ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Σελίδα 1 / 21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1650 Αθήνα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ακρωνύμιο DEMSNIISI, MIS: Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα». 3. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/ Τον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α`107), του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α 199/ ), του Ν.2833/2000 (ΦΕΚ Α

2 Σελίδα 2 / / ), του Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α 29/ , του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α 131/ ), του Ν.3569/2007 (ΦΕΚ Α 122/ ) του Ν. 3709/2008 (ΦΕΚ Α 213/ ), του Ν.3868/2010,ΦΕΚ Α 129/ , του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/2010) και του Ν.3922/2011 (ΦΕΚ Α 35/ ), 5. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 6. Το ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 7. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 8. Το ΠΔ 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), (ΦΕΚ Α 150/ ), που εφαρμόζεται συμπληρωματικά, για όσα θέματα δεν προβλέπονται ρητά από το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007). 9. Τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 10. Τις διατάξεις του Ν.3681/2010 (ΦΕΚ 112/ ) σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 11. Το υπ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα Eνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 12. Τον Ν.2472/1997, όπως τροποποιήθηκε απο τον Ν. 3741/2006 (ΦΕΚ 133/Α/ ) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 13. Τον Ν.2198/1994 (αρθ. 24) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/ ). Τον Ν.2842/2000 περί λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡ' καθώς και της Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ-288 και Ζ-412 περί εφαρμογής του. 14. Τον Ν.2690/1999 κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 15. Τον Ν. 1404/83 (ΦΕΚ/173/τ.Α / «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4009/2011

3 Σελίδα 3 / 21 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ( ΦΕΚ 195/ Τ.Α / και ισχύει. 16. Το Π.Δ. 195 (ΦΕΚ/156/ ) «Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. 17. Την Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. Ε5/1585/ (ΦΕΚ 191/τ.Β / ) «Εσωτερική Διάρθρωση, Οργάνωση και Λειτουργία των ΤΕΙ». 18. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 19. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ /739/ΦΕΚ 1291/τ.Β / «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 20. Τη με αριθμ /Ε5/ ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), με την οποία τέθηκαν σε παύση η με αριθμ /Ε5/2005 προγενέστερη ΥΑ και οι τροποποιήσεις της, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /Ε5 (ΦΕΚ 312/ τ.υeθ) απόφαση της ίδιας Υπουργού. 21. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/ Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα 22. Τη με αριθμ. Ι Σύμβαση Χρηματοδότησης, μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου DEMSNIISI. 23. Τη µε αριθ. 22/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, με τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης Πέντε χιλιάδων Εξακοσίων ευρώ (5.600,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Διακήρυξη πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ

4 Σελίδα 4 / 21 ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Ακρωνύμιο DEMSNIISI» (Development of an Environmental Meteorological Stations Network in the Ionian Islands and the Southern Italy), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία », Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DEMSNIISI Το Έργο DEMSNIISI (Development of an Environmental - Meteorological Stations Network in Ionian Islands and Southern Italy : Ανάπτυξη ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών - Μετεωρολογικών Σταθμών στα Ιόνια Νησιά και την Νότια Ιταλία / MIS ), είναι ενα αναπτυξιακό - επιστημονικό Έργο το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας , γνωστού και ως Interreg IV, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/1/2012 ενώ η χρηματοδότησή του ενεργοποιήθηκε τον Μάιο 2012 (ΠΔΕ ΑΔΑ Β49ΥΦ ΨΗΩ / 2012ΕΠ ). Συντονιστής του Έργου (Leader Partner) είναι το «ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας» και Εταίροι του Έργου είναι: University of Salento (P2) - Τμήμα Οικονομικών, Μαθηματικών και Στατιστικών Επιστημών - Lecce, Ιταλία. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (P3) - Κέρκυρα, Ελλάδα. Νομαρχία Lecce (P4) - Lecce, Ιταλία. Το Έργο DEMSNIISI προβλέπει: 1. Την εγκατάσταση 11 Μετεωρολογικών - Περιβαλλοντικών σταθμών στα νησιά του Ιονίου και την Απουλία για την συνεχή καταγραφή βασικών Ατμοσφαιρικών παραμέτρων (Μετεωρολογικών, Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας, Βροχόπτωσης, κλπ.) και Κλιματικών Σημάτων. 2. Την ανάπτυξη δυο κέντρων τηλε-διαχείρισης του δικτύου, ενός στην Ζάκυνθο και ενός στο Lecce. 3. Την ενημέρωση και δημοσιοποίηση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων με ενημέρωση των τοπικών πληθυσμών. 4. Ειδικές δράσεις στην Β!-Βάθμια εκπαίδευση με σκοπό την ενίσχυση των Θετικών Επιστημών στα Γυμνάσια και Λύκεια με παρουσίαση των εφαρμογών τους σε μια σειρά εξειδικευμένων μεθόδων, τεχνικών, τεχνολογίας και επιστημονικών γνωστικών αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει το πρόγραμμα DEMSNIISI.

5 Σελίδα 5 / Την εφαρμογή και εμπέδωση ερευνητικής Μαθηματικής τεχνογνωσίας αιχμής για την μελέτη και κατανόηση των Ατμοσφαιρικών και Κλιματικών διεργασιών στον ευρύτερο χώρο του Ιονίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το Έργο DEMSNIISI διατίθενται στον ιστότοπο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εγκατάσταση μηχανολογικού & επιστημονικού εξοπλισμού στη Ζάκυνθο (deliv ) και στη Λευκάδα (deliv ). Οι ζητούμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο είναι: 1. Η συναρμολόγηση, εγκατάσταση και πρόσδεση Μετεωρολογικού ιστού, 2. Η εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού επί του Μετεωρολογικού ιστού, και 3. Η ενεργοποίηση και ο έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού. Το σύνολο του Μηχανολογικού και Επιστημονικού εξοπλισμού που εμπλέκεται στις ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες θα διατεθεί από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με εξαίρεση τις απαιτούμενες καλωδιώσεις, τα υλικά συνδέσεων, μονώσεων, τα χρώματα βαφών και τυχόν άλλα μικρά αναλώσιμα (π.χ. βίδες, ηλεκτρολογικές δέστρες, σιλικόνες, κόλλες κλπ.) που θα πρέπει να τροφοδοτηθούν από τον ανάδοχο. 2.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την υλοποίηση των υπηρεσιών 1-3 οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει: Να παραλάβει με δικά του μέσα και έξοδα, τον προς εγκατάσταση μηχανολογικό και περιφερειακό εξοπλισμό από τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Ζάκυνθο και την Αθήνα, όπως αυτές θα υποδειχθούν από τον Project Manager του Έργου. Ο μηχανολογικός και περιφερειακός εξοπλισμός περιλαμβάνει τους αντίστοιχους δύο (2) βαρέως τύπου Μετεωρολογικούς ιστούς (βάρους περίπου 150 Kgr κάθε ένας, που αποτελούνται από δυο τηλεσκοπικού τύπου σωλήνες μήκους 6 m κάθε ένας και διαμέτρων 3.5 και 3.0 inches, δυο βραχίονες στήριξης οργάνων, έναν κορυφής μήκους 1.2 m και έναν βάσης μήκους 3 m), τα εξαρτήματα συναρμολόγησης και πρόσδεσής τους (ενδεικτικά: συρματόσχοινα, ναυτικά κλειδιά, εντατήρες, παρελκόμενα μεταλλικά εξαρτήματα στήριξης οργάνων), τα ηλεκτρολογικά κιβώτια, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τις μπαταρίες μολύβδου και άλλα μικρότερα παρελκόμενα υλικά. Επίσης, θα πρέπει να παραλάβει από τον Project Manager του Έργου DEMSNIISI, σε μια εφάπαξ φάση παράδοσης για κάθε νησί, τα επιστημονικά όργανα και αισθητήρες που πρόκειται να αναρτηθούν στους Μετεωρολογικούς ιστούς (και τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (2.2.2) του παρόντος). Η παραλαβή του επιστημονικού εξοπλισμού θα γίνει από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων στην Ζάκυνθο, σε χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί από τον Project Manager του Έργου DEMSNIISI.

6 Σελίδα 6 / Να συσκευάσει κατάλληλα και να μεταφέρει τον μηχανολογικό, περιφερειακό και επιστημονικό εξοπλισμό με δικά του μέσα και έξοδα στην περιοχή εγκατάστασης. Από τη φάση παραλαβής του εξοπλισμού μέχρι και την παράδοση του έργου στην περιοχή εγκατάστασης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταφορά, τη φύλαξη και την καλή κατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού τον οποίο θα παραλάβει από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 2.2 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την υλοποίηση των υπηρεσιών 1-3 οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις ακόλουθες φάσεις: Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και πρόσδεση Μετεωρολογικών ιστών Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε συναρμολόγηση όλων των μερών του μεταλλικού Μετεωρολογικού ιστού βαρέως τύπου, ύψους 10 m (δηλαδή των δυο τηλεσκοπικού τύπου στελεχών του ιστού, των δυο βραχιόνων ανάρτησης των επιστημονικών οργάνων), των εξαρτημάτων πρόσδεσης (συρματόσχοινα, ναυτικά κλειδιά, εντατήρες, κλπ.) και των δακτυλίων πρόσδεσης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε συμπληρωματική βαφή του Μετεωρολογικού ιστού με λευκό, υψηλής αντοχής, αντιδιαβρωτικό χρώμα, σε όσα σημεία κριθεί απαραίτητο από τον Project Manager του Έργου DEMSNIISI. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να περιλαμβάνει την επιτόπια (στην θέση εγκατάστασης) μερική έως και ολική βαφή του Μετεωρολογικού ιστού, αναλόγως των φθορών που ενδεχομένως υποστούν οι ιστοί κατά την μεταφορά και εγκατάστασή τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση της απαραίτητης καλωδίωσης αναμονής δια μέσω του κάθε ιστού και στην συνέχεια την εγκατάσταση του επιστημονικού και βοηθητικού εξοπλισμού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο της παρούσας προκήρυξης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε εργασίες ανύψωσης του Μετεωρολογικού ιστού και σταθεροποίησής του επί των αναμονών της βάσης σκυροδέματος (με σύσφιξη των κοχλιών βάσης). Στην συνέχεια σε πρόσδεση του ιστού στα περιφερειακά αγκύρια μέσω των δυο σετ συρματόσχοινων που θα του διατεθούν, με ιδιαίτερη μέριμνα για ισοσταθμισμένη φόρτιση των συρματόσχοινων πρόσδεσης (έξι ανά ιστό) και εξουδετέρωση της άσκησης ροπών στέψης στον ιστό. Οι αναμονές (κοχλίες σύσφιξης ή ντίζες) στερέωσης και σύσφιξης του ιστού στην βάση σκυροδέματος, καθώς και τα περιφερειακά αγκύρια πρόσδεσης ( κόντρες ) των συρματόσχοινων θα βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα στις περιοχές εγκατάστασης από τον εργολάβο έργων υπαίθρου. Παρόλα αυτά, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος να του επιτρέπει τη διορθωτική διάνοιξη οπών στο μεταλλικό πέδιλο στήριξης του ιστού (λαμαρίνα πάχους 2 cm) σε περίπτωση ατελούς προσαρμογής του με τις αναμονές της βάσης σκυροδέματος.

7 Σελίδα 7 / Εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού επί των Μετεωρολογικών ιστών Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση του επιστημονικού και περιφερειακού εξοπλισμού επί του κάθε Μετεωρολογικού ιστού, στις προβλεπόμενες για κάθε όργανο θέσεις, με κατάλληλη ανάπτυξη καλωδίωσης και ηλεκτρολογικών συνδέσεων. Τα εμπλεκόμενα επιστημονικά όργανα και ο περιφερειακός εξοπλισμός έχουν για κάθε έναν από τους δύο (2) σταθμούς ως εξής: I. Ανεμόμετρο κυπέλων WindSpeed A100 LK, με κατακόρυφη ανάρτηση επί του βραχίονα κορυφής και καλωδίωση εσωτερικά του ιστού. II. Ανεμοδείκτης WindSpeed W200 P, με κατακόρυφη ανάρτηση επί του βραχίονα κορυφής, ακριβή προσανατολισμό του σημείου μηδενικού αζιμουθίου κατά μήκος του βραχίονα κορυφής και καλωδίωση εσωτερικά του ιστού. III. Βροχόμετρο R.M. Young 52203, με στήριξη σε ανεξάρτητο ανοξείδωτο σωλήνα, με πρόσδεση τριών σημείων και καλωδίωση εντός ενισχυμένου προστατευτικού αγωγού εξωτερικών συνθηκών. Κατά την κρίση του Project Manager του Έργου DEMSNIISI και αναλόγως των ειδικών συνθηκών του σημείου εγκατάστασης, η αγκύρωση του μεταλλικού σωλήνα στήριξης του βροχόμετρου είναι δυνατόν να απαιτηθεί είτε επί συνήθους εδάφους είτε επί βάσης οπλισμένου σκυροδέματος. Επομένως, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζει αναλόγως και με δική του επιβάρυνση το πέδιλο στήριξης του μεταλλικού σωλήνα, καθώς και τα αγκύρια πρόσδεσης της μεταλλικής βάσης του βροχόμετρου που θα παραλάβει από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση (εδάφους ή βάσης σκυροδέματος) το σύστημα στήριξης του βροχόμετρου θα πρέπει να επιτυγχάνει ακαμψία, ώστε το βροχόμετρο να μην αναπτύσσει ή συντηρεί ταλαντώσεις. Ο σωλήνας στήριξης του βροχόμετρου θα πρέπει να βαφεί σε λευκό χρώμα, επί κατάλληλου προστατευτικού αντισκωριακού επιχρίσματος. Τέλος, το βροχόμετρο θα πρέπει να είναι σταθερά αναρτημένο επί του σωλήνα στήριξης με κατάλληλες διαμπερείς ανοξείδωτες βίδες (χωρίς την χρήση δακτυλιοειδών σφυκτήρων) και πλήρως οριζοντιωμένο. IV. Αισθητήρας Θερμοκρασίας Σχετικής Υγρασίας Rotronic Ag HC2-S3C03 με προστατευτικό σκίαστρο R.M. Young 41003P, με ανάρτηση επί του βραχίονα βάσης. V. Βαρόμετρο Vaissalla Barocap PTB110, με ανάρτηση επί του κλωβού του ψηφιακού καταγραφέα (όπως περιγράφεται στο είδος 8 στην συνέχεια). VI. Πυρανόμετρο Kipp & Zonen CMP 3, με ανάρτηση είτε επί του βραχίονα βάσης είτε σε ξεχωριστό ανοξείδωτο βραχίονα, σε κάθε περίπτωση με ακριβή οριζοντίωση και προσανατολισμό προς τον Νότο. VII. Υπεριωδόμετρο UV-A, UV-B Kipp & Zonen UVS-AB-T, με ανάρτηση είτε επί του βραχίονα βάσης είτε σε ξεχωριστό ανοξείδωτο βραχίονα, σε κάθε περίπτωση με ακριβή οριζοντίωση και προσανατολισμό προς τον Νότο. VIII. Μονάδα καταγραφής και επικοινωνιών, αποτελούμενη από:

8 Σελίδα 8 / 21 Ψηφιακό καταγραφέα Symmetron Stylitis-10+GSM/GPRS Κατευθυντική κεραία GSM Dual Band TAT850 Τα εξαρτήματα της μονάδας καταγραφής και επικοινωνιών θα περιέχονται εντός υδατοστεγούς κλωβού (General Electric, Aria 54) ο οποίος θα πρέπει να αναρτηθεί επι του ιστού με κοχλιωτές ντίζες τύπου U. Η κεραία επικοινωνιών θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς κατάλληλα επιλεγμένο τοπικό κόμβο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τοποθετημένη στο μέγιστο δυνατό ύψος. Όλες οι καλωδιώσεις από και προς τον κλωβό, θα πρέπει να γίνουν με χρήση στυπιοθλιπτών (στερέωσης / υδατοστέγασης). IX. Μονάδα παροχής ηλεκτρικής ισχύος αποτελούμενη από: Φωτοβολταϊκή γεννήτρια ET Solar 20 W, Δυο ή τρείς μπαταρίες μολύβδου 12 V/18 Ah Ελεγκτή φόρτισης 12 V/6A Με εξαίρεση την γεννήτρια, τα υπόλοιπα αναφερόμενα εξαρτήματα της μονάδας ηλεκτρικής ισχύος τοποθετούνται εντός του υδατοστεγούς κλωβού του είδους 8. Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια θα πρέπει να αναρτηθεί επι του ιστού και να προσανατολιστεί κατάλληλα. X. Διάταξη αναλυτή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων TSI Dust Trak 8533 με προστατευτικό κλωβό και δυνατότητα εξόδου αναλογικού σήματος 0-5 V DC, με ανάρτηση επί του βραχίονα βάσης και τροφοδοσία από την μονάδα ηλεκτρικής ισχύος. Ο ανάδοχος ενδέχεται να απαιτηθεί να προβεί σε μικρές μεταλλουργικές εργασίες (διάνοιξη οπών κλπ) για ακριβή προσαρμογή του υδατοστεγούς κλωβού επί του ιστού ή εναλλακτικά και κατά την κρίση του Διαχειριστή του έργου ενδέχεται να απαιτηθεί η ανεξάρτητη στερέωση του κλωβού επί ειδικού τρίποδα (που σε αυτή την περίπτωση θα διατεθεί από τον εργοδότη). Στην τελευταία περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε σταθερή θεμελίωση του τρίποδα επί της βάσης σκυροδέματος του κάθε σταθμού. XI. Κάρτα SIM δικτύου κινητής τηλεφωνίας για μεταφορά ψηφιακών δεδομένων μέσω του συστήματος GPRS, με τοποθέτηση εντός της κατάλληλης υποδοχής του modem κινητής τηλεφωνίας του ψηφιακού καταγραφέα και έλεγχο λειτουργίας. XII. Πινακίδες ή/και διακριτικά σήματα με λογότυπα, με ασφαλή τοποθέτηση είτε επί του ιστού είτε επί της συρματόπλεξης σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον εργοδότη. Τα υλικά πρόσδεσης των πινακίδων (πχ. βίδες, κόλλες) βαρύνουν τον ανάδοχο. Όλη η καλωδίωση για την συνδεσμολογία των επιστημονικών αισθητήρων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κατάλληλο για μεταφορά ασθενών σημάτων θωρακισμένο καλώδιο, τριών κατ ελάχιστο αγωγών, με αντοχή σε μακροχρόνια έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες και γήρανση από υπεριώδη ακτινοβολία.

9 Σελίδα 9 / 21 Όλη η καλωδίωση θα πρέπει να διοχετευτεί μέσω του εσωτερικού του ιστού (κατά το στάδιο επιτόπιας συναρμολόγησής του) ή για όσους αισθητήρες και όργανα αυτό δεν είναι δυνατόν να έχει προσδεθεί επί του ιστού με κατάλληλους σφυκτήρες ηλεκτρολογικού τύπου. Σε καμιά περίπτωση η καλωδίωση δεν θα πρέπει να υποστεί φθορά, μηχανική καταπόνηση, διακοπή, εξωτερικές ενώσεις ή/και προεκτάσεις. Όλες οι συνδεσμολογίες τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να γίνονται με κατάλληλα προσαρμοσμένα δίχρωμα στεγανά βύσματα για τις μπαταρίες και τον καταναλωτή (εκτός και από τις περιπτώσεις που προβλέπεται ενσωματωμένη κλέμα από τον κατασκευαστή) Ενεργοποίηση και έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού Στην περιοχή εγκατάστασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε ενεργοποίηση του συνόλου του εξοπλισμού, καθώς και στον έλεγχο ορθής λειτουργίας αυτού, παρουσία του Project Manager του Έργου DEMSNIISI. Πέραν των συνηθισμένων ελέγχων ορθής συνδεσμολογίας και λειτουργίας όλων των επιμέρους εξαρτημάτων, ο ανάδοχος θα πρέπει κατ ελάχιστο να πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: I. Ορισμός των κατάλληλων σταθερών βαθμονόμησης κάθε οργάνου, στον ψηφιακό καταγραφέα. II. Μέτρηση της στάθμης σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με βάση το ενσωματωμένο πεδιόμετρο του ψηφιακού καταγραφέα. III. Θέση σε λειτουργία όλων των διατάξεων του σταθμού με υπολογισμό και αποθήκευση μέσων καταγραφόμενων τιμών, μιας ανά λεπτό. IV. Σύνδεση του σταθμού με το κέντρο ελέγχου του δικτύου στη Ζάκυνθο και πιστοποίηση ικανότητας ασύρματης μεταφοράς και ανάκτησης δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. V. Σύνταξη και παράδοση γραπτής τεχνικής αναφοράς για τις συνδεσμολογίες θυρών εισόδου του ψηφιακού καταγραφέα, το είδος εισερχόμενου σήματος, τις σταθερές βαθμονόμησης κάθε διασυνδεδεμένου οργάνου και την στάθμη σήματος κινητής τηλεφωνίας. Οι συμμετέχοντες δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8.ΙΙ και τις προδιαγραφές οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στην Παράγραφο 2 της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων Εξακοσίων ευρώ (5.600,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

10 Σελίδα 10 / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) και του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (http://envi.teiion.gr) την Παρασκευή 21 Ιουνίου ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Θέση Παναγούλα (Νέο Κτίριο), 29100, Ζάκυνθος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή παρέχεται ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες και Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης παρέχονται από τον κ. Παπαδημητρίου, τηλ (εσωτ. 265), fax: και Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την Τρίτη 2 Ιουλίου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00 μ.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Θέση Παναγούλα (Νέο Κτίριο), 29100, Ζάκυνθος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με

11 Σελίδα 11 / 21 εξαίρεση τις ονομασίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή (cover letter), για την πρωτοκόλληση του, στην οποία θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη Διακήρυξη. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την στην πρώτη σελίδα ή σε εμφανές σημείο ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τρείς (3), επίσης σφραγισμένους, φακέλους ως εξής: 1. Φάκελο με ένδειξη "Δικαιολογητικά συμμετοχής" (Πρωτότυπο και αντίγραφο). 2. Φάκελο με ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" (Πρωτότυπο και αντίγραφο). 3. Φάκελο με ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" (Πρωτότυπο και αντίγραφο). Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για το Έργο D E M S N I I S I ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δευτέρα Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών:

12 Σελίδα 12 / 21 α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου. γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου. ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του έργου το οποίο παρατίθεται αναλυτικά στην Παράγραφο 2 (Αντικείμενο του Διαγωνισμού) της παρούσης. Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Κ1. Περιγραφή του τρόπου, καθώς και της σχετικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, από την παραλαβή του εξοπλισμού έως και την ορθή λειτουργία αυτού. Κ2. Ομάδα Έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει λίστα με το μόνιμο τεχνικό προσωπικό το οποίο διαθέτει, συνοδευόμενη από τα αν λογα πιστοποιητικά και βιογραφικά στοιχεία εμπειρίας. Κ3. Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία υλοποίησης παρόμοιων έργων (δηλ. έργων εγκατάστασης βαρέως τύπου σωληνωτών Μετεωρολογικών Ιστών και συναφούς επιστημονικού εξοπλισμού), κατ ελάχιστο τριετή. Για τον σκοπό αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αναλυτική λίστα συναφών έργων τα οποία έχει υλοποιήσει για λογαριασμό φορέων/ Ιδρυμάτων/ Εταιριών/ ΝΠΔΔ/ ΝΠΙΔ, στην οποία κατ ελάχιστο να αναφέρονται: - Ο αριθμός εγκατεστημένων σταθμών ανά έργο. - Ο επιστημονικός εξοπλισμός. - Οι θέσεις εγκατάστασης. - Οι χρονολογίες εγκατάστασης. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου σε εγκαταστάσεις ίδιου τύπου επιστημονικού εξοπλισμού, όπως αυτός αναφέρεται στην Παράγραφο της παρούσης. Κ4. Ποιότητα της προτεινόμενης τεχνικής λύσης, καθώς και της ποιότητας παραλαβής, μεταφοράς, εγκατάστασης και ορθής λειτουργίας του επιστημονικού εξοπλισμού. Θα συνεκτιμηθούν βεβαιώσεις ή/και συστατικές επιστολές προηγούμενων εργοδοτών, μέσω των οποίων θα πιστοποιείται η καλή λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Η ύπαρξη ή ο συνδυασμός, δυσμενών ή ανεπαρκών τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφέροντος είναι δυνατόν να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού της προσφοράς από τη περαιτέρω αξιολόγηση μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσης.

13 Σελίδα 13 / 21 Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 9. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την τελική παράδοση των ζητούμενων υπηρεσιών. 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Στο 1ο στάδιο ανοίγονται, μονογράφονται και ελέγχονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων. Μόνο όσες από τις προσφορές πληρούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα αξιολογηθούν στο 2 ο στάδιο. Στο 2 ο στάδιο, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Η Τεχνική προσφορά αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής βαθμολογίας. Μόνο όσες από τις προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θα αξιολογηθούν στο 3 ο στάδιο. Στο 3 ο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. Για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της προσφερόμενης τιμής μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με βάση το σχέδιο του Παραρτήματος ΙΙ το οποίο έχει συμπληρώσει και καταθέσει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος. Ο τύπος από τον οποίο προκύπτει η βαθμολογία Oi της Οικονομικής Προσφοράς είναι: ( ) Όπου, Oi,min η φθηνότερη (χαμηλότερη) οικονομική προσφορά. Ο υπολογισμός του Oi γίνεται μέχρι τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η βαθμολογία η οποία προκύπτει από τον παραπάνω τύπο αποτελεί την βαθμολογία Oi του κάθε υποψηφίου αναδόχου και αντιπροσωπεύει το 30% της συνολικής βαθμολογίας. Εφόσον δεν υπάρχουν αποκλεισμοί υποψηφίων σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να ολοκληρωθεί και για τα 3 στάδια την ίδια ημέρα.

14 Σελίδα 14 / 21 Η συνολική βαθμολογία Βi προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς Τi (σταθμισμένης με συντελεστή βάρους 0,70) συν την βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς Oi (σταθμισμένης με συντελεστή βάρους 0,30). Έτσι, ο τύπος αξιολόγησης-εξαγωγής βαθμολογίας είναι: Οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού Βi. Ο υπολογισμός του Βi γίνεται μέχρι τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο έχων το μεγαλύτερο Βi. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (Ti) κάθε προσφοράς, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ένα Ti για την τεχνική ικανότητα του κάθε προσφέροντος γίνεται με την εξής μεθοδολογία: Κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 10 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Βαθμός κριτηρίου Αιτιολογία Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Στη συνέχεια, ο βαθμός κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και έτσι προκύπτει ο βαθμός του κριτηρίου. Το άθροισμα των βαθμών των ομάδων κριτηρίων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς ( ABTΠi ) του κάθε προσφέροντος. Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς Τi κάθε προσφέροντος, υπολογίζεται με τον τύπο: ( )

15 Σελίδα 15 / 21 Όπου ABTΠi,max η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. Ο υπολογισμός των Ti και ABTΠi γίνεται μέχρι τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση των κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ορίζονται ως εξής: Πίνακας1: Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Κ.1 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 10% Κ.2 Ομάδα Έργου 30% Κ.3 Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα 30% Ποιότητα τεχνικής λύσης, καθώς και παραλαβής, μεταφοράς, Κ.4 εγκατάστασης και ορθής λειτουργίας του επιστημονικού εξοπλισμού 30% ΣΥΝΟΛΟ 100% 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά της κατακύρωσης απόφασης και όσον αφορά τη νομιμότητα, επιτρέπεται ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

16 Σελίδα 16 / 21 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8 α του Π.Δ. 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ.118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741

17 Σελίδα 17 / 21 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3377/2005 (Α 202)] Kατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής την Προδικαστική Προσφυγή που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

18 Σελίδα 18 / ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως τόπος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών ορίζονται οι χώροι οι οποίοι θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου DEMSNIISI, και ενδεικτικά αναφέρονται (βλέπε παράγραφο 18 Ειδικοί Όροι) ως εξής: - Σε περιοχή της Νοτιο-Δυτικής Ζακύνθου (περιοχή Μαραθιά-Αγαλά). - Σε περιοχή της Βόρειας Λευκάδας (ΒΔ άκρο λιμνοθάλασσας Λευκάδας). Ο χρονικός προγραμματισμός των φάσεων εγκατάστασης καθορίζεται στα πλαίσια της σύμβασης - αποκλειστικά από τον εργοδότη. Ανάλογα με τις συνθήκες υλοποίησης του Έργου DEMSNIISI μπορεί να υπόκειται σε όσες μεταβολές κρίνονται αναγκαίες από τον εργοδότη. Μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Project Manager του έργου DEMSNIISI ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε εγκατάσταση του εξοπλισμού στην οριζόμενη θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας την οποία καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού. 15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου DEMSNIISI, η οποία θα πιστοποιεί τμηματικά ή/και στο σύνολό της, συντάσσοντας αντίστοιχο πρακτικό παραλαβής. 16. ΠΛΗΡΩΜΗ Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Ακρωνύμιο DEMSNIISI» (Development of an Environmental Meteorological Stations Network in the Ionian Islands and the Southern Italy), MIS: Οι πληρωμές θα γίνονται μετά τη βεβαιωμένη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου τόσο από τον Project Manager όσο και από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Έργου DEMSNIISI. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών. Σε κάθε παραστατικό θα πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης (σε ευρώ ). Τον ανάδοχο, βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κλπ. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

19 Σελίδα 19 / 21 Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών, καθώς και του ποσοστού που προβλέπεται με τον Ν. 4013/2011. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. 17. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 18. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 18.1 Οι θέσεις εγκατάστασης που αναφέρονται στην παράγραφο 14 (τόπος και χρόνος παράδοσης) της παρούσας έχουν προκύψει από ειδικές διμερείς συμφωνίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με ιδιοκτήτες ή/και φορείς των εδαφών εγκατάστασης και επομένως, για λόγους ανωτέρας βίας (όπως ανάκληση άδειας εγκατάστασης από τον ιδιοκτήτη/φορέα/ πάροχο χρήσης του αντίστοιχου χώρου) πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικές, καθώς μέχρι την στιγμή εγκατάστασης, ενδέχεται να αλλάξουν. Παρόλα αυτά, η κατανομή του αριθμού σταθμών ανά νησί, είναι αναλλοίωτη. Για λόγους ανωτέρας βίας είναι δυνατόν οι επιλεγμένες θέσεις εγκατάστασης να τροποποιηθούν. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται σε άμεση αναπροσαρμογή των έργων σε όποια νέα θέση του υποδειχθεί, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε θέση εγκατάστασης θα διαθέτει κατ ελάχιστο υποτυπώδη χωμάτινη οδό (μήκους όχι μεγαλύτερου των 100 μέτρων και μέσης κλίσης όχι μεγαλύτερης από 20%). Για παρόμοιους λόγους, είναι δυνατόν η εγκατάσταση ορισμένων σταθμών να απαιτηθεί επί της οροφής κτισμάτων σε προυπάρχουσα πλάκα σκυροδέματος (πχ. οροφή κτισμάτων ή κατασκευών υπαίθρου) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την πραγματοποίηση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού και σε όσες περιπτώσεις (ενδεχομένως όλες) κατά τις οποίες στις θέσεις εγκατάστασης μπορεί να έχει προηγηθεί συρματόπλεξη του χώρου, σχήματος ορθογωνίου και διαστάσεων Μ Π Υ = m Ο ανάδοχος θα πρέπει με υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής εξοπλισμού από τον εργοδότη να εγγυηθεί τη φύλαξη και ασφαλή του μεταφορά στις θέσεις

20 Σελίδα 20 / 21 εγκατάστασης, με ρήτρα αντικατάστασης κάθε μέρους που ενδεχομένως υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά ή απώλεια, μέχρι την πιστοποίηση της οριστικής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας κάθε σταθμού. Η πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας κάθε σταθμού θα γίνεται με βάση τον επιτόπιο έλεγχο που θα πραγματοποιεί ο Project Manager του Έργου DEMSNIISI μετά τον τέλος των εργασιών του αναδόχου, με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου τεχνικής πληρότητας και παράδοσης έργου Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την απεριόριστη παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης προς τον εργοδότη (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) μέσω τηλεφώνου ή άλλου ασύρματου μέσου, σχετικά με βλάβες ή δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την συνδεσμολογία και εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε όσες περιπτώσεις του ζητηθεί Η εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού δεν υπόκειται σε καμιά χρονική ή γεωγραφική ομαδοποίηση (δηλαδή, η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε κάθε μια από τις επτά θέσεις πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστό και χρονικά διακριτό έργο). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

21 Σελίδα 21 / 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (ή εκπρόσωπος) , έχοντας λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της Παραγράφου 2 αυτής, για την παροχή των αναγραφομένων στην επικεφαλίδα υπηρεσιών, προσφέρω για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Α ή Β), το κατ αποκοπή τίμημα (αξία χωρίς ΦΠΑ) των Ευρώ: (ολογράφως).... (αριθμητικά)..., ποσό το οποίο καλύπτει πλήρως όλες τις εργασίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού, ως και εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται, αλλά είναι όμως απαραίτητες για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης. Αναλύεται δε παρακάτω στον προϋπολογισμό προσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της οικονομικής προσφοράς. Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι (ολογράφως) (αριθμητικά)... Άθροισμα των παραπάνω: (ολογράφως) (αριθμητικά).... (Τόπος- Ημερομηνία), Ο προσφέρων (σφραγίδα & υπογραφή)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Σελίδα 1 / 19 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1868 Αθήνα: 3-7-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Παροχή Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την. «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την. «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» Σελίδα 1 / 15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3133 Αθήνα: 31-10-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453698 2014-12-05

14PROC002453698 2014-12-05 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα