Ερώτηση 4. Επί του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, ερωτώνται συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερώτηση 4. Επί του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, ερωτώνται συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα:"

Transcript

1 Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις επί των όρων του τεύχους προκήρυξης της δημοπρασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Ερώτηση 1. Επί του Χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στο Σημείο 3 σελ. 11 του Τεύχους Προκήρυξης, σε συνδυασμό και με την διαδικασία του όρου 5.2. για την υποβολή των φακέλων συμμετοχής και του όρου 6.2., ερωτάται: Μεταξύ της 30/1/2014 και της 7/2/2014 (ημερομηνία παρέλευσης του δικαιώματος ενστάσεων) θα υπάρξει δημοσιότητα στην διαδικασία ελέγχου των τυπικών στοιχείων του φακέλου των Αιτούντων; Θα συγκροτηθεί επιτροπή για την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων και με ποια σύνθεση; Θα εκδοθεί πράξη για την πληρότητα εκάστου φακέλου; Θα υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων επί τυπικών ελλείψεων εκ μέρους κάποιου Αιτούντος σε σχέση με τον φάκελο συμμετοχής των λοιπών; α) Ο έλεγχος των τυπικών στοιχείων διενεργείται από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου των τυπικών στοιχείων μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας ελέγχου. β) Η κατάθεση των φακέλων γίνεται στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ. Ο έλεγχος των φακέλων και συνεπώς των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων γίνεται με Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ να συγκροτήσει ειδική επιτροπή για την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων, η οποία μπορεί να αποτελείται από στελέχη ή/και μέλη της ΕΕΤΤ. γ) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του Τεύχους Προκήρυξης θα υπάρξει απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ με την οποία θα κριθεί η προεπιλογή των υποψηφίων, προαπαιτούμενο για την οποία είναι η κατάθεση πλήρους Αίτησης. δ) Υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων από συμμετέχοντα στη δημοπρασία επί τυπικών ελλείψεων άλλων συμμετεχόντων μετά την ανακοίνωση του καταλόγου των προεπιλεγμένων υποψηφίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο του Τεύχους Προκήρυξης. Ερώτηση 2: Επί του όρου 4.3. και ιδίως της διαδικασίας ερωτάται με ποια διαδικασία δημοσιότητας των σταδίων της δημοπρασίας θα μπορούσαν να υποπέσουν στην γνώση και αντίληψη Συμμετέχοντα σφάλματα ή λάθη που αφορούν την σχέση άλλων συμμετεχόντων με την ΕΕΤΤ; Είναι στάδιο που καταλαμβάνεται από την ισχύ της διάταξης αυτής και η περίοδος μεταξύ της και της αναφορικά με λάθη ή παραλείψεις που αφορούν αυτή την περίοδο; Ο όρος 4.3 αφορά λάθη και εσφαλμένες πληροφορίες κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, ιδίως αναφορικά με την συμμετοχή των συμμετεχόντων και τις προσφορές που υποβάλλουν

2 καθώς και πιθανή ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων κατά παράβαση του όρου 4.1. Η περίοδος μεταξύ της και της αποτελεί στάδιο της διαδικασίας της Δημοπρασίας και καταλαμβάνεται από την ισχύ της διάταξης 4.3. Σε κάθε περίπτωση οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται άμεσα να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ εάν θεωρούν ότι η ΕΕΤΤ έχει υποπέσει σε σφάλμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, προκειμένου η ΕΕΤΤ εάν συμφωνήσει μαζί τους να αναλάβει εγκαίρως διορθωτική δράση. Ερώτηση 3. Επί του όρου 5.3 αναφορικά με την δήλωση αποδοχής των όρων της Δημοπρασίας και την υπογραφή της Αιτήσεως συμμετοχής, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν αρκεί η απλή υπογραφή με την σφραγίδα της εταιρείας ή εάν και κατά πόσον είναι απαραίτητη και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο σε αυτά τα έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Δημοπρασίας; Αρκεί η απλή υπογραφή με την σφραγίδα της εταιρείας. Ερώτηση 4. Επί του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, ερωτώνται συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα: Επί του όρου (α), πώς πιστοποιείται η προσκόμιση όλων των εγγράφων κατά την και πώς συνδέεται η επί ποινή αποκλεισμού μη προσκόμιση εγγράφων κατά την ημερομηνία αυτή με την διαδικασία χορήγησης Συμπληρωματικών Πληροφοριών του όρου κατά το στάδιο της προεπιλογής; Πως θα προκύπτει και από ποιο έγγραφο της Αρχής ότι συμπληρώθηκαν στοιχεία επί του φακέλου μετά την και κατά πόσο αυτή η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στους λοιπούς Αιτούντες; Θα δύναται Αιτών να υποβάλει ενστάσεις για την μη προσήκουσα συμπλήρωση του φακέλου κατά το στάδιο της προεπιλογής; Ισχύει στο στάδιο αυτό και ειδικά για τον έλεγχο πληρότητας, σύμφωνα με το (α) και την προσήκουσα προσθήκη κατά τον όρο , ο όρος 4.3. της Προκήρυξης; Δεδομένου ότι στα τυπικά έγγραφα του Κεφαλαίου 5 (στο οποίο παραπέμπει ο όρος (α)) περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Παραρτήματος Α, τα οποία περιέχουν ειδικές τεχνικές πληροφορίες και ποιοτικά στοιχεία ή αξιολογήσεις για την επάρκεια του Αιτούντος, υπάρχει κατά το στάδιο προεπιλογής ειδική αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, με ποια βαρύτητα και πως τεκμαίρεται η πληρότητα της Αίτησης ως προς αυτά τα ποιοτικά στοιχεία; Επί του όρου η διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ για τον αποκλεισμό Συμμετέχοντα προϋποθέτει συμμετοχή, η οποία κατά τα λοιπά (λαμβάνοντας υπόψει και την απάντησή σας επί της ανωτέρω ερωτήσεώς μας) είναι πλήρης; α) Κατά την διάρκεια του Σταδίου Προεπιλογής, η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητήσει από τον Συμμετέχοντα να υποβάλλει συμπληρωματικές πληροφορίες, όχι έγγραφα που λείπουν από τον φάκελο. Σε κάθε περίπτωση όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΤΤ αποδεικνυόμενου κατά τον τρόπο αυτό του ακριβούς χρόνου κατάθεσής τους.

3 β) Ο συμμετέχων, για να προεπιλεγεί, πρέπει να υποβάλλει πλήρη φάκελο συμμετοχής. Δεν δύναται να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα, μόνο συμπληρωματικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΤΤ αποδεικνυόμενου κατά τον τρόπο αυτό του ακριβούς χρόνου κατάθεσής τους. γ) Ισχύει. δ) Ο συμμετέχων με τα στοιχεία που προσκομίζει, πρέπει να αποδεικνύει στην ΕΕΤΤ ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο Τεύχος Προκήρυξης. ε) Ανεξάρτητα εάν ο φάκελος Αίτησης Συμμετοχής είναι πλήρης, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ, να μην προεπιλέξει Συμμετέχοντα για την Συμμετοχή στην Δημοπρασία, εάν η ΕΕΤΤ αιτιολογημένα κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου Ερώτηση 5. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για άλλους λόγους πλην του αποκλεισμού Αιτούντα για τον περιοριστικά αναφερόμενο στον όρο λόγο; Αναφορικά με τον όρο της παραγράφου 6.2.3, ένσταση μπορεί να υποβληθεί μόνο από συμμετέχοντα που έχει αποκλειστεί από την ΕΕΤΤ επικαλούμενη την παράγραφο Κατά τα λοιπά ένσταση μπορεί να υποβληθεί και κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4.4 και 4.5 καθώς και 6.3. Ερώτηση 6. Ως προς τον όρο παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: Η παράγραφος ορίζει ότι εφόσον «έχει προεπιλεγεί μόνο ένας Συμμετέχων, ο οποίος. ενδιαφέρεται για την χορήγηση του ενός Δικαιώματος Συχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης, η ΕΕΤΤ με Απόφασή της, χωρίς τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, ανακηρύσσει αυτόν υπερθεματιστή για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης». Η γραμματική προσέγγιση της διάταξης φαίνεται να εξαρτά την - χωρίς διαγωνισμό - ανάθεση τόσο του Δικαιώματος Εθνικής Κάλυψης όσο και των Δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης, μόνο από τον αριθμό των προεπιλεγμένων συμμετεχόντων για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης. Η χωρίς διαγωνισμό ανακήρυξη του υπερθεματιστή για το σύνολο των δικαιωμάτων πραγματοποιείται ανεξαρτήτως εάν υπήρξαν συμμετοχές για ένα ή περισσότερα Δικαιώματα Χρήσης Περιφερειακής Κάλυψης; Εάν δηλαδή υπάρχει πράγματι μία μόνο αίτηση για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης μόνο και περισσότερες αιτήσεις για κάποια από τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης, όλα τα Δικαιώματα θα δοθούν χωρίς διαγωνισμό στον Αιτούντα το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης; Εάν υπάρχει ένας μόνο προεπιλεγμένος Πάροχος, του οποίου η Αίτηση αφορά τόσο το ένα Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης όσο και ένα Δικαίωμα Περιφερειακής Κάλυψης, αλλά υπάρχουν και άλλοι αιτούντες για κάποια από τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης, εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω διατύπωση έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε από την γραμματική της ερμηνεία; Ο συμμετέχων

4 για την Εθνική Κάλυψη αποκλείει τους υπολοίπους και ανακηρύσσεται υπερθεματιστής χωρίς διαγωνισμό; Γιατί εξαρτάται η συμμετοχή του αιτούντος το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης από το είδος της Εγγυητικής Επιστολής και όχι και από το περιεχόμενο της Αιτήσεώς του; Εξάλλου σύμφωνα με τον ορισμό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής αυτή είναι ενιαία και μία για τις αιτήσεις που αφορούν την Εθνική Κάλυψη και τις αιτήσεις που αφορούν ταυτόχρονα την Εθνική και Περιφερειακή Κάλυψη; Σημεία (α) και (β): Διευκρινίζεται ότι ο όρος τίθεται σε εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που έχει προεπιλεγεί μονάχα ένας Συμμετέχων και εφόσον αυτός ενδιαφέρεται για τη χορήγηση του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται η διαδικασία της δημοπρασίας. Δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας Συμμετέχων και ενδιαφέρεται για Δικαιώματα Χρήσης Συχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης διεξάγεται δημοπρασία. Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι Συμμετέχοντες εκ των οποίων ο ένας ενδιαφέρεται για το Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης πάλι διεξάγεται δημοπρασία. Σημείο (γ): Η συμμετοχή του Αιτούντος εξαρτάται από το περιεχόμενο της Αιτήσεώς του και από το είδος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που κατατίθεται μαζί με τον φάκελο Αίτησης Συμμετοχής. Δεδομένου ότι ο Συμμετέχων έχει προεπιλεγεί υποδηλώνει ότι η Αίτηση Συμμετοχής του Συμμετέχοντος ικανοποιεί όλους τους όρους του Τεύχους Προκήρυξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαφοροποιείται σε σχέση με το είδος των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων (Εθνικό ή Περιφερειακά) τα οποία επιθυμεί να διεκδικήσει. Εάν ένας Συμμετέχων υποβάλλει φάκελο και δηλώνει ενδιαφέρον για το Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα Δικαιώματα Χρήσης Συχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης αλλά έχει προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που καλύπτει την συμμετοχή του μόνο για Δικαιώματα Χρήσης Συχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης, οποιαδήποτε προσφορά υποβάλλει για Δικαίωμα Χρήσης Εθνικής Κάλυψης είναι άκυρη. Ερώτηση 7. Δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα ένα νομικό πρόσωπο να αιτηθεί την ταυτόχρονη χορήγηση προς αυτό τόσο του Δικαιώματος Εθνικής Κάλυψης όσο και ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης, συμπληρώνοντας μάλιστα ένα ενιαίο excel, όπως αυτό προβλέπεται στα Παραρτήματα, και εκδίδοντας μία εγγυητική επιστολή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον ειδικό τρόπο συμμετοχής στην δημοπρασία ενός τέτοιου συμμετέχοντα. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον όρο 7 παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η διαδικασία της δημοπρασίας για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης και τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης θα διεξάγεται ταυτόχρονα στον ίδιο ή διαφορετικό χώρο, καθώς επίσης και εάν οι αιτήσεις ενός συμμετέχοντα για το Δικαίωμα εθνικής κάλυψης και ένα εκ των δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης αντιμετωπίζονται ενιαία για τον σκοπό εξεύρεσης της υπέρτερης τιμής και εν τέλει του υπερθεματισμού ή αποχωρίζονται και ακολουθείται διαφορετική διαδικασία δημοπρασίας για το κάθε δικαίωμα;

5 Εφόσον η δημοπρασία για το εθνικό και τα περιφερειακά δικαιώματα είναι διακριτή αλλά διεξάγεται στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν θα ακολουθείται η σειρά κάθε Περιφέρειας όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 7.1. Εφόσον διεξάγεται σε διαφορετικό χώρο αλλά την ίδια ημέρα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν θα είναι εφικτή και με ποια διαδικασία η επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων του ίδιου αιτούντα. Η Δημοπρασία για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης και για τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης είναι ενιαία και διεξάγεται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Ο κάθε Συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για όποια Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (Εθνικό ή Περιφερειακά) έχει προεπιλεγεί να συμμετάσχει. Επίσης ενημερώνουμε ότι η ΕΕΤΤ θα διεξάγει ημερίδα ενημέρωσης των προεπιλεγέντων Συμμετεχόντων σχετικά με το μηχανισμό της δημοπρασίας. Ερώτηση 8. Στο Παράρτημα Α Τμήμα ΙΙ επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες αρκεί η αναφορά των στοιχείων μετόχων με ποσοστό άνω του 5% ή άλλου τυχόν ποσοστού ή αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης του Χρηματιστηρίου ότι πρόκειται περί Εισηγμένης εταιρείας; Όπως αναφέρεται και στο Τεύχος Προκήρυξης, απαιτείται αναφορά των μετόχων καθώς και του αριθμού των μετοχών που τους αντιστοιχεί εφόσον έχουν ποσοστό άνω του 5%. Ερώτηση 9. Στο Παράρτημα Α Τμήμα ΙΙ η ύπαρξη τυχόν συμφωνιών μεταξύ των μετόχων του Συμμετέχοντος σχετικά με την Διοίκηση του Συμμετέχοντος (η περιγραφή της οποίας ζητείται) ασκεί κάποια ουσιώδη επιρροή στην αξιολόγηση του φακέλου αυτού του Συμμετέχοντος κατά το στάδιο του προελέγχου και αν ναι ποια; Η ύπαρξη τυχόν τέτοιας συμφωνίας επιδρά και με ποιον τρόπο στην λειτουργία του συμμετέχοντα στην περίπτωση που αυτός ανακηρυχθεί και υπερθεματιστής και συνεπώς Αδειούχος; Σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μοναδικού δικαιούχου για όλα τα Δικαιώματα η ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας δημοσιοποιείται με κάποιο τρόπο; α) Δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή, απλά αποτελεί ενημέρωση προς την ΕΕΤΤ για το ποιος ασκεί έλεγχο στον συμμετέχοντα. β) Η ύπαρξη τυχόν συμφωνίας δεν επιδρά στην λειτουργία του συμμετέχοντα. γ) Δε γίνεται δημοσιοποίηση της ύπαρξης συμφωνίας σε περίπτωση ανακήρυξης του υπερθεματιστή. Ερώτηση 10. Στο Παράρτημα Α Τμήμα ΙΙΙ αναφορικά με την περιγραφή των τεχνικών στοιχείων και στοιχείων κόστους παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε τα ακόλουθα: Με ποιον τρόπο ελέγχεται το ειδικό περιεχόμενο των τεχνικών φακέλων; Ασκεί επιρροή η λεπτομερής αναφορά των στοιχείων του Παραρτήματος Α Τμήμα ΙΙΙ, στην

6 προεπιλογή Αιτούντος και ποια; Υφίσταται περιορισμός για τον συμμετέχοντα από το περιεχόμενο των στοιχείων του Τμήματος ΙΙΙ εάν εν τέλει ανακηρυχθεί υπερθεματιστής να τηρήσει τις προδιαγραφές που έχει υποβάλει; Παρακαλώ να απαντηθεί και σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις μας με αριθμό 4 ανωτέρω. Ασκεί κάποια επιρροή στην αξιολόγηση και ποια η τυχόν υφιστάμενη δραστηριοποίηση και εμπειρία στην αγορά ψηφιακής ευρυεκπομπής, σε σχέση με την αναφορά που περιγράφεται στο σημείο ΙΙΙ.1 Τα στοιχεία του ΙΙΙ.1 μπορούν να μεταβληθούν μετά την κατακύρωση ελεύθερα;» Τα στοιχεία κόστους του Παραρτήματος ΣΤ όπως αυτά προβλέπεται να εισαχθούν στην αίτηση σύμφωνα με το σημείο ΙΙΙ.6 του Τμήματος ΙΙΙ, μπορούν να μεταβληθούν μετά την κατακύρωση στον αιτούντα; Ασκούν επιρροή για την διαδικασία προεπιλογής και ποια; Δεδομένου ότι σύμφωνα με την αναφορά του Παραρτήματος Ε σελίδα 12 για τον καθορισμό ΑΟΤ, τα στοιχεία του Παραρτήματος ΣΤ όλων των συμμετεχόντων λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΤΤ σε μετά την κατακύρωση στάδιο, μαζί με τις εκτιμήσεις της ΕΕΤΤ για το κόστος ενός αποδοτικού παρόχου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν και σε ποιο στάδιο μπορεί ένας συμμετέχων να λάβει γνώση των στοιχείων του Παραρτήματος ΣΤ άλλων συμμετεχόντων για τους ακόλουθους κυρίως λόγους: Απάντηση - Υποβολής ενστάσεων για προφανώς μη προσήκουσα τεχνική προσφορά - Διόρθωσης προφανών λαθών (σύμφωνα με την διαδικασία του όρου 4.3. του Τεύχους Προκήρυξης - Δικαίωμα αντιρρήσεων στο στάδιο καθορισμού της ΑΟΤ μετά την κατακύρωση. Σημείο (α) έως (δ). Στο Τεύχος Προκήρυξης, Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ προσδιορίζονται τα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τους Συμμετέχοντες. Ο συµµετέχων θα πρέπει να υποβάλλει τα εν λόγω τεχνικά στοιχεία, βάση των οποίων θα προκύπτει ότι είναι δυνατόν να καλυφθούν οι απαιτήσεις ανάπτυξης δικτύου και οι λοιπές υποχρεώσεις του Παρόχου Δικτύου όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης. Τα τεχνικά στοιχεία αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των χρονοδιαγραμμάτων είναι δεσµευτικά. Οι Συµµετέχοντες δεν υποχρεούνται να δώσουν στοιχεία πέραν των όσων είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα παραπάνω,. Σε περίπτωση που υποβληθούν στοιχεία πέραν αυτών που είναι αναγκαία, όπως ενδεικτικά λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο/κατασκευαστή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, αυτά δεν είναι δεσµευτικά. Η μη αναφορά σε υφιστάμενη δραστηριοποίηση και εμπειρία στην αγορά ψηφιακής ευρυεκπομπής δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία, ωστόσο η υπάρχουσα σχετική εμπειρία, αν και από μόνη της δεν είναι ικανή συνθήκη, αποτελεί στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του Συμμετέχοντα σχετικά με την ικανότητα διεκπεραίωσης του έργου. Μεταβολή των τεχνικών στοιχείων μετά την κατακύρωση, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον αυτές δεν συνιστούν απόκλιση από τις Υποχρεώσεις του Παρόχου δικτύου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Προκήρυξης, αλλά βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα χαρακτηριστικά του δικτύου όπως ενδεικτικά τη ραδιοκάλυψη αυτού. Είναι αυτονόητο ότι μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του δικτύου ή κατά τη διάρκεια αυτού

7 εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, ο κάτοχος του Δικαιώματος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια του Δικαιώματος. Εφόσον παρατηρηθούν τέτοιες αποκλίσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στη περιγραφή των τεχνικών στοιχείων του ΙΙΙ.1, ο κάτοχος του Δικαιώματος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις προκειμένου να ικανοποιούνται πλήρως οι όροι του Δικαιώματος. Σημείο (ε). Τα στοιχεία κόστους που θα υποβληθούν από κάθε συμμετέχοντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΣΤ είναι δεσμευτικά. Με βάση το τεχνοοικονομικό μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 τα ΑΟΤ θα οριστικοποιηθούν μετά την διαγωνιστική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα που θα καταβληθεί για την χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τα στοιχεία κόστους που έχουν υποβάλλει οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας σε συνδυασμό με αντίστοιχες εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου, τον αριθμό των προγραμμάτων καθώς και τον αιτούμενο μέσο ρυθμό μετάδοσης ανά πρόγραμμα. Το τελικό μοντέλο με βάση το οποίο προκύπτουν τα ΑΟΤ θα κοινοποιηθεί στους Υπερθεματιστές. Το τεχνοοικονομικό μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 δύναται να αναθεωρείται και ενημερώνεται ανά διετία εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές που επηρεάζουν τα κόστη λειτουργίας. Σε περίπτωση που κάποιος υπερθεματιστής επιθυμεί να τροποποιήσει κάποιο από τα στοιχεία κόστους που υπέβαλε σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα το οποίο θα εξεταστεί από την ΕΕΤΤ προκειμένου να αποφανθεί εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και δικαιολογημένο ώστε να αποδεχτεί τυχόν τροποποιήσεις. Το ύψος των ποσών που θα υποβληθούν από κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ, δεν επηρεάζει τη διαδικασία προεπιλογής. Σημείο (στ). Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού τα στοιχεία του παραρτήματος ΣΤ που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να κοινοποιηθούν σε άλλους συμμετέχοντες για λόγους εμπιστευτικότητας. Επισημαίνεται, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ότι το ύψος των ποσών που θα υποβληθούν από κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ, δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία προεπιλογής. Τα ΑΟΤ θα οριστικοποιηθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα που θα καταβληθεί για την χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τα στοιχεία κόστους που έχουν υποβάλλει οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας σε συνδυασμό με αντίστοιχες εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου, τον αριθμό των προγραμμάτων καθώς και τον αιτούμενο μέσο ρυθμό μετάδοσης ανά πρόγραμμα. Το τελικό μοντέλο με βάση το οποίο προκύπτουν τα ΑΟΤ θα κοινοποιηθεί στους Υπερθεματιστές. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση επί του μοντέλου με βάση το οποίο προκύπτουν τα ΑΟΤ. Ερώτηση 11. Στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙV, σημείο ΙV.1, σελ. 5 τα στοιχεία υπό (α) και (γ) ισχύουν σωρευτικά ή αρκεί η προσκόμιση των υπό (α) στοιχείων; Εάν δεν προσκομιστούν υπό (γ) άλλα ισοδύναμα στοιχεία λόγω προσκόμισης των υπό α και β παύει να τεκμαίρεται η επάρκεια χρηματοοικονομικών πόρων σύμφωνα με τον όρο (ii) του Τεύχους Προκήρυξης (σελ. 17). Αρκεί η προσκόμιση των υπό (α) στοιχείων.

8 Ερώτηση 12. Στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ, σημείο ΙΙΙ.4 στην σελίδα 13, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν συμμετέχων που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για το ένα Δικαίωμα Εθνικής και οποιονδήποτε αριθμό Δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης, υποχρεούται και πάλι να συμπληρώσει το excel για όλες τις διαθέσιμες περιφέρειες, σύμφωνα με το σημείο β, ενώ για τις περιφέρειες στις οποίες επιθυμεί συμμετοχή πρέπει να συμπληρώσει άλλο excel, ή εάν θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα excel για τα δικαιώματα της επιλογής του και ένα ακόμη για όλες τις περιφέρειες; Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη για την απάντησή σας στην παρούσα ερώτηση και τις ερωτήσεις μας υπό σημείο 6 ανωτέρω. Συμμετέχων που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για το ένα Δικαίωμα Εθνικής και οποιονδήποτε αριθμό Δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ συμπληρωμένα τα εξής: 1. ένα αρχείο excel αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (θα συμπληρωθεί μόνο το φύλλο «MODEL ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟ») 2. ένα αρχείο excel αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τόσο εθνικής εμβέλειας όσο και περιφερειακής κάλυψης για όλες τις διαθέσιμες περιφέρειες. 3. ένα αρχείο excel αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης μόνο για τις περιφέρειες που ενδιαφέρεται. Ερώτηση 13. Τι επιρροή ασκεί το ειδικό περιεχόμενο των excel στην διαδικασία προεπιλογής του συμμετέχοντα ή στην μετέπειτα δραστηριοποίηση του υπερθεματιστή και ποια η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων αυτών σε μεταγενέστερο στάδιο; Στο βαθμό που ασκεί επιρροή στην αξιολόγηση της συμμετοχής ή στην μετέπειτα λειτουργία του συμμετέχοντα ως υπερθεματιστή και άρα αδειούχου, θα μπορούσαμε για την αποφυγή λάθους να έχουμε συμπληρωμένα από την αρχή σας σε σχέδιο τα excel; Αν ασκεί επιρροή για τον καθορισμό της ΑΟΤ και την επιλογή της αδειούχου ποια η μεθοδολογία βαθμολόγησης μεταξύ Capex, Opex και του φάσματος; Το ερώτημα 13 καλύπτεται από τις απαντήσεις που παραθέτει η ΕΕΤΤ στο ερώτημα 10. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ, Ενότητα ΙΙΙ.4 (σελ 13-18) παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των excel αρχείων. Ερώτηση 14. Αναφορικά με την απόδειξη της αξιοπιστίας του αιτούντος (όρος ΙV.2 Παραρτήματος Α): Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε κατά πόσο είναι αποδεκτή για τη συμμετοχή στην υπό κρίση δημοπρασία η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο του συγκεκριμένου όρου, αντί της προσκόμισης των αιτούμενων πιστοποιητικών, η έκδοση των οποίων ως γνωστόν είναι χρονοβόρα.

9 Απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο Τεύχος Προκήρυξης και δεν αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων. Ερώτηση 15. Στο Παράρτημα Ε, άρθρο 2, σημείο 1, iii, σελ. 5 παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν στο πεδίο των χορηγούμενων δικαιωμάτων, με την ένδειξη «ραδιοφώνου.», νοείται η μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τερματικές συσκευές τηλεόρασης ή η μεταφορά ραδιοφωνικών προγραμμάτων επί των χορηγούμενων διαύλων για τον σκοπό της δικτύωσης ή άλλως πως η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 του ν. 3592/2007 (όπως τροποποιημένο ισχύει) λειτουργία επίγειων ψηφιακών ραδιοφώνων για την λειτουργία των οποίων δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη σε αυτό ΚΥΑ. Η παροχή υπηρεσιών ραδιοφώνου που αναφέρεται στο Παράρτημα Ε, άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο iii αφορά σε ενσωμάτωση προγραμμάτων ραδιοφώνου στο περιεχόμενο που πολυπλέκεται και μεταδίδεται από το δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και λαμβάνεται από τις τερματικές συσκευές τηλεόρασης. Ερώτηση 16. Στο Παράρτημα Ε, άρθρο 5, παρ. 4 γιατί υπάρχει η έμφαση στο τέλος της παραγράφου «εφόσον κάνουν αναμετάδοση του επίγειου ψηφιακού σήματος»; Θα υπήρχε δυνατότητα να αναμεταδίδουν κάτι διαφορετικό οι Σταθμοί Συμπληρωματικής Κάλυψης, το οποίο χρήζει περιορισμού ή αποκλεισμού για τους σκοπούς χορήγησης της άδειας; Η προσθήκη της φράσης «εφόσον κάνουν αναμετάδοση του επίγειου ψηφιακού σήματος» έγινε για να διαχωρίσει το είδος του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης (gapfiller) εννοώντας ότι εφόσον πρόκειται για απλό αναμεταδότη (re-transmitter) των σημάτων της ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να υπάρχει επαρκής απομόνωση μεταξύ της κεραίας λήψης και της κεραίας εκπομπής του Σταθμού (βλ. ETSI TR , παρ. 5.4). Σε αντίθεση με ένα Σταθμό Συμπληρωματικής Κάλυψης που δεν κάνει απλή αναμετάδοση αλλά λαμβάνει τα δεδομένα μέσω άλλου δικτύου και λειτουργεί συγχρονισμένα σε δίκτυο SFN, στους διαύλους που προβλέπει το αντίστοιχο Δικαίωμα. Ερώτηση 17. Στο Παράρτημα Ε, αρ. 6, παρ. 2, σελ. 8 στην περίπτωση που οι ΟΤΑ αναλάβουν τα προβλεπόμενα κόστη για την λειτουργία των Σταθμών Συπληρωματικής Κάλυψης, με ποια διαδικασία θα αδειοδοτούνται οι εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι η χρήση της συχνότητας ανήκει στον αδειοδοτημένο πάροχο; Θα υπάρξει ειδική ρύθμιση με αντίστοιχο κανονισμό της ΕΕΤΤ για την ουσιαστική εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης του αδειοδοτημένου παρόχου δικτύου; Όπως ρητά αναφέρεται στο Τεύχος Προκήρυξης «Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπεύθυνος για την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και χρήση των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης είναι ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.» Είναι σαφές ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρέωση λήψης όλων των διοικητικών εγκρίσεων και αδειών που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και λειτουργία του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης, βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον κάτοχο του δικαιώματος οποίος πρέπει να λάβει άδεια κατασκευής κεραίας ή να φιλοξενηθεί σε άλλη αδειοδοτημένη κατασκευή κεραίας.

10 Ερώτηση 18. Στο Παράρτημα Ε, αρ. 6, παρ. 4, σελ. 8 παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πως θα εξασφαλιστεί η λειτουργία και των λοιπών σημείων μετάβασης που προβλέπονται στην ΚΥΑ 21161/2008 σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν διαθέτει ήδη υποδομή στα λοιπά σημεία αλλά υφιστάμενος πάροχος περιεχομένου ήδη μεταδίδει πρόγραμμα στα σημεία αυτά; Ποια η μέριμνα που θα λάβει η ΕΕΤΤ για την διασφάλιση της συνέχισης υπηρεσίας όλων των παρόχων περιεχομένου, περιλαμβανομένων και των συνδρομητικών που δεν διαθέτουν καμία αναλογική μετάδοση; Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποιες οι υποχρεώσεις αδειούχου για την αδιάλειπτη μετάδοση περιεχομένου εντός της προθεσμίας των 91 ημερών και με ποια διαδικασία εάν δεν διαθέτει υποδομή για την εξυπηρέτηση του συνόλου του μεταδιδόμενου κατά την έναρξη ισχύος της αδείας περιεχομένου; Στα σημεία εκπομπής που προβλέπονται στην ΚΥΑ 21161/2008 και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, άρθρο 6, παρ. 4, τα τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται κατά την ημερομηνία χορήγησης των Δικαιωμάτων εξακολουθούν να μεταδίδονται από τους Παρόχους Δικτύου που τα μετέδιδαν τη δεδομένη χρονική στιγμή μέχρι την παύση των αναλογικών εκπομπών βάση του σχετικού χρονοδιαγράμματος (ΚΥΑ 41167/1375/2013, όπως εκάστοτε ισχύει). Ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων οφείλει εντός ενενήντα μία (91) ημερών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων να έχει αναπτύξει δίκτυο, στα κέντρα εκπομπής που προβλέπονται στην παρ. 4, αρ. 6, Παράρτημα Ε, χρησιμοποιώντας τους διαύλους που ορίζονται στην ΚΥΑ 21161/ μέχρι την παύση των αναλογικών εκπομπών, ώστε μετά την πάροδο των 91 ημερών να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει αιτήματα μετάδοσης περιεχομένου από τα εν λόγω κέντρα εκπομπής. Κατά τα λοιπά ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα παύσης των αναλογικών εκπομπών (ΚΥΑ 41167/1375 όπως εκάστοτε ισχύει). Ερώτηση 19. Σε συνδυασμό με την ερώτηση 18, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πως προβλέπεται να οριστεί νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε σχέση με την ΚΥΑ 41167, όπως ισχύει; Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Απάντηση της Ερώτησης 18. Ερώτηση 20. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του παραρτήματος Ε ο πάροχος έχει δικαίωμα να ολοκληρώσει το δίκτυο 6 μήνες μετά την οριστική παύση των αναλογικών εκπομπών. Δύναται δηλαδή να μην εκπληρώνει την υποχρέωση εθνικής κάλυψης, ((95%) ή την υποχρέωση διεθνούς συντονισμού συνολικά για όλες τις συχνότητες) αρκετό καιρό μετά την διακοπή μετάδοσης του προγράμματος περιεχομένου σε κάποιες περιοχές. Δεδομένου δε ότι σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Ε αλλά και τον νόμο οι πάροχοι περιεχομένου έχουν υποχρέωση (και αντίστοιχα δικαίωμα) αδιάλειπτης μετάδοσης του περιεχομένου τους στην Επικράτεια, η οποία μπορεί να επιβληθεί και από το ΕΣΡ και τα πολιτικά δικαστήρια στον υπόχρεο πάροχο, τι προστασία θα χορηγηθεί στον πάροχο δικτύου για τυχόν μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των παρόχων περιεχομένου στην περίπτωση αυτή; Πως συνδέεται αυτό το δικαίωμα με την αντίστροφη υποχρέωση της πρώτης περιόδου του ίδιου άρθρου; στους παρόχους περιεχομένου που μεταδίδουν αναλογικά το πρόγραμμά τους

11 και τι υποχρεώσεις για την αδιάλειπτη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών βαρύνουν τον πάροχο δικτύου στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί μεν το δίκτυο (αφού σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 6 ο πάροχος; Στην περίπτωση που ο πάροχος μέχρι την λήξη του εξαμήνου μετά την παύση της αναλογικής εκπομπής χρησιμοποιεί μειωμένο αριθμό πολυπλεκτών, θα ακολουθήσει άλλη χρέωση προς τους παρόχος περιεχομένου; Πως υπολογίζεται η κλιμακωτή τοποθέτηση επενδύσεων κεφαλαίων capex και λειτουργικών εξόδων opex; Θα υπάρχει κλιμάκωση και αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο; Σε περίπτωση που ο πάροχος αναπτύξει δίκτυο Απάντηση Ο κάτοχος των δικαιωμάτων έχει υποχρέωση στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος και μέχρι την οριστική παύση των αναλογικών εκπομπών να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει στο σύνολο των κέντρων εκπομπής αριθμό πολυπλεκτών, ώστε να καλύψει τουλάχιστον τις ανάγκες των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση σύναψης σύμβασης, παρέχοντας την κάλυψη που προσδιορίζεται στους όρους του Δικαιώματος. Το χρονικό πλαίσιο των έξι (6) μηνών παρέχει στο κάτοχο των δικαιωμάτων τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσει εξαρχής το σύνολο των ραδιοδιαύλων που προβλέπει το Δικαίωμα, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση χωρητικότητας από τους παρόχους περιεχομένου. Επομένως, δεν είναι δυνατόν κάποιος πάροχος περιεχομένου, που πληροί τα κριτήρια νομιμότητας, να μην εξυπηρετηθεί από τους Παρόχους Δικτύου στους οποίους θα έχει υποβάλει αίτηση σύναψης σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του δικτύου πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στους όρους του Δικαιώματος. Το μοντέλο θα λάβει υπόψη και θα ενσωματώσει (προσδιορίζοντας το ύψος capex και του opex για κάθε έτος) την πιθανή χρήση μειωμένου αριθμού πολυπλεκτών μέχρι την λήξη του εξαμήνου μετά την παύση της αναλογικής εκπομπής. Η ΕΕΤΤ, με βάση τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεση της, θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της ΑΟΤ για το χρονικό διάστημα της χρήσης μειωμένου αριθμού πολυπλεκτών στην περίπτωση που κριθεί ότι απαιτείται τέτοιου είδους αναπροσαρμογή. Ερώτηση 21. Σε συνέχεια με την ανωτέρω ερώτηση: Θα υπάρχει πιθανή παράταση για την παύση της αναλογικής εκπομπής και με την ευθύνη ή αρμοδιότητα ποίου; Ισχύει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα και οποιαδήποτε τροποποίησή του αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ερώτηση 22. Με ποιο κανονισμό θα μεταφερθούν τα προγράμματα που έχουν συνάψει σύμβαση με τον πάροχο. Θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε συνολικά δύο πολυπλέκτες και οι επόμενοι να υλοποιηθούν μετά τη λήξη εκπομπής αναλογικού σήματος; Οι συμβάσεις μεταξύ παρόχων δικτύου και παρόχων περιεχομένου διέπονται από τους όρους που περιέχονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης και το δικαίωμα του παρόχου δικτύου καθώς και στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Eφόσον οι Πάροχοι Δικτύου ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα σύναψης σύμβασης Παρόχων Περιεχομένου με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD)

12 μπορούν να χρησιμοποιούν λιγότερους από το σύνολο των χορηγηθέντων σε αυτούς ραδιοδιαύλους, μέχρι την παρέλευση ενός εξαμήνου από την οριστική παύση των αναλογικών εκπομπών. Μετά την παρέλευση του εν λόγω εξαμήνου οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του δικτύου για το σύνολο των ραδιοδιαύλων που του έχουν χορηγηθεί. Ερώτηση 23. Στο Παράρτημα Ε, αρ. 8, παρ. 6, σελ. 10 όπου προβλέπεται η μη διακριτική μεταχείριση παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου με όρους όμοιους με συνδεδεμένα με τον πάροχο μέρη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν πρόκειται να επιβληθούν και άλλου είδους, ειδικές υποχρεώσεις στον πάροχο δικτύου εθνικής κάλυψης, δεδομένου ότι σκοπείται η χορήγηση ενός μοναδικού Δικαιώματος Εθνικής Κάλυψης. Οι υποχρεώσεις είναι αυτές που αναφέρονται στον Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν προβλέπεται να επιβληθούν ειδικές υποχρεώσεις. Ερώτηση 24. Στο Παράρτημα Ε, άρθρο 9, σελ. 11 με τη νέα διατύπωση που έχει εισαχθεί στην προκήρυξη (έναντι του μοντέλου που υπήρχε στην διαβούλευση) ορίζεται το κοστοστρεφές μοντέλο με διαφορετικό παρονομαστή (το οριζόμενο ως C: συνολική χωρητικότητα που κάνουν χρήση τα προγράμματα στο σύνολο των πολυπλεκτών). Δεδομένης της ευρείας διατύπωσης του ανωτέρω ορισμού παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: Η συνολική χωρητικότητα ( C ) θα επιμερίζεται στους εκάστοτε μεταδίδοντες περιεχόμενο παρόχους προγράμματος ανεξαρτήτως του εύρους που καταλαμβάνουν; Πιο συγκεκριμένα ο παρανομαστής C και ο ορισμός που δίνεται για τη χρήση που κάνουν τα μεταδιδόμενα προγράμματα στο σύνολο της χωρητικότητας πως επιμερίζεται στα δέκα σημερινά προγράμματα εθνικής εμβέλειας; Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε επιπλέον και λαμβάνοντας υπόψη την απάντησή σας επί του ανωτέρω, πως επιδρά στο μοντέλο η κατάληψη χωρητικότητας χωρίς να μεταδίδεται πρόγραμμα π.χ. Alter; Ποια η σχέση με το τουλάχιστον 3 mbps που ορίζεται ως ελάχιστο όριο B/W για τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας; Ποια η σχέση με τον τρόπο διαμόρφωσης του διαύλου και τον πίνακα διαθέσιμων ρυθμών μετάδοσης στη σελίδα 25 Παράρτημα Ε2 πίνακας 1? Απάντηση Ο παράγοντας C ισούται με τη Συνολική χωρητικότητα που προκύπτει ως άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα στο σύνολο των πολυπλεκτών. Για παράδειγμα εάν υφίστανται 12 μεταδιδόμενα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν μέσους ρυθμούς μετάδοσης σε Mbps σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, ο παράγοντας C που θα αποτελέσει τον παρανομαστή ισούται με 61. Μέσος ρυθμός μετάδοσης σε Mbps Πρόγραμμα 1 6

13 Πρόγραμμα 2 3 Πρόγραμμα 3 4 Πρόγραμμα 4 5 Πρόγραμμα 5 4 Πρόγραμμα 6 5 Πρόγραμμα 7 5 Πρόγραμμα 8 6 Πρόγραμμα 9 6 Πρόγραμμα 10 5 Πρόγραμμα 11 6 Πρόγραμμα 12 6 Σύνολο (=C) 61 Συνεπώς σε σχέση με τα ερωτήματα: (α) η συνολική χωρητικότητα (C) δεν επιμερίζεται, αλλά προκύπτει ως άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης κάθε προγράμματος. (β) Τα μη μεταδιδόμενα κανάλια δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής χωρητικότητας (C). (γ) Η απαίτηση για μέσο ρυθμό μετάδοσης τουλάχιστον 3 Mbps για τους τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας Απλής Ευκρινείας (Standard Definition) συνεπάγεται ότι ο μέσος ρυθμός μετάδοσης κάθε προγράμματος (που θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του C σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ανωτέρω) του δεν δύναται να είναι μικρότερος του 3 Mbps. Ερώτηση 25. Στη τιμή χρέωσης των περιφερειακών που είναι σε μέρος δύο allotment πως υπολογίζεται η πληθυσμιακή κάλυψη του κέντρου συγκάλυψης η εκπομπή σε μέρος του allotment. AOT ΠΕΡΙΦ = 34 i= 1 C i Κ Α Λ Π Π λ η θ υ σ µ ός i σε ευρώ ανά Mbps ανά κάτοικο Όπου C i : Συνολική χωρητικότητα ανά Περιοχή Απονομής (allotment) της Περιφέρειας που προκύπτει ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιοχή Απονομής Απάντηση Οι πάροχοι δικτύου περιφερειακής εμβέλειας που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό δεν θα δύνανται να αναπτύξουν δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής μόνο για τμήμα ενός allotment. Η πληθυσμιακή κάλυψη ανά allotment φαίνεται στο Παράρτημα Ε.4 του τεύχους προκήρυξης. Ερώτηση 26. Στο άρθρο 10 παρ. 2, σημείο 2.1. γίνεται χρήση του όρου «Μετάβαση» με κεφαλαίο. Ο όρος αυτός δεν υπάρχει στους ορισμούς. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι

14 σηματοδοτείται με τον όρο αυτό στην συγκεκριμένη διάταξη. Ποια νοείται ως μετάβαση, ώστε να έχει νόημα και η ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τον όρο αυτό; Ο όρος Μετάβαση δεν χρήζει ορισμού. Στη συγκεκριμένη παράγραφο εννοείται η ημερομηνία οριστικής παύσης αναλογικών εκπομπών και μετάβασης στην ψηφιακή εκπομπή. Ερώτηση 27. Στο Παράρτημα Ε2, σελίδα 25 εισάγεται ο Πίνακας 1, με «τους διαθέσιμους ρυθμούς μετάδοσης», ο οποίος ανακόλουθα τιτλοφορείται «Πίνακας 1: Διαθέσιμος Ρυθμός Μετάδοσης για 64 QAM και ¾ FEC» Στο μέσο αυτού του πίνακα υπάρχει η σημείωση «Ενδεικτικό». Δεδομένων των ανωτέρω αντιφατικών στοιχείων παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: - Η επιλογή μεταξύ διαφορετικών τιμών διαμόρφωσης, μεταβάλει το κόστος στο excel που συνοδεύει την αίτηση. Για σκοπούς ομοιόμορφης παρουσίασης του κόστους (σε περίπτωση που γίνεται και ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων του excel στα πλαίσια προεπιλογής, σύμφωνα με την ανωτέρω ερώτησή μας), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο excel η ενδεικτική τιμή ως προαπαιτούμενη. - Με ποια κριτήρια και με ποια διαδικασία (γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ ή άλλη) μπορεί ο πάροχος να κινείται μεταξύ των διαφορετικών διαθέσιμων ρυθμών μετάδοσης; - Μπορεί η ΕΕΤΤ να ζητήσει την χρήση συγκεκριμένου ρυθμού και υπό ποιες προϋποθέσεις; Τα χαρακτηριστικά του δικτύου βασίζονται στις προβλέψεις του χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800). Βάσει του Άρθρου 4 της εν λόγω ΚΥΑ, ο χάρτης υλοποιήθηκε σύμφωνα με συστημικές παραμέτρους σχεδίασης διαμόρφωση 64 QAM, κωδικοποίηση 3/4 και διάστημα φύλαξης (Guard Interval Gl) τουλάχιστον 1/8, για λήψη από σταθερή θέση. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που προσδιορίζονται στα Παράρτημα Δ και Ε του τεύχους προκήρυξης δεν παραβιάζονται, ο πάροχος μπορεί να επιλέγει ελεύθερα την τεχνολογία ανάπτυξης των δικτύων του, ενώ στα πλαίσια αυτά η χρήση συγκεκριμένου ρυθμού μετάδοσης αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στον πάροχο του δικτύου και τους πελάτες του, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση της ΕΕΤΤ. - Μπορεί πάροχος περιεχομένου να αιτηθεί την χρήση διαφορετικού ρυθμού στην περίπτωση που το B/W επαρκεί ή η κάλυψη υστερεί και με ποια διαδικασία; Ισχύουν τα ανωτέρω, υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια εντός των οποίων ο πάροχος μπορεί να κινηθεί. - Πως ελέγχεται η βέλτιστη χρήση του ρυθμού μετάδοσης για τους σκοπούς καθορισμού του ΑΟΤ; Μπορεί η ΕΕΤΤ να καθορίσει στο μοντέλο του αποδοτικού παρόχου άλλο ρυθμό από τον χρησιμοποιούμενο και να καθορίσει διαφορετικά την ανώτατη τιμή χρέωσης σε συνδυασμό με την ερώτηση μας αριθμό 24; Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Ερώτηση 24. Ερώτηση 28. Στο Παράρτημα Ε3, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε γιατί στον πίνακα τα συνδρομητικά προγράμματα εμφανίζονται να ακολουθούν τα περιφερειακά, ενώ στην διατύπωση του κειμένου κάτω από τον πίνακα αναφέρεται ρητά ότι τα περιφερειακά έπονται της εθνικής κάλυψης;

15 Ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος Ε3 αφορά την κατηγοριοποίηση προγραμμάτων περιεχομένου ενώ το κείμενο που ακολουθεί τον Πίνακα 1 αναφέρεται στην προτεραιότητα μεταξύ των παρόχων δικτύου: Δημόσια Τηλεόραση, Πάροχος Εθνικής Κάλυψης, Πάροχος Περιφερειακής Κάλυψης. Ερώτηση 29. Στο Παράρτημα Ε4, σημείο 1.2. παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης που αναφέρονται στον πίνακα στην στήλη Γενικές Δαπάνες (CAPEX) αφορούν μόνο εταιρείες νεοϊδρυθείσες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ή οποιαδήποτε εταιρεία αδιακρίτως; Τα έξοδα αυτά έχουν χρονικό ορίζοντα πχ 5ετία; Περιλαμβάνουν έξοδα μετάβασης για την ΚΥΑ21161 και τις ενέργειες που έγιναν γύρω ή και πριν από αυτή και για ποιο χρονικό διάστημα; Απάντηση Τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως εμπεριέχουν έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού των οικονομικών μονάδων εταιρικής μορφής, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως. Τέτοιου τύπου έξοδα που δημιουργούνται μεταγενέστερα (δηλαδή μετά την έναρξη της παραγωγικής δράσεως) για την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως». Συνεπώς, για την περίπτωση μηνεοϊδρυθέντων εταιρειών τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως περιλαμβάνουν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν λόγω της κατακύρωσης του διαγωνισμού και σχετίζονται με την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. Ερώτηση 30. Στη Σελίδα 37 παράρτημα Ε4, Παράγραφος 1.5 αναφέρεται σε «άθροισμα των ετήσιων λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων αποσβέσεων, και του αντίστοιχου κόστους κεφαλαίου, δίνει το συνολικό ετήσιο κόστος του παρόχου εθνικού δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.» Να διευκρινιστεί αν η παράγραφός στον υπολογισμό περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες (1.3), κόστος κεφαλαίου (1.5), αλλά και ετήσιες αποσβέσεις κατά τα λογιστικά πρότυπα. Για ποιο λόγο συνυπάρχουν στον ίδιο υπολογισμό και το κόστος και η απόσβεση όταν συνήθως υπάρχει ή το ένα ή το άλλο; Απάντηση Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τις ετήσιες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων της εταιρείας. Για τον προσδιορισμό των ρυθμιζόμενων τιμών, πέρα από το κόστος που προκύπτει ως άθροισμα των λειτουργικών δαπανών, προβλέπεται και κάποια απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (ήτοι το κόστος κεφαλαίου). Η εν λόγω προσέγγιση προσδιορισμού ρυθμιζόμενων τιμών ακολουθείται και σε άλλες περιπτώσεις που έχει επιβληθεί από την ΕΕΤΤ ρύθμιση τιμών (π.χ. ΟΤΕ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας).

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «..» και το διακριτικό τίτλο «.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ. 10680 Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων Ε. Μετά την είσοδό μου στον ιστότοπο ως Μέλος και κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής "Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό", εμφανίσθηκε στην Φόρμα Αποστολής ως μέλος ο εκπρόσωπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ. ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια. ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011

Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ. ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια. ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011 Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011 ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια Το 2002 έγινεαπόπλευράςτεχνικής ιεύθυνσηςτης ΕΡΤ η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα