ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Οι διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να συμβάλει στην ευρωπαϊκή διαπαιδαγώγηση και την επαγγελματική επιμόρφωση των πολιτών καθώς και στη μύησή τους στην λειτουργία τoυ θεσμικού οργάνου, τoυς προσφέρει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης εντός της Γενικής Γραμματείας τoυ. 2. Οι δυνατότητες αυτές είναι: α) αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης που διέπονται από το Κεφάλαιο 3 του παρόντος εγγράφου: - υποτροφίες Robert Schuman, γενικός τομέας - υποτροφίες Robert Schuman, δημοσιογραφικός τομέας β) μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης που διέπονται από το Κεφάλαιο 4 του παρόντος εγγράφου. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Οι ανά χείρας διατάξεις ισχύουν για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης εκτός από τις περιόδους πρακτικής άσκησης για διερμηνείς συνεδριάσεων και για μεταφραστές, οι οποίες διέπονται από χωριστές διατάξεις. 1/12

2 Κεφάλαιο 2 Διατάξεις που ισχύουν για όλους τους τύπους περιόδων πρακτικής άσκησης Άρθρο 3 Διοικητική και οικονομική αρμοδιότητα 1. Η αρχή που είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή σε οποιονδήποτε τύπο πρακτικής άσκησης που διέπεται από τις παρούσες διατάξεις (αποκαλούμενη στο εξής η αρμόδια αρχή), είναι ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού ή ο εκπρόσωπός του. 2. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των αμειβόμενων και των μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης που δύνανται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους καθώς και με το ποσοστό των περιόδων πρακτικής άσκησης που δύνανται να παραταθούν βάσει των ανά χείρας διατάξεων. Άρθρο 4 Η συμβουλευτική επιτροπή για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 1. Η συμβουλευτική επιτροπή για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (αποκαλούμενη στο εξής η επιτροπή) έχει ως αποστολή να μεριμνά για την ποιότητα του περιεχομένου και για την ομαλή διεξαγωγή των περιόδων πρακτικής άσκησης, καθώς και για την δομή υποδοχής των ασκουμένων. Διατυπώνει προς τούτο κάθε αναγκαία σύσταση προς τον Γενικό Γραμματέα. Λαμβάνει και αναλύει τις εκθέσεις που συντάσσουν οι ασκούμενοι σχετικά με την πρακτική τους άσκηση, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσουν οι επόπτες τους. Τα πορίσματα της ανάλυσης αυτής διαβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα και στον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού. Ζητείται η γνώμη της για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων. 2. Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε γενικής διεύθυνσης και αυτόνομης διοικητικής μονάδας, τους οποίους ορίζει ο Γενικός Γραμματέας μεταξύ των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης σε κάθε μία από τις εν λόγω υπηρεσίες. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζει τον πρόεδρο της επιτροπής, τον γραμματέα και έναν παρατηρητή της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών (COPEC). Η διάρκεια της εντολής των μελών, του προέδρου, του γραμματέα και του παρατηρητή της COPEC είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. 1. Οι ασκούμενοι πρέπει: Άρθρο 5 Γενικοί όροι αποδοχής α) να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας β) να είναι ηλικίας 18 ετών κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης γ) να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επαρκή γνώση μιας άλλης από τις γλώσσες αυτές 2/12

3 δ) να μην έχουν μετάσχει σε άλλη αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ' αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων σε κάποιο θεσμικό όργανο ή σε κάποιο βουλευτή ή σε κάποια πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται να μετάσχουν σε περίοδο πρακτικής άσκησης εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι πολίτες τρίτων χωρών, εκτός εκείνων που είναι υποψήφιες προς προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού αριθμού των περιόδων πρακτικής άσκησης, όπως αυτός ορίζεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 3, εφόσον το επιτρέψει η αρμόδια αρχή μετά από εξέταση του φακέλου τους. Άρθρo 6 Διαδικασία αποδοχής 1. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν την αίτησή τους επί του ειδικού εντύπου υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, στην Υπηρεσία Υπαλλήλων επί συμβάσει και Περιόδων Πρακτικής Άσκησης Robert Schuman της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, (αποκαλούμενης στο εξής αρμόδιας υπηρεσίας). 2. Η Αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες μπορούν να γίνουν δεκτές με βάση τους γενικούς όρους αποδοχής που ορίζονται στο άρθρο 5 και τους ειδικούς όρους αποδοχής των διαφόρων τύπων περιόδων πρακτικής άσκησης που ορίζονται στα άρθρα 18 και 21. Για κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης διαβιβάζει στους Γενικούς Διευθυντές και στους υπευθύνους των αυτονόμων διοικητικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όλων των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των υποψηφίων σε ό,τι αφορά τον τομέα τοποθέτησής τους. Η διαβίβαση αυτή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικώς. 3. Οι Γενικοί Διευθυντές και οι υπεύθυνοι των αυτόνομων διοικητικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας εξετάζουν τις εν λόγω υποψηφιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων, τις ιδιαίτερες ανάγκες των μονάδων αυτών που έχουν σχέση με τις προβλεπόμενες δραστηριότητές τους και τις δυνατότητες υποδοχής των υπηρεσιών τους. Προσδιορίζουν για κάθε προτεινόμενη υποψηφιότητα την υπηρεσία στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επόπτη της πρακτικής του άσκησης και γνωστοποιούν το θέμα που ο τελευταίος προβλέπει για την περίοδο της άσκησης. Διαβιβάζουν τις επιλογές τους στην αρμόδια υπηρεσία κατά σειρά προτεραιότητας όταν οι υποψήφιοι είναι ισότιμοι, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή προέλευσης του υποψηφίου, μεριμνώντας για την κατά το δυνατόν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των περιοχών προέλευσης καθώς και μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί πολιτική ισότητας ευκαιριών και, κατά την επιλογή των ασκουμένων, εφαρμόζει θετικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία, όπως ορίζεται στον αναθεωρημένο κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, που ενέκρινε το Προεδρείο στις 22 Ιουνίου Η αρμόδια αρχή καταρτίζει τον κατάλογο των προταθέντων σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες υποψηφίων βάσει του συνολικού αριθμού των περιόδων πρακτικής άσκησης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου /12

4 5. Μετά το πέρας κάθε διαδικασίας επιλογής, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν, τον αριθμό των αποδεκτών υποψηφιοτήτων και το αποτέλεσμα της πραγματοποιηθείσας επιλογής. 6. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής δεν δημοσιεύονται. Άρθρo 7 Γενικές υποχρεώσεις τoυ ασκουμένου 1. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, o ασκούμενος τελεί υπό την ευθύνη ενός επόπτη. 2. Ο ασκούμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που του δίδει o επόπτης τoυ και η ιεραρχία της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί, καθώς επίσης προς τις οδηγίες διοικητικού χαρακτήρα της αρμόδιας αρχής. Οφείλει επίσης να τηρεί τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τους σχετικούς με την ασφάλεια. 3. Ο ασκούμενος πρέπει να συμβάλλει στις εργασίες της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί. Τα δικαιώματα δημιουργού για τις μελέτες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης ανήκουν στo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 4. Ο ασκούμενος δεν πρέπει να διατηρεί με τρίτους επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν συμβιβάζονται με την πρακτική του άσκηση. Ο ασκούμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τη δέουσα εχεμύθεια όσον αφορά τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση του κατά τη διάρκεια παραμονής του στο θεσμικό όργανο. Απαγορεύεται να κοινοποιεί σε οιονδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες πoυ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εκτός και αν έχει δώσει προηγουμένως τη συναίνεσή του τo θεσμικό όργανο. Εξακολουθεί να υπόκειται σε αυτή την υποχρέωση και μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Άρθρο 8 Καθήκοντα του επόπτη της πρακτικής άσκησης 1. Ο επόπτης καταρτίζει το πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης και επιβλέπει τις εργασίες των ασκουμένων καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης. 2. Εάν η Γενική διεύθυνση υποδοχής δεν έχει εγκρίνει ειδικές διατάξεις και δεν τις έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 26.2, ο επόπτης βοηθά τον ασκούμενο σε κάθε διοικητικής φύσεως ζήτημα και εξασφαλίζει τις διοικητικές διασυνδέσεις του με την αρμόδια υπηρεσία. 3. Ο επόπτης ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια υπηρεσία σχετικά με κάθε σημαντικό συμβάν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης (συγκεκριμένα δε απουσίες, ασθένειες, ατυχήματα, διακοπή της περιόδου άσκησης) που διαπιστώνει ο ίδιος ή που του γνωστοποιεί ο ασκούμενος. 4. Ο επόπτης συντάσσει αξιολόγηση της περιόδου πρακτικής άσκησης χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο και πιστοποιεί την πραγματική διάρκειά της. 4/12

5 Άρθρο 9 Διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης 1. Προσωρινή και οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης α) Η περίοδος πρακτικής άσκησης δύναται να διακοπεί από την αρμόδια αρχή είτε προσωρινώς, μέχρι ένα μήνα, είτε οριστικώς - είτε εκ μέρους του ασκουμένου ο οποίος υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή αιτιολογημένη αίτηση θεωρημένη από τον επόπτη του, - είτε μετά από αιτιολογημένη αίτηση του επόπτη της πρακτικής άσκησης, θεωρημένη από τον Γενικό Διευθυντή του και υπoβαλλόμενη στην αρμόδια αρχή συγκεκριμένα, οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης δύναται να ζητηθεί όταν συντρέχουν λειτουργικοί λόγοι επιτακτικής ανάγκης, όταν η απόδοση του ασκουμένου είναι ανεπαρκής ή όταν ο τελευταίος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, - είτε με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, όταν συντρέχουν λειτουργικοί λόγοι επιτακτικής ανάγκης ή όταν ο ασκούμενος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. β) Κατά την προσωρινή διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης αναστέλλεται η ισχύς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ασκουμένου αντιστοίχως, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7.4. Εάν η διακοπή αποφασίσθηκε με αίτηση του επόπτη της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να συνεχίσει την άσκησή του σε άλλη υπηρεσία ή να διακόψει οριστικά την περίοδο πρακτικής άσκησης από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής διακοπής. 2. Μη δικαιολογημένες απουσίες Σε περίπτωση απουσίας του ασκουμένου, η οποία δεν δικαιολογείται ούτε από απόφαση της αρμόδιας αρχής για προσωρινή ή οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης ούτε από αναρρωτική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 15, αφού ο επόπτης της περιόδου πρακτικής άσκησης γνωστοποιήσει την απουσία αυτή στην αρμόδια αρχή, η τελευταία καλεί εγγράφως τον ασκούμενο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, να παρουσιασθεί στην υπηρεσία στην οποία πραγματοποιεί την περίοδο άσκησης εντός μιας εβδομάδος μετά την παραλαβή του εγγράφου. Μετά την προθεσμία αυτή η αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν πρέπει να αποφασίσει την οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης και, στην περίπτωση αυτή, να ορίσει την αντίστοιχη ημερομηνία ισχύος. Άρθρο 10 Λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης 5/12

6 1. Η πρακτική άσκηση λήγει με την παρέλευση της χρονικής περιόδου που προβλέπει η έγκρισή της ή κατόπιν αποφάσεως της αρμόδιας αρχής κατά τα προβλεπόμενα από το προηγούμενο άρθρο. 2. Μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης, o ασκούμενος και ο επόπτης συντάσσουν, αντίστοιχα, επί του ειδικού εντύπου, έκθεση σχετικά με την πρακτική άσκηση και έκθεση αξιολόγησης τα οποία ο επόπτης αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία, υπογεγραμμένα από αμφοτέρους. 3. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει, βάσει της εκθέσεως σχετικά με την πρακτική άσκηση, αντίστοιχο πιστοποιητικό επί του προβλεπομένου εντύπου, στο οποίο εμφαίνονται η διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, η υπηρεσία στην οποία αυτή πραγματοποιήθηκε, το όνομα του επόπτη και η φύση των εργασιών που είχαν ανατεθεί στον ασκούμενο. Άρθρo 11 Έξοδα ταξιδίου για την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής άσκησης Ο ασκούμενος δικαιούται ενός ποσού κατ' αποκοπήν ως συμβολής στα έξοδα ταξιδίου στα οποία υποβάλλεται κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης για τη μετάβαση από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο στoν oπoίo τοποθετείται και για την επιστροφή του. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται εφόσον η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών τόπων είναι μεγαλύτερη των 50 χλμ. Αφού ληφθεί η απόφαση για την περίοδο της πρακτικής άσκησης, δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση αλλαγής διεύθυνσης. 1. Η πληρωμή των εξόδων ταξιδίου προς τον τόπο στον οποίο τοποθετείται ο ασκούμενος γίνεται κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης ενώ των εξόδων επιστροφής στον τόπο κατοικίας στο τέλος της. 2. Η πληρωμή κατ' αποκoπήν υπολογίζεται ως εξής 1 : α) 0,1200 ΕUR ανά χιλιόμετρο όταν η προαναφερθείσα απόσταση είναι από 1 έως 1000 χιλιόμετρα 0,0800 ΕUR ανά χιλιόμετρο όταν η προαναφερθείσα απόσταση είναι άνω των 1001 χιλιομέτρων 0,0000 ανά χιλιόμετρο όταν η προαναφερθείσα απόσταση υπερβαίνει τα χιλιόμετρα. 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εάν, κατά τον πρώτο μήνα της περιόδου πρακτικής άσκησης, - η περίοδος πρακτικής άσκησης διακοπεί οριστικώς τη αιτήσει του ασκουμένου (άρθρο 9.1.α), χωρίς τούτο να αιτιολογείται από λόγους επιτακτικής ανάγκης, - ή διαπιστωθεί αδικαιολόγητη απουσία του ασκουμένου (άρθρο 9.2.) εξ αιτίας της οποίας η αρμόδια αρχή αποφασίσει την οριστική διακοπή της περιόδου άσκησης, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι ο ασκούμενος δεν δικαιούται να λάβει τα έξοδα επιστροφής 1 Η αποζημίωση ανά χιλιόμετρο αναπροσαρμόζεται την 1 Ιανουαρίου εκάστου έτους, κατά το αυτό ποσοστό με την αμοιβή. 6/12

7 Άρθρο 12 Έξοδα μετακίνησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης oι ασκούμενοι μπορούν να σταλούν σε αποστολή στους διάφορους συνήθεις τόπους εργασίας τoυ Ευρωπαϊκού Κoινoβoυλίoυ για να παρακολουθήσουν τις κοινοβουλευτικές εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει έως δύο αποστολές, ανώτατης συνολικής διάρκειας δύο ημερών εκάστη. 2. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση των γενικών διευθυντών των Υπηρεσιών Προεδρίας και Πληροφόρησης, είναι δυνατόν να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή για τους ασκουμένους που έχουν τοποθετηθεί στις ως άνω Γενικές Διευθύνσεις περισσότερες και μεγαλύτερης διάρκειας αποστολές προκειμένου να παρακολουθήσουν τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 3. α) Οι ασκούμενοι που στέλλονται σε αποστολή διήμερης διάρκειας λαμβάνουν ποσό κατ' αποκοπήν 1 : 380 EUR για αποστολή από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο 320 EUR για αποστολή από το Λουξεμβούργο στο Στρασβούργο 320 EUR για αποστολή από το Λουξεμβούργο στις Βρυξέλλες β) Οι ασκούμενοι που στέλλονται σε αποστολή στο Στρασβούργο μεγαλύτερης διάρκειας σύμφωνα με την 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν επιπλέον 130,94 EUR ημερησίως (ημερήσια αποζημίωση και διανυκτέρευση κατ' αποκοπήν) για κάθε ημέρα μετά το πρώτο διήμερο. γ) Οι ασκούμενοι που τοποθετούνται στα Γραφείο Πληροφοριών των κρατών μελών (εκτός του Λουξεμβούργου, των Βρυξελλών και του Στρασβούργου) ή των υποψήφιων προς προσχώρηση χωρών λαμβάνουν 154,31 EUR ημερησίως για τις αποστολές στις Βρυξέλλες και EUR για τις αποστολές στο Στρασβούργο. Επίσης τους επιστρέφονται τα οδοιπορικά επί της προσκομίσει των πρωτοτύπων των δικαιολογητικών. Αποστολή εκτελούμενη αεροπορικώς επιστρέφεται μόνον σε οικονομική θέση και επί τη προσκομίσει του εισιτηρίου και της κάρτας επιβίβασης ή αντίστοιχης αποδείξεως. 4. Οι επόπτες των πρακτικών εξασκήσεων συμπληρώνουν τα έντυπα της αίτησης συμμετοχής σε αποστολή, τις υποβάλλουν προς θεώρηση στον Γενικό Διευθυντή τους ή τον εντεταλμένο του και τις διαβιβάζουν προς έγκριση στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την πρακτική εξάσκηση Robert Schuman το αργότερο μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία της αποστολής. Μετά την αποστολή, οι επόπτες των πρακτικών εξασκήσεων ή τα εντεταλμένα προς το σκοπό αυτό άτομα της γενικής διεύθυνσης υπογράφουν τη δήλωση της εκτελεσθείσας αποστολής η οποία πρέπει να αποσταλεί στην ως άνω υπηρεσία. Άρθρο 13 Ασφάλιση ασθενείας - ατυχήματος 1 Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται εκάστη 1η Ιανουαρίου, χωρίς αναδρομική ισχύ, κατά το αυτό ποσοστό με τα έξοδα αποστολής των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου 7/12

8 1. Ο ασκούμενος πρέπει να καλύπτεται έναντι των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος. Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει για λογαριασμό τoυ ασφάλεια αναλαμβάνοντας για μεν τους μη αμειβόμενους ασκουμένους το σύνολο των ασφαλίστρων για δε τους αμειβόμενους τα δύο τρίτα αυτών. 2. Mε αίτηση τoυ ασκουμένου τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ασφαλίσει επίσης τoν/την σύζυγο και τα παιδιά τoυ στην περίπτωση αυτή τα ασφάλιστρα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τoν ενδιαφερόμενο. Άρθρο 14 Άδειες Ο ασκούμενος δικαιούται δύο ημέρες αδείας ανά μήνα πρακτικής άσκησης. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο για την πρακτική εξάσκησή του επόπτη ο οποίος τις θεωρεί και τις αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία. Δεν παρέχεται αντιστάθμιση για μη ληφθείσες ημέρες αδείας. Άρθρο 15 Αναρρωτικές άδειες Σε περίπτωση ασθενείας o ασκούμενος υποχρεούται να ειδοποιεί τον επόπτη της πρακτικής του άσκησης και, σε περίπτωση πoυ η απουσία τoυ υπερβαίνει τις τρεις ημέρες, να αποστείλει ιατρικό πιστοποιητικό στην Ιατρική Υπηρεσία, η οποία και αναλαμβάνει να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία. Κεφάλαιο 3 - Διατάξεις που αφορούν αποκλειστικώς τις αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης Άρθρο 16 Αντικείμενο των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης Οι αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου ή ισότιμων σχολών. Σκοπό έχουν τη συμπλήρωση των γνώσεων που οι ασκούμενοι απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τoυς και την εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τoυ δε Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα. Άρθρο 17 Τύποι αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης Οι διάφορες δυνατότητες επ' αμοιβή περιόδων πρακτικής άσκησης είναι: - οι περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman, γενικός τομέας - οι περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman, δημοσιογραφικός τομέας Άρθρο 18 Οι ειδικοί όροι αποδοχής στις αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης 1. Οι υποψήφιοι για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης οφείλουν: 8/12

9 α) να έχουν περατώσει πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων σπουδές ελάχιστης διάρκειας τριών ετών με την απόκτηση του ανάλογου πτυχίου β) να υποβάλουν βεβαίωση από καθηγητή της ανωτάτης εκπαίδευσης ή από επαγγελματία του κλάδου ο οποίος να μπορεί να εκφέρει αντικειμενική γνώμη για τις ικανότητες του υποψηφίου. 2. Οι υποψήφιοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης Robert Schuman, γενικός τομέας, οφείλουν επιπλέον να αποδείξουν ότι έχουν συντάξει, στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού τους πτυχίου ή για επιστημονική δημοσίευση, αξιόλογη γραπτή εργασία. Σε μία από αυτές τις περιόδους πρακτικής άσκησης, την επονομαζόμενη "υποτροφία Chris Piening" 1, δύναται να μετάσχει υποψήφιος του οποίου η εργασία θα έχει ειδικότερα ως αντικείμενο τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. 3. Οι υποψήφιοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης Robert Schuman, δημοσιογραφικός τομέας, οφείλουν επιπλέον να διαθέτουν ανάλογα επαγγελματικά προσόντα που να αποδεικνύονται είτε από δημοσιεύσεις είτε από την εγγραφή τους στην ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την απόκτηση ειδικού τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης που να αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υποψήφιων προς προσχώρηση χωρών. Άρθρο 19 Διάρκεια των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης 1. Η διάρκεια των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης είναι πέντε μήνες. Οι περίοδοι έναρξης καθώς και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 1η Μαρτίου 5 μήνες 15 Οκτωβρίου 1η Οκτωβρίου 5 μήνες 15 Μαΐου 2. Δεν είναι δυνατή η παράταση των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης. Άρθρο 20 Οικονομικά δικαιώματα 1. Ως βάση για τον υπολογισμό των υποτροφιών λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές υπαλλήλου βαθμού ΑD5 2, κλιμακίου 4, εφαρμοζομένου του διορθωτικού συντελεστή 1 Υπάλληλος του Κοινοβουλίου, αποθανών το 2001, ο οποίος οργάνωσε τις πρώτες συναντήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Αμερικανικού Κογκρέσου 2 Α*5 έως τις 30 Απριλίου /12

10 της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Το ποσόν αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστη 1η Ιανουαρίου. 2. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας καθορίζεται στο 25% του ως άνω ποσού. Η υποτροφία καταβάλλεται την 15η εκάστου μήνα, σε ευρώ. 3. Εφόσον ο ασκούμενος είναι έγγαμος ή έχει ένα ή περισσότερα παιδιά δικαιούται οικογενειακού επιδόματος στέγης, το επίπεδο του οποίου ορίζεται στο 5% του ως άνω ποσού. 4. Εάν ο επ' αμοιβή ασκούμενος λαμβάνει, κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, εισόδημα προερχόμενο εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μισθό), αυτό αφαιρείται από το ποσό που δικαιούται δυνάμει των παραγράφων 2 και Ο ασκούμενος δύναται να ζητήσει, κατά την άφιξή του, προκαταβολή έναντι της μηνιαίας υποτροφίας για τον 1ο μήνα, την οποία η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει. Ωστόσο η προκαταβολή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το 90% του μηνιαίου ποσού της υποτροφίας. 6. Ο ασκούμενος είναι ο μόνος υπεύθυνος σ' ό,τι αφορά την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Η υποτροφία δεν υπόκειται στον κοινοτικό φόρο. 7. Εάν η περίοδος πρακτικής άσκησης λήξει οριστικά πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία, η καταβολή της υποτροφίας είναι ανάλογη προς τις πραγματοποιηθείσες ημέρες πρακτικής άσκησης. 8. Επί τη προσκομίσει των κατάλληλων δικαιολογητικών, ο ασκούμενος με αναπηρία δύναται να λάβει επί πλέον ποσόν ανερχόμενο έως και στο 50% της υποτροφίας του. Η Υπηρεσία περιόδων πρακτικής άσκησης δύναται, εάν είναι αναγκαίο, να συμβουλευθεί την ιατρική υπηρεσία. Κεφάλαιο 4 -Διατάξεις που αφορούν αποκλειστικώς τις μη αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης Άρθρο 21 Αντικείμενο και ειδικοί όροι αποδοχής στις μη αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους νέους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ήδη λάβει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ή έχουν πραγματοποιήσει ισότιμες ανώτερες ή τεχνικές σπουδές, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή. Προτεραιότητα έχουν οι νέοι που οφείλουν να ολοκληρώσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. 2. Εάν προβλέπεται περίοδος πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο - πανεπιστημιακών σπουδών ή σπουδών σε ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα, - επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου οργανωμένης από οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κυρίως ιδρύματα ή δημόσιους οργανισμούς), 10/12

11 - υποχρέωσης για την πρόσβαση σε άσκηση ενός επαγγέλματος, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να δεχθεί τους νεαρούς πολίτες που πληρούν τους γενικούς όρους υποδοχής κατόπιν αιτιολογήσεως προερχόμενης άμεσα από τους οργανισμούς αυτούς ή τους φορείς που παρέχουν την πρόσβαση στην άσκηση ενός επαγγέλματος. Με την προοπτική αυτή δύνανται να υπογραφούν πρωτόκολλα συνεργασίας εφόσον τηρούνται στο ακέραιο οι όροι των ανά χείρας διατάξεων. Άρθρο 22 Διάρκεια των μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης 1. Η διάρκεια των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης είναι από ένας έως τέσσερις μήνες, με δυνατότητα παρέκκλισης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής της ημερομηνίας έναρξης και της διάρκειας της πρακτικής άσκησης, εφόσον οι περίοδοι αυτές πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογήν πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο Οι ημερομηνίες έναρξης καθώς και οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 1η Ιανουαρίου έως 4 μήνες 1η Οκτωβρίου 1η Μαΐου έως 4 μήνες 1η Φεβρουαρίου 1η Σεπτεμβρίου έως 4 μήνες 1η Ιουνίου 2. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δύνανται, κατ' εξαίρεση, να παραταθούν επί δύο μήνες, κατ' ανώτατο όριο, δι' αποφάσεως της αρμόδιας αρχής κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του επόπτη της πρακτικής άσκησης, θεωρημένης από τον γενικό του διευθυντή η οποία υποβάλλεται προς την αρμόδια αρχή δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Η περίοδος πρακτικής άσκησης παρατείνεται χωρίς διακοπή η παράταση γίνεται στον ίδιο τόπο και υπηρεσία τοποθέτησης υπό τη διεύθυνση του αυτού επόπτη. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο Οι επισκέψεις μελέτης έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είτε συμβουλευόμενοι έγγραφα της βιβλιοθήκης ή των αρχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε ερχόμενοι σε επαφή με τους βουλευτές ή με ειδικευμένους υπαλλήλους. 2. Η ανώτατη διάρκεια των επισκέψεων μελέτης είναι ένας μήνας. 3. Οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν επίσκεψη μελέτης πρέπει να απευθύνουν την αίτησή τους στην αρμόδια αρχή της γενικής διεύθυνσης Προσωπικού. Η αρμόδια υπηρεσία επαληθεύει τις δυνατότητες υποδοχής στις αντίστοιχες υπηρεσίες και όργανα του Κοινοβουλίου και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκβαση της αίτησής τους. 11/12

12 4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στα οιασδήποτε φύσεως έξοδα στα οποία, ενδεχομένως, υποβάλλονται οι επισκέπτες. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Διαφορές Αρμόδιος για τις διαφορές που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανά χείρας διατάξεων είναι ο γενικός διευθυντής Προσωπικού, εκτός και εάν αμφισβητείται η αρμοδιότητά του, οπότε αρμόδιος για την επίλυση της διαφοράς είναι ο Γενικός Γραμματέας. Άρθρο Η αποδοχή για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης επ' ουδενί παρέχει στους ενδιαφερομένους την ιδιότητα του μονίμου ή μη υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δημιουργεί, σε καμία περίπτωση, δικαίωμα για μεταγενέστερη πρόσληψη στις υπηρεσίες. Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος 1. Οι παρούσες διατάξεις, που ακυρώνουν και αντικαθιστούν τις παλαιότερες διατάξεις, τίθενται σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου Οι γενικές διευθύνσεις, ως αποδέκτες των ανά χείρας διατάξεων, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την ορθότερη εφαρμογή τους και τα ανακοινώνουν στην αρμόδια υπηρεσία. 3. Οι τρέχουσες περίοδοι πρακτικής άσκησης εξακολουθούν να διέπονται από τις εσωτερικές ρυθμίσεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου Λουξεμβούργο, 1η Φεβρουαρίου 2006 (υπ.) Julian PRIESTLEY Γενικός Γραμματέας 12/12

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) Άρθρο 1 Με απόφαση του.σ. της Εταιρείας καθιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012/2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012/2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012/2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προκηρύσσει το 13 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2012/2013. Θα χορηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 397 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Εφόσον ο υποψήφιος φοιτητής επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 296404/18.3.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του πακέτου 4.2 για το έργο Integrated

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα