Άρθρο Πα. Υπόθεση Πόθεν Έσχες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο Πα. Υπόθεση Πόθεν Έσχες"

Transcript

1 Άρθρο Πα Υπόθεση Πόθεν Έσχες Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 1 0 Απριλίου 2003 με την ακόλουθη σύνθεση: Χρήστος Χριστοφιλόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Κωνσταντίνος Κανδρής και Διονύσιος Λασκαράτος, Σύμβουλοι, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Σταμάτιος Πουλής (εισηγητής), Πάρεδροι (με συμβουλευτική ψήφο). Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παρέστη ο Αντεπίτροπος Ιωάννης Σμπυρούνιας ως νόμιμος αναπληρωτής του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, ο οποίος είχε κώλυμα, Γραμματέας: Ευστράτιος Τζερμιαδιανός, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α'). Για να δικάσει την από 8 Φεβρουαρίου 2002, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1η Απριλίου 2002 και παραπέμφθηκε, με την 21461/ πράξη της Γραμματέως του Τμήματος αυτού, λόγω αρμοδιότητας (άρθρα 7 παρ. 5 εδ. β' του π.δ. 774/1980 και 2 παρ. 3 του π.δ. 1225/1981), στο παρόν (V) Τμήμα, αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας για καταλογισμό του κατοίκου ο οποίος παραστάθηκε δια της Δικηγόρου την οποία διόρισε με το 3203/2003 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίος παρέστη δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολάου Καραγιώργη. Με την αίτησή του αυτή ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ζητεί να καταλογιστεί ο καθ ' ου ο πρώην Διευθυντής Τελωνείου και ήδη συνταξιούχος, με το ποσό των δραχμών, διότι κατά τον έλεγχο από Οικονομικό Eπιθεωρητή των Δηλώσεων Περιουσιακής του Κατάστασης ετών 1999 και 2000, δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προέλευση περιουσιακού οφέλους του ανωτέρω ισόποσου με αυτό για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε: Τον Αντεπίτροπο της Eπικρατείας και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, που ζήτησαν την παραδοχή και την πληρεξούσιο του καθ ' ου, η οποία ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη. Αφού μελέτησε τη δικογραφία Σκέφθηκε κατά το νόμο παρόντων των ανωτέρω μελών Αποφάσισε τα ακόλουθα: 1. Επειδή με την υπό κρίση, από , αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που ασκείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 παρ. 6 και 29 παρ. 1 και 3 του ν. 2429/1996, ζητείται ο καταλογισμός του καθ' ου με το ποσό των δραχμών, διότι κατά τον έλεγχο, από τον Επιθεωρητή της Δνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών Χρ. Κακαράτσιο, των Δηλώσεων Περιουσιακής του Κατάστασης ετών και δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προέλευση περιουσιακού οφέλους, που απέκτησε ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της δημόσιας υπηρεσίας του, ίσης αξίας με το ποσό για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του. Η αίτηση αυτή, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή τελών χαρτοσήμου (σχ. άρθ. 2 του Κ.Ν.Τ. Χαρτοσήμου) και παραβόλου (σχ. άρθ. 61 παρ. 1 του π.δ. 1225/81), έχει ασκηθεί εμπροθέσμως και κατά τα λοιπά νομοτύπως. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί ως προς το παραδεκτό και το κατ' ουσία βάσιμο αυτής κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων. 2. Επειδή, με τις διατάξεις του Συντάγματος ορίζεται, στο άρθρο 94 παρ. 1, ότι "στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη τω αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου" και στο άρθρο 98 παρ. 1 ότι "στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) γ) ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α' έλεγχο στ) η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων καθώς και με τον έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ' ζ) η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου". Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται πρωτογενώς, ήτοι χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικού κατά περίπτωση νόμου, οι διαφορές που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων κ.λπ. υπολόγων, οι διαφορές εκ της απονομής συντάξεων καθώς και οι διαφορές που αναφέρονται στην ευθύνη των δημοσίων κ.λ.π. υπαλλήλων για την προκαλουμένη σε βάρος του Δημοσίου και των λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ζημία. Άλλες διοικητικές διαφορές, οι οποίες όμως πρέπει να είναι συναφείς με τις ήδη ανατεθείσες από το Σύνταγμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο υποθέσεις (βλ. και Α.Ε.Δ. 5/1999) και να προσιδιάζουν με τη φύση το δικαστηρίου ως του κατεξοχήν οργάνου επιφορτισμένου με τον έλεγχο και τη διαφάνεια της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος (βλ. και άρθρο 98 παρ. 1 περ. β, του Συντάγματος), μπορούν να ανατεθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο με ειδικό νόμο. Τέτοιες διαφορές είναι και αυτές που αναφύονται κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υποκειμένων στη σχετική υποχρέωση προσώπων, καθόσον αφενός μεν οι διαφορές αυτές άπτονται, προεχόντως, της διαφάνειας ως προς τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, για τον έλεγχο της οποίας το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τα ως άνω εκτεθέντα, είναι το κατεξοχήν εκ I του Συντάγματος αρμόδιο δικαστικό όργανο, αφετέρου δε είναι συναφείς με αυτές της αστικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον από το νομοθέτη τεκμαίρεται, μαχητώς, ότι το καταλογιστέο ποσό αντιπροσωπεύει μέρος τουλάχιστον της προσγενομένης εις βάρος του Δημοσίου ζημίας ή, το αυτό, μέρος τουλάχιστον του αποκτηθέντος παράνομου περιουσιακού ωφέλους από τον υποκείμενο σε έλεγχο, η δε επιβολή του καταλογισμού αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ζημίας αυτής, που ο ελεγχόμενος προκάλεσε με παράνομες πράξεις και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατ' ακολουθίαν, νομίμως ο κοινός νομοθέτης αναθέτει την εκδίκαση των αναφυομένων ως άνω διαφορών στο Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ.

2 και άρθρο 11 του προϊσχύσαντος νόμου 1738/1987 και άρθρο 6 του νέου νομοθετήματος περί του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ν. 3213/ ). 3. Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 του ν. 2429/1996, οι οποίες αντικατέστησαν τις αντιστοίχου περιεχομένου διατάξεις των άρθρων 6 έως 12 του ν. 1738/1987, αφενός μεν προσδιορίζονται οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, των κρατικών λειτουργών καθώς και των λοιπών προσώπων, που υποχρεούνται στην υποβολή ετήσιας δήλωσης περί της περιουσιακής τους καταστάσεως, αφετέρου δε ιδρύονται όργανα ελέγχου και επαληθεύσεως των δηλώσεων αυτών. Ειδικότερα, για μεν το πολιτικό προσωπικό ο έλεγχος των δηλώσεων διενεργείται από Κοινοβουλευτική Επιτροπή, για τους λοιπούς δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνεπικουρούμενο από άλλους δικαστικούς λειτουργούς (βλ. και το προϊσχύσαν άρθ. 8 του ν. 1738/1987), για τους υπαλλήλους δε του Υπουργείου Οικ:ονομικών- εξαιρουμένων των Γενικών Διευθυντών- από τους οικονομικούς επιθεωρητές του παραπάνω Υπουργείου (σχ. άρθρο 2 παρ. 21 του ν. 2343/1995). Περαιτέρω, στο άρθρο 26 παρ. 6 του ιδίου νόμου (2429/1996), ορίζεται ότι μετά το πέρας του ελέγχου της δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης συντάσσεται πόρισμα και ότι αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού κατά την παρ. 1 του άρθρου 29, το πόρισμα αποστέλλεται στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης το πόρισμα αποστέλλεται στο αρμόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο", ενώ στο άρθρο 29 ότι 1. Καταλογίζεται σε βάρος του ελεγχομένου χρηματικό ποσό ισάξιο με το περιουσιακό όφελος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος, ο σύζυγός του ή ανήλικο τέκνο του και του οποίου η προέλευση δεν δικαιολογείται. 2. Σε περίπτωση ποινικής καταδίκης κατά την παρ. 1 του άρθρου 27 καταλογίζεται σε βάρος του καταδικασθέντος χρηματικό ποσό ίσο με το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε, εφόσον αυτό δεν υπόκειται σε δήμευση κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. 3.Ο καταλογισμός ο οποίος προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 γίνεται υπέρ του Δημοσίου από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις". Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: α) ο νομοθέτης, επιδιώκοντας τον περιορισμό της διαφθοράς στο δημόσιο εν γένει βίο και την πάταξη των αθέμιτων, επί ζημία του δημοσίου, συναλλαγών από κρατικούς λειτουργούς και δημόσιους υπαλλήλους, θέσπισε και οργάνωσε μια διαδικασία ελέγχου της περιουσιακής καταστάσεως των προσώπων αυτών, οι οποίοι, κατέχοντες κρίσιμες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό, δύνανται, επωφελούμενοι της ιδιότητάς τους, να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε τρίτους αθέμιτο περιουσιακό όφελος. Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης αφενός μεν επέβαλε στις ως άνω κατηγορίες προσώπων την υποχρέωση για ετήσια υποβολή δηλώσεων περί των κατεχομένων από τα πρόσωπα αυτά κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, αφετέρου δε θέσπισε τα προαναφερθέντα όργανα ελέγχου και επαληθεύσεως των δηλώσεων αυτών, β) σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν δύναται να δικαιολογηθεί η προέλευση περιουσιακών στοιχείων, που αποκτήθηκαν από τον ελεγχόμενο ή τα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο και ανήλικα τέκνα) κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, προβλέπονται εις βάρος του τελευταίου ποινικές και αστικές (χρηματικές} κυρώσεις, γ) οι αστικές (χρηματικές) κυρώσεις συνίστανται στον καταλογισμό του ελεγχομένου με χρηματικό ποσό ισάξιο του περιουσιακού οφέλους, του οποίου δεν δικαιολογείται η νόμιμη προέλευση. Κατά συνέπεια, το αδικαιολόγητο της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησε ο ελεγχόμενος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, σε συνδυασμό με το ότι εκ της κατοχής κρίσιμης θέσης στον κρατικό μηχανισμό ηδύνατο να επωφεληθεί της ιδιότητάς του, τεκμαίρεται από το νομοθέτη ότι το μη δυνάμενο να δικαιολογηθεί περιουσιακό όφελος προέρχεται από τη διάπραξη αθέμιτων εις βάρος και επί ζημία του Δημοσίου συναλλαγών και δ) την εκδίκαση των αναφυομένων διαφορών εκ της τεκμαιρομένης κατά τα ως άνω εις βάρος του Δημοσίου ζημίας, ο νομοθέτης αναθέτει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο επιλαμβάνεται αυτών κατόπιν σχετικής αιτήσεως του υπηρετούντος σ' αυτό Γενικού Επιτρόπου της Eπικρατείας. Κατ' ακολουθίαν, αρμοδίως το Δικαστήριο τούτο, κατόπιν της από σχετικής αιτήσεως του Γενικού Επιτρόπου της Eπιρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιλαμβάνεται της υπό κρίση διαφοράς. 4. Επειδή, στο άρθρο 2 παρ. 20 και 21 του ν. 2343/1995, ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 1783/1987 "περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης "και ήδη, κατόπιν της αντικαταστάσεώς τους, οι διατάξεις του ν. 2429/1996, "εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, (παρ. 20), οι οποίοι ''υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών" και ότι "οι παραπάνω διευθύνσεις διαβιβάζουν τις δηλώσεις αυτές για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Οικονομικής Επιθεώρησης" (παρ. 21), ενώ στο άρθρο 2 του παραπάνω νόμου (2343/1995), με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσία με τον τίτλο Οικονομική Επιθεώρηση, διαλαμβάνεται ότι κύρια αποστολή της υπηρεσίας αυτής είναι α) δ) ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός των Γενικών Διευθυντών. Επομένως, ο προβαλλόμενος από τον καθ ου, με το από Υπόμνημα, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Τμήματος στις , ισχυρισμός ότι ο έλεγχος των δηλώσεων της περιουσιακής του καταστάσεως και η σύνταξη του σχετικού πορίσματος έπρεπε να διενεργηθεί από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όχι από Οικονομικό Eπιθεωρητή, είναι κατά νόμο αβάσιμος και απορριπτέος, καθόσον ειδικώς για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών-πλην των Γενικών Διευθυντών- προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δηλώσεων περί της περιουσιακής τους καταστάσεως διενεργείται από Οικονομικό Επιθεωρητή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Eπιθεώρησης του ως άνω Υπουργείου. Συνακόλουθα, δοθέντος ότι ο καθ' ου η αίτηση διετέλεσε προϊστάμενος του Τελωνείου, ήτοι ήταν προϊστάμενος αυτοτελούς οργανικής μονάδας του Υπουργείου Οικονομικών διαθέτων αποφασιστικές αρμοδιότητες (σχ. άρθρα 7 του π.δ. 127/1989 και 4 και 379 του π.δ. 551/1989) υποχρεούτο στην υποβολή δηλώσεων περί της περιουσιακής του καταστάσεως (σχ. άρθ. 2 παρ. 20 περ. α' του ν. 2343/1995), οι οποίες αρμοδίως, κατά τα προεκτεθέντα, ελέχθησαν από Οικονομικό Επιθεωρητή, υποβληθέντος εν συνεχεία του εκπονηθέντος πορίσματος στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 5.Επειδή, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και ιδίως την Πορισματική Έκθεση του Οικονομικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Χρ. Κακαράτσιου και τις δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως ετών και του καθ' ου η παρούσα αίτηση προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: ο καθ' ου, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και κατά τα έτη και διετέλεσε προϊστάμενος του Τελωνείου υπέβαλε μετά της συζύγου του στην υπηρεσία του τις από και 7-6 δηλώσεις περί της περιουσιακής του καταστάσεως. Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, ο καθ' ου μετά της συζύγου του είχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο στην κυριότητά τους τα ακόλουθα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία: α) διαμέρισμα 80 τ.μ. κείμενο στη ΘεσΙνίκη, αγορασθέν το έτος 1 β) αγροτεμάχιο στην τ.μ. αγορασθέν το έτος 19, γ) ισόγεια υπερυψωμένη εξοχική κατοικία εμβαδού τ.μ. στο ως άνω αγροτεμάχιο, την οποία ανήγειραν κατά τα

3 έτη 19.. μέχρι και 19 δ) δύο αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του καθ' ου στο αποκτηθέντα εκ κληρονομίας από τον αποβιώσαντα πατέρα του, ε) προικώο διαμέρισμα, ιδιοκτησίας της συζύγου του καθ' ου. στη Θες/νίκη, εμβαδού τ.μ., στ) δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, το πρώτο μάρκας μοντέλο έτους 1 και το δεύτερο μάρκας αγορασθέν στη Γερμανία το έτος 19, συνολικού αντιτίμου (αξία αγοράς, εισαγωγικές επιβαρύνσεις), κατά την φορολογική δήλωση του καθ ' ου για το οικον. έτος 19, δραχμών και ζ) καταθέσεις στις Τράπεζες συνολικού ύψους είκοσι ενός περίπου εκατομμυρίων δραχμών. Κατά τον έλεγχο όμως των παραπάνω δηλώσεων από τον Οικονομικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Χρ. Κακαράτσιο, διαπιστώθηκε ότι αυτές (δηλώσεις) ήσαν ανακριβείς. Ειδικότερα, στην από δήλωση περιουσιακής κατάστασης δεν δηλώθηκαν χρεόγραφα (μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου ) ύψους δραχμών, τα οποία αγοράστηκαν στις 24-2-l999 (σχ. το Απόρρητο Νο έγγραφo της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή) με κίνηση του υπ' αριθ. λογαριασμού της Κατ/μα στον οποίο (λογαριασμό) συνδικαιούχοι ήσαν ο καθ ' ου μετά της συζύγου του. Στην από δήλωση περιουσιακής κατάστασης δεν δηλώθηκε η υπ' αριθ. μερίδα χαρτοφυλακίου στην με Αμοιβαία Κεφάλαια (prime-a- ) συνολικού ύψους δραχμών (σχ. το Απόρρητον υπ' αριθ. έγγραφο της παραπάνω Τράπεζας προς τον Οικονομικό Eπιθεωρητή). Το ανωτέρω χρηματικό ποσό κατά κύριο λόγο σχηματίστηκε κατόπιν μεταφοράς, στις στην Τράπεζα (σχ. το έγγραφο με το επισυναπτόμενο σ' αυτό αντίγραφο κίνησης λογαριασμού της του ποσού των δραχμών από τον ως άνω υπ' αριθ. κοινό λογαριασμό στην ο οποίος, κατά τα προαναφερθέντα, δεν είχε επίσης δηλωθεί. Το ανωτέρω ποσό μεταφέρθηκε αρχικώς (21- ) σε δύο λογαριασμούς Ταμιευτηρίου της, με το προϊόν των οποίων αγοράστηκαν τραπεζικά προϊόντα ( και αξίας δραχμών. Στις 8 ) ανοίχθηκε και τρίτος λογαριασμός στην παραπάνω Τράπεζα, ο οποίος ήταν στο όνομα της συζύγου του καθ' ου και των δύο ενήλικων τέκνων του (ο καθ' ου φέρεται να μην είναι συνδικαιούχος του λογαριασμού) και στις, ήτοι την προηγουμένη ημέρα της υποβολής από τον καθ' ου της δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως για το έτος 2000, μεταφέρθηκαν τα υπόλοιπα των δύο πρώτων λογαριασμών στον τρίτο, στον οποίο ο καθ' ου δεν φαίνεται να συμμετέχει (σχ. τα αντίγραφα κίνησης των ως άνω λογαριασμών, που η παραπάνω Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2343/1995, παρέδωσε στον Οικονομικό Eπιθεωρητή Χρ. Κακαράτσιο). 6. Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών και δη της υποβολής ανακριβών δηλώσεων, ο Οικονομικός Επιθεωρητής με το έγγραφό του, ζήτησε από τον καθ' ου να του προσκομίσει στοιχεία περί της νόμιμης κτήσης και προέλευσης των μη δηλωθέντων ως άνω χρηματικών ποσών. Ο ανωτέρω, στην από επιστολή του (αριθ. πρωτ. Οικ. Eπιθεώρησης ) προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή, μη κάνοντας ουδεμία αναφορά στους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριέλαβε τα ως άνω χρηματικά ποσά (αμοιβαία κεφάλαια κλπ.) στις δηλώσεις της περιουσιακής του καταστάσεως, ισχυρίσθηκε ότι τα ποσά αυτά αποτελούσαν περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του προερχόμενα από άτυπες δωρεές του πεθερού του προς αυτήν (σύζυγο) και ειδικότερα από αγορά κρατικών ομολόγων στις και συνολικούς ύψους δραχμών καθώς και από αγορά εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) στις αξίας αγοράς δραχμών. Πλην, εκ των ποσών αυτών, μόνο η αγορά των ΕΓΕΔ, στις , αποδεικνύετο εκ των υποβληθέντων από τον καθ' ου στοιχείων ότι προήρχετο από τον υπ' αριθ. λογαριασμό, που ο πεθερός του τηρούσε στην Κατόπιν αυτού, ο Οικονομικός Eπιθεωρητής προέβη στον έλεγχο, για το διάστημα από μέχρι και , του συνόλου των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και των λογαριασμών, που ο καθ' ου τηρούσε στις τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Κατά τον εν λόγω έλεγχο διαπιστώθηκαν, ως προς την αγορά των κρατικών ομολόγων ύψους δραχμών, τα ακόλουθα: στις η σύζυγος του καθ' ου προέβη στην αγορά των με αριθ. τίτλου κρατικών ομολόγων από κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας αξίας αγοράς δραχμών. Την νόμιμη προέλευση των χρημάτων για την αγορά των ομολόγων αυτών αποδέχεται ο Οικον. Eπιθεωρητής, αφού χρησιμοποιήθηκαν, την ίδια ημερομηνία με την αγορά, διαθέσιμα ύψους και δραχμών από τους υπ' αριθ. και λογαριασμούς στην Τράπεζα και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αντιστοίχως, που τηρούσε ο καθ' ου μετά της συζύγου του. Ακολούθως, στις η σύζυγος του καθ' ου αγόρασε τα με αριθ. Τίτλου και κρατικά ομόλογα αξίας αγοράς και στις τα με αριθ. Τίτλου και αξίας αγοράς δραχμών, με συνδικαιούχο και στις δύο περιπτώσεις τον καθ' ου. Για την αγορά των εν λόγω κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας δραχμών χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει διαθέσιμα τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους συνδικαιούχοι ήσαν ο καθ' ου και η σύζυγός του. Ειδικότερα, από τον 211/ λογαριασμό στην Τράπεζα το ποσό των (στις ) δραχμών και από τον λογαριασμό στο... τα ποσά των (στις ), και (στις ), ήτοι συνολικές αναλήψεις για την αγορά των παραπάνω κρατικών ομολόγων ποσού δραχμών. Ενόψει των δραχμών ( ) μεταξύ των κρατικών ομολόγων και των αναλήψεων από τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο Οικον. Επιθεωρητής, με το έγγραφό του, κάλεσε τον καθ' ου να του προσκομίσει στοιχεία για την προέλευση του ποσού της διαφοράς. Ο ανωτέρω, στην από επιστολή του (αριθ. πρωτ. Οικ. Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας 483/ ) προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι προήρχοντο από διαθέσιμα του πεθερού του. Πλην, ο Οινοκ. Επιθεωρητής, αφού προέβη σε έλεγχο και των τραπεζικών λογαριασμών του πεθερού του εκκαλούντος, κατά τον οποίο (έλεγχο) δεν διαπιστώθηκε, για το κρίσιμο χρονικό διάστημα από 1-1- μέχρι 31-1-, η ανάληψη σημαντικών χρηματικών ποσών ή η μεταφορά τους σε λογαριασμούς του εκκαλούντος ή της συζύγου του ούτε δε η οικονομική κατάσταση του πεθερού του, ο οποίος ήταν χαμηλοσυνταξιούχος του Δημοσίου και χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές (βλ. φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα οικον.έτη 1993 έως 1997), δικαιολογούσε την κτήση των ποσών αυτών, απέρριψε τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος θεωρώντας ότι το ποσό των δραχμών δεν προήρχετο από εμφανείς πηγές. Kατόπιν αυτού, δοθέντος ότι ο καθ'ου αφενός μεν απέκρυψε, κατά τα ως άνω, μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, αφετέρου δε δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προέλευση του ποσού των δραχμών, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται ο καταλογισμός του με το ισόποσο του μη δυναμένου να αποδειχθεί η νόμιμη προέλευσή του χρηματικού ποσού. 7. Επειδή ο καθ' ου, στο από Υπόμνημά του, ισχυρίζεται ότι η νόμιμη προέλευση του ανωτέρω χρηματικού ποσού αποδεικνύεται από την από δήλωση περιουσιακών στοιχείων που συνεπέβαλε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 του v, 2019/1992, με τη δήλωση φόρου εισοδήματος για το ΟΙΚΟΥ. έτος 1992 (εισοδήματα 1991). Στις παραγρ. 1 και 2 του παραπάνω άρθρου και νόμου διαλαμβάνεται ότι οι φορολογούμενοι "δύνανται να υποβάλλουν μαζί με την οικεία δήλωση αυτού του έτους και δήλωση των κινητών περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία είχαν στην κυριότητά τους την 1η Ιανουαρίου Η ως άνω δήλωση είναι προαιρετική και γίνεται υποχρεωτικώς δεκτή από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, χωρίς να αναζητηθεί από αυτόν η προέλευση ή ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης των

4 περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται σε αυτήν, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. ζ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955", ήτοι την εφαρμογή των διατάξεων περί προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης βάσει τεκμαρτών δαπανών. Η κανονιστική ισχύς των ως άνω διατάξεων περιορίζεται αποκλειστικώς σε ζητήματα φορολογίας εισοδήματος, όπως εξάλλου ρητώς ορίζεται σ' αυτές, ότι δηλαδή αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων περί του προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος βάσει τεκμαρτών δαπανών. Συνεπώς, η δήλωση περιουσιακών στοιχείων, με βάση τις διατάξεις αυτές, δεν καθιστά νόμιμη αφεαυτή την προέλευση των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων και συνακόλουθα δεν απαλλάσσει τον δηλώσαντα των διατάξεων περί πόθεν έσχες. Επειδή, στην παρούσα αίτηση του Γενικού Επιτρόπου, η οποία αποτελεί το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, καθώς και στην Πορισματική 'Έκθεση του Οικον. Eπιθεωρητή, δεν συνεκτιμάται συνολικώς η περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του καθ' ου ώστε να προσδιορισθούν τα ενδεχομένως μη δικαιολογημένης προέλευσης περιουσιακά του στοιχεία, αλλά ζητείται ο καταλογισμός του αποκλειστικώς και μόνο διότι αγόρασε κρατικά ομόλογα ποσού δρχ. χρησιμοποιώντας από τα διαθέσιμα των τραπεζικών του λογαριασμών μόνο το ποσό των δρχ., εκλαμβανομένου του υπολοίπου ποσού των δρχ. ως προερχομένου από μη εμφανείς και μη νόμιμης προέλευσης πηγές. Συνεπώς, το Δικαστήριο τούτο περιορίζεται στον έλεγχο της νομιμότητας και βασιμότητας των υποστηριζομένων στην υπό κρίση αίτηση, μη δυναμένου ούτε να συνεκτιμήσει συνολικώς την περιουσιακή κατάσταση του καθ' ου ούτε να αμφισβητήσει το πρώτον τη νομιμότητα της προέλευσης των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων, πέραν δηλαδή του ποσού για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του. Κατ' ακολουθίαν, τα δηλωθέντα από τον καθ' ου, ως ανήκοντα σ' αυτόν κατά το έτος, κινητά περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της προέλευσής τους, δύνανται να ληφθούν υπόψιν για να δικαιολογηθεί η προέλευση του ποσού των δραχμών που, κατά τα ανωτέρω, χρησιμοποιήθηκε για την αγορά κρατικών ομολόγων και εκ του οποίου μόνο το ποσό των προέρχεται, κατά τον Οικον. Επιθεωρητή, από εμφανείς πηγές. 8. Ο καθ' ου η παρούσα αίτηση στο Υπόμνημά του, με το οποίο συνυποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της από δηλώσεως περιουσιακών του στοιχείων στη Δ.Ο.Υ., ισχυρίζεται ότι το δηλωθέν από αυτόν σε ανύποπτο χρόνο (φορολογική δήλωση έτους 1992) και χωρίς να είναι προϊστάμενος καμίας υπηρεσίας ποσό των δρχ. υπερκαλύπτει το κατά τον Οικον.Επιθεωρητή μη αποδεικνυομένης προέλευσης ποσό των δρχ. Πλην, εκ των δηλωθέντων ως άνω από τον καθ' ου ποσών, τα αναφερόμενα με αύξοντα αριθμό α', β', γ' και δ' τα οποία αφορούν, αντιστοίχως, καταθέσεις χρηματικών ποσών στο ύψους δρχ (αριθ. Λογαριασμού ) στην Τράπεζα ποσού (αριθ. λογαρ. ) και δρχ. (αριθ. λογαρ. ) καθώς και αγορά ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ύψους δρχ., ελήφθησαν υπόψιν και συνυπολογίσθηκαν από τον Οικ. Επιθεωρητή. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται λεπτομερώς στην Πορισματική Έκθεση, αλλά και προκύπτει από τα αντίγραφα της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του καθ' ου, που βρίσκονται στο φάκελο της δικογραφίας, τα ανωτέρω ποσά αποτελούν προϊόν ελεγχθέντων τραπεζικών λογαριασμών και τελικώς χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ομολόγων ύψους δρχ., τη νομιμότητα της προέλευσης των οποίων, όπως αναφέρεται και παραπάνω, αποδέχθηκε ο Οικ. Επιθεωρητής, καθώς και για το σχηματισμό του ποσού των δρχ., που ο Οικ. Επιθεωρητής, θεωρώντας νόμιμη την προέλευσή του, αφαίρεσε από το συνολικό ποσό των Το δηλωθέν όμως περιουσιακό στοιχείο με αύξοντα αριθμό ε, που αφορά στην αγορά, στις , από τον καθ ου τεσσάρων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δρχ., πρέπει να συνυπολογισθεί προκειμένου να δικαιολογηθεί η προέλευση, κατά το ανάλογο μέτρο, του ποσού των δρχ., καθόσον μάλιστα στην Πορισματική Έκθεση αναφέρεται (σελίς 9) ότι στις άνοιξαν (ο καθ' ου μετά της συζύγου του) στην Τράπεζα τον υπ' αριθ. λογαριασμό, τον οποίο έκλεισαν στις με υπόλοιπο δρχ., " για την τύχη του οποίου δεν βρέθηκαν στοιχεία αλλά ούτε καν ενδείξεις. Προφανώς χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς και όχι για επένδυση". Είναι όμως πρόδηλο, ενόψει των κοινών ημερομηνιών κλεισίματος του λογαριασμού και αγοράς των τεσσάρων εντόκων γραμματίων ( ), ότι το προϊόν του ως άνω λογαριασμού χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των εντόκων γραμματίων, ονομαστικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ( ) δρχ. Συνεπώς, δοθέντος ότι ούτε ο Οικον. Επιθεωρητής ούτε στην υπό κρίση αίτηση αμφισβητείται η νομιμότητα της προέλευσης του προϊόντος του παραπάνω λογαριασμού, που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των εντόκων γραμματίων, το ανωτέρω ποσό τυγχάνει συνυπολογιστέο προκειμένου να δικαιολογηθεί η νομιμότητα της προέλευσης, κατά το αντίστοιχο μέτρο, του ποσού των δρχ. Επομένως, εκ του ποσού αυτού, για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του καθ' ου, πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των δρχ. 9. Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω, δοθέντος ότι ο καθ' ου αφενός μεν απέκρυψε, κατά την υποβολή των δηλώσεων περί της περιουσιακής του καταστάσεως για τα έτη και μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, αφετέρου δε εκ του συνολικού ποσού των δραχμών, για το οποίο ζητείται ο καταλογισμός του, αποδείχθηκε ότι ποσό δρχ. προήρχετο εκ της εξαργυρώσεως εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), νομιμότητα προέλευσης των οποίων δεν αμφισβητείται, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να περιοριστεί το καταλογιστέο ποσό στο ύψος των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα μιάς ( ) δραχμών (19.708,50 ευρώ), ενώ η δικαστική δαπάνη, την καταψήφιση της οποίας εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ζητά ο καθ' ου με το Υπόμνημά του, ενόψει της εν μέρει νίκης και εν μέρει ήττας των διαδίκων, πρέπει να συμψηφιστεί (άρθρα 123 του π.δ. 1225/1981 και 178 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 2915/2001). Για τους λόγους αυτούς Δέχεται εν μέρει την από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Eπικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Καταλογίζει εις βάρος του κατοίκου και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων οκτώ και 0,50 ευρώ ( ,50). Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, την 1 η Απριλίου Ο IΙΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ Δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 1η Ιουλίου 2004 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔIΑΝΟΣ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Κατά τον έλεγχο, από τον Επιθεωρητή της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του υπουργείου Οικονομικών, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ετών 1999 και 2000, πρώην Διευθυντής Τελωνείου, νυν συνταξιούχος, δεν απέδειξε τη νόμιμη προέλευση του περιουσιακού οφέλους των δραχμών και κατόπιν τούτου, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ζητεί με αίτησή του τον καταλογισμό του καθ ου και ο πληρεξούσιος του καθ ου την απόρριψή της. Β. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Το Ελεγκτικό Συνέδριο αρχικά εξετάζει αν έχει αρμοδιότητα να εκδικάσει τη διαφορά που ανακύπτει κατά τον έλεγχο λογαριασμών προσώπων που καθορίζουν περιοριστικά ειδικοί νόμοι, βασιζόμενο στα άρ. 94 και 98 παρ. 1 του Συντάγματος. Η συγκεκριμένη διαφορά προκύπτει κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποχρεούνται να υποβάλλουν κρατικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, σύμφωνα με τα άρ. 26 και 29 του Ν. 2424/1996 και ιδίως το άρ. 6 του Ν. 3213/2003, στο πλαίσιο ελέγχου και διαφάνειας κατά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Με τις παραπάνω διατάξεις προσδιορίζεται ότι οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών εξαιρουμένων των Γενικών Διευθυντών- ελέγχονται για την ετήσια δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης από τους οικονομικούς επιθεωρητές του ανωτέρω υπουργείου. Η διαπίστωση περιουσιακού οφέλους που δε δικαιολογείται οδηγεί σε καταλογισμό σε βάρος του υπαλλήλου ποσού ισάξιου με το όφελος αυτό. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει των στοιχείων που διέθετε και τον συμψηφισμό στον οποίο προχώρησε, κατέληξε στο καταλογισμό του ποσού των στον συγκεκριμένο υπάλληλο. Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Η συγκεκριμένη απόφαση επικαλείται τις συνταγματικές διατάξεις, προκειμένου να θεμελιώσει την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εκδικάσει την επίδικη διαφορά που ανέκυψε από τη δήλωση πόθεν έσχες πρώην Διευθυντή Τελωνείου, αρμοδιότητα που καταρχήν απονέμει ο κοινός νόμος (άρ. 6 Ν. 3213/2003). Από τις διατάξεις του άρ. 98 παρ. 1 περ. α), γ), στ) και ζ) του Συντάγματος προκύπτει πως το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το κατ εξοχήν αρμόδιο δικαστήριο για να κρίνει τις διαφορές που ανακύπτουν από την κατάχρηση δημοσίου χρήματος και ως συναφής υπόθεση θα πρέπει να θεωρηθεί και αυτή της ψευδούς ή ανεπαρκούς δήλωσης πόθεν έσχες, καθώς άλλωστε ως τέτοια την καθιερώνει ο παραπάνω νόμος (σε συνδυασμό με τα άρ. 26 και 29 του Ν. 2429/1996). Πράγματι, οι αρμοδιότητες που απονέμει το Σύνταγμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι περιοριστικές, δεδομένης της διάταξης του άρ. 98 παρ. 2 του Σ. και της χρησιμοποίησης του όρου ιδίως στο άρ. 98 παρ. 1 του Συντάγματος. Αξίζει να σημειωθεί πως το δικαστήριο, στο σκεπτικό του, διαπιστώνει πως αδυνατεί να προβεί σε συνολικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης του καθ ου, καθώς και να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της προέλευσης των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων. Για τη θεμελίωση του ισχυρισμού του αυτού, το δικαστήριο επισημαίνει πως περιορίζεται από το αίτημα αλλά και τα στοιχεία που παρείχε ο Οικονομικός Επιθεωρητής στην αίτησή του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η δήλωση πόθεν έσχες αποτελεί περιορισμό του δικαιώματος της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται στο άρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος και ιδίως του δικαιώματος στην ελεύθερη οικονομική ανάπτυξη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και ο πρώην τελωνειακός, έχουν αυξημένες έναντι του κράτους υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της ειδικής κυριαρχικής σχέσης κράτους υπαλλήλου και του αιτήματος για διαφάνεια στο δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας είναι νόμιμος, αφού προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του κοινού δικαίου περιοριστικά και με σαφήνεια. Λήμματα: Αρμοδιότητα, έλεγχος περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, οικονομική ελευθερία. Άρθρα: Σ5, Σ94, Σ98. Νομολογία: Άμεσα σχετιζόμενη νομολογία δεν υπάρχει. Αξιοσημείωτη είναι η υπόθεση που αφορά σε παράλειψη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες δημάρχων: Εφ. Πατρ. 1/2000. Πηγές:

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001 Περίληψη Φορολογία επιδομάτων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. - Τόσο η πάγια μηνιαία αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΤΟΣ 2013 1. Στοιχεία του ή της

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Περίληψη Φορολόγηση επιδομάτων μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. - Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Απόφαση 3744/2014 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης 1609/2008 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Ιουνίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Ιουνίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Απόφαση 3748/2014 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Ιουνίου 2014, με την ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Σταμάτιος Πουλής (εισηγητής)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα ΣτΕ 533/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2009 με την εξής σύνθεση: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011 Ι. Η υπό κρίση αίτηση για αναίρεση της 2248/2004 οριστικής απόφασης του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου νομίμως επανεισάγεται προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) Στοιχεία του υπόχρεου Επώνυμο: ΤΣΟΥΡΑΣ Κύριο όνομα: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όνομα πατέρα: ΑΓΓΕΛΟΥ Ιδιότητα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α / ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2011 με την εξής σύνθεση: Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 3ο Τριμελές Αριθμός απoφάσεως 924/2010 Περίληψη: Το επίδομα των 176 ευρώ κατά Ν. 2738/1999 και Ν. 3016/2002 αποτελεί προσαύξηση μισθού των εκπαιδευτικών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Περίληψη: Κληρονομική διαδοχή επί ακινήτων κατά το προ του ΑΚ δίκαιο (βυζαντινορωμαϊκό) - Αποδοχή κληρονομιάς - Αποποίηση κληρονομιάς - Συγκληρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 7-6-2013 Αρ. Πρωτ. 11757 Πληρ.: Μαρία Φυτά, Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...200.. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια), που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α )

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αθήνα, 05.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία: 25/09/2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...28/11/2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :...2/69951... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...25.6.2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar @ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία : 30-09-204 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 203 του Ν.323 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/3-2-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία : 27/1/2014 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα