ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Με βάση την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

2 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις "ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε." από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 (δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ) Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την , και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για ορισμένα οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Διεύθυνση έδρας εταιρίας :Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών :9927/06/Β/86/97 Αρμόδια Νομαρχία :Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου :Νικόλαος Θ. Δούρος, Ανδρέας Θ.Δούρος, Θεόδωρος Ν. Δούρος, Αθανάσιος Α. Δούρος, Γεώργιος Π. Παπαγιαβής, Δημήτριος Χρ.Ρούπας, Κυριάκος Π. Βαφέας Ημερομηνια έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων :17/3/2006 Ορκωτός Εκλεγκτής Λογιστής :Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος Ελεγκτική Εταιρεία :Grant Thornton A.E. Τύπος έκθεσης επισκόπησης :Με σύμφωνη γνώμη-θέματα έμφασης 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΕΛΙΔΑ 1. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 5 2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 3. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της εταιρίας 9 4. Δημόσιες προσφορές-πρόσωπα που καταρτίζουν Συναλλαγες στο Χ.Α.Α Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Εσωτερικός Έλεγχος Χρήση αντληθέντων κεφαλ. από την εισαγωγή της εταιρίας στην αγορά του Χ.Α.Α Χρηματιστηριακά στοιχεία μετοχής Δικαιώματα μετόχων Πολιτική Μερισμάτων Πληροφορίες για την εταιρία Πίνακας εξέλιξης μετοχικού κεφαλαίου Μέτοχοι Διοίκηση-Διεύθυνση Εταιρίας Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. στη Διοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών 22 ΜΕΡΟΣ Β Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 23 Ισολογισμός 24 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 25 Κατάσταση ταμειακών ροών Πληροφορίες για την εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Φύση Δραστηριοτήτων Πληροφόρηση κατά τομέα Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Χρηματοοικονομικά μέσα Μετοχικό κεφάλαιο Δανεισμός Επιχορηγήσεις Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις Διανομή μερισμάτων Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 40 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 40 3

4 5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενος φόρος Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Ίδια κεφάλαια Δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία.(ν. 2112/20) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης / διάθεσης Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα Παροχές στο προσωπικό Φόρος εισοδήματος Ανάλυση προσαρμογών πρώτης εφαρμογής ΔΠΧΠ Κέρδη ανά μετοχή Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Τροποποίηση ισολογισμού έναρξης και οικονομικών καταστάσεων συγκριτικής χρήσης Αναλυτικές λογιστικές εκτιμήσεις Πληροφορίες άρθρου 10 ν.3401/ Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων 55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στοιχεία και πληροφορίες Α' Τριμήνου Στοιχεία και πληροφορίες Εξαμήνου Στοιχεία και πληροφορίες Εννιαμήνου Στοιχεία και πληροφορίες (ετήσιο) 31/12/

5 1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ελέγξαμε τις συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 η Δεκεμβρίου 2005 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εταιρικής χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών, πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει την διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που εφαρμόστηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 5.25 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2004 και 2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 2) Στο γεγονός ότι αποθέματα εμπορευμάτων, ύψους 300 χιλιάδων περίπου, για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη απαξίωσης, παραμένουν ακίνητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι τα προαναφερόμενα αποθέματα θα ρευστοποιηθούν στο σύνολό τους και συνεπώς, δεν συντρέχουν λόγοι δημιουργίας πρόβλεψης για απαξίωση. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της εταιρείας, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από τη Ευρωπαϊκή ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Πάτρα Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

6 2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν.2190/1920 και αναφέρεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν για πρώτη φορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Α.- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η χρήση 2005 χαρακτηρίζεται από τα εξής σημαντικά γεγονότα:. Έναρξη λειτουργίας τον Δεκέμβριο 2005, ενός μισθωμένου ισογείου καταστήματος λιανικής πώλησης ενδυμάτων, στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Καλοκαιρινού αριθ Έναρξη λειτουργίας τον Φεβρουάριο 2005, ενός χώρου λιανικής πώλησης ενδυμάτων (Shop in Shop) στον Π.Ο.Ν. (Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού), στην Αθήνα οδός Ιερά Οδός αριθ.102 Α Βοτανικός.. Έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο 2005, ενός χώρου λιανικής πώλησης ενδυμάτων (Shop in Shop) εντός των ΑΤΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., στην Αθήνα οδός Πανεπιστημίου 9.. Οριστική διακοπή εργασιών καταστήματος Πειραιά οδός Δραγάτση αριθ.2.. Συνεργασία (ως αποκλειστικοί εισαγωγείς) με την Ιταλική εταιρεία DAVID MAYER σε νεανικό ανδρικό ντύσιμο.. Συνεργασία με τον διακεκριμένο Ιταλό σχεδιαστή ανδρικής μόδας LUIGI CIOCCA, για την ενίσχυση του σχεδιαστικού μας Team. B.- ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ:. Διεύρυνση της αλυσίδας καταστημάτων DUR Escape Land με την ίδρυση νέων καταστημάτων λιανικής πώλησης, εκ των οποίων δύο εντός του τρέχοντος έτους Προς τούτο η Διεύθυνση Πωλήσεων ερευνά νέες αγορές για την επιλογή και εγκατάσταση των καταστημάτων.. Βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη-σχέδιο συντονισμένης διαφημιστικής καμπάνιας η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο Για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ιδιόκτητου οικοπέδου στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Μαραγκοπούλου & Ραζικότσικα επιφανείας 1.000,00 τ.μ., έχει ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια που προβλέπει την ανέγερση συγκροτήματος καταστημάτων και γραφείων συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 600,00 τ.μ. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Με τις ανωτέρω ενέργειες η Διοίκηση της εταιρείας προσδοκά την ενίσχυση των πωλήσεων μέχρι και 10% για τη χρήση 2006, με παράλληλη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Γ.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005: 6

7 . Ο Κύκλος Εργασιών μειώθηκε κατά 9,18%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2004 και ανήλθε σε ,68 Ευρώ έναντι ,53 Ευρώ της χρήσης Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως: - Στη διακοπή των εργασιών του καταστήματος Πειραιά από τον Φεβρουάριο Στη μετάθεση των ημερομηνιών των δύο εποχιακών εκπτώσεων στη χρήση, που είχε σαν αποτέλεσμα την υστέρηση των πωλήσεων σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.. Τα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,4%, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξήσεις των αποδοχών του προσωπικού κατά 6,80%, των ενοικίων των καταστημάτων κατά 5% και των αποδοχών προσωπικού των νέων καταστημάτων.. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 15,34%, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης Η μείωση οφείλεται στον μηδενισμό των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων. Απομένει υπόλοιπο ,30 Ευρώ μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου.. Τα Καθαρά Αποτελέσματα καταλήγουν σε ζημίες ,69 Ευρώ έναντι ,69 Ευρώ κερδών στη χρήση Το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στο έκτακτο γεγονός της διαγραφή του κόστους δημιουργίας και εξοπλισμού του καταστήματος Πειραιά ύψους ,27 Ευρώ, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του στη χρήση Χωρίς την έκτακτη αυτή ζημιά, το αποτέλεσμα θα ήταν κερδοφόρο ανερχόμενο σε ,58 Ευρώ. Δ.- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) , ,81 Ποσοστό % στα έσοδα 7,19% 12,03% ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ίδια κεφάλαια 0,34 0,31 Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο απασχ.κεφαλαίων 0,26 0,24 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν/τρέχ.υποχρ/σεις) 4,53 5,67 Άμεση (ταμειακή) ρευστότητα (διαθέσιμα/τρέχ.υποχρ/σεις) 0,25 0,37 Ε.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία κατέχει την τα παρακάτω ακίνητα των οποίων η αξία κτήσης διαμορφώνεται ως εξής: 1) ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΒΡΥΑΣ 2 οικόπεδα 200,00 τ.μ. έκαστο στη θέση Πετρωτό της κοινότητας Οβρυάς Πατρών, συνολικής αξίας ,59 Ευρώ. 2) ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΟΜΟΣΤΟΥ Κ.ΑΧΑΙΑΣ 5 οικοπεδικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού ,21 τ.μ. στο Γομοστό Κάτω Αχαίας του Δήμου Δύμης, συνολικής αξίας ,05 Ευρώ. 3) ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 7

8 α) Συνεχόμενες οικοπεδικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 2.158,53 τ.μ. (εργοστάσιο & λοιπές εγκ/σεις της εταιρείας) στην Πάτρα επί της οδού Μαραγκοπούλου 80, συνολικής αξίας ,80 Ευρώ. β) Οικόπεδο επιφανείας 1.000,00 τ.μ. στην Πάτρα επί των οδών Μαραγκοπούλου & Ραζικότσικα, αξίας ,00 Ευρώ. 4) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΥΡΓΟΥ Οικόπεδο επιφανείας 241,91 τ.μ. (κατάστημα της εταιρείας) στον Πύργο επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου 16, αξίας ,49 Ευρώ. 5) ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 4 όροφο κτίριο στην Πάτρα επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 επιφανείας 6.953,66 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως βιομηχανοστάσιο, αποθήκες και χώροι γραφείων, αξίας ,44 Ευρώ. 6) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ Πρόκειται περί ενός καταστήματος (ενιαίος χώρος) επιφανείας 334,86 τ.μ. στον Πύργο επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου 16, αξίας ,56 Ευρώ. Τέλος και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση έληξε η παρούσα συνεδρίαση. - Τα ακίνητα της εταιρείας είναι ελεύθερα παντός βάρους, εκτός του οικοπέδου Μαραγκοπούλου & Ραζικότσικα στο οποίο υφίσταται προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ ύψους ,00 Ευρώ, για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου το ύψος του οποίου την ανερχόταν στο ποσό των ,40 Ευρώ. Πάτρα Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ.ΔΟΥΡΟΣ Πάτρα

9 3. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρείας ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρείας, Μαραγκοπούλου 80 Πάτρα τηλ (υπεύθυνος κ. Ιωάννης Ξενογιάννης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα του Π.Δ. 348/1985, των αποφάσεων υπ αριθ. 5/204/ και 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. ο κ. Νικόλαος Θ. Δούρος, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Ρίου Πατρών, Ζαΐμη 9 τηλ β. ο κ. Ιωάννης Απ. Ξενογιάννης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Ρίου Πατρών, Ηρ. Πολυτεχνείου 71 τηλ Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2005 της Εταιρείας διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος της GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕ 12811). Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθενται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο ορκωτός ελεγκτής διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρείας και του ιδίου και ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήματος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήμου, Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αμοιβών τρίτων κ.λ.π.) από τις αρμόδιες δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες μέχρι και τη χρήση 2003 τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 9

10 4. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Εταιρείας. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ακολουθεί ο κατάλογος των ατόμων που επιτρέπει να καταρτίζουν συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί των μετοχών της Εταιρείας, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας και η γνωστοποίηση αυτή έχει δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.Α. την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Νικόλαος Δούρος - Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Δούρος - Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου Θεόδωρος Ν. Δούρος - Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου Ιωάννης Ξενογιάννης - Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Χριστόφορος Τσιπούρας - Προϊστάμενος Λογιστηρίου Νικόλαος Κοντοδημόπουλος - Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου Σπύρος Ματαράγκας - Επικεφαλής υπηρεσίας εξυπηρ. Μετόχων Σπύρος Ματαράγκας - Επικεφαλής υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων Άγγελος Στεργιόπουλος - Νομικός Σύμβουλος Αθανάσιος Αποστολόπουλος - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ] 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Η Εταιρία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν ΦΕΚ 110/Α/ ). Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο κ. Νικόλαος Κοντοδημόπουλος. 10

11 6. - ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά που πραγματοποιήθηκε στις 12-14/7/2000, ανήλθαν σε Δρχ ( μετοχές προς Δρχ ) μείον οι Δαπάνες Εισαγωγής Δρχ , ήτοι καθαρό ποσό Δρχ Με βάση τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η χρήση του ανωτέρω ποσού προβλεπόταν να διατεθεί για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων και την μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε την σύμφωνα με την δημοσιευθείσα Τελική Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων. 11

12 7. - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την 3 η Αυγούστου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιμή κλεισίματος της ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. της τελευταίας συνεδρίασης κάθε μήνα και τον όγκο συναλλαγών για το διάστημα 1/1/05-31/12/05. Ημ/νία Τιμή κλεισίματος (σε ΕΥΡΩ) Αξία συνολ. μηνιαίου όγκου Συναλλαγών (σε χιλ. ΕΥΡΩ) 31/01/05 1,19 138,20 28/02/05 1,19 102,00 31/03/05 0,97 64,03 28/04/05 0,73 132,22 31/05/05 0,83 95,85 30/06/05 0,93 201,41 29/07/05 1,40 654,44 31/08/05 1,18 134,48 30/09/05 1,29 263,29 31/10/05 1,26 135,75 30/11/05 1,25 120,44 30/12/05 1,20 73,64 12

13 8. - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,28 η κάθε μία. Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος 10 μετοχών. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τόπος καταβολής του μερίσματος ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας, και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 13

14 9. - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑ (ποσά σε δρχ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ.) (σε ΕΥΡΩ) , , , , , ,48 17,04 0,05 (ποσά σε ευρώ) ,00 60,99 0, ,70 67,70 0, Δεν καταβάλλεται μέρισμα 2005 Δεν καταβάλλεται μέρισμα Σε συνέχεια της πολιτικής μερίσματος που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια προσανατολίζεται, για τις επόμενες χρήσεις, στη διανομή μερίσματος που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών της, μετά το φόρο εισοδήματος και το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. 14

15 10. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Εισαγωγικά Ιδρύθηκε το 1971 (ΦΕΚ 1227/ )και προέρχεται από συγχώνευση και μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία των ομορρύθμων εταιριών «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ» και «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ», οι οποίες ιδρύθηκαν τα έτη 1965 και 1969 αντίστοιχα με σκοπό την κατασκευή και εμπορία ενδυμάτων. Ειδικότερα, η ίδρυση δια συγχωνεύσεως και μετατροπής σε ανώνυμη εταιρία των προαναφερόμενων ομορρύθμων εταιριών πραγματοποιήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.2190/1920 με την υπ αριθμ / πράξη του συμβολαιογράφου Πατρών Χρήστου Ι. Κόττα Ιδρυτές της Εταιρίας ήταν οι κ.κ. Θεόδωρος Ν. Δούρος, Νικόλαος Θ. Δούρος, Παναγιώτης Θ. Δούρος και Ανδρέας Θ. Δούρος. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Αχαΐας (αριθμός μητρώου 9927/06/Β/86/97) με την επωνυμία ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.» Έχει εταιρική και διοικητική έδρα το Δήμο Πατρών, Μαραγκοπούλου 80, Τ.Κ , τηλ και η διάρκεια της έχει οριστεί σε 75 έτη από της νομίμου δημοσιεύσεως του καταστατικού της, ήτοι μέχρι την Επίσης, η Εταιρία διαθέτει την υπ αριθμ. ΔΒΦ 14.2/3086/2251 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων, η οποία εξεδόθη στις από τη Νομαρχία Αχαΐας και είναι αορίστου χρόνου, με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων που αναφέρονται σε αυτή, μεταξύ των οποίων κυριότεροι είναι οι ακόλουθοι. Η τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Η τήρηση των νόμιμων μέτρων πυρασφάλειας, και Η τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, σκοπός της Εταιρίας είναι: (α) η κατασκευή και εμπορία ετοίμων ενδυμάτων, (β) η άσκηση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας (γ) η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες συναφούς σκοπού και (δ) η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί από της ιδρύσεως της. Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στο Κωδ «Κατασκευή Άλλων Εξωτερικών Ενδυμάτων» "Χονδρικό Εμπόριο Εξωτερικών Ενδυμάτων" και "Λιανικό Εμπόριο Εξωτερικών Ενδυμάτων" της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-03) της ΕΣΥΕ. Ιστορικό Η δραστηριοποίηση της οικογένειας ΔΟΥΡΟΥ στον κλάδο κατασκευής και εμπορίας ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων χρονολογείται από το Η ΔΟΥΡΟΣ είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρία, η οποία λειτουργεί με τη σημερινή νομική μορφή από το 1971, οπότε και πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση των ομορρύθμων εταιριών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΥΡΟΣ & ΑΦΟΙ Ο.Ε. και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΥΡΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. με εισφορά των περιουσιακών τους 15

16 στοιχείων. Από της ιδρύσεώς της, η Εταιρία ασχολήθηκε με το σχεδιασμό την παραγωγή και τη χονδρική εμπορία ανδρικών ετοίμων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας (μπλούζες τύπου «πόλο», T-shirt, φούτερ, υποκάμισα, παντελόνια, κοστούμια, πιτζάμες, κ.α.), στα οποία σήμερα έχουν προστεθεί και δερμάτινα και αξεσουάρ όπως κολόνιες, ζώνες, πορτοφόλια, μπρελόκ, ομπρέλες, παπιγιόν κ.α., καλύπτοντας όλες τις στιγμές της καθημερινής δράσης του σύγχρονου άνδρα. Τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα παράγονται σε αποκλειστικά δικά της σχέδια και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της αλλά και σε εργαστήρια τρίτων (φασόν) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Ιταλία), από όπου τα εισάγει και στη συνέχεια τα εμπορεύεται. Το 1985 ιδρύθηκε από τους μετόχους της Εταιρίας η ομόρρυθμη ΑΦΟΙ Θ. ΔΟΥΡΟΥ Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο «EMPORIUM DUR» και αντικείμενο εργασιών τη λιανική πώληση των προϊόντων της ΔΟΥΡΟΣ, μέσω 6 μισθωμένων καταστημάτων, που λειτουργούν με την επωνυμία Dur Escape Land και βρίσκονται ένα στην Καλαμάτα, ένα στο Αγρίνιο, τρία στην Πάτρα και ένα στην Αθήνα. Η εδραίωση του κύρους της Εταιρίας στην Ελλάδα της έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δραστηριότητα της και σε άλλους χώρους, πλην του επώνυμου ενδύματος. Συγκεκριμένα, το 1990 εισέβαλε δυναμικά στο χώρο των αξεσουάρ, προτείνοντας μια σειρά από ανδρικές τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια, γραβάτες, φουλάρια, υποδήματα, κασκώλ, κάλτσες, ομπρέλες κλπ. Την ίδια χρονιά ανέπτυξε δίκτυο διανομής στο εξωτερικό εφαρμόζοντας την πρακτική της αποκλειστικής διανομής. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κάνει τα προϊόντα της γνωστά στις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Άπω Ανατολής και της Αφρικής τροφοδοτώντας συνολικά 119 σημεία πώλησης. Το 1993 η Εταιρία λανσάρισε στην αγορά την ανδρική κολόνια DUR. To 1996 έλαβε πιστοποιητικό ολικής ποιότητας ISO 9001 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.). Στις αρχές του 1999, η Εταιρία συγχώνευσε δι απορροφήσεως, βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93, την ΑΦΟΙ Θ. ΔΟΥΡΟΥ Ο.Ε., η οποία συνέταξε ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις , ολοκληρώθηκε με την συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών Σαπφούς Παπαγιαβή (υπ αριθμ. 8272/ ) και έλαβε την έγκριση του Νομάρχη Αχαΐας με αριθ. Πρωτ. 1358/ Μετά τη συγχώνευση η διαχείριση και εκμετάλλευση των 6 καταστημάτων λιανικής πώλησης περιήλθε στη ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε., η οποία πλέον συγκεντρώνει τις βιομηχανικές και εμπορικές της δραστηριότητες (χονδρική και λιανική πώληση). Περισσότερα στοιχεία για την απορροφηθείσα εταιρεία αναγράφονται στο κεφάλαιο περί Συνδεδεμένων Εταιριών του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής στο Χ.Α.Α. Η Εταιρία συγκαταλέγεται στους δημιουργούς μόδας στο χώρο του επώνυμου ανδρικού ρούχου, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας σε προσιτές τιμές, συγκριτικά με τα αντίστοιχα προϊόντα οίκων του εξωτερικού. Αντικείμενο εργασιών Η ΔΟΥΡΟΣ απευθύνεται κυρίως σε άνδρες, προσφέροντας τους προϊόντα μόδας, υψηλής ποιότητας άνεσης και σωστής εφαρμογής σε λογικές τιμές, καταρρίπτοντας το μύθο ότι μόνο τα εισαγόμενα είδη είναι υψηλών προδιαγραφών. Θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα κατασκευής ανδρικών επωνύμων ενδυμάτων, τα οποία κατασκευάζονται είτε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Πάτρα, από έμπειρα στελέχη που διαθέτουν μεράκι για τη δουλειά, είτε σε εργοστάσια τρίτων (φασόν) στο εσωτερικό και εξωτερικό. 16

17 Ειδικότερα, η Εταιρία (α) Σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει στις εγκαταστάσεις της προϊόντα, τα οποία καλύπτουν μεγάλη γκάμα ειδών ανδρικής ένδυσης όπως μπλούζες υποκάμισα πουλόβερ μάλλινα ή βαμβακερά, παντελόνια, φούτερ, κοστούμια, εσώρουχα κα, και (β) Αναθέτει στα πλαίσια μια συνήθους εμπορικής συνεργασίας, σε αποκλειστικά δικά της σχέδια την παραγωγή ειδών ανδρικής ένδυσης σε τρίτους (εργολάβους/παραγωγή φασόν) στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, αφού προηγουμένως έχει θέσει τα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν από αυτούς. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει σακάκια, κοστούμια, μπουφάν, δερμάτινα μπουφάν, παντελόνια, καπαρντίνες κ.α. καθώς επίσης αξεσουάρ ανδρικής ένδυσης όπως ζώνες, πορτοφόλια, φουλάρια, παπούτσια, γραβάτες, τσάντες ανδρικές κολόνιες κ.α. (γ) Από το έτος 2002 η εταιρεία αντιπροσωπεύει τη Γαλλική φίρμα VICTOIRE που παράγει γυναικεία ενδύματα υψηλής ραπτικής και φινέτσας. Τα γυναικεία ενδύματα διατίθενται προς πώληση μόνο από τα υποκαταστήματα της εταιρείας. Από το έτος 2004 η εταιρεία αντιπροσωπεύει την Ιταλική φίρμα DAVID MAYER που παράγει μοντέρνα νεανικά ανδρικά ενδύματα. Ειδικότερα, οι σχετικές εμπορικές συνεργασίες που ισχύουν σήμερα με τους κυριώτερους προμηθευτές έχουν ως ακολούθως: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 1989 TRIS COTTON ΙΤΑΛΙΑ 1989 GIACOMO DI CANDIA ΙΤΑΛΙΑ 1991 INTERNATIONAL CO ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1994 ART STAR S.A. ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 1998 IMATES ΙΤΑΛΙΑ 2001 D.V.F. SRL ΙΤΑΛΙΑ 2002 ΑΝ.ΜΑΧ ΙΤΑΛΙΑ 2002 GAGLARDI FILLI SPA ΙΤΑΛΙΑ 2002 MANIFATTURA CORONA SRL ΙΤΑΛΙΑ 2002 ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΑΝΔΡ.& ΥΙΟΣ ΕΕ ΕΛΛΑΔΑ 2003 CAIRO MALAGA FACTORIES ΑΙΓΥΠΤΟΣ

18 11. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο δραχμών, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών η κάθε μία και ολοσχερώς καταβληθέν όπως λεπτομερώς όριζε το άρθρο 32 του καταστατικού, αυξήθηκε στη συνέχεια με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ως εξής: 1. Με την από 2/10/1972 απόφαση του Δ.Σ κατά δραχμές. 2. Με την από 13/7/1973 απόφαση του Δ.Σ κατά δραχμές. 3. Με την από 30/6/1977 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 4. Με την από 28/6/1979 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 5. Με την από 29/6/1982 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 6. Με την από 30/6/1988 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 7. Με την από 30/6/1989 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 8. Με την από 30/6/1991 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 9. Με την από 30/6/1992 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 10. Με την από 30/6/1993 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 11. Με την από 30/6/1994 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 12. Με την από 30/6/1995 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 13. Με την από 31/10/1996 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 14. Με την από 30/6/1997 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 15. Με την από 30/6/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 16. Με την από 27/10/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 17. Με την από 17/11/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 18. Με την από 31/12/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 19. Με την από 15/2/1999 απόφαση της Δ.Σ κατά δραχμές. 20. Mε την από 14/4/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1828/89 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές των 400 δραχμών η κάθε μία και κατά δραχμές από την δημόσια εγγραφή διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες οι μετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και σε συνεργάτες της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές των 400 δραχμών η κάθε μία. 21. Με την από 27/6/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,20 ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1828/89, κατά ,03 ΕΥΡΩ με την υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων ν.2065/92 και κατά 16647,39 ΕΥΡΩ μέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονοματικής αξίας της μετοχής σε 1,28 ΕΥΡΩ. Με την ίδια απόφαση εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ. Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,28 ΕΥΡΩ η κάθε μία. 18

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα