Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού Τ.Κ Αθήνα Αθήνα, 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: Πληροφορίες: Α. Γκλιάτη Τηλ Φαξ ΘΕΜΑ: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εργαλείων και Ανταλλακτικών για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 6.038,94, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 περί της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.162/2011 απόφαση του Π.Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ.φύλλου 2494/ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 3. Τον Ν.2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 5. Τη με αριθμ. 177/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση: α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης έτους 2012 και β) γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2012 των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 6. Τις με αριθμ πρωτ / & / αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. 7. Τις με αριθ. 1242/2012 & 1354/2012 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εργαλείων και Ανταλλακτικών για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού ,23 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 8. Τη με αριθ. 1582/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επανάληψη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εργαλείων και Ανταλλακτικών της 1 ης και 3 ης Ομάδας του Παραρτήματος Α για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 6.038,94 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2 ΚΑΛΕΙ τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών στο γραφείο 311, 3ος όροφος, τηλέφωνο , φαξ , Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη και ώρες , έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια Εργαλείων και Ανταλλακτικών για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 6.038,94 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του συμμετέχοντος από την οποία θα προκύπτει για ποια/ποιες ομάδα/ες ειδών κάνει προσφορά. 2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του συμμετέχοντος από την οποία θα προκύπτει ότι: - αναλαμβάνει να προμηθεύσει όλα τα είδη της/των ομάδας/ων ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α για τα/τις οποία/ες κάνει προσφορά. - όλα τα είδη θα τηρούν τις προδιαγραφές όπου αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Εργαλείων και Ανταλλακτικών του Παραρτήματος Α. Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σε σημείο που θα υποδειχτεί γραπτώς ή προφορικώς από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Μεσογείων 156, Χολαργός, κατόπιν γραπτής ή προφορικής ή με φαξ παραγγελίας. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 3. Πρακτικό Παραλαβής και Υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις: -Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, -ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. -0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α / )

3 Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ του Ε.Φ του προϋπολογισμού 2012 της Περιφέρειας Αττικής. Προμηθευτής θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια όλων των ειδών της ομάδας ή/και των ομάδων για την/τις οποία/ες έχει δηλώσει ότι θα κάνει προσφορά. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από τη Οικονομική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ 1 η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισμός: 1.252,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ 8510 για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 4 2 ΚΕΦΑΛΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ (με βίδα) για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 4 3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 8510 για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 4 4 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 8530 για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 4 5 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΣ 8510 για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 4 6 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΣ 8530 για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 4 7 ΜΠΟΥΖΙ για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 5 8 ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ 325 για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 2 9 ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ 1,3 για Θαμνοκοπτικό EFCO Τεμάχιο 2 10 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ TS327 για Μηχανές κοπής μπορντούρας EFCO Τεμάχιο 3 11 ΜΠΟΥΖΙ TS327 για Μηχανές κοπής μπορντούρας EFCO Τεμάχιο 5 12 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ TS327 για Μηχανές κοπής μπορντούρας EFCO Τεμάχιο 2 13 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ TS330 για Μηχανές κοπής μπορντούρας EFCO Τεμάχιο 5 14 ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΑΝΩ TS327 για Μηχανές κοπής μπορντούρας EFCO Τεμάχιο 1 15 ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΤΩ TS327 για μηχανές κοπής μπορντούρας EFCO Τεμάχιο 1 16 ΛΑΜΑ (γλύστρα) TS327 για Μηχανές κοπής μπορντούρας EFCO Τεμάχιο 1 17 ΑΛΥΣΙΔΑ PICCO 1, ΟΔΗΓΟΙ 0,050 για Αλυσοπρίονο STIHL Τεμάχιο 2 18 ΑΛΥΣΙΔΑ PICCO 1, ΟΔΗΓΟΙ 0,050 για Αλυσοπρίονο STIHL Τεμάχιο 2 19 ΑΛΥΣΙΔΑ 3251, ΟΔΗΓΟΙ για Αλυσοπρίονο STIHL Τεμάχιο 2 20 ΛΑΜΑ 40 CM/16'' για Αλυσοπρίονο STIHL Τεμάχιο 1 21 ΛΑΜΑ 45 CM/18'' για Αλυσοπρίονο STIHL Τεμάχιο 1 22 ΛΑΜΑ 35 CM/14'' για Αλυσοπρίονο STIHL Τεμάχιο 1 23 ΜΠΟΥΖΙ BOSCH για Αλυσοπρίονο STIHL Τεμάχιο 6 24 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 2,7 ΜΜ για Αλυσοπρίονο STIHL Μέτρο ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 80gr για Αλυσοπρίονο STIHL Τεμάχιο 8 26 ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεμάχιο 2 27 ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεμάχιο 2 28 ΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ -O', RIML για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεμάχιο 1 29 ΒΡΥΣΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεμάχιο 2 30 ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεμάχιο 2

5 2 η ΟΜΑΔΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 4.786,94 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΑ Τεμάχιο 2 2 ΠΙΝΕΛΑ ΜΕΓΑΛΑ Τεμάχιο 10 3 ΠΙΝΕΛΑ ΜΕΣΑΙΑ Τεμάχιο 10 4 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ 160 Α Τεμάχιο 1 5 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ Τεμάχιο 1 6 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ) Ζεύγος 2 7 ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΑ Τεμάχιο 2 8 ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ 2,5 mm Τεμάχιο 5 9 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1mm Κιλό 1 10 ΣΩΛΗΝΩΤΑ 10* Σετ 1 11 ΚΛΕΙΔΙ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΔΑΠ Τεμάχιο 3 12 ΚΑΝΝΑΒΙ Κιλό 1 13 ΜΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Τεμάχιο 3 14 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Τεμάχιο 8 15 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ Νο 36 (ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ) Σετ 5 16 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12' Τεμάχιο 2 17 ΚΑΜΙΝΕΤΟ Τεμάχιο 1 18 ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΣΤΕΣ Σετ 2 19 ΠΕΝΣΑ Τεμάχιο 2 20 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ Σετ 7 21 ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ n.2 Σετ 2 22 ΜΙΚΡΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕΧΡΙ 1 ¼ Τεμάχιο 2 23 ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕΧΡΙ 21/2 Τεμάχιο 2 24 ΤΡΟΜΠΑ (ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ) Τεμάχιο 2 25 ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ Τεμάχιο 2 26 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 18 V Τεμάχιο 2 27 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1-13 Σετ 2 28 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 2200 w mm Τεμάχιο 1 29 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΥ 230mm ΜΑΡΜΑΡΟΥ Τεμάχιο 3 30 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΥ 230mm ΣΙΔΗΡΟΥ Τεμάχιο 3 31 ΑΤΣΑΛΑΚΙ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΒΟΥΛΩΝΕΙ ΜΟΛΥΒΙ 30*36 Τεμάχιο 2 32 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ Τεμάχιο 5 33 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5 ΚΙΛΩΝ Τεμάχιο 2 34 ΒΕΛΟΝΙ Τεμάχιο 2 35 ΚΑΛΕΜΙ Τεμάχιο 2 36 ΜΕΤΡΟ Τεμάχιο 2 37 ΚΟΥΤΑΛΑ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τεμάχιο 2 38 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΠΛΗ 1 KAI 1/4 Τεμάχιο 5 39 ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΧΡΙ 16Μ Τεμάχιο 2 40 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΥΠΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ 10 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ για Εργασίες σε Χωμάτινες Επιφάνειες Τεμάχιο 3 41 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ 1

6 42 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΥΠΟΥ Λ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ, ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΜΕ 17 ΣΚΑΛΙΑ Τεμάχιο 1 43 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 720Watt - 125χιλιοστών Τεμάχιο 1 44 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 125 mm Τεμάχιο 3 45 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 125 mm Τεμάχιο 3 46 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Τεμάχιο 2 47 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ ΑΕΡOΣ ME KIT ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Τεμάχιο 1 48 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΗΠΟΥ 1/2'' Τεμάχιο ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Σετ 1 50 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ TORCX ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Σετ 1 51 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ALLEN ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Σετ 1 52 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ PHILIPS ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Σετ 1 53 ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ISO 7380 Μ 8X20 ΒΗΜΑ 1,25 Τεμάχιο ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ISO 7380 Μ 8X50 ΒΗΜΑ 1,25 Τεμάχιο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΩΝΟΥ ΤΑΡ/752 ΕΥΡΩΠΗΣ Μ8 Τεμάχιο ΡΟΔΕΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN125-8 Τεμάχιο ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΓΟΛΑΣ 5Χ5 ΙΡΙΔΙΟ Τεμάχιο ΚΑΒΟΥΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Τεμάχιο 3 59 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Τεμάχιο 3 60 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Τεμάχιο ΝΤΟΥΙ Τεμάχιο ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Τεμάχιο ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Τεμάχιο 3 64 ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3x1,5mm Τεμάχιο 3 65 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ Τεμάχιο 5 66 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ (42 Τεμαχίων) Σετ 2 67 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (16 τεμαχίων) Τεμάχιο 3 68 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ Καρούλι 2 69 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ Τεμάχιο 2 70 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Τεμάχιο 2 71 ΣΕΓΑ Τεμάχιο 2 72 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Τεμάχιο 2 73 ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ Τεμάχιο 2 74 ΑΛΦΑΔΙ Τεμάχιο 3 75 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κιλό ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ Νο 66 Κιλό 1 77 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ Κιλό 4 78 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml Τεμάχιο 3

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 η ΟΜΑΔΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) Όλες οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς. Οι τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 05/09/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: 127360

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.07.20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 57576 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βασιλική Δεγαίτη Τηλέφωνο 2320636 Email promna@patt.gov.gr -3-4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 71839 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : N. Γουβέλη Τηλ: 213 2100516 FAX: 213 2100602

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.)

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών» Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019 ΠΡΟΫΠ : 19.948,19

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 0.1.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 19140 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 2 Οκτωβρίου 2014 Πέμπτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 2 Οκτωβρίου 2014 Πέμπτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 25-9-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13112 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, 22/02/2011 Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 04.12.2013 οικ.238934 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Ταχυδρομική Δ/νση Αριστοτέλους 17-19

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 23924 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 1734 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44510000-8: Εργαλεία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44510000-8: Εργαλεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα