Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ"

Transcript

1 Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010

2 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο πεξηπόισλ. Βαζίδεηαη ζε έλαλ ειεγθηή ρεηξόο πνπ αλαγλσξίδεη ζηαζεξά ζεκεία ειέγρνπ κε ηελ ηερλνινγία proximity. Δλζσκαηώλεη επεμεξγαζηή 64 bit θαη αλαγλσξίδεη ζεκεία ειέγρνπ ηερλνινγίαο 125 khz HM4001/2. Ο ειεγθηήο ρεηξόο απνζεθεύεη κέρξη 1500 γεγνλόηα, θαηαγξάθνληαο γηα θάζε γεγνλόο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ θαη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ε πεξίπνινο βξέζεθε ζην ζεκείν ειέγρνπ. Η απνζήθεπζε ησλ γεγνλόησλ γίλεηαη ζε κλήκε non-volatile EEPROM, ε νπνία εμαζθαιίδεη κεγάιε αμηνπηζηία θαη αληνρή. PATROL II LCD Σν ζύζηεκα PATROL II LCD πξνγξακκαηίδεηαη κέζσ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ (software) ζε πεξηβάιινλ Windows. Σα γεγνλόηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε κλήκε ηνπ ειεγθηή ρεηξόο κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από Η/Τ ώζηε λα γίλεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο ή λα εθηππσζνύλ θαηεπζείαλ ζε έλαλ εθηππσηή, αλάινγα κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σςνοπηική Πεπιγπαθή Φειπιζμών Καηά ηελ ώξα έλαξμεο ηεο πεξηπνιίαο, ν Αμησκαηηθόο Τπεξεζίαο παξαδίδεη ζηνλ επηθεθαιήο ηεο πεξηπνιίαο ηνλ ειεγθηή ρεηξόο. Σαπηόρξνλα ηνλ ελεκεξώλεη θαη γηα ηα ζεκεία ειέγρνπ από ηα νπνία πξέπεη λα δηέιζεη ε πεξίπνινο. Ο ειεγθηήο ρεηξόο (scanner) παξαδίδεηαη κέζα ζε δεξκάηηλε ζήθε πνπ ηνλ πξνζηαηεύεη από ηε βξνρή, ην ρηόλη θαη ηε ζθόλε. Οη κπαηαξίεο ηνπ ειεγθηή ρεηξόο πξέπεη λα είλαη θνξηηζκέλεο. Οη κπαηαξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπζθεπαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ πεξηζζόηεξεο από πεξηπνιίεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λέα θόξηηζε. Διεγθηήο Υεηξόο - Scanner PK-3 PK-2 Δμσηεξηθήο ρξήζεο Δζσηεξηθήο ρξήζεο Σημεία Ελέγσος Η πεξίπνινο μεθηλάεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηεο θαη πξνζεγγίδεη ηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ειέγρνπ. Κάζε θνξά πνπ ε πεξίπνινο θζάλεη ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ, ν ρεηξηζηήο ηνπ ειεγθηή ρεηξόο παηάεη ην πιήθηξν ΟΝ/OFF θαη αθνπκπάεη ηνλ ειεγθηή ζην ζεκείν ειέγρνπ. Απηόκαηα αθνύγεηαη έλαο ζύληνκνο ηόλνο θαη ν ειεγθηήο ρεηξόο απνζεθεύεη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ε πεξίπνινο πξνζέγγηζε ην ζεκείν ειέγρνπ. Όηαλ ε πεξίπνινο νινθιεξώζεη ηελ ππεξεζία ηεο, επηζηξέθεη ηνλ ειεγθηή ζηνλ Αμησκαηηθό Τπεξεζίαο. Ο Αμησκαηηθόο Τπεξεζίαο κπνξεί ηώξα λα επηιέμεη: Ή λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη θαηαγξάςεη ν ειεγθηήο ρεηξόο ζηνλ Η/Τ θαη κεηά λα ηνλ παξαδώζεη ζηελ επόκελε πεξίπνιν,

3 Ή λα παξαδώζεη ηνλ ειεγθηή ρεηξόο ζηελ επόκελε πεξίπνιν θαη λα πεξηκέλεη λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη θαηαγξάςεη ν ειεγθηήο ρεηξόο ζηνλ Η/Τ ζην ηέινο όισλ ησλ πεξηπνιηώλ. Ο ειεγθηήο ρεηξόο κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη ζεκεία ειέγρνπ. Όηαλ ν Αμησκαηηθόο Τπεξεζίαο απνθαζίζεη λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ηνπ ειεγθηή ρεηξόο ζηνλ Η/Τ, αξθεί λα ζπλδέζε ηνλ ειεγθηή ρεηξόο κε ηνλ Η/Τ κέζσ ηνπ εηδηθνύ θαισδίνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. ηε ζπλέρεηα ηξέρεη ην ινγηζκηθό PATROL MASTER πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ Η/Τ θαη απηό απηόκαηα αληρλεύεη ηνλ ειεγθηή ρεηξόο θαη κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα, Με απηή ηελ απιή δηαδηθαζία, γίλεηαη πνιύ εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά ν έιεγρνο ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο από ηηο πεξηπόινπο. Πποεηοιμαζία ηος ελεγκηή σειπόρ Πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ειεγθηήο ρεηξόο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε Η/Τ πνπ ηξέρεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθό ώζηε λα ξπζκηζηνύλ νη εμήο παξάκεηξνη: Ηκεξνκελία θαη Ώξα, Κσδηθόο αξηζκόο Διεγθηή, Ολνκαζίεο Υξεζηώλ θαη εκείσλ Διέγρνπ. ΗΜΔΙΩΗ: Ο ειεγθηήο ρεηξόο πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ έληνλε βξνρή θαη ην ρηόλη. Πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ηε δεξκάηηλε ζήθε πνπ ηνλ ζπλνδεύεη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ. Διαδικαζία Λειηοςπγίαρ Ελεγκηή σειπόρ Ο ειεγθηήο ρεηξόο ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο, επαλαθνξηηδόκελεο ή αιθαιηθέο. Η ζπζθεπαζία θάζε θαηλνύξγηνπ ειεγθηή πεξηιακβάλεη 2 επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο κεγέζνπο ΑΑ, ησλ 1000mAh. Με κηα πιήξε θόξηηζε, νη κπαηαξίεο απηέο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ πεξηζζόηεξεο από 1000 πεξηπνιίεο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λέα θόξηηζε. Ο ειεγθηήο αλάβεη παηώληαο κία θνξά ην πιήθηξν ON/OFF. Γηα ηα επόκελα 8 δεπηεξόιεπηα, ν ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί θάπνηνπο δηαγλσζηηθνύο ειέγρνπο θαη αλαδεηεί ην θνληηλόηεξν ζεκείν ειέγρνπ. ηελ νζόλε ηνπ εκθαλίδνληαη ζπλερόκελεο παύιεο [------]. ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ώξα. Μεηά από ιίγν, ε νζόλε ζβήλεη ώζηε λα κελ θαηαλαιώλεηαη άζθνπα ε ελέξγεηα ησλ κπαηαξηώλ. Όηαλ ν ειεγθηήο έξζεη ζε επαθή κε θάπνην ζεκείν ειέγρνπ, αθνύγεηαη έλαο ζύληνκνο ηόλνο πνπ καο ελεκεξώλεη όηη ην ζεκείν ειέγρνπ θαηαγξάθεθε ζηε κλήκε ηνπ ειεγθηή. Κάζε θνξά πνπ πηέδνπκε ζηηγκηαία ην πιήθηξν ON/OFF ηνπ ειεγθηή, απηόο ζα αλαδεηήζεη ην θνληηλόηεξν ζεκείν ειέγρνπ. Απηή είλαη θαη ε κόλε ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα θάλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηπνιίαο. Γηα λα απελεξγνπνηήζνπκε ηειείσο ηνλ ειεγθηή (κεηά ην πέξαο ηεο πεξηπνιίαο θπζηθά), πξέπεη λα παηήζνπκε θαη λα θξαηήζνπκε παηεκέλν ην πιήθηξν ON/OFF κέρξη λα εκθαληζηεί ζηε νζόλε ηνπ ειεγθηή ην κήλπκα OFF. Μεηά κπνξνύκε λα αθήζνπκε ην πιήθηξν ειεύζεξν. Φόπηιζη Μπαηαπιών Η θόξηηζε ησλ κπαηαξηώλ γίλεηαη κε ηνλ εηδηθό θνξηηζηή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ειεγθηή. Αθνύ ζπλδέζνπκε ηνλ ειεγθηή ρεηξόο κε ηνλ εηδηθό θνξηηζηή θαη βάινπκε ηνλ θνξηηζηή ζην ξεύκα, παηάκε ζηηγκηαία ην πιήθηξν ON/OFF. Λίγν κεηά, ζηε νζόλε ηνπ ειεγθηή εκθαλίδεηαη ην κήλπκα LOAd πνπ καο ελεκεξώλεη όηη ε δηαδηθαζία θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ είλαη ζε εμέιημε. Σν ζύζηεκα PATROL II LCD ειέγρεη ηε δηαδηθαζία θόξηηζεο θαη ηελ ζηακαηά απηόκαηα κόιηο νη κπαηαξίεο θνξηηζηνύλ πιήξσο (πεξίπνπ κεηά από 2 ώξεο γηα κπαηαξίεο ησλ 1000mAh). Όηαλ νινθιεξσζεί ε θόξηηζε, ην θσηεηλό LED κε ηελ έλδεημε «BATTERY FULL» ζα αλάςεη. Σόηε κπνξνύκε λα βγάινπκε ηνλ ειεγθηή από ην ξεύκα.

4 ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Υξεζηκνπνηήζηε κόλν κπαηαξίεο ησλ 1000mAh. 2. Μελ ζπλδέεηε ηνλ θνξηηζηή όηαλ ρξεζηκνπνηείηε αιθαιηθέο κπαηαξίεο ή γεληθά κπαηαξίεο πνπ δελ είλαη επαλαθνξηηδόκελεο. 3. Πξνζέμηε ηελ πνιηθόηεηα ησλ κπαηαξηώλ όηαλ ηηο εηζάγεηε κέζα ζηνλ ειεγθηή. 4. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθό θνξηηζηή πέξα από απηόλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. 5. Αλ ν ειεγθηήο κείλεη ρσξίο κπαηαξία γηα πεξηζζόηεξν από 1 ιεπηό, ηόηε ε κλήκεο δηαγξάθνληαη θαη πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί μαλά ε εκεξνκελία θαη ε ώξα. 6. πληζηάηαη πάληα λα απνθνξηίδνληαη πιήξσο νη κπαηαξίεο πξηλ μεθηλήζεη κηα λέα θόξηηζή ηνπο. Έηζη ζα πεηπραίλνπκε πάληα ηε κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕ Η/Υ Σν ζύζηεκα PATROL II LCD απαηηεί ζύλδεζε κε Η/Τ ζε 2 πεξηπηώζεηο: 1) γηα λα ξπζκηζηνύλ νη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο θαη 2) γηα λα κεηαθέξνπκε ηα δεδνκέλα ηεο κλήκεο ηνπ ειεγθηή ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζηνλ Η/Τ. Σα βήκαηα γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ειεγθηή κε ηνλ Η/Τ είλαη: πλδένπκε ηνλ ειεγθηή ζε κία από ηηο COM ζύξεο ηνπ Η/Τ (ζπλήζσο COM1~4) κέζσ ηνπ εηδηθνύ θαισδίνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Δγθαζηζηνύκε ζηνλ Η/Τ θαη ζηε ζπλέρεηα ηξέρνπκε ην ινγηζκηθό «Patrol Master» πνπ επίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Δπηιέγνπκε γιώζζα θαη θαζνξίδνπκε ηε ζύξα COM ζηελ νπνία έρνπκε ζπλδέζεη ηνλ ειεγθηή. Κιείλνπκε ην ινγηζκηθό «Patrol Master». Δλεξγνπνηνύκε ηνλ ειεγθηή (πηέδνληαο κία θνξά ην πιήθηξν ON/OFF). Ξεθηλάκε μαλά ην ινγηζκηθό «Patrol Master». Σν ινγηζκηθό αληρλεύεη απηόκαηα ηνλ ειεγθηή θαη ζηε ζπλέρεηα καο θαζνδεγεί ζηα επόκελα βήκαηα. Σύνδεζη με εκηςπωηή Σα γεγνλόηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε κλήκε ηνπ ειεγθηή, κπνξνύλ θαη λα εθηππσζνύλ θαηεπζείαλ από έλαλ εθηππσηή, ρσξίο λα απαηηείηαη ζύλδεζε κε Η/Τ. Σα βήκαηα γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη: πλδένπκε ηνλ ειεγθηή κε ηνλ εθηππσηή, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζεηξηαθό θαιώδην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Πηέδνπκε κία θνξά ην πιήθηξν ON/OFF ηνπ ειεγθηή. Πεξηκέλνπκε κέρξη ε νζόλε ηνπ ειεγθηή λα εκθαλίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα. Πηέδνπκε ην πιήθηξν ON/OFF μαλά θαη ην θξαηάκε παηεκέλν κέρξη λα εκθαληζηεί πξώηα ην κήλπκα «OFF» θαη ζηε ζπλέρεηα ην κήλπκα «report» ζηελ νζόλε ηνπ ειεγθηή. Όηαλ εκθαληζηεί ην κήλπκα «report» αθήλνπκε ην πιήθηξν ON/OFF. Ο ειεγθηήο ζα αξρίζεη λα εθηππώλεη ηα γεγνλόηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε κλήκε ηνπ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εθηύπσζε, ην κήλπκα «CLEAr» εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ειεγθηή, θαη ν ειεγθηήο ζβήλεη απηόκαηα. ΗΜΔΙΩΗ: Η εθηύπσζε ησλ γεγνλόησλ ΔΕΝ ηα δηαγξάθεη από ηε κλήκε ηνπ ειεγθηή. Αλ ν ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηζπκεί λα ηα δηαγξάςεη, ηόηε πξέπεη λα παηήζεη θαη λα θξαηήζεη παηεκέλν ην πιήθηξν ON/OFF κόιηο εκθαληζηεί ην κήλπκα «CLEAr» εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. Ο εθηππσηήο πνπ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ειεγθηή πξέπεη λα δηαζέηεη ζεηξηαθή ζύξα θαη λα είλαη ξπζκηζκέλνο ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο: 1. Transmission speed 9600 baud 2. Data 8 bit 3. No parity Πληποθοπίερ πος καηαγπάθονηαι ζηη μνήμη ηος ελεγκηή Αλίρλεπζε ζεκείνπ ειέγρνπ (κε αξηζκό/όλνκα, εκεξνκελία θαη ώξα). Έλαξμε θαη ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο θόξηηζεο κπαηαξηώλ ( κε εκεξνκελία θαη ώξα). Έλδεημε ρακειήο κπαηαξίαο (κε εκεξνκελία θαη ώξα). 75% ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο κλήκεο γεκάηε (κε εκεξνκελία θαη ώξα). Γηαγξαθή ησλ γεγνλόησλ από ηε κλήκε (κε εκεξνκελία θαη ώξα).

5 Επεξήγηζη Μηνςμάηων Ελεγκηή ΜΗΝΤΜΑ ΔΠΔΞΗΓΗΗ Ο ειεγθηήο δηαβάδεη έλα ζεκείν ειέγρνπ HH MM Σξέρνπζα ώξα, HH ώξεο, MM ιεπηά. DD.MM Σξέρνπζα εκεξνκελία, DD - εκέξα, MM κήλαο. ACC OF ΠΟΛΤ Υακειή ζηάζκε κπαηαξίαο, ν ειεγθηήο ζα ζβήζεη άκεζα. ACC LO Υακειή ζηάζκε κπαηαξίαο, πξέπεη λα θνξηηζηνύλ ή λα αιιαρζνύλ νη κπαηαξίεο. END LO Η θόξηηζε νινθιεξώζεθε. LOAd Η θόξηηζε ζπλερίδεηαη. Conn Ο ειεγθηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ Η/Τ. OFF Ο ειεγθηήο ζβήλεη. raport Ο Διεγθηήο ηππώλεη. Er.100 ΦΑΛΜΑ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ εθηππσηή ή ηνλ Η/Τ. CLEAr ΔΡΩΣΗΗ ν ειεγθηήο δεηάεη επηβεβαίσζε γηα λα πξνρσξήζεη ζε δηαγξαθή ηεο κλήκεο. Αλ παηήζνπκε ην πιήθηξν ON/OFF ε κλήκε ζα δηαγξαθεί. FULL Η κλήκε είλαη γεκάηε θαηά ην 75%. Ο ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα κεηαθέξεη γεγνλόηα ζηνλ Η/Τ ώζηε λα ειεπζεξσζεί κλήκε. EE Err ΦΑΛΜΑ - ν ειεγθηήο πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί μαλά. Τεσνικά Σηοισεία Σξνθνδνζία : 2 cells 1.5V AA size Ρεύκα θόξηηζεο : 0.5A Απόζηαζε αλάγλσζεο ζεκείσλ : κέρξη 10 cm (for ISO transponder) Σύπνο proximity : 64 bit Read only 125kHz, HM4001/2 chip Αξηζκόο γεγνλόησλ ζηε κλήκε : 1500 Αξηζκόο ζεκείσλ ειέγρνπ : 150 (Tracking points + Guard identifiers) Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο : C Γηαζηάζεηο (mm) : 77 x 172 x 25 Βάξνο (κε κπαηαξίεο) : 250 gr. ΤΚΔΤΑΙΑ: 1 ειεγθηήο PATROL II LCD 1 Γεξκάηηλε ζήθε γηα ηνλ ειεγθηή 1 θαιώδην ζύλδεζεο ειεγθηή κε Η/Τ ή εθηππσηή, κήθνπο 1.5m 1 Φνξηηζηήο AC Charger 6V/500mA 2 Μπαηαξίεο AA 1000mAh Λνγηζκηθό PATROL Master

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπήο πβξηδηθώλ νρεκάησλ. Βαζηθέο αξρέο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Κσδηθνί Γηάγλσζεο Βιαβώλ Τβξηδηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα