ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ"

Transcript

1 ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Γεώξγηνο Ζαλλήο Υποτ. Διδ. Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Θσάλλεο Αλησληάδεο Αναπλ. Καθηγήρ Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Μαξία Φνύληε Καθηγήηπια Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Λέξειρ κλειδιά: δομικά ςλικά, ςπέπλεπηη λειοηπίβηζη ΠΕΡΘΛΗΦΗ: Εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα ππέξιεπηεο θνληνπνίεζεο CaCO 3 από απνξξίκκαηα ιαηνκείσλ θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο καξκάξνπ γηα ρξήζε ζε εηδηθά επηρξίζκαηα. Σα πεηξάκαηα δηεμάγνληαη κε νξηδόληην δαθηπιηόκπιν πνπ αλαπηύρζεθε ζην ΕΜΠ κε άιεζε (batch) γηα δηάθνξα θνξηία πξώηεο ύιεο θαη παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο. Εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ βνεζεηηθνύ άιεζεο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ιεπηόηεξν πξντόλ κε κηθξόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Απνδεηθλύεηαη όηη ε ππέξιεπηε πνύδξα κε κέζε δηάκεηξν κm παξάγεηαη απνδνηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν κύιν. Σν κηθξόηεξν επηηεύμηκν κέγεζνο είλαη αλεμάξηεην από ηηο ζπλζήθεο άιεζεο ή ην θνξηίν ηνπ πιηθνύ. 1. ΕΘΑΓΧΓΗ Η εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζηε δπλαηόηεηα ιεηνηξίβεζεο-πνπδξνπνίεζεο αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ από ηα παξαπξντόληα ηεο εμόξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε παξαγσγή εηδηθώλ επηρξηζκάησλ, δνκηθώλ πιηθώλ θαη πιεξσηηθώλ πιηθώλ. Σν αλζξαθηθό αζβέζηην (CaCO 3 ) κπνξεί λα εθιεθζεί από κηα πιεζώξα πεγώλ όπσο είλαη ν αζβεζηόιηζνο, ε θηκσιία, ην κάξκαξν θαη ζε κηθξόηεξε έθηαζε από αλζξαθηθά άιαηα, νξπθηό αζβεζηίηε, ηξαβεξηίλε, ηδήκαηα θειπθώλ, άκκν αξαγνλίηε ή δνινκίηε. Ο αζβεζηόιηζνο θαη ν δνινκίηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο θαηέρνπλ ηελ έβδνκε ζέζε ζηε ιίζηα κε ηα 50 ζεκαληηθόηεξα βηνκεραληθά νξπθηά ηνπ θόζκνπ ζε ζρέζε κε ηελ αμία θαη ηελ πέκπηε (5 ε ) αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή (Housain C.-E 1999).

2 Σα δηνγθσηηθά θαη πιεξσηηθά πιηθά είλαη νξπθηά ρακεινύ θόζηνπο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξόζζεηα ζε δνκηθά πιηθά θαη κνλσηηθά κε ζθνπό ηε βειηίσζε νξηζκέλσλ ηδηνηήησλ ηνπο. ήκεξα ζηελ Επξώπε ηα πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα δηνγθσηηθά θαη πιεξσηηθά πιηθά είλαη ην αιεζκέλν αλζξαθηθό αζβέζηην (Ground Calcium Carbonate - GCC), ν θανιίλεο, ν ηάιθεο θαη ην θαηαβπζηδόκελν αλζξαθηθό αζβέζηην (Precipitated Calcium Carbonate - PCC). H κεγάιε αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε ηνπ CaCO 3 νθείιεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιηθνύ, όπσο ην ρακειό θόζηνο παξαγσγήο, ε δπλαηόηεηα κεξηθήο/νιηθήο αληηθαηάζηαζεο αθξηβόηεξσλ πιεξσηηθώλ (θανιίλε, ηάιθε θηι), ε θαηαλνκή κεγέζνπο θαη ε ιακπξόηεηα (brightness) (Laskaridis, K. 1995). Η ζεκεξηλή Επξσπατθή αγνξά απαηηεί πιεξσηηθά πιηθά κε ζπγθεθξηκέλεο θπζηθέο ηδηόηεηεο. Επηβάιινληαη έηζη δηαξθώο απζηεξόηεξεο απαηηήζεηο θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ ηειηθή θνθθνκεηξία ηνπ πξντόληνο. ηελ Ειιάδα, νη πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα παξαγσγή αλζξαθαζβεζηηθώλ πιεξσηηθώλ είλαη ακηγέο ιεπθό εύζξππην κηθξνθξπζηαιιηθό αζζξαθαζβέζηην θαη δνινκηηηθά θαη αζβεζηηηηθά κάξκαξα. Η Ειιεληθή αγνξά αλζξαθαζβεζηηθώλ πιεξσηηθώλ απνηειείηαη θπξίσο από 6 εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ ιεπηναιεζκέλα αλζξαθαζβεζηηθά πιεξσηηθά (Laskaridis, K. 1987, 1995). Σν ππέξιεπην αλζξαθηθό αζβέζηην πνπ πξνθύπηεη από ηελ θνληνπνίεζε ησλ ζηείξσλ καξκάξνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιεξσηηθό, ιεπθαληηθό, ή δηνγθσηηθό ζε δνκηθά πιηθά (π.ρ επηρξίζκαηα, θνληάκαηα, ρξώκαηα, γπςνζαλίδεο, πιαζηηθά, ηερλεηνί ιίζνη) ζηνρεύνληαο ζηε βειηίσζε ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ (π.ρ. ππθλόηεηα, κέηξν ηνπ Young, δπζθακςία, ζθιεξόηεηα επηθάλεηαο, κείσζε ζπξξίθλσζεο, βξαδπθιεγύηεηα, ηζρπξνπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε πνξώδνπο επηθαλείαο, κείσζεο απνξξνθεηηθόηεηαο ππνζηξώκαηνο, επίηεπμε ιείσλ επηθαλεηώλ) θαη ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο (Omya AG), (O Driscoll, M. 1993), (Goldman, A. Ya. Copsey, C. J. 2000). Επηπιένλ είλαη ην πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν πιηθό ζε αξρηηεθηνληθά κλεκεία (Moropoulou A. at al 2000, Hughes J. and Valek, J. 2003). Ο ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ CaCO 3 ζαλ ρξσζηηθή νπζία (κε κέγεζνο 30-98%<2κm) είλαη ε απεξηόξηζηε πξαθηηθά δηαζεζηκόηεηα αλζξαθαζβεζηηθώλ απνζεκάησλ. Απηό ζε ζπλάξηεζε κε ην κεγάιν αξηζκό ζεκείσλ παξαγσγήο κεηώλεη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο πξνο ηηο βηνκεραλίεο θαη ηα ζπλεπαθόινπζα θόζηε κεηαθνξάο. Πξνο ην παξόλ, ην CaCO 3 είλαη ε ρξσζηηθή πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί κε ζρεηηθά κηθξό θόζηνο [Gysau, D. 2000]. Λόγσ ηεο επξείαο γθάκαο εθαξκνγώλ, ην ππέξιεπην CaCO 3 ρσξίο αθαζαξζίεο θαη κε πξνθαζνξηζκέλε θαηαλνκή κεγέζνπο ζεσξείηαη πξντόλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ην θόζηνο παξαγσγήο ηνπ επεξεάδεηαη από ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηνπ. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ην ζύζηεκα παξαγσγήο ππέξιεπηνπ πιηθνύ

3 πεξηιακβάλεη κύιν ζε ζπλεξγαζία κε αεξνδηαρσξηζηή πνπ εμαζθαιίδνπλ ην επηζπκεηό κέγηζην κέγεζνο θαη παξαγσγή GCC κεησκέλνπ θόζηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ ππέξιεπηνπ κεγέζνπο γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Ο ζηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο δπλαηόηεηαο ελόο νξηδνληίνπ δαθηπιηόκπινπ, κε ρακειό θόζηνο θαηαζθεπήο λα θνληνπνηεί απνξξίκκαηα καξκάξνπ ζηελ ππέξιεπηε πεξηνρή κε πξνδηαγεγξακκέλν κέγεζνο. Η παξαγόκελε πνύδξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θνληάκαηα δόκεζεο (όπσο θνληάκαηα ελίζρπζεο ηνηρνπνηίαο, κε ζπξξηθλνύκελα θνληάκαηα αγθπξώζεσλ), ζε θνληάκαηα επηρξηζκάησλ (π.ρ. γηα ζνβάηηζκα κηαο ζηξώζεο ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο θηηξίσλ έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ιεία επηθάλεηα πνπ απαηηεί ιηγόηεξν ηξίςηκν θαη ζπαηνπιάξηζκα), ζε ζηόθνπο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο, ζε επηζθεπαζηηθνύο ζνβάδεο κηάο ζηξώζεο, ζε αξκόζηνθνπο θαζώο θαη ζε ξεηίλεο θαη θόιιεο. Εθαξκνγή κπνξεί λα έρεη επίζεο ζηε παξαγσγή ηερλεηώλ πεηξσκάησλ (όπσο ηερλνκάξκαξα) θαη εηδηθώλ ηζηκέλησλ. 2. ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ Σα πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ κε ηε κέζνδν απηνηεινύο άιεζεο θόξηνπ (batch mode) κε δηάθνξα θνξηία πξώηεο ύιεο θαη ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο. Η πξώηε ύιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα πεηξάκαηα είλαη πνύδξα CaCO 3 ε νπνία δηαηίζεηαη ζην εκπόξην ζαλ πιεξσηηθό γηα ηελ παξαζθεπή θνληακάησλ θαη πξνέξρεηαη από απνξξίκκαηα καξκάξνπ ηα νπνία είλαη παξαπξντόλ ηεο εμόξπμεο ηνπ καξκάξνπ. Σα απνξξίκκαηα είλαη ηεκάρηα αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο δηαθόξσλ κεγεζώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ ζε πιάθεο θαη ζπζζσξεπκέλα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πεξηβαιινληηθά θαη αηζζεηηθά πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα όηαλ ην ιαηνκείν βξίζθεηαη θνληά ζε νηθηζηηθέο ή ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Η εξγαζία θαηαδεηθλύεη ηε δπλαηόηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηείξσλ κεηαηξέπνληαο ηα ζε ππέξιεπηε ζθόλε ζηνρεύνληαο α) ζηε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ ζσξώλ ζην ιαηνκείν θαη β) ζηελ παξαγσγή πξντόληνο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 2.1 Πεπιγπαθή ηος δακηςλιόμςλος ηελ Εηθόλα 1 θαίλνληαη ηα θπξηόηεξα ζηνηρεία ηνπ δαθηπιηόκπινπ (Makris P. Founti, M. 1994), (Makris, P. 1995), (Makris P. Founti, M. 1996), (Spitas, V. et. al. 1999). Σν θύξην κέξνο ηνπ κύινπ απνηειείηαη από ην θπιηλδξηθό θέιπθνο (1). Έλα νξζνγσληθό κεηαιιηθό πιαίζην είλαη ηνπνζεηεκέλν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ θπιίλδξνπ θαη είλαη πξνζαξηεκέλν ζηνλ θύξην άμνλα (4). Ο θύξηνο άμνλαο πεξηζηξέθεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξνθηλεηήξα κέζσ ηκαληνθίλεζεο. Σν πιαίζην απνηειείηαη από δύν βξαρίνλεο (2) ζηνπο νπνίνπο ζηεξεώλνληαη 2 ξάβδνη

4 (5) θπθιηθήο δηαηνκήο. ε θάζε ξάβδν είλαη πεξαζκέλνο έλαο αξηζκόο δαθηπιίσλ νη νπνίνη θαιύπηνπλ όιν ην κήθνο ηεο ξάβδνπ. Οη δαθηύιηνη κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ειεύζεξα θαηά ηνλ άμνλα θαη ηελ αθηίλα. Εηθόλα 1. ηνηρεία ηνπ κύινπ Όηαλ ην πιαίζην πεξηζηξέθεηαη, νη δαθηύιηνη ιόγσ ηεο θπγνθέληξνπ πηέδνπλ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θειύθνπο ηνπ κύινπ ελώ ηαπηόρξνλα αλαπηύζζνληαη δπλάκεηο ηξηβήο αλάκεζα ζηνπο δαθηπιίνπο θαη ηνλ θύιηλδξν. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο νη δαθηύιηνη θπιίνληαη θαη νιηζζαίλνπλ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ κύινπ. Σν πιηθό θνληνπνηείηαη ζην δηάθελν αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ κύινπ θαη ηνπο δαθηπιίνπο. Επνκέλσο, ην πιηθό βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε νξζώλ θαη δηαηκεηηθώλ δπλάκεσλ ζπλδπάδνληαο ζξαύζε κε εθηξηβή. Ο κύινο παξνπζηάδεη αμηόινγα πιενλεθηήκαηα ζπγθξηλόκελνο κε ηηο ζπλήζεηο κεραλέο άιεζεο ηδηαίηεξα ζηελ ιεπηή θαη ππέξιεπηε άιεζε βηνκεραληθώλ νξπθηώλ. Η πξσηνηππία ηνπ κύινπ έγθεηηαη θπξίσο ζηε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηνπ ιόγνπ ησλ δπλάκεσλ ζπκπίεζεο πξνο ηηο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη θαηά ηελ θνληνπνίεζε. Ο ιόγνο ξπζκίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ. Η ρξήζε δαθηπιίσλ έλαληη ξάβδνπ, επηηξέπεη ηελ θαιύηεξε άιεζε ησλ ιεπηόηεξσλ θιαζκάησλ ηνπ αξρηθνύ πιηθνύ. 2.2 Πειπαμαηική διάηαξη Η πεηξακαηηθή δηάηαμε θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 2. Ο άμνλαο ηνπ κύινπ πεξηζηξέθεηαη από έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα ν νπνίνο νδεγείηαη από έλαλ κεηαηξνπέα ζπρλόηεηαο (frequency inverter). Ο κεηαηξνπέαο ζπρλόηεηαο παξέρεη ζήκα αλάινγν ηεο ηζρύνο πνπ απνξξνθά ν θηλεηήξαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηθώλ δνθηκώλ ην ζήκα θαηαγξάθεηαη από Η/Τ θαη νινθιεξώλεηαη ζην ρξόλν ππνινγίδνληαο έηζη ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα. Η θαηαγξαθή γίλεηαη κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ LabVIEW.

5 Εηθόλα 2. ρεκαηηθό δηάγξακκα ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο ε θάζε δνθηκή ν κύινο ηξνθνδνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα πξώηεο ύιεο κεζαίαο ηηκήο d(0.5)=13 κm θαη D(0.97)=40 κm. ε όιεο ηηο δνθηκέο πξνζηίζεηαη ζηελ πξώηε ύιε κε ςεθαζκό βνεζεηηθό άιεζεο ζε αλαινγία πεξίπνπ 1% θ.β. Σν βνεζεηηθό άιεζεο είλαη πδαηηθό δηάιπκα ακηλώλ θαη πνιπαιθννιώλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζρεηηθή βηνκεραλία θαηεξγαζίαο CaCO 3. Η επίδξαζε ηνπ βνεζεηηθνύ άιεζεο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Η ιεηηνπξγία ηνπ κύινπ δηαθόπηεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθαηξείηαη κηα ειάρηζηε πνζόηεηα αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο πιηθνύ γηα θνθθνκεηξηθή αλάιπζε. Αθνινύζσο ν κύινο επαλεθθηλείηαη. Η δηαδνρηθή επαλάιεςε θξάηεζεο-έλαξμεο ηνπ κύινπ απεδείρζε όηη δελ επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. Ο κύινο δύλαηαη λα πεξηζηξέθεηαη είηε κε 650 είηε κε 1050 RPM. Οη πνζόηεηεο ηεο πξώηεο ύιεο πνπ εμεηάζζεθαλ ζηα πεηξάκαηα είλαη 250, 500 θαη 750g. Η θαηαλνκή κεγέζνπο ηνπ θάζε δείγκαηνο κεηξήζεθε κε ηε ζπζθεπή MasterSirer 2000 (Malvern instruments) κε ηε κέζνδν LALLS. Σα δείγκαηα πθίζηαληαη δηαζπνξά ζε λεξό κε ρξήζε ππεξήρσλ. Ο δείθηεο δηάζιαζεο επηιέρζεθε ίζνο κε Σν νιηθό ζθάικα κέηξεζεο αλέξρεηαη ζε 5% ζε επίπεδν εκπηζηνζύλεο 95%. 3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΘ ΤΖΗΣΗΗ Η Εηθόλα 3 παξνπζηάδεη ηε κεηαβνιή ηεο κεζαίαο ηηκήο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξντόληνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα 500 g πιηθνύ θαη ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ κύινπ 1050 RPM. Η κνξθή ηεο θακπύιεο πνπ θαίλεηαη

6 ζηελ Εηθόλα 3 είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηα όιεο ηηο εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο. Εηθόλα 3. Μεηαβνιή ηεο κεζαίαο ηηκήο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ (πξώηε ύιε 500 g, 1050 RPM) Είλαη εκθαλέο όηη ζηα πξώηα 120 s (2 min) ην κέγεζνο κεηώλεηαη ηαρέσο, ζηε ζπλέρεηα παξακέλεη πεξίπνπ ζηαζεξό γηα ηα επόκελα 180 s (3 min) θαη θαηόπηλ αξρίδεη λα κεγαιώλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο ζηα 900 s (15 min). Σν ηειεπηαίν ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε ηζρπξώλ ζπζζσκαησκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ άιεζε θαη δελ κπνξνύλ λα εμαιεηθζνύλ θαηά ηελ θνθθνκεηξηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ 250 θαη 750 g ζηηο 1050 RPM. Η ηάζε ηεο αύμεζεο ηνπ κεγέζνπο δελ παξαηεξήζεθε ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ 500 θαη 750g ζε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο 650RPM. Η εμήγεζε ζα κπνξνύζε λα είλαη ε αλάπηπμε ειεθηξνζηαηηθώλ θνξηίσλ ιόγσ ηεο νιίζζεζεο ησλ δαθηπιίσλ ζην πιηθό θαηά ηηο έληνλεο ζπλζήθεο άιεζεο. Σν βνεζεηηθό άιεζεο ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην πιηθό κε ςεθαζκό πξνζξνθάηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θόθθσλ κεηώλνληαο ηα ειεθηξνζηαηηθά θνξηία θαη ζπλεπαθόινπζα ην ζρεκαηηζκό ζπζζσκαησκάησλ. Από ηελ Εηθόλα 4 ζπγθξίλνληαο ηηο κεζαίεο δηακέηξνπο κε θαη ρσξίο βνεζεηηθό, ζπκπεξαίλεηαη όηη κε βνεζεηηθό άιεζεο επηηπγράλεηαη κηθξόηεξε θνθθνκεηξία ηειηθνύ πξντόληνο. ηε ζπγθεθξηκέλε Εηθόλα παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο γηα ηε δνθηκή κε ηα 500 g ζηηο 1050 RPM. ηελ Εηθόλα 5 είλαη εκθαλέο όηη ε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ κεγέζνπο έρεη έλα ειάρηζην νξηαθό θαηώθιη. Η ειάρηζηε δπλαηή κεζαία δηάκεηξνο είλαη

7 κηθξόηεξε όηαλ πξνζηίζεηαη βνεζεηηθό άιεζεο. Η ειάρηζηε κεζαία δηάκεηξνο γηα 500 g 1050 RPM κε βνεζεηηθό άιεζεο (Εηθόλα 5) είλαη 3.78κm ελώ ε αληίζηνηρε ρσξίο βνεζεηηθό (Εηθόλα 4) είλαη 5.79κm. Εηθόλα 4. ύγθξηζε ηεο κεζαίαο ηηκήο κε θαη ρσξίο βνεζεηηθό άιεζεο (500 g, 1050 RPM) Καηά ηελ άιεζε ρσξίο βνεζεηηθό άιεζεο παξαηεξήζεθε ν ζρεκαηηζκόο επηθαζίζεσλ ζηηο ελεξγέο επηθάλεηεο ηνπ κύινπ (εμσηεξηθέο επηθάλεηεο δαθηπιίσλ θαη εζσηεξηθή επηθάλεηα θειύθνπο κύινπ) έρνληαο ηελ πθή θινύδαο πνξηνθαιηνύ. Οη επηθαζίζεηο απηέο νδεγνύλ ζε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ δηαηκεηηθώλ δπλάκεσλ κεηαμύ δαθηπιίσλ θαη θειύθνπο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηζρύνο ηνπ κύινπ. Οη αθξαίεο ηηκέο (ειάρηζηε ηηκή) ηεο κεζαίαο δηακέηξνπ (d(0.5)) θαη ηνπ πνζνζηνύ P(d<7κm) όπνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηό πιηθνύ κε δηάζηαζε κηθξόηεξε από 7κm θαζώο θαη ηνπ ζρεηηθνύ εύξνπο πνπ νξίδεηαη σο [d(0.9)-d(0.1)]/d(0.5) παξνπζηάδνληαη γηα όιεο ηηο δνθηκέο ζηνλ Πίλαθα 1. Οη παξαηεξνύκελεο δηαθνξέο ζην κέγεζνο δελ είλαη ζεκαληηθέο είηε γηα δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο πιηθνύ είηε γηα δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο πεξηζηξνθήο. εκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξνύληαη ζην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηειηθώλ ηηκώλ θαη ζηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα. Θέηνληαο σο θξηηήξην ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε P(d<7κm)=60%, ππνινγίζηεθε ε παξαγσγή (ζε kg/h πιηθνύ κηθξόηεξν από 7κm) γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Ο ρξόλνο t 60 ππνινγίζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εκηεκπεηξηθή ζρέζε Rosin-Rammler (1) (Terence 1984, Beke 1964) όπνπ R είλαη ην πνζνζηό θαηαθξαηνύκελνπ πιηθνύ ζε θόζθηλν ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο, t ν ρξόλνο άιεζεο θαη ηα c θαη n ζηαζεξέο.

8 R ct n e (1) Ro Η παξαγσγή πιηθνύ ζε kg/h ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε (2) όπνπ 0.6 θαη 0.32 είλαη ην επηζπκεηό θαη ην αξρηθό πνζνζηό ηνπ πξντόληνο κηθξόηεξν από 7κm, t 60 είλαη ν ρξόλνο επίηεπμεο ηνπ πιηθνύ, m είλαη ε κάδα πξώηεο ύιεο m * 3600* m (2) t60 Από ηελ παξαγσγή κάδαο θαη από ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ππνινγίζηεθε ε εηδηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο Ε (kwh/kg) ε νπνία αλαθέξεηαη ζε παξαγσγή πιηθνύ κηθξόηεξν από 7κm. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Εηθόλα 5. Μεηαβνιή ηεο κεζαίαο ηηκήο γηα δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο πεξηζηξνθήο ηνπ κύινπ. Είλαη θαλεξό όηη ε πην επλντθή πεξίπησζε είλαη απηή ησλ 250g ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ πςειόηεξε παξαγσγή πιηθνύ κε ηε κηθξόηεξε θαηαλάισζε. Σν απνηέιεζκα απηό ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κύινπ: ε άιεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ κύινπ θαη όρη ζε νιόθιεξν ηνλ όγθν ηνπ. Σν ιεπηόηεξν ζηξώκα πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηα 250g έλαληη ησλ 500 θαη 750g δηεπθνιύλεη ηελ ηαρύηεξε άιεζε ελώ αληίζεηα έλα παρύηεξν ζηξώκα πιηθνύ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ κύινπ ιεηηνπξγεί αλαθνπθηζηηθά απνζβέλνληαο ηηο ηάζεηο πνπ

9 αλαπηύζζνληαη από ηνπο δαθηπιίνπο ζην πιηθό. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη έλαο ρξήζηκνο νδεγόο γηα ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθώλ άιεζεο. Πίλαθαο 1. Υξόλνη επίηεπμεο νξηαθώλ ηηκώλ θνθθνκεηξίαο Μάζα (g) χρόνος (s) d(0.5) (κm) 650 RPM P<7μm (%) mean (κm) span RPM Πίλαθαο 2. Τπνινγηδόκελεο ηηκέο γηα παξνρή κάδαο θαη εηδηθή θαηαλάισζε Calculated values Μάζα πρώτης ύλης (g) t 60 (s) m (kg/h) E (kwh/kg) ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Πνύδξα CaCO 3 ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην εκπόξην ζαλ πιεξσηηθό γηα ηελ παξαζθεπή θνληακάησλ πξνεξρόκελε από απνξξίκκαηα καξκάξνπ, αιέζζεθε πεξαηηέξσ ζηελ ππέξιεπηε πεξηνρή ζε batch νξηδόληην δαθηπιηόκπιν κε δηαθνξεηηθό θνξηίν θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Θδηαίηεξε πξνζνρή δόζεθε ζηελ παξαγσγή πιηθνύ κηθξόηεξν από 7κm. Πεηξακαηηθά θαηαδείρζεθε ε ύπαξμε νξίνπ ζηελ άιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ ζηνλ

10 ζπγθεθξηκέλν κύιν θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Η κέγηζηε ηηκή ηνπ P(d<7κm) είλαη πεξίπνπ 65%. Πέξα από απηό ην ζεκείν ζρεκαηίδνληαη ζπζζσκαηώκαηα κε πηζαλή αηηία ηα ειεθηξνζηαηηθά θνξηία. Αλάκεζα ζε ηξία δηαθνξεηηθά θνξηία ηνπ κύινπ ζηηο 1050RPM, ε πεξίπησζε ησλ 250g είλαη ε βέιηηζηε δίλνληαο ηε κέγηζηε παξνρή κε ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Η παξαγόκελε πνύδξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θνληάκαηα δόκεζεο θαη επηρξηζκάησλ, ζε ζηόθνπο, ζνβάδεο ξεηίλεο θαη θόιιεο. Εθαξκνγή κπνξεί λα έρεη επίζεο ζηε παξαγσγή ηερλεηώλ πεηξσκάησλ θαη εηδηθώλ ηζηκέλησλ. ΑΝΑΦΟΡΕ Beke, B. Principles of comminution, Publ. House of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest (1964). Bolger, R., Industrial minerals in pharmaceuticals, Industrial Minerals N. 335 (1995) Goldman, A. Ya., Copsey, C. J., Polypropylene toughened with calcium carbonate, Mat. Res. Innovations, Vol. 3 (2000) Gysau, D., Anti-corrosion properties of paint extender minerals, Industrial Minerals N. 393 (2000) Housain C.-E., Filling the gap A review of European GCC, Industrial Minerals, N. 384 (1999) Hughes J. and Valek, J., Mortars in historic buildings, A Review of the Conservation, Technical and Scientific Literature, Historic Scotland, Edinburgh (2003). Laskaridis, K., Beurteilung Griechischer Weisser kalke und Dolomite für den Industriellen Einsatz (z.b. in der Papier Industrie), Dissertation, Univ. Erlangen-Nürnberg (1987). Laskaridis, K. Post-quarrying exploitation of wastes from Greek white marble quarries for use as fine filler, 1st International Congress on Natural Stones, Lisbon June (1995) Makris, P. Founti, M., Contribution to constructional and energy saving aspects in dry grinding of fine materials, Proceedings of the Conference of the Panhellenic Union of Chemical Engineers: Rational Use of Energy in the Process Industry, Athens, (1994) 1-9. Makris, P., Optimale Konstruktion von Feinstzerkleinerungsmaschinen, Proceedings of ICED 95, ed. V. Hubka, Praha, (1995) Makris P., Founti M., Constructional aspects of dry pulverizers for energy efficient production of powders, Proceedings of the 5th World

11 Congress of Chemical Engineering, 2nd Particle Technology Forum, AIChE., San Diego, California, vol. 5, Moropoulou, A., Bakolas A. and Bisbikou, K., Investigation of the technology of historic mortars, J. Cult. Herit. 1 (2000), Omya AG, Mineral fillers in the plastics industry a review, technical note No 184. O Driscoll, M., Minerals in European plastics; polypropylene in the driving seat, Industrial Minerals N. 307 (1993) Spitas V., Makris P., Fνunti M., A nνλel dry pulλerizer fνr lνw cνst prνductiνn νf pνwders, Particulate Science and Technνlνgy: An International journal, vol. 17: (3) (1999) Terence, A., Particle Size Measurement Volume 1- Powder Sampling and Particle Size Measurement, Editor: Chapman & Hall. ISBN (1997).

12

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ 234 U θαη 232 Th CERN-THESIS-2007-115 01/12/2007 Γηδαθηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα