Αριθμ.Απόφασης: 69/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ.Απόφασης: 69/2014"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι σήμερα την 24 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την υπ αριθμ. 4655/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο δημοτικό κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Καγιάογλου Νικόλαος Πρόεδρος 2.- Σαχινίδης Σταύρος Μέλος 3.- Λαζαρίδης Νικόλαος Μέλος Ορφανίδης Στυλιανός 4.- Χατζηπάντου Παναγιώτης Μέλος Κουτεκίδου Μεταμόρφη 5.- Παρλόγλου Μιχαήλ Μέλος (αν και κλήθηκαν νόμιμα) Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Χατζηπαναγιώτου Κων/νο ΔΕ1 Διοικητικός με βαθμό Γ Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν και να ληφθεί αποφάση για τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που είναι τα εξής: Εγκριση πρακτικού 1 για την αξιολόγηση δικ/κών συμμετοχής για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακοί πολιτισμοί της Γής, του νερού και του ανθρώπου στην Ανατ. Μακεδονία. Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Οδοποιϊα ΤΚ. Ψηλή Ράχης» Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού από οικισμό Καρποφόρο προς οικισμούς Μελισσοχωρίου και Μικροχωρίου» Τα οποία συμφωνούν ομόφωνα να συζήτηθούν. Αριθμ.Απόφασης: 69/ ο TAKTIKO ΘΕΜΑ: Προμήθεια με απ ευθείας ανάθεση προμηθειών υλικών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, οικοδομικών υλικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: Με την αριθμ. 8/2014 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος διενέργειας προμήθειας υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου οικ. έτους 2014, με πρόχειρο διαγωνισμό,συνολικού προϋπολογισμού ,52 από πιστώσεις των Κ.Α. 10/6661, 25/ , 25/ , 30/ , 35/6662, 45/6662 και 70/ του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού. Με την αριθ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκαν οι πιστώσεις των παραπάνω Κ.Α. και με την αριθμ. 20/2014 απόφαση της ίδιας επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης για την διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Στις διενεργήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός κατά τον οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά όποτε σύμφωνα με την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμά του και προτάθηκε η προσφυγή στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης. Έπειτα η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 36/2014 απόφασή της έκρινε άγονο τον πρόχειρο διαγωνισμό και πρότεινε την προσφυγή στην διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 και παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:

2 «1. Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση», μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν.1797/ Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου». Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 εδάφιο γ περίπτωση 1 ορίζονται τα εξής: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας σε διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις. 1. Όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό..» Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής: «1.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότηση του προς τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή για τις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1797/88,200/91 και του παρόντος κανονισμού: α)κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής. β)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ)χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου αυτής. δ)την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθεύτης επιλέγεται με κλήρωση. 2.Στην περίπτωση αυτή, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για : Α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για την ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. Β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων και προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης. Γ)τελική ματαίωση της προμήθειας, Τότε τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση». Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 61/2014 απόφασή του ενέκρινε την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την διενέργεια της προμήθειας διαφόρων υλικών, προϋπολογισμού ,52, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10/6661, 25/ , 25/ , 30/ , 35/6662, 45/6662 και 70/ των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014, σύμφωνα με τις τιμές, τις ποσότητες και τα είδη που αναφέρονταν στην μελέτη της ανωτέρω προμήθειας που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αριθ. 2/2014 και ανέθεσε απευθείας τις προμήθειες ως εξής: 1. ΤΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Φ.Μ /ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Αδριανή Δράμας, την προμήθεια υλικών αξίας 8.200, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Β.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α.Φ.Μ /ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,Παγγαίου 21 Αρκαδικό Δράμας, την προμήθεια υλικών αξίας 5.000,00 3.ΠΟΥΓΙΟΥΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Φ.Μ /ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Ι.Δραγούμη 43 στη Δράμα, την προμήθεια υλικών αξίας 4.000,00 4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Φ.Μ /ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,Πλατανιά Δράμας, την προμήθεια υλικών αξίας 5.000,00 5. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Α.Φ.Μ /ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Αγ.Αναργύρων 6 στη Δράμα την προμήθεια υλικών αξίας ,92

3 6. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, Παρανέστι Δράμας, την προμήθεια υλικών αξίας 5.229,60 7. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΡΑΜΑ, την προμήθεια υλικών αξίας 3.000,00 8. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Φ.Μ /Α-Β ΞΑΝΘΗΣ, Δαφνώνας Ξάνθης, την προμήθεια υλικών αξίας 7.000,00 9.ΤΟΚΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, 14ΧΛΜ.ΔΡΑΜΑΣ ΒΑΛΑΣ, την προμήθεια υλικών αξίας 1.000, ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Σ. ΑΒΕΕ Α.Φ.Μ /ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, 5ΧΛΜ. Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ ΒΑΛΑΣ, Χωριστή Δράμας, την προμήθεια υλικών αξίας 3.000, ΓΡ. & ΠΑΝ. ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ ΟΒΕΕ, Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, Θεμιστοκλέους 48Α, την προμήθεια υλικών αξίας 2.000, Κ.ΣΓΟΥΡΑΣ Α. ΛΠΑΚΗΣ Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, 5ο χλμ. ΔΡΑΜΑΣ ΒΑΛΑΣ, για την προμήθεια υλικών αξίας 800, ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ ΑΕ, Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, 4ο χλμ. ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, για την προμήθεια υλικών αξίας 3.000, ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, Τέρμα Χρυσοβέργη, Δράμα, την προμήθεια υλικών αξίας 3.000,00 Η παραπάνω απόφαση (το αποφασιστικό μέρος της απόφασης του ΔΣ αριθ. 61/2014 παρατέθηκε παραπάνω αυτούσιο) αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με τα χαρακτηριστικά ΑΔΑ:ΒΙΗ5ΩΞΗ-570 και στάλθηκε για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δράμας με το αριθ. 2703/ έγγραφό μας. Η Αποκεντρωμένη Δράμας μας απάντησε με το αριθ. 5490/ έγγραφό της, ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την απευθείας ανάθεση θα έπρεπε να αναφέρει, εκτός των υπολοίπων στοιχείων, την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, δηλαδή την ποσότητα και τη φύση των αγοραζόμενων εμπορευμάτων και δεν ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. Στις 2/5/2014 κλήθηκε, με την αριθ. 3147/ πρόσκληση, σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει εκ νέου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας. Επειδή όμως δεν υπήρχε η σχετική εκ του νόμου απαρτία η συνεδρίαση ματαιώθηκε. Στις 3/5/2014 κλήθηκε, με την αριθ. 3255/ πρόσκληση, σε 2η έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει εκ νέου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας. Επειδή όμως δεν υπήρχε η σχετική εκ του νόμου απαρτία η συνεδρίαση ματαιώθηκε και πάλι. Στις 4/5/2014 κλήθηκε, με την αριθ. 3256/ πρόσκληση, σε 3η έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει εκ νέου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας. Το συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη διενέργεια της προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού ,52. Στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 13/06/2014 το θέμα της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ήλθε προς συζήτηση ως έκτακτο θέμα από τον Πρόεδρό του, πλην όμως το σώμα δε δέχτηκε τη συζήτησή του. Κατόπιν όλων των ανωτέρω και καθώς τα αποθέματα σε υλικά συντήρησης τόσο των δικτύων υποδομής όσο και των κτηριακών και των λοιπών εγκαταστάσεων του δήμου έχουν εξαντληθεί, υπάρχει πλέον σοβαρό θέμα αποκατάστασης των βλαβών που παρουσιάζονται στα δίκτυα (ύδρευσης, άρδευσης,αποχέτευσης) και στις εγκαταστάσεις του δήμου (παιδικές χαρές, δημοτικά κτίρια, νεκροταφεία, πάρκα και πλατείες). Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των δικτύων και των αριθμό των εγκαταστάσεων, είναι πλέον δεδομένο ότι θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες του(π.χ. ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης εξαιτίας σπασίματος ενός σωλήνα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης), ενώ είναι ορατός και ο κίνδυνος να υπάρξουν ατυχήματα από την συντήρηση των εγκαταστάσεων (π.χ. παιδικές χαρές).

4 Επιπλέον, επειδή το είδος της βλάβης, η ποσότητα και το είδος των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν καθώς και χρόνος που θα προκύψουν δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο απόθεμα ώστε να είναι δυνατή η άμεση αντιμετώπιση τους. Η Οικονομική Επιτροπή βάσει της περίπτωσης δ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». Με δεδομένη την αδυναμία λήψης απόφασης από το Δ.Σ. την τρέχουσα περίοδο και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές στις και με σκοπό την αντιμετώπιση της επείγουσας περίπτωσης που έχει προκύψει, παρακαλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, οικοδομικών υλικών, υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον προτεινόμενο πίνακα υλικών και ποσοτήτων που παραθέτουμε.

5 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10/6661 ΤΑΚΤΙ 30/ ΣΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΥΛΙ 70/ ΤΑΚΤΙ 35/6662 ΤΑΚΤΙ 45/6662 ΤΑΚΤΙ ΟΜΑΔΑ Β ΥΛΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25/ ΤΑΚΤΙ 25/ ( ΣΩΛΗΝΕΣ) ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ) ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ Κ.Α , , , , , , , ,52 ΤΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5.000, ,00 Τσιμέντο μαύρο 25 Kg 30 3,5 105 Τσιμέντο μαύρο 50 Kg 30 6,2 186 Τσιμέντο λευκό 25 Kg Ασβέστης (πολτός) 10 Kg Ασβέστης σε συσκευασία Big-Bag (0,8/m3) Μαρμαρόσκονη 25 Kg Άμμος θαλάσσης 25 Kg Γαρμπίλι 25 Kg Γαρμπίλι σε συσκευασία Big - Bag (0,8/m3) Χαλίκι 25 Kg Απρόβλεπτα 109,04 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3.000, ,00 Ξυλεία (Ευρωπαϊκή) καδρόνια 3μ. 0,05Χ0, ,00 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο 55Χ55 πάχους 2,2 mm ,00 Πάσσαλοι γωνιά L30*3 με οπές και μύτη 15 2,1 31,50 Πάσσαλοι γωνιά L40*4 με οπές και μύτη 20 3,6 72,00 Σύρμα γαλβανισμένο Νο ,6 32,00 Σύρμα γαλβανισμένο Νο ,67 33,40 Ακρυλικά χρώματα 50 3,7 185,00 Βελατούρα-υπόστρωμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση προετοιμασίας ξύλινων επιφανειών 12 12,5 150,00 Αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες ,00 Απρόβλεπτα 324,13 ΠΟΥΓΙΟΥΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΔΑΝΙΗΛ 4.000, ,00 Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 50 Χ 50 Χ 5cm Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο 50Χ50 Ν ,55 113,75 Μάρμαρο πάχους 3 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές-ρίχτια κ.λ.π. (ΛΕΥΚΟ) Κεραμικά πλακίδια τοίχου Α' ποιότητας GROUP Χρώμα διαγραμμίσεων μαύρο Ντουκόχρωμα διαφόρων χρωμάτων Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό 100% 35 3,7 129,5 5

6 Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερική και εξωτερική χρήση Διαλυτικό 20 2,1 42 Βερνίκια Διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση Συντηρητικό ξύλου με χρωστικές 15 6,5 97,5 Άμμος σε συσκευασία Big- Bag (0,8/m3) Γύψος κοινός 25 Kg Τσιμεντόπλακες διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων διαστάσεων 40Χ40 5 6,6 33 Κυβόλιθοι διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων πάχους 6 cm 5 8,9 44,5 Κυβόλιθοι διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων πάχους 8 cm 8 8,9 71,2 Διογκωμένη πολυστερίνη 20 Kg Χρώμα Πλαστικό (οικολογικό) λευκό 10 3,1 31 Χρώμα Πλαστικό (οικολογικό) διάφορα χρώματα 20 3,4 68 Κοντάρι πτυσσόμενο 3 μετρών Σιλικόνες στόκου για ρωγμές 5 1,5 7,5 Αφρός πολυουρενθάνης ,8 Απρόβλεπτα 411,28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1.000, ,00 Άμμος 25 Kg Άμμος σε συσκευασία Big- Bag (0,8/m3) Γύψος κοινός 25 Kg Τσιμεντόπλακες διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων διαστάσεων 40Χ ,6 132 Κυβόλιθοι διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων πάχους 6 cm 20 8,9 178 Κυβόλιθοι διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων πάχους 8 cm 25 8,9 222,5 Απρόβλεπτα 65,51 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 7.000, ,00 ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ ,5 187,5 ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ ,1 121,5 ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ ,5 210 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΥΠΟΥ FERE S-BLOCK 450ml ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ CIM 1" ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 10 6,8 68 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1/2'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 10 2,5 25 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 3/4" ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 10 3,6 36 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1 1/2 ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1 1/4 ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1" ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1/2 ΑΡΣ.-ΘΗΛ. (CIM 14) 10 4,2 42 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1/2 ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14)

7 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 2" ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ Φ60 ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 5 47,5 237,5 ΒΑΝΑ Φ80 ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΒΑΝΑ ΧΥΤΟΣ. ΦΛΑΝΤ. 60ΜΜ ΒΑΝΑ ΧΥΤΟΣ. ΦΛΑΝΤ. 80ΜΜ ΒΙΔΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΖΙΜΠΩ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ ,8 8 ΒΙΔΕΣ ΖΙΜΠΩ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7/16Χ ,5 5 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1" 10 1,14 11,4 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 10 0,5 5 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥΠΟΛΩΝΙΑΣ 2" 5 4,3 21,5 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥΠΟΛΩΝΙΑΣ 3/4" 10 0,8 8 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΡΣΕΝ.18χ1/2 10 2,9 29 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΘΗΛ.18χ1/2 10 2,85 28,5 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΘΗΛ.22χ3/4 10 3,9 39 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΡΣΕΝ.22χ3/ Φ ,8 8 Φ ,9 9 Φ ,1 11 Φ ,2 12 Φ ,8 18 Φ Φ ,3 23 Φ ,3 3 Φ Φ ,8 8 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣ. Φ ,8 18 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 63ΜΜ 10 0,3 3 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ ,6 6 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ ,9 9 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ ,4 14 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ ,5 5 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ ΜΕ ΑΥΤΑΚΙ Φ ,5 5 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ ΜΕ ΑΥΤΑΚΙ Φ ,7 7 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛ.ΠΙΕΣ. 63ΜΜ 10 0,3 3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛ.ΠΙΕΣ. Φ ,4 4 ΖΙΜΠΩ 100Χ ,6 96 ΖΙΜΠΩ 110 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ. 10 8,4 84 ΖΙΜΠΩ 160 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ ,4 114 ΖΙΜΠΩ Φ140 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ. 10 9,9 99 ΖΙΜΠΩ Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ 10 18,4 184 ΖΙΜΠΩ Φ150Χ ,1 141 ΖΙΜΠΩ Φ200 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ ,6 156 ΖΙΜΠΩ Φ250 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ ,

8 ΖΙΜΠΩ Φ60/63 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ 10 7,8 78 ΖΙΜΠΩ Φ60χ ΖΙΜΠΩ Φ63 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ. 5 4,8 24 ΖΙΜΠΩ Φ80/90 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ ΖΙΜΠΩ Φ80χ90 5 6,9 34,5 ΖΙΜΠΩ Φ90 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ ΜΠΥΛΗ Φ63 90ΜΟΙΡΩΝ 16 ΑΤΜ ΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1" ΤΥΠΟΥ CIM ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ 10 13,5 135 ΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2" ΤΥΠΟΥ CIM ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4" ΤΥΠΟΥ CIM ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Φ ,9 13,5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Φ ,65 6,5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Φ ,85 8,5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΛΛΑΡΩΝ 20 0,2 4 ΜΑΝΣΟΝ Φ ΑΤΜ 20 7,7 154 ΜΑΝΣΟΝ Φ63 10 ΑΤΜ 20 3,9 78 ΜΑΝΣΟΝ Φ90 10 ΑΤΜ 10 5,4 54 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1" ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 20 0,85 17 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 3/4" 20 1,14 22,8 ΠΩΜΑ ΜΟΥΦΩΤΟ Φ ,5 45 ΠΩΜΑ ΜΟΥΦΩΤΟ Φ ,7 47 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 18χ ,4 14 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 22χ3 10 2,3 23 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 28χ3 15 5,5 82,5 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 32χ3 15 7,2 108 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΤ 18χ ,4 36 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΤ 22χ ,5 67,5 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΤ 32χ ,8 129,6 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΤ Φ ,1 97,2 ΣΠΥΡΑΛ Β.Τ.ΑΡΣ-ΘΗΛ. 40cm ΣΠΥΡΑΛ Β.Τ.ΘΗΛ-ΘΗΛ. 30cm 10 0,8 8 ΣΠΥΡΑΛ Β.Τ.ΘΗΛ-ΘΗΛ. 50cm 10 1,2 12 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΡΕ 63Χ ,7 47 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΓΓΛ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1χ3/4 10 0,9 9 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΓΓΛ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 3/4χ1/2 10 0,6 6 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1χ1/2 10 0,9 9 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1χ3/4 10 0,9 9 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 3/4χ1/2 10 0,6 6 Τάπα πλαστική Φ160 Σειρά Τάπα πλαστική Φ200 Σειρά Απρόβλεπτα 61,06 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000, , , ,52 Σύρμα μαύρο Νο ,3 26 Τούβλα διάτρητα 19 Χ 9 Χ ,3 9 8

9 Τούβλα διάτρητα 19 Χ 12 Χ ,4 24 Κεραμικά πλακίδια δαπέδου Α' ποιότητας αντιολισθητικά GROUP 4, 30 Χ 30 και άνω Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη 50 0,6 30 Στόκος πλακιδίων Πινέλο με υποδοχή για κοντάρι 3" 3 4,4 13,2 Πινέλο με υποδοχή για κοντάρι 4" 3 5,3 15,9 Κοντάρι πτυσσόμενο 2 μετρών Μπετοφόρμ Διαλυτικό χρωμάτων για χρήση με πιστόλι 40 8,5 340 Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν ,8 9 Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν ,5 12,5 Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν ,3 66 Χρώμα διαγραμμίσεων έγχρωμο Διαλυτικό χρωμάτων για χρήση με πινέλο 100 1, Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος 50 2,2 110 Χρώμα Πλαστικό (οικολογικό) διάφορα χρώματα 400 3, ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ HYDROMAK 18Χ2.5 ΜΠΛΕ 20 0,4 8 ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ HYDROMAK 22Χ3 ΜΠΛΕ 40 0,6 24 ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ HYDROMAK 28Χ3 ΜΠΛΕ ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ HYDROMAK 32Χ3 ΜΠΛΕ 40 1,3 52 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,75 95 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,2 152 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,53 705,9 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,54 46,2 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,2 96 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63 10 ΑΤΜ. ΡΕ ,64 49,2 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 1/2" 15cm 20 0,8 16 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 1/2" 20cm 20 1,3 26 ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒ.ΑΡΣ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 20 0,4 8 ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 20 0,65 13 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ100 6 atm 30 2,47 74,1 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ125 6 atm 30 4,12 123,6 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ140 6 atm 50 5,01 250,5 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ160 6 atm 30 6,87 206,1 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ200 6 atm 20 10, Σωλήνα πλαστική Φ160 Σειρά , Σωλήνες ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (MRS10, PE 100) μπλε χρώματος Φ 63/10 Atm 50 1,64 82 Απρόβλεπτα 821,905 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000, ,00 Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 40 Χ 40 Χ 5cm 10 6,8 68 Πλάκες πεζοδρομίου σχεδίου 40 Χ 40 X 5 cm

10 Πλάκες πεζοδρομίου σχεδίου 50 Χ 50 X 5cm Τσιμεντόλιθοι 39 Χ 19 Χ ,6 30 Ζερκίνα Νο ,15 23 Πρόκες από 15Χ15 έως 23Χ ,1 22 Ατσαλόπροκες ραβδ. Φ3,50Χ5 20 1,3 26 Διαλυτικό 20 2,1 42 Βερνίκια Διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση Συντηρητικό ξύλου με χρωστικές 15 6,5 97,5 Γωνία πλαστική Φ100 6 atm 7 1,45 10,15 Απρόβλεπτα 84,36 Γ. ΤΟΚΜΑΚΤΣΗΣ 2.000, ,00 Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,5 25 Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,6 36 Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,7 23,5 Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,5 37,5 Ηλεκτροταύ PE 16Atm Φ ,9 19,5 Ηλεκτροταύ PE 16Atm Φ Δικλείδες χυτοσιδηρές φλαντζωτές ελαστικής έμφραξης 16 Atm στενού τύπου με τα τιμόνια τους Φ Απρόβλεπτα 814,52 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Σ. ΑΒΕΕ 1.033, ,20 Ξυλεία (Ευρωπαϊκή) καδρόνια 3μ ,00 ΓΡ. & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ ΟΒΕΕ 2.000, ,00 Πλάκα καρύστου ακανόνιστη Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) Τ92(15Χ15) Σοβάς λευκός έτοιμος ταχύπηκτος Γυψοσανίδα 12,5mm 40 3,3 132 Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm Απρόβλεπτα 294,020 Κ.ΣΓΟΥΡΑΣ-Γ.ΛΠΑΚΗΣ Ο.Ε. 800,00 800,00 Απρόβλεπτα (προμήθεια τζαμιών) 650,41 ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε , ,00 Σχάρα χυτή φρεατίου τοξοειδής βαρέως τύπου 60Χ100 (ελατό χυτό C250) Σχάρα γαλβανιζέ 100Χ40 με λάμα 50Χ5 και γωνία 60Χ6 βαρέως τύπου Σχάρα γαλβανιζέ 50Χ50 με λάμα 50Χ5 και γωνία 60Χ6 βαρέως τύπου Σιδηρούς οπλισμός ST IV (S500s) 50 0,69 34,5 Πλέγμα συνδετηρίων 10 0,85 8,5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΡΕ 90Χ ,

11 ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 10 0,7 7 ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 2" 20 6,7 67 ΤΕΦΛΟΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ 10 0,9 4,5 ΦΛΑΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ60-2" ΦΛΑΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ80-3" Μεταλλικές γαλβανισμένες σωλήνες 2,5" Β.Τ ,7 381 Απρόβλεπτα 942,54 Ε.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3.000, , ,00 Σωλήνα πλαστική Φ200 Σειρά ,64 289,2 Γωνία πλαστική Φ125 6 atm 8 2,2 17,6 Γωνία πλαστική Φ140 6 atm 8 4,4 35,2 Γωνία πλαστική Φ160 Σειρά ,8 46,4 Γωνία πλαστική Φ200 Σειρά Ταφ πλαστικό Φ100 6 atm 8 1,6 12,8 Ταφ πλαστικό Φ140 6 atm 8 4,8 38,4 Ταφ πλαστικό Φ160/160 Σειρά ,7 69,6 Ταφ πλαστικό Φ200/160 Σειρά ,8 276 Σαμάρι πλαστικό Φ200/160 Σειρά ,7 97 Σωλήνες ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (MRS10, PE 100) μπλε χρώματος Φ 63/16 Atm 80 2,51 200,8 Σωλήνες ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (MRS10, PE 100) μπλε χρώματος Φ 90/10 Atm 60 3,36 201,6 Σωλήνες ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (MRS10, PE 100) μπλε χρώματος Φ 90/16 Atm 60 5,07 304,2 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 63Χ63 5 2,1 10,5 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 90Χ90 5 3,6 18 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 110X ,7 47 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 125X ,82 116,4 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 140X ,5 75 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,8 28 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,83 48,3 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,21 52,1 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,3 103 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,8 178 Ηλεκτρογωνίες PE 16 Atm Φ 63/45ο 10 2,8 28 Ηλεκτρογωνίες PE 16 Atm Φ 63/90ο Ηλεκτρογωνίες PE 16 Atm Φ 90/45ο 10 4,94 49,4 Ηλεκτρογωνίες PE 16 Atm Φ 90/90ο 10 4,85 48,5 Ηλεκτροσυστολή PE 16 Atm Φ 90/ ,2 42 Ηλεκτροσυστολή PE 16 Atm Φ 140/ ,8 138 Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ

12 Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,9 29,5 Απρόβλεπτα 1060,54 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.000, ,00 Μάρμαρο πάχους 2 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές -ρίχτια κ.λ.π. (ΛΕΥΚΟ) Πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού πάχους 2cm σε αναλογία έως 2 τεμάχια ανά τετραγωνικό Πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού πάχους 3cm σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό Απρόβλεπτα 34,025 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑ 4.800, , , , , , , ,74 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Προέδρο, είδε την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεισών τις διατάξεις του Ν. 2539/ 1997 και των σχετικών διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (N.3463/2006) άρθρα 103, 158, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Λόγω της επείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την αδυναμία προμήθειας των υλικών για την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης οικοδομικών υλικών, υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, οικοδομικών υλικών, υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα υλικών και ποσοτήτων: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10/6661 ΤΑΚΤΙ 30/ ΣΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΥΛΙ 70/ ΤΑΚΤΙ 35/6662 ΤΑΚΤΙ 45/6662 ΤΑΚΤΙ ΟΜΑΔΑ Β ΥΛΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25/ ΤΑΚΤΙ 25/ ( ΣΩΛΗΝΕΣ) ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ) ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ Κ.Α , , , , , , , ,52 ΤΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5.000, ,00 Τσιμέντο μαύρο 25 Kg 30 3,5 105 Τσιμέντο μαύρο 50 Kg 30 6,2 186 Τσιμέντο λευκό 25 Kg Ασβέστης (πολτός) 10 Kg Ασβέστης σε συσκευασία Big-Bag (0,8/m3) Μαρμαρόσκονη 25 Kg Άμμος θαλάσσης 25 Kg Γαρμπίλι 25 Kg Γαρμπίλι σε συσκευασία Big - Bag (0,8/m3)

13 Χαλίκι 25 Kg Απρόβλεπτα 109,04 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3.000, ,00 Ξυλεία (Ευρωπαϊκή) καδρόνια 3μ. 0,05Χ0, ,00 Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο 55Χ55 πάχους 2,2 mm ,00 Πάσσαλοι γωνιά L30*3 με οπές και μύτη 15 2,1 31,50 Πάσσαλοι γωνιά L40*4 με οπές και μύτη 20 3,6 72,00 Σύρμα γαλβανισμένο Νο ,6 32,00 Σύρμα γαλβανισμένο Νο ,67 33,40 Ακρυλικά χρώματα 50 3,7 185,00 Βελατούρα-υπόστρωμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση προετοιμασίας ξύλινων επιφανειών 12 12,5 150,00 Αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες ,00 Απρόβλεπτα 324,13 ΠΟΥΓΙΟΥΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΔΑΝΙΗΛ 4.000, ,00 Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 50 Χ 50 Χ 5cm Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο 50Χ50 Ν ,55 113,75 Μάρμαρο πάχους 3 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές-ρίχτια κ.λ.π. (ΛΕΥΚΟ) Κεραμικά πλακίδια τοίχου Α' ποιότητας GROUP Χρώμα διαγραμμίσεων μαύρο Ντουκόχρωμα διαφόρων χρωμάτων Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό 100% 35 3,7 129,5 Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερική και εξωτερική χρήση Διαλυτικό 20 2,1 42 Βερνίκια Διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση Συντηρητικό ξύλου με χρωστικές 15 6,5 97,5 Άμμος σε συσκευασία Big- Bag (0,8/m3) Γύψος κοινός 25 Kg Τσιμεντόπλακες διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων διαστάσεων 40Χ40 5 6,6 33 Κυβόλιθοι διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων πάχους 6 cm 5 8,9 44,5 Κυβόλιθοι διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων πάχους 8 cm 8 8,9 71,2 Διογκωμένη πολυστερίνη 20 Kg Χρώμα Πλαστικό (οικολογικό) λευκό 10 3,

14 Χρώμα Πλαστικό (οικολογικό) διάφορα χρώματα 20 3,4 68 Κοντάρι πτυσσόμενο 3 μετρών Σιλικόνες στόκου για ρωγμές 5 1,5 7,5 Αφρός πολυουρενθάνης ,8 Απρόβλεπτα 411,28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1.000, ,00 Άμμος 25 Kg Άμμος σε συσκευασία Big- Bag (0,8/m3) Γύψος κοινός 25 Kg Τσιμεντόπλακες διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων διαστάσεων 40Χ ,6 132 Κυβόλιθοι διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων πάχους 6 cm 20 8,9 178 Κυβόλιθοι διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων πάχους 8 cm 25 8,9 222,5 Απρόβλεπτα 65,51 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 7.000, ,00 ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ ,5 187,5 ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ ,1 121,5 ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ Φ ,5 210 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΥΠΟΥ FERE S-BLOCK 450ml ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ CIM 1" ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 10 6,8 68 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1/2'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 10 2,5 25 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 3/4" ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 10 3,6 36 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1 1/2 ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1 1/4 ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1" ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1/2 ΑΡΣ.-ΘΗΛ. (CIM 14) 10 4,2 42 ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 1/2 ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥCIM 2" ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (CIM 14) ΒΑΝΑ Φ60 ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 5 47,5 237,5 ΒΑΝΑ Φ80 ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΒΑΝΑ ΧΥΤΟΣ. ΦΛΑΝΤ. 60ΜΜ ΒΑΝΑ ΧΥΤΟΣ. ΦΛΑΝΤ. 80ΜΜ ΒΙΔΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΖΙΜΠΩ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ ,8 8 ΒΙΔΕΣ ΖΙΜΠΩ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7/16Χ ,5 5 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1" 10 1,14 11,4 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 10 0,5 5 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥΠΟΛΩΝΙΑΣ 2" 5 4,3 21,5 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥΠΟΛΩΝΙΑΣ 3/4" 10 0,8 8 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΡΣΕΝ.18χ1/2 10 2,9 29 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΘΗΛ.18χ1/2 10 2,85 28,5 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΘΗΛ.22χ3/4 10 3,

15 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΡΣΕΝ.22χ3/ Φ ,8 8 Φ ,9 9 Φ ,1 11 Φ ,2 12 Φ ,8 18 Φ Φ ,3 23 Φ ,3 3 Φ Φ ,8 8 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣ. Φ ,8 18 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 63ΜΜ 10 0,3 3 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ ,6 6 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ ,9 9 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ ,4 14 ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ ,5 5 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ ΜΕ ΑΥΤΑΚΙ Φ ,5 5 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ ΜΕ ΑΥΤΑΚΙ Φ ,7 7 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛ.ΠΙΕΣ. 63ΜΜ 10 0,3 3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛ.ΠΙΕΣ. Φ ,4 4 ΖΙΜΠΩ 100Χ ,6 96 ΖΙΜΠΩ 110 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ. 10 8,4 84 ΖΙΜΠΩ 160 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ ,4 114 ΖΙΜΠΩ Φ140 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ. 10 9,9 99 ΖΙΜΠΩ Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ 10 18,4 184 ΖΙΜΠΩ Φ150Χ ,1 141 ΖΙΜΠΩ Φ200 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ ,6 156 ΖΙΜΠΩ Φ250 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ ,7 297 ΖΙΜΠΩ Φ60/63 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ 10 7,8 78 ΖΙΜΠΩ Φ60χ ΖΙΜΠΩ Φ63 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ. 5 4,8 24 ΖΙΜΠΩ Φ80/90 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ ΖΙΜΠΩ Φ80χ90 5 6,9 34,5 ΖΙΜΠΩ Φ90 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ ΜΠΥΛΗ Φ63 90ΜΟΙΡΩΝ 16 ΑΤΜ ΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1" ΤΥΠΟΥ CIM ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ 10 13,5 135 ΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2" ΤΥΠΟΥ CIM ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4" ΤΥΠΟΥ CIM ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Φ ,9 13,5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Φ ,65 6,5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Φ ,85 8,5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΛΛΑΡΩΝ 20 0,2 4 ΜΑΝΣΟΝ Φ ΑΤΜ 20 7,

16 ΜΑΝΣΟΝ Φ63 10 ΑΤΜ 20 3,9 78 ΜΑΝΣΟΝ Φ90 10 ΑΤΜ 10 5,4 54 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1" ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 20 0,85 17 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 3/4" 20 1,14 22,8 ΠΩΜΑ ΜΟΥΦΩΤΟ Φ ,5 45 ΠΩΜΑ ΜΟΥΦΩΤΟ Φ ,7 47 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 18χ ,4 14 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 22χ3 10 2,3 23 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 28χ3 15 5,5 82,5 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 32χ3 15 7,2 108 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΤ 18χ ,4 36 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΤ 22χ ,5 67,5 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΤ 32χ ,8 129,6 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΤ Φ ,1 97,2 ΣΠΥΡΑΛ Β.Τ.ΑΡΣ-ΘΗΛ. 40cm ΣΠΥΡΑΛ Β.Τ.ΘΗΛ-ΘΗΛ. 30cm 10 0,8 8 ΣΠΥΡΑΛ Β.Τ.ΘΗΛ-ΘΗΛ. 50cm 10 1,2 12 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΡΕ 63Χ ,7 47 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΓΓΛ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1χ3/4 10 0,9 9 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΓΓΛ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 3/4χ1/2 10 0,6 6 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1χ1/2 10 0,9 9 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1χ3/4 10 0,9 9 ΣΥΣΤ.ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 3/4χ1/2 10 0,6 6 Τάπα πλαστική Φ160 Σειρά Τάπα πλαστική Φ200 Σειρά Απρόβλεπτα 61,06 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000, , , ,52 Σύρμα μαύρο Νο ,3 26 Τούβλα διάτρητα 19 Χ 9 Χ ,3 9 Τούβλα διάτρητα 19 Χ 12 Χ ,4 24 Κεραμικά πλακίδια δαπέδου Α' ποιότητας αντιολισθητικά GROUP 4, 30 Χ 30 και άνω Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη 50 0,6 30 Στόκος πλακιδίων Πινέλο με υποδοχή για κοντάρι 3" 3 4,4 13,2 Πινέλο με υποδοχή για κοντάρι 4" 3 5,3 15,9 Κοντάρι πτυσσόμενο 2 μετρών Μπετοφόρμ Διαλυτικό χρωμάτων για χρήση με πιστόλι 40 8,5 340 Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν ,8 9 Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν ,5 12,5 Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν ,3 66 Χρώμα διαγραμμίσεων έγχρωμο

17 Διαλυτικό χρωμάτων για χρήση με πινέλο 100 1, Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος 50 2,2 110 Χρώμα Πλαστικό (οικολογικό) διάφορα χρώματα 400 3, ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ HYDROMAK 18Χ2.5 ΜΠΛΕ 20 0,4 8 ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ HYDROMAK 22Χ3 ΜΠΛΕ 40 0,6 24 ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ HYDROMAK 28Χ3 ΜΠΛΕ ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ HYDROMAK 32Χ3 ΜΠΛΕ 40 1,3 52 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,75 95 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,2 152 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,53 705,9 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,54 46,2 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10 ΑΤΜ Φ ,2 96 ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63 10 ΑΤΜ. ΡΕ ,64 49,2 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 1/2" 15cm 20 0,8 16 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 1/2" 20cm 20 1,3 26 ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒ.ΑΡΣ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 20 0,4 8 ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 20 0,65 13 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ100 6 atm 30 2,47 74,1 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ125 6 atm 30 4,12 123,6 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ140 6 atm 50 5,01 250,5 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ160 6 atm 30 6,87 206,1 Σωλήνα πλαστική (αποχέτευσης) Φ200 6 atm 20 10, Σωλήνα πλαστική Φ160 Σειρά , Σωλήνες ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (MRS10, PE 100) μπλε χρώματος Φ 63/10 Atm 50 1,64 82 Απρόβλεπτα 821,905 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000, ,00 Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 40 Χ 40 Χ 5cm 10 6,8 68 Πλάκες πεζοδρομίου σχεδίου 40 Χ 40 X 5 cm Πλάκες πεζοδρομίου σχεδίου 50 Χ 50 X 5cm Τσιμεντόλιθοι 39 Χ 19 Χ ,6 30 Ζερκίνα Νο ,15 23 Πρόκες από 15Χ15 έως 23Χ ,1 22 Ατσαλόπροκες ραβδ. Φ3,50Χ5 20 1,3 26 Διαλυτικό 20 2,1 42 Βερνίκια Διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση Συντηρητικό ξύλου με χρωστικές 15 6,5 97,5 Γωνία πλαστική Φ100 6 atm 7 1,45 10,15 Απρόβλεπτα 84,36 Γ. ΤΟΚΜΑΚΤΣΗΣ 2.000, ,00 Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ

18 Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,5 25 Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,6 36 Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,7 23,5 Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,5 37,5 Ηλεκτροταύ PE 16Atm Φ ,9 19,5 Ηλεκτροταύ PE 16Atm Φ Δικλείδες χυτοσιδηρές φλαντζωτές ελαστικής έμφραξης 16 Atm στενού τύπου με τα τιμόνια τους Φ Απρόβλεπτα 814,52 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Σ. ΑΒΕΕ 1.033, ,20 Ξυλεία (Ευρωπαϊκή) καδρόνια 3μ ,00 ΓΡ. & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ ΟΒΕΕ 2.000, ,00 Πλάκα καρύστου ακανόνιστη Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) Τ92(15Χ15) Σοβάς λευκός έτοιμος ταχύπηκτος Γυψοσανίδα 12,5mm 40 3,3 132 Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm Απρόβλεπτα 294,020 Κ.ΣΓΟΥΡΑΣ-Γ.ΛΠΑΚΗΣ Ο.Ε. 800,00 800,00 Απρόβλεπτα (προμήθεια τζαμιών) 650,41 ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε , ,00 Σχάρα χυτή φρεατίου τοξοειδής βαρέως τύπου 60Χ100 (ελατό χυτό C250) Σχάρα γαλβανιζέ 100Χ40 με λάμα 50Χ5 και γωνία 60Χ6 βαρέως τύπου Σχάρα γαλβανιζέ 50Χ50 με λάμα 50Χ5 και γωνία 60Χ6 βαρέως τύπου Σιδηρούς οπλισμός ST IV (S500s) 50 0,69 34,5 Πλέγμα συνδετηρίων 10 0,85 8,5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΡΕ 90Χ ,5 310 ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2" 10 0,7 7 ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 2" 20 6,7 67 ΤΕΦΛΟΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ 10 0,9 4,5 ΦΛΑΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ60-2" ΦΛΑΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ80-3" Μεταλλικές γαλβανισμένες σωλήνες 2,5" Β.Τ ,7 381 Απρόβλεπτα 942,54 Ε.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3.000, , ,00 Σωλήνα πλαστική Φ200 Σειρά ,64 289,2 Γωνία πλαστική Φ125 6 atm 8 2,2 17,6 Γωνία πλαστική Φ140 6 atm 8 4,4 35,2 Γωνία πλαστική Φ160 Σειρά ,8 46,4 Γωνία πλαστική Φ200 Σειρά Ταφ πλαστικό Φ100 6 atm 8 1,6 12,8 18

19 Ταφ πλαστικό Φ140 6 atm 8 4,8 38,4 Ταφ πλαστικό Φ160/160 Σειρά ,7 69,6 Ταφ πλαστικό Φ200/160 Σειρά ,8 276 Σαμάρι πλαστικό Φ200/160 Σειρά ,7 97 Σωλήνες ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (MRS10, PE 100) μπλε χρώματος Φ 63/16 Atm 80 2,51 200,8 Σωλήνες ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (MRS10, PE 100) μπλε χρώματος Φ 90/10 Atm 60 3,36 201,6 Σωλήνες ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς (MRS10, PE 100) μπλε χρώματος Φ 90/16 Atm 60 5,07 304,2 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 63Χ63 5 2,1 10,5 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 90Χ90 5 3,6 18 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 110X ,7 47 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 125X ,82 116,4 Λαιμοί σύνδεσης ΡΕ AtmΦ 140X ,5 75 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,8 28 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,83 48,3 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,21 52,1 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,3 103 Ηλεκτρομούφες PE 16 Atm Φ ,8 178 Ηλεκτρογωνίες PE 16 Atm Φ 63/45ο 10 2,8 28 Ηλεκτρογωνίες PE 16 Atm Φ 63/90ο Ηλεκτρογωνίες PE 16 Atm Φ 90/45ο 10 4,94 49,4 Ηλεκτρογωνίες PE 16 Atm Φ 90/90ο 10 4,85 48,5 Ηλεκτροσυστολή PE 16 Atm Φ 90/ ,2 42 Ηλεκτροσυστολή PE 16 Atm Φ 140/ ,8 138 Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ Φλάντζες τόρνου για σύνδεση με λαιμούς ΡΕ μαζί με τα παρεμβάσματα & τις βίδες τους Φ Πώματα τέρματος ΡΕ Φ ,9 29,5 Απρόβλεπτα 1060,54 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.000, ,00 Μάρμαρο πάχους 2 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές -ρίχτια κ.λ.π. (ΛΕΥΚΟ) Πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού πάχους 2cm σε αναλογία έως 2 τεμάχια ανά τετραγωνικό Πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού πάχους 3cm σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό Απρόβλεπτα 34,025 19

20 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑ 4.800, , , , , , , ,74 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 69/2014 Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολουθεί η υπογραφή του ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Ειδικός Γραμματέας Τα Μέλη Καγιάογλου Νικόλαος Χατζηπαναγιώτου Κων/νος 1.- Λαζαρίδης Νικόλαος 2.- Παρλόγλου Μιχαήλ 3.- Χατζηπάντου Παναγιώτης 4.- Σαχινίδης Σταύρος 20

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011-2012) Αρ. Πρωτ: 27827

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002766138 2015-05-12

15PROC002766138 2015-05-12 15PROC002766138 2015-05-12 ΑΙΓΙΟ 12 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ: 16103 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18193/25-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 572 Από το πρακτικό 31 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002877237 2015-06-26

15REQ002877237 2015-06-26 15REQ002877237 2015-06-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 370/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002154016 2014-07-08

14PROC002154016 2014-07-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ημερομηνία 04/07/2014 Ταχ.Δ/νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ. Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ. Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ συντήρησης και επισκευής κτιρίων και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ έργων ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ συντήρησης και επισκευής κτιρίων και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ έργων ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40527 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων Αριθµός Απόφασης : 32/2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 7/2015 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων Αριθµός Απόφασης : 32/2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12594/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002984629 2015-08-21

15PROC002984629 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 23082 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύττει ότι, ο Δήμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 23 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6776/28-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 295/2015 ΘΕΜΑ 2 ο έκτακτο : Κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 6-2-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707864 2015-04-15

15PROC002707864 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 15-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26037/3890 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002848522 2015-06-16

15PROC002848522 2015-06-16 15PROC002848522 2015-06-16 Αίγιο 16 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ.:22655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθ ει α: «Προμήθεια υλικών συντήρησης & ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ επισκευής λοιπών ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Εγκαταστάσεων για τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα