατηρήσεις θα θέλατε να επισημάνετε σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΙΕΣΟΕΛ: Ημερομηνία:... Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. Οργάνωση των επαγγελματικών εξετάσεων 1. Οι επαγγελματικές εξετάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΑΘΗΝΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής τ ω ν Ε παγγελματικών Εξε τ ά σ εων

Οδηγίες Διεξαγωγής τ ω ν Ε παγγελματικών Εξε τ ά σ εων Οδηγίες Διεξαγωγής τ ω ν Ε παγγελματικών Εξε τ ά σ εων Α. Οργάνωση των επαγγελματικών εξετάσεων 1. Οι επαγγελματικές εξετάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς το Έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς το Έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό 1 ΤΜΗΜΑ ΠΜ & ΜΤΓ 12 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς το Έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ και σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα εξετάσεων... 2 2. Οργάνωση εξετάσεων... 2 3. Διεξαγωγή εξετάσεων... 3 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων 1 1. Θέματα εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις - Όργανα Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα, 2 2-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων του 1 ου ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πρώτη ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων του 1 ου ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1 ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πρώτη ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων του 1 ου ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Θέματα: Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών Εσωτερικός κανονισμός του σχολείου Αρχαία ελληνική γλώσσα & γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε κυκλώστε έναν αριθμό ανάλογα με το πόσο ικανοποιημένοι είστε Πόσο ικανοποιημένος-η είστε από:

Παρακαλούμε κυκλώστε έναν αριθμό ανάλογα με το πόσο ικανοποιημένοι είστε Πόσο ικανοποιημένος-η είστε από: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ A) ΓΕΝΙΚΑ (Παρακαλούμε δώστε την απάντηση σας τοποθετώντας ένα Χ ) 1) Φύλο : Άνδρας Γυναίκα 2) Τόπος Μονίμου διαμονής. 3) Έτος εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Oι τελειόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016 Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136 Ε-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000 Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

28 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

28 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Λογιστική" 28 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ΔΔΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κωδικός.210 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 5 1 ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή του τρόπου υλοποίησης της µάθησης στο Τµήµα και της καταγραφής του εκπαιδευτικού έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρµόζεται για όλα τα µαθήµατα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ Νομοθεσία. Παρατηρήσεις για τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων, περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2008. Προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάρτιος 2015 Εισαγωγή Η διανομή των ερωτηματολογίων που

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ι.- όσον αφορά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ), οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες, ως ακολουθεί:

Ι.- όσον αφορά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ), οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες, ως ακολουθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα