Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: /14 Σχετ.: Φ.118 /14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 02-07 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 113542 /14 Σχετ.: Φ.118 /14"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 4/ Αθήνα ΤΚ Τηλ. : , -02 Αρ. Τηλεομ. : Πληροφορίες : Ζ. Πανδερμαράκης ηλ. Ταυχδρ. : Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: /14 Σχετ.: Φ.118 /14 ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας «Προσωρινό Διαλυτήριο Ανασυρόμενων Ναυαγίων» στη θέση Καλυμπάκι, Δ Ελευσίνας της Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/ ) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν3010 (ΦΕΚ Α 91/ ) 2. Το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209 Α / ) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 3. Την ΥΑ με αριθμό 1958/ (ΦΕΚ 21/ ) περί «Κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/ (ΦΕΚ/Α/209/2011) 4. Την ΚΥΑ 37111/2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Ε.Π.Ο. των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν3010/2002» (ΦΕΚ 1391/Β/ ) 5. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ68/Α/ όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3982/11 (ΦΕΚ143/Α/ ) 6. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά τον Ν4014/11 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 8. Την υπ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ1048/Β/4-4-12) περί Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.. 9. Την ΚΥΑ. αριθμ. οικ.: /ΕΥΠΕ/ (ΦΕΚ964/Β// ) Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος 10. Την ΚΥΑ με αριθμ. οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ45/Β / ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 11. Το με ΑΠ:οικ109750/ Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ Περιφέρειας Αττικής διαβιβαστικό (ΑΠ:113542/ Δ/νσής μας) για το έργο του θέματος μετά του συνημμένου με ΑΠ:162736/ Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ διαβιβαστικού εγγράφου και της συνοδευτικής ΜΠΕ (77 σελ) για το έργο του θέματος 12. Το συνημμένο στην (11) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Ενδεικτική Διάταξη του Προσωρινού Διαλυτηρίου Ναυαγίων» σε κλίμακα: 1:500 με αριθμ ΜΠΕ-7 και με ημερομηνία Νοέμβριος 2011 υπό της κας Λίζας Μπενσασσών διπλ Πολιτικού Μηχ ΕΜΠ 13. Το συνημμένο στην (11) σχετική, έγγραφο με ΑΠ:2114.4/21/11/ έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Αστυνομίας/ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων και επιβλαβών επικινδύνων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων» μετά ατομικών καρτελών και Σελ. 1 από 9

2 πίνακα ναυαγίων 14. Τη συνημμένη στην (11) σχετική, απόφαση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας κατασκευής, επισκευής και διάλυσης πλοίων της Θ Μπακόπουλος ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην θέση Καλυμπάκη στο Δήμο Ελευσίνας με ΑΠ:3323/Φ14.ΕΛ2948/ Τμήματος Χορήγησης Αδειών/ Δ/νσης Βιομηχανίας/ Νομ Αυτ Δυτικής Αττικής 15. Τη συνημμένη στην (11) σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του ναυπηγείου διαλυτηρίου πλοίων, χωρητικότητας άνω των κόρων της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ» που βρίσκεται στο Καλυμπάκι του Δήμου Ελευσίνας με ΑΠ:101023/ Τμήματος Βιομηχανιών/ Δ/νσης ΕΑΡΘ/ ΥΠΕΚΑ 16. Το συνημμένο στην (11) σχετική, ΦΕΚ2087/ΤΑΕ-ΕΠΕ/ με ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Θεόδωρος Μιχ Μπακόπουλος ΑΕΒΕ Ναυπηγήσεις και Διαλύσεις Πλοίων» 17. Τη συνημμένη στην (11) σχετική, σύμβαση παραχώρησης της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.» 18. Το συνημμένο στην (11) σχετική, έγγραφο με ΑΠ: /02/ Δ/νσης Λιμένων και Λιμ Έργων/ Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: «Προσδιορισμός της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.» 19. Την από πραγματοποιηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας μας στο χώρο της μελέτης i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (11) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ», του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. στη θέση Καλυμπάκι του Δ Ελευσίνας, η οποία διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. ii. Ονομασία και Είδος του Έργου: Η προτεινόμενη δραστηριότητα αφορά σε ένα προσωρινό διαλυτήριο ανασυρόμενων ναυαγίων που θα λειτουργήσει για χρονικό διάστημα 5 ετών, δηλαδή όσο χρόνο απαιτεί η ανέλκυση των ναυαγίων από την θαλάσσια ζώνη του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ και η διάλυση ή αποσυναρμολόγησή τους. Στόχος της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι η απαλλαγή του αβαθούς Κόλπου της Ελευσίνας από υφιστάμενα ναυάγια, τα οποία αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα και τα αγκυροβόλια, αλλά και εστία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, καθώς η παραμονή τους επιτρέπει ή/και διακινδυνεύει, κατά περίπτωση, την έκλυση επικίνδυνων ουσιών και την πρόκληση σοβαρότατης ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόκειται συγκεκριμένα, για είκοσι (20) ναυάγια συνολικής χωρητικότητας ,31 κόρων. iii. Κύριος του Έργου Χαρακτηριστικά Δραστηριότητας: Φορέας της δραστηριότητας: Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. Δραγούμη 24, Ελευσίνα / τηλ: , fax: , Αρμόδιος: Αθανάσιος Πέππας / Πρόεδρος ΟΛΕ Α.Ε. Δραγούμη 24, Ελευσίνα / τηλ / fax.: / Όπως αναφέρεται στην σχετική διαβιβασθείσα μελέτη, η δραστηριότητα αυτή πρόκειται να ανατεθεί από τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας έπειτα από πλειοδοτικό διαγωνισμό σε Ανάδοχο που θα αναλάβει την απόσυρση των ναυαγίων, την αποσυναρμολόγησή τους, τη διάθεσή τους ως ΣΚΡΑΠ και την περιβαλλοντική διαχείριση όλων των λοιπών υλικών και ουσιών, σε συμφωνία με το Άρθρο 2 του ν. 2881/2001. Η προτεινόμενη δραστηριότητα για το προσωρινό διαλυτήριο αποσυρόμενων ναυαγίων, θα ασκηθεί σε χώρο σε τμήμα του οποίου η εταιρεία «Θ.Μ. Μπακόπουλος ΑΕΒΕ Ναυπηγήσεις και Διαλύσεις Πλοίων», έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας καθώς και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για ναυπηγοκατασκευαστικές δραστηριότητες και για διαλυτήριο πλοίων που (όπως αναφέρεται στην σχετική υποβληθείσα (17) σχετική μελέτη) βρίσκονται σε ισχύ. Συνεπώς, (συνεχίζεται στην σχετική μελέτη) πληρούνται κατ αρχήν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 23 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 143) περί μη διακοπής της παραγωγικής και οικονομικής λειτουργίας της δραστηριότητας μέσω της διακοπής των εργασιών της στην οικεία ΔΟΥ. Η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο Άρθρο αφού περιέλθει η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στον Ανάδοχο της δραστηριότητας, για το οποίο θα ενημερωθεί η αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. iv. Συντάκτης μελέτης: Λίζα Μπενσασσών / Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Μηχανικός Περιβάλλοντος D.I.C., MSc τηλ./fax.: / τηλ / v. Θέση - Χωροταξικά Στοιχεία Χρήσεις Γης Σελ. 2 από 9

3 Η προτεινόμενη δραστηριότητα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός κατάλληλου χώρου που θα παραχωρήσει για το σκοπό αυτό και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας στην Περιοχή «Καλυμπάκι», Δ.Ε Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας, της Π.Ε. Δ. Αττικής της ομώνυμης Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η θέση βρίσκεται εντός της εξομοιωμένης Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας (ιδιοκτησίας Θ.Μ. Μπακόπουλος ΑΕΒΕ και δημοσίου) σε περιοχή που καλύπτεται από το ΓΠΣ Δ. Ελευσίνας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. vi. Μέγεθος του Έργου Περιβαλλοντική Κατάταξη Έργου Η δραστηριότητα ανήκει, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ21/Β/12), στην Ομάδα 9η του Παραρτήματος ΙΧ της ως άνω ΚΥΑ με τίτλο: «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις». Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναφέρεται στο α/α 186 «-Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών - Διαλυτήρια Πλοίων». Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια από τα προς διάλυση ναυάγια υπερβαίνον τους κόρους χωρητικότητας, κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 1η. Όσον αφορά στο βαθμό όχλησης, σύμφωνα με την Yπουργική Απόφαση υπ αριθ. 3137/191/Φ.15/ (ΦΕΚ1048/Β/12), Άρθρο 3 και τον Πίνακα του Παραρτήματος αυτής, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιστοιχεί στο Είδος Δραστηριότητας με α/α 271: «Διαλυτήρια Πλοίων» και κωδικό 38.3: «Συλλογή Επεξεργασία και Διάθεση Απορριμμάτων Ανάκτηση Υλικών». Η απαιτούμενη χωρητικότητα του προτεινόμενου διαλυτηρίου, με βάση το μέγεθος των 5 εκ των 20 ναυαγίων, είναι >1.000 κόρους (GRT), επομένως η προτεινόμενη δραστηριότητα κατατάσσεται σε όχληση «Υψηλή». Όμως, (όπως αναφέρεται στην (17) σχετική μελέτη) δεδομένου της περιορισμένης έκτασης στο διαθέσιμο χερσαίο χώρο, η διάλυση των μεγαλύτερων πλοίων προτείνεται να γίνεται με μεικτή μέθοδο Dry-Dock και Beach Breaking. Οπότε, (θεωρείται στην (17) σχετική μελέτη) και με βάση τα λοιπά 15 ναυάγια, η δραστηριότητα που θα λαμβάνει χώρα στο χερσαίο αυτό χώρο κατατάσσεται σε δραστηριότητα «Μέσης όχλησης». vii. Προτεινόμενη Μονάδα Εξοπλισμός, Εργαλεία και Λογισμικό Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις κατευθύνσεις του ΙΜΟ, του Greenpaper της Ε.Ε. και της Συνθήκης του Hong Kong, ο χώρος του διαλυτηρίου ανακύκλωσης των ναυαγίων, πρέπει να έχει τις εξής υποδομές: 1. Ασφαλή υποδοχή του πλοίου ναυαγίου 2. Πρόσδεση, στερέωση, ανέλκυση ασφαλής στήριξη σε σχάρα ναυπηγείου, ασφαλής ολίσθηση στο χερσαίο χώρο 3. Ύπαρξη σχάρας ναυπηγείου διαστάσεων 150μ Χ 30μ. 4. Τάφρος που περιβάλλει τη σχάρα 1Χ1 που θα καταλήγει σε δεξαμενή κατακράτησης και απολίπανσης 5. Ύπαρξη πρότυπου λογισμικού SRR (Ship Recycling Recommendation) που έχει προετοιμασθεί από ειδικούς στον τομέα της ανακύκλωσης πλοίων. Με βάση το λογισμικό αυτό γίνεται καταγραφή των επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων που πρέπει να απομακρυνθούν και συντάσσεται σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου από το φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανακύκλωσης, σύμφωνα με το greenpaper και τον ΙΜΟ, καθώς και τον Κανονισμό αριθ. 1257/2013 του ΕΚ της , όπως θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της δραστηριότητας. 6. Συνεργείο καλά εκπαιδευμένο με εργαζόμενους που να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης. 7. Συνεργείο κατάλληλα πιστοποιημένο ή σύμβαση με κατάλληλα πιστοποιημένη εταιρεία για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη απομάκρυνσης αμίαντου ή αποσυναρμολόγησης μονώσεων που έχουν αμίαντο. 8. Ύπαρξη γερανού ή γερανών για τη συγκράτηση των αποκοπτόμενων λαμαρινών και μεταλλικών αντικειμένων και μεταφορά τους στους συγκεκριμένους χώρους 9. Βαρούλκο ή βαρούλκα ικανής ισχύος για την ανέλκυση των ναυαγίων πάνω στην σχάρα ναυπηγείου του διαλυτηρίου 10. Δεξαμενή Πυρόσβεσης χωρητικότητας 50 τόνων (φορητή ή με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης) με διακλάδωση σε κρουνούς και φωλιές πυρόσβεσης, μαζί με τα απαραίτητα υλικά πυρόσβεσης. 11. Σύστημα πυρόσβεσης εν ξηρώ, με ειδικά κινητά πυροσβεστικά μηχανήματα 12. Ιατρείο εφοδιασμένο με συσκευές άμεσης αντιμετώπισης ατυχημάτων 13. Ασθενοφόρο 14. Δοχεία διεθνών προδιαγραφών για την υποδοχή των επικίνδυνων αποβλήτων 15. Αποδυτήρια, λουτρά και W.C. με όλους τους όρους υγιεινής 16. Αποθήκη για τις εύφλεκτες ύλες και τα αέρια της φλογοκοπής 17. Αποθήκη εργαλείων ανταλλακτικών και στολών και εξαρτημάτων προστασίας του προσωπικού 18. Ειδικό δρόμο, πλάτους 5 μέτρων για την κίνηση των νταλικών και άλλων οχημάτων και χώροι ελιγμών 19. Χώρος στάθμευσης 20. Αλεξικέραυνο Σελ. 3 από 9

4 21. Επαρκή ηλεκτροφωτισμό 22. Κατάλληλη περίφραξη Πρώτες Ύλες Προϊόντα Οι πρώτες ύλες που θα απαιτηθούν κατά τη λειτουργία περιλαμβάνουν: α) Καύσιμα για τις εργαλειομηχανές και τα οχήματα (βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης) β) Φιάλες οξυγόνου και ακετυλένιο για την φλογοκοπή γ) Λιπαντικά για την λειτουργία των εργαλείων και εργαλειομηχανών κοπής δ) Ηλεκτρόδια. Τα προϊόντα της διαδικασίας (διάλυσης), θα είναι κυρίως: Μέταλλα: Χάλυβας διαφόρων ειδών, αλουμίνιο, σίδηρος, χαλκός/ Εξαρτήματα παλαιών μηχανών/ Συσκευασίες Ξύλο/ Σημαντικά απόβλητα Υγρά απόβλητα δύναται να προέλθουν από διαρροές από μη αντλημένα έρματα, απόνερα, καύσιμα και ορυκτέλαια, καθώς και από πλύσιμο μερών του πλοίου, του εξοπλισμού, των οχημάτων. Οι δραστηριότητες που παράγουν τα ως άνω υγρά απόβλητα επικεντρώνονται στη θέση του πλοίου προς διάλυση, ενώ στην υπόλοιπη επιφάνεια του χώρου πραγματοποιούνται υποστηρικτικές μόνο δράσεις με χαμηλή έως αμελητέα επικινδυνότητα διαρροής υγρών αποβλήτων και ρύπανση του εδάφους ή της θάλασσας. Έτσι, θα πρέπει η περιοχή όπου θα τοποθετηθεί το πλοίο για τη διάλυσή του και επαρκής χώρος εκατέρωθεν αυτού να στεγανοποιηθεί κατάλληλα και να απομονωθεί από τον περιβάλλοντα χώρο ώστε να είναι δυνατή η συλλογή πρωτογενών υγρών αποβλήτων αλλά και των ομβρίων που θα απορρεύσουν από την επιφάνεια αυτή σε στεγανή δεξαμενή εξοπλισμένη με διαχωριστή ελαίων. Το υπερκείμενο θα συλλέγεται από κατάλληλα πιστοποιημένη εταιρεία, προκειμένου για την περιβαλλοντική διαχείρισή του, ενώ το υποκείμενο θα ελέγχεται και, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, θα απορρέει στη θάλασσα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα οδηγείται προς την υπόγεια στεγανή δεξαμενή λυμάτων του προσωπικού. Ο αγωγός εξόδου προς τη θάλασσα θα είναι εξοπλισμένος με δικλείδα απομόνωσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει για το χώρο πλύσης οχημάτων ή άλλο χώρο, όπου προβλέπεται αντίστοιχη ρυπογόνος δραστηριότητα με παραγωγή υγρών αποβλήτων ή με δυνατότητα παράσυρσης επικίνδυνων ουσιών από όμβρια ύδατα. Για τον ίδιο λόγο προβλέπονται οι κατάλληλες συνθήκες για την προσωρινή αποθήκευση, στο πνεύμα της ΚΥΑ 24944/1159/ (ΦΕΚ Β 791), λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή διάρκεια παραμονής όλων των αποβλήτων (στερεών και υγρών, επικίνδυνων ή μη) στο χώρο της εγκατάστασης. Για λόγους ασφαλείας τα υλικά που θα παράγονται σε κάθε βάρδια θα απομακρύνονται αυθημερόν από το χώρο της δραστηριότητας από κατάλληλα εξουσιοδοτημένη, κατά περίπτωση, εταιρία, βάσει σύμβασης με τον υπεύθυνο της δραστηριότητας. Τα στεγανά δοχεία των επικίνδυνων ουσιών σε στερεά ή υγρή μορφή θα βρίσκονται επί υπερυψωμένης βάσης από σκυρόδεμα, η οποία θα είναι κεκλιμένη και θα φέρει αγωγούς απορροής οι οποίοι θα καταλήγουν στην προαναφερόμενη δεξαμενή συγκράτησης και απολίπανσης. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης για έλεγχο και καθαρισμό των αγωγών. Το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης θα είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Για την προστασία από βροχές θα προβλεφθεί και κατάλληλη στέγαση. Στερεά απόβλητα Ιλύες Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ορθή διαχείριση όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη διάλυση των ναυαγίων. Παράγονται μικρές ποσότητες από μη επικίνδυνα και επικίνδυνα στερεά απόβλητα και μη συνεχής παραγωγή αυτών. Έτσι, στο τέλος κάθε βάρδιας θα γίνεται η αποκομιδή τους από το χώρο της δραστηριότητας από κατάλληλα πιστοποιημένες εταιρίες διαχειριστές Ε.Α. που θα μεριμνούν για την κατάλληλη ταξινόμηση, μέσα συσκευασίας και μεταφοράς. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ383/Β), 24944/1159/06 (ΦΕΚ791/Β) και 8668/07 (ΦΕΚ287/Β). Ο Αμίαντος, τα PCBs, οι βαφές από οργανοκασσιτερικές ενώσεις, τα TBTs, βαφές εν γένει, τα σλοπς, τα ορυκτέλαια και οι ενώσεις που επηρεάζουν την οπή του όζοντος, ψυκτικά, κλπ, τοποθετούνται χωριστά, σε σφραγισμένα δοχεία και παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες που έχουν το δικαίωμα να παραλαμβάνουν αυτά τα απόβλητα και να τα διαθέτουν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (σήμερα σε χώρες του εξωτερικού και σύμφωνα με την Συνθήκη της Βασιλείας σε χώρα της ΕΕ). Απόβλητα που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διαδικασία με κωδικό ΕΚΑ , αφορούν σε συσκευασίες από υλικά για τη λειτουργία και συντήρηση των πλοίων που θα βρεθούν εντός των ναυαγίων, όπως συσκευασίες λιπαντικών, ελαίων, χρωμάτων, κλπ. Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά που περιέχονται σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού, συστήματα πυροπροστασίας των προς διάλυση πλοίων, μετά από πολύχρονη παραμονή των ναυαγίων στο πυθμένα της Ελευσίνας θα έχουν διαχυθεί δυστυχώς στο υγρό περιβάλλον, ενώ οι πυροσβεστικοί αφροί θα έχουν στερεοποιηθεί αν δεν έχουν διαφύγει. Σε κάθε περίπτωση, τα υπολείμματα αυτών που τυχόν βρεθούν στα ναυάγια, θα πρέπει να ανακτηθούν, ανακυκλωθούν ή καταστραφούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς αριθ. 842/2006 και Σελ. 4 από 9

5 1005/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου, ενώ θα πρέπει να υποβληθούν και τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στο άρθ 27 του κανονισμού 1005/09 και το άρθ 6 του κανονισμού 842/06. Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων κατά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) θα ακολουθεί τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚΒ/1909). Τα μεταλλικά τμήματα παραδίδονται ως σκραπ σε χαλυβουργίες. Έως την παράδοσή τους, εντός της κάθε βάρδιας, αποθηκεύονται προσωρινά σε σωρούς σε καθορισμένους χώρους για να φορτωθούν με την αρπάγη στα οχήματα μεταφοράς ή σε εμπορευματοκιβώτια (containers). Τα διακριτά τμήματα των αποσυναρμολογημένων μηχανών μπορεί να πωληθούν σε μηχανουργεία ή εμπόρους για επαναχρησιμοποίηση. Τέλος τα απορρίμματα αστικού τύπου προέρχονται από το προσωπικό και τους επισκέπτες, αφορούν σε 30 τόνους ανά έτος. Εναλλακτικές Λύσεις Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν για την προτεινόμενη δραστηριότητα ήταν : Μηδενική λύση: Μη κατασκευή του διαλυτηρίου Συνέπεια: Παραμένουν οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο περιβάλλον Κοπή των ναυαγίων στο σημείο όπου ευρίσκονται και τμηματική ανάσυρση Συνέπεια: Μεγάλος κίνδυνος διαρροής επικίνδυνων και τοξικών στερεών και υγρών αποβλήτων στον αβαθή και βεβαρημένο κόλπο της Ελευσίνας Μετατροπή των ναυαγίων σε αξιοθέατα για τον καταδυτικό αθλητισμό Συνέπεια: Επικινδυνότητα για την ναυσιπλοΐα και την αγκυροβολία. Πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε άλλο χώρο Συνέπεια: Απομάκρυνση από το χώρο όπου βρίσκονται τα ναυάγια. Απομάκρυνση από κομβικό σημείο του οδικού δικτύου (Νέα Εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου). Απομάκρυνση από τη Χαλυβουργική που θα είναι πιθανός αποδέκτης του scrap. Οικονομικό τίμημα για την ενοικίαση άλλου χώρου έναντι της παραχώρησης από τον ΟΛΕ Α.Ε. Μέθοδος διάλυσης των ναυαγίων Beach break αντί Dry Dock. Συνέπεια: Αυξημένη επικινδυνότητα. Αυξημένο κόστος για την εξασφάλιση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Για τους ανωτέρω λόγους, θα εφαρμοσθεί αμιγώς η μέθοδος Dry-Dock που είναι αποδεκτή από την συνθήκη της Βασιλείας και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και παρουσιάζει μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως αναφέρεται στην (17) σχετική μελέτη, η μικτή μέθοδος Beach break & Dry Dock θα εφαρμοστεί μόνο για τα πέντε (5) άνω των 1000 κόρων πλοία, λόγω του μεγέθους τους και του ανεπαρκούς χώρου για την πλήρη ανέλκυσή τους σε θέση Dry Dock. Και συνεχίζοντας στην (17) σχετική μελέτη, «σε κάθε περίπτωση δεν θα «συρθούν» τα ναυάγια μέχρι την ακτή. Παράλληλα, η επιθεώρηση από δύτες πριν την ανέλκυση τόσο των ναυαγίων, όσο και της γύρω περιοχής, όπου θα δραστηριοποιηθούν οι γερανοί, τα ρυμουλκά και ενδεχομένως πλωτές δεξαμενές, θα εντοπίσει τυχόν ενάλιες αρχαιότητες και θα ενημερωθεί η αντίστοιχη Αρχαιολογική Εφορεία». Από τα προς διάλυση πλοία, το μεγαλύτερο σκάφος είναι το MEDITERRANEAN SKY, μήκους 150 μέτρων και πλάτους 20 μέτρων και εφόσον εφαρμοσθεί η μέθοδος Dry-Dock, (δηλαδή αποσυναρμολόγηση στο χερσαίο χώρο σε αντίθεση με την Beach Method), επιβάλλεται η κατασκευή υποδομής έστω προσωρινής στο χώρο, γιατί θα ανασυρθεί το πλοίο αυτό εξ ολοκλήρου. Θα μπορούσε να εφαρμοσθεί μια μεικτή μέθοδος Dry- Dock και Beach Breaking, δηλαδή να ανελκυσθεί το πλοίο στη ξηρά κατά το 1/3 και βαθμιαία να ανασύρεται προς τα έξω, καθώς θα αποκόπτονται τμήματά του από την πλώρη προς την πρύμνη. Στην περίπτωση αυτή όμως, εκτός από την υποδομή στο χερσαίο χώρο, απαιτούνται: αυστηρότατα μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου από οποιαδήποτε διαρροή (καύσιμα, σλοπς, ορυκτέλαια κ.λπ). προστασία στο θαλάσσιο χώρο με πλωτά φράγματα γύρω από το πλοίο, ετοιμότητα για επέμβαση με διασπορές κηλίδων, άμεση παρουσία ειδικού πλοίου για την αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων και όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτεί ο Γενικός Κανονισμός 40 (ΦΕΚ Β 1010/2005), όπως τροποποίησε τον Γενικό Κανονισμό 18 (ΦΕΚ Β 12/1999), για την αντιμετώπιση των τυχηματικών διαρροών. viii. Περιγραφή Δραστηριότητας Οι ενέργειες που απαιτούνται θα είναι (σύμφωνα με τις διατάξεις του International Maritime Organisation (ΙΜΟ): 1. Προηγείται με ειδικευμένους δύτες επισταμένη επιθεώρηση του ναυαγίου Τα ναυάγια ανασύρονται με κατάλληλους πλωτούς γερανούς ή με άλλη διαδικασία ανέλκυσης, ανάλογα και με το μέγεθός τους και μεταφέρονται στο χώρο του διαλυτηρίου. Η εναλλακτική μέθοδος ανέλκυσης μπορεί να είναι: Α) Συνεργασία περισσοτέρων του ενός πλωτού γερανού και ρυμουλκού Β) Ειδικά μπαλόνια που αυξάνουν τη δύναμη της ανέλκυσης Γ) Πλωτή δεξαμενή Δ) Μετακίνηση ορισμένων βαρέων εξαρτημάτων τους πριν ανελκυθούν Σελ. 5 από 9

6 2. Έλεγχος Gas free. Η απόφαση για διενέργεια ελέγχου gas-free θα λαμβάνεται κατά περίπτωση από τον υπεύθυνο μηχανικό ασφαλείας, επιβλέποντα ναυπηγό ή χημικό μηχανικό. 3. Έρευνα και απογραφή επικινδύνων. Κατάρτιση σχεδίου για την ανακύκλωση όλων των μερών, υλικών και περιεχομένων του κάθε πλοίου. 4. Απομάκρυνση των μονώσεων και του αμιάντου 5. Απομάκρυνση ορυκτέλαιων-λιπαντικών, καυσίμων και φορτίου. Από τις καρτέλες ναυαγίων (συνημμένες στο έγγραφο Υπ. Προστασίας του Πολίτη με α.π /21/11/ στο Παράρτημα Γ) πληροφορούμαστε ότι το ένα από αυτά (άγνωστο όνομα) έχει φορτίο τσιμέντου, το Δ/Ξ Ιωάννης έχει φορτίο ασφάλτου (1000t) και το δεξαμενόπλοιο Αγ. Νικόλαος μεγάλη ποσότητα βενζίνης (600t). 6. Αποσυναρμολόγηση μικρών κινητήρων 7. Αποσυναρμολόγηση αντλιών 8. Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού πλοήγησης- σωστικών συσκευών- lifeboats- καπονιών-των lifeboatsδιασωστικών λεμβών και σχεδιών -άλλων επιπλεόντων συσκευών αν υπάρχουν π.χ. σωσιβίων. 9. Αποσυναρμολόγηση επίπλωσης- ηλεκτρικής καλωδίωσης- των συνδέσεων των άκρων των ηλεκτρικών καλωδίων καθώς και των μονώσεων των ηλεκτρικών καλωδίων 10. Απομάκρυνση μη ρυπασμένων παραγώγων λαδιών - παραγώγων βαριών καυσίμων- - diesel - υδραυλικών λαδιών 11. Απομάκρυνση αναλώσιμων καταστρώματος 12. Απομάκρυνση επιπλεόντων εξοπλισμών όπως ηλεκτρονικού εξοπλισμού 13. Πλύση δεξαμενών φορτίου 14. Απομάκρυνση των λασπών, σλοπς, κλπ 15. Απομάκρυνση όλων των αναφλέξιμων μερών και τμημάτων 16. Άντληση των ερμάτων και άλλων ρυπασμένων υγρών 17. Ενδεχομένως πλύση των αμπαριών και των διαμερισμάτων αυτών και απομάκρυνση των απόνερων και ερμάτων (bilge and ballast water) 18. Πλύσιμο των δεξαμενών αποχέτευσης αν υπάρχουν 19. Αποσυναρμολόγηση των χώρων διεύθυνσης, παραμονής και ενδιαίτησης 20. Απομάκρυνση των τοξικών ουσιών 21. Απομάκρυνση των βαφών και antifouling materials έπειτα από το μαρκάρισμα των τεμαχίων που θα αποκοπούν. Μηχανική μετακίνηση μόνο με σφυρί και το χέρι ή με χημική επεξεργασία. 22. Απομάκρυνση του συστήματος της άγκυρας (μηχανισμού αλυσίδας κλπ) και της προπέλας. 23. Απομάκρυνση επίπλωσης ξύλινων / πλαστικών στοιχείων, ιδιαίτερα PVC και γενικά όλων των υλικών που δεν έχουν σχέση με τα μηχανήματα τις σωληνώσεις καλωδίωσης και τον σκελετό των πλοίων. 24. Απομάκρυνση των υλικών που περιέχουν αμίαντο 25. Απομάκρυνση ηλεκτρικών στοιχείων, μηχανών, καλωδίων και μπαταριών, ψυκτικών, και άλλων επικίνδυνων υγρών 26. Κοπή της υπερδομής οριζοντίως σε μεγάλα τμήματα, και 27. Κοπή των κατώτερων τμημάτων 28. Συνεχίζεται η κοπή των τμημάτων των σκελετών με φλογοκοπή, όπου χρειάζεται και με γερανό τοποθετούνται στο σωρό της προσωρινής αποθήκευσης. 29. Ανακύκλωση Διαλογή. 30. Μετά την τοποθέτηση των προϊόντων της διάλυσης του πλοίου σε διακριτούς σωρούς και την προδιαλογή, γίνεται η παράδοσή τους σε κατάλληλους διαχειριστές ανά ρεύμα υλικών. Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ορθή διαχείριση όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη διάλυση των ναυαγίων. Παράγονται μη επικίνδυνα και επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και υγρά απόβλητα. Διακρίνονται τα ακόλουθα ρεύματα προϊόντων και αποβλήτων: I. Τα μεταλλικά τμήματα παραδίδονται ως σκραπ σε χαλυβουργίες. II. Τα διακριτά τμήματα των αποσυναρμολογημένων μηχανών μπορεί να πωληθούν σε μηχανουργεία ή εμπόρους για επαναχρησιμοποίηση. III. Τα μη επικίνδυνα απόβλητα, πλαστικά λάστιχα, ξύλο κλπ αξιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001. IV. Τα επικίνδυνα απόβλητα παραδίδονται σε κατάλληλα πιστοποιημένους διαχειριστές για τη διαχείρισή τους V. Τα οικιακά απορρίμματα παραδίδονται σε κατάλληλους κάδους αποκομιδής στην υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας. VI. Τα υγρά λύματα του προσωπικού συλλέγονται σε στεγανή σηπτική δεξαμενή (βόθρο) και απομακρύνονται με βυτιοφόρο. Εναλλακτικά θα γίνει σύνδεση με τον αποχετευτικό αγωγό προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θριάσιου. Σελ. 6 από 9

7 VII. Τα υγρά από την διαδικασία διάλυσης συλλέγονται με κατάλληλα στεγανά κανάλια σε δεξαμενή, όπου διαχωρίζονται από τυχόν ορυκτέλαια, λιπαντικές ουσίες κλπ και εφόσον είναι επαρκώς απαλλαγμένα διατίθενται στη θάλασσα, ενώ τα ορυκτέλαια παραδίδονται ως επικίνδυνα απόβλητα σε κατάλληλα πιστοποιημένους διαχειριστές. Φάση Κατασκευής Η δραστηριότητα δεν απαιτεί την ανέγερση μόνιμων κατασκευών. Τα κτίσματα θα είναι λυόμενα και σε επαρκή απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού. Λαμβάνοντας υπόψη και τον προσωρινό χαρακτήρα της δραστηριότητας το γραφείο - αποθήκη ιατρείο χώρος αποδυτηρίων θα στεγαστούν σε ελαφρά κατασκευή π.χ. λυόμενο. Άλλες κατασκευές θα αφορούν σε υπόστεγα. Επίσης δεν απαιτούνται αποψιλώσεις ούτε μεταφορές χωματισμών, καθώς ο χώρος είναι επίπεδος και χέρσος. Συνεπώς, οι εργασίες προ της λειτουργίας θα αφορούν κυρίως σε μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Πριν την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να γίνει αποψίλωση και να συλλεχθούν και να απομακρυνθούν τα υπολείμματα της προηγούμενης δραστηριότητας που έχουν παραμείνει στο χώρο, τα οποία περιλαμβάνουν σιδηρές κατασκευές, υπόστεγο, πλαστική δεξαμενή και απορρίμματα, όπως διακρίνονται και στις φωτογραφίες του Παραρτήματος Β της παρούσας. Η μορφή, το μέγεθος και το υλικό της δεξαμενής πυρόσβεσης θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα αποτελέσουν αντικείμενο έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. ix. Εκτίμηση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή και Λειτουργία της Εγκατάστασης Ατμόσφαιρα Οι ενδεχόμενες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα είναι: από τα καυσαέρια των προσερχόμενων και απερχόμενων φορτηγών νταλικών μεταφοράς παραγόμενων υλικών. πιθανές οσμές από ενδεχόμενη διαρροή σλοπς, υδρογονανθράκων από καύσιμα, διαλύτες. Ενδεχόμενη ανάφλεξη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων. από σκόνη που προέρχεται από την κίνηση οχημάτων. από διαρροή ινών αμιάντου. Νερά Ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων και ορυκτελαίων στην θάλασσα. Αυτό θα έχει μικρές πιθανότητας αστοχίας γιατί θα εφαρμόζεται η μέθοδος Dry Dock Dismantling και όχι Beach Dismantling, δηλαδή το πλοίο-ναυάγιο θα μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο χερσαίο χώρο, πράγμα που είναι σύμφωνο με τις υποδείξεις των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και της συνθήκης της Βασιλείας. Στο χώρο προβλέπονται όλα τα μέτρα για τη συλλογή των νερών μετά τη χρήση τους (ελαιοσυλλέκτης) και την κατάλληλη διαχείριση και διάθεση. Μορφολογία -Έδαφος Το έδαφος είναι στέρεο μπάζωμα θαλάσσιου χώρου και θα ελεγχθεί, από εδαφομηχανικούς, η αντοχή του για την υποδοχή μεγάλου τονάζ πλοίων, όπως το MEDITERRANEAN SKY, και μεγάλου αριθμού εργαλειομηχανών και φορτηγών. Όμως η προΰπαρξη ναυπηγείου διαλυτηρίου στον ίδιο χώρο, θεωρείται εγγύηση της αντοχής του εδάφους για αποφυγή ενδεχόμενων καθιζήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη σχάρας θα διανέμει το βάρος των πλοίων σε ευρύτερη επιφάνεια. Η φύση των υλικών επιχώσεων, η εγγύτητα στη θάλασσα και η πιθανή ρύπανσή του από την προηγούμενη δραστηριότητα, καθιστούν το έδαφος του χώρου ακατάλληλο για οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα. Επιπτώσεις από τους θορύβους Ο θόρυβος προέρχεται από την εργασία των εργαλειομηχανών, την κίνηση των οχημάτων, την πτώση των μεταλλικών τμημάτων και τη φόρτωση των παραγομένων μεταλλικών προϊόντων, καθώς και την κίνησης των νταλικών και των οχημάτων. Είναι ασυνεχής και με αυξομειώσεις και διαφορές στην ένταση και στη συχνότητα. Οι επιπτώσεις από θόρυβο στους εργαζόμενους μπορούν να αντιμετωπίζονται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ή προσωρινά ηχοπετάσματα, κατά περίπτωση. Παρατηρήσεις Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην (17) σχετική υποβληθείσα μελέτη και τα οποία συνοπτικά παραθέτονται ως άνω, αλλά και μετά από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησαν υπάλληλοι της Δ/νσης, παρατηρεί τα ακόλουθα: κατά την αυτοψία στο χώρου του θέματος διαπιστώθηκε απουσία οποιουδήποτε μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και σχετικής υποδομής, και αυτό σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα στην (17) σχετική διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη, αλλά και στις συνημμένες άδεια λειτουργίας (2000) και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (2010) όπου γίνονται συγκεκριμένες αναφορές για υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους, όσον αφορά το αναγραφόμενο ύψος της ισχύς του μηχανολογικού Σελ. 7 από 9

8 εξοπλισμού στις δύο άδειες. Συγκεκριμένα, η άδεια λειτουργίας αναφέρει 290HP ενώ η έγκριση περιβαλλοντικών όρων 302HP δεν υφίσταντο οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα στο χώρο, υπήρχαν διάσπαρτα στερεά απόβλητα προφανώς από παλαιότερη χρήση του χώρου η εμφανής αποξήλωση όλων των προϋφιστάμενων εγκαταστάσεων, η παλαιότητα όλων των παραμενόντων υπολειμμάτων, η βλάστηση εντός του χώρου αλλά και η απουσία οποιουδήποτε εξοπλισμού έστω και ιχνών του, καταδείκνυαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εγκατάλειψης του χώρου δεν διαπιστώνεται η παρουσία σχετικής παραγωγικής δραστηριότητας, καθιστώντας αδύνατη την εφαρμογή των προβλεπομένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν3325/2005 που ισχύουν για μονάδες υψηλής όχλησης σημειώνεται ότι η ίδρυση νέας μονάδας που ανήκει στην κατηγορία της υψηλής όχλησης όπως η ανωτέρω (σύμφωνα με τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης) απαγορεύεται. επισημαίνεται ότι σύμφωνα με προσωπικές αναφορές των υπευθύνων του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας, κατόπιν προφορικών ερωτήσεων, ο ΟΛΕ δεν διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους αλλά ούτε και εγκεκριμένο master plan αν και κατά δήλωση, βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής και έναρξης των σχετικών διαδικασιών για την λήψη τους ολοκληρώνοντας θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το μέγεθος του προτεινόμενου χώρου, για την περιγραφόμενη δραστηριότητα, κρίνεται ανεπαρκές για το σύνολο των προς διάλυση ναυαγίων (λόγω μεγέθους) και η αναφερόμενη αλλά και διαφαινόμενη προσφυγή για την παράπλευρη επίλυση του εν λόγω θέματος, στη μέθοδο του beach breaking δεν μπορεί να γίνει περιβαλλοντικά αποδεκτή, διότι είναι ιδιαίτερα οχλούσα αλλά και απαγορευτική με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις προτεινόμενες βέλτιστες εφαρμοζόμενες πρακτικές. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη της καθόλου την περιβαλλοντική προστασία του άμεσου χώρου έδρασης των προς διάλυση ναυαγίων Μετά τα ως άνω η Δ/νση Περιβάλλοντος, εισηγείται αρνητικά για την έγκριση της υποβληθείσας ΜΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.: Φ. 118 /14 Ο ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Φυσικός - Περιβαλ/λόγος Σελ. 8 από 9

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 9 από 9

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ»

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ, Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ 9, α/α 186, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα