Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011

2 2

3 3

4 Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών έχουν συστήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) προκειμένου να παράσχουν μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νεοεισερχόμενα στο Ελεγκτικό Επάγγελμα μέλη, αλλά και σε όσα στελέχη των επιχειρήσεων επιθυμούν να λάβουν μια τέτοια εκπαίδευση. Το ΙΕΣΟΕΛ έχει επίσης ως σκοπό την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων Επιμόρφωσης, Εξειδίκευσης και Συνεχούς Εκπαίδευσης των απασχολούμενων στο Ελεγκτικό και Λογιστικό επάγγελμα. Στο ΙΕΣΟΕΛ έχει ανατεθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών η διοργάνωση των Επαγγελματικών Εξετάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι σπουδές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΙΕΣΟΕΛ διαρκούν δύο (2) έτη, με 400 ώρες Εκπαίδευσης κάθε έτος και σε σύνολο 800 περίπου ώρες και για τα δύο έτη. Σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπαίδευση και μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται Τίτλος Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, ενώ οι εξετάσεις σε αυτό διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. ή και του Δ.Σ. του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., και οπωσδήποτε σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού ο οποίος αφορά όσους διδάσκουν στο ΙΕΣΟΕΛ. 4

5 Άρθρο 1 Διορισμός Εισηγητή Ο Εισηγητής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών, με βάση αίτηση του Εισηγητή και το απαραίτητο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα αυτού. Η αίτηση για διορισμό υποβάλλεται στη Γραμματεία Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αρχής γενομένης από την εκπαιδευτική περίοδο , το ανώτατο όριο ηλικίας για τους εισηγητές του ΙΕΣΟΕΛ είναι τα 70 έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί, κατόπιν προτάσεως του Διευθυντή Σπουδών, μέχρι το 73 ο έτος της ηλικίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ μπορεί να διορίζει και αναπληρωματικό εισηγητή σε ορισμένα μαθήματα ή βοηθό εισηγητή ειδικότερα στην περίπτωση προώθησης νέων εισηγητών στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών. Άρθρο 2 Διάρκεια Διορισμού Εισηγητή 1. Ο διορισμός του Εισηγητή καλύπτει τη διάρκεια μιας ακαδημαϊκής περιόδου. Η ανανέωση του διορισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ είτε με ειδική απόφαση είτε με την απόφαση που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αντικαταστήσει έναν εισηγητή με έναν άλλο και κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής περιόδου. Άρθρο 3 Γνωστοποίηση διορισμού ή μεταβολής Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ με την έγκριση του διορισμού του Εισηγητή ή οποιασδήποτε μεταβολής στους Εισηγητές εξουσιοδοτεί συγχρόνως και το Διευθυντή Σπουδών να προβαίνει στις δέουσες γνωστοποιήσεις. Άρθρο 4 Αποδοχή διορισμού ή μεταβολής Ο Εισηγητής προς τον οποίο γνωστοποιείται διορισμός ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή είναι υποχρεωμένος να απαντήσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επιστολή γνωστοποίησης. Αν ο Εισηγητής δεν ανταποκριθεί, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεσμεύεται από το διορισμό και μπορεί να προχωρήσει στο διορισμό άλλου Εισηγητή. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει και άλλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος. Άρθρο 5 Παρουσίες Αμοιβές 1. Ο Εισηγητής είναι υποχρεωμένος, δίδοντας το παράδειγμα στους σπουδαστές, να τηρεί αυστηρά το ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων και να προσέρχεται εγκαίρως στο εκπαιδευτικό κέντρο του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 5

6 Καποδιστρίου 28, Αθήνα ή στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, πρέπει να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ακριβή ώρα έναρξης του μαθήματος, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή όπως ορίζει τυχόν ειδικό ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων. 2. Ο Εισηγητής αμείβεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η ωριαία αμοιβή του Εισηγητή, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, το οποίο λαμβάνει υπόψη ιδιαιτέρως τυχόν τίτλους πανεπιστημιακής διδασκαλίας [Διδάκτορας, Λέκτορας, Επίκουρος, Αναπληρωτής, Τακτικός καθηγητής Α.Ε.Ι.] 3. Η εκκαθάριση των αμοιβών γίνεται από το Λογιστήριο του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης μέσα στο πρώτο 15θήμερο κάθε επόμενου μήνα για τις ώρες διδασκαλίας του προηγούμενου μήνα. Οι υπόχρεοι κατά τον Κ.Β.Σ. Εισηγητές πρέπει να εκδίδουν και να παραδίδουν στο Λογιστήριο εγκαίρως πριν την καταβολή των αμοιβών του μήνα το απαραίτητο φορολογικό στοιχείο (θεωρημένη απόδειξη). 4. Ο Εισηγητής πρέπει να προσυπογράφει το Δελτίο Παρουσίας των Σπουδαστών, ώστε το Λογιστήριο να προβαίνει σε υπολογισμό των αμοιβών του, χωρίς καθυστερήσεις ή αμφιβολίες για τις ώρες παρουσίας του Εισηγητή. 5. Επισημαίνεται η υποχρέωση κοσμίας εμφάνισης και συμπεριφοράς του Εισηγητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο ΙΕΣΟΕΛ. Άρθρο 6 Προσωπική Παρουσία 1. Ο Εισηγητής είναι υποχρεωμένος να διδάσκει αυτοπροσώπως και δεν έχει το δικαίωμα να αποστέλλει άλλο πρόσωπο σε αντικατάσταση. Για οποιοδήποτε κώλυμμα, πρέπει εγκαίρως και εγγράφως να απευθύνεται στη Διεύθυνση Σπουδών υποδεικνύοντας και την κατά τη γνώμη του ενδεδειγμένη λύση. Η αντικατάστασή του ή η τροποποίηση του προγράμματος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή Σπουδών. 2. Σε περίπτωση ασθενείας, ο Εισηγητής πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο και προσφορότερο για αυτόν, προς άμεση τηλεφωνική ειδοποίηση της Γραμματείας του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης. Άρθρο 7 Διεξαγωγή του μαθήματος 1. Ο Εισηγητής πρέπει να διδάσκει το μάθημα για το οποίο έχει διοριστεί με βάση την ύλη που περιγράφεται λεπτομερώς στον Κανονισμό Εξετάσεων του ΣΟΕΛ. Η ύλη πρέπει να καλύπτεται στο χρόνο που ορίζει το πρόγραμμα. 2. Η διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή πρακτικά παραδείγματα, ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητό το μάθημα. Η διδασκαλία πρέπει να περιορίζεται στο διδακτέο γνωστικό αντικείμενο και να μην αναφέρεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα ή 6

7 και άλλα θέματα, εκτός διδακτέας ύλης του συγκεκριμένου διδακτέου γνωστικού αντικειμένου. 3. Επισημαίνεται η υποχρέωση του Εισηγητή, για την επαρκή και κατάλληλη προετοιμασία του θέματος που θα αναπτύξει, κάθε φορά, στους σπουδαστές. Άρθρο 8 Ομοιομορφία διδασκαλίας 1. Οι Εισηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου πρέπει να συνεργάζονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών: (α) για την κατάρτιση των σημειώσεων ή την υπόδειξη του κατάλληλου βιβλίου (β) για την ομοιόμορφη διεξαγωγή της διδασκαλίας, τουλάχιστον από άποψης πρακτικών παραδειγμάτων, ασκήσεων, εργασιών κατ οίκον κ.λ.π, αλλά και σειράς της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου. 2. Αποτελεί υποχρέωση των Εισηγητών για την ανάπτυξη της μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας στη διδασκαλία του ιδίου γνωστικού αντικειμένου. Η πρωτοβουλία για την ύπαρξη συνεργασίας και συνεννόησης ανατίθεται σε οριζόμενο από το Διευθυντή Σπουδών Εισηγητή. 3. Ιδιαίτερη υποχρέωση του προαναφερόμενου Εισηγητή αποτελεί το έργο του συντονισμού, συνεργασίας κ.λ.π. μεταξύ όλων των εισηγητών του ιδίου γνωστικού αντικειμένου. Για κάθε πρόβλημα απευθύνεται στο Διευθυντή Σπουδών. 4. Ο Διευθυντής Σπουδών μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις για την έλλειψη ομοιομορφίας, συντονισμού, συνεργασίας κ.λ.π. από τον ορισθέντα Εισηγητή. Ο Διευθυντής είναι εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος. Άρθρο 9 Σημειώσεις Βιβλία Διαφάνειες 1. Ο Εισηγητής είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει και να παραδώσει εγκαίρως στους σπουδαστές και κατά προτίμηση με την έναρξη των μαθημάτων, πλήρεις και επαρκείς σημειώσεις για το διδακτέο γνωστικό αντικείμενο ή να υποδείξει κατάλληλο βιβλίο, που καλύπτει τη διδακτέα ύλη. Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται να καταρτιστούν σημειώσεις είτε να υποδειχθεί κατάλληλο βιβλίο, πρέπει να υπάρχει ομοφωνία όλων όσων διδάσκουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Η πρωτοβουλία για την ύπαρξη ομοφωνίας όλων των διδασκόντων το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ανήκει στον ορισθέντα Εισηγητή για το συντονισμό της διδασκαλίας. Κάθε διαφωνία ή πρόβλημα αναφέρεται στο Διευθυντή των Σπουδών για την εξεύρεση λύσης. 7

8 2. Η γραπτή ομοφωνία των διδασκόντων για τις σημειώσεις ή και το υποδεικνυόμενο βιβλίο προσκομίζεται στο Διευθυντή Σπουδών, πριν από τη διανομή των σημειώσεων ή την αγορά του βιβλίου. Πρόσθετη βιβλιογραφία μπορεί να υποδεικνύεται στους σπουδαστές που επιθυμούν, χωρίς να αποτελεί αντικείμενο των εξετάσεων. 3. Η Γραμματεία του ΙΕΣΟΕΛ παραλαμβάνει, αρχικά, από τους Εισηγητές χειρόγραφα ή άλλα στοιχεία και φροντίζει για τη δακτυλογράφησή τους. Η παράδοση όμως των τελικών σημειώσεων ή άλλων στοιχείων από τους Εισηγητές πρέπει να γίνεται απ ευθείας στο Διευθυντή Σπουδών εγκαίρως, λαμβανομένου υπόψη του όγκου αυτών, ώστε η Γραμματεία να έχει το περιθώριο χρόνου εκτύπωσης και διανομής τους. 4. Ο Εισηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφάνειες για τη διδασκαλία. Οι διαφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, ευανάγνωστες και όχι πυκνογραμμένες. Η Γραμματεία του ΙΕΣΟΕΛ παρέχει τις υπηρεσίες της για την κατασκευή των διαφανειών. Οι Εισηγητές όμως πρέπει να φροντίζουν αυτό εγκαίρως και όχι λίγη ώρα προ του μαθήματος. 5. Ο επιστάτης του ορόφου δεν είναι αρμόδιος για φωτοτυπίες και διαφάνειες. Μόνο σε εξαιρετικές και μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να εξυπηρετήσει για την εκτύπωση μιας διαφάνειας ή φωτοτυπίας. Άρθρο 10 Πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα 1. Ο Εισηγητής πρέπει να φροντίζει, κατά τη διδασκαλία, να αναπτύσσει ή να παραθέτει κατάλληλα πρακτικά παραδείγματα ή ασκήσεις, παράλληλα με τη θεωρητική ανάπτυξη του θέματος. 2. Η Γραμματεία παρέχει κατάλληλη υποστήριξη για την κατάρτιση τέτοιων ασκήσεων ή παραδειγμάτων, με οποιαδήποτε μορφή χρειάζονται (φωτοτυπίες, διαφάνειες), αρκεί εγκαίρως να παραδίδονται σε αυτή τα σχετικά χειρόγραφα. 3. Επισημαίνεται η ανάγκη παροχής πρακτικών παραδειγμάτων ή ασκήσεων, σύμφωνα με την ακολουθούμενη, διεθνώς, πρακτική (π.χ. ACCA, ICAEW κ.λ.π.), σε όλα ανεξαρτήτως τα μαθήματα, είτε νομικής είτε λογιστικής ή ελεγκτικής φύσης. 4. Για τις ανωτέρω πρακτικές ασκήσεις, παραδείγματα κ.λ.π. ισχύει η πρόβλεψη του άρθρου 8 για την ομοιομορφία της διδασκαλίας. Άρθρο 11 Ομαλή διεξαγωγή μαθήματος 1. Στην αίθουσα διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πρέπει να επικρατεί τάξη, ευπρέπεια και πειθαρχία. Αυτά αποτελούν αντικείμενο ευθύνης του Εισηγητή. 2. Σπουδαστές που θορυβούν ή δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος ανακαλούνται στην τάξη από τον Εισηγητή και σε περίπτωση υποτροπής αναφέρονται στο Διευθυντή Σπουδών. 8

9 3. Οποιαδήποτε ανάγωγη ή ανάρμοστη συμπεριφορά σπουδαστή προς άλλο σπουδαστή ή προς τον Εισηγητή, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πρέπει να αναφέρεται γραπτώς στο Διευθυντή Σπουδών. 4. Οι σπουδαστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αναρτημένες οδηγίες, ανακοινώσεις και υποδείξεις του προσωπικού του ΙΕΣΟΕΛ ή του ΣΟΕΛ, εφόσον βρίσκονται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου ή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ανάρμοστη συμπεριφορά αυτών προς το προσωπικό του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ή του ΣΟΕΛ πρέπει να αναφέρεται στο Διευθυντή Σπουδών. 5. Η αναφορά προς το Διευθυντή Σπουδών για τις περιπτώσεις 3 και 4 ανωτέρω μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος. 6. Ο Εισηγητής οφείλει κατά τη διάρκεια του μαθήματος να επιδεικνύει υπομονή και επιμονή ως προς το στόχο της διδασκαλίας του, χωρίς να σχολιάζει δυσμενώς την αντίληψη οποιουδήποτε σπουδαστή, αλλά μέσα στο πλαίσιο του χρόνου που διαθέτει να προσπαθεί για την καλύτερη δυνατή ανάλυση του θέματος που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον σπουδαστή. 7. Ο Εισηγητής πρέπει να προτρέπει τους σπουδαστές σε ερωτήσεις ή τη διατύπωση αποριών και γενικά να κεντρίζει το ενδιαφέρον των σπουδαστών για το μάθημα. Άρθρο 12 Εργασίες σπουδαστών Αξιολόγηση τμήματος 1. Οι Εισηγητές σε όλα ανεξαιρέτως τα γνωστικά αντικείμενα (εξαιρούμενου του αντικειμένου Λογιστικές Εφαρμογές Πληροφορικής) με βάση τη διδαχθείσα ύλη πρέπει να αναθέτουν στους σπουδαστές να εκπονήσουν κατ οίκον μια ή περισσότερες εργασίες, συνήθως μικρές σε έκταση, αλλά ουσιαστικές. 2. Οι Εισηγητές με βάση τη βαθμολόγηση αυτών των εργασιών, αλλά και το ενδιαφέρον των σπουδαστών κάθε τμήματος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων πρέπει να καταρτίζουν έκθεση αξιολόγησης των σπουδαστών του τμήματος, συμπληρώνοντας το σχετικό δελτίο, που παρατίθεται, ως υπόδειγμα, στο τέλος του παρόντος κανονισμού. 3. Οι Εισηγητές πρέπει κατά τη λήξη των μαθημάτων κάθε Γνωστικoύ Αντικείμενου σε ένα τμήμα με βάση τον ονομαστικό κατάλογο των σπουδαστών να βαθμολογούν αυτούς, κυρίως ως προς την επίδειξη ενδιαφέροντος, επιμέλειας και συμμετοχής στο μάθημα. Σχετικό υπόδειγμα παρέχεται στο τέλος του παρόντος. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των σπουδαστών των παρ. 2 και 3 του τμήματος παραδίδονται μετά το πέρας των μαθημάτων του τμήματος στο Διευθυντή Σπουδών. Άρθρο 13 Αξιολόγηση Εισηγήσεων- Αξιολόγηση Σπουδαστών 1. Κατά τη διάρκεια του προτελευταίου μαθήματος κάθε γνωστικού αντικειμένου παραδίδεται στους σπουδαστές σχετικό έντυπο 9

10 αξιολόγησης. Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τους σπουδαστές και να παραδοθεί στο τελευταίο μάθημα πριν από την ώρα αποχώρησής τους, υπογράφοντας παράλληλα στο σχετικό παρουσιολόγιο. 2. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται ανώνυμα και τοποθετείται σε ειδικό κουτί, που βρίσκεται στην έδρα. Υπόδειγμα του εντύπου παρατίθεται στο τέλος του παρόντος Κανονισμού. 3. Τα έντυπα αυτά συγκεντρώνονται και τοποθετούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΕΣΟΕΛ σε ειδικό φάκελο με τις απαραίτητες εξωτερικές ενδείξεις και παραδίδονται στο Διευθυντή Σπουδών. 4. Ο Διευθυντής Σπουδών συντάσσει σχετική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα ανωτέρω έντυπα. Δε λαμβάνονται υπόψη το 10% των πλέον θετικών αξιολογήσεων, καθώς και το 10% των πλέον αρνητικών αξιολογήσεων. 5. Τα στοιχεία των αξιολογήσεων είναι ανακοινώσιμα στους Εισηγητές. 6. Οι Εισηγητές είναι υποχρεωμένοι κατά το τελευταίο μάθημα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο να βαθμολογούν τους σπουδαστές με βάση ονομαστικό κατάλογο για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους στο μάθημα, σύμφωνα με το παρατιθέμενο υπόδειγμα στο τέλος του παρόντος. 7. Οι ανωτέρω ονομαστικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος ενημερώνει με έκθεσή του το Δ.Σ. του ΙΕΣΟΕΛ, όπως και αν χρειαστεί κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΙΕΣΟΕΛ και την εταιρεία στην οποία απασχολείται ο σπουδαστής. 8. Οι ανωτέρω βαθμολογικοί πίνακες τίθενται υπόψη και του Δ.Σ. του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Άρθρο 14 Συμμετοχή στις εξετάσεις 1. Οι Εισηγητές είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν το διορισμό τους ως θεματοθετών ή και εξεταστών τουλάχιστον για την περίοδο εξετάσεων που ακολουθεί μετά τη λήξη της ακαδημαϊκής περιόδου. 2. Ο διορισμός τους ως θεματοθετών ή και εξεταστών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ αλλά εγκρίνεται από το Εποπτικο Συμβούλιο του ΣΟΕΛ και την Επιτροπή των Εξετάσεων και γνωστοποιείται σε αυτούς από το Διευθυντή Σπουδών. Στο έγγραφο γνωστοποίησης του διορισμού αναφέρονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες με τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Άρθρο 15 Επιτήρηση προσέλευσης και αποχώρησης σπουδαστών 1. Οι Εισηγητές πρέπει να επιτηρούν διακριτικά, αλλά άμεσα, την προσέλευση και αποχώρηση των σπουδαστών (Δελτίο παρουσιών), ανεξάρτητα από τις σχετικές ενέργειες του αρμόδιου υπαλλήλου του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης. 10

11 2. Οι Εισηγητές πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλογο των σπουδαστών κάθε τμήματος και να καταχωρούν σε αυτό το βαθμό αξιολόγησης κάθε σπουδαστή, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 12 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος. Άρθρο 16 Οδηγίες για τις εξετάσεις 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να διδάσκονται στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. για την επαγγελματική κατάρτιση των μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. περιλαμβάνονται σε 16 Τομείς Γνώσεων. 2. Κάθε Τομέας Γνώσεων μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Γνωστικά Αντικείμενα. 3. Κάθε Γνωστικό Αντικείμενο διδάσκεται από έναν εισηγητή ή και περισσότερους, εφόσον λειτουργούν περισσότερα τμήματα διδασκαλίας ή ανακύπτουν θέματα ειδικών γνώσεων σε ένα γνωστικό αντικείμενο. 4. Κάθε σπουδαστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. παρακολουθεί τους προαναφερόμενους 16 Τομείς Γνώσεων σε προγράμματα διδασκαλίας διάρκειας περίπου 800 διδακτικών ωρών κατανεμομένων σε δύο (2) έτη σπουδών. 5. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούλιο και Δεκέμβριο). 6. Εξετάζεται κάθε Τομέας Γνώσεων ξεχωριστά. Κάθε Τομέας Γνώσεων περιλαμβάνει ένα ή δύο γνωστικά αντικείμενα. Εξαίρεση αποτελεί ο Τομέας Γνώσεων «Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων» (πρώην «Λογιστική Τυποποίηση») στον οποίο περιλαμβάνονται τέσσερα γνωστικά αντικείμενα, αλλά εξετάζονται ανά δύο ξεχωριστά. 7. Τομέας Γνώσεων με ένα Γνωστικό Αντικείμενο περιλαμβάνει 4 θέματα εξετάσεων. Ο χρόνος της εξέτασης κάθε Τομέα είναι τρεις (3) ώρες εκτός των Τομέων Γνώσεων «Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα» (πρώην «Λογιστική 1») και «Ελεγκτική» (πρώην «Ελεγκτική 1+2») όπου ο χρόνος εξέτασης είναι 4 ώρες, εφόσον εξετάζονται αμφότερα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και του Τομέα Γνώσεων «Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι» όπου ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες. Ο χρόνος εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στον παρατιθέμενο αναλυτικό πίνακα «Νέοι τομείς γνώσεων και γνωστικά αντικείμενα». 11

12 8. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο ορίζονται δύο (2) θεματοθέτες, που καταρτίζουν τα προς εξέταση θέματα σε τρεις πλήρεις διαφορετικές σειρές. Αν η εξέταση αφορά σε τομέα γνώσεων με ένα γνωστικό αντικείμενο καταρτίζονται 4 θέματα. Αν αφορά σε τομέα γνώσεων με δύο (2) γνωστικά αντικείμενα καταρτίζονται δύο (2) θέματα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Τα θέματα κάθε γνωστικού αντικειμένου εκτυπώνονται ξεχωριστά. Κατά την ημέρα των εξετάσεων παραδίδονται στους εξεταζόμενους μόνο τα θέματα των γνωστικών αντικειμένων που εξετάζεται ο καθένας. Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας τομέων γνώσεων και γνωστικών αντικειμένων. Νέοι Τομείς Γνώσεων και Γνωστικά Αντικείμενα (σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3693/2008) 1. (α) 2. (β) Τομείς Γνώσεων Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (Λογιστική 1) Ελεγκτική (Ελεγκτική 1+2) 3. (γ) Φορολογία Ι 4. (δ) 5. (ε) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο Εργατικό Δίκαιο Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι Γνωστικά αντικείμενα 1. Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική Βασικές Λογιστικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 2. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικό πλαίσιο και πρότυπα κατάρτισης ατομικών οικονομικών καταστάσεων 1. Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή Νομικό πλαίσιο και πρότυπα ελέγχου ατομικών οικονομικών καταστάσεων Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής 2. Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος 1. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 1. Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου 2. Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου Ώρες διδασκαλίας Ώρες Εξέτασης Αντικει Τομέα μένου Συντελεστής Βαρύτητας 3 0,8 3 0,5 Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής ,5 12

13 6. (στ) 7. (ζ) 8. (η) 9. (θ) 10. (ι) 11. (ια) 12. (ιβ) 13. (ιγ) 14. (ιδ) Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης Εταιρικό Πτωχευτικό Δίκαιο Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (Λογιστική 2) Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων (Λογιστική Τυποποίηση) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Ελεγκτική 3) Χρηματοοικονομική ανάλυση (Λογιστική 3) 1. Οικονομική Επιχειρήσεων Πολιτική Οικονομία 2. Διεθνής Οικονομία 1. Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων 2. Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 1. Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου 2. Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική) 1. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου τομέα 2. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών 3. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 4. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων ,5 3 0,5 3 0, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Θεωρία και εφαρμοσμένη ελεγκτική Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία 1. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 2. Καταστάσεις ταμειακών ροών , (ιε) Φορολογία ΙΙ 16. (ιστ) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Λογιστική 4) 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 2. Φορολογία Νομικών Προσώπων Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Νομικό πλαίσιο και πρότυπα σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων , Σύνολο συντελεστών Η αμοιβή των θεματοθετών που καταρτίζουν τα θέματα καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. 13

14 10. Οι θεματοθέτες υποχρεούνται να καταρτίσουν και τις πλήρεις απαντήσεις στα θέματα που καταρτίζουν, τις οποίες παραδίδουν στη Γραμματεία του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 11. Εξεταστές ενός τομέα γνώσεων ορίζονται (2) δύο από τους Εισηγητές του Τομέα, που μπορεί να είναι και θεματοθέτες. 12. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού γίνεται από τους εξεταστές με βάση τις απαντήσεις που έχουν καταρτίσει οι θεματοθέτες. Η βαθμολόγηση γίνεται για κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά από (0) μηδέν μέχρι (20) είκοσι. Περισσότερες οδηγίες για τις εξετάσεις παρατίθενται στον Κανονισμό Επαγγελματικών Εξετάσεων του ΣΟΕΛ. Άρθρο 17 Συνεργασία με Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Το ΣΟΕΛ και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας για τη διεξαγωγή από κοινού προγράμματος MASTER στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. 2. Τα μαθήματα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MASTER του ΕΚΠΑ διεξάγονται από το Διδακτικό Προσωπικό του ΕΚΠΑ, ορισμένα όμως γνωστικά αντικείμενα ανατίθενται στο ΣΟΕΛ, κατά το πρόγραμμα του ΕΚΠΑ. 3. Οι εξετάσεις για το MASTER διενεργούνται από το ΕΚΠΑ. 4. Το ΕΚΠΑ έχει αποδεχθεί ότι οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακής κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ μπορεί να αποκτήσουν το MASTER δίνοντας εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό γνωστικών αντικειμένων στο ΕΚΠΑ. Οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζονται από το ΕΚΠΑ και ανακοινώνονται. Άρθρο 18 Συμπλήρωση Τροποποίηση Ισχύς του Κανονισμού 1. Ο Κανονισμός αυτός συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Ο αρχικός Κανονισμός καταρτίστηκε και τέθηκε σε ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου Στη συνέχεια έγιναν ορισμένες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του Κανονισμού αυτού με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ. 14

15 ελτίο Αξιολογήσεως Ενδιαφέροντος, Επιμέλειας και Συμμετοχής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Γνωστικό Αντικείμενο: Εισηγητής :... Τμήμα : Ημερομηνία :.. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 9-10 άριστη, 7-8 καλή, 5-6 μέτρια και 0-4 κακή ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ/ Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΗ

16 Υπογραφή Εισηγητή: 16

17 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Παρακαλούμε να απαντήσετε στο κατωτέρω Ερωτηματολόγιο με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, θέτοντας καταλλήλως την ένδειξη Χ. Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου αυτού θα αποτελέσει τη βάση για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ. α. Στοιχεία Εισηγητή και Γνωστικού Αντικειμένου Ονοματεπώνυμο Εισηγητή :. Ονοματεπώνυμο βοηθού εισηγητή *¹ :. Γνωστικό αντικείμενο :. Έτος σπουδών :. Τμήμα :. Τόπος εισηγήσεων :. β. Αξιολόγηση Εισηγητή 1. Πώς αξιολογείτε τον Εισηγητή από πλευράς γνώσης του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 2. Πώς αξιολογείτε την προσπάθεια του Εισηγητή για τη θεωρητική κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστη 4 καλή 3 Καλή 2 Μέτρια 1 Κακή 3. Πώς αξιολογείτε την προσπάθεια του Εισηγητή για την πρακτική κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστη 4 καλή 3 Καλή 2 Μέτρια 1 Κακή 4. Πώς αξιολογείτε τη διδασκαλία και γενικότερα την προσπάθεια του Εισηγητή για να κατανοήσετε τα θέματα του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστη 4 καλή 3 Καλή 2 Μέτρια 1 Κακή 5. Υπάρχουν θέματα του γνωστικού αντικειμένου που δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς κατά τη γνώμη σας; 5-4 Κανένα 3 Ελάχιστα 2 Μερικά 1 Πολλά Ελάχιστα Μερικά Πολλά = 1-2 θέματα = 2-3 θέματα = άνω των 5 θεμάτων Παρακαλούμε, αναφέρατε, συνοπτικά, τα θέματα που δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς κατά τη γνώμη σας: *1: Συμπληρώνεται μόνο όταν έχει ορισθεί και βοηθός εισηγητή 17

18 6. Πώς αξιολογείτε τον Εισηγητή από πλευράς μεταδοτικότητας των γνώσεων; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 7. Πώς αξιολογείτε τον Εισηγητή από πλευράς επικοινωνίας με τους σπουδαστές; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 8. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο Εισηγητής; 5-4 ΟΧΙ 3 Όχι, αλλά απαιτείται να βελτιωθεί 2-1 ΝΑΙ Παρακαλούμε, αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους που πρέπει να αλλάξει ο εισηγητής ή τους τομείς που απαιτείται να βελτιωθεί: γ. Αξιολόγηση βοηθού Εισηγητή (συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει βοηθός εισηγητή) 9. Πώς αξιολογείτε το βοηθό εισηγητή από πλευράς θεωρητικής και πρακτικής γνώσης του γνωστικού αντικειμένου; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 10. Πώς αξιολογείτε το βοηθό εισηγητή από πλευράς μεταδοτικότητας γνώσεων και επικοινωνίας με τους σπουδαστές; 5 Άριστος 4 καλός 3 Καλός 2 Μέτριος 1 Ακατάλληλος 11. Πιστεύετε ότι ο βοηθός εισηγητή μπορεί να αναλάβει ως εισηγητής στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο; 5-4 ΝΑΙ 3 Ναι, αλλά πρέπει να βελτιωθεί 2-1 ΟΧΙ Παρακαλούμε, αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους που ο βοηθός εισηγητή δεν μπορεί να αναλάβει ως εισηγητής ή τους τομείς που πρέπει να βελτιωθεί: 18

19 δ. Αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου και λοιπά στοιχεία 12. Παρακολουθήσατε τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου: 5-4 Χωρίς απουσίες 3 Λίγες απουσίες 2 Αρκετές απουσίες 1 Πολλές απουσίες Λίγες απουσίες Αρκετές απουσίες Πολλές απουσίες = έως 10% του συνόλου των ωρών του μαθήματος = 10% 20 % του συνόλου των ωρών του μαθήματος = άνω του 20% του συνόλου των ωρών του μαθήματος 13. Θεωρείτε ότι το γνωστικό αντικείμενο είναι γενικά: 5-4 εύκολο 3 Εύκολο 2 Δύσκολο 1 δύσκολο 14. Θεωρείτε ότι το γνωστικό αντικείμενο είναι για το επάγγελμά σας: 5 Αναγκαίο 4 χρήσιμο 3 Χρήσιμο 2 Αδιάφορο 1 Άχρηστο 15. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ βοηθά στην απόκτηση νέων τεχνικών γνώσεων, καθώς και στη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων; 5 Πάρα πολύ 4 3 Αρκετά 2 Λίγο 1 Καθόλου 16. Οι γνώσεις που αποκτήσατε είναι αξιοποιήσιμες στην εργασία σας; 5 Πάρα πολύ 4 3 Αρκετά 2 Λίγο 1 Καθόλου 17. Σε ποιο βαθμό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας; 5 Πάρα πολύ 4 3 Αρκετά 2 Λίγο 1 Καθόλου 18. Θα προτείνατε σε άλλους συναδέλφους σας ή τρίτους να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ; ΝΑΙ 2-1 ΟΧΙ Παρακαλούμε, να χρησιμοποιήσετε τον κατωτέρω χώρο για ό,τι επί πλέον υποδείξεις ή παρατηρήσεις θα θέλατε να επισημάνετε σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΙΕΣΟΕΛ: Ημερομηνία:... Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. Οργάνωση των επαγγελματικών εξετάσεων 1. Οι επαγγελματικές εξετάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΑΘΗΝΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική προσφορά & Περιγραφή προγράμματος Εκπαίδευσης Ενεργειακού Επιθεωρητή (ΝΕΟ)

Οικονομική προσφορά & Περιγραφή προγράμματος Εκπαίδευσης Ενεργειακού Επιθεωρητή (ΝΕΟ) Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΧ 2321051861 ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Λογιστική ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Λογιστική ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σκοπός του Προγράμματος: Οι σύγχρονες και συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό-ασφαλιστικό-επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον Εσωτερικό Έλεγχο μια βασική λειτουργία για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έκδοση 1 Μάρτιος 2007 Σύνταξη Σέντρου Νικολέτα ΣΟ-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πότε είναι οι Ανανεώσεις Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2006/2007; 2. Πότε είναι η εξεταστική για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας Α) Σύµφωνα µε την αριθµ. Φ253/28934/Β6/30-3-2006(ΦΕΚ 391 Β ) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα