ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η 1 / Για την πλήρωση, κατόπιν διαγωνισμού, σαράντα τριών (43) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση σαράντα τριών (43) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού αποκλειστικά για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Λογιστικής Λογιστικής Ελεγκτικής ς Στατιστικής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορικής Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα. 2. Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο Πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού. 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας Άριστη γνώση χειρισμού MS Office 1. Επιθυμητή η επαγγελματική εμπειρία στο εργασιακό αντικείμενο της θέσης. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, αναλυτική σκέψη, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, συνεργάσιμη συμπεριφορά και υπευθυνότητα. ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, ως εξής: Α. Γραπτή Εξέταση Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε 1 ή σε 2 ή σε 3 γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1. Η εξεταστέα ύλη, ανά γνωστικό αντικείμενο, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 2 της παρούσας προκήρυξης. Εξεταστική Επιτροπή Στην Εξεταστική Επιτροπή του γραπτού διαγωνισμού θα μετέχουν καθηγητές ΑΕΙ ειδικευμένοι στα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, οι οποίοι δεν ανήκουν στο διοικητικό ή στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα../. 1 Το απαιτούμενο πιστοποιητικό απόδειξης της Άριστης γνώσης τόσο της Αγγλικής γλώσσας, όσο και του χειρισμού MS Office αναφέρεται στην παράγραφο VI (σελ. 4) της παρούσας Προκήρυξης.

2 Βαθμολόγηση Γραπτής Εξέτασης Κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο (Παράρτημα 1) βαθμολογείται με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι στο γνωστικό αντικείμενο (1) λάβουν τουλάχιστον το βαθμό δώδεκα (12) και μέσο όρο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία θα εξεταστούν ανά Κωδικό Θέσης, βαθμό τουλάχιστον δέκα (10). Ο βαθμός γραπτής εξέτασης υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές βαρύτητας 60% για το γνωστικό αντικείμενο (1) και 40% για το γνωστικό αντικείμενο (2). Όπου απαιτείται η εξέταση σε τρία (3) γνωστικά αντικείμενα, ο βαθμός επιτυχίας υπολογίζεται με βάση τις σταθμίσεις 60% για το γνωστικό αντικείμενο (1) και 20% για καθένα από τα γνωστικά αντικείμενα (2) και (3). Μετά τη γραπτή εξέταση και τη βαθμολόγηση των γραπτών, πίνακας ο οποίος θα περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά, τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης ανά Κωδικό Θέσης (Παράρτημα 1), θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (στη διεύθυνση και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας (Σταδίου 14). Β. Προφορική Εξέταση Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα θα κληθούν σε προφορική εξέταση. Εξεταστική Επιτροπή Στην Εξεταστική Επιτροπή της προφορικής εξέτασης θα μετέχουν εκτός των καθηγητών ΑΕΙ και ανώτατα στελέχη της Τράπεζας. Κατά την προφορική εξέταση θα αξιολογηθούν, η προσωπικότητα, οι πιστοποιημένες πρόσθετες γνώσεις, η τυχόν σχετική επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων, καθώς και η προσδοκώμενη διάρκεια της σχέσης τους με την Τράπεζα. Βαθμολόγηση Προφορικής Εξέτασης Η προφορική εξέταση βαθμολογείται με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επιτυχόντες στην προφορική εξέταση θεωρούνται όσοι λάβουν τουλάχιστον το βαθμό δέκα (10). Γ. Συνολική Βαθμολόγηση Ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων θα καθοριστεί από το άθροισμα των βαθμών της γραπτής και της προφορικής εξέτασης με βάση τις σταθμίσεις 70% για τη γραπτή εξέταση και 30% για την προφορική εξέταση. Δ. Πίνακας Διοριστέων Μετά την ολοκλήρωση και της προφορικής εξέτασης, θα καταρτισθεί Πίνακας Διοριστέων, κατά σειρά επιτυχίας, ανά Κωδικό Θέσης (Παράρτημα 1) και μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (στην ανωτέρω διεύθυνση) και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας (Σταδίου 14). Ε. Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής των Εξετάσεων Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα, σε τόπο και χρόνο που θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (στην ανωτέρω διεύθυνση) και στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας (Σταδίου 14)

3 III. ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Συμμετοχής. Η Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερες από μία θέσεις, αναγράφοντας τον Κωδικό Θέσης στην αντίστοιχη σειρά προτίμησης, εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές. Οι Αιτήσεις - Δηλώσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008 μέχρι και Πέμπτη, 31 Ιουλίου Το εμπρόθεσμο της Αίτησης - Δήλωσης Συμμετοχής κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής ή την απόδειξη παραλαβής της εταιρείας ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αποστολής δεν είναι ευανάγνωστη στη σφραγίδα του ταχυδρομείου, θεωρείται ότι η αίτηση παραδόθηκε εμπρόθεσμα μόνο εφόσον έχει παραληφθεί από την Τράπεζα εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα ή που θα υποβληθούν εκτός του ως άνω αναφερομένου χρονικού διαστήματος δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση, είτε μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (συστημένη επιστολή), είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, σε φάκελο με την ένδειξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 2008 : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γραφείο 241, 2 ος όροφος) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΙV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να επισυνάπτονται απαραίτητα στην Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής: Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Πρόσφατη φωτογραφία, η οποία θα επικολληθεί στην Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα). Αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

4 V. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται προσηκόντως. 2. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί. 3. Οι υποψήφιοι πρέπει: να μην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, εγκλήματα κατά των ηθών ή περί το νόμισμα και εμπορία ναρκωτικών, να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, να μην έχουν, λόγω καταδίκης, για οποιαδήποτε αδίκημα, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. VI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακού τίτλου και πτυχίου ΑΕΙ) και προκειμένου περί ξένων τίτλων σπουδών επίσημες μεταφράσεις τους. 2. Πράξη αναγνώρισης των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών εξωτερικού. 3. Τίτλο σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή άλλο αναγνωρισμένο αντίστοιχο πτυχίο (για την απόδειξη της Άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ), ή άλλο αρμόδιο φορέα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τίτλους σπουδών, βασικούς ή και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (για την απόδειξη της Άριστης γνώσης χειρισμού MS Office) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, σε περίπτωση που υπάρχει επαγγελματική εμπειρία. 6. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους, ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ πριν από τρεις (3) μήνες. 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του τόπου γέννησής τους, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ πριν από τρεις (3) μήνες. 8. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α (για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια, αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί. 9. Υπεύθυνη δήλωση που θα επιτρέπει στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων. 1 Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 50/ Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 44/

5 Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους επιτυχόντες την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, κατά την κρίση της και να ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους και την καταλληλότητά τους για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψή τους. VΙΙ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν με διετή σύμβαση εργασίας, που είναι δυνατόν να παραταθεί επί ένα (1) ακόμη έτος. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εφόσον η υπηρεσία των προσληφθέντων κριθεί ως ευδόκιμη, θα διορισθούν από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας τους, ως εξής: Οι κάτοχοι M.Α. ή M.Sc. στο βαθμό του Υπολογιστή Α με προσμέτρηση ενός (1) πλασματικού έτους και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιμάκιο του Κυρίου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου, Οι κάτοχοι Ph.D. στο βαθμό του Υπολογιστή Α με προσμέτρηση τριών (3) πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 12ο κλιμάκιο του Κυρίου Προσωπικού του Ενιαίου Μισθολογίου. Στους ανωτέρω διοριζόμενους δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κανονισμών της Τράπεζας για προσμέτρηση πλασματικού χρόνου υπηρεσίας λόγω πτυχίων, δεδομένου ότι θα έχουν τύχει προσμέτρησης πλασματικού χρόνου λόγω των τίτλων σπουδών τους κατά το διορισμό τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω. Ο υποψήφιος που θα υποβάλει Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής με ανακριβή στοιχεία ή χωρίς να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή δεν θα προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα προσληφθεί στην Τράπεζα, έστω και αν έχει κριθεί επιτυχών. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: , και Από τη Διεύθυνση Διοικητικού - Αθήνα, 11 Ιουνίου

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κωδικός Θέσης Ειδίκευση Θέσης Αριθμός Θέσεων Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα Γνωστικό Αντικείμενο (1) Γνωστικό Αντικείμενο (2) Γνωστικό Αντικείμενο (3) Α/1 Κοστολόγηση και τραπεζική λογιστική 2 Λογιστική Λογιστική Οικονομική Ανάλυση Α/2 Εσωτερικός έλεγχος 2 Λογιστική ή Λογιστική Ελεγκτική Α/3 Λογιστική - ελεγκτική 1 Λογιστική και Ελεγκτική Λογιστική και Ελεγκτική Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Β/1 Ανάλυση εποπτικών στοιχείων Έλεγχος πιστωτικών ιδρυμάτων και νομιμοποίησης εσόδων Έλεγχος διαδικασιών υποστήριξης εργασιών Treasury 12 Διοίκηση Λογιστική και Ελεγκτική Β/2 Ανάλυση τραπεζικών κινδύνων Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 3 Διοίκηση Στατιστική Β/3 Διαχείριση ρευστότητας Ανάλυση κινδύνων ανάλυση Ανάλυση αγορών συναλλάγματος 5 Διοίκηση Οικονομική Ανάλυση Β/4 στατιστική ανάλυση 6 Διοίκηση Στατιστική Οικονομική Ανάλυση Γ/1 Δημοσιονομική λογιστική Συστήματα πληρωμών Στατιστική ανάλυση και δειγματοληψία Διαχείριση και ανάλυση χρηματικού 8 Στατιστική Στατιστική Οικονομική Ανάλυση Δ/1 Έλεγχος και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων 1 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Δ/2 Δ/3 Επιθεώρηση πληροφοριακών συστημάτων Διαχείριση συστημάτων πληροφορικής 2 1 Πληροφορική Εποπτεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάπτυξη & Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής - 6 -

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογιστική εταιρειών και τραπεζών. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Καταστάσεις Ισολογισμού και αποτελεσμάτων Χρήσης. Ημερολογιακές εγγραφές λογιστικού αποτελέσματος, ανοίγματος και κλεισίματος λογιστικών βιβλίων. Λογιστικές εγγραφές χρηματοοικονομικών συναλλαγών, σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων (προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα, προθεσμιακές πράξεις επί χρεογράφων, SWAPS). Λογιστική συναλλάγματος. Ανάλυση και Αποτίμηση οικονομικών καταστάσεων με βάση Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αποτίμηση Χρεογράφων. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Προϋπολογισμοί Γενικά Στοιχεία Λογιστικού Σχεδίου. Θεωρία Κόστους-Κοστολογικά Συστήματα. Διοικητική και Λογιστική. Γενικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων ς Πληροφόρησης (ΔΛΠ 1, 18, 19, 32, 37, 39, ΔΠΧΠ 7). ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Λογιστική εταιρειών και τραπεζών. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης. Ανάλυση και Αποτίμηση οικονομικών καταστάσεων με βάση Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αποτίμηση Χρεογράφων. Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσης. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Προϋπολογισμοί Γενικά Στοιχεία Λογιστικού Σχεδίου. Θεωρία Κόστους-Κοστολογικά Συστήματα. Ελεγκτική εταιρειών και τραπεζών. Ελεγκτική Μεθοδολογία (τεχνικές, μέθοδοι και διαδικασίες). Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Α. Μικροοικονομική Θεωρία Παραγωγής, Θεωρία Κόστους, Τέλειος Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Β. Μακροοικονομική Μακροοικονομική και εθνικοί λογαριασμοί Κύρια θέματα της μακροοικονομικής. Λογαριασμοί του εθνικού εισοδήματος

8 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά του προϊόντος Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος, της απασχόλησης, των επενδύσεων, των τιμών και του επιτοκίου. Δημόσιος τομέας και συνολική ζήτηση Κρατικός προϋπολογισμός και χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Ανεργία Ορισμοί και εμπειρικά δεδομένα. Αίτια και εμμονή της ανεργίας. Τρέχον και φυσικό ποσοστό της ανεργίας. Πληθωρισμός Προσδιοριστικοί παράγοντες του πληθωρισμού, χρήμα και ελλείμματα. Πληθωρισμός και ανεργία, σχέση με προσδοκώμενο και μη προσδοκώμενο πληθωρισμό. Κόστος του πληθωρισμού και αντιμετώπισή του. Μακροοικονομική ανοικτής οικονομίας Ισοζύγιο πληρωμών και μακροοικονομική ισορροπία. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Διεθνές εμπόριο Θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Μετακινήσεις των συντελεστών παραγωγής. Οικονομική ολοκλήρωση Ενιαία Αγορά, Νομισματικές Ενώσεις. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Γ. Νομισματική Χρήμα Οικονομική έννοια του όρου. Τρόπος μέτρησης (νομισματικά μεγέθη Μ1, Μ2, Μ3, κ.λπ.). Ο μακροοικονομικός ρόλος του χρήματος. Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης χρήματος, μηχανισμός ισορροπίας, επιπτώσεις της ανισορροπίας τους. Οικονομική Πίστη Έννοια και μακροοικονομικός ρόλος. Χαρακτηριστικά των πιστωτικών μέσων. Κατηγορίες και ρόλος των πιστωτικών αγορών. Πιστωτική Διαμεσολάβηση Έννοια και οικονομικός ρόλος των τραπεζών και των μη τραπεζικών πιστωτικών οργανισμών. Τραπεζικό χρήμα Διαδικασία πολλαπλασιαστικής δημιουργίας τραπεζικών καταθέσεων και πιστώσεων. Νομισματική Πολιτική Σκοποί, στόχοι, μέσα, φορείς άσκησης, στρατηγικές, περιορισμοί. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μετοχές Αποτίμηση μετοχών: με τη μέθοδο της προεξόφλησης των μερισμάτων, με τη μέθοδο της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών, με τη χρήση των κερδών ανά μετοχή (EPS). Χαρακτηριστικά μετοχών (μέρισμα, beta). Χρηματιστηριακοί δείκτες. Χρηματιστηριακές πράξεις. Ομόλογα Τιμολόγηση ομολόγων. Χαρακτηριστικά ομολόγων (ονομαστική αξία, κουπόνι, yield to maturity, duration, modified duration, convexity). Είδη ομολόγων (σταθερού επιτοκίου, κυμαινόμενου επιτοκίου, index bonds, zero coupon, callable και putable, convertible). Καμπύλες αποδόσεων. Βασικά μοντέλα χρηματοοικονομικής ανάλυσης Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (ΑPT), πολυπαραγοντικά μοντέλα (multi factor analysis). Χαρτοφυλάκιο μετοχών Αποτίμηση και απόδοση χαρτοφυλακίου, αναμενόμενη απόδοση, συνολική απόδοση, τυπική απόκλιση, beta, κίνδυνος αγοράς

9 Χαρτοφυλάκιο ομολόγων Αποτίμηση και απόδοση χαρτοφυλακίου (modified duration, value at risk, stress testing, benchmark analysis), ανάλυση επιτοκίων, παθητική και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Μέθοδοι αξιολόγησης επιδόσεων χαρτοφυλακίου Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen s Alpha, Jensen s Alpha & Fama-French, Jensen s Alpha & Carhart. Χρηματοοικονομικά παράγωγα και η χρήση τους στην διαχείριση των κινδύνων χαρτοφυλακίου. Χρηματοοικονομικά δικαιώματα προαίρεσης (options), αποτίμηση και τρόποι αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), προθεσμιακά και μελλοντικά συμβόλαια εκπλήρωσης, (forwards, futures), στρατηγικές διαπραγμάτευσης για αύξηση της δυνητικής απόδοσης (πχ στρατηγικές arbitrage, interest rate swaps, butterfly spreads, box spreads, vertical spreads, straddles, strangles), interest rate futures και swaps, λειτουργία των παράγωγων προϊόντων στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Αγορές χρήματος-κεφαλαίου Κεφαλαιαγορές, Αμοιβαία Κεφάλαια, Hedge Funds, Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (λειτουργία, μορφή επενδύσεων, στρατηγικές, αποτιμήσεις, αποδόσεις, κίνδυνοι). Επιτοκιακά προϊόντα (πιστοποιητικά καταθέσεων, εκπτωτικά προϊόντα, έντοκα γραμμάτια, συμφωνίες επαναγοράς, εμπορικά χρεόγραφα). ανάλυση δομή. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός. Χρηματοοικονομικές ροές. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Περιγραφική στατιστική Πίνακες κατανομής συχνοτήτων, διαγράμματα, στατιστικά μέτρα (μέτρα κεντρικής τάσης, διασποράς, ασυμμετρίας, κύρτωσης, σχετικής μεταβλητότητας), αριθμοδείκτες (π.χ. Laspeyres). Βασικές θεωρητικές κατανομές Διακριτές: Διωνυμική, Poisson Συνεχείς: Κανονική Εκτιμητική-έλεγχος υποθέσεων Σημειακή εκτίμηση παραμέτρων, ιδιότητες εκτιμητριών (πχ συνέπεια, αμεροληψία), μέθοδοι σημειακής εκτίμησης, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση διασποράς- Γραμμική παλινδρόμηση Ανάλυση διασποράς, πίνακας ANOVA, απλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, συντελεστής συσχέτισης, συντελεστής προσδιορισμού, ψευδομεταβλητές, ετεροσκεδαστικότητα, πολυσυγγραμμικότητα. Χρονολογικές σειρές υποδείγματα προβλέψεων Μέθοδοι προβλέψεων, μέτρα αξιοπιστίας προβλέψεων, υποδείγματα ανάλυσης και προβλέψεων χρονολογικών σειρών (μέθοδος των κινητών μέσων, μέθοδος των σταθμισμένων κινητών μέσων, μέθοδος της εκθετικής εξομάλυνσης, υπόδειγμα Holt, μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης, μέθοδος εποχικών αποκλίσεων, αιτιώδεις μέθοδοι πρόβλεψης, μέθοδος Box-Jenkins). ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προσεγγίσεις στην επίτευξη ασφάλειας, μηχανισμοί προστασίας, διακρίβωση ταυτότητας, έλεγχος προσπέλασης, τεχνικές διασφάλισης. Προστασία υπολογιστικών πόρων στο διαδίκτυο. Κρυπτογραφία, διακρίβωση δημοσίων κλειδιών, ψηφιακές υπογραφές. Ασφάλεια χρηστών στο διαδίκτυο. Ιοί. Είδη ιών. Τρόποι μόλυνσης από ιούς. Τεχνικές εξάπλωσης των ιών. Μέθοδοι - 9 -

10 αντιμετώπισής τους, αντιβιοτικό λογισμικό. Εργαλεία ανίχνευσης ευπαθειών. Συστήματα ανίχνευσης εισβολών. Διαδίκτυο. Αρχιτεκτονική, διευθύνσεις, πρωτόκολλα δρομολόγησης και μεταφοράς. Τεχνολογία ασύγχρονης μεταφοράς (ΑΤΜ). Αρχιτεκτονική, δρομολόγηση, υπηρεσίες. Λειτουργίες επιπέδου ζεύξης και πρωτόκολλα επαναμετάδοσης. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Διακυβέρνηση Πληροφορικής Στρατηγική πληροφορικής Βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Πολιτική ασφάλειας Πρότυπα και διαδικασίες Διασφάλιση ποιότητας Διαχωρισμός καθηκόντων Σχέσεις με εξωτερικούς συνεργάτες Αξιολόγηση παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής 2. Ανάπτυξη, Προμήθεια, Λειτουργία και Υποστήριξη Συστημάτων και Υποδομών Ανάπτυξη συστημάτων Προμήθεια συστημάτων Κύκλος ζωής συστημάτων πληροφορικής Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής Συστήματα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής Φυσική και λογική ασφάλεια (προσβάσεις σε συστήματα, προστασία δεδομένων, προστασία συστημάτων, ασφάλεια δικτυακής υποδομής και επικοινωνιών) Σχέδια συνέχειας εργασιών και ανάκαμψης από καταστροφή 3. Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής Διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες Ελεγκτική μεθοδολογία Νομικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Ανάπτυξη και συντήρηση Windows-Web εφαρμογών με χρήση Microsoft.NET εργαλείων Στοιχεία της γλώσσας Visual Basic Σύνδεση με βάσεις δεδομένων μέσω ado.net Στοιχεία της γλώσσας HTML Βιβλιοθήκες XML 2. TCP/IP δίκτυα υπολογιστών Βασικές αρχές πρωτοκόλλου TCP/IP Η έννοια του domain σε Microsoft TCP/IP δίκτυα Επίλυση προβλημάτων σε TCP/IP δίκτυα υπολογιστών Name IP resolution 3. Γνώση προτύπων XML, XSLT, XML Schema, Xpath Λειτουργία XML Parsers Μορφοποίηση αρχείων XML με εντολές XSLT Έλεγχοι αρχείων XML με χρήση XML Schema - Από τη Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: 999122126. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : 546 23 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/327800-837-817-854 Αρ. Φαξ. : 2313/327871

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Προκήρυξη πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα