ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Οι διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να συμβάλει στην ευρωπαϊκή διαπαιδαγώγηση και την επαγγελματική επιμόρφωση των πολιτών καθώς και στη μύησή τους στην λειτουργία τoυ θεσμικού οργάνου, τoυς προσφέρει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης εντός της Γενικής Γραμματείας τoυ. 2. Οι δυνατότητες αυτές είναι: α) αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης που διέπονται από το Κεφάλαιο 3 του παρόντος εγγράφου: - υποτροφίες Robert Schuman, γενικός τομέας - υποτροφίες Robert Schuman, δημοσιογραφικός τομέας β) μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης που διέπονται από το Κεφάλαιο 4 του παρόντος εγγράφου. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Οι ανά χείρας διατάξεις ισχύουν για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης εκτός από τις περιόδους πρακτικής άσκησης για διερμηνείς συνεδριάσεων και για μεταφραστές, οι οποίες διέπονται από χωριστές διατάξεις. 1/12

2 Κεφάλαιο 2 Διατάξεις που ισχύουν για όλους τους τύπους περιόδων πρακτικής άσκησης Άρθρο 3 Διοικητική και οικονομική αρμοδιότητα 1. Η αρχή που είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή σε οποιονδήποτε τύπο πρακτικής άσκησης που διέπεται από τις παρούσες διατάξεις (αποκαλούμενη στο εξής η αρμόδια αρχή), είναι ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού ή ο εκπρόσωπός του. 2. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των αμειβόμενων και των μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης που δύνανται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους καθώς και με το ποσοστό των περιόδων πρακτικής άσκησης που δύνανται να παραταθούν βάσει των ανά χείρας διατάξεων. Άρθρο 4 Η συμβουλευτική επιτροπή για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 1. Η συμβουλευτική επιτροπή για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (αποκαλούμενη στο εξής η επιτροπή) έχει ως αποστολή να μεριμνά για την ποιότητα του περιεχομένου και για την ομαλή διεξαγωγή των περιόδων πρακτικής άσκησης, καθώς και για την δομή υποδοχής των ασκουμένων. Διατυπώνει προς τούτο κάθε αναγκαία σύσταση προς τον Γενικό Γραμματέα. Λαμβάνει και αναλύει τις εκθέσεις που συντάσσουν οι ασκούμενοι σχετικά με την πρακτική τους άσκηση, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσουν οι επόπτες τους. Τα πορίσματα της ανάλυσης αυτής διαβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα και στον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού. Ζητείται η γνώμη της για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων. 2. Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε γενικής διεύθυνσης και αυτόνομης διοικητικής μονάδας, τους οποίους ορίζει ο Γενικός Γραμματέας μεταξύ των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης σε κάθε μία από τις εν λόγω υπηρεσίες. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζει τον πρόεδρο της επιτροπής, τον γραμματέα και έναν παρατηρητή της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών (COPEC). Η διάρκεια της εντολής των μελών, του προέδρου, του γραμματέα και του παρατηρητή της COPEC είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. 1. Οι ασκούμενοι πρέπει: Άρθρο 5 Γενικοί όροι αποδοχής α) να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας β) να είναι ηλικίας 18 ετών κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης γ) να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επαρκή γνώση μιας άλλης από τις γλώσσες αυτές 2/12

3 δ) να μην έχουν μετάσχει σε άλλη αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ' αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων σε κάποιο θεσμικό όργανο ή σε κάποιο βουλευτή ή σε κάποια πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται να μετάσχουν σε περίοδο πρακτικής άσκησης εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι πολίτες τρίτων χωρών, εκτός εκείνων που είναι υποψήφιες προς προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού αριθμού των περιόδων πρακτικής άσκησης, όπως αυτός ορίζεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 3, εφόσον το επιτρέψει η αρμόδια αρχή μετά από εξέταση του φακέλου τους. Άρθρo 6 Διαδικασία αποδοχής 1. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν την αίτησή τους επί του ειδικού εντύπου υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, στην Υπηρεσία Υπαλλήλων επί συμβάσει και Περιόδων Πρακτικής Άσκησης Robert Schuman της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, (αποκαλούμενης στο εξής αρμόδιας υπηρεσίας). 2. Η Αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες μπορούν να γίνουν δεκτές με βάση τους γενικούς όρους αποδοχής που ορίζονται στο άρθρο 5 και τους ειδικούς όρους αποδοχής των διαφόρων τύπων περιόδων πρακτικής άσκησης που ορίζονται στα άρθρα 18 και 21. Για κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης διαβιβάζει στους Γενικούς Διευθυντές και στους υπευθύνους των αυτονόμων διοικητικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όλων των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των υποψηφίων σε ό,τι αφορά τον τομέα τοποθέτησής τους. Η διαβίβαση αυτή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικώς. 3. Οι Γενικοί Διευθυντές και οι υπεύθυνοι των αυτόνομων διοικητικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας εξετάζουν τις εν λόγω υποψηφιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων, τις ιδιαίτερες ανάγκες των μονάδων αυτών που έχουν σχέση με τις προβλεπόμενες δραστηριότητές τους και τις δυνατότητες υποδοχής των υπηρεσιών τους. Προσδιορίζουν για κάθε προτεινόμενη υποψηφιότητα την υπηρεσία στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επόπτη της πρακτικής του άσκησης και γνωστοποιούν το θέμα που ο τελευταίος προβλέπει για την περίοδο της άσκησης. Διαβιβάζουν τις επιλογές τους στην αρμόδια υπηρεσία κατά σειρά προτεραιότητας όταν οι υποψήφιοι είναι ισότιμοι, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή προέλευσης του υποψηφίου, μεριμνώντας για την κατά το δυνατόν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των περιοχών προέλευσης καθώς και μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί πολιτική ισότητας ευκαιριών και, κατά την επιλογή των ασκουμένων, εφαρμόζει θετικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία, όπως ορίζεται στον αναθεωρημένο κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, που ενέκρινε το Προεδρείο στις 22 Ιουνίου Η αρμόδια αρχή καταρτίζει τον κατάλογο των προταθέντων σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες υποψηφίων βάσει του συνολικού αριθμού των περιόδων πρακτικής άσκησης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου /12

4 5. Μετά το πέρας κάθε διαδικασίας επιλογής, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν, τον αριθμό των αποδεκτών υποψηφιοτήτων και το αποτέλεσμα της πραγματοποιηθείσας επιλογής. 6. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής δεν δημοσιεύονται. Άρθρo 7 Γενικές υποχρεώσεις τoυ ασκουμένου 1. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, o ασκούμενος τελεί υπό την ευθύνη ενός επόπτη. 2. Ο ασκούμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που του δίδει o επόπτης τoυ και η ιεραρχία της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί, καθώς επίσης προς τις οδηγίες διοικητικού χαρακτήρα της αρμόδιας αρχής. Οφείλει επίσης να τηρεί τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τους σχετικούς με την ασφάλεια. 3. Ο ασκούμενος πρέπει να συμβάλλει στις εργασίες της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί. Τα δικαιώματα δημιουργού για τις μελέτες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης ανήκουν στo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 4. Ο ασκούμενος δεν πρέπει να διατηρεί με τρίτους επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν συμβιβάζονται με την πρακτική του άσκηση. Ο ασκούμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τη δέουσα εχεμύθεια όσον αφορά τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση του κατά τη διάρκεια παραμονής του στο θεσμικό όργανο. Απαγορεύεται να κοινοποιεί σε οιονδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες πoυ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εκτός και αν έχει δώσει προηγουμένως τη συναίνεσή του τo θεσμικό όργανο. Εξακολουθεί να υπόκειται σε αυτή την υποχρέωση και μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Άρθρο 8 Καθήκοντα του επόπτη της πρακτικής άσκησης 1. Ο επόπτης καταρτίζει το πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης και επιβλέπει τις εργασίες των ασκουμένων καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης. 2. Εάν η Γενική διεύθυνση υποδοχής δεν έχει εγκρίνει ειδικές διατάξεις και δεν τις έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 26.2, ο επόπτης βοηθά τον ασκούμενο σε κάθε διοικητικής φύσεως ζήτημα και εξασφαλίζει τις διοικητικές διασυνδέσεις του με την αρμόδια υπηρεσία. 3. Ο επόπτης ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια υπηρεσία σχετικά με κάθε σημαντικό συμβάν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης (συγκεκριμένα δε απουσίες, ασθένειες, ατυχήματα, διακοπή της περιόδου άσκησης) που διαπιστώνει ο ίδιος ή που του γνωστοποιεί ο ασκούμενος. 4. Ο επόπτης συντάσσει αξιολόγηση της περιόδου πρακτικής άσκησης χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο και πιστοποιεί την πραγματική διάρκειά της. 4/12

5 Άρθρο 9 Διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης 1. Προσωρινή και οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης α) Η περίοδος πρακτικής άσκησης δύναται να διακοπεί από την αρμόδια αρχή είτε προσωρινώς, μέχρι ένα μήνα, είτε οριστικώς - είτε εκ μέρους του ασκουμένου ο οποίος υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή αιτιολογημένη αίτηση θεωρημένη από τον επόπτη του, - είτε μετά από αιτιολογημένη αίτηση του επόπτη της πρακτικής άσκησης, θεωρημένη από τον Γενικό Διευθυντή του και υπoβαλλόμενη στην αρμόδια αρχή συγκεκριμένα, οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης δύναται να ζητηθεί όταν συντρέχουν λειτουργικοί λόγοι επιτακτικής ανάγκης, όταν η απόδοση του ασκουμένου είναι ανεπαρκής ή όταν ο τελευταίος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, - είτε με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, όταν συντρέχουν λειτουργικοί λόγοι επιτακτικής ανάγκης ή όταν ο ασκούμενος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. β) Κατά την προσωρινή διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης αναστέλλεται η ισχύς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ασκουμένου αντιστοίχως, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7.4. Εάν η διακοπή αποφασίσθηκε με αίτηση του επόπτη της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να συνεχίσει την άσκησή του σε άλλη υπηρεσία ή να διακόψει οριστικά την περίοδο πρακτικής άσκησης από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής διακοπής. 2. Μη δικαιολογημένες απουσίες Σε περίπτωση απουσίας του ασκουμένου, η οποία δεν δικαιολογείται ούτε από απόφαση της αρμόδιας αρχής για προσωρινή ή οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης ούτε από αναρρωτική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 15, αφού ο επόπτης της περιόδου πρακτικής άσκησης γνωστοποιήσει την απουσία αυτή στην αρμόδια αρχή, η τελευταία καλεί εγγράφως τον ασκούμενο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, να παρουσιασθεί στην υπηρεσία στην οποία πραγματοποιεί την περίοδο άσκησης εντός μιας εβδομάδος μετά την παραλαβή του εγγράφου. Μετά την προθεσμία αυτή η αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν πρέπει να αποφασίσει την οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής άσκησης και, στην περίπτωση αυτή, να ορίσει την αντίστοιχη ημερομηνία ισχύος. Άρθρο 10 Λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης 5/12

6 1. Η πρακτική άσκηση λήγει με την παρέλευση της χρονικής περιόδου που προβλέπει η έγκρισή της ή κατόπιν αποφάσεως της αρμόδιας αρχής κατά τα προβλεπόμενα από το προηγούμενο άρθρο. 2. Μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης, o ασκούμενος και ο επόπτης συντάσσουν, αντίστοιχα, επί του ειδικού εντύπου, έκθεση σχετικά με την πρακτική άσκηση και έκθεση αξιολόγησης τα οποία ο επόπτης αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία, υπογεγραμμένα από αμφοτέρους. 3. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει, βάσει της εκθέσεως σχετικά με την πρακτική άσκηση, αντίστοιχο πιστοποιητικό επί του προβλεπομένου εντύπου, στο οποίο εμφαίνονται η διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, η υπηρεσία στην οποία αυτή πραγματοποιήθηκε, το όνομα του επόπτη και η φύση των εργασιών που είχαν ανατεθεί στον ασκούμενο. Άρθρo 11 Έξοδα ταξιδίου για την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής άσκησης Ο ασκούμενος δικαιούται ενός ποσού κατ' αποκοπήν ως συμβολής στα έξοδα ταξιδίου στα οποία υποβάλλεται κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης για τη μετάβαση από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο στoν oπoίo τοποθετείται και για την επιστροφή του. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται εφόσον η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών τόπων είναι μεγαλύτερη των 50 χλμ. Αφού ληφθεί η απόφαση για την περίοδο της πρακτικής άσκησης, δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση αλλαγής διεύθυνσης. 1. Η πληρωμή των εξόδων ταξιδίου προς τον τόπο στον οποίο τοποθετείται ο ασκούμενος γίνεται κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης ενώ των εξόδων επιστροφής στον τόπο κατοικίας στο τέλος της. 2. Η πληρωμή κατ' αποκoπήν υπολογίζεται ως εξής 1 : α) 0,1200 ΕUR ανά χιλιόμετρο όταν η προαναφερθείσα απόσταση είναι από 1 έως 1000 χιλιόμετρα 0,0800 ΕUR ανά χιλιόμετρο όταν η προαναφερθείσα απόσταση είναι άνω των 1001 χιλιομέτρων 0,0000 ανά χιλιόμετρο όταν η προαναφερθείσα απόσταση υπερβαίνει τα χιλιόμετρα. 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εάν, κατά τον πρώτο μήνα της περιόδου πρακτικής άσκησης, - η περίοδος πρακτικής άσκησης διακοπεί οριστικώς τη αιτήσει του ασκουμένου (άρθρο 9.1.α), χωρίς τούτο να αιτιολογείται από λόγους επιτακτικής ανάγκης, - ή διαπιστωθεί αδικαιολόγητη απουσία του ασκουμένου (άρθρο 9.2.) εξ αιτίας της οποίας η αρμόδια αρχή αποφασίσει την οριστική διακοπή της περιόδου άσκησης, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι ο ασκούμενος δεν δικαιούται να λάβει τα έξοδα επιστροφής 1 Η αποζημίωση ανά χιλιόμετρο αναπροσαρμόζεται την 1 Ιανουαρίου εκάστου έτους, κατά το αυτό ποσοστό με την αμοιβή. 6/12

7 Άρθρο 12 Έξοδα μετακίνησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης oι ασκούμενοι μπορούν να σταλούν σε αποστολή στους διάφορους συνήθεις τόπους εργασίας τoυ Ευρωπαϊκού Κoινoβoυλίoυ για να παρακολουθήσουν τις κοινοβουλευτικές εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει έως δύο αποστολές, ανώτατης συνολικής διάρκειας δύο ημερών εκάστη. 2. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση των γενικών διευθυντών των Υπηρεσιών Προεδρίας και Πληροφόρησης, είναι δυνατόν να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή για τους ασκουμένους που έχουν τοποθετηθεί στις ως άνω Γενικές Διευθύνσεις περισσότερες και μεγαλύτερης διάρκειας αποστολές προκειμένου να παρακολουθήσουν τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 3. α) Οι ασκούμενοι που στέλλονται σε αποστολή διήμερης διάρκειας λαμβάνουν ποσό κατ' αποκοπήν 1 : 380 EUR για αποστολή από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο 320 EUR για αποστολή από το Λουξεμβούργο στο Στρασβούργο 320 EUR για αποστολή από το Λουξεμβούργο στις Βρυξέλλες β) Οι ασκούμενοι που στέλλονται σε αποστολή στο Στρασβούργο μεγαλύτερης διάρκειας σύμφωνα με την 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν επιπλέον 130,94 EUR ημερησίως (ημερήσια αποζημίωση και διανυκτέρευση κατ' αποκοπήν) για κάθε ημέρα μετά το πρώτο διήμερο. γ) Οι ασκούμενοι που τοποθετούνται στα Γραφείο Πληροφοριών των κρατών μελών (εκτός του Λουξεμβούργου, των Βρυξελλών και του Στρασβούργου) ή των υποψήφιων προς προσχώρηση χωρών λαμβάνουν 154,31 EUR ημερησίως για τις αποστολές στις Βρυξέλλες και EUR για τις αποστολές στο Στρασβούργο. Επίσης τους επιστρέφονται τα οδοιπορικά επί της προσκομίσει των πρωτοτύπων των δικαιολογητικών. Αποστολή εκτελούμενη αεροπορικώς επιστρέφεται μόνον σε οικονομική θέση και επί τη προσκομίσει του εισιτηρίου και της κάρτας επιβίβασης ή αντίστοιχης αποδείξεως. 4. Οι επόπτες των πρακτικών εξασκήσεων συμπληρώνουν τα έντυπα της αίτησης συμμετοχής σε αποστολή, τις υποβάλλουν προς θεώρηση στον Γενικό Διευθυντή τους ή τον εντεταλμένο του και τις διαβιβάζουν προς έγκριση στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την πρακτική εξάσκηση Robert Schuman το αργότερο μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία της αποστολής. Μετά την αποστολή, οι επόπτες των πρακτικών εξασκήσεων ή τα εντεταλμένα προς το σκοπό αυτό άτομα της γενικής διεύθυνσης υπογράφουν τη δήλωση της εκτελεσθείσας αποστολής η οποία πρέπει να αποσταλεί στην ως άνω υπηρεσία. Άρθρο 13 Ασφάλιση ασθενείας - ατυχήματος 1 Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται εκάστη 1η Ιανουαρίου, χωρίς αναδρομική ισχύ, κατά το αυτό ποσοστό με τα έξοδα αποστολής των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου 7/12

8 1. Ο ασκούμενος πρέπει να καλύπτεται έναντι των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος. Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει για λογαριασμό τoυ ασφάλεια αναλαμβάνοντας για μεν τους μη αμειβόμενους ασκουμένους το σύνολο των ασφαλίστρων για δε τους αμειβόμενους τα δύο τρίτα αυτών. 2. Mε αίτηση τoυ ασκουμένου τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ασφαλίσει επίσης τoν/την σύζυγο και τα παιδιά τoυ στην περίπτωση αυτή τα ασφάλιστρα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τoν ενδιαφερόμενο. Άρθρο 14 Άδειες Ο ασκούμενος δικαιούται δύο ημέρες αδείας ανά μήνα πρακτικής άσκησης. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο για την πρακτική εξάσκησή του επόπτη ο οποίος τις θεωρεί και τις αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία. Δεν παρέχεται αντιστάθμιση για μη ληφθείσες ημέρες αδείας. Άρθρο 15 Αναρρωτικές άδειες Σε περίπτωση ασθενείας o ασκούμενος υποχρεούται να ειδοποιεί τον επόπτη της πρακτικής του άσκησης και, σε περίπτωση πoυ η απουσία τoυ υπερβαίνει τις τρεις ημέρες, να αποστείλει ιατρικό πιστοποιητικό στην Ιατρική Υπηρεσία, η οποία και αναλαμβάνει να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία. Κεφάλαιο 3 - Διατάξεις που αφορούν αποκλειστικώς τις αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης Άρθρο 16 Αντικείμενο των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης Οι αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου ή ισότιμων σχολών. Σκοπό έχουν τη συμπλήρωση των γνώσεων που οι ασκούμενοι απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τoυς και την εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τoυ δε Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα. Άρθρο 17 Τύποι αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης Οι διάφορες δυνατότητες επ' αμοιβή περιόδων πρακτικής άσκησης είναι: - οι περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman, γενικός τομέας - οι περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman, δημοσιογραφικός τομέας Άρθρο 18 Οι ειδικοί όροι αποδοχής στις αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης 1. Οι υποψήφιοι για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης οφείλουν: 8/12

9 α) να έχουν περατώσει πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων σπουδές ελάχιστης διάρκειας τριών ετών με την απόκτηση του ανάλογου πτυχίου β) να υποβάλουν βεβαίωση από καθηγητή της ανωτάτης εκπαίδευσης ή από επαγγελματία του κλάδου ο οποίος να μπορεί να εκφέρει αντικειμενική γνώμη για τις ικανότητες του υποψηφίου. 2. Οι υποψήφιοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης Robert Schuman, γενικός τομέας, οφείλουν επιπλέον να αποδείξουν ότι έχουν συντάξει, στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού τους πτυχίου ή για επιστημονική δημοσίευση, αξιόλογη γραπτή εργασία. Σε μία από αυτές τις περιόδους πρακτικής άσκησης, την επονομαζόμενη "υποτροφία Chris Piening" 1, δύναται να μετάσχει υποψήφιος του οποίου η εργασία θα έχει ειδικότερα ως αντικείμενο τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. 3. Οι υποψήφιοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης Robert Schuman, δημοσιογραφικός τομέας, οφείλουν επιπλέον να διαθέτουν ανάλογα επαγγελματικά προσόντα που να αποδεικνύονται είτε από δημοσιεύσεις είτε από την εγγραφή τους στην ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την απόκτηση ειδικού τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης που να αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υποψήφιων προς προσχώρηση χωρών. Άρθρο 19 Διάρκεια των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης 1. Η διάρκεια των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης είναι πέντε μήνες. Οι περίοδοι έναρξης καθώς και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 1η Μαρτίου 5 μήνες 15 Οκτωβρίου 1η Οκτωβρίου 5 μήνες 15 Μαΐου 2. Δεν είναι δυνατή η παράταση των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης. Άρθρο 20 Οικονομικά δικαιώματα 1. Ως βάση για τον υπολογισμό των υποτροφιών λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές υπαλλήλου βαθμού ΑD5 2, κλιμακίου 4, εφαρμοζομένου του διορθωτικού συντελεστή 1 Υπάλληλος του Κοινοβουλίου, αποθανών το 2001, ο οποίος οργάνωσε τις πρώτες συναντήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Αμερικανικού Κογκρέσου 2 Α*5 έως τις 30 Απριλίου /12

10 της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Το ποσόν αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστη 1η Ιανουαρίου. 2. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας καθορίζεται στο 25% του ως άνω ποσού. Η υποτροφία καταβάλλεται την 15η εκάστου μήνα, σε ευρώ. 3. Εφόσον ο ασκούμενος είναι έγγαμος ή έχει ένα ή περισσότερα παιδιά δικαιούται οικογενειακού επιδόματος στέγης, το επίπεδο του οποίου ορίζεται στο 5% του ως άνω ποσού. 4. Εάν ο επ' αμοιβή ασκούμενος λαμβάνει, κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, εισόδημα προερχόμενο εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μισθό), αυτό αφαιρείται από το ποσό που δικαιούται δυνάμει των παραγράφων 2 και Ο ασκούμενος δύναται να ζητήσει, κατά την άφιξή του, προκαταβολή έναντι της μηνιαίας υποτροφίας για τον 1ο μήνα, την οποία η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει. Ωστόσο η προκαταβολή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το 90% του μηνιαίου ποσού της υποτροφίας. 6. Ο ασκούμενος είναι ο μόνος υπεύθυνος σ' ό,τι αφορά την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Η υποτροφία δεν υπόκειται στον κοινοτικό φόρο. 7. Εάν η περίοδος πρακτικής άσκησης λήξει οριστικά πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία, η καταβολή της υποτροφίας είναι ανάλογη προς τις πραγματοποιηθείσες ημέρες πρακτικής άσκησης. 8. Επί τη προσκομίσει των κατάλληλων δικαιολογητικών, ο ασκούμενος με αναπηρία δύναται να λάβει επί πλέον ποσόν ανερχόμενο έως και στο 50% της υποτροφίας του. Η Υπηρεσία περιόδων πρακτικής άσκησης δύναται, εάν είναι αναγκαίο, να συμβουλευθεί την ιατρική υπηρεσία. Κεφάλαιο 4 -Διατάξεις που αφορούν αποκλειστικώς τις μη αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης Άρθρο 21 Αντικείμενο και ειδικοί όροι αποδοχής στις μη αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους νέους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ήδη λάβει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ή έχουν πραγματοποιήσει ισότιμες ανώτερες ή τεχνικές σπουδές, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή. Προτεραιότητα έχουν οι νέοι που οφείλουν να ολοκληρώσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. 2. Εάν προβλέπεται περίοδος πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο - πανεπιστημιακών σπουδών ή σπουδών σε ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα, - επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου οργανωμένης από οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κυρίως ιδρύματα ή δημόσιους οργανισμούς), 10/12

11 - υποχρέωσης για την πρόσβαση σε άσκηση ενός επαγγέλματος, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να δεχθεί τους νεαρούς πολίτες που πληρούν τους γενικούς όρους υποδοχής κατόπιν αιτιολογήσεως προερχόμενης άμεσα από τους οργανισμούς αυτούς ή τους φορείς που παρέχουν την πρόσβαση στην άσκηση ενός επαγγέλματος. Με την προοπτική αυτή δύνανται να υπογραφούν πρωτόκολλα συνεργασίας εφόσον τηρούνται στο ακέραιο οι όροι των ανά χείρας διατάξεων. Άρθρο 22 Διάρκεια των μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης 1. Η διάρκεια των αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης είναι από ένας έως τέσσερις μήνες, με δυνατότητα παρέκκλισης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής της ημερομηνίας έναρξης και της διάρκειας της πρακτικής άσκησης, εφόσον οι περίοδοι αυτές πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογήν πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο Οι ημερομηνίες έναρξης καθώς και οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων εμφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 1η Ιανουαρίου έως 4 μήνες 1η Οκτωβρίου 1η Μαΐου έως 4 μήνες 1η Φεβρουαρίου 1η Σεπτεμβρίου έως 4 μήνες 1η Ιουνίου 2. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δύνανται, κατ' εξαίρεση, να παραταθούν επί δύο μήνες, κατ' ανώτατο όριο, δι' αποφάσεως της αρμόδιας αρχής κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του επόπτη της πρακτικής άσκησης, θεωρημένης από τον γενικό του διευθυντή η οποία υποβάλλεται προς την αρμόδια αρχή δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Η περίοδος πρακτικής άσκησης παρατείνεται χωρίς διακοπή η παράταση γίνεται στον ίδιο τόπο και υπηρεσία τοποθέτησης υπό τη διεύθυνση του αυτού επόπτη. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο Οι επισκέψεις μελέτης έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είτε συμβουλευόμενοι έγγραφα της βιβλιοθήκης ή των αρχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε ερχόμενοι σε επαφή με τους βουλευτές ή με ειδικευμένους υπαλλήλους. 2. Η ανώτατη διάρκεια των επισκέψεων μελέτης είναι ένας μήνας. 3. Οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν επίσκεψη μελέτης πρέπει να απευθύνουν την αίτησή τους στην αρμόδια αρχή της γενικής διεύθυνσης Προσωπικού. Η αρμόδια υπηρεσία επαληθεύει τις δυνατότητες υποδοχής στις αντίστοιχες υπηρεσίες και όργανα του Κοινοβουλίου και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκβαση της αίτησής τους. 11/12

12 4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στα οιασδήποτε φύσεως έξοδα στα οποία, ενδεχομένως, υποβάλλονται οι επισκέπτες. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Διαφορές Αρμόδιος για τις διαφορές που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανά χείρας διατάξεων είναι ο γενικός διευθυντής Προσωπικού, εκτός και εάν αμφισβητείται η αρμοδιότητά του, οπότε αρμόδιος για την επίλυση της διαφοράς είναι ο Γενικός Γραμματέας. Άρθρο Η αποδοχή για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης επ' ουδενί παρέχει στους ενδιαφερομένους την ιδιότητα του μονίμου ή μη υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δημιουργεί, σε καμία περίπτωση, δικαίωμα για μεταγενέστερη πρόσληψη στις υπηρεσίες. Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος 1. Οι παρούσες διατάξεις, που ακυρώνουν και αντικαθιστούν τις παλαιότερες διατάξεις, τίθενται σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου Οι γενικές διευθύνσεις, ως αποδέκτες των ανά χείρας διατάξεων, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την ορθότερη εφαρμογή τους και τα ανακοινώνουν στην αρμόδια υπηρεσία. 3. Οι τρέχουσες περίοδοι πρακτικής άσκησης εξακολουθούν να διέπονται από τις εσωτερικές ρυθμίσεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου Λουξεμβούργο, 1η Φεβρουαρίου 2006 (υπ.) Julian PRIESTLEY Γενικός Γραμματέας 12/12

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004 ΕL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 27 Φεβρουαρίου 2004 C(2004) 577 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα