Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: /14 Σχετ.: Φ.118 /14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 02-07 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 113542 /14 Σχετ.: Φ.118 /14"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 4/ Αθήνα ΤΚ Τηλ. : , -02 Αρ. Τηλεομ. : Πληροφορίες : Ζ. Πανδερμαράκης ηλ. Ταυχδρ. : Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: /14 Σχετ.: Φ.118 /14 ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας «Προσωρινό Διαλυτήριο Ανασυρόμενων Ναυαγίων» στη θέση Καλυμπάκι, Δ Ελευσίνας της Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/ ) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν3010 (ΦΕΚ Α 91/ ) 2. Το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209 Α / ) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 3. Την ΥΑ με αριθμό 1958/ (ΦΕΚ 21/ ) περί «Κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/ (ΦΕΚ/Α/209/2011) 4. Την ΚΥΑ 37111/2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Ε.Π.Ο. των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν3010/2002» (ΦΕΚ 1391/Β/ ) 5. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ68/Α/ όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3982/11 (ΦΕΚ143/Α/ ) 6. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά τον Ν4014/11 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 8. Την υπ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ1048/Β/4-4-12) περί Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.. 9. Την ΚΥΑ. αριθμ. οικ.: /ΕΥΠΕ/ (ΦΕΚ964/Β// ) Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος 10. Την ΚΥΑ με αριθμ. οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ45/Β / ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 11. Το με ΑΠ:οικ109750/ Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών/ Περιφέρειας Αττικής διαβιβαστικό (ΑΠ:113542/ Δ/νσής μας) για το έργο του θέματος μετά του συνημμένου με ΑΠ:162736/ Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ διαβιβαστικού εγγράφου και της συνοδευτικής ΜΠΕ (77 σελ) για το έργο του θέματος 12. Το συνημμένο στην (11) σχετική, σχέδιο με θέμα: «Ενδεικτική Διάταξη του Προσωρινού Διαλυτηρίου Ναυαγίων» σε κλίμακα: 1:500 με αριθμ ΜΠΕ-7 και με ημερομηνία Νοέμβριος 2011 υπό της κας Λίζας Μπενσασσών διπλ Πολιτικού Μηχ ΕΜΠ 13. Το συνημμένο στην (11) σχετική, έγγραφο με ΑΠ:2114.4/21/11/ έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Αστυνομίας/ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων και επιβλαβών επικινδύνων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων» μετά ατομικών καρτελών και Σελ. 1 από 9

2 πίνακα ναυαγίων 14. Τη συνημμένη στην (11) σχετική, απόφαση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας κατασκευής, επισκευής και διάλυσης πλοίων της Θ Μπακόπουλος ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην θέση Καλυμπάκη στο Δήμο Ελευσίνας με ΑΠ:3323/Φ14.ΕΛ2948/ Τμήματος Χορήγησης Αδειών/ Δ/νσης Βιομηχανίας/ Νομ Αυτ Δυτικής Αττικής 15. Τη συνημμένη στην (11) σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του ναυπηγείου διαλυτηρίου πλοίων, χωρητικότητας άνω των κόρων της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ» που βρίσκεται στο Καλυμπάκι του Δήμου Ελευσίνας με ΑΠ:101023/ Τμήματος Βιομηχανιών/ Δ/νσης ΕΑΡΘ/ ΥΠΕΚΑ 16. Το συνημμένο στην (11) σχετική, ΦΕΚ2087/ΤΑΕ-ΕΠΕ/ με ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Θεόδωρος Μιχ Μπακόπουλος ΑΕΒΕ Ναυπηγήσεις και Διαλύσεις Πλοίων» 17. Τη συνημμένη στην (11) σχετική, σύμβαση παραχώρησης της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.» 18. Το συνημμένο στην (11) σχετική, έγγραφο με ΑΠ: /02/ Δ/νσης Λιμένων και Λιμ Έργων/ Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: «Προσδιορισμός της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.» 19. Την από πραγματοποιηθείσα αυτοψία της Υπηρεσίας μας στο χώρο της μελέτης i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (11) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ», του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. στη θέση Καλυμπάκι του Δ Ελευσίνας, η οποία διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. ii. Ονομασία και Είδος του Έργου: Η προτεινόμενη δραστηριότητα αφορά σε ένα προσωρινό διαλυτήριο ανασυρόμενων ναυαγίων που θα λειτουργήσει για χρονικό διάστημα 5 ετών, δηλαδή όσο χρόνο απαιτεί η ανέλκυση των ναυαγίων από την θαλάσσια ζώνη του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ και η διάλυση ή αποσυναρμολόγησή τους. Στόχος της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι η απαλλαγή του αβαθούς Κόλπου της Ελευσίνας από υφιστάμενα ναυάγια, τα οποία αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα και τα αγκυροβόλια, αλλά και εστία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, καθώς η παραμονή τους επιτρέπει ή/και διακινδυνεύει, κατά περίπτωση, την έκλυση επικίνδυνων ουσιών και την πρόκληση σοβαρότατης ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόκειται συγκεκριμένα, για είκοσι (20) ναυάγια συνολικής χωρητικότητας ,31 κόρων. iii. Κύριος του Έργου Χαρακτηριστικά Δραστηριότητας: Φορέας της δραστηριότητας: Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. Δραγούμη 24, Ελευσίνα / τηλ: , fax: , Αρμόδιος: Αθανάσιος Πέππας / Πρόεδρος ΟΛΕ Α.Ε. Δραγούμη 24, Ελευσίνα / τηλ / fax.: / Όπως αναφέρεται στην σχετική διαβιβασθείσα μελέτη, η δραστηριότητα αυτή πρόκειται να ανατεθεί από τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας έπειτα από πλειοδοτικό διαγωνισμό σε Ανάδοχο που θα αναλάβει την απόσυρση των ναυαγίων, την αποσυναρμολόγησή τους, τη διάθεσή τους ως ΣΚΡΑΠ και την περιβαλλοντική διαχείριση όλων των λοιπών υλικών και ουσιών, σε συμφωνία με το Άρθρο 2 του ν. 2881/2001. Η προτεινόμενη δραστηριότητα για το προσωρινό διαλυτήριο αποσυρόμενων ναυαγίων, θα ασκηθεί σε χώρο σε τμήμα του οποίου η εταιρεία «Θ.Μ. Μπακόπουλος ΑΕΒΕ Ναυπηγήσεις και Διαλύσεις Πλοίων», έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας καθώς και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για ναυπηγοκατασκευαστικές δραστηριότητες και για διαλυτήριο πλοίων που (όπως αναφέρεται στην σχετική υποβληθείσα (17) σχετική μελέτη) βρίσκονται σε ισχύ. Συνεπώς, (συνεχίζεται στην σχετική μελέτη) πληρούνται κατ αρχήν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 23 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 143) περί μη διακοπής της παραγωγικής και οικονομικής λειτουργίας της δραστηριότητας μέσω της διακοπής των εργασιών της στην οικεία ΔΟΥ. Η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο Άρθρο αφού περιέλθει η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στον Ανάδοχο της δραστηριότητας, για το οποίο θα ενημερωθεί η αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. iv. Συντάκτης μελέτης: Λίζα Μπενσασσών / Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. / Μηχανικός Περιβάλλοντος D.I.C., MSc τηλ./fax.: / τηλ / v. Θέση - Χωροταξικά Στοιχεία Χρήσεις Γης Σελ. 2 από 9

3 Η προτεινόμενη δραστηριότητα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός κατάλληλου χώρου που θα παραχωρήσει για το σκοπό αυτό και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας στην Περιοχή «Καλυμπάκι», Δ.Ε Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας, της Π.Ε. Δ. Αττικής της ομώνυμης Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η θέση βρίσκεται εντός της εξομοιωμένης Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας (ιδιοκτησίας Θ.Μ. Μπακόπουλος ΑΕΒΕ και δημοσίου) σε περιοχή που καλύπτεται από το ΓΠΣ Δ. Ελευσίνας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. vi. Μέγεθος του Έργου Περιβαλλοντική Κατάταξη Έργου Η δραστηριότητα ανήκει, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ21/Β/12), στην Ομάδα 9η του Παραρτήματος ΙΧ της ως άνω ΚΥΑ με τίτλο: «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις». Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναφέρεται στο α/α 186 «-Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών - Διαλυτήρια Πλοίων». Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια από τα προς διάλυση ναυάγια υπερβαίνον τους κόρους χωρητικότητας, κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 1η. Όσον αφορά στο βαθμό όχλησης, σύμφωνα με την Yπουργική Απόφαση υπ αριθ. 3137/191/Φ.15/ (ΦΕΚ1048/Β/12), Άρθρο 3 και τον Πίνακα του Παραρτήματος αυτής, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιστοιχεί στο Είδος Δραστηριότητας με α/α 271: «Διαλυτήρια Πλοίων» και κωδικό 38.3: «Συλλογή Επεξεργασία και Διάθεση Απορριμμάτων Ανάκτηση Υλικών». Η απαιτούμενη χωρητικότητα του προτεινόμενου διαλυτηρίου, με βάση το μέγεθος των 5 εκ των 20 ναυαγίων, είναι >1.000 κόρους (GRT), επομένως η προτεινόμενη δραστηριότητα κατατάσσεται σε όχληση «Υψηλή». Όμως, (όπως αναφέρεται στην (17) σχετική μελέτη) δεδομένου της περιορισμένης έκτασης στο διαθέσιμο χερσαίο χώρο, η διάλυση των μεγαλύτερων πλοίων προτείνεται να γίνεται με μεικτή μέθοδο Dry-Dock και Beach Breaking. Οπότε, (θεωρείται στην (17) σχετική μελέτη) και με βάση τα λοιπά 15 ναυάγια, η δραστηριότητα που θα λαμβάνει χώρα στο χερσαίο αυτό χώρο κατατάσσεται σε δραστηριότητα «Μέσης όχλησης». vii. Προτεινόμενη Μονάδα Εξοπλισμός, Εργαλεία και Λογισμικό Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις κατευθύνσεις του ΙΜΟ, του Greenpaper της Ε.Ε. και της Συνθήκης του Hong Kong, ο χώρος του διαλυτηρίου ανακύκλωσης των ναυαγίων, πρέπει να έχει τις εξής υποδομές: 1. Ασφαλή υποδοχή του πλοίου ναυαγίου 2. Πρόσδεση, στερέωση, ανέλκυση ασφαλής στήριξη σε σχάρα ναυπηγείου, ασφαλής ολίσθηση στο χερσαίο χώρο 3. Ύπαρξη σχάρας ναυπηγείου διαστάσεων 150μ Χ 30μ. 4. Τάφρος που περιβάλλει τη σχάρα 1Χ1 που θα καταλήγει σε δεξαμενή κατακράτησης και απολίπανσης 5. Ύπαρξη πρότυπου λογισμικού SRR (Ship Recycling Recommendation) που έχει προετοιμασθεί από ειδικούς στον τομέα της ανακύκλωσης πλοίων. Με βάση το λογισμικό αυτό γίνεται καταγραφή των επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων που πρέπει να απομακρυνθούν και συντάσσεται σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου από το φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανακύκλωσης, σύμφωνα με το greenpaper και τον ΙΜΟ, καθώς και τον Κανονισμό αριθ. 1257/2013 του ΕΚ της , όπως θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της δραστηριότητας. 6. Συνεργείο καλά εκπαιδευμένο με εργαζόμενους που να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης. 7. Συνεργείο κατάλληλα πιστοποιημένο ή σύμβαση με κατάλληλα πιστοποιημένη εταιρεία για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη απομάκρυνσης αμίαντου ή αποσυναρμολόγησης μονώσεων που έχουν αμίαντο. 8. Ύπαρξη γερανού ή γερανών για τη συγκράτηση των αποκοπτόμενων λαμαρινών και μεταλλικών αντικειμένων και μεταφορά τους στους συγκεκριμένους χώρους 9. Βαρούλκο ή βαρούλκα ικανής ισχύος για την ανέλκυση των ναυαγίων πάνω στην σχάρα ναυπηγείου του διαλυτηρίου 10. Δεξαμενή Πυρόσβεσης χωρητικότητας 50 τόνων (φορητή ή με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης) με διακλάδωση σε κρουνούς και φωλιές πυρόσβεσης, μαζί με τα απαραίτητα υλικά πυρόσβεσης. 11. Σύστημα πυρόσβεσης εν ξηρώ, με ειδικά κινητά πυροσβεστικά μηχανήματα 12. Ιατρείο εφοδιασμένο με συσκευές άμεσης αντιμετώπισης ατυχημάτων 13. Ασθενοφόρο 14. Δοχεία διεθνών προδιαγραφών για την υποδοχή των επικίνδυνων αποβλήτων 15. Αποδυτήρια, λουτρά και W.C. με όλους τους όρους υγιεινής 16. Αποθήκη για τις εύφλεκτες ύλες και τα αέρια της φλογοκοπής 17. Αποθήκη εργαλείων ανταλλακτικών και στολών και εξαρτημάτων προστασίας του προσωπικού 18. Ειδικό δρόμο, πλάτους 5 μέτρων για την κίνηση των νταλικών και άλλων οχημάτων και χώροι ελιγμών 19. Χώρος στάθμευσης 20. Αλεξικέραυνο Σελ. 3 από 9

4 21. Επαρκή ηλεκτροφωτισμό 22. Κατάλληλη περίφραξη Πρώτες Ύλες Προϊόντα Οι πρώτες ύλες που θα απαιτηθούν κατά τη λειτουργία περιλαμβάνουν: α) Καύσιμα για τις εργαλειομηχανές και τα οχήματα (βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης) β) Φιάλες οξυγόνου και ακετυλένιο για την φλογοκοπή γ) Λιπαντικά για την λειτουργία των εργαλείων και εργαλειομηχανών κοπής δ) Ηλεκτρόδια. Τα προϊόντα της διαδικασίας (διάλυσης), θα είναι κυρίως: Μέταλλα: Χάλυβας διαφόρων ειδών, αλουμίνιο, σίδηρος, χαλκός/ Εξαρτήματα παλαιών μηχανών/ Συσκευασίες Ξύλο/ Σημαντικά απόβλητα Υγρά απόβλητα δύναται να προέλθουν από διαρροές από μη αντλημένα έρματα, απόνερα, καύσιμα και ορυκτέλαια, καθώς και από πλύσιμο μερών του πλοίου, του εξοπλισμού, των οχημάτων. Οι δραστηριότητες που παράγουν τα ως άνω υγρά απόβλητα επικεντρώνονται στη θέση του πλοίου προς διάλυση, ενώ στην υπόλοιπη επιφάνεια του χώρου πραγματοποιούνται υποστηρικτικές μόνο δράσεις με χαμηλή έως αμελητέα επικινδυνότητα διαρροής υγρών αποβλήτων και ρύπανση του εδάφους ή της θάλασσας. Έτσι, θα πρέπει η περιοχή όπου θα τοποθετηθεί το πλοίο για τη διάλυσή του και επαρκής χώρος εκατέρωθεν αυτού να στεγανοποιηθεί κατάλληλα και να απομονωθεί από τον περιβάλλοντα χώρο ώστε να είναι δυνατή η συλλογή πρωτογενών υγρών αποβλήτων αλλά και των ομβρίων που θα απορρεύσουν από την επιφάνεια αυτή σε στεγανή δεξαμενή εξοπλισμένη με διαχωριστή ελαίων. Το υπερκείμενο θα συλλέγεται από κατάλληλα πιστοποιημένη εταιρεία, προκειμένου για την περιβαλλοντική διαχείρισή του, ενώ το υποκείμενο θα ελέγχεται και, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, θα απορρέει στη θάλασσα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα οδηγείται προς την υπόγεια στεγανή δεξαμενή λυμάτων του προσωπικού. Ο αγωγός εξόδου προς τη θάλασσα θα είναι εξοπλισμένος με δικλείδα απομόνωσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει για το χώρο πλύσης οχημάτων ή άλλο χώρο, όπου προβλέπεται αντίστοιχη ρυπογόνος δραστηριότητα με παραγωγή υγρών αποβλήτων ή με δυνατότητα παράσυρσης επικίνδυνων ουσιών από όμβρια ύδατα. Για τον ίδιο λόγο προβλέπονται οι κατάλληλες συνθήκες για την προσωρινή αποθήκευση, στο πνεύμα της ΚΥΑ 24944/1159/ (ΦΕΚ Β 791), λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή διάρκεια παραμονής όλων των αποβλήτων (στερεών και υγρών, επικίνδυνων ή μη) στο χώρο της εγκατάστασης. Για λόγους ασφαλείας τα υλικά που θα παράγονται σε κάθε βάρδια θα απομακρύνονται αυθημερόν από το χώρο της δραστηριότητας από κατάλληλα εξουσιοδοτημένη, κατά περίπτωση, εταιρία, βάσει σύμβασης με τον υπεύθυνο της δραστηριότητας. Τα στεγανά δοχεία των επικίνδυνων ουσιών σε στερεά ή υγρή μορφή θα βρίσκονται επί υπερυψωμένης βάσης από σκυρόδεμα, η οποία θα είναι κεκλιμένη και θα φέρει αγωγούς απορροής οι οποίοι θα καταλήγουν στην προαναφερόμενη δεξαμενή συγκράτησης και απολίπανσης. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης για έλεγχο και καθαρισμό των αγωγών. Το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης θα είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλης στιλπνότητας και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας. Για την προστασία από βροχές θα προβλεφθεί και κατάλληλη στέγαση. Στερεά απόβλητα Ιλύες Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ορθή διαχείριση όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη διάλυση των ναυαγίων. Παράγονται μικρές ποσότητες από μη επικίνδυνα και επικίνδυνα στερεά απόβλητα και μη συνεχής παραγωγή αυτών. Έτσι, στο τέλος κάθε βάρδιας θα γίνεται η αποκομιδή τους από το χώρο της δραστηριότητας από κατάλληλα πιστοποιημένες εταιρίες διαχειριστές Ε.Α. που θα μεριμνούν για την κατάλληλη ταξινόμηση, μέσα συσκευασίας και μεταφοράς. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ383/Β), 24944/1159/06 (ΦΕΚ791/Β) και 8668/07 (ΦΕΚ287/Β). Ο Αμίαντος, τα PCBs, οι βαφές από οργανοκασσιτερικές ενώσεις, τα TBTs, βαφές εν γένει, τα σλοπς, τα ορυκτέλαια και οι ενώσεις που επηρεάζουν την οπή του όζοντος, ψυκτικά, κλπ, τοποθετούνται χωριστά, σε σφραγισμένα δοχεία και παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες που έχουν το δικαίωμα να παραλαμβάνουν αυτά τα απόβλητα και να τα διαθέτουν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (σήμερα σε χώρες του εξωτερικού και σύμφωνα με την Συνθήκη της Βασιλείας σε χώρα της ΕΕ). Απόβλητα που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διαδικασία με κωδικό ΕΚΑ , αφορούν σε συσκευασίες από υλικά για τη λειτουργία και συντήρηση των πλοίων που θα βρεθούν εντός των ναυαγίων, όπως συσκευασίες λιπαντικών, ελαίων, χρωμάτων, κλπ. Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά που περιέχονται σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού, συστήματα πυροπροστασίας των προς διάλυση πλοίων, μετά από πολύχρονη παραμονή των ναυαγίων στο πυθμένα της Ελευσίνας θα έχουν διαχυθεί δυστυχώς στο υγρό περιβάλλον, ενώ οι πυροσβεστικοί αφροί θα έχουν στερεοποιηθεί αν δεν έχουν διαφύγει. Σε κάθε περίπτωση, τα υπολείμματα αυτών που τυχόν βρεθούν στα ναυάγια, θα πρέπει να ανακτηθούν, ανακυκλωθούν ή καταστραφούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς αριθ. 842/2006 και Σελ. 4 από 9

5 1005/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου, ενώ θα πρέπει να υποβληθούν και τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στο άρθ 27 του κανονισμού 1005/09 και το άρθ 6 του κανονισμού 842/06. Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων κατά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) θα ακολουθεί τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚΒ/1909). Τα μεταλλικά τμήματα παραδίδονται ως σκραπ σε χαλυβουργίες. Έως την παράδοσή τους, εντός της κάθε βάρδιας, αποθηκεύονται προσωρινά σε σωρούς σε καθορισμένους χώρους για να φορτωθούν με την αρπάγη στα οχήματα μεταφοράς ή σε εμπορευματοκιβώτια (containers). Τα διακριτά τμήματα των αποσυναρμολογημένων μηχανών μπορεί να πωληθούν σε μηχανουργεία ή εμπόρους για επαναχρησιμοποίηση. Τέλος τα απορρίμματα αστικού τύπου προέρχονται από το προσωπικό και τους επισκέπτες, αφορούν σε 30 τόνους ανά έτος. Εναλλακτικές Λύσεις Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν για την προτεινόμενη δραστηριότητα ήταν : Μηδενική λύση: Μη κατασκευή του διαλυτηρίου Συνέπεια: Παραμένουν οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο περιβάλλον Κοπή των ναυαγίων στο σημείο όπου ευρίσκονται και τμηματική ανάσυρση Συνέπεια: Μεγάλος κίνδυνος διαρροής επικίνδυνων και τοξικών στερεών και υγρών αποβλήτων στον αβαθή και βεβαρημένο κόλπο της Ελευσίνας Μετατροπή των ναυαγίων σε αξιοθέατα για τον καταδυτικό αθλητισμό Συνέπεια: Επικινδυνότητα για την ναυσιπλοΐα και την αγκυροβολία. Πραγματοποίηση της δραστηριότητας σε άλλο χώρο Συνέπεια: Απομάκρυνση από το χώρο όπου βρίσκονται τα ναυάγια. Απομάκρυνση από κομβικό σημείο του οδικού δικτύου (Νέα Εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου). Απομάκρυνση από τη Χαλυβουργική που θα είναι πιθανός αποδέκτης του scrap. Οικονομικό τίμημα για την ενοικίαση άλλου χώρου έναντι της παραχώρησης από τον ΟΛΕ Α.Ε. Μέθοδος διάλυσης των ναυαγίων Beach break αντί Dry Dock. Συνέπεια: Αυξημένη επικινδυνότητα. Αυξημένο κόστος για την εξασφάλιση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Για τους ανωτέρω λόγους, θα εφαρμοσθεί αμιγώς η μέθοδος Dry-Dock που είναι αποδεκτή από την συνθήκη της Βασιλείας και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και παρουσιάζει μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως αναφέρεται στην (17) σχετική μελέτη, η μικτή μέθοδος Beach break & Dry Dock θα εφαρμοστεί μόνο για τα πέντε (5) άνω των 1000 κόρων πλοία, λόγω του μεγέθους τους και του ανεπαρκούς χώρου για την πλήρη ανέλκυσή τους σε θέση Dry Dock. Και συνεχίζοντας στην (17) σχετική μελέτη, «σε κάθε περίπτωση δεν θα «συρθούν» τα ναυάγια μέχρι την ακτή. Παράλληλα, η επιθεώρηση από δύτες πριν την ανέλκυση τόσο των ναυαγίων, όσο και της γύρω περιοχής, όπου θα δραστηριοποιηθούν οι γερανοί, τα ρυμουλκά και ενδεχομένως πλωτές δεξαμενές, θα εντοπίσει τυχόν ενάλιες αρχαιότητες και θα ενημερωθεί η αντίστοιχη Αρχαιολογική Εφορεία». Από τα προς διάλυση πλοία, το μεγαλύτερο σκάφος είναι το MEDITERRANEAN SKY, μήκους 150 μέτρων και πλάτους 20 μέτρων και εφόσον εφαρμοσθεί η μέθοδος Dry-Dock, (δηλαδή αποσυναρμολόγηση στο χερσαίο χώρο σε αντίθεση με την Beach Method), επιβάλλεται η κατασκευή υποδομής έστω προσωρινής στο χώρο, γιατί θα ανασυρθεί το πλοίο αυτό εξ ολοκλήρου. Θα μπορούσε να εφαρμοσθεί μια μεικτή μέθοδος Dry- Dock και Beach Breaking, δηλαδή να ανελκυσθεί το πλοίο στη ξηρά κατά το 1/3 και βαθμιαία να ανασύρεται προς τα έξω, καθώς θα αποκόπτονται τμήματά του από την πλώρη προς την πρύμνη. Στην περίπτωση αυτή όμως, εκτός από την υποδομή στο χερσαίο χώρο, απαιτούνται: αυστηρότατα μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου από οποιαδήποτε διαρροή (καύσιμα, σλοπς, ορυκτέλαια κ.λπ). προστασία στο θαλάσσιο χώρο με πλωτά φράγματα γύρω από το πλοίο, ετοιμότητα για επέμβαση με διασπορές κηλίδων, άμεση παρουσία ειδικού πλοίου για την αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων και όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτεί ο Γενικός Κανονισμός 40 (ΦΕΚ Β 1010/2005), όπως τροποποίησε τον Γενικό Κανονισμό 18 (ΦΕΚ Β 12/1999), για την αντιμετώπιση των τυχηματικών διαρροών. viii. Περιγραφή Δραστηριότητας Οι ενέργειες που απαιτούνται θα είναι (σύμφωνα με τις διατάξεις του International Maritime Organisation (ΙΜΟ): 1. Προηγείται με ειδικευμένους δύτες επισταμένη επιθεώρηση του ναυαγίου Τα ναυάγια ανασύρονται με κατάλληλους πλωτούς γερανούς ή με άλλη διαδικασία ανέλκυσης, ανάλογα και με το μέγεθός τους και μεταφέρονται στο χώρο του διαλυτηρίου. Η εναλλακτική μέθοδος ανέλκυσης μπορεί να είναι: Α) Συνεργασία περισσοτέρων του ενός πλωτού γερανού και ρυμουλκού Β) Ειδικά μπαλόνια που αυξάνουν τη δύναμη της ανέλκυσης Γ) Πλωτή δεξαμενή Δ) Μετακίνηση ορισμένων βαρέων εξαρτημάτων τους πριν ανελκυθούν Σελ. 5 από 9

6 2. Έλεγχος Gas free. Η απόφαση για διενέργεια ελέγχου gas-free θα λαμβάνεται κατά περίπτωση από τον υπεύθυνο μηχανικό ασφαλείας, επιβλέποντα ναυπηγό ή χημικό μηχανικό. 3. Έρευνα και απογραφή επικινδύνων. Κατάρτιση σχεδίου για την ανακύκλωση όλων των μερών, υλικών και περιεχομένων του κάθε πλοίου. 4. Απομάκρυνση των μονώσεων και του αμιάντου 5. Απομάκρυνση ορυκτέλαιων-λιπαντικών, καυσίμων και φορτίου. Από τις καρτέλες ναυαγίων (συνημμένες στο έγγραφο Υπ. Προστασίας του Πολίτη με α.π /21/11/ στο Παράρτημα Γ) πληροφορούμαστε ότι το ένα από αυτά (άγνωστο όνομα) έχει φορτίο τσιμέντου, το Δ/Ξ Ιωάννης έχει φορτίο ασφάλτου (1000t) και το δεξαμενόπλοιο Αγ. Νικόλαος μεγάλη ποσότητα βενζίνης (600t). 6. Αποσυναρμολόγηση μικρών κινητήρων 7. Αποσυναρμολόγηση αντλιών 8. Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού πλοήγησης- σωστικών συσκευών- lifeboats- καπονιών-των lifeboatsδιασωστικών λεμβών και σχεδιών -άλλων επιπλεόντων συσκευών αν υπάρχουν π.χ. σωσιβίων. 9. Αποσυναρμολόγηση επίπλωσης- ηλεκτρικής καλωδίωσης- των συνδέσεων των άκρων των ηλεκτρικών καλωδίων καθώς και των μονώσεων των ηλεκτρικών καλωδίων 10. Απομάκρυνση μη ρυπασμένων παραγώγων λαδιών - παραγώγων βαριών καυσίμων- - diesel - υδραυλικών λαδιών 11. Απομάκρυνση αναλώσιμων καταστρώματος 12. Απομάκρυνση επιπλεόντων εξοπλισμών όπως ηλεκτρονικού εξοπλισμού 13. Πλύση δεξαμενών φορτίου 14. Απομάκρυνση των λασπών, σλοπς, κλπ 15. Απομάκρυνση όλων των αναφλέξιμων μερών και τμημάτων 16. Άντληση των ερμάτων και άλλων ρυπασμένων υγρών 17. Ενδεχομένως πλύση των αμπαριών και των διαμερισμάτων αυτών και απομάκρυνση των απόνερων και ερμάτων (bilge and ballast water) 18. Πλύσιμο των δεξαμενών αποχέτευσης αν υπάρχουν 19. Αποσυναρμολόγηση των χώρων διεύθυνσης, παραμονής και ενδιαίτησης 20. Απομάκρυνση των τοξικών ουσιών 21. Απομάκρυνση των βαφών και antifouling materials έπειτα από το μαρκάρισμα των τεμαχίων που θα αποκοπούν. Μηχανική μετακίνηση μόνο με σφυρί και το χέρι ή με χημική επεξεργασία. 22. Απομάκρυνση του συστήματος της άγκυρας (μηχανισμού αλυσίδας κλπ) και της προπέλας. 23. Απομάκρυνση επίπλωσης ξύλινων / πλαστικών στοιχείων, ιδιαίτερα PVC και γενικά όλων των υλικών που δεν έχουν σχέση με τα μηχανήματα τις σωληνώσεις καλωδίωσης και τον σκελετό των πλοίων. 24. Απομάκρυνση των υλικών που περιέχουν αμίαντο 25. Απομάκρυνση ηλεκτρικών στοιχείων, μηχανών, καλωδίων και μπαταριών, ψυκτικών, και άλλων επικίνδυνων υγρών 26. Κοπή της υπερδομής οριζοντίως σε μεγάλα τμήματα, και 27. Κοπή των κατώτερων τμημάτων 28. Συνεχίζεται η κοπή των τμημάτων των σκελετών με φλογοκοπή, όπου χρειάζεται και με γερανό τοποθετούνται στο σωρό της προσωρινής αποθήκευσης. 29. Ανακύκλωση Διαλογή. 30. Μετά την τοποθέτηση των προϊόντων της διάλυσης του πλοίου σε διακριτούς σωρούς και την προδιαλογή, γίνεται η παράδοσή τους σε κατάλληλους διαχειριστές ανά ρεύμα υλικών. Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ορθή διαχείριση όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη διάλυση των ναυαγίων. Παράγονται μη επικίνδυνα και επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και υγρά απόβλητα. Διακρίνονται τα ακόλουθα ρεύματα προϊόντων και αποβλήτων: I. Τα μεταλλικά τμήματα παραδίδονται ως σκραπ σε χαλυβουργίες. II. Τα διακριτά τμήματα των αποσυναρμολογημένων μηχανών μπορεί να πωληθούν σε μηχανουργεία ή εμπόρους για επαναχρησιμοποίηση. III. Τα μη επικίνδυνα απόβλητα, πλαστικά λάστιχα, ξύλο κλπ αξιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001. IV. Τα επικίνδυνα απόβλητα παραδίδονται σε κατάλληλα πιστοποιημένους διαχειριστές για τη διαχείρισή τους V. Τα οικιακά απορρίμματα παραδίδονται σε κατάλληλους κάδους αποκομιδής στην υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας. VI. Τα υγρά λύματα του προσωπικού συλλέγονται σε στεγανή σηπτική δεξαμενή (βόθρο) και απομακρύνονται με βυτιοφόρο. Εναλλακτικά θα γίνει σύνδεση με τον αποχετευτικό αγωγό προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θριάσιου. Σελ. 6 από 9

7 VII. Τα υγρά από την διαδικασία διάλυσης συλλέγονται με κατάλληλα στεγανά κανάλια σε δεξαμενή, όπου διαχωρίζονται από τυχόν ορυκτέλαια, λιπαντικές ουσίες κλπ και εφόσον είναι επαρκώς απαλλαγμένα διατίθενται στη θάλασσα, ενώ τα ορυκτέλαια παραδίδονται ως επικίνδυνα απόβλητα σε κατάλληλα πιστοποιημένους διαχειριστές. Φάση Κατασκευής Η δραστηριότητα δεν απαιτεί την ανέγερση μόνιμων κατασκευών. Τα κτίσματα θα είναι λυόμενα και σε επαρκή απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού. Λαμβάνοντας υπόψη και τον προσωρινό χαρακτήρα της δραστηριότητας το γραφείο - αποθήκη ιατρείο χώρος αποδυτηρίων θα στεγαστούν σε ελαφρά κατασκευή π.χ. λυόμενο. Άλλες κατασκευές θα αφορούν σε υπόστεγα. Επίσης δεν απαιτούνται αποψιλώσεις ούτε μεταφορές χωματισμών, καθώς ο χώρος είναι επίπεδος και χέρσος. Συνεπώς, οι εργασίες προ της λειτουργίας θα αφορούν κυρίως σε μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Πριν την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να γίνει αποψίλωση και να συλλεχθούν και να απομακρυνθούν τα υπολείμματα της προηγούμενης δραστηριότητας που έχουν παραμείνει στο χώρο, τα οποία περιλαμβάνουν σιδηρές κατασκευές, υπόστεγο, πλαστική δεξαμενή και απορρίμματα, όπως διακρίνονται και στις φωτογραφίες του Παραρτήματος Β της παρούσας. Η μορφή, το μέγεθος και το υλικό της δεξαμενής πυρόσβεσης θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα αποτελέσουν αντικείμενο έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. ix. Εκτίμηση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή και Λειτουργία της Εγκατάστασης Ατμόσφαιρα Οι ενδεχόμενες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα είναι: από τα καυσαέρια των προσερχόμενων και απερχόμενων φορτηγών νταλικών μεταφοράς παραγόμενων υλικών. πιθανές οσμές από ενδεχόμενη διαρροή σλοπς, υδρογονανθράκων από καύσιμα, διαλύτες. Ενδεχόμενη ανάφλεξη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων. από σκόνη που προέρχεται από την κίνηση οχημάτων. από διαρροή ινών αμιάντου. Νερά Ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων και ορυκτελαίων στην θάλασσα. Αυτό θα έχει μικρές πιθανότητας αστοχίας γιατί θα εφαρμόζεται η μέθοδος Dry Dock Dismantling και όχι Beach Dismantling, δηλαδή το πλοίο-ναυάγιο θα μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο χερσαίο χώρο, πράγμα που είναι σύμφωνο με τις υποδείξεις των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και της συνθήκης της Βασιλείας. Στο χώρο προβλέπονται όλα τα μέτρα για τη συλλογή των νερών μετά τη χρήση τους (ελαιοσυλλέκτης) και την κατάλληλη διαχείριση και διάθεση. Μορφολογία -Έδαφος Το έδαφος είναι στέρεο μπάζωμα θαλάσσιου χώρου και θα ελεγχθεί, από εδαφομηχανικούς, η αντοχή του για την υποδοχή μεγάλου τονάζ πλοίων, όπως το MEDITERRANEAN SKY, και μεγάλου αριθμού εργαλειομηχανών και φορτηγών. Όμως η προΰπαρξη ναυπηγείου διαλυτηρίου στον ίδιο χώρο, θεωρείται εγγύηση της αντοχής του εδάφους για αποφυγή ενδεχόμενων καθιζήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη σχάρας θα διανέμει το βάρος των πλοίων σε ευρύτερη επιφάνεια. Η φύση των υλικών επιχώσεων, η εγγύτητα στη θάλασσα και η πιθανή ρύπανσή του από την προηγούμενη δραστηριότητα, καθιστούν το έδαφος του χώρου ακατάλληλο για οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα. Επιπτώσεις από τους θορύβους Ο θόρυβος προέρχεται από την εργασία των εργαλειομηχανών, την κίνηση των οχημάτων, την πτώση των μεταλλικών τμημάτων και τη φόρτωση των παραγομένων μεταλλικών προϊόντων, καθώς και την κίνησης των νταλικών και των οχημάτων. Είναι ασυνεχής και με αυξομειώσεις και διαφορές στην ένταση και στη συχνότητα. Οι επιπτώσεις από θόρυβο στους εργαζόμενους μπορούν να αντιμετωπίζονται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ή προσωρινά ηχοπετάσματα, κατά περίπτωση. Παρατηρήσεις Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην (17) σχετική υποβληθείσα μελέτη και τα οποία συνοπτικά παραθέτονται ως άνω, αλλά και μετά από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησαν υπάλληλοι της Δ/νσης, παρατηρεί τα ακόλουθα: κατά την αυτοψία στο χώρου του θέματος διαπιστώθηκε απουσία οποιουδήποτε μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και σχετικής υποδομής, και αυτό σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα στην (17) σχετική διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη, αλλά και στις συνημμένες άδεια λειτουργίας (2000) και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (2010) όπου γίνονται συγκεκριμένες αναφορές για υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους, όσον αφορά το αναγραφόμενο ύψος της ισχύς του μηχανολογικού Σελ. 7 από 9

8 εξοπλισμού στις δύο άδειες. Συγκεκριμένα, η άδεια λειτουργίας αναφέρει 290HP ενώ η έγκριση περιβαλλοντικών όρων 302HP δεν υφίσταντο οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα στο χώρο, υπήρχαν διάσπαρτα στερεά απόβλητα προφανώς από παλαιότερη χρήση του χώρου η εμφανής αποξήλωση όλων των προϋφιστάμενων εγκαταστάσεων, η παλαιότητα όλων των παραμενόντων υπολειμμάτων, η βλάστηση εντός του χώρου αλλά και η απουσία οποιουδήποτε εξοπλισμού έστω και ιχνών του, καταδείκνυαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εγκατάλειψης του χώρου δεν διαπιστώνεται η παρουσία σχετικής παραγωγικής δραστηριότητας, καθιστώντας αδύνατη την εφαρμογή των προβλεπομένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν3325/2005 που ισχύουν για μονάδες υψηλής όχλησης σημειώνεται ότι η ίδρυση νέας μονάδας που ανήκει στην κατηγορία της υψηλής όχλησης όπως η ανωτέρω (σύμφωνα με τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης) απαγορεύεται. επισημαίνεται ότι σύμφωνα με προσωπικές αναφορές των υπευθύνων του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας, κατόπιν προφορικών ερωτήσεων, ο ΟΛΕ δεν διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους αλλά ούτε και εγκεκριμένο master plan αν και κατά δήλωση, βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής και έναρξης των σχετικών διαδικασιών για την λήψη τους ολοκληρώνοντας θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το μέγεθος του προτεινόμενου χώρου, για την περιγραφόμενη δραστηριότητα, κρίνεται ανεπαρκές για το σύνολο των προς διάλυση ναυαγίων (λόγω μεγέθους) και η αναφερόμενη αλλά και διαφαινόμενη προσφυγή για την παράπλευρη επίλυση του εν λόγω θέματος, στη μέθοδο του beach breaking δεν μπορεί να γίνει περιβαλλοντικά αποδεκτή, διότι είναι ιδιαίτερα οχλούσα αλλά και απαγορευτική με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις προτεινόμενες βέλτιστες εφαρμοζόμενες πρακτικές. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη της καθόλου την περιβαλλοντική προστασία του άμεσου χώρου έδρασης των προς διάλυση ναυαγίων Μετά τα ως άνω η Δ/νση Περιβάλλοντος, εισηγείται αρνητικά για την έγκριση της υποβληθείσας ΜΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.: Φ. 118 /14 Ο ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Φυσικός - Περιβαλ/λόγος Σελ. 8 από 9

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 9 από 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ»

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ, Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ 9, α/α 186, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι 2009 Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Νομοθεσία για Έλεγχο της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Διοίκηση 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/7/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( σελ 173) Ο ΙΜΟ (International Maritime Organization)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα