16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου Κυρίες και Κύριοι,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,"

Transcript

1 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας µια σηµαντική ενότητα µε θέµα την ψηφιακή µετάβαση, ένα µακροχρόνιο και επίπονο έργο που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια από την ΕΕΤΤ και την ελληνική Πολιτεία και αναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους. Το 2014 αποτέλεσε για την Ελλάδα έτος ψηφιακής µετάβασης. Ο οριστικός τερµατισµός της αναλογικής εκποµπής τηλεοπτικού σήµατος σηµατοδοτεί µία νέα εποχή για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στη χώρα µας, δηµιουργώντας νέες προοπτικές αποδοτικότερης αξιοποίησης του φάσµατος και τη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η ψηφιακή µετάβαση που είναι ακόµα σε εξέλιξη υπήρξε ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτήθηκε συντονισµός πολλών δράσεων σε πολλά επίπεδα και µε τη συµµετοχή πλήθους εµπλεκόµενων φορέων. Εντούτοις βρισκόµαστε πλέον σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ πρέπει να επισηµανθεί ότι πριν από 8 µέρες ολοκληρώθηκε µε απόλυτη επιτυχία η διάθεση του Ψηφιακού Μερίσµατος των 800MHz δηλ. του φάσµατος που απελευθερώθηκε ως αποτέλεσµα της προόδου της ψηφιακής µετάβασης. Τέσσερα είναι τα σηµεία που θα ήθελα να τονίσω αναφορικά µε την πορεία της ψηφιακής µετάβασης: Πρώτον, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε επιτυχώς και εκπλήρωσε νωρίτερα µία σηµαντική δέσµευσή της, για ψηφιακή µετάβαση και εκχώρηση του ψηφιακού µερίσµατος των 800 ΜΗz. εύτερον, η αναλογική τηλεόραση είναι πλέον παρελθόν για το µεγαλύτερο τµήµα της χώρας και η ψηφιακή τηλεόραση αναµένεται να φέρει νέες υπηρεσίες για τους τηλεθεατές και νέες δυνατότητες για τους παρόχους περιεχοµένου. Τρίτον, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας πλέον έχουν ικανό εύρος φάσµατος, δηλ. την «πρώτη ύλη» για την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών δικτύων (4G). Τέταρτον, ότι η ΕΕΤΤ πέτυχε να συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 400 εκατ. ευρώ µέσα στο 2014 από την εκχώρηση φάσµατος, προς όφελος του δηµοσίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2000 έως σήµερα η ΕΕΤΤ έχει συγκεντρώσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ από διαγωνισµούς φάσµατος, απόδειξη ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών είναι ένας σηµαντικός µοχλός ανάπτυξης της χώρας αφού προσελκύει επενδύσεις αυτής της κλίµακας που έχουν και µεγάλο πολλαπλασιαστικό παράγοντα για την ευρύτερη αγορά. Όλοι γνωρίζετε ότι η µετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση ήταν επιβεβληµένη. Αφενός µεν από τις αποφάσεις της ITU, που έχει ορίσει ως καταληκτική ηµεροµηνία για τη µετάβαση σε παγκόσµιο επίπεδο, τον Ιούνιο του 2015 και αφετέρου, από τις νέες ανάγκες που δηµιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι συνθήκες της αγοράς. Άλλωστε η τηλεοπτική εκποµπή µε αναλογικό σήµα αποτελεί πλέον εξαιρετικά παρωχηµένο τρόπο µετάδοσης εικόνας και ήχου, όπου και σε συνδυασµό µε το µη αδειοδοτηµένο και άναρχα δοµηµένο αναλογικό δίκτυo, δεν µπορούσε πλέον κατ ουδένα τρόπο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του φάσµατος, αλλά και σε αυτές του καταναλωτή για καλύτερη ποιότητα εικόνας και επιπρόσθετες υπηρεσίες.

2 Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αναλογικά δίκτυα, που είχαν υλοποιηθεί από τους ιδιωτικούς σταθµούς, δεν ξεπερνούσαν σε πληθυσµιακή κάλυψη το 92% κατά µέσο όρο και η επιπλέον κάλυψη γινόταν ασυντόνιστα και χωρίς τεχνικές προδιαγραφές από τις τοπικές αρχές δήµων και κοινοτήτων, µε την δηµιουργία προβληµάτων και παρεµβολών. Τα οφέλη από τη µετάβαση στην ψηφιακή εκποµπή θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω: υνατότητα ταυτόχρονης εκποµπής πολλών προγραµµάτων και από πολλά κέντρα εκποµπής στον ίδιο τηλεοπτικό δίαυλο, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, που αποτελεί σπάνιο εθνικό πόρο, και την αξιοποίησή του σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. υνατότητα µείωσης του κόστους δικτύωσης για την µετάδοση του περιεχοµένου, καθώς µέσω του ίδιου δικτύου ψηφιακής ευρυεκποµπής µπορούν πλέον να µεταδοθούν πολλαπλά τηλεοπτικά προγράµµατα. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και το γεγονός ότι η απαιτούµενη συνολική ισχύς εκποµπής ενός ψηφιακού πολυπλέκτη που µεταφέρει έως και 12 προγράµµατα είναι το 1/10 της ισχύος που απαιτείται για την αναλογική εκποµπή, ενός µόνο τηλεοπτικού προγράµµατος. Εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας εικόνας και ήχου για τους τελικούς χρήστες, του τηλεθεατές, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει σταθερή ποιότητα, εξαλείφοντας φαινόµενα όπως τα πολλαπλά είδωλα από ανακλάσεις και το «χιόνι» από τον θόρυβο. υνατότητα εισαγωγής πρόσθετων υπηρεσιών όπως: (α) λήψη εικόνας υψηλής ευκρίνειας ακόµα και 3D στο µέλλον (β) ηλεκτρονικός οδηγός τηλεοπτικού προγράµµατος EPG, (γ) δυνατότητα επιλογής πολλαπλού ξενόγλωσσου υποτιτλισµού (δ) διαδραστικές υπηρεσίες και (ε) υπηρεσίες για ΑΜΕΑ Για την Ελλάδα, σύµφωνα µε την ITU, είχαν προβλεφθεί 8-10 συχνότητες για τις 34 περιοχές απονοµής (allotments) και βάσει αυτών, η ΓΓΤΤ και τα αρµόδια Υπουργεία προχώρησαν στη δηµιουργία του πρώτου εθνικού χάρτη συχνοτήτων για την ψηφιακή τηλεόραση µε την ΚΥΑ 42800/2012. Πρώτη φορά, το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο αποκτούσε χάρτη συχνοτήτων που ήταν νόµος του κράτους και περιέγραφε λεπτοµερώς το πώς θα δηµιουργηθεί ένα δίκτυο ψηφιακής ευρυεκποµπής µε πληθυσµιακή κάλυψη που θα ξεπερνούσε το 96.2%. Σηµαντική εξέλιξη για την χώρα σε νοµοθετικό επίπεδο, υπήρξε και η ψήφιση του Ν.4070/2012, που προέβλεπε σαφή διαχωρισµό µεταξύ του παρόχου δικτύου και του παρόχου περιεχοµένου για την ψηφιακή τηλεόραση. Οι δύο αυτοί νόµοι έθεταν πλέον, την βάση για την αδειοδότηση του επίγειο ψηφιακού δικτύου ευρυεκποµπής βάζοντας τέλος στο άναρχο αναλογικό τηλεοπτικό τοπίο των προηγούµενων δεκαετιών. Επίσης, η ΕΕΤΤ οριζόταν ως η αρµόδια Αρχή για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στους παρόχους δικτύου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, µε βάση οικονοµική µελέτη βιωσιµότητας των εθνικών και περιφερειακών δικτύων σχεδίασε και πρότεινε την δηµιουργία 14 δικαιωµάτων πάροχων δικτύων; ενός εθνικού και 13 περιφερειακών. Χαρακτηριστικό της δηµιουργίας ενός εθνικού παρόχου δικτύου για την ιδιωτική επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, όπως ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι η βιωσιµότητα του δικτύου, που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς του τηλεοπτικού περιεχοµένου και του πλουραλισµού στη χώρα µας.

3 Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη δικτύου ιδιωτικής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ξεκίνησε ουσιαστικά µε τη δηµόσια διαβούλευση τους τεύχους προκήρυξης το Μάιο του 2013 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς 8 µήνες µετά στις 7 Φεβρουαρίου Πριν την δηµοσίευση του τεύχους, η ΕΕΤΤ είχε συνεχή και διαρκή διάλογο µε την ΕΕ. Συγκεκριµένα µε τις αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού DG Competition και DG Connect ώστε να έχει και την τελική έγκριση. Στο κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης παρουσιάστηκαν: ο αριθµός των δικαιωµάτων για τα δίκτυα εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας οι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας οι υποχρεώσεις για την λειτουργία του δικτύου οι περιορισµοί στην τιµολόγηση των υπηρεσιών του παρόχου, βασισµένες στην αρχή της κοστοστρέφειας Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ενδιαφερόµενος 7 µήνες πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ήταν πλήρως ενηµερωµένος και µπορούσε να προετοιµαστεί για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόµενος, µέλος της αγοράς ή και απλός πολίτης µπορούσε µέσω της συµµετοχής του στην διαβούλευση να προτείνει βελτιωτικές αλλαγές, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. Σχετικά µε τη διαδικασία, τρία σηµεία αξίζει να τονιστούν: Α) Η ΕΕΤΤ διασφάλισε χωρίς περιορισµούς το δικαίωµα κάθε ενδιαφερόµενου να υποβάλει προσφορά µέσω µίας ανοικτής, διεθνώς αναγνωρισµένης διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και µετά από δηµόσια διαβούλευση του τεύχους προκήρυξης Β) όθηκε ειδική µέριµνα ώστε σε περίπτωση που για κάποια δικαιώµατα περιφερειακής εµβέλειας δεν υπήρχε ενδιαφέρον, αυτά να αναληφθούν υποχρεωτικά από τον πάροχο εθνικής εµβέλειας που θα κατέβαλε και το αντίστοιχο τίµηµα στην τιµή εκκίνησης, ακόµα και αν ο τελευταίος δεν είχε εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Αυτός ο όρος εξασφάλιζε τη συνέχεια στη µετάδοση των περιφερειακών προγραµµάτων, προστατεύοντας το δικαίωµα των κατοίκων ακόµα και της πιο αποµακρυσµένης περιοχής στην Ελλάδα να έχουν πρόσβαση µέσω της ψηφιακή µετάδοσης, στην τοπική ενηµέρωση και ψυχαγωγία, αλλά ταυτόχρονα εξασφάλιζε και την ολοκλήρωση της µετάβασης εντός των χρονοδιαγραµµάτων. Γ) Ο πάροχος δικτύου έχει την υποχρέωση: ανάπτυξης δικτύου σε εθνικό επίπεδο µε πληθυσµιακή κάλυψη πλέον του 95% εγκατάσταση δικτύου έτοιµο για µετάδοση DVB-T2 µεταφοράς κάθε αδειοδοτηµένου περιεχόµενου Εθνικού ή περιφερειακού της µη διακριτικής µεταχείρισης και τέλος του ελέγχου τιµών στις χρεώσεις για όλους τους παρόχους περιεχοµένου (εθνικούς και περιφερειακούς) Έτσι υπήρξε η ανακήρυξη του υπερθεµατιστή για τα δικαιώµατα του εθνικού δικτύου και σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού και η υποχρεωτική ανάληψη των δικαιωµάτων των δικτύων περιφερειακής εµβέλειας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη του δικτύου περιλαµβάνει την εγκατάσταση τουλάχιστον 6 πολυπλεκτών σε 157 κέντρα εκποµπής, σε όλη την επικράτεια εξασφαλίζοντας πληθυσµιακή κάλυψη πλέον του 96,2 % και επιπλέον πρόβλεψη για σταθµούς συµπληρωµατικής κάλυψης gap filler, εφόσον απαιτηθούν.

4 Συγκεκριµένα το τεύχος προκήρυξης και οι όροι της σύµβασης προβλέπουν το πλαίσιο λειτουργίας των gap fillers. (Άρθρο 4 παραγ. 2 SFN Άρθρο 5 παραγ. 4 ισχύς 22dBw Άρθρο 6 παραγ. 2 µετά την µετάβαση ήµοι κλπ). Σηµειώνω ότι η προαναφερόµενη διαγωνιστική διαδικασία δεν αφορούσε τη ΝΕΡΙΤ, η οποία έλαβε από τα αρµόδια Υπουργεία δυο πολυπλέκτες ανά περιοχή απονοµής, εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας και χωρίς τίµηµα, σύµφωνα µε το νόµο, προκειµένου να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ανεξάρτητο δηµόσιο δίκτυο ψηφιακής ευρυεκποµπής. Με αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα πλέον θα υπάρχουν εγκατεστηµένα δυο ανεξάρτητα δίκτυα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής. Μέχρι σήµερα, έχουν µεταβεί οι νοµοί της Πελοποννήσου, Φωκίδας, Αττικής, Λέσβου, Χίου, Λήµνου, Σερρών, οι νοµοί της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και µέρος των νοµών Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας και Εύβοιας µε πληθυσµιακή κάλυψη πλέον του 85%. Η ΕΕΤΤ, από τον Ιούλιο 2014 έως σήµερα, πραγµατοποιεί, µε εξειδικευµένο εξοπλισµό, λεπτοµερείς και εντατικές µετρήσεις για την καταγραφή: της πληθυσµιακής κάλυψης της δυνατότητα λήψης και της ποιότητας του ψηφιακού σήµατος στις εν λόγω περιοχές που έχουν µεταβεί στην ψηφιακή τηλεόραση. Σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα των µετρήσεων, η πληθυσµιακή κάλυψη που επιτυγχάνεται είναι µεγαλύτερη της θεωρητικά προβλεπόµενης και σύµφωνα µε το Χάρτη Συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) ακόµα και σε επίπεδο µικρών οικισµών. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουµε να επιβλέπουµε και να ελέγχουµε τη συµµόρφωση του παρόχου µε τις υποχρεώσεις πληθυσµιακής κάλυψης, µε σκοπό να παρεµβαίνουµε στην περίπτωση αποκλίσεων από τα προβλεπόµενα του δικαιώµατος. Όπως ανέφερα, στην αρχή της τοποθέτησής µου, αποτέλεσµα της ψηφιακής µετάβασης και της αποδοτικότερης αξιοποίησης του ραδιοφάσµατος, ήταν η απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσµατος και συγκεκριµένα στη ζώνη των 800MHz προς διάθεση σε νέες υπηρεσίες. Έτσι, η ΕΕΤΤ πριν από 8 µέρες, διενήργησε ανοιχτή πλειοδοτική δηµοπρασία µε συµµετοχή των εταιριών COSMOTE, VODAFONE και WIND, η οποία ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Πιο συγκεκριµένα, κατακυρώθηκε στις παραπάνω εταιρίες και για διάστηµα 15 ετών, όλο το διαθέσιµο φάσµα των 800 και 2600MHz έναντι τιµήµατος ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εν συνεχεία από την ΕΕΤΤ στο ελληνικό δηµόσιο. Η εξέλιξη αυτή, πέραν του προφανούς δηµοσιονοµικού οφέλους σε µία κρίσιµη περίοδο για τη χώρα, συνιστά ένα σηµαντικό βήµα προς την ψηφιακή εποχή, καθώς ανοίγει το δρόµο για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων ασύρµατων τεχνολογιών για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G). Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι µία νέα εποχή ξεκινά για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στη χώρα µας. Μία εποχή δυνατοτήτων και ευκαιριών ειδικά για τους παρόχους περιεχοµένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η Ελλάδα και παρά την αρνητική οικονοµική συγκυρία δεν µπορεί και δεν πρέπει να καθυστερήσει στην πορεία των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι καινοτόµες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης,

5 µεταφοράς περιεχοµένου και δεδοµένων αποτελούν σήµερα προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ως Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή, µε πλήρη συνείδηση του ρόλου της, συνεχίζει να διασφαλίζει τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού και να εγγυάται τη ρυθµιστική σταθερότητα, µε γνώµονα το όφελος του πολίτη και της οικονοµίας. Σας ευχαριστώ.

Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ

Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ Η φιλοσοφία που διαπνέει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου για την αδειοδότηση των ΜΜΕ υπακούει στην ανάγκη να τακτοποιηθεί µια χαοτική κατάσταση αρρυθµίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Κυρίες & Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2013 Άρθρο του κ. Κ. Λουρόπουλου, Προέδρου της ΕΕΤΤ Μείωση έως και 83% στα Τέλη στη Χονδρική Αγορά Τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... Η Νέα Ολομέλεια της ΕΕΤΤ Τηλεόραση: Mετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή Οι Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον Τομέα των Επικοινωνιών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... Η Νέα Ολομέλεια της ΕΕΤΤ Τηλεόραση: Mετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή Οι Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον Τομέα των Επικοινωνιών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 39 Η Νέα Ολομέλεια της ΕΕΤΤ Τηλεόραση: Mετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή Οι Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον Τομέα των Επικοινωνιών 2 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Δημόσια Διαβούλευση Για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνιεσ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ν ο 36

επικοινωνιεσ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ν ο 36 επικοινωνιεσ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ν ο 36 8ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Ρύθμιση προς ένα Έξυπνο Ψηφιακό Οικοσύστημα» Η Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «..» και το διακριτικό τίτλο «.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Έκθεση Πεπραγμένων 2012 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2 Διοίκηση της ΕΕΤΤ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει το έργο, τις πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας. Non Paper

Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας. Non Paper Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας Non Paper Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 1 Εισαγωγή Στο δηµόσιο διάλογο επικρατούν στρεβλώσεις για το τηλεοπτικό τοπίο, γι αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1

Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1 ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΣ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ιεύθυνση Πληροφόρησης Τµήµα ηµοσιογραφικών Καλύψεων Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1 ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» Διπλωματική Εργασία: «Η Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση: Ψηφιακό Μέρισμα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές)

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» Εξαμηνιαία εργασία Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: www.adslgr.com

Πηγή: www.adslgr.com Πηγή: www.adslgr.com Σε μια συνέντευξη - ποταμό o πρόεδρος της ΕΕΤΤ καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης αναλύει την κατάσταση της αγοράς τηλεπικοινωνιών σήμερα και εκφράζει τις απόψεις του για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου:

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου: Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ. 4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βουλή 22, Φεβρουαρίου 2007

Βουλή 22, Φεβρουαρίου 2007 Εµφάνιση του Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη στην Ειδική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων µε θέµα «Προοπτικές Ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας» Βουλή 22, Φεβρουαρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

6 ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 6 ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Οι Προηγμένες Υποδομές Επικοινωνιών ως Θεμέλιο για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης Πέμπτη, 02 & Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011 Συνεδριακός

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και τους Υφυπουργούς κκ. Βλάχο και Καλαφάτη YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η συστηματική ανάπτυξη των συγχρόνων Τηλεπικοινωνιών της χώρας άρχισε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950 με αποκλειστικό όχημα τον ΟΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Infocom Green Αθήνα 17.5.2012. Οι τηλεπικοινωνίες καταλύτης για την ανάπτυξη. Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος BEREC 2013

Συνέδριο Infocom Green Αθήνα 17.5.2012. Οι τηλεπικοινωνίες καταλύτης για την ανάπτυξη. Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος BEREC 2013 Συνέδριο Infocom Green Αθήνα 17.5.2012 Οι τηλεπικοινωνίες καταλύτης για την ανάπτυξη Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος BEREC 2013 Κυρίες και κύριοι, Η σημερινή ομιλία μου θα επικεντρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα