Ερώτηση 4. Επί του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, ερωτώνται συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερώτηση 4. Επί του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, ερωτώνται συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα:"

Transcript

1 Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις επί των όρων του τεύχους προκήρυξης της δημοπρασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Ερώτηση 1. Επί του Χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται στο Σημείο 3 σελ. 11 του Τεύχους Προκήρυξης, σε συνδυασμό και με την διαδικασία του όρου 5.2. για την υποβολή των φακέλων συμμετοχής και του όρου 6.2., ερωτάται: Μεταξύ της 30/1/2014 και της 7/2/2014 (ημερομηνία παρέλευσης του δικαιώματος ενστάσεων) θα υπάρξει δημοσιότητα στην διαδικασία ελέγχου των τυπικών στοιχείων του φακέλου των Αιτούντων; Θα συγκροτηθεί επιτροπή για την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων και με ποια σύνθεση; Θα εκδοθεί πράξη για την πληρότητα εκάστου φακέλου; Θα υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων επί τυπικών ελλείψεων εκ μέρους κάποιου Αιτούντος σε σχέση με τον φάκελο συμμετοχής των λοιπών; α) Ο έλεγχος των τυπικών στοιχείων διενεργείται από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου των τυπικών στοιχείων μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας ελέγχου. β) Η κατάθεση των φακέλων γίνεται στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ. Ο έλεγχος των φακέλων και συνεπώς των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων γίνεται με Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ να συγκροτήσει ειδική επιτροπή για την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων, η οποία μπορεί να αποτελείται από στελέχη ή/και μέλη της ΕΕΤΤ. γ) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του Τεύχους Προκήρυξης θα υπάρξει απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ με την οποία θα κριθεί η προεπιλογή των υποψηφίων, προαπαιτούμενο για την οποία είναι η κατάθεση πλήρους Αίτησης. δ) Υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων από συμμετέχοντα στη δημοπρασία επί τυπικών ελλείψεων άλλων συμμετεχόντων μετά την ανακοίνωση του καταλόγου των προεπιλεγμένων υποψηφίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο του Τεύχους Προκήρυξης. Ερώτηση 2: Επί του όρου 4.3. και ιδίως της διαδικασίας ερωτάται με ποια διαδικασία δημοσιότητας των σταδίων της δημοπρασίας θα μπορούσαν να υποπέσουν στην γνώση και αντίληψη Συμμετέχοντα σφάλματα ή λάθη που αφορούν την σχέση άλλων συμμετεχόντων με την ΕΕΤΤ; Είναι στάδιο που καταλαμβάνεται από την ισχύ της διάταξης αυτής και η περίοδος μεταξύ της και της αναφορικά με λάθη ή παραλείψεις που αφορούν αυτή την περίοδο; Ο όρος 4.3 αφορά λάθη και εσφαλμένες πληροφορίες κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, ιδίως αναφορικά με την συμμετοχή των συμμετεχόντων και τις προσφορές που υποβάλλουν

2 καθώς και πιθανή ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων κατά παράβαση του όρου 4.1. Η περίοδος μεταξύ της και της αποτελεί στάδιο της διαδικασίας της Δημοπρασίας και καταλαμβάνεται από την ισχύ της διάταξης 4.3. Σε κάθε περίπτωση οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται άμεσα να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ εάν θεωρούν ότι η ΕΕΤΤ έχει υποπέσει σε σφάλμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, προκειμένου η ΕΕΤΤ εάν συμφωνήσει μαζί τους να αναλάβει εγκαίρως διορθωτική δράση. Ερώτηση 3. Επί του όρου 5.3 αναφορικά με την δήλωση αποδοχής των όρων της Δημοπρασίας και την υπογραφή της Αιτήσεως συμμετοχής, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν αρκεί η απλή υπογραφή με την σφραγίδα της εταιρείας ή εάν και κατά πόσον είναι απαραίτητη και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή δικηγόρο σε αυτά τα έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Δημοπρασίας; Αρκεί η απλή υπογραφή με την σφραγίδα της εταιρείας. Ερώτηση 4. Επί του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, ερωτώνται συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα: Επί του όρου (α), πώς πιστοποιείται η προσκόμιση όλων των εγγράφων κατά την και πώς συνδέεται η επί ποινή αποκλεισμού μη προσκόμιση εγγράφων κατά την ημερομηνία αυτή με την διαδικασία χορήγησης Συμπληρωματικών Πληροφοριών του όρου κατά το στάδιο της προεπιλογής; Πως θα προκύπτει και από ποιο έγγραφο της Αρχής ότι συμπληρώθηκαν στοιχεία επί του φακέλου μετά την και κατά πόσο αυτή η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στους λοιπούς Αιτούντες; Θα δύναται Αιτών να υποβάλει ενστάσεις για την μη προσήκουσα συμπλήρωση του φακέλου κατά το στάδιο της προεπιλογής; Ισχύει στο στάδιο αυτό και ειδικά για τον έλεγχο πληρότητας, σύμφωνα με το (α) και την προσήκουσα προσθήκη κατά τον όρο , ο όρος 4.3. της Προκήρυξης; Δεδομένου ότι στα τυπικά έγγραφα του Κεφαλαίου 5 (στο οποίο παραπέμπει ο όρος (α)) περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Παραρτήματος Α, τα οποία περιέχουν ειδικές τεχνικές πληροφορίες και ποιοτικά στοιχεία ή αξιολογήσεις για την επάρκεια του Αιτούντος, υπάρχει κατά το στάδιο προεπιλογής ειδική αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, με ποια βαρύτητα και πως τεκμαίρεται η πληρότητα της Αίτησης ως προς αυτά τα ποιοτικά στοιχεία; Επί του όρου η διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ για τον αποκλεισμό Συμμετέχοντα προϋποθέτει συμμετοχή, η οποία κατά τα λοιπά (λαμβάνοντας υπόψει και την απάντησή σας επί της ανωτέρω ερωτήσεώς μας) είναι πλήρης; α) Κατά την διάρκεια του Σταδίου Προεπιλογής, η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητήσει από τον Συμμετέχοντα να υποβάλλει συμπληρωματικές πληροφορίες, όχι έγγραφα που λείπουν από τον φάκελο. Σε κάθε περίπτωση όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΤΤ αποδεικνυόμενου κατά τον τρόπο αυτό του ακριβούς χρόνου κατάθεσής τους.

3 β) Ο συμμετέχων, για να προεπιλεγεί, πρέπει να υποβάλλει πλήρη φάκελο συμμετοχής. Δεν δύναται να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα, μόνο συμπληρωματικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΤΤ αποδεικνυόμενου κατά τον τρόπο αυτό του ακριβούς χρόνου κατάθεσής τους. γ) Ισχύει. δ) Ο συμμετέχων με τα στοιχεία που προσκομίζει, πρέπει να αποδεικνύει στην ΕΕΤΤ ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο Τεύχος Προκήρυξης. ε) Ανεξάρτητα εάν ο φάκελος Αίτησης Συμμετοχής είναι πλήρης, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ, να μην προεπιλέξει Συμμετέχοντα για την Συμμετοχή στην Δημοπρασία, εάν η ΕΕΤΤ αιτιολογημένα κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου Ερώτηση 5. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για άλλους λόγους πλην του αποκλεισμού Αιτούντα για τον περιοριστικά αναφερόμενο στον όρο λόγο; Αναφορικά με τον όρο της παραγράφου 6.2.3, ένσταση μπορεί να υποβληθεί μόνο από συμμετέχοντα που έχει αποκλειστεί από την ΕΕΤΤ επικαλούμενη την παράγραφο Κατά τα λοιπά ένσταση μπορεί να υποβληθεί και κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4.4 και 4.5 καθώς και 6.3. Ερώτηση 6. Ως προς τον όρο παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: Η παράγραφος ορίζει ότι εφόσον «έχει προεπιλεγεί μόνο ένας Συμμετέχων, ο οποίος. ενδιαφέρεται για την χορήγηση του ενός Δικαιώματος Συχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης, η ΕΕΤΤ με Απόφασή της, χωρίς τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, ανακηρύσσει αυτόν υπερθεματιστή για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης». Η γραμματική προσέγγιση της διάταξης φαίνεται να εξαρτά την - χωρίς διαγωνισμό - ανάθεση τόσο του Δικαιώματος Εθνικής Κάλυψης όσο και των Δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης, μόνο από τον αριθμό των προεπιλεγμένων συμμετεχόντων για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης. Η χωρίς διαγωνισμό ανακήρυξη του υπερθεματιστή για το σύνολο των δικαιωμάτων πραγματοποιείται ανεξαρτήτως εάν υπήρξαν συμμετοχές για ένα ή περισσότερα Δικαιώματα Χρήσης Περιφερειακής Κάλυψης; Εάν δηλαδή υπάρχει πράγματι μία μόνο αίτηση για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης μόνο και περισσότερες αιτήσεις για κάποια από τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης, όλα τα Δικαιώματα θα δοθούν χωρίς διαγωνισμό στον Αιτούντα το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης; Εάν υπάρχει ένας μόνο προεπιλεγμένος Πάροχος, του οποίου η Αίτηση αφορά τόσο το ένα Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης όσο και ένα Δικαίωμα Περιφερειακής Κάλυψης, αλλά υπάρχουν και άλλοι αιτούντες για κάποια από τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης, εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω διατύπωση έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε από την γραμματική της ερμηνεία; Ο συμμετέχων

4 για την Εθνική Κάλυψη αποκλείει τους υπολοίπους και ανακηρύσσεται υπερθεματιστής χωρίς διαγωνισμό; Γιατί εξαρτάται η συμμετοχή του αιτούντος το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης από το είδος της Εγγυητικής Επιστολής και όχι και από το περιεχόμενο της Αιτήσεώς του; Εξάλλου σύμφωνα με τον ορισμό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής αυτή είναι ενιαία και μία για τις αιτήσεις που αφορούν την Εθνική Κάλυψη και τις αιτήσεις που αφορούν ταυτόχρονα την Εθνική και Περιφερειακή Κάλυψη; Σημεία (α) και (β): Διευκρινίζεται ότι ο όρος τίθεται σε εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που έχει προεπιλεγεί μονάχα ένας Συμμετέχων και εφόσον αυτός ενδιαφέρεται για τη χορήγηση του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται η διαδικασία της δημοπρασίας. Δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας Συμμετέχων και ενδιαφέρεται για Δικαιώματα Χρήσης Συχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης διεξάγεται δημοπρασία. Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι Συμμετέχοντες εκ των οποίων ο ένας ενδιαφέρεται για το Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης πάλι διεξάγεται δημοπρασία. Σημείο (γ): Η συμμετοχή του Αιτούντος εξαρτάται από το περιεχόμενο της Αιτήσεώς του και από το είδος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που κατατίθεται μαζί με τον φάκελο Αίτησης Συμμετοχής. Δεδομένου ότι ο Συμμετέχων έχει προεπιλεγεί υποδηλώνει ότι η Αίτηση Συμμετοχής του Συμμετέχοντος ικανοποιεί όλους τους όρους του Τεύχους Προκήρυξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαφοροποιείται σε σχέση με το είδος των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων (Εθνικό ή Περιφερειακά) τα οποία επιθυμεί να διεκδικήσει. Εάν ένας Συμμετέχων υποβάλλει φάκελο και δηλώνει ενδιαφέρον για το Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα Δικαιώματα Χρήσης Συχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης αλλά έχει προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που καλύπτει την συμμετοχή του μόνο για Δικαιώματα Χρήσης Συχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης, οποιαδήποτε προσφορά υποβάλλει για Δικαίωμα Χρήσης Εθνικής Κάλυψης είναι άκυρη. Ερώτηση 7. Δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα ένα νομικό πρόσωπο να αιτηθεί την ταυτόχρονη χορήγηση προς αυτό τόσο του Δικαιώματος Εθνικής Κάλυψης όσο και ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης, συμπληρώνοντας μάλιστα ένα ενιαίο excel, όπως αυτό προβλέπεται στα Παραρτήματα, και εκδίδοντας μία εγγυητική επιστολή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον ειδικό τρόπο συμμετοχής στην δημοπρασία ενός τέτοιου συμμετέχοντα. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον όρο 7 παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η διαδικασία της δημοπρασίας για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης και τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης θα διεξάγεται ταυτόχρονα στον ίδιο ή διαφορετικό χώρο, καθώς επίσης και εάν οι αιτήσεις ενός συμμετέχοντα για το Δικαίωμα εθνικής κάλυψης και ένα εκ των δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης αντιμετωπίζονται ενιαία για τον σκοπό εξεύρεσης της υπέρτερης τιμής και εν τέλει του υπερθεματισμού ή αποχωρίζονται και ακολουθείται διαφορετική διαδικασία δημοπρασίας για το κάθε δικαίωμα;

5 Εφόσον η δημοπρασία για το εθνικό και τα περιφερειακά δικαιώματα είναι διακριτή αλλά διεξάγεται στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν θα ακολουθείται η σειρά κάθε Περιφέρειας όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 7.1. Εφόσον διεξάγεται σε διαφορετικό χώρο αλλά την ίδια ημέρα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν θα είναι εφικτή και με ποια διαδικασία η επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων του ίδιου αιτούντα. Η Δημοπρασία για το Δικαίωμα Εθνικής Κάλυψης και για τα Δικαιώματα Περιφερειακής Κάλυψης είναι ενιαία και διεξάγεται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Ο κάθε Συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για όποια Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (Εθνικό ή Περιφερειακά) έχει προεπιλεγεί να συμμετάσχει. Επίσης ενημερώνουμε ότι η ΕΕΤΤ θα διεξάγει ημερίδα ενημέρωσης των προεπιλεγέντων Συμμετεχόντων σχετικά με το μηχανισμό της δημοπρασίας. Ερώτηση 8. Στο Παράρτημα Α Τμήμα ΙΙ επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες αρκεί η αναφορά των στοιχείων μετόχων με ποσοστό άνω του 5% ή άλλου τυχόν ποσοστού ή αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης του Χρηματιστηρίου ότι πρόκειται περί Εισηγμένης εταιρείας; Όπως αναφέρεται και στο Τεύχος Προκήρυξης, απαιτείται αναφορά των μετόχων καθώς και του αριθμού των μετοχών που τους αντιστοιχεί εφόσον έχουν ποσοστό άνω του 5%. Ερώτηση 9. Στο Παράρτημα Α Τμήμα ΙΙ η ύπαρξη τυχόν συμφωνιών μεταξύ των μετόχων του Συμμετέχοντος σχετικά με την Διοίκηση του Συμμετέχοντος (η περιγραφή της οποίας ζητείται) ασκεί κάποια ουσιώδη επιρροή στην αξιολόγηση του φακέλου αυτού του Συμμετέχοντος κατά το στάδιο του προελέγχου και αν ναι ποια; Η ύπαρξη τυχόν τέτοιας συμφωνίας επιδρά και με ποιον τρόπο στην λειτουργία του συμμετέχοντα στην περίπτωση που αυτός ανακηρυχθεί και υπερθεματιστής και συνεπώς Αδειούχος; Σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μοναδικού δικαιούχου για όλα τα Δικαιώματα η ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας δημοσιοποιείται με κάποιο τρόπο; α) Δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή, απλά αποτελεί ενημέρωση προς την ΕΕΤΤ για το ποιος ασκεί έλεγχο στον συμμετέχοντα. β) Η ύπαρξη τυχόν συμφωνίας δεν επιδρά στην λειτουργία του συμμετέχοντα. γ) Δε γίνεται δημοσιοποίηση της ύπαρξης συμφωνίας σε περίπτωση ανακήρυξης του υπερθεματιστή. Ερώτηση 10. Στο Παράρτημα Α Τμήμα ΙΙΙ αναφορικά με την περιγραφή των τεχνικών στοιχείων και στοιχείων κόστους παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε τα ακόλουθα: Με ποιον τρόπο ελέγχεται το ειδικό περιεχόμενο των τεχνικών φακέλων; Ασκεί επιρροή η λεπτομερής αναφορά των στοιχείων του Παραρτήματος Α Τμήμα ΙΙΙ, στην

6 προεπιλογή Αιτούντος και ποια; Υφίσταται περιορισμός για τον συμμετέχοντα από το περιεχόμενο των στοιχείων του Τμήματος ΙΙΙ εάν εν τέλει ανακηρυχθεί υπερθεματιστής να τηρήσει τις προδιαγραφές που έχει υποβάλει; Παρακαλώ να απαντηθεί και σε συνάρτηση με τις ερωτήσεις μας με αριθμό 4 ανωτέρω. Ασκεί κάποια επιρροή στην αξιολόγηση και ποια η τυχόν υφιστάμενη δραστηριοποίηση και εμπειρία στην αγορά ψηφιακής ευρυεκπομπής, σε σχέση με την αναφορά που περιγράφεται στο σημείο ΙΙΙ.1 Τα στοιχεία του ΙΙΙ.1 μπορούν να μεταβληθούν μετά την κατακύρωση ελεύθερα;» Τα στοιχεία κόστους του Παραρτήματος ΣΤ όπως αυτά προβλέπεται να εισαχθούν στην αίτηση σύμφωνα με το σημείο ΙΙΙ.6 του Τμήματος ΙΙΙ, μπορούν να μεταβληθούν μετά την κατακύρωση στον αιτούντα; Ασκούν επιρροή για την διαδικασία προεπιλογής και ποια; Δεδομένου ότι σύμφωνα με την αναφορά του Παραρτήματος Ε σελίδα 12 για τον καθορισμό ΑΟΤ, τα στοιχεία του Παραρτήματος ΣΤ όλων των συμμετεχόντων λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΤΤ σε μετά την κατακύρωση στάδιο, μαζί με τις εκτιμήσεις της ΕΕΤΤ για το κόστος ενός αποδοτικού παρόχου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν και σε ποιο στάδιο μπορεί ένας συμμετέχων να λάβει γνώση των στοιχείων του Παραρτήματος ΣΤ άλλων συμμετεχόντων για τους ακόλουθους κυρίως λόγους: Απάντηση - Υποβολής ενστάσεων για προφανώς μη προσήκουσα τεχνική προσφορά - Διόρθωσης προφανών λαθών (σύμφωνα με την διαδικασία του όρου 4.3. του Τεύχους Προκήρυξης - Δικαίωμα αντιρρήσεων στο στάδιο καθορισμού της ΑΟΤ μετά την κατακύρωση. Σημείο (α) έως (δ). Στο Τεύχος Προκήρυξης, Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ προσδιορίζονται τα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τους Συμμετέχοντες. Ο συµµετέχων θα πρέπει να υποβάλλει τα εν λόγω τεχνικά στοιχεία, βάση των οποίων θα προκύπτει ότι είναι δυνατόν να καλυφθούν οι απαιτήσεις ανάπτυξης δικτύου και οι λοιπές υποχρεώσεις του Παρόχου Δικτύου όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης. Τα τεχνικά στοιχεία αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των χρονοδιαγραμμάτων είναι δεσµευτικά. Οι Συµµετέχοντες δεν υποχρεούνται να δώσουν στοιχεία πέραν των όσων είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα παραπάνω,. Σε περίπτωση που υποβληθούν στοιχεία πέραν αυτών που είναι αναγκαία, όπως ενδεικτικά λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο/κατασκευαστή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, αυτά δεν είναι δεσµευτικά. Η μη αναφορά σε υφιστάμενη δραστηριοποίηση και εμπειρία στην αγορά ψηφιακής ευρυεκπομπής δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία, ωστόσο η υπάρχουσα σχετική εμπειρία, αν και από μόνη της δεν είναι ικανή συνθήκη, αποτελεί στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του Συμμετέχοντα σχετικά με την ικανότητα διεκπεραίωσης του έργου. Μεταβολή των τεχνικών στοιχείων μετά την κατακύρωση, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον αυτές δεν συνιστούν απόκλιση από τις Υποχρεώσεις του Παρόχου δικτύου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Προκήρυξης, αλλά βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα χαρακτηριστικά του δικτύου όπως ενδεικτικά τη ραδιοκάλυψη αυτού. Είναι αυτονόητο ότι μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του δικτύου ή κατά τη διάρκεια αυτού

7 εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, ο κάτοχος του Δικαιώματος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια του Δικαιώματος. Εφόσον παρατηρηθούν τέτοιες αποκλίσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στη περιγραφή των τεχνικών στοιχείων του ΙΙΙ.1, ο κάτοχος του Δικαιώματος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις προκειμένου να ικανοποιούνται πλήρως οι όροι του Δικαιώματος. Σημείο (ε). Τα στοιχεία κόστους που θα υποβληθούν από κάθε συμμετέχοντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΣΤ είναι δεσμευτικά. Με βάση το τεχνοοικονομικό μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 τα ΑΟΤ θα οριστικοποιηθούν μετά την διαγωνιστική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα που θα καταβληθεί για την χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τα στοιχεία κόστους που έχουν υποβάλλει οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας σε συνδυασμό με αντίστοιχες εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου, τον αριθμό των προγραμμάτων καθώς και τον αιτούμενο μέσο ρυθμό μετάδοσης ανά πρόγραμμα. Το τελικό μοντέλο με βάση το οποίο προκύπτουν τα ΑΟΤ θα κοινοποιηθεί στους Υπερθεματιστές. Το τεχνοοικονομικό μοντέλο του Παραρτήματος Ε4 δύναται να αναθεωρείται και ενημερώνεται ανά διετία εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές που επηρεάζουν τα κόστη λειτουργίας. Σε περίπτωση που κάποιος υπερθεματιστής επιθυμεί να τροποποιήσει κάποιο από τα στοιχεία κόστους που υπέβαλε σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα το οποίο θα εξεταστεί από την ΕΕΤΤ προκειμένου να αποφανθεί εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και δικαιολογημένο ώστε να αποδεχτεί τυχόν τροποποιήσεις. Το ύψος των ποσών που θα υποβληθούν από κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ, δεν επηρεάζει τη διαδικασία προεπιλογής. Σημείο (στ). Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού τα στοιχεία του παραρτήματος ΣΤ που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να κοινοποιηθούν σε άλλους συμμετέχοντες για λόγους εμπιστευτικότητας. Επισημαίνεται, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ότι το ύψος των ποσών που θα υποβληθούν από κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ, δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία προεπιλογής. Τα ΑΟΤ θα οριστικοποιηθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα που θα καταβληθεί για την χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τα στοιχεία κόστους που έχουν υποβάλλει οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας σε συνδυασμό με αντίστοιχες εκτιμήσεις κόστους ενός αποδοτικού παρόχου, τον αριθμό των προγραμμάτων καθώς και τον αιτούμενο μέσο ρυθμό μετάδοσης ανά πρόγραμμα. Το τελικό μοντέλο με βάση το οποίο προκύπτουν τα ΑΟΤ θα κοινοποιηθεί στους Υπερθεματιστές. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση επί του μοντέλου με βάση το οποίο προκύπτουν τα ΑΟΤ. Ερώτηση 11. Στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙV, σημείο ΙV.1, σελ. 5 τα στοιχεία υπό (α) και (γ) ισχύουν σωρευτικά ή αρκεί η προσκόμιση των υπό (α) στοιχείων; Εάν δεν προσκομιστούν υπό (γ) άλλα ισοδύναμα στοιχεία λόγω προσκόμισης των υπό α και β παύει να τεκμαίρεται η επάρκεια χρηματοοικονομικών πόρων σύμφωνα με τον όρο (ii) του Τεύχους Προκήρυξης (σελ. 17). Αρκεί η προσκόμιση των υπό (α) στοιχείων.

8 Ερώτηση 12. Στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ, σημείο ΙΙΙ.4 στην σελίδα 13, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν συμμετέχων που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για το ένα Δικαίωμα Εθνικής και οποιονδήποτε αριθμό Δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης, υποχρεούται και πάλι να συμπληρώσει το excel για όλες τις διαθέσιμες περιφέρειες, σύμφωνα με το σημείο β, ενώ για τις περιφέρειες στις οποίες επιθυμεί συμμετοχή πρέπει να συμπληρώσει άλλο excel, ή εάν θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα excel για τα δικαιώματα της επιλογής του και ένα ακόμη για όλες τις περιφέρειες; Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη για την απάντησή σας στην παρούσα ερώτηση και τις ερωτήσεις μας υπό σημείο 6 ανωτέρω. Συμμετέχων που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για το ένα Δικαίωμα Εθνικής και οποιονδήποτε αριθμό Δικαιωμάτων Περιφερειακής Κάλυψης θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ συμπληρωμένα τα εξής: 1. ένα αρχείο excel αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (θα συμπληρωθεί μόνο το φύλλο «MODEL ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟ») 2. ένα αρχείο excel αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τόσο εθνικής εμβέλειας όσο και περιφερειακής κάλυψης για όλες τις διαθέσιμες περιφέρειες. 3. ένα αρχείο excel αναφορικά με τα κόστη που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης μόνο για τις περιφέρειες που ενδιαφέρεται. Ερώτηση 13. Τι επιρροή ασκεί το ειδικό περιεχόμενο των excel στην διαδικασία προεπιλογής του συμμετέχοντα ή στην μετέπειτα δραστηριοποίηση του υπερθεματιστή και ποια η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων αυτών σε μεταγενέστερο στάδιο; Στο βαθμό που ασκεί επιρροή στην αξιολόγηση της συμμετοχής ή στην μετέπειτα λειτουργία του συμμετέχοντα ως υπερθεματιστή και άρα αδειούχου, θα μπορούσαμε για την αποφυγή λάθους να έχουμε συμπληρωμένα από την αρχή σας σε σχέδιο τα excel; Αν ασκεί επιρροή για τον καθορισμό της ΑΟΤ και την επιλογή της αδειούχου ποια η μεθοδολογία βαθμολόγησης μεταξύ Capex, Opex και του φάσματος; Το ερώτημα 13 καλύπτεται από τις απαντήσεις που παραθέτει η ΕΕΤΤ στο ερώτημα 10. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι στο Παράρτημα Α, Τμήμα ΙΙΙ, Ενότητα ΙΙΙ.4 (σελ 13-18) παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των excel αρχείων. Ερώτηση 14. Αναφορικά με την απόδειξη της αξιοπιστίας του αιτούντος (όρος ΙV.2 Παραρτήματος Α): Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε κατά πόσο είναι αποδεκτή για τη συμμετοχή στην υπό κρίση δημοπρασία η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο του συγκεκριμένου όρου, αντί της προσκόμισης των αιτούμενων πιστοποιητικών, η έκδοση των οποίων ως γνωστόν είναι χρονοβόρα.

9 Απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο Τεύχος Προκήρυξης και δεν αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων. Ερώτηση 15. Στο Παράρτημα Ε, άρθρο 2, σημείο 1, iii, σελ. 5 παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν στο πεδίο των χορηγούμενων δικαιωμάτων, με την ένδειξη «ραδιοφώνου.», νοείται η μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τερματικές συσκευές τηλεόρασης ή η μεταφορά ραδιοφωνικών προγραμμάτων επί των χορηγούμενων διαύλων για τον σκοπό της δικτύωσης ή άλλως πως η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 του ν. 3592/2007 (όπως τροποποιημένο ισχύει) λειτουργία επίγειων ψηφιακών ραδιοφώνων για την λειτουργία των οποίων δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη σε αυτό ΚΥΑ. Η παροχή υπηρεσιών ραδιοφώνου που αναφέρεται στο Παράρτημα Ε, άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο iii αφορά σε ενσωμάτωση προγραμμάτων ραδιοφώνου στο περιεχόμενο που πολυπλέκεται και μεταδίδεται από το δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και λαμβάνεται από τις τερματικές συσκευές τηλεόρασης. Ερώτηση 16. Στο Παράρτημα Ε, άρθρο 5, παρ. 4 γιατί υπάρχει η έμφαση στο τέλος της παραγράφου «εφόσον κάνουν αναμετάδοση του επίγειου ψηφιακού σήματος»; Θα υπήρχε δυνατότητα να αναμεταδίδουν κάτι διαφορετικό οι Σταθμοί Συμπληρωματικής Κάλυψης, το οποίο χρήζει περιορισμού ή αποκλεισμού για τους σκοπούς χορήγησης της άδειας; Η προσθήκη της φράσης «εφόσον κάνουν αναμετάδοση του επίγειου ψηφιακού σήματος» έγινε για να διαχωρίσει το είδος του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης (gapfiller) εννοώντας ότι εφόσον πρόκειται για απλό αναμεταδότη (re-transmitter) των σημάτων της ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να υπάρχει επαρκής απομόνωση μεταξύ της κεραίας λήψης και της κεραίας εκπομπής του Σταθμού (βλ. ETSI TR , παρ. 5.4). Σε αντίθεση με ένα Σταθμό Συμπληρωματικής Κάλυψης που δεν κάνει απλή αναμετάδοση αλλά λαμβάνει τα δεδομένα μέσω άλλου δικτύου και λειτουργεί συγχρονισμένα σε δίκτυο SFN, στους διαύλους που προβλέπει το αντίστοιχο Δικαίωμα. Ερώτηση 17. Στο Παράρτημα Ε, αρ. 6, παρ. 2, σελ. 8 στην περίπτωση που οι ΟΤΑ αναλάβουν τα προβλεπόμενα κόστη για την λειτουργία των Σταθμών Συπληρωματικής Κάλυψης, με ποια διαδικασία θα αδειοδοτούνται οι εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι η χρήση της συχνότητας ανήκει στον αδειοδοτημένο πάροχο; Θα υπάρξει ειδική ρύθμιση με αντίστοιχο κανονισμό της ΕΕΤΤ για την ουσιαστική εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης του αδειοδοτημένου παρόχου δικτύου; Όπως ρητά αναφέρεται στο Τεύχος Προκήρυξης «Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπεύθυνος για την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και χρήση των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης είναι ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.» Είναι σαφές ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρέωση λήψης όλων των διοικητικών εγκρίσεων και αδειών που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και λειτουργία του Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης, βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον κάτοχο του δικαιώματος οποίος πρέπει να λάβει άδεια κατασκευής κεραίας ή να φιλοξενηθεί σε άλλη αδειοδοτημένη κατασκευή κεραίας.

10 Ερώτηση 18. Στο Παράρτημα Ε, αρ. 6, παρ. 4, σελ. 8 παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πως θα εξασφαλιστεί η λειτουργία και των λοιπών σημείων μετάβασης που προβλέπονται στην ΚΥΑ 21161/2008 σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν διαθέτει ήδη υποδομή στα λοιπά σημεία αλλά υφιστάμενος πάροχος περιεχομένου ήδη μεταδίδει πρόγραμμα στα σημεία αυτά; Ποια η μέριμνα που θα λάβει η ΕΕΤΤ για την διασφάλιση της συνέχισης υπηρεσίας όλων των παρόχων περιεχομένου, περιλαμβανομένων και των συνδρομητικών που δεν διαθέτουν καμία αναλογική μετάδοση; Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποιες οι υποχρεώσεις αδειούχου για την αδιάλειπτη μετάδοση περιεχομένου εντός της προθεσμίας των 91 ημερών και με ποια διαδικασία εάν δεν διαθέτει υποδομή για την εξυπηρέτηση του συνόλου του μεταδιδόμενου κατά την έναρξη ισχύος της αδείας περιεχομένου; Στα σημεία εκπομπής που προβλέπονται στην ΚΥΑ 21161/2008 και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, άρθρο 6, παρ. 4, τα τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται κατά την ημερομηνία χορήγησης των Δικαιωμάτων εξακολουθούν να μεταδίδονται από τους Παρόχους Δικτύου που τα μετέδιδαν τη δεδομένη χρονική στιγμή μέχρι την παύση των αναλογικών εκπομπών βάση του σχετικού χρονοδιαγράμματος (ΚΥΑ 41167/1375/2013, όπως εκάστοτε ισχύει). Ο Κάτοχος των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων οφείλει εντός ενενήντα μία (91) ημερών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων να έχει αναπτύξει δίκτυο, στα κέντρα εκπομπής που προβλέπονται στην παρ. 4, αρ. 6, Παράρτημα Ε, χρησιμοποιώντας τους διαύλους που ορίζονται στην ΚΥΑ 21161/ μέχρι την παύση των αναλογικών εκπομπών, ώστε μετά την πάροδο των 91 ημερών να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει αιτήματα μετάδοσης περιεχομένου από τα εν λόγω κέντρα εκπομπής. Κατά τα λοιπά ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα παύσης των αναλογικών εκπομπών (ΚΥΑ 41167/1375 όπως εκάστοτε ισχύει). Ερώτηση 19. Σε συνδυασμό με την ερώτηση 18, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πως προβλέπεται να οριστεί νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε σχέση με την ΚΥΑ 41167, όπως ισχύει; Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Απάντηση της Ερώτησης 18. Ερώτηση 20. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του παραρτήματος Ε ο πάροχος έχει δικαίωμα να ολοκληρώσει το δίκτυο 6 μήνες μετά την οριστική παύση των αναλογικών εκπομπών. Δύναται δηλαδή να μην εκπληρώνει την υποχρέωση εθνικής κάλυψης, ((95%) ή την υποχρέωση διεθνούς συντονισμού συνολικά για όλες τις συχνότητες) αρκετό καιρό μετά την διακοπή μετάδοσης του προγράμματος περιεχομένου σε κάποιες περιοχές. Δεδομένου δε ότι σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Ε αλλά και τον νόμο οι πάροχοι περιεχομένου έχουν υποχρέωση (και αντίστοιχα δικαίωμα) αδιάλειπτης μετάδοσης του περιεχομένου τους στην Επικράτεια, η οποία μπορεί να επιβληθεί και από το ΕΣΡ και τα πολιτικά δικαστήρια στον υπόχρεο πάροχο, τι προστασία θα χορηγηθεί στον πάροχο δικτύου για τυχόν μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των παρόχων περιεχομένου στην περίπτωση αυτή; Πως συνδέεται αυτό το δικαίωμα με την αντίστροφη υποχρέωση της πρώτης περιόδου του ίδιου άρθρου; στους παρόχους περιεχομένου που μεταδίδουν αναλογικά το πρόγραμμά τους

11 και τι υποχρεώσεις για την αδιάλειπτη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών βαρύνουν τον πάροχο δικτύου στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί μεν το δίκτυο (αφού σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 6 ο πάροχος; Στην περίπτωση που ο πάροχος μέχρι την λήξη του εξαμήνου μετά την παύση της αναλογικής εκπομπής χρησιμοποιεί μειωμένο αριθμό πολυπλεκτών, θα ακολουθήσει άλλη χρέωση προς τους παρόχος περιεχομένου; Πως υπολογίζεται η κλιμακωτή τοποθέτηση επενδύσεων κεφαλαίων capex και λειτουργικών εξόδων opex; Θα υπάρχει κλιμάκωση και αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο; Σε περίπτωση που ο πάροχος αναπτύξει δίκτυο Απάντηση Ο κάτοχος των δικαιωμάτων έχει υποχρέωση στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος και μέχρι την οριστική παύση των αναλογικών εκπομπών να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει στο σύνολο των κέντρων εκπομπής αριθμό πολυπλεκτών, ώστε να καλύψει τουλάχιστον τις ανάγκες των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση σύναψης σύμβασης, παρέχοντας την κάλυψη που προσδιορίζεται στους όρους του Δικαιώματος. Το χρονικό πλαίσιο των έξι (6) μηνών παρέχει στο κάτοχο των δικαιωμάτων τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσει εξαρχής το σύνολο των ραδιοδιαύλων που προβλέπει το Δικαίωμα, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση χωρητικότητας από τους παρόχους περιεχομένου. Επομένως, δεν είναι δυνατόν κάποιος πάροχος περιεχομένου, που πληροί τα κριτήρια νομιμότητας, να μην εξυπηρετηθεί από τους Παρόχους Δικτύου στους οποίους θα έχει υποβάλει αίτηση σύναψης σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του δικτύου πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στους όρους του Δικαιώματος. Το μοντέλο θα λάβει υπόψη και θα ενσωματώσει (προσδιορίζοντας το ύψος capex και του opex για κάθε έτος) την πιθανή χρήση μειωμένου αριθμού πολυπλεκτών μέχρι την λήξη του εξαμήνου μετά την παύση της αναλογικής εκπομπής. Η ΕΕΤΤ, με βάση τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεση της, θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της ΑΟΤ για το χρονικό διάστημα της χρήσης μειωμένου αριθμού πολυπλεκτών στην περίπτωση που κριθεί ότι απαιτείται τέτοιου είδους αναπροσαρμογή. Ερώτηση 21. Σε συνέχεια με την ανωτέρω ερώτηση: Θα υπάρχει πιθανή παράταση για την παύση της αναλογικής εκπομπής και με την ευθύνη ή αρμοδιότητα ποίου; Ισχύει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα και οποιαδήποτε τροποποίησή του αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ερώτηση 22. Με ποιο κανονισμό θα μεταφερθούν τα προγράμματα που έχουν συνάψει σύμβαση με τον πάροχο. Θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε συνολικά δύο πολυπλέκτες και οι επόμενοι να υλοποιηθούν μετά τη λήξη εκπομπής αναλογικού σήματος; Οι συμβάσεις μεταξύ παρόχων δικτύου και παρόχων περιεχομένου διέπονται από τους όρους που περιέχονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης και το δικαίωμα του παρόχου δικτύου καθώς και στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Eφόσον οι Πάροχοι Δικτύου ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα σύναψης σύμβασης Παρόχων Περιεχομένου με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD)

12 μπορούν να χρησιμοποιούν λιγότερους από το σύνολο των χορηγηθέντων σε αυτούς ραδιοδιαύλους, μέχρι την παρέλευση ενός εξαμήνου από την οριστική παύση των αναλογικών εκπομπών. Μετά την παρέλευση του εν λόγω εξαμήνου οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του δικτύου για το σύνολο των ραδιοδιαύλων που του έχουν χορηγηθεί. Ερώτηση 23. Στο Παράρτημα Ε, αρ. 8, παρ. 6, σελ. 10 όπου προβλέπεται η μη διακριτική μεταχείριση παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου με όρους όμοιους με συνδεδεμένα με τον πάροχο μέρη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν πρόκειται να επιβληθούν και άλλου είδους, ειδικές υποχρεώσεις στον πάροχο δικτύου εθνικής κάλυψης, δεδομένου ότι σκοπείται η χορήγηση ενός μοναδικού Δικαιώματος Εθνικής Κάλυψης. Οι υποχρεώσεις είναι αυτές που αναφέρονται στον Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν προβλέπεται να επιβληθούν ειδικές υποχρεώσεις. Ερώτηση 24. Στο Παράρτημα Ε, άρθρο 9, σελ. 11 με τη νέα διατύπωση που έχει εισαχθεί στην προκήρυξη (έναντι του μοντέλου που υπήρχε στην διαβούλευση) ορίζεται το κοστοστρεφές μοντέλο με διαφορετικό παρονομαστή (το οριζόμενο ως C: συνολική χωρητικότητα που κάνουν χρήση τα προγράμματα στο σύνολο των πολυπλεκτών). Δεδομένης της ευρείας διατύπωσης του ανωτέρω ορισμού παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: Η συνολική χωρητικότητα ( C ) θα επιμερίζεται στους εκάστοτε μεταδίδοντες περιεχόμενο παρόχους προγράμματος ανεξαρτήτως του εύρους που καταλαμβάνουν; Πιο συγκεκριμένα ο παρανομαστής C και ο ορισμός που δίνεται για τη χρήση που κάνουν τα μεταδιδόμενα προγράμματα στο σύνολο της χωρητικότητας πως επιμερίζεται στα δέκα σημερινά προγράμματα εθνικής εμβέλειας; Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε επιπλέον και λαμβάνοντας υπόψη την απάντησή σας επί του ανωτέρω, πως επιδρά στο μοντέλο η κατάληψη χωρητικότητας χωρίς να μεταδίδεται πρόγραμμα π.χ. Alter; Ποια η σχέση με το τουλάχιστον 3 mbps που ορίζεται ως ελάχιστο όριο B/W για τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας; Ποια η σχέση με τον τρόπο διαμόρφωσης του διαύλου και τον πίνακα διαθέσιμων ρυθμών μετάδοσης στη σελίδα 25 Παράρτημα Ε2 πίνακας 1? Απάντηση Ο παράγοντας C ισούται με τη Συνολική χωρητικότητα που προκύπτει ως άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα στο σύνολο των πολυπλεκτών. Για παράδειγμα εάν υφίστανται 12 μεταδιδόμενα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν μέσους ρυθμούς μετάδοσης σε Mbps σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, ο παράγοντας C που θα αποτελέσει τον παρανομαστή ισούται με 61. Μέσος ρυθμός μετάδοσης σε Mbps Πρόγραμμα 1 6

13 Πρόγραμμα 2 3 Πρόγραμμα 3 4 Πρόγραμμα 4 5 Πρόγραμμα 5 4 Πρόγραμμα 6 5 Πρόγραμμα 7 5 Πρόγραμμα 8 6 Πρόγραμμα 9 6 Πρόγραμμα 10 5 Πρόγραμμα 11 6 Πρόγραμμα 12 6 Σύνολο (=C) 61 Συνεπώς σε σχέση με τα ερωτήματα: (α) η συνολική χωρητικότητα (C) δεν επιμερίζεται, αλλά προκύπτει ως άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης κάθε προγράμματος. (β) Τα μη μεταδιδόμενα κανάλια δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής χωρητικότητας (C). (γ) Η απαίτηση για μέσο ρυθμό μετάδοσης τουλάχιστον 3 Mbps για τους τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας Απλής Ευκρινείας (Standard Definition) συνεπάγεται ότι ο μέσος ρυθμός μετάδοσης κάθε προγράμματος (που θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του C σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ανωτέρω) του δεν δύναται να είναι μικρότερος του 3 Mbps. Ερώτηση 25. Στη τιμή χρέωσης των περιφερειακών που είναι σε μέρος δύο allotment πως υπολογίζεται η πληθυσμιακή κάλυψη του κέντρου συγκάλυψης η εκπομπή σε μέρος του allotment. AOT ΠΕΡΙΦ = 34 i= 1 C i Κ Α Λ Π Π λ η θ υ σ µ ός i σε ευρώ ανά Mbps ανά κάτοικο Όπου C i : Συνολική χωρητικότητα ανά Περιοχή Απονομής (allotment) της Περιφέρειας που προκύπτει ως το άθροισμα των μέσων ρυθμών μετάδοσης σε Mbps που κάνουν χρήση τα μεταδιδόμενα προγράμματα ανά Περιοχή Απονομής Απάντηση Οι πάροχοι δικτύου περιφερειακής εμβέλειας που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό δεν θα δύνανται να αναπτύξουν δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής μόνο για τμήμα ενός allotment. Η πληθυσμιακή κάλυψη ανά allotment φαίνεται στο Παράρτημα Ε.4 του τεύχους προκήρυξης. Ερώτηση 26. Στο άρθρο 10 παρ. 2, σημείο 2.1. γίνεται χρήση του όρου «Μετάβαση» με κεφαλαίο. Ο όρος αυτός δεν υπάρχει στους ορισμούς. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι

14 σηματοδοτείται με τον όρο αυτό στην συγκεκριμένη διάταξη. Ποια νοείται ως μετάβαση, ώστε να έχει νόημα και η ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τον όρο αυτό; Ο όρος Μετάβαση δεν χρήζει ορισμού. Στη συγκεκριμένη παράγραφο εννοείται η ημερομηνία οριστικής παύσης αναλογικών εκπομπών και μετάβασης στην ψηφιακή εκπομπή. Ερώτηση 27. Στο Παράρτημα Ε2, σελίδα 25 εισάγεται ο Πίνακας 1, με «τους διαθέσιμους ρυθμούς μετάδοσης», ο οποίος ανακόλουθα τιτλοφορείται «Πίνακας 1: Διαθέσιμος Ρυθμός Μετάδοσης για 64 QAM και ¾ FEC» Στο μέσο αυτού του πίνακα υπάρχει η σημείωση «Ενδεικτικό». Δεδομένων των ανωτέρω αντιφατικών στοιχείων παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: - Η επιλογή μεταξύ διαφορετικών τιμών διαμόρφωσης, μεταβάλει το κόστος στο excel που συνοδεύει την αίτηση. Για σκοπούς ομοιόμορφης παρουσίασης του κόστους (σε περίπτωση που γίνεται και ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων του excel στα πλαίσια προεπιλογής, σύμφωνα με την ανωτέρω ερώτησή μας), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο excel η ενδεικτική τιμή ως προαπαιτούμενη. - Με ποια κριτήρια και με ποια διαδικασία (γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ ή άλλη) μπορεί ο πάροχος να κινείται μεταξύ των διαφορετικών διαθέσιμων ρυθμών μετάδοσης; - Μπορεί η ΕΕΤΤ να ζητήσει την χρήση συγκεκριμένου ρυθμού και υπό ποιες προϋποθέσεις; Τα χαρακτηριστικά του δικτύου βασίζονται στις προβλέψεις του χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800). Βάσει του Άρθρου 4 της εν λόγω ΚΥΑ, ο χάρτης υλοποιήθηκε σύμφωνα με συστημικές παραμέτρους σχεδίασης διαμόρφωση 64 QAM, κωδικοποίηση 3/4 και διάστημα φύλαξης (Guard Interval Gl) τουλάχιστον 1/8, για λήψη από σταθερή θέση. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που προσδιορίζονται στα Παράρτημα Δ και Ε του τεύχους προκήρυξης δεν παραβιάζονται, ο πάροχος μπορεί να επιλέγει ελεύθερα την τεχνολογία ανάπτυξης των δικτύων του, ενώ στα πλαίσια αυτά η χρήση συγκεκριμένου ρυθμού μετάδοσης αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στον πάροχο του δικτύου και τους πελάτες του, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση της ΕΕΤΤ. - Μπορεί πάροχος περιεχομένου να αιτηθεί την χρήση διαφορετικού ρυθμού στην περίπτωση που το B/W επαρκεί ή η κάλυψη υστερεί και με ποια διαδικασία; Ισχύουν τα ανωτέρω, υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια εντός των οποίων ο πάροχος μπορεί να κινηθεί. - Πως ελέγχεται η βέλτιστη χρήση του ρυθμού μετάδοσης για τους σκοπούς καθορισμού του ΑΟΤ; Μπορεί η ΕΕΤΤ να καθορίσει στο μοντέλο του αποδοτικού παρόχου άλλο ρυθμό από τον χρησιμοποιούμενο και να καθορίσει διαφορετικά την ανώτατη τιμή χρέωσης σε συνδυασμό με την ερώτηση μας αριθμό 24; Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Ερώτηση 24. Ερώτηση 28. Στο Παράρτημα Ε3, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε γιατί στον πίνακα τα συνδρομητικά προγράμματα εμφανίζονται να ακολουθούν τα περιφερειακά, ενώ στην διατύπωση του κειμένου κάτω από τον πίνακα αναφέρεται ρητά ότι τα περιφερειακά έπονται της εθνικής κάλυψης;

15 Ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος Ε3 αφορά την κατηγοριοποίηση προγραμμάτων περιεχομένου ενώ το κείμενο που ακολουθεί τον Πίνακα 1 αναφέρεται στην προτεραιότητα μεταξύ των παρόχων δικτύου: Δημόσια Τηλεόραση, Πάροχος Εθνικής Κάλυψης, Πάροχος Περιφερειακής Κάλυψης. Ερώτηση 29. Στο Παράρτημα Ε4, σημείο 1.2. παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης που αναφέρονται στον πίνακα στην στήλη Γενικές Δαπάνες (CAPEX) αφορούν μόνο εταιρείες νεοϊδρυθείσες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ή οποιαδήποτε εταιρεία αδιακρίτως; Τα έξοδα αυτά έχουν χρονικό ορίζοντα πχ 5ετία; Περιλαμβάνουν έξοδα μετάβασης για την ΚΥΑ21161 και τις ενέργειες που έγιναν γύρω ή και πριν από αυτή και για ποιο χρονικό διάστημα; Απάντηση Τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως εμπεριέχουν έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού των οικονομικών μονάδων εταιρικής μορφής, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως. Τέτοιου τύπου έξοδα που δημιουργούνται μεταγενέστερα (δηλαδή μετά την έναρξη της παραγωγικής δράσεως) για την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως». Συνεπώς, για την περίπτωση μηνεοϊδρυθέντων εταιρειών τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως περιλαμβάνουν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν λόγω της κατακύρωσης του διαγωνισμού και σχετίζονται με την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. Ερώτηση 30. Στη Σελίδα 37 παράρτημα Ε4, Παράγραφος 1.5 αναφέρεται σε «άθροισμα των ετήσιων λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων αποσβέσεων, και του αντίστοιχου κόστους κεφαλαίου, δίνει το συνολικό ετήσιο κόστος του παρόχου εθνικού δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.» Να διευκρινιστεί αν η παράγραφός στον υπολογισμό περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες (1.3), κόστος κεφαλαίου (1.5), αλλά και ετήσιες αποσβέσεις κατά τα λογιστικά πρότυπα. Για ποιο λόγο συνυπάρχουν στον ίδιο υπολογισμό και το κόστος και η απόσβεση όταν συνήθως υπάρχει ή το ένα ή το άλλο; Απάντηση Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τις ετήσιες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων της εταιρείας. Για τον προσδιορισμό των ρυθμιζόμενων τιμών, πέρα από το κόστος που προκύπτει ως άθροισμα των λειτουργικών δαπανών, προβλέπεται και κάποια απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (ήτοι το κόστος κεφαλαίου). Η εν λόγω προσέγγιση προσδιορισμού ρυθμιζόμενων τιμών ακολουθείται και σε άλλες περιπτώσεις που έχει επιβληθεί από την ΕΕΤΤ ρύθμιση τιμών (π.χ. ΟΤΕ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας).

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S 179-293762 Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 1. Το παράδειγμα της επισκόπησης τύπου και των αποκομμάτων τύπου θα περιέχει αποκόμματα τύπου μονάχα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Έργο: Διαγωνισμός: Φάση: Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ομάδας των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Νέας Επιδαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ».

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». Ερώτημα 1 ο Δεδομένου ότι για την εγκατάσταση του παραπάνω δικτύου απαιτείται αδειοδότηση από τους αρμόδιους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνα, 6/10/2016 Α.Π. 278

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνα, 6/10/2016 Α.Π. 278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνα, 6/10/2016 Α.Π. 278 Θέμα: Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Η Digea, σύμφωνα με την υπ αρ. 707/2/13-02-2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Ημερίδα Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-4-2010 ΑΠ. 562/030 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» 23 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. 00057 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 Ερώτηση 1η: «Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α Ε-BUSINESS FORUM ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HΛΕΚΤΡΑ PALACE - AΘΗΝΑ 13.11.2008 Αλέξανδρος Οικονόµου ιδάκτωρ Νοµικής - ικηγόρος Ειδικός Επιστήµονας ΕΣΡ economou@age-law.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Α.Π. 1225-22/7/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) και τα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 Α/Α Ανάρτηση ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 22/7/2016 2 22/7/2016 3 22/7/2016 4 22/7/2016 5 22/7/2016 6 22/7/2016 7 22/7/2016 Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γενικά θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών έργων

Οδηγός Προμηθειών έργων Οδηγός Προμηθειών έργων 1. Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών προσδιορίζει τη διαδικασία προμηθειών που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να αποκτηθούν τα είδη και οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα