Department of Prosthodontics (Movable Prosthodontics), Dental School of Athens, Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Department of Prosthodontics (Movable Prosthodontics), Dental School of Athens, Greece"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 3, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 3, Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποδοχή εξωστοματικών προσθέσεων από τον ασθενή. Παρουσίαση περίπτωσης Γρηγόρης ΠΟΛΥΖΩΗΣ 1, Ειρήνη ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 2, Άρτεμις ΝΙΑΡΧΟΥ 3, Πολυξένη ΝΤΑΛΑ 3 Eργαστήριο Προσθετικής (Κινητή Προσθετική), Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Factors contributing to the acceptance of extraoral prostheses by the patient. A case report Grigoris POLYZOIS, Irini KARABOUTA-VOULGAROPOULOU, Artemis NIARCHOU, Polyxeni NTALA Department of Prosthodontics (Movable Prosthodontics), Dental School of Athens, Greece Eνδιαφέρουσα περίπτωση Case report ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα γναθοπροσωπικά ελλείμματα μπορεί να οφείλονται σε τραύμα, συγγενείς ανωμαλίες ή σε χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών. Η αποκατάστασή τους πραγματοποιείται είτε χειρουργικά είτε προσθετικά ανάλογα με την θέση, το μέγεθος, τα αίτια, την σοβαρότητα, την ηλικία και την επιθυμία του ασθενούς. Σε αρκετές περιπτώσεις η προσθετική αποκατάσταση αποδεικνύεται αποτελεσματική εναλλακτική λύση όταν η αισθητική και η λειτουργικότητα δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά χειρουργικά. Στα ελλείμματα αυτιού, η μειωμένη συγκράτηση που προσφερόταν από τις συγκολλητικές ουσίες και τα μηχανικά μέσα, επιλύθηκε με την χρήση των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων. Η σύνδεση των εμφυτευμάτων με την πρόσθεση επιτυγχάνεται με μαγνήτες, με δοκό ή με την βοήθεια σφαιρικών συνδέσμων. Η επιτυχημένη αποκατάσταση των ελλειμμάτων αυτιού με τις προσθέσεις αυτές εξαρτάται από την σωστή γνώση των αρχών της αρμονίας του προσώπου, την σωστή επιλογή και ανάμειξη χρωμάτων, την συγκράτηση, την ακρίβεια εφαρμογής των ορίων, το βάρος της πρόσθεσης, την αντοχή του υλικού και την βιοσυμβατότητά του. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των παρεμβάσεων που έγιναν για την αντικατάσταση μιας προϋπάρχουσας πρόσθεσης αυτιού με σκοπό την αύξηση της συγκράτησης, της σταθερότητας, την προαγωγή της αισθητικής εμφάνισης της πρόσθεσης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. SUMMARY: Maxillofacial defects can be caused by trauma, congenital disorders or ablative tumour surgery. Reconstruction of such defects can be achieved either surgically or prosthetically, depending on their site, size, aetiology and severity, as well as the patient s age and desire. When aesthetic and functional demands cannot be surgically met, prosthetic reconstruction can prove to be an efficient alternative to surgery. In ear defects, the use of osseointegrated implants can solve the problem of limited retention provided by adhesives and mechanical means. In this case, retention is achieved by means of magnets, bar-clip constructions, or ball attachments. The success of extraoral prosthetic rehabilitation depends on the sound knowledge of the principles governing facial harmony, colour selection and mixture, retention, adaptation, prosthesis weight, durability and biocompatibility. The aim of this article is to present the modifications made to an ear prosthesis replacement in order to increase retention and stability, improve the aesthetic outcome and promote the patient s quality of life. KEY WORDS: ear prosthesis, implants, retention, magnets, bar, patient s acceptance. 1 Αναπλ. Καθηγητής Κινητής Προσθετικής ΕΚΠΑ 2 Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΓΠΧ, ΑΠΘ 3 Οδοντίατρος ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πρόσθεση αυτιού, εμφυτεύματα, συγκ ράτηση, μαγνήτες, δοκός, αποδοχή πρόσθεσης. Παρελήφθη: 20/03/ Έγινε δεκτή: 25/05/11 Paper received: 20/03/ Accepted: 25/05/11

2 180 Πολυζώης Γ. και συν./polyzois G. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα γναθοπροσωπικά ελλείμματα μπορεί να οφείλονται σε τραύμα, συγγενείς ανωμαλίες ή σε χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών. Γενικά τα ελλείμματα αυτά μπορεί να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εμφάνιση, την ομιλία, την ψυχολογία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συμπεριφορά του ασθενούς (Scolozzi and Jaques, 2004). Ειδικά η απώλεια αυτιού επηρεάζει την ακοή επειδή το πτερύγιο συγκεντρώνει τους ήχους και τους κατευθύνει στον ακουστικό πόρο. Στα φυσικά αυτιά, το πτερύγιο αυξάνει ελαφρώς τους ήχους χαμηλής συχνότητας και βοηθάει στον εντοπισμό των ήχων σε συνδυασμό με το άλλο αυτί (Menner, 2003). Η αποκατάσταση των ελλειμμάτων πραγματοποιείται είτε χειρουργικά είτε προσθετικά ανάλογα με την θέση, το μέγεθος, τα αίτια, την σοβαρότητα, την ηλικία και την επιθυμία του ασθενούς (Karakoca και συν. 2010). Η χειρουργική αποκατάσταση του αυτιού είναι μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια πλαστικής χειρουργικής (Lovely και συν. 2010). Στις περισσότερες περιπτώσεις η προσθετική αποκατάσταση αποδεικνύεται αποτελεσματική εναλλακτική λύση όταν η αισθητική και η λειτουργικότητα δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά χειρουργικά (Scolozzi and Jaques, 2004). Η λειτουργικότητα της πρόσθεσης εξαρτάται από τα υλικά κατασκευής και τις προσδοκίες του ασθενούς. Τό υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως σήμερα στις προσθέσεις αυτιού είναι η σι λικόνη καί σπανιότερα το ακρυλικό, σε αποχρώσεις που να εναρμονίζονται αισθητικά με την γύρω περιοχή (Hatamleh και συν. 2010). Το πρόβλημα που συνήθως παρουσιάζεται σε αυτές τις προσθέσεις αφορά στη συγκράτησή τους. Η απλούστερη μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η συγκράτηση του αυτιού πάνω στον σκελετό γυαλιών. Ωστόσο η μετατόπιση του σκελετού κατά την χρήση του οδηγεί στην παρουσία κενού μεταξύ του προσώπου και της πρόσθεσης μειώνοντας έτσι το αισθητικό αποτέλεσμα (Johnson και συν. 2000, Lovely και συν. 2010). Σε ασθενείς που παρουσιάζουν πλην του ελ - λείμματος και ανατομικές εσοχές, η συγκράτηση μπορεί να επιτευχθεί με μαλακά πτερύγια σιλικόνης τα ο - ποία εισχωρούν στις περιοχές αυτές προσφέροντας συγκράτηση. Παρόλα αυτά η πίεση από τα πτερύγια μπορεί να επιφέρει τραυματισμό των γύρω ιστών που δεν γίνεται πάντα αντιληπτός από τον ασθενή (Johnson και συν. 2000). Άλλο τρόπο συγκράτησης προσφέρουν οι συγκολλητικές ουσίες σε μορφή σπρέι είτε σε υγρό. Αυτές διατηρούν την πρόσθεση στην θέση της για πολλές ώρες, αποτελούν σχετικά οικονομικό και εύχρηστο μέσο αλλά απαιτούν τακτική επανεφαρμογή ενώ οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό τους προκαλούν συχνά αντιδράσεις και ερεθισμούς στο δέρμα, δυσκολία στη διατήρηση της INTRODUCTION Maxillofacial defects can be caused by trauma, congenital disorders or ablative tumour surgery. These defects can have a direct impact on the patient s appearance, speech, psychology, quality of life and social behaviour (Scolozzi and Jaques, 2004). Particularly the loss of an ear affects an individual s hearing capacity, since the pinna is the organ that collects sound and directs it into the auditory canal. In natural ears, the pinna slightly amplifies low-frequency sounds and helps localise sounds in tandem with the other ear (Menner, 2003). Reconstruction of defects can be achieved either surgically or prosthetically, depending on the site, size, aetiology, and severity, as well as the patient s age and desire (Karakoca et al. 2010). The surgical reconstruction of an ear is a long and painful procedure involving multiple stages of plastic surgery (Lovely et al. 2010). When aesthetic and functional demands cannot be surgically met, prosthetic reconstruction can prove to be an efficient alternative to surgery (Scolozzi and Jaques, 2004). The functionality of prosthesis depends on the construction materials and the patient s expectations. Nowadays, the material used most often in ear prostheses is silicone, and less frequently, acrylic in colour tones matching the surrounding area (Hatamleh et al. 2010). Retention is a common problem in these prostheses. The simplest method that has been used is the retention of the ear on spectacle frames. However, the displacement of the frames upon their use leads to the creation of a gap between the face and the prosthesis, thus undermining the aesthetic result (Johnson et al. 2000, Lovely et al. 2010). In patients who also have anatomical orifices besides the defect, retention can be achieved by means of soft silicone pinnas inserted in these orifices and retained there. However, the pressure induced by these pinnas might injure the adjacent tissues, without the patient always being aware of it (Johnson et al. 2000). Another way of retaining a prothesis is by using medical adhesives in the form of sprays or fluids. These materials can help keep the prosthesis in its position for many hours, while they are a relatively cheap and easy-to-use option. However, they require repeated applications, and the chemical substances used to remove them can cause reactions and irritation to the skin, difficulties in maintaining the hygiene of the area and intolerance (Brecht, 1997, Wright et al. 2008). A landmark in the improvement of extraoral prosthesis retention was the introduction of osseointegrated implants into dentistry by Brånemark in the 1980s. Tjellström et al. (1983 and 1985) reported their fiveyear experience in the use of osseointegrated implants in the temporal region and the attachment to them of Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Εξωστοματικές προσθέσεις/εxtraoral prostheses 181 υγιεινής της περιοχής και δυσανεξία στον ασθενή (Brecht, 1997, Wright και συν. 2008). Σταθμό στην βελτίωση της συγκράτησης των εξωστοματικών προσθέσεων αποτέλεσε η είσοδος στην οδοντιατρική των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων την δεκαετία του 1980 από τον Brånemark. Ο Tjell - ström και συν. (1983 και 1985) ανέφεραν την πενταετή εμπειρία τους στην χρήση των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων στην κροταφική περιοχή και τη στήριξη σε αυτά προσθέσεων με την βοήθεια συγκρατητικών στοιχείων. Το αναφερόμενο από τους ανωτέρω ποσοστό επιτυχίας των προσθέσεων αυτιού με εμφυτεύματα ήταν πάνω από 99% μέσα σε διάστημα πέντε ετών. Τα πλεονεκτήματα αυτών των προσθέσεων σε σύγκριση με τις προαναφερθείσες επιλογές (χρήση συγκολλητικών ουσιών ή μηχανικών μέσων), είναι η εύκολη και γρήγορη τοποθέτησή τους και η αυξημένη συγκράτηση ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται ο αποχρωματισμός και η αποδόμηση του υλικού της πρόσθεσης καθώς και ο ερεθισμός του δέρματος. Καθώς τα όρια της πρόσθεσης μπορεί να κατασκευαστούν πολύ λεπτά, βελτιώνεται η εφαρμογή και το αισθητικό αποτέλεσμα προάγοντας έτσι την αυτοπεποίθηση και ποιότητα ζωής των ασθενών (Johnson και συν. 2000, Schoen και συν. 2001, Gumieiro και συν. 2009, Demir και συν. 2010). Η σύνδεση των εμφυτευμάτων με την πρόσθεση μπορεί να επιτευχθεί με μαγνήτες, με δοκό ή με την βοήθεια σφαιρικών συνδέσμων (Thomas, 1995, Johnson και συν. 2000, De Souza and Mattos, 2008, Karakoca και συν. 2008, Goiato και συν. 2009α, Dos Santos και συν. 2010, Lovely, 2010). Ωστόσο στις προσθέσεις επί εμφυτευμάτων ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην διατήρηση της υγιεινής της περιοχής λόγω της περιορισμένης ορατότητας των συγκρατητικών στοιχείων από τον ασθενή (Thomas, 1995). Εκτός από την συγκράτηση πολύ σημαντική είναι και η αισθητική εμφάνιση της πρόσθεσης. Το χρώμα πρέπει να εναρμονίζεται με τους ιστούς της γύρω περιοχής και με το φυσικό αυτί ενώ το σχήμα, το μέγεθος, η υφή και ο προσανατολισμός της πρόσθεσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην καλή ψυχολογία του ασθενούς και επομένως στην αποδοχή της πρόσθεσης (Wright, 2008, Dos Santos και συν. 2010). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των παρεμβάσεων που έγιναν για την ολοκληρωμένη αντικατάσταση μιας προϋπάρχουσας πρόσθεσης αυτιού σε μία περίπτωση ασθενή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Νεαρός ασθενής προσήλθε με σκοπό την αντικατάσταση πρόσθεσης δεξιού αυτιού από σιλικόνη, που στηριζόταν με την βοήθεια μαγνητών σε τρία εμφυτεύματα (χειρουργική τοποθέτηση Ε, Κ-Β) (Εικ. 1α,β) και η prostheses by means of retentive elements. The success rate of ear prostheses involving implants reported by these authors was above 99% within a period of 5 years. The advantages of these prostheses over the options mentioned above (use of adhesives or mechanical fasteners) are their easy and fast application and increased retention, while at the same time they help prevent discoloration and degradation of the prosthesis material, as well as skin irritation. As prosthesis limits can be fabricated to be very thin, the fit and aesthetic result can be improved, thus boosting the patient s self-confidence and promoting his or her quality of life (Johnson et al. 2000, Schoen et al. 2001, Gumieiro et al. 2009, Demir et al. 2010). The attachment of implants to the prosthesis can be achieved by means of magnets, bar-clip systems, or ball attachments (Thomas, 1995, Johnson et al. 2000, De Souza and Mattos, 2008, Karakoca et al. 2008, Goiato et al. 2009a, Dos Santos et al. 2010, Lovely, 2010). However, in prostheses on implants, particular attention has to be paid to maintaining the hygiene of the region due to the limited visibility of the retentive elements to the patient (Thomas, 1995). Besides retention, the aesthetic appearance of the prosthesis is also very important. The colour shade has to match that of the adjacent tissues and natural ear, while the shape, size, texture and orientation of the prosthesis are key to the patient s good psychology, and thus to the acceptance of the prosthesis (Wright, 2008, Dos Santos et al. 2010). The aim of this article is to present the procedures used to comprehensively replace a pre-existing ear prosthesis in a patient. CASE REPORT A young male patient presented to have a silicone ear prosthesis (right ear) replaced. That prosthesis was retained by means of magnets on three implants (surgical placement by I. Κ-Β) (Fig. 1a, b) and was neither aesthetically nor functionally accepted by the patient himself. The clinical examination revealed clear differences in the anatomy and colour between the prosthesis (right) and the natural ear (left) (Fig. 1c, d). Having discussed the different alternatives available to improve the retention and aesthetic performance of the prosthesis, rehabilitation was carried out, involving the following stages: First, a piece of cotton was inserted in the auditory canal of the natural ear and the entire area was covered with vaseline, and then a imprint was taken using alginate and quick drying plaster (Fig. 2). To correctly align the prosthesis with the natural ear, a dark blue pencil was used to mark reference points in the defect area, such as the uppermost tip of the pinna, the lowest tip

4 182 Πολυζώης Γ. και συν./polyzois G. et al. Εικ. 1α: Το έλλειμμα του αυτιού με τους μαγνήτες. Fig. 1a: The ear defect and magnets. Εικ. 1β: Εσωτερική πλευρά του τεχνητού αυτιού. Fig. 1b: The inner side of the artificial ear. Εικ. 1γ: Αρχική πρόσθεση ασθενούς. Fig. 1γ: The patient s initial prosthesis. Εικ. 1δ: Αριστερό αυτί του ασθενούς. Fig. 1d: The patient s left ear. οποία πρόσθεση δεν ήταν αποδεκτή από τον ίδιο αισθητικά και λειτουργικά. Κατά την κλινική εξέταση ήταν εμφανής η ανατομική και χρωματική διαφορά σε σχέση με το αριστερό του αυτί (Εικ. 1γ,δ). Αφού συζητήθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την βελτίωση της συγκράτησης της πρόσθεσης και την καλύτερη αισθητική της απόδοση, ακολούθησε η αποκατάσταση που περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια: Έγινε πρώτα η λήψη αποτυπώματος με αλγινικό και ταχύπηχτη γύψο από το φυσικό αυτί, αφού τοποθετήθηκε βαμβάκι στον ακουστικό πόρο και έγινε επάλειψη όλης της περιοχής με βαζελίνη (Εικ. 2). Για τον σωστό προσανατολισμό της πρόσθεσης με το φυσικό αυτί, στην περιοχή του ελλείμματος σημειώθηκαν με μελανί μολύβι στοιχεία αναφοράς όπως το άνω άκρο του πτερυγίου, το κάτω άκρο του λοβού, το επίπεδο Φρανκφούρτης που διέρχεται από τον τράγο και το υποκόγχιο σημείο και τέλος ο επιμήκης άξονας κλίσης του αυτιού. Στην συνέχεια έγινε η αφαίρεση των υπαρχόντων κο - λοβωμάτων με τους μαγνήτες και η τοποθέτηση νέων κολοβωμάτων κατάλληλων για την κατασκευή δοκού πάνω στα εμφυτεύματα (Εικ. 3). Ακολούθησε η εφαρμογή των αναλόγων αποτύπωσης/μεταφοράς και η λήψη αποτυπώματος του ελλείμματος με πολυαιθέρα και ταχύπηχτη γύψο. Στο αποτύπωμα τοποθετήθηκαν τα εργαστηριακά ανάλογα (Εικ. 4) και ακολούθησε η κατασκευή του εκμαγείου εργασίας από υπέρσκληρη γύψο. Τρία τμήματα προκατασκευασμένης δοκού στρογγυλής διαμέτρου 1,9 mm κολλήθηκαν με laser στα κολοβώματα. Στη δοκό προσαρτήθηκαν τρεις σύνδεσμοι ακριβείας και το σύστημα δοκιμάστηκε στο πρόσωπο όπου ελέγχθηκε η παθητική εφαρμογή του. Στο εκμαγείο εργασίας γύρω από τα κολοβώματα και τη δοκό τοποθετήθηκε κερί για την διατήρηση χώρου μεταξύ της πρόσθεσης και των υποκείμενων ιστών. Στην συνέχεια κατασκευάστηκε ένας σκελετός από αυτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη στον οποίο προσαρτήθηκαν οι σύνδεσμοι που εφήρμοζαν στην δοκό (Εικ. 5α, β). Το κέρινο πρόπλασμα σκαλίστηκε με σημείο αναφοράς το περίγραμμα και το μέγεθος του φυσικού αυτιού (Εικ. 6) και ακολούθησε η δοκιμή του στον ασθενή για τον έλεγχο του σχήματος, του μεγέθους, του προ- Αλγινικό Εικ. 2: Αποτύπωμα με αλγινικό από το αριστερό αυτί. Fig. 2: Alginate imprint of the left ear. Γύψος Εικ. 3: Τοποθέτηση κολοβωμάτων στα εμφυτεύματα και χάραξη γραμμών προσανατολισμού της πρόσθεσης. Fig. 3: Placing the abutments on the implants and drawing the prosthesis orientation lines. of the earlobe, the Frankfurt plane passing through the tragus and infraorbital rim and finally the longitudinal axis of the ear. Then, the existing abutments bearing the magnets were removed and new abutments were placed to construct a bar on the implants (Fig. 3). Subsequently, the impression/transfer analogs were applied and an imprint of the defect was taken using polyether and quick drying plaster. The laboratory analogs were applied to the imprint (Fig. 4) and a casting mould was fabricated using highstrength plaster. Three pieces of prefabricated bar (round diameter 1.9 mm) were laser-weld to the abut- Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Εξωστοματικές προσθέσεις/εxtraoral prostheses 183 σανατολισμού και της εναρμόνισής του με το φυσικό αυτί. Τα τελικά εργαστηριακά στάδια περιελάμβαναν την εγκλείστρωση του κέρινου προπλάσματος (Εικ. 7), την αποκήρωση, την δημιουργία οπών στον ακρυλικό σκελετό για την συγκράτηση της σιλικόνης και τέλος την όπτησή της. Στη συσκευασία της σιλικόνης περιλαμβάνεται συγκολλητικός παράγων (primer) που τοποθετήθηκε στον ακρυλικό σκελετό για περαιτέρω ενίσχυση της συγκράτησης της σιλικόνης, χρωστικές για εσωτερικό/ εξωτερικό χρωματισμό και ίνες για την απομίμηση των τριχοειδών αγγείων. Ο κύκλος όπτησης ήταν 30 min στους 60 C. Η τελική πρόσθεση τοποθετήθηκε στον ασθενή ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα όσο και για την εφαρμογή της (Εικ. 8, 9). Οδηγίες για την χρήση και την σωστή υγιεινή της πρόσθεσης και των περιεμφυτευματικών ιστών δόθηκαν και γραπτώς στον ασθενή ενώ καθορίστηκε και τακτικό πρόγραμμα επανεξέτασης (ανά 15 μέρες τον πρώτο μήνα και στην συνέχεια ανά εξάμηνο). Ένα χρόνο μετά ο ασθενής εξακολούθησε να παραμένει ευχαριστημένος με την εφαρμογή, λειτουργία και εμφάνιση της πρόσθεσης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι ενδείξεις για την χρήση των εμφυτευμάτων στην περιοχή του αυτιού είναι η έλλειψη επαρκούς ιστού Γύψος Πολυαιθέ ρας Εικ. 4: Τοποθέτηση εργαστηριακών αναλόγων στο αποτύπωμα τού ελλείμματος. Fig. 4: Placing the laboratory analogs on the defect imprint. ments. Three precision clips were attached to the bar, and the system was fitted on the patient s face, where its passive fit was checked. In the casting mould, the abutments and bar were surrounded with wax to ensure some space between the prosthesis and the adjacent tissues. Then, an autopolymerising acrylic resin frame was fabricated, and the clips on the bar were attached to it (Fig. 5a, b). The wax model was shaped based on the contour and size of the natural ear (Fig. 6) and then fitted on the patient to check its shape, size, alignment and harmonisation with the natural ear. The final laboratory stages included the investment of Εικ. 5α: Δοκός με συνδέσμους στο εκμαγείο εργασίας. Fig. 5a: The clip-bar system on the master cast. Εικ. 5β: Κατασκευή ακρυλικού σκελετού που εφαρμόζει στην δοκό με τους συνδέσμους. Fig. 5b: Fabrication of an acrylic frame fitting the clipbar system. Εικ. 6: Κέρινο πρόπλασμα της πρόσθεσης (εσωτερική επιφάνεια). Fig. 6: Wax model of the prosthesis (inner side). Α Β Εικ. 7: Τοποθέτηση κέρινου προπλάσματος στο έγκλειστρο με γύψο. Fig. 7: Investing the wax model in the flask with stone. Εικ. 8: Σύγκριση νέας(α) και παλιάς (Β) πρόσθεσης. Fig. 8: Comparing the new (A) to the old (B) prosthesis. Εικ. 9: Τελική εικόνα ασθενούς. Fig. 9: The patient s final view.

6 184 Πολυζώης Γ. και συν./polyzois G. et al. στην περιοχή για πλαστική αποκατάσταση, η απουσία του κατώτερου μέρους του αυτιού, προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες αποκατάστασης, εκτεταμένες χειρουργικές αφαιρέσεις νεοπλασμάτων ή επιθυμία του ασθενή για την συγκεκριμένη τεχνική. Τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων στην περιοχή του αυτιού εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα πα - ρακολούθησης και κυμαίνονται από 92% μετά από 8 χρόνια έως 100% σε συντομότερο διάστημα (Gu - mieiro και συν. 2009). Παρόλα αυτά, η τοποθέτηση εμφυτεύματος σε κροταφικό οστό που προηγουμένως έχει ακτινοβοληθεί, μειώνει το ποσοστό επιτυχίας. Εξ άλλου αναφέρεται ποσοστό επιτυχίας 86,2% σε ασθενείς που δεν είχαν δεχθεί θεραπεία υπερβαρικού οξυγόνου (HBO) και 100% σε ασθενείς που είχαν δεχθεί (Granström και συν. 1994). Η επιλογή του συγκρατητικού μέσου της πρόσθεσης επί των εμφυτευμάτων καθορίζεται από παράγοντες όπως η ηλικία του ασθενούς, ο βαθμός επιδεξιότητάς του, η θέση του ελλείμματος, ο αριθμός των εμφυτευμάτων, η κινητικότητα των παρακείμενων μαλακών ιστών (Johnson και συν. 2000, Dos Santos και συν. 2010) ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής του ασθενούς όπως η συμμετοχή του π.χ σε αθλητικές δραστηριότητες (Τhomas, 1995). Η πιο συνηθισμένη μέθοδος συγκράτησης είναι η χρήση δοκού με την βοήθεια συνδέσμων που εφαρμόζουν πάνω σε δύο ή τρία εμφυτεύματα όχι τοποθετημένα μεταξύ τους σε ευθεία γραμμή. Το βασικό πλεονέκτημα της δοκού είναι η αυξημένη συγκράτηση της πρόσθεσης γι αυτό και αποτελεί μέθοδο επιλογής για ασθενείς με έντονη φυσική δραστηριότητα (Johnson και συν. 2000, Wright και συν. 2008, De Souza and Mattos, 2008, Karakoca και συν. 2008). Παρόλα αυτά περιορίζει την διατήρηση σωστής υγιεινής δυσκολεύοντας την πρόσβαση του ασθενούς στην περιοχή. Επίσης η σωστή τοποθέτηση της πρόσθεσης απαιτεί κάποια επιδεξιότητα από τον ασθενή γεγονός που συχνά αποτελεί πρόβλημα για ηλικιωμένους ή άτομα με αρθρίτιδα (Thomas, 1995, Johnson και συν. 2000, Karakoca και συν. 2008). Καθώς το σύστημα δοκού με συνδέσμους είναι αρκετά ογκώδες, συχνά το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι το ιδεώδες (Lovely και συν. 2010). Τέλος έρευνα του Goiato και συν. (2009β) με φωτοελαστική ανάλυση, έδειξε ότι το οστό γύρω από το σύστημα αυτό παρουσίασε την μεγαλύτερη συσσώρευση τάσεων σε σχέση με την χρήση μαγνητών η σφαιρικών συνδέσμων. Η χρήση μαγνητών αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο συγκράτησης. Η νέα γενιά μαγνητών προσφέρει πλεονεκτήματα όπως αρκετή συγκράτηση και μεγάλη αντοχή στην διάβρωση (Thomas, 1995, Goiato και συν. 2009α), είναι τεχνικά ευκολότερη, απαιτεί λιγότερα ραντεβού, δεν προϋποθέτει την ύπαρξη παράλληλων εμφυτευμάτων και προκαλεί την μικρότερη συσσώρευση τάσεων γύρω από τα εμφυτεύματα (Thomas, 1995, the wax model (Fig. 7) and its dewaxing, the formation of holes on the acrylic frame to retain the silicone and finally its curing. The silicone came with an adhesive (primer), which was used on the acrylic frame to enhance silicone retention; pigments to internally/exte - rnally colour the prosthesis; and fibres to imitate the capillary vessels. The curing cycle lasted 30 min, at 60 C. The final prosthesis was fitted on the patient, who was completely satisfied with both its fit and aesthetic outcome (Fig. 8-9). The patient was also provided with written guidelines on the use and proper hygiene of the prosthesis and peri-implant tissues, while a period of regular follow-ups was determined (once every 15 days in the first month and then once per semester). A year afterwards, the patient is still satisfied with the fit, function and appearance of the prosthesis. DISCUSSION Factors indicating the use of implants in the ear region include the lack of adequate tissue in the area to be used for plastic reconstruction; the absence of the lower part of the ear; previous unsuccessful reconstruction attempts; extensive surgical removal of neoplasms; or the patient s preference to this procedure. Success rates of implants in the ear region depend on the length of the follow-up period, ranging between 92% after 8 years to 100% after a shorter period of time (Gumieiro et al. 2009). However, implantation in a temporal bone that has previously been radiated reduces the rate of success. Moreover, it has been reported that the success rate in patients who had not received hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is 86.2%, while in patients who had, the same rate is 100% (Granström et al. 1994). The means of retention of the prosthesis on the implants in chosen based on factors such as the patient s age and dexterity, defect site, number of implants and movement of the adjacent soft tissues (Johnson et al. 2000, Dos Santos et al. 2010). Another determining factor is the patient s lifestyle, e.g. participation in sporting activities (Τhomas, 1995). The most common method of retention involves the use of a bar-clip system, whereby the clips are attached on two or three implants, which are not linearly implanted. The main advantage of a bar is the increased retention of the prosthesis on it, which makes it particularly suitable for patients engaging in vigorous physical activity (Johnson et al. 2000, Wright et al. 2008, De Souza and Mattos, 2008, Karakoca et al. 2008). However, it might pose a challenge to maintaining hygiene, by making it difficult for the patient to access the area. Moreover, some degree of dexterity is required to place the prosthesis correctly, which is often a problem for old patients or individuals suffering from arthritis (Thomas, Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Εξωστοματικές προσθέσεις/εxtraoral prostheses 185 Goiato και συν. 2009β). Επιπλέον το γεγονός ότι τα εμφυτεύματα δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους διευκολύνει την πρόσβαση στην περιοχή και τον εύκολο καθαρισμό της, ενώ και η τοποθέτηση της πρόσθεσης από τον ασθενή γίνεται ευκολότερα. Ωστόσο στην επιλογή του συστήματος των μαγνητών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος ζωής του ασθενούς καθώς είναι πιθανή μια πλάγια μετατόπιση της πρόσθεσης κατά την διάρκεια έντονων ή απότομων κινήσεων (Johnson και συν. 2000, Goiato και συν. 2009α). Τέλος οι σφαιρικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται λιγότερο για την συγκράτηση προσθέσεων αυτιού, καθώς παρουσιάζεται σύντομα αποτριβή του ελαστικού δακτυλίου, απαιτείται η ύπαρξη παράλληλων εμφυτευμάτων και περιορίζεται το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα λόγω του όγκου τους. Παρόλα αυτά προάγουν την υγιεινή της περιοχής και προκαλούν μικρότερη συσσώρευση τάσεων γύρω από τα εμφυτεύματα σε σχέση με την δοκό (Goiato και συν. 2009α). Σε έρευνά τους οι Hatamleh και συν. (2010), παρουσίασαν τα ποσοστά επιτυχίας των προσθέσεων ανάλογα με το είδος συγκράτησης όπου για τις προσθέσεις αυτιού το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας παρουσίασε η δοκός επί εμφυτευμάτων (70,11%) ακολουθούμενη από τις συγκρατητικές ουσίες (18,75%), τους μαγνήτες (9,78%) και την μηχανική συγκράτηση (1,36%). Πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχία της πρόσθεσης και την αποδοχή της από τον ασθενή έχει η σωστή επιλογή του υλικού (Wright και συν. 2008, Dos Santos και συν. 2010). Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά είναι οι αυτοπολυμεριζόμενες σιλικόνες συμπύκνωσης καί οι σιλικόνες προσθήκης χαμηλής θερμοκρασίας πολυμερισμού (Polyzois, 1999). Πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στους ασθενείς με πρόσθεση αυτιού σχετίζονται μεταξύ άλλων με τον ύπνο, το μπάνιο ή αθλητικές δραστηριότητές τους. Επιπλέον, μπορεί να προκύψει αλλοίωση του υλικού από την επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως η βροχή και η υπεριώδης ακτινοβολία (Tjellström και συν. 1985, Granström και συν. 1993). Επίσης πολλές προσθέσεις δεν γίνονται αποδεκτές από τους ασθενείς λόγω υψηλών προσδοκιών και ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με την χρήση και την υγιεινή της πρόσθεσης (Hooper και συν. 2005). Ο μέσος όρος ζωής των εξωστοματικών προσθέσεων είναι σχετικά μικρός. Αναφέρεται ότι αυτές παραμένουν λειτουργικές για ένα μέσο διάστημα 13 μηνών με ελάχιστο καταγεγραμμένο τους 4 και μέγιστο τους 24 μήνες ενώ η πλειοψηφία των αντικαταστάσεων οφείλεται συνήθως σε αποχρωματισμό της πρόσθεσης ή αποτριβή της σιλικόνης ή σε πλημμελή προσοχή κατά την χρήση της από τους ασθενείς (Hooper και συν. 2005, Hatamaeh και συν. 2010). Στο περιστατικό που παρουσιάστηκε η αντικατάσταση της προυπάρχουσας πρόσθεσης αποτελούσε επιθυμία 1995, Johnson et al. 2000, Karakoca et al. 2008). As this bar-clip system is quite large, the aesthetic outcome is not always perfect (Lovely et al. 2010). Finally, a study by Goiato et al. (2009b) involving the use of photoelastic analysis revealed that the bone around this system received higher levels of stress distribution than in systems using magnets or ball attachments. The use of magnets is an alternative means of retention. The new generation of magnets has certain advantages such as adequate retention and resistance to corrosion (Thomas, 1995, Goiato et al. 2009a). Moreover, they are technically more convenient, require less sessions, do not presuppose that implants are parallel to each other, and involve lower stress distribution around the implants (Thomas, 1995, Goiato et al. 2009b). Moreover, the fact that the implants are not linked to each other allows easier access to the area and better hygiene, while it makes it easier for the patient to wear the prosthesis. However, when choosing a system involving magnets, the patient s lifestyle should be taken into consideration, since abrupt or sudden movements might lead to sideward displacement of the prosthesis (Johnson et al. 2000, Goiato et al. 2009a). Finally, ball attachments are less frequently used in ear prosthesis retention, since abrasion of the elastic ring soon occurs, the coexistence of parallel implants is necessary, and their large size has a negative impact on the aesthetic outcome. However, they help promote the hygiene of the area and induce lower levels of stress distribution around the implants than bar-clip systems (Goiato et al. 2009a) In a recent study, Hatamleh et al. (2010) presented the success rates of prostheses depending on the means of retention. In ear prostheses, the highest rate of success was reported for bar-clip systems (70.11%) followed by adhesives (18.75%), magnets (9.78%) and mechanical retention (1.36%). The correct selection of materials plays a primary role in the success of the prosthesis and its acceptance by the patient (Wright et al. 2008, Dos Santos et al. 2010). The most frequently used materials are autopolymerising condensation silicones and low-temperature polymerisation addition silicones (Polyzois, 1999). Sleeping, showering or participating in sports are among the activities that might be negatively affected by ear prostheses. Moreover, the prosthesis material might be degraded by external factors such as rain or ultraviolet radiation (Tjellström et al. 1985, Granström et al. 1993). Besides that, many prostheses do not become accepted due to the patient s high expectations or lack of adequate information on their use and hygiene (Hooper et al. 2005). The average lifetime of extraoral prostheses is relatively short. It has been reported that they are functional for an average of 13 months, with a minimum of 4

8 186 Πολυζώης Γ. και συν./polyzois G. et al. του ασθενούς αρχικά για λόγους αισθητικής καθώς τόσο το χρώμα όσο και το σχήμα και η ανατομία της πρόσθεσης δεν προσομοίαζε με το φυσικό αυτί. Επιπλέον, η έντονη αθλητική και φυσική δραστηριότητα του ασθενούς περιοριζόταν αρκετά καθώς ήταν συχνή η μετατόπιση της αρχικής πρόσθεσης με μαγνήτες, επιδρώντας αρνητικά στην ψυχολογία και την κοινωνική του ζωή. Η επιλογή χρήσης της δοκού αποτελεί την ενδεδειγμένη μέθοδο για ασθενείς με έντονη φυσική δραστηριότητα όπως διαφαίνεται και από έρευνες των Johnson και συν. (2000), Wright και συν. (2008), De Souza and Mattos, (2008), Karakoca και συν. (2008). Επιπλέον σύμφωνα με έρευνα των Hatamleh και συν. (2010) η δοκός επί εμφυτευμάτων προσφέρει μεγαλύτερη συγκράτηση σε σχέση με τους μαγνήτες σε εξωστοματικές προσθέσεις. Η νέα πρόσθεση που κατασκευάστηκε με την δοκό, προσέφερε μεγαλύτερη σταθερότητα και επομένως σιγουριά στον ασθενή, διευκολύνοντας την συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες. Παράλληλα η πρόσθεση εναρμονιζόταν πλήρως με το φυσικό αυτί καί την γειτνιάζουσα περιοχή του προσώπου χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτή, ενώ κατά τις επανεξετάσεις δεν διαπιστώθηκαν σημεία ερεθισμού ή φλεγμονής των γύρω ιστών. months and a maximum of 24, while the majority of replacements are due to prosthesis discolouration or silicone attrition or inadequate use by the patient (Hooper et al. 2005, Hatamaeh et al. 2010). In the case presented here, it was the patient who requested the replacement of the initial prosthesis, mainly for aesthetic reasons, since neither the colour nor the shape and anatomy of that prosthesis matched with his natural ear. Moreover, his participation in vigorous physical activity and sports had been limited to a significant extent due to the frequent displacement of the initial magnetically-retained prosthesis, which had a negative impact on his psychological state and social life. Studies by Johnson et al. (2000), Wright et al. (2008), De Souza and Mattos, (2008) and Karakoca et al. (2008) suggest that the use of a bar is the most appropriate method for patients engaging in vigorous physical activity. Moreover, according to Hatamleh et al. (2010) a bar-clip system provides better retention than magnets in extraoral prostheses. The new clip-bar prosthesis provided more stability, and thus security, to the patient, enabling his participation in all sorts of activities. At the same time, the prosthesis corresponded exactly to the natural ear and the adjacent area of the face and was not easily noticeable, while the follow-ups did not reveal any signs of irritation or inflammation of the surrounding tissues. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Brecht LE: Craniofacial and maxillofacial prosthetics in Grabb and Smith s plastic surgery. 5th edition, SJ Aston, RW Beasley and CHM Thorne, Lippincott-Raven Publishers Philadelphia 1997, pp Demir N, Malkoc MA, Ozturk AN, Tosun Z: Implant retained auricular prosthesis. J Craniofac Surg 21: , 2010 De Souza AA, Mattos BSC: Magnetic retention and bar clip attachment for implant retained auricular prostheses: a comparative analysis. Int J Prosthodont 21: , 2008 Dos Santos DM, Goiato MC, Pesqueira AA, Bannwart LC, Rezende MCRAR, Filho OS, Moreno A: Prosthesis auricular with osseointegrated implants and quality of life. J Craniofac Surg 21: 94-96, 2010 Goiato MC, Delben JA, Monteiro DR, Dos Santos DM: Retention systems to implant supported craniofacial prostheses. J Cranioafac Surg 20: , 2009 (a) Goiato MC, Ribeiro PDP, Pellizzer EP, Garcia Yunior IR, Pesqueira AA, Haddad MF: Photoelastic analysis of stress distribution in different retention systems for facial prosthesis. J Craniofac Surg 20: , 2009 (β) Granström G, Bergström K, Tjellström A: The bone anchored episthesis for congenital ear malformations. Otolaryngol Head Neck Surg 109: , 1993 Granström G, Bergström K, Tjellström A, Brå nemark P : A detailed analysis of titanium implants lost in irradiated tissues. Int J Oral Maxillofac Implants 9: , 1994 Gumieiro EH, Dib LL, Jahn RS, Ferreira Dos Santos Junior J, Nannmark U, Granstrom G, Abrahao M: Bone anchored titanium implants for auricular rehabilitation: case report and review of literature. Sao Paulo Med J 127: , 2009 Hatamleh MM, Haylock C, Watson J, Watts DC: Maxillofacial prosthetic rehabilitation in the UK: a survey of maxillofacial prosthetists and technologists attitudes and opinions. Int J Oral Maxillofac Surg 39: , 2010 Hooper SM, Westcott T, Evans PLL, Bocca AP, Jagger DC: Implantsupported facial prostheses provided by a maxillofacial unit in a UK regional hospital: longevity and patient opinions. J Prosthodont 14: 32-38, 2005 Johnson F, Cannavina G, Brook I, Watson J: Facial prosthetics: techniques used in the retention of prostheses following ablative cancer surgery or trauma and for congenital defects. Eur J Prosthodont Rest Dent 8: 5-9, 2000 Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Bal BT: Survival rates and periimplant soft tissue evaluation of extraoral implants over a mean follow up period of three years. J Prosthet Dent 100: , 2008 Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Bal BT: Retrospective study of treatment outcomes with implant-retained extraoral prostheses: survival rates and prosthetic complications. J Prosthet Dent 103: , 2010 Lovely M, Munitathnam N aidu E, Chandrasekharan Nair K, Subramoniam R, Komath M, Varma HK: Design and development of an implant system for auricular prosthesis. Trends Biomater Artif Organs 24: 11-18, 2010 Menner A: A pocket guide to the ear. New York: Thieme Medical Publishers 2003; p: 13 Polyzois GL: Color stability of facial silicone prosthetic polymers after outdoor weathering. J Prosthet Dent 82: , 1999 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

9 Εξωστοματικές προσθέσεις/εxtraoral prostheses 187 Schoen PJ, Raghoebar GM, Van Oort RP, Reintsema H, Van Der Laan BFAM, Burlage FR, Roodenburg JLN, Vissink A: Treatment outcome of bone anchored craniofacial prostheses after tumor surgery. Cancer 92: , 2001 Scolozzi P, Jaques B: Treatment of midfacial defects using prostheses supported by ITI dental implants. Plast Reconstr Surg 114: , 2004 Thomas KF: Freestanding magnetic retention for extraoral prosthesis with osseointegrated implants. J Prosthet Dent 73: , 1995 Διεύθυνση επικοινωνίας: Νιάρχου Άρτεμις Βασ. Κωνσταντίνου 35, Μαρούσι, Τηλ.: , Tjellström A, Rosenhall U, Lindstrom, J, Hallen O, Albrektsson, Brånemark PI: Five year experience with skin penetrating bone anchored implants in the temporal bone. Acta Otolaryngol 95: , 1983 Tjellström A, Yontchen E, Lindström J, Βrånemark PL: Five year experience with bone anchored auricular prostheses. Otolaryngol Head Neck Surg 93: , 1985 Wright RF, Zemnick C, Wazen J, Asher E: Osseointergrated implants and auricular defects: a case series study. J Prosthodont 17: , 2008 Address: Niarchou Artemis 35 Vassileos Konstantinou Avenue, Maroussi, Athens - Greece Τel.: ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / COMMERCIAL LIGHTING Με την γρήγορη ανάπτυξή του, ο φωτισμός LED, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Impladend PROGRAMME th Friday May 7 09:00-10:30 Vertical and Horizontal

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ Χρησιμοποιούμενα αποτυπωτικά υλικά. Κριτήρια εκλογής αποτυπωτικών υλικών. Τεχνικές αποτύπωσης. Κλινικές εφαρμογές. Φ. Νικολοπούλου MD, DDS,

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Safe n sound 3 ΤΟ ΑΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ Εκδόσεις Λευκή Σελίδα εκπαίδευση ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανθή Κοκκώνη Mαρίνα Μαυροφόρου Kατερίνα Περικλέους Aπόστολος Πηγιάκης Δέσποινα Φιλιππίδου Safe n sound Getting

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο Το πρώτο στην Ελλάδα θερινό αθλητιατρικό σεμινάριο με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις διοργανώνεται για 3 η συνεχιζόμενη χρονιά στο Μαραθώνα. Το 3 rd Sports & Exercise Summer

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα