ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ. Καναβάκης Πικέρµι, 10/12/2012 Αρ.Πρ.: 1093/ΕΦ «ΕΠΠΕΡΑΑ» Τηλ: Fax: Web: Θέµα: Απόφαση επικύρωσης αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 3/ (κωδικός 1) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΚΑΠΕ για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/ ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 2. Την Πρωθυπουργική Απόφαση µε αρ. 2876/ (ΦΕΚ 2234/ ) αλλαγής τίτλου Υπουργείων που µετονοµάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. σε Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 3. Το Π.. 24/ (ΦΕΚ 56/Α/ ) «ανακαθορισµός αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεων του Π 189/2009 και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 5 µε το οποίο συνιστάται η Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταµείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 9 ο Χ λ µ. Λ ε ω φ. Μ α ρ α θ ώ ν ο ς Π ι κ έ ρ µ ι Α τ τ ι κ ή ς : : : x r i s t i n c r e s. g r ISO 9001:2008 Αριθµ / /842.1 Σελίδα 1 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

2 ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ 4. Το Π..86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ141/Α/ ). 5. Την υπ. αρ. Υ 46/ (ΦΕΚ 2101/Β/9.7.11) Απόφαση Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη και την τροποποιητική αυτής απόφαση µε αριθ. Υ157 (ΦΕΚ 2312Β/ ). 6. Την υπ. αρ / ΚΑ Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 371/ΥΕΘΟ Φ Ε Τ/2.8.12) για τον διορισµό κ. Σωκράτη Αλεξιάδη στη θέση Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. 7. Την µε αρ Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 539 / ). 8. Την µε αρ /11/ (ΦΕΚ 35/ ) ΚΥΑ περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων µε τίτλο «Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ µε αρ (ΦΕΚ 1499/Β/2008) µε την οποία η Ε.Υ.. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» αναδιαρθρώθηκε και µετονοµάστηκε σε Ε.Υ.. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε την ΚΥΑ µε αρ / (ΦΕΚ 361/Β/ ). 9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ (ΦΕΚ 2966/ ) η «Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ( ιαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» υπάγεται απ ευθείας στο Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό E ( 2011) 6975/4-10/2011 µε την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση Ε(2007) 5442/ που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη » (ΕΠΠΕΡΑΑ). 11. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749, ΦΕΚ 540/Β/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 12. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 2852/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 13. Την µε αρ. πρωτ. 3/ (κωδικός 1) Πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» - συγχρηµατοδότηση Τ.Σ. - του ΕΦ ΚΑΠΕ. 14. Τον Οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του KAΠE, όπως ισχύει. 15. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε Σελίδα 2 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

3 ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων που αφορούν το Πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων». 16. Τον Οδηγό συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 17. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ. 18. Την µε αριθµ. πρωτ / Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων ορισµού επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 3/ (κωδικός 1) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΚΑΠΕ στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές -Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας»του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 19. Την από Εκδήλωση ενδιαφέροντος από το ΚΑΠΕ για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» και την µε αριθµ. πρωτ. 39/ η τροποποίησή της 20. Tην απόφαση του ΚΑΠΕ έγκρισης του Μητρώου Αξιολογητών του Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χωρών», που ελήφθη κατά τη 286 η Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΑΠΕ ( ). 21. Tην απόφαση του ΚΑΠΕ σύστασης Επιτροπής ιαχείρισης του Μητρώου Αξιολογητών του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χωρών», που ελήφθη κατά τη 281 η Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΑΠΕ( ). 22. Το µε αριθµ. πρωτ. 711/ΕΦ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ έγγραφο του ΕΦ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων». 23. Το µε αριθµ. πρωτ. 2239/ έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων». 24. Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» της 8 ης Νοεµβρίου του Την µε αριθµ. πρωτ. 734/ΕΦ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων». 26. Το µε αριθµ. πρωτ. 2467/ έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» Σελίδα 3 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

4 ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ 27. Την Απόφαση µε αριθµ. πρωτ. ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» 1059/ του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για την επικύρωση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την επικύρωση του Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », όπως επισυνάπτεται στο Συνηµµένο 1 µε το Παράρτηµά του Συνηµµένο 2 και αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ του ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Ρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦ ΚΑΠΕ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κοινοποίηση: 1.ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ Προϊστάµενο Μονάδας Α - Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, Αθήνα Συνηµµένα: 1. Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων 2. Παράρτηµα Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων Εσ. ιανοµή: ΚΑΠΕ ΕΦ «ΕΠΠΕΡΑΑ» Σελίδα 4 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

5 ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Τηλέφωνο : , Fax : , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΚΩΔ. 01 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- ΚΩΔ. 01 Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ΚΩΔ. 43 ενέργειας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Βιοκλιματικές Αστικές αναβαθμίσεις Δημόσιων ΚΩΔ ανοικτών χώρων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΩΔ. 1 ΑΡ.ΠΡΩΤ. - Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3,776, ,776, Βιοκλιματικές Χώρων Δήμου Αγ. Δημητρίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,519, ,519, Βιοκλιματικές Χώρων Δήμου Πειραιά ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,275, ,275, ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 5,571, ,571, Σελίδα 1 από 9

6 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βιοκλιματική Αναβάθμιση Χώρων ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3,423, ,423, ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2,866, ,866, Βιοκλιματικές Χώρων Δ. Ρεθύμνης (Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο) ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4,551, ,551, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας και Περιμετρικών Οδών Κέντρου Αλμυρού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 5,001, ,001, Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορροά της Θήβας ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1,859, ,859, Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Χρηματηστηρίου (περικλειόμενη περιοχή : Δωδεκανήσου Τσιμισκή, Ι. Δραγούμη, Εγνατία) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,571, ,571, Βιοκλιματικές Χώρων στο Δήμο Σερρών ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 3,809, ,809, Σχεδιασμός και ανάπλαση περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή καπνικού σταθμού) - Βιοκλιματικός αστικός μετασχηματισμός της οδού 19ης Μαϊου σε γραμμικό πάρκο και επαναφορά της ιστορικής διαδρομής του ρέματος Μοσχοποτάμου ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5,299, ,299, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ανοικτού ΧώρουΛαϊκής Αγοράς - Πολυκέντρο, Ο.Τ. 117, Δημοτικό Διαμέρισμα Πτολεμαϊδας ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3,602, ,602, Ανάπλαση και Βιοκλιματικών Αναβάθμιση του Κέντρου της Αμαλιάδας ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 4,830, ,830, Σελίδα 2 από 9

7 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3,486, ,486, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών - Ποδηλάτων ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5,685, ,685, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δικτύου Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Γυθείου ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 4,082, ,082, Βιοκλιματικές Χώρων Δήμου Χαλκιδέων ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1,330, ,330, Βιοκλιματική Ανάπλαση Τμήματος Ιστορικού Κέντρου Λάρισας ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΔΟΣ Φ. ΦΛΩΡΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 4,903, ,927, ,903, ,927, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός - Ανακατασκευή της Εσωτερικής Πλατείας της Σ.Θ.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3,344, ,344, Ποδηλατόδρομος - Πεζόδρομος Τμήματος Οδού 25ης Μαρτίου για την Επικοινωνία με τους Σταθμούς Μετρό και Προαστιακού, Δουκίσσης Πλακεντίας & Πεντέλης ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1,746, ,746, Βιοκλιματικές Χώρων Δήμου Μεγαρέων ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3,453, ,453, Ανάπλαση των Οδών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Μνημείων Άρτας (Παρηγορήτρια - Κάστρο) με Χρήση Υλικών Απορρόφησης Ενέργειας Δημοτικής Ενότητας Αρταίων ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 4,065, ,065, Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοιχτών χώρων. Πιλοτική εφαρμογή στην οδό Σωκράτους του Δήμου Μεταμόρφωσης ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2,960, ,960, Σελίδα 3 από 9

8 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βιοκλιματική Αναβάθμιση Οδού "Α. Μεταξά" ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5,985, ,985, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Περιοχής Ανάμεσα στις Πηγές Αγίας Βαρβάρας και το Δημοτικό Κήπο Δράμας ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 3,729, ,729, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1,655, ,655, Πρότυπο Έργο Δημιουργίας Πράσινης Διαδρομής στο Δήμο Βύρωνα για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ευαισθητοποίηση του Δήμου Βιοκλιματική Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου Καισαριανής (2ος Ειδικός Προΰπολογισμός) Βιοκλιματική Αναβάθμιση Τμήματος του Αστικού Κέντρου της Πόλης της Καβάλας ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3,750, ,756, ,535, ,750, ,756, ,535, Βιοκλιματική Ανάπλαση των Πλατειών Κέντρου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Βιοκλιματική Ανάπλαση Περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα Παλαιά του Βόλου Βιοκλιματική Αναβάθμιση της πλατείας Σολωμού ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4,317, , ,326, ,300, ,317, , ,326, ,300, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης - Χώρου Παιδικής Χαράς - Χωματόδρομου Μαρούσα Οικισμού Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 822, , Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κέντρου της Πόλης της Κορίνθου - Πλατεία Παν. Τσαλδάρη και Περιβάλλοντες Δρόμοι - Πεζόδρομοι ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 4,309, ,309, Σελίδα 4 από 9

9 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Γεωργίου Δήμου Σαλαμίνας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1,303, ,303, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Οδού Μοναστηρίου Βιοκλιματική αναβάθμιση ανοικτών χώρων του Γ.Π.Α Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων χώρων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αναλήψεως και πλέγματος πεζοδρόμων Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημόσιου Ανοικτού Χώρου "Χαλικάκι" Δήμου Ηλιούπολης ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 5,997, ,411, ,577, ,455, ,900, ,997, ,411, ,577, ,455, ,900, ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3,067, ,067, Ανάπλαση πλατειών Ελευθερίας και Π. Μελά του ενδιάμεσου δρόμου της Δημ. Κοιν. Αξιούπολης για το πρόγραμμα "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων" ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 1,665, ,665, Βιοκλιματική Αναβάθμιση Περιοχής Πέριξ του Σταθμού ΜΕΤΡΟ Αλίμου ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,130, ,130, Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων στις περιοχές Νεάπολης- Ευρύτερου Χώρου Δημαρχείου Δήμου Λαυρεωτικής Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ανοικτών Δημοσίων Χώρων του Δήμου Φαρσάλων ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2,584, ,885, ,584, ,885, Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ελευθερίας Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Κ.Μ.) ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 1,000, ,702, ,000, ,702, Σελίδα 5 από 9

10 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βιοκλιματικές Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Ευρώτα (Ανάπλαση χώρου πλατείας Πηγών σκάλας) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ 2,730, ,730, Βιοκλιματική Ανάπλαση Τμήματος του κέντρου του Δήμου Καλαμάτας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 935, , Σελίδα 6 από 9

11 ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Τηλέφωνο : , Fax : , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΚΩΔ. 01 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- ΚΩΔ. 01 Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΩΔ. 1 ΑΡ.ΠΡΩΤ. - Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βιοκλιματικές Χώρων Πλατεία Χημείου - Πλατεία Διοίκησης, ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Ανάπλαση της Πλατείας επί της Οδού Κεφαλληνίας στην Πάτρα ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Βιοκλιματικές Χώρων Δήμου Αγ. Δημητρίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δίκτυο Βιοκλιματικών Αναπλάσεων - Ανοικτή Αγορά Δημοστικού Διαμερίσματος Άργους ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ Σελίδα 7 από 9

12 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αναλήψεως ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Διαμόρφωση και Λειτουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και σε πλησίον Κοινόχρηστους χώρους. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Μ. Αλεξάνδρου ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΛΠ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και πλατείας Δασκαλογιάννη ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατεία Προαστίου στην Δ.Κ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Γρεβενών ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ενοποίηση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ελευθέρων Δημοτικών Χώρων Γαζίου Βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων ανοιχτών χώρων επί της οδού Παπακωνσταντίνου στην περιοχή Νέου Δημαρχείου της πόλης της Νεμέας Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κεντρικού Πεζοδρόμου Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου Βιοκλιματική Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κρουσώνα και Δικτύου Πεζοδρόμων Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Εργατικών Κατοικιών στην Δ.Κ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Βιοκλιματική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Γειτονιών Αγίων Πατέρων και Ιονίου Βουλής στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σελίδα 8 από 9

13 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βιοκλιματική αναβάθμιση Δημοτικού χώρου στάθμευσης - χώρου παιδικής χαράς - οικισμού Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου Βιοκλιματικές Χώρων Δήμου Ζήρου ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στην Περιοχή Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Βιοκλιματική Αναβάθμιση στα Ο.Τ. χώρων πρασίνου (Πάρκο Πόλης περιοχής ρέματος Παναγίτσας) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Βασιλείου και Οδών Γεωργίου Α' και Εθνομαρτύρων ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Βιοκλιματική αναβάθμιση ανατολικού τμήματος πόλης Λαμίας ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αστική Ανάπλαση - Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κέντρου Φαρκαδόνας ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Βιοκλιματική Ανάπλαση της Παραλιακής Ζώνης της Πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 1165 Σελίδα 9 από 9

14 ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΚΜ-Ν8Κ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κάθε βαθµολογούµενο κριτήριο έχει πολλαπλασιαστεί µε συντελεστή 100 προκειµένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα στο OPS που θα προέκυπταν από στρογγυλοποιήσεις στα δεύτερα δεκαδικά ψηφία. Οι προτεινόµενες πράξεις των ικαιούχων από τον ήµο Περιστερίου Νοµού Αττικής έως και τον ήµο Τανάγρας δύναται να ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Π/Υ των προς ένταξης πράξεων: ,95, Π/Υ πρόσκλησης ). Οι προτεινόµενες πράξεις των ικαιούχων από τον ήµο Αµαρουσίου Νοµού Αττικής έως και τον ήµο Καλαµάτας έχουν αξιολογηθεί θετικά και µπορούν εν δυνάµει να ενταχθούν προς χρηµατοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη σύµφωνα µε την σειρά κατάταξης, µετά από την όποια τροποποίηση της Πρόσκλησης. Ήδη, θεωρώντας υπερδέσµευση στο πρόγραµµα 40% λόγω αναµενόµενων εκπτώσεων, εντάσσονται προς χρηµατοδότηση 6 επιπλέον προτεινόµενες πράξεις από το ήµο Αµαρουσίου έως και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Οι προτεινόµενες πράξεις των ικαιούχων στις οποίες δεν εµφανίζεται ένδειξη στις στήλες ηµόσια απάνη και Συγχρηµατοδοτούµενης ηµόσιας απάνης σηµαίνει ότι απορρίπτονται διότι είτε δεν εκπλήρωσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις κάποιου βαθµολογούµενου κριτηρίου ή κάποιου κριτηρίου αποκοπής. Οι προτάσεις του ήµου Εορδαίας (ΜIS: ) καθώς και του ήµου Σπάρτης (MIS: ) δεν εκπλήρωσαν τις απαιτήσεις τις τυπικής πληρότητας και συνεπώς δεν προχώρησαν στο στάδιο της ουσιαστικής πληρότητας. Ως εκ τούτου δεν εµφανίζονται στον πίνακα κατάταξης.

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ. προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 80/ΕΦ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ. προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 80/ΕΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ. Καναβάκης Πικέρµι, 07.08.2013 email: gkanav@cres.gr Αρ.Πρ.: 447/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469ΗΚΜ-ΙΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469ΗΚΜ-ΙΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ. Καναβάκης Πικέρµι, 26/04/2013 email: gkanav@cres.gr Αρ.Πρ.: 249/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ.Καναβάκης Πικέρµι 16/10/2014 email :gkanav@cres.gr Αρ. Πρ.: 507 /ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΑΔΑ: 60ΡΗ0-ΡΚΛ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:49:46 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα