EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014"

Transcript

1 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας Στοιχεία Εταίρων Διοικητικό Συμβούλιο Σκοπός της Εταιρίας Εταιρική Διακυβέρνηση Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Για τη Διασφάλιση της Ποιότητας Επαγγελματική Επάρκεια Καθήκοντα Διοίκησης Διαδικασίες Προσδιορισμού Αναγκών σε Προσωπικό και Εκπαίδευση Διαδικασίες Εποπτείας Ελεγκτικού Έργου Λήψη συμβουλών Διαδικασίες Αποδοχής και Παρακολούθησης της Πελατείας Διαδικασίες Παρακολούθησης της Καταλληλότητας και Επιχειρησιακής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων και Διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου Δήλωση Διοίκησης Εταιρίας Ημερομηνία Τελευταίου Ποιοτικού Ελέγχου Εταιρίες Δημόσιου Ενδιαφέροντος Επαγγελματική Ανεξαρτησία Ακεραιότητα Εκπαίδευση Επαγγελματική Ανάπτυξη Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Τρόπος Καθορισμού της Αμοιβής του Ελεγκτικού Προσωπικού και των Μελών Διοίκησης Δήλωση Διοίκησης Επικοινωνία Σελίδα 2 από 15

3 1. Πρόλογος Σας παρουσιάζουμε την Έκθεση Διαφάνειας για την Εταιρία μας για το ημερολογιακό έτος Η Εταιρία «AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑUDIT PLUS A.E.» είναι μια νέα Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Έκθεση Διαφάνειας της Εταιρίας μας είναι συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου 3693/2008. Με την παρούσα Έκθεση Διαφάνειας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητές μας, τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που ακολουθούμε καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις του Νόμου 3693/2008. Η παρούσα είναι η πρώτη «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ», που υποβάλλει η Εταιρία μας και δημοσιοποιεί με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και αφορά την περίοδο 04/03/2014 έως 30/06/2014. Οι εποπτικές αρχές και οι χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων προσβλέπουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης που λαμβάνουν, τόσο από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις όσο και από εμάς τους ελεγκτές τους. Συμμεριζόμαστε την προσπάθεια των εποπτικών αρχών για την βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης και αναγνωρίζουμε την υποχρέωση μας, να ανταποκριθούμε ως επαγγελματίες και ως Εταιρία στην προσπάθεια αυτή. Θεωρούμε υποχρέωση μας την επικοινωνία με τις Εποπτικές και Ρυθμιστικές Αρχές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Με εκτίμηση, Ζαφειράτος Αναστ. Γεράσιμος Πρόεδρος Σελίδα 3 από 15

4 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας H «Audit Plus Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με διακριτικό τίτλο «Audit Plus Α.Ε.», Αριθμό Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ και ΑΦΜ είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία με ημερομηνία ίδρυσης τον Μάρτιο του Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε σε πενήντα (50) ετών. Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Παλλήνης Δημοτική Ενότητα Γέρακα. Λόγω αντικειμένου, η «Audit Plus Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας και επαγγελματικής δεοντολογίας που διέπει το ελεγκτικό επάγγελμα, όπως έχουν υιοθετηθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Στο αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας περιλαμβάνεται η παροχή: Υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου εταιριών Φορολογικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών Λοιπών ελεγκτικών εργασιών Η Audit Plus Α. Ε. είναι: εγκεκριμένη, από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Ελεγκτικό Γραφείο, με Α.Μ μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), με Α.Μ Το Γραφείο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, με πολύχρονη εμπειρία σε ελέγχους ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπλέον δεν υπάρχουν συνδεδεμένες εταιρίες με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό. 2.1 Στοιχεία Εταίρων Μέτοχοι Γεράσιμος Ζαφειράτος του Αναστάσιου Α.Δ.Τ ΑΙ / Τ.Α. ΒΥΡΩΝΟΣ Α.Μ. ΕΛΤΕ 1279 και Α.Μ. ΣΟΕΛ με ποσοστό ιδιοκτησίας 49%. Κωνσταντίνος Αντάκης του Μάριου Α.Δ.Τ Φ / Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Α.Μ. ΕΛΤΕ 1138 και Α.Μ. ΣΟΕΛ με ποσοστό ιδιοκτησίας 36%. Γεώργιος Χαντάβας του Αθανασίου Α.Δ.Τ ΑΚ / Τ.Α. ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ με ποσοστό ιδιοκτησίας 5%. Δημήτριος Ζαφειράτος του Αναστάσιου Α.Δ.Τ ΑΚ / Τ.Α. ΒΥΡΩΝΟΣ με ποσοστό ιδιοκτησίας 5%. Ευαγγελία Ζαφείρη του Κωνσταντίνου Α.Δ.Τ. ΑΗ / Τ.Α. Ελευσίνας Αττικής με ποσοστό ιδιοκτησίας 5%. Σελίδα 4 από 15

5 2.2 Διοικητικό Συμβούλιο Η Εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Γεράσιμος Ζαφειράτος του Αναστάσιου, Πρόεδρος. Κωνσταντίνος Αντάκης του Μάριου, Διευθύνων Σύμβουλος. Γεώργιος Χαντάβας του Αθανασίου Μέλος. 3. Σκοπός της Εταιρίας Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου καταστατικού είναι: Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαίτερων προνομίων, βάσει ειδικής διάταξης νόμου ή κατ' εξουσιοδότηση τούτου. Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών επενδύσεων-χαρτοφυλακίου, των εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιριών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων. Των ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42α του ΚΝ 2190/20, και των κοινοπραξιών αυτών. Των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 100 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Των ανωνύμων εταιριών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και των ανωνύμων εταιριών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο εν όλο ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή. Των εταιριών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών. Η διενέργεια επισκοπήσεων και συναφών εργασιών ελέγχου και διασφάλισης βάσει των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν.3693/2008, του Ν.3148/2003 και του ΠΔ 226/1992 ως ισχύουν. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. Ο υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών και έπειτα από εντολή του Δικαστηρίου έλεγχος και η θεώρηση των εμπορικών βιβλίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του ΠΔ 226/1992 και τον Ν. 3693/2008. Η διενέργεια ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων ή γενικού διαχειριστικού ελέγχου σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο, καθώς και η μελέτη της λογιστικής οργάνωσης οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα. Η άσκηση έργων εκκαθαριστή, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτώχευσης. Η εκτέλεση εργασιών εσωτερικού ελεγκτή, η εκπόνηση μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, αναλογιστικών μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων (αποτιμήσεις εταιριών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση), η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιριών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων και η μελέτη της λογιστικής οργάνωσης οποιωνδήποτε επιχειρήσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων. Σελίδα 5 από 15

6 Η διαχείριση προγραμμάτων και έργων, η παροχή χρηματοοικονομικών προβλέψεων, η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου, καθώς και οργάνωσης των επιχειρήσεων εν γένει, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων πάσης φύσεως, χρηματοοικονομικών μελετών. Η διενέργεια σεμιναρίων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, και γενικότερα επιμόρφωσης με οποιοδήποτε τρόπο επί θεμάτων λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογίας, εργατικών και ασφαλιστικών, αποτιμήσεων και χρηματοοικονομικών, καθώς και η έκδοση και εμπορία βιβλίων και συγγραμμάτων που προάγουν τη λογιστική και ελεγκτική επιστήμη. Η υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών άσκηση παντός έργου ή η παροχή κάθε υπηρεσίας, τα οποία δεν είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του νόμιμου (ορκωτού) ελεγκτή-λογιστή. 4. Εταιρική Διακυβέρνηση Ανώτατο Όργανο της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Η εταιρική διακυβέρνηση ασκείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Γεράσιμο Ζαφειράτο και Κωνσταντίνο Αντάκη, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω ευθύνονται για: Τον Ποιοτικό Έλεγχο, την παρακολούθηση και διασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρίας. Τη διασφάλιση των αρχών της Επαγγελματικής Ηθικής, τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν το επάγγελμα και γενικότερα με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία. Την ανεξαρτησία του Ελεγκτή Λογιστή. Τον προσδιορισμό των μελλοντικών στόχων της Εταιρίας. Για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου, η Εταιρία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου Ιωάννη Μυστακίδη, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, πρώην εταίρου της Ernst & Young. 5. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Συνοπτική περιγραφή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας Η Εταιρία έχει καταρτίσει Κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου. Σκοπός του Κανονισμού είναι η συμμόρφωση της Εταιρίας, αλλά και των ατόμων που συμμετέχουν στις Ελεγκτικές Εργασίες με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας. Ειδικότερα, η Εταιρία εφαρμόζει τις παρακάτω διαδικασίες: 5.1 Για τη Διασφάλιση της Ποιότητας Οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρία με στόχο τη διασφάλιση και εξασφάλιση της ποιότητας του Ελεγκτικού Έργου μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα : Αντικειμενικότητα Εχεμύθεια. Επαγγελματική και επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης του απασχολούμενου προσωπικού. Υιοθέτηση πολιτικών σε σχέση με την ανάπτυξη νέων ελεγκτικών εργασιών. Εκτέλεση του ελεγκτικού έργου με τρόπο που διασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτούμενων ποιοτικών κριτηρίων. Σελίδα 6 από 15

7 Διαρκής έλεγχος επιβεβαίωσης της τήρησης των διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου. Εκπόνηση Εγχειριδίου Οδηγιών και ορισμός σχετικού Υπευθύνου σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρίας, αλλά και του προσωπικού της, αναφορικώς με την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 5.2 Επαγγελματική Επάρκεια Προτεραιότητα και μόνιμη επιδίωξη της Εταιρίας είναι το απασχολούμενο σε αυτή προσωπικό να : ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας και τις ελεγκτικές αρχές. διέπεται από υψηλού επιπέδου επαγγελματική συμπεριφορά, εχεμύθεια, ανεξαρτησία και ακεραιότητα χαρακτήρα. Στόχος της Εταιρίας είναι η στελέχωση της με καταρτισμένους επαγγελματίες ελεγκτές όλων των βαθμίδων του επαγγέλματος. Η επιλογή γίνεται με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και προϋποθέσεις, όπως: Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Παρακολούθηση του διετούς μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Επαρκή προϋπηρεσία, σε σχέση με το επίπεδο της καλυπτόμενης ανάγκης. 5.3 Καθήκοντα Διοίκησης Η Διοίκηση είναι επιφορτισμένη με το διαρκές καθήκον να συντονίζει και να παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες και λύσεις σε σειρά θεμάτων, που καλύπτουν ένα μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με την: υπευθυνότητα εμπιστευτικότητα ανεξαρτησία αντικειμενικότητα Για κάθε ελεγκτικό έργο, ο υπεύθυνος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: i. έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι, κατά τη διεξαγωγή του Ελέγχου ακολουθούνται οι αρχές και οι κανόνες που προβλέπονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και καλύπτουν παράλληλα τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται κατά τις περιστάσεις. ii. iii. iv. φροντίζει ώστε οι συντασσόμενες Εκθέσεις Ελέγχου να συμπεριλαμβάνουν όλες τις βασικές πληροφορίες που απορρέουν από τις εφαρμοσμένες ελεγκτικές διαδικασίες, ούτως ώστε κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος να είναι σε θέση να αποκομίζει πλήρη εικόνα ως προς τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις αρχές, μεθόδους και διαδικασίες αναφορικά με την ανεξαρτησία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και επαγγελματική συμπεριφορά του προσωπικού της ελεγκτικής ομάδας. Ζητούν και λαμβάνουν από το προσωπικό περιοδικές γραπτές διαβεβαιώσεις («Δήλωση Ανεξαρτησίας-Εχεμύθειας-Δεοντολογίας») με τις οποίες διαβεβαιώνεται ότι: Σελίδα 7 από 15

8 έχουν ενημερωθεί πάνω στις αρχές, μεθόδους και διαδικασίες της Εταιρίας. δεν κατέχουν μετοχές σε μη επιτρεπτές επενδύσεις, ούτε υπήρξαν μέτοχοι - στη διάρκεια της χρήσης - κάποιου από τους ελεγχόμενους πελάτες. δεν υφίστανται απαγορευμένες δικαιοπραξίες και δεν έχουν διεξαχθεί συναλλαγές που απαγορεύονται από την πολιτική της Εταιρίας. v. ελέγχει περιοδικώς τη σχέση της Εταιρίας με τους πελάτες της για να βεβαιωθεί ότι δεν έχει αναλάβει κάποιο έργο που μπορεί να βλάψει την ανεξαρτησία της Αυτό επιτυγχάνεται με: Γραπτή διαβεβαίωση από κάθε Ελεγκτή, πριν την έναρξη του Ελεγκτικού Έργου, στο οποίο έχει επιλεγεί να συμμετάσχει («Εξέταση Ανεξαρτησίας του Ελεγκτή σε σχέση με το Ελεγκτικό Έργο»). Πρόβλεψη ειδικής αναφοράς του «Υπεύθυνου Ελεγκτικού Έργου», ότι δεν παρατήρησε να υπήρξαν προβλήματα στους Τομείς της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, εχεμύθειας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. 5.4 Διαδικασίες Προσδιορισμού Αναγκών σε Προσωπικό και Εκπαίδευση Κατά την ετοιμασία του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Εταιρίας, τον μήνα Ιούλιο, γίνεται εκτίμηση των αναγκών - τόσο σε αριθμό, όσο και σε επίπεδο εμπειρίας και ειδίκευσης - σε επαγγελματικό προσωπικό, για τη διεκπεραίωση του ελεγκτικού έργου που έχει αναληφθεί. Την ίδια περίοδο εκτιμώνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες της Εταιρίας και καταρτίζεται πρόγραμμα σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο για όλα τα στελέχη. Ειδικότερα: i. γίνεται εκτίμηση των απαιτούμενων ωρών εργασίας για κάθε ελεγκτικό έργο, με βάση το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του. ii. iii. iv. προσδιορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής κάθε ελέγχου. εκτιμώνται οι υφιστάμενες δυνατότητες σε αριθμό, επίπεδο και ειδίκευση του προσωπικού σε σχέση με τις απαιτήσεις -μέγεθος και βαθμός πολυπλοκότητας - των αναληφθέντων έργων. προσδιορίζονται οι ανάγκες για προσλήψεις σε αριθμό, επίπεδο εμπειρίας και ειδίκευσης, καθώς και ο χρόνος πραγματοποίησής τους. v. καταρτίζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης με βάση τις: προσδιορισμένες ανάγκες του ελεγκτικού έργου. εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο. ανάγκες που δημιουργούνται σε ατομικό επίπεδο, λόγω των προαγωγών και των αυξημένων απαιτήσεων που συνεπάγονται τα νέα καθήκοντα των προαχθέντων. ανάγκες που δημιουργεί η υποχρέωση για εναλλαγή του προσωπικού στα διάφορα ελεγκτικά έργα. βελτιώσεις που αποφασίζεται να γίνουν στο επίπεδο του παραγόμενου έργου, αλλά και στην εταιρική λειτουργία. 5.5 Διαδικασίες Εποπτείας Ελεγκτικού Έργου Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τα εκάστοτε ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα, η Εταιρία έχει καθιερώσει Διαδικασίες και Προγράμματα για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, ως ακολούθως: Σελίδα 8 από 15

9 Πριν από την εκκίνηση του ελέγχου, ο Υπεύθυνος Εταίρος: προτρέπει το προσωπικό που θα εμπλακεί σε αυτόν, να ενημερωθεί από διάφορες πηγές (διαδίκτυο, δημοσιευμένες ή μη μελέτες, ειδικά περιοδικά κτλ), σχετικώς με τα πάγια και συγκυριακά στοιχεία του Κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η υπό έλεγχο εταιρία και με στοιχεία και δημοσιεύματα για την ελεγχόμενη εταιρία και την διοίκηση αυτής. ζητεί από τα μέλη της ομάδας ελέγχου να διαβάσουν τον Μόνιμο Φάκελο και τον Φάκελο Ελέγχου της προηγούμενης χρήσης. επισκέπτεται την υπό έλεγχο επιχείρηση και συζητεί με τη Διοίκησή αυτής τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα που απασχολούν τον έλεγχο, όπως την οικονομική πορεία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. καλεί τα μέλη της ομάδας ελέγχου, τα οποία: i. ενημερώνει με τις πρόσφατες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει πάνω σε θέματα της επιχείρησης που απασχολούν τον έλεγχο. ii. iii. καθοδηγεί για τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί. εφιστά την προσοχή σε συγκεκριμένα ελεγκτικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια κατά τον έλεγχο, με βάση και τις αξιολογήσεις των δικλείδων ασφαλείας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που έγιναν κατά τον ενδιάμεσο έλεγχο, αλλά και τη σχετική ιστορική εμπειρία αν υπάρχει τέτοια. Με βάση τα παραπάνω, αλλά και: τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον ποιοτικό έλεγχο. τα θέματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, από την επισκόπηση της εργασίας - όπως αυτή αποτυπώνεται στα Φύλλα και τους Φακέλους Εργασίας προηγούμενων ελέγχων δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για την επικαιροποίηση (ή τη σύνταξη, σε περίπτωση νέου πελάτη) των Προγραμμάτων Ελέγχου. Τέλος, συμφωνεί με τον Υπεύθυνο Διευθυντή Έργου τους χρόνους και τις προθεσμίες περαίωσης των επιμέρους φάσεων του ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο Υπεύθυνος Εταίρος κρατείται ενήμερος, για: την πορεία εκτέλεσης του ελέγχου. τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση με την ανταπόκριση του ελεγχόμενου στις ανάγκες του ελέγχου. ζητήματα που προκύπτουν στη λειτουργία της ομάδας ελέγχου. ευρήματα που προκύπτουν και απαιτούν τη γνωστοποίησή τους στην ελεγχόμενη, προκειμένου να αποφασίσει το χειρισμό τους και να ενημερωθεί για τη θέση που θα πάρει το Γραφείο και ο Υπεύθυνος Ελεγκτής ανάλογα με την απόφασή του. 5.6 Λήψη συμβουλών Όταν παρίσταται ανάγκη, από ζήτημα που προέκυψε κατά τον έλεγχο, για τη λήψη κάποιας συμβουλής από κάποιο εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα, η Εταιρία αναζητεί τον πλέον κατάλληλο προκειμένου να τον συμβουλευτεί και να λάβει την απαιτούμενη γνώμη, με βάση την οποία θα αποφασίσει τη θέση της επί του προκύψαντος ζητήματος. Η ίδια πρακτική ακολουθείται στις περιπτώσεις που η φύση των εργασιών του ελεγχόμενου απαιτεί τη χρησιμοποίηση Ειδικού Εμπειρογνώμονα. Σελίδα 9 από 15

10 Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι οι εξής: Εντοπισμός τομέων και ειδικών καταστάσεων, περίπλοκων ή ασυνηθών υποθέσεων που απαιτούν τη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων και ενθάρρυνση του προσωπικού να προσφύγει στις συμβουλές τους ή στη χρησιμοποίηση αυθεντικών πηγών τεκμηρίωσης. Ενημέρωση του προσωπικού πάνω στις αρχές, μεθόδους και στις διαδικασίες λήψης υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα από την Εταιρία. 5.7 Διαδικασίες Αποδοχής και Παρακολούθησης της Πελατείας Η διενέργεια της αξιολόγησης υποψηφίων πελατών και ο έλεγχος του υφισταμένου πελατολογίου, γίνεται σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση από την Εταιρία. Στη λήψη της απόφασης για αποδοχή ή διατήρηση των πελατών λαμβάνεται υπόψη η ανεξαρτησία της Εταιρίας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κατάλληλης εξυπηρέτησης του πελάτη, καθώς και την ακεραιότητα της διοίκησης του. Κατά την διαδικασία αποδοχής κάποιου νέου πελάτη, καθώς και την αξιολόγηση αναθεώρηση υφιστάμενων πελατών, λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία για τον κάθε πελάτη τα οποία συλλέγονται με τη μορφή ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: A. Για την Αποδοχή Πελάτη 1) Εξέταση όλων των διαθέσιμων επίσημων (Καταστατικό, Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, κτλ) πληροφοριών. 2) Άντληση πληροφοριών για την επιχείρηση και τους φορείς της (μετόχους, διοικούντες, κτλ) από το διαδίκτυο και άλλες ανεπίσημες πηγές, με παράλληλη προσπάθεια - κατά το δυνατόν - επιβεβαίωσης τους, μέσω διαθέσιμων επίσημων πηγών ή/και συζήτησή τους με την ίδια τη Διοίκηση της επιχείρησης. 3) Συζήτηση με τον προηγούμενο ελεγκτή για τη διευκρίνηση, εκ μέρους του, των λόγων που οδήγησαν στην αναζήτηση νέου ελεγκτή και ερώτηση του σχετικώς με τυχόν εκκρεμότητα όσον αφορά στην εξόφλησή του. 4) Συζήτηση του αιτήματος για έλεγχο του υποψήφιου πελάτη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Εταιρίας και λήψη σχετικής απόφασης, αφού συνεκτιμηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες. B. Για την Συνέχιση-Αναθεώρηση Υφιστάμενου Πελάτη 1) Αξιολόγηση με βάση τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά τον Έλεγχο της προηγούμενης χρήσης. 2) Διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αναφορικώς με θέματα δεοντολογίας που πιθανόν θα οδηγούσαν στη μη ανάληψη του προτεινόμενου ελέγχου. 3) Αξιολόγηση τυχόν αρνητικών δημοσιευμάτων για την εταιρία. 4) Εξακρίβωση τυχόν εκκρεμότητας σχετικά με την καταβολή της αμοιβής του προηγούμενου ελεγκτή. Σελίδα 10 από 15

11 5.8 Διαδικασίες Παρακολούθησης της Καταλληλότητας και Επιχειρησιακής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων και Διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου. Οι διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρία είναι οι εξής: A. Καθορισμός της έκτασης και του περιεχομένου των διαδικασιών παρακολούθησης της εταιρίας 1) Επιλογή των απαιτούμενων διαδικασιών παρακολούθησης για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης ότι οι μέθοδοι και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου λειτουργούν αποδοτικά, με: i. Καθορισμό των στόχων και αντίστοιχη σύνταξη οδηγιών και προγραμμάτων ελέγχου μέσω των οποίων θα ασκείται η παρακολούθηση. ii. iii. iv. Παροχή βασικών οδηγιών για την έκταση του έργου και τα κριτήρια επιλογής των αναθέσεων για κριτική ανασκόπηση. Καθορισμός της συχνότητας και του χρόνου επισκόπησης των δραστηριοτήτων. Θέσπιση διαδικασιών για την επίλυση ασυμφωνιών που δυνατόν να προκύψουν. 2) Θέσπιση κριτηρίων επιλογής του προσωπικού που συμμετέχει σε δραστηριότητες παρακολούθησης. 3) Ανάθεση ευθύνης για επιλογή προσωπικού παρακολούθησης. 4) Καθοδήγηση δραστηριοτήτων παρακολούθησης. i. Κριτική επισκόπηση και έλεγχος εφαρμογής των γενικών αρχών, μεθόδων και διαδικασιών της εταιρίας για τον ποιοτικό έλεγχο. ii. Κριτική ανασκόπηση των φακέλων που επελέγησαν για έλεγχο συμμόρφωσης προς τα επαγγελματικά πρότυπα και τις αρχές, μεθόδους και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας. Για την εφαρμογή των παραπάνω συντάσσονται συνοπτικά ερωτηματολόγια που ακολουθούνται από την Εταιρία και αφορούν από τον αρχικό σχεδιασμό έως και τις καταληκτικές διαδικασίες του ελέγχου. B. Σχεδιασμός ελέγχου 1) Καθορισμός του επιπέδου σημαντικότητας του ελέγχου, με βάση τα μεγέθη των στοιχείων Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του αντικειμένου της επιχείρησης. 2) Προσδιορισμός του δείγματος ελέγχου ανά λογαριασμό, με βάση ειδικό λογισμικό δειγματοληψίας το οποίο έχει εναρμονιστεί με τους κανόνες των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 3) Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσης σε σύγκριση με εκείνες της προηγούμενης και εντοπισμός των σημαντικών αποκλίσεων στα οικονομικά μεγέθη. 4) Επισκόπηση και αξιολόγηση του αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος και εφαρμογών Η/Υ, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου. 5) Επισκόπηση του υφιστάμενου προγράμματος ελέγχου (ή εξαρχής δημιουργία νέου, προκειμένου για επιχείρηση που ελέγχεται για πρώτη φορά) για κάθε λογαριασμό Ενεργητικού Παθητικού και Αποτελεσμάτων Χρήσης. 6) Εξέταση υπολοίπων κλεισίματος προηγούμενης χρήσης ως προς την ορθή μεταφορά τους στην επόμενη χρήση. 7) Λήψη έκθεσης του εσωτερικού ελεγκτή, στις περιπτώσεις που η εταιρία διαθέτει σχετική λειτουργία. 8) Προετοιμασία χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των προγραμματισμένων ελεγκτικών εργασιών για κάθε μέλος της ομάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση του ελέγχου. Σελίδα 11 από 15

12 C. Καταληκτικές Διαδικασίες Ελέγχου 1) Έλεγχος της ορθότητας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τα υιοθετούμενα κάθε φορά Λογιστικά Πρότυπα. 2) Συμφωνία τελικού ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής με Οικονομικές Καταστάσεις. 3) Ύπαρξη Προσαρτήματος και έλεγχος περιεχομένου αυτού. 4) Έλεγχος της ορθότητας των υπολογισμών στον Πίνακα Διάθεσης. 5) Ύπαρξη έκθεσης Δ.Σ. και έλεγχος περιεχομένου. 6) Επισκόπηση τήρησης προγράμματος ελέγχου. 7) Επισκόπηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας λήψης επιβεβαιωτικών επιστολών. 8) Έλεγχος τυχόν συναλλαγών με συγγενικά πρόσωπα 9) Διαπίστωση αποτελεσμάτων τελευταίου φορολογικού ελέγχου και.έλεγχος λογιστικοποίησης καταλογισθέντων φόρων. 10) Έλεγχος υπολογισμού φόρου, της προκαταβολής και εξέταση της ορθής λογιστικοποίησής τους. 11) Υποβολή εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων και λήψη σχετικών δηλώσεων. 12) Λήψη επιβεβαιωτικής επιστολής από το νομικό σύμβουλο της εταιρίας και αξιολόγηση των εκκρεμών επίδικων υποθέσεων. 13) Επιβεβαίωση της θεώρησης των βιβλίων της εταιρίας και της ορθής μεταφοράς των υπολοίπων 14) Επιβεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρίας. 15) Εξέταση τυχόν οψιγενών γεγονότων που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρίας και αξιολόγηση της επίπτωσης τους στις οικονομικές καταστάσεις. 16) Εξέταση της δυνατότητας της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και στις επόμενες χρήσεις. 17) Εξέταση τυχόν ενεχυριασμένων στοιχείων του Ενεργητικού. 18) Εξέταση αποτελεσμάτων εργασίας εμπειρογνωμόνων. 19) Επισκόπηση πρακτικών Δ.Σ. και Γενικής Συνέλευσης. 20) Προσαρμογή της καθαρής θέσης με τυχόν διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο. 21) Φύλλο καταγραφής συμπερασμάτων ελέγχου και θεμάτων προς συζήτηση. 22) Λήψη γραπτής επιβεβαίωσης από τη Διοίκηση με το πέρας του ελέγχου. 23) Συσχέτιση φύλλων ελέγχου από ανώτερο μέλος της ελεγκτικής ομάδας ή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 24) Επιλογή της κατάλληλης έκθεσης ελέγχου και διαμόρφωση τυχόν παρατηρήσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο. 25) Ενημέρωση του πελάτη για τις ουσιώδεις αδυναμίες της εταιρίας. 26) Διατύπωση των παρατηρήσεων ελέγχου που αφορούν ή μπορούν να αξιοποιηθούν στην επόμενη χρήση. Σελίδα 12 από 15

13 5.9 Δήλωση Διοίκησης Εταιρίας Κατά τη γνώμη των δύο (2) εταίρων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ελέγχου, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι αποτελεσματικό σε ότι αφορά στην παροχή εύλογης διασφάλισης ότι η Εταιρία και το απασχολούμενο προσωπικό της συμμορφώνονται με τα εν ισχύει Ελεγκτικά Πρότυπα, τις διατάξεις του νόμου και τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και ότι οι εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται είναι σωστές για τις συγκεκριμένες περιστάσεις Ημερομηνία Τελευταίου Ποιοτικού Ελέγχου Σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 3693, η εποπτεία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου έχει ανατεθεί στην ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων). Η Εταιρία, λόγω του νεοσύστατου της, δεν έχει ελεγχθεί μέχρι σήμερα από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ, ούτε από την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου του ΣΟΕΛ. 6. Εταιρίες Δημόσιου Ενδιαφέροντος Δεν υπάρχουν εταιρίες δημοσίου ενδιαφέροντος στις οποίες να έχουν παρασχεθεί ελεγκτικές υπηρεσίες. 7. Επαγγελματική Ανεξαρτησία Ακεραιότητα Η Εταιρία AUDIT PLUS Α.Ε. διασφαλίζει, εκ προοιμίου, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των εμπλεκόμενων με τη διεκπεραίωση κάθε αναλαμβανόμενου ελέγχου, μέσω της τήρησης όλων των αρχών και κανόνων που διέπουν τον εν ισχύ Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC, καθώς και του Εθνικού Πλαισίου δεοντολογικών απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις απειλών κατά της ανεξαρτησίας, ο επικεφαλής του ελέγχου οφείλει να παραθέσει γραπτώς και προφορικώς προς τη Διοίκηση της εταιρίας, όλα εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν παρεμβατισμό και απειλή από τον ελεγχόμενο, ούτως ώστε η Διοίκηση να αξιολογήσει τα περιστατικά και να αποφασίσει για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Με βάση τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει η Διοίκηση, πιθανόν να ληφθούν προληπτικά μέτρα όπως: η ενημέρωση της Διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρίας, ότι η στάση και η συμπεριφορά των αρμόδιων οργάνων της απέναντι στο προσωπικό της Ελεγκτικής Εταιρίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, τα οποία απειλούν την επαγγελματική ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως προς την ποιότητα και τη διαφάνεια του διεξαγόμενου ελέγχου. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ελεγχόμενης επιχείρησης με τη γραπτή και προφορική σύσταση της Διοίκησης της Εταιρίας και αφού αξιολογηθούν οι περιστάσεις, μπορεί να αποφασιστεί η αποχώρηση του προσωπικού της από τον έλεγχο. Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται εν θερμώ. Πολλές φορές ο επικεφαλής και υπεύθυνος του έργου Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής πρέπει να εξηγεί στο εντεταλμένο όργανο Διοίκησης της υπό έλεγχο εταιρίας, ότι πιθανόν να έχουν διαπραχθεί σφάλματα τακτικής και πολιτικής παρ αμφότερων των μερών. Η υπερβολική οικειότητα του Ελεγκτή προς τον ελεγχόμενο εγκυμονεί - πολλές φορές - τη δημιουργία τέτοιων απειλών, αφού επηρεάζει σταδιακά τη σχέση ελεγκτή - ελεγχόμενου και διαμορφώνει το κλίμα για τη δημιουργία τέτοιων καταστάσεων. Η Εταιρία μας για να αποφεύγει τέτοιου είδους περιστατικά, έχει υιοθετήσει την πάγια πολιτική της εναλλαγής του προσωπικού που απασχολείται στη συγκεκριμένη ελεγχόμενη μονάδα. Σελίδα 13 από 15

14 Δήλωση Εξασφάλισης Ανεξαρτησίας Ως μέλη της επιτροπής για την παρακολούθηση και εξασφάλιση ανεξαρτησίας των μελών της Εταιρίας μας, δηλώνουμε ότι κατά το ημερολογιακό έτος 2014, η Εταιρία μας ΑUDIT PLUS Α.Ε. ακολουθεί και εφαρμόζει επαρκώς τις διαδικασίες εξασφάλισης της ανεξαρτησίας των μελών της κατά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων τους οποίους αναλαμβάνει. 8. Εκπαίδευση Επαγγελματική Ανάπτυξη Η κάλυψη της ανάγκης επιμόρφωσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ικανοποίηση όχι μόνο των πολύπλευρων υποχρεώσεων της Εταιρίας, αλλά και των αναγκών της πελατείας μας. Για το σκοπό αυτό έχουμε υιοθετήσει την ακόλουθη πολιτική: Εκπαίδευσης όλων των νεοπροσλαμβανόμενων στο διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Συμμετοχής του προσωπικού στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν όχι μόνο στο Ελεγκτικό Επάγγελμα, αλλά και στο γενικότερο φάσμα της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας. Οργάνωσης εσωτερικών σεμιναρίων. Ενθάρρυνσης του προσωπικού να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο επιμόρφωσης, που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για την ενημέρωσή του. Καθοδήγησης του ανώτερης βαθμίδας προσωπικού να παρέχει, σε κάθε ευκαιρία, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση "κατά τη εργασία". Προαγωγές Έχουν θεσπιστεί προδιαγραφές που θεωρούνται αναγκαίες για την κατάκτηση των διαφόρων βαθμίδων ιεραρχίας και ευθύνης μέσα στην Εταιρία. Υπάρχουν βασικές οδηγίες όπου περιγράφονται οι ευθύνες κάθε επαγγελματικής βαθμίδας, την αναμενόμενη απόδοση και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προαγωγή στην επόμενη βαθμίδα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων τίτλων επαγγελματικών σπουδών, καθώς και του αναγκαίου επιπέδου εμπειρίας. Κατά βάση ακολουθείται η αναγνώριση των βαθμίδων που ακολουθεί το Σ.Ο.Ε.Λ. Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης και της αναμενόμενης εξειδίκευσης, είναι: i. Τεχνικές γνώσεις ii. iii. iv. Αναλυτικές και κριτικές ικανότητες Ικανότητες επικοινωνίας Διοικητική εμπειρία v. Συμπεριφορά και βαθμός συνεργασίας με συναδέλφους και προσωπικό πελατών vi. Συμβολή στην προαγωγή των στόχων της Εταιρίας Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού και η ενημέρωσή του για την πρόοδό του γίνεται ουσιαστικώς καθημερινά και επίσημα τον Ιούλιο κάθε χρόνου. Η συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών για την απόδοση του προσωπικού γίνεται από τους υπεύθυνους των Ελεγκτικών εργασιών, ενώ τηρούνται ατομικοί φάκελοι προσωπικού. Η ευθύνη για λήψη αποφάσεων προαγωγής ανήκει στη Διοίκηση της Εταιρίας. Σελίδα 14 από 15

15 9. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Η Εταιρία «AUDIT PLUS Α.Ε.» ως νεοσύστατη δεν έχει κλείσει μέχρι σήμερα κάποια διαχειριστική χρήση και επομένως δεν μπορεί να προσκομίσει σχετικά στοιχεία. Ασφαλιστική κάλυψη Η Εταιρία συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008 είναι ασφαλισμένη για επαγγελματική ευθύνη ποσού ,00 (αριθμός P ασφαλιστηρίου συμβολαίου της ασφαλιστικής εταιρίας ΑIG Europe Limited υποκατάστημα Ελλάδος). Περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης 18/11/ /11/ Τρόπος Καθορισμού της Αμοιβής του Ελεγκτικού Προσωπικού και των Μελών Διοίκησης Η μισθολογική πολιτική της Εταιρίας συναρτάται ευθέως με την αξιολόγηση του προσωπικού. Η αξιολόγηση του ελεγκτικού προσωπικού γίνεται ετησίως, με βάση την ποιότητα της εργασίας, την εμπειρία, την επαγγελματική κατάρτιση, την ακεραιότητα, το ήθος και τη σωστή διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου. Η μισθολογική πολιτική της Εταιρίας έχει πάγιο χαρακτήρα και περιλαμβάνει κάθε εργαζόμενο σε αυτή. Οι παροχές προς το προσωπικό διακρίνονται σε: Μηνιαίο μισθό Επίδομα θέσης Επαγγελματική αναγνώριση, βάσει βαθμίδων Σ.Ο.Ε.Λ. Ετήσια επιβράβευση Η διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους αποφασίζεται κατά τα ισχύοντα για τις Ανώνυμες Εταιρίες, με βάση τις ανάγκες της Εταιρίας για κεφάλαια κίνησης, επενδύσεις κτλ. 11. Δήλωση Διοίκησης Η Διοίκηση της Εταιρίας επιβεβαιώνει την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχόμενου της παρούσας έκθεσης διαφάνειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 36 του Ν. 3693/ Επικοινωνία Τα Γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται επί της οδού Παξών 17, Τ.Κ Δήμος Παλλήνης Δημοτική Ενότητα Γέρακα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Fax: Web Site: Σελίδα 15 από 15

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ανεξάρτητο μέλος της UHY International The innovating partner you need 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή Προς: Υπόψη: Κοινοποίηση: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Βογιατζόγλου Νικόλαου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσέπερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α. Ε. Α.Μ. ΕΛΤΕ: 039 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 167 Α.Φ.Μ.: 800437710 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 122542001000 Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά, Αθήνα 145 61 Τel: 210 8088483, Fax: 210 8088403 Site: www.kmcsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE Έκθεση Διαφάνειας 2014 KRESTON PRIME AUDIT IKE Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Α. Δομή και Ιδιοκτησία-Εταίροι 5 Β. Συνεργασία με το ανεξάρτητο μέλος της KRESTON INTERNATIONAL LTD Γ. Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Πρόλογος Παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της Cosmoco Services Ltd. Η έκθεση αυτή παραθέτει σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με την νομική μορφή και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των μετόχων 4 1.1.Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα