Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT"

Transcript

1 Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής γλωσσολογικής ορολογίας Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεματική της παρούσας ανακοίνωσης επικεντρώνεται στην επιστημονική θεώρηση και ανάλυση ειδικών όρων και βασικών αρχών των κλάδων της λεξικολογίας και της λεξικογραφίας και στην οριοθέτηση του περιεχομένου τους στο ευρύτερο πλαίσιο οργάνωσης της γλωσσολογικής επιστήμης. Προς την κατεύθυνση αυτή, διαλαμβάνονται ενδεικτικά ορισμένοι από τους σημαντικότερους κατά την άποψή μας όροι και εξετάζεται ο τρόπος διαχείρισής τους από ελληνικά και ξένα μονόγλωσσα γενικά λεξικά, ειδικά λεξικά γλωσσολογικής ορολογίας, on-line λεξικά, καθώς και εξειδικευμένες πηγές της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Οι όροι αναλύονται από άποψη ιστορικής, ερμηνευτικής και ετυμολογικής προσέγγισης, με ιδιαίτερη αναφορά στις μορφολογικές δομές, που προέρχονται από αρχαίες ελληνικές ή λατινικές ρίζες ή λέξεις (νεοκλασικά δάνεια) και στην επίδρασή τους στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής γλωσσολογικής ορολογίας. Scientific approach of lexicography and lexical terminology in monolingual Greek and foreign language dictionaries and handbooks of linguistic terms: The contribution of ancient Greek and Latin to the formation of the European linguistic terminology Sophia Zerdeli ABSTRACT The thematic of this announcement focuses on the scientific approach and analysis of special terms and basic principles of lexicology and lexicography branches and the delimitation of their content within the boarder framework of organization of the linguistic science. Towards this direction, are indicatively comprised some of the most important according to our opinion terms and there is examined the way of being administered by Greek and foreign monolingual general dictionaries, special dictionaries of linguistic terminology, on-line dictionaries, as well as technical sources of Greek and foreign bibliography. The mentioned terms are analyzed from a historic point of view, from explanatory and etymological approach with a special reference to the morphological structures, which come from ancient Greek or Latin roots or words (neo-classic loans) and their impact to the formation of the European linguistic terminology. 227

2 0 Εισαγωγή Η ορολογία της γλωσσολογίας, όπως και άλλων επιστημονικών πεδίων, έχει διαγλωσσική διάσταση, χάρη στην ταχύτατη διάδοσή της μεταξύ των γλωσσών, γεγονός που οφείλεται στην τεράστια ανάπτυξη των επιστημών, στην εξειδίκευση των γνώσεων σε συγκεκριμένα πεδία-τομείς και στην εξεύρεση νέων τεχνολογιών, που επιτρέπουν την ευχερέστερη επικοινωνία των ειδικών επιστημονικών κλάδων. Στα πλαίσια διαμόρφωσης της σύγχρονης αυτής πραγματικότητας, προέκυψε η ανάγκη έκδοσης και χρήσης όχι μόνο γενικών γλωσσικών λεξικών, αλλά και εξειδικευμένων έργων αναφοράς (έντυπων ή ηλεκτρονικών λεξικών ή γλωσσαρίων ειδικού λεξιλογίου), με σκοπό την καταχώριση επιστημονικών λεξιλογίων διαφόρων κλάδων. Παράλληλα, η γλωσσολογική ανάλυση (γραμματική, συντακτική, σημασιολογική) βασίζεται στη «λέξη», η οποία κατά την άποψη πολλών γλωσσολόγων, θεωρείται ως κατεξοχήν μονάδα της γλώσσας. Το λεξικό, κατά συνέπεια, αποτελεί ένα μέσο αναντικατάστατο στην εκμάθηση του λεξιλογικού πλούτου μιας γλώσσας, παρέχοντας πληροφορίες για τις λεξικές μονάδες σε σημασιολογικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο. Η συνεξέταση των παραπάνω παραγόντων μάς οδήγησε σε συστηματική ερευνητική ενασχόληση με τον επιστημονικό κλάδο της λεξικολογίας και τις εφαρμογές της στη σύγχρονη λεξικογραφία. Στόχος μας στην παρούσα εργασία είναι να διερευνήσουμε: τη συσχέτιση της Ορολογίας με τα γνωστικά πεδία της Λεξικολογίας και της Λεξικογραφίας τον ρόλο της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής γλωσσολογικής ορολογίας την ανάλυση ειδικών λεξικολογικών και λεξικογραφικών όρων, αναφορικά με τη σημασία, την ιστορική και ετυμολογική προέλευση και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους Στην έρευνά μας λάβαμε υπόψη, ως εργαλεία αναφοράς, εξειδικευμένες γλωσσολογικές μελέτες, ελληνικά και ξένα μονόγλωσσα γενικά λεξικά, ειδικά λεξικά γλωσσολογικής ορολογίας και on-line λεξικά. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα παρακάτω: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη (στο εξής ΛΚΝ), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη (στο εξής ΛΝΕΓ), Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη (στο εξής ΕΤ.ΛΝΕΓ), Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής του D.Crystal (μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος), Σύγχρονο Γλωσσολογικό Λεξικό του Γ. Σακελλαριάδη, Oxford English Dictionary (στο εξής OED), Longman Dictionary of Contemporary English (στο εξής LDOCE), Dictionary of Lexicography των Hartmann & James, το γερμανικό λεξικό 228

3 Wahrig, το On-line Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (στο εξής ΑΛΝΕ) κλπ. 1 Η επίδραση της Αρχαίας Ελληνικής στις Ευρωπαϊκές Γλώσσες Όπως ο κόσμος εξελίσσεται, με τον ίδιο τρόπο εξελίσσεται και η γλώσσα προκειμένου να καλύπτει τις διαρκώς νέες ανάγκες των ομιλητών της [1]. Η γλώσσα, ως δυναμική οντότητα που παρακολουθεί και εκφράζει τη διανοητική λειτουργία και την επικοινωνιακή σκέψη του ανθρώπου, έχει ανάγκη από συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό. Πηγή ανανέωσης και εμπλουτισμού μιας γλώσσας θεωρείται η διαδικασία της νεολογίας, δηλαδή η δημιουργία νέων λέξεων και νέων λεξιλογικών συνάψεων, τμήμα της οποίας αποτελεί ο δανεισμός [2]. Το φαινόμενο του δανεισμού παρατηρείται σε όλες τις γλώσσες, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση για τον αρχαίο και νεότερο κόσμο την ελληνική. Ο δυτικός Ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην πραγματικότητα στα σπουδαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής διανόησης (φιλοσοφίας, επιστήμης, λογοτεχνίας, θεάτρου). Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις βασικές έννοιες - λέξεις / κλειδιά στη διεθνή επιστημονική ορολογία είναι ελληνικές (πρβλ. σύστημα, μέθοδος, τεχνολογία, θεωρία κ.ά.) [3]. Στη συνέχεια, πέρασαν στα λατινικά, στα οποία άσκησαν μεγάλη επίδραση και μέσω των λατινικών στις ευρωπαϊκές γλώσσες [4]. Οι δύο αυτές γλώσσες αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία πληθώρας νέων λέξεων, που πολλές φορές δεν σχετίζονταν μορφολογικά ή σημασιολογικά με τον αρχαίο κόσμο. Στο μεγαλύτερο μέρος των γλωσσών της Ευρώπης, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ελληνικές ρίζες, οι οποίες αποτελούν τα βασικά στοιχεία για τον σχηματισμό των λόγιων λέξεων. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής: θερμο-, πυρο-, κρυο-, ορο-, Γλωσσο-, Μικρο-, Μακρο-, Λογο-, -φωνο, -νομος, -λογία, -γραφία κλπ. [5]. Πολλοί τεχνικοί όροι των θετικών και των άλλων επιστημών είναι λέξεις ελληνικής προέλευσης, οι οποίες δημιουργήθηκαν με βάση αρχαία ελληνικά γλωσσικά στοιχεία ή με συνδυασμό ελληνικών και λατινικών, στη δεύτερη περίπτωση ως «υβριδικοί σχηματισμοί». Μερικές λέξεις Αρχαίας Ελληνικής προέλευσης επανήλθαν στη Νέα Ελληνική (ΝΕ) ως δάνεια από άλλες γλώσσες (αντιδάνεια) [6]. Στον εικοστό αιώνα, ένας μεγάλος αριθμός νέων λεξιδανείων κατέκλυσε την Ελλάδα, με δότες κυρίως δύο γλώσσες: την αγγλική και τη γαλλική. Οπωσδήποτε, δημιουργεί κάποια δυσκολία στη χρήση των νεολογισμών η παρεμβολή συστήματος άλλης γλώσσας, η οποία αφού δανείστηκε από την Αρχαία Ελληνική (ΑΕ), δανείζει στη ΝΕ το νέο πια όρο που έχει σχηματιστεί σύμφωνα με τους σημασιοσυντακτικούς κανόνες της ξένης γλώσσας [7]. Πάντως, είναι γεγονός ότι το πρόβλημα του δανεισμού ξένων λέξεων, η ελληνική γλώσσα το αντιμετωπίζει με τον 229

4 καλύτερο τρόπο: είτε αφομοιώνει την ξένη λέξη φωνητικά και μορφολογικά, εντάσσοντάς την στο δικό της σύστημα, είτε αποβάλλει με τον καιρό την αναφομοίωτη ξένη λέξη, αντικαθιστώντας την με αντίστοιχη ελληνική [8]. 2 Συσχέτιση της Ορολογίας με τη Λεξικολογία και τη Λεξικογραφία Η προοπτική της Λεξικολογίας θα μπορούσε να περιγραφεί σχετικά με τη διεπιστημονική της υπόσταση και τα ζητήματα που την απασχολούν, όπως τη μελέτη της προέλευσης και της «ηλικίας» των λέξεων που συγκροτούν το λεξικό, τη μελέτη της λεξικής διαφοροποίησης σύμφωνα με τις ομάδες των ομιλητών και την επικοινωνιακή περίσταση, τη μελέτη της διάρθρωσης της λέξης από μορφολογική, φωνολογική και σημασιολογική/πραγματολογική άποψη και τη μελέτη της λειτουργίας της λέξης τόσο στο επίπεδο του γλωσσικού συστήματος, όσο και στο επίπεδο της γλωσσικής χρήσης [9,10]. Η Λεξικολογία μελετά το λεξιλόγιο σαν σύνολο λέξεων, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το αντικείμενό της σφαιρικά σε σύγκριση με το αντικείμενο μελέτης αντίστοιχων ειδικών γλωσσολογικών κλάδων. Καταδεικνύεται, επομένως, η άμεση σχέση της λεξικολογίας με όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Εφόσον βασικός σκοπός της Λεξικολογίας είναι η μελέτη των λεξικών μονάδων σε σχέση με τα κατώτερα και ανώτερα συντακτικά και δομικά επίπεδα, θεωρείται αυτονόητη η σχέση της με τη Λεξικογραφία, η οποία ασχολείται με τα συγκεκριμένα προβλήματα της σύνταξης λεξικών και, κατά την άποψη πολλών γλωσσολόγων, αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης Λεξικολογίας. Ειδική υποδιαίρεση της λεξικολογίας αποτελεί η μελέτη της επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας. Η λέξη «Ορολογία» [αγγλ. Terminology, γαλλ. terminologie, γερμ. Terminologie], στο εξειδικευμένο λεξικό των Ηartmann & James, δηλώνει: α. το πεδίο που ασχολείται με τη θεωρία και την πρακτική της επινόησης, τεκμηρίωσης και ερμηνείας τεχνικών όρων εν γένει και τη χρήση τους σε συγκεκριμένα πεδία εξειδίκευσης, β. τις αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό, τη σύνταξη, τη χρήση και την αξιολόγηση Λεξικών Ορολογίας, γ. μια δομημένη λίστα λεξιλογίου ενός τεχνικού πεδίου, π.χ. με τη μορφή Γλωσσαρίου. 3 Λεξικογράφηση των όρων της Λεξικολογίας και της Λεξικογραφίας α. Λεξικολογία (αγγλ. Lexicology, γαλ. Lexicologie, γερμ. Lexikologie) Ο όρος «Λεξικολογία» ορίζεται στα γενικά γλωσσικά λεξικά και στα λεξικά γλωσσολογικής ορολογίας σχεδόν με παρόμοιο τρόπο. Το ΛΚΝ ορίζει τη «λεξικολογία» ως κλάδο της Γλωσσολογίας, που ασχολείται με τη μελέτη, την ανάλυση και την εξέλιξη των λεξικών στοιχείων μιας γλώσσας. Στο ΛΝΕΓ, αναφέρεται 230

5 ως ο κλάδος, που έχει ως αντικείμενο μελέτης το λεξιλόγιο μιας γλώσσας σε όλα τα επίπεδα (εννοιολογικό, σημασιολογικό, φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό κλπ) και του οποίου τα διδάγματα εφαρμόζει η λεξικογραφία. Με παρόμοιο ορισμό αποδίδεται ο όρος και στο εξειδικευμένο γλωσσολογικό λεξικό του Σακελλαριάδη. Στο λεξικό γλωσσολογίας του Crystal, η «λεξικολογία» είναι ένας όρος, ο οποίος μερικές φορές αναφέρεται στην εν γένει μελέτη του λεξιλογίου μιας γλώσσας (περιλαμβανομένης της ιστορίας του). Στο γερμανικό λεξικό Wahrig, ορίζεται ως η επιστήμη του λεξιλογίου, της έρευνας και σύνταξής του σε επίπεδο ετυμολογικό, σημασιολογικό και σχηματισμού λέξεων. Ως προς την ετυμολογία, παρατηρείται μία διαφοροποίηση σχετικά με την προέλευση του ελληνογενούς όρου «λεξικολογία» μεταξύ των λεξικών ΛΚΝ και ΛΝΕΓ. Στο πρώτο, θεωρείται λόγια λέξη γαλλικής προέλευσης (lexicologie<lexico-+-logie=-λογία) και στο δεύτερο αγγλικής προέλευσης (πρβλ. lexicology). Σύμφωνα με το Wahrig, ο όρος παράγεται από το λεξικό (Lexikon) + (ελλην.) λόγος. Ο όρος εντοπίζεται για πρώτη φορά το 1828 στο OED. Ο Μπαμπινιώτης μάς πληροφορεί πως η λέξη μαρτυρείται από το β. Λεξικογραφία (αγγλ. Lexicography, γαλλ. Lexicographie, γερμ. Lexikographie) Ο όρος «λεξικογραφία» μπορεί να ορισθεί ως η τέχνη και η επιστημονική πρακτική της κατασκευής λεξικών [11]. Στο ΛΝΕΓ ορίζεται ως η «επιστήμη που έχει ως αντικείμενο μελέτης τις αρχές και τις μεθόδους συντάξεως ενός λεξικού εφαρμόζοντας τα διδάγματα της λεξικολογίας», ενώ στο Wahrig ως «η επιστήμη των λεξικών, της κατάρτισης και σύνταξης λεξικών». Ετυμολογικά η λέξη είναι σύνθετη λεξικο-γραφία, λόγιας προέλευσης, μεταφορά του ελληνογενούς γαλλικού lexicographie<lexicograph(e)=λεξικογράφ(ος)-ie=ία. Μαρτυρείται από το Σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες παρατηρείται μακρά λεξικογραφική παράδοση, στην Ελλάδα η λεξικογραφία αναπτύχθηκε συστηματικά την τελευταία εικοσαετία. γ. Μεταλεξικογραφία (αγγλ. Metalexicography, γαλλ.métalexicographie, γερμ. Metalexikographie) Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων, που αφορούν στην κατάσταση του πεδίου της λεξικογραφίας. Ο όρος χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη διάκριση ανάμεσα στη λεξικογραφική πρακτική, δηλαδή στη σύνταξη λεξικών και στη λεξικογραφική θεωρία, στην έρευνα δηλαδή πάνω στα λεξικά [12]. Η λέξη παράγεται από το γαλλικό métalexicographie, η οποία προφανώς δημιουργήθηκε από τον Rey και τον Delesalle [13]. Ο όρος χρησιμοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια περίπου. Στο ΑΛΝΕ ο όρος αναφέρεται σε αντιστοιχία με τη λεξικογραφία ως προς την κατάληξη και τη γραμματική κατηγορία (Οθ.). 231

6 δ. Σημασιολογία (αγγλ. Semasiology, γαλλ. Sémantique, γερμ. Semasiologie) Στο ΛΚΝ αναφέρεται ως «κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά την εννοιολογική πλευρά της γλώσσας». Είναι λέξη λόγια<αρχ. σημασί(α)-ο + λεξ. επίθημα -λογία, μεταφορά του ελληνογενούς γερμανικού Semasiologie. Ο όρος πέρασε στην Ελληνική το 1860, οπότε χρησιμοποιήθηκε από τον λόγιο Δημήτριο Μαυροφρύδη και καθιερώθηκε αργότερα από τον γλωσσολόγο Γεώργιο Χατζηδάκη. ε. Λέξη (αγγλ. word, γαλλ. mot, γερμ. Wort) Το περιεχόμενο της έννοιας «λέξη» είναι μάλλον αδύνατο να προσδιορισθεί με έναν γενικό ορισμό που να ισχύει καθολικά για όλες τις γλώσσες. Η ύπαρξη διαφορετικού μορφολογικού τύπου γλωσσών αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για τον επαρκή επιστημονικό ορισμό της λέξης. Στο ΛΚΝ η «λέξη» ορίζεται ως «γλωσσική μονάδα που περιέχει σημασία και γραμματικό προσδιορισμό». Η «λέξη», ως φορέας σημασίας, ορίζεται με παρόμοιο τρόπο και στα ξένα γενικά μονόγλωσσα λεξικά. Στο LDOCE, ορίζεται ως «η μικρότερη γλωσσική μονάδα, την οποία οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν, όταν ειπωθεί ή γραφεί από μόνη της». Στο Oxford Advanced Learner s Dictionary (OALD), αποδίδεται ως: «η απλή γλωσσική μονάδα που φέρει σημασία και μπορεί να εκφωνηθεί ή να γραφεί». Στο ΛΝΕΓ και στο ΕΤ.ΛΝΕΓ αναφέρεται ότι η «λέξη» παράγεται από το ρήμα λέγω<αρχ. λέξις=λόγος, ομιλία <λέγ-σις <λέγω. Ο όρος μαρτυρείται ήδη από τον 5 ο αιώνα π.χ. (πρβλ. Πλάτωνος «Πολιτεία», με την έννοια «λόγος»). Σταδιακά παρατηρούμε την εξέλιξή της από την έννοια «λόγος» «ορισμένο τεμάχιο λόγου». Αρχικά, δηλαδή, σήμαινε γενικά την ομιλία, αυτό που λέει κάποιος (πρβλ. Αριστοτέλη «Ρητορική» λέξις: ένα από τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας). Στις Ευρωπαϊκές γλώσσες παρατηρούμε ότι συχνά η λέξη που χρησιμοποιήθηκε για το «λεξικό τεμάχιο» αναφέρεται και στη γλώσσα γενικά, πρβλ. αγγλ. word, γερμ. Wort, ιταλ. parola και κυρίως λατιν. dictio, που είχε αντίστοιχη ή παραπλήσια εξέλιξη με τη λέξη «λόγος» > «ύφος λόγου» > «λέξη». στ. Λέξημα (αγγλ. lexeme, γαλλ. lexème, γερμ. Lexem) Στο ΛΝΕΓ ορίζεται ως βασική μονάδα της σημασιολογικής ανάλυσης του λεξιλογίου μιας γλώσσας, που μπορεί να αποτελείται είτε από μία λεξική ρίζα ή από μία λέξη μαζί με τις κλιτικές μορφές της και τα άμεσα παράγωγά της ή από ιδιωτισμούς, οι οποίοι δεν έχουν νόημα αν αναλυθούν σημασιακά κατά λέξη (λ.χ. «παίρνω τ απάνω μου», δηλαδή αναθαρρώ). Ελληνογενής ξενικός όρος, πρβλ. αγγλ. lexeme<λέξ(η)+παραγ. κατάλ. ημα. ζ. Λεξιλόγιο (αγγλ. vocabulary, γαλλ. vocabulaire, γερμ. der Wortschatz) «Λεξιλόγιο», στο λεξικό του Σακελλαριάδη, θεωρείται το σύνολο των λέξεων μιας γλώσσας, 232

7 που χρησιμοποιούνται στον προφορικό και τον γραπτό λόγο και που χαρακτηρίζονται από μια λεξική σημασία, η οποία μπορεί να αναλυθεί σημασιολογικά. Γίνεται συνήθως διάκριση, ειδικά στην εκμάθηση των γλωσσών, μεταξύ του ενεργητικού (active) και του παθητικού (passive) λεξιλογίου: το πρώτο αναφέρεται στα λεξικά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και το δεύτερο στις Λέξεις τις οποίες κατανοούν, αλλά δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Ετυμολογικά: η λέξη είναι λόγια < λέξι(ς) + λεξικό επίθημα λόγιο < θ.του ρ. λέγω, απόδοση στην ελληνική ξένου όρου, πρβλ. αγγλ. vocabulary ή του γαλλ. vocabulaire από το λατινογενές vocabularium (<λατ. Vocabulum). Η λέξη μαρτυρείται από το 1853 και πρωτοαπαντά στον Κάρολο Φαβρίκιο. η. Λεξικό (αγγλ. dictionary, γαλλ. dictionnaire, γερμ. Lexikon και Wörterbuch) Ο όρος «Λεξικό» σημαίνει το συστηματικό έργο ή βιβλίο, που συγκεντρώνει σε αλφαβητική ή άλλη (π.χ. θεματική) σειρά: α) λέξεις μιας γλώσσας, παρέχοντας ποικίλες πληροφορίες, β) γνώσεις που αφορούν την επιστήμη, την τεχνική, την τέχνη. Στο Wahrig αναφέρεται ως το συστηματικό έργο με αλφαβητική σειρά, γλωσσάρι και Γλωσσολ.: το σύνολο των λεξημάτων μιας γλώσσας. Η λέξη «λεξικό» σχηματίστηκε από το επίθετο «λεξικός»: < (ελνστ) λεξικόν (εν. βιβλίον), ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του επιθέτου λεξ(ικός)<αρχ. λεξ(ις)+παραγ.κατάλ. -ικός. Χρησιμοποιήθηκε ως όρος πιθανώς μετά τον 1 ο αιώνα μ.χ. Οι ξένες γλώσσες χρησιμοποίησαν τον ελληνικό όρο λεξικόν (γαλλ. lexique, αγγλ. lexicon, γερμ. Lexikon) πολύ αργά (Γαλλική 1560, Αγγλική , Γερμ. 17 ος αιώνας), ενώ λίγο νωρίτερα, άρχισαν να χρησιμοποιούν τον λατινογενή όρο dictionarium (Γαλλ. dictionnaire 1539, Αγγλ. dictionary , η δε Γερμανική το Wörterbuch,< Wörter = «λέξεις»+βuch= «βιβλίον», από τον Comenius, το 1631). Οι όροι Wort, Wörterbuch, Wortschatz, απαντούν και στα γερμανικά on-line λεξικά Das Deutsche Wörterbuch, που εξέδωσαν οι Γερμανοί Jakob και Wilhelm Grimm το 1838 και στο λεξικό DWDS (= Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache). Πρόκειται για λεξικά με μεγάλη ποικιλία λημμάτων ποικίλων υφολογικών αποχρώσεων, τεκμηριωμένη ετυμολογία και παραθέματα από τη λογοτεχνία. 4 Δομή Λεξικού α. Λήμμα (αγγλ. lemma, γαλλ. entrée, γερμ. Lemma) Στο ΛΚΝ ορίζεται ως ο κυριότερος, ο χαρακτηριστικότερος τύπος με τον οποίο γράφεται συνήθως με έντονα (μαύρα) γράμματα και κάτω από τον οποίο εξετάζεται μια λέξη σε άρθρα λεξικών ή εγκυκλοπαιδειών. Οι σχέσεις του λήμματος στο έργο αναφοράς είναι αμφίδρομες: εντός της συνολικής μακροδομής αποτελεί το σημείο πρόσβασης, όπου ο συντάκτης τοποθετεί και ο χρήστης βρίσκει τις πληροφορίες που παρατίθενται. Λόγια λέξη: 233

8 <αρχ.λήμμα<λήβ-μα<λαμβάνω<λήψη. Στο Wahrig, ετυμολογικά προέρχεται από το ελληνικό λήψη, Annahmen (απαρ. λαμβάνειν). Στο DWDS θεωρείται επίσης ελληνικής προέλευσης. β. Μακροδομή (αγγλ. macrostructure, γαλλ. macrostructure, γερμ. Makrostructur) Όλα τα λεξικά παρουσιάζουν συγκεκριμένες πληροφορίες με τη μορφή καταλόγου. Ο κατάλογος των λημμάτων που περιέχονται σε ένα λεξικό ονομάζεται μακροδομή. Η «μακροδομή» μπορεί να καθοριστεί ως το διαταγμένο σύνολο όλων των λημμάτων και αποτελεί τη βάση για την κατάταξη των λέξεων σε έναν κατάλογο ή λίστα λέξεων με αλφαβητική σειρά ή σε μία θεματική διάταξη. Επίσης ορίζεται και ως η δομή της συνολικής λίστας, που επιτρέπει στον συντάκτη και στον χρήστη να εντοπίσουν τις πληροφορίες σε ένα έργο αναφοράς. Η λέξη είναι μεταφραστικό δάνειο από το αγγλ. macrostructure, υβριδικό σύνθετο [14]. γ. Μικροδομή (αγγλ. microstructure, γαλλ. microstructure, γερμ. Mikrostructur) Είναι ο εσωτερικός σχεδιασμός μιας μονάδας αναφοράς. Σε αντίθεση με τον συνολικό κατάλογο λέξεων (μακροδομή), η μικροδομή παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες ως προς το λήμμα (κεφαλίδα), με σχόλια για τη μορφή και τις εννοιολογικές της ιδιότητες (ορθογραφία, προφορά, γραμματική, ορισμός, χρήση, ετυμολογία). Η λέξη είναι μεταφραστικό δάνειο από το αγγλ. microstructure, υβριδικό σύνθετο [15]. δ. Μεγαδομή (αγγλ. megastructure, γαλλ. megastructure, γερμ. Megastructur) Τα λεξικά εκτός από τη μακροδομή και τη μικροδομή, περιέχουν και άλλες πληροφορίες, οι οποίες τοποθετούνται έξω από τη μακροδομή. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν το λεγόμενο εξωτερικό μέρος (outside matter), που περιλαμβάνει το μπροστινό θέμα, το ενδιάμεσο θέμα και το πίσω θέμα. Το εξωτερικό μέρος, όπως π.χ. η σελίδα του τίτλου, ο πρόλογος, η μέθοδος εργασίας που χρησιμοποιείται στο λεξικό, κάποια καθοδήγηση χρηστών, ένα σχολιασμένο παράδειγμα ενός χαρακτηριστικού λήμματος και οι συντομογραφίες, ονομάζεται εισαγωγικό μέρος (front matter). Το ενδιάμεσο θέμα το οποίο διακόπτει το συνεχές της μακροδομής, όπως π.χ. διάφοροι πίνακες, εικονογραφημένα θέματα ή επεξηγήσεις, αποτελεί το ένθετο υλικό (middle matter). Το εξωτερικό θέμα, το οποίο έπεται της μακροδομής, όπως π.χ. οι βιβλιογραφικές παραθέσεις, ονομάζεται τελευταίο μέρος (back matter). Η μακροδομή μαζί με το εξωτερικό μέρος του λεξικού αποτελούν τη Μεγαδομή (Megastructure) του λεξικού [15]. 5 Αντί επιλόγου Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε βασικούς όρους της Λεξικογραφίας και της Λεξικολογίας σε ελληνικά και ξένα γλωσσολογικά εγχειρίδια και λεξικά. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι 234

9 γλωσσολογικοί όροι προέρχονται από αρχαίες ελληνικές λέξεις ή ρίζες. Πολλά λεξικά, ωστόσο, ελληνικά και ξένα, γενικά και εξειδικευμένα, δεν συμπεριλαμβάνουν όλους τους παραπάνω όρους, κυρίως αυτούς που αναφέρονται στη δομή του λεξικού. 6 Βιβλιογραφικές αναφορές [ 1] Αρβανίτη, Ανθούλα. «Η επίδραση της Ελληνικής στην Αγγλική Γλώσσα». Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, 2010, τ. 3(80), [ 2] Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας. Καστανιώτης, Αθήνα, 2010, 129. [ 3] Ζερδελή, Σοφία. «Η διδακτική μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών σε Γυμνάσια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης». Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, 2010, τ. 3(80), [ 4] Πετρούνιας, Ευάγγελος. «Γλωσσικές σχέσεις Ελλάδας και Δύσης». Στο: «Η Ελληνική Γλώσσα», ΥΠΕΠΘ, Αθήνα, 1995, [ 5] Walter, Henriette. Η περιπέτεια των γλωσσών της Δύσης. Ενάλιος, Αθήνα, 2007, 65. [ 6] Mackridge, Peter. Η Νεοελληνική Γλώσσα. Πατάκης, Αθήνα, 1990, 429. [ 7] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα. Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1986, 62. [ 8] Τομπαΐδης, Δημήτριος. Λεξικολογικά της Νέας Ελληνικής. Επικαιρότητα, Αθήνα, 1998,27. [ 9] Μότσιου, Βικτωρία. Στοιχεία Λεξικογραφίας. Νεφέλη, Αθήνα, 1994, [10] Ξυδόπουλος, Γιώργος. Λεξικολογία. Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Πατάκης, Αθήνα, 2008, 22. [11] Quemada, Bernard. Lexicology and Lexicography. Current trends in Linguistics, τόμος 9, 1972, 427. [12] Hausmann, F. J. The training and professional development of lexicographers in Germany, in Ilson (ed.), 1986, [13] Bejoint, H. Modern Lexicography. Oxford University Press, 2000, 8. [14] Hausmann, F. & H. Wiegand. Component parts and structures of general monolingual dictionaries: a survey, in Hausmann et al., 1989, 328. [15] Hartmann, R.R.K. Teaching and Researching Lexicography. Longman, Harlow,2001,61 Κατάλογος Λεξικών Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), Θεσ/νίκη, Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας, Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας, Κρύσταλ, Ντέιβιντ. Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής. (μ. Γ. Ξυδόπουλος), Πατάκη,

10 Σακελλαριάδης, Γεώργιος. Γλωσσολογικό Λεξικό. Σαββάλας, Αθήνα, Hartmann R.R.K. & James Gregory. Dictionary of Lexicography. Routledge, Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner s Dictionary, Oxford University Press, Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE), Longman WAHRIG G. DEUTSCHES WÖRTERBUCH Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα. Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (ΟΝ-LINE). Σοφία Ζερδελή Φιλόλογος-Υποψ. Διδάκτωρ Δ.Π.Θ. Κ. Παλαιολόγου Αλεξανδρούπολη Ηλ. ταχ.: 236

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

gjxydo@uoi.gr, mpavlakou@upatras.gr

gjxydo@uoi.gr, mpavlakou@upatras.gr Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ * Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος 1 & Μαρία Παυλάκου 2 1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Ελένη Ευθυμίου, Μαριάννα Κατσογιάννου ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Abstract The general purpose electronic dictionary of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη In this paper I discuss issues pertaining to single locality dialectal dictionaries and I

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Γεωργία Κατσούδα Πανεπιστήμιο Αθηνών georkatsouda@yahoo.gr Abstract:

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης

Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon.gr Abstract In this paper the term Modern Greek Lexicography

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ... 2 1.1 Προσωπικά Στοιχεία... 2 1.2 Σπουδές-Επιμόρφωση... 2 1.3 Γλώσσες... 4 1.4 Υπολογιστές... 4 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 2.1 Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms

Lexicon Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms 1 14. LEXICON 4ΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ A. Bασιλειάδου-Ζάχου Φ. Δημέλη-Κωνσταντίνου Μπέρτς Στεπανιάν Ε. Φίνογλου-Χαρσούλη Σκοπός: Συγγραφή 4γλωσσου λεξικού βασικού λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικογραφία και ορολογία: Συμπεράσματα από τη σύγκριση δύο σύγχρονων νεοελληνικών λεξικών

Λεξικογραφία και ορολογία: Συμπεράσματα από τη σύγκριση δύο σύγχρονων νεοελληνικών λεξικών Λεξικογραφία και ορολογία: Συμπεράσματα από τη σύγκριση δύο σύγχρονων νεοελληνικών λεξικών Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (Προσκεκλημένος ομιλητής του 8 ου Συνεδρίου) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση αυτή εξετάζεται από

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των. αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό. In E. Close, G.

Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των. αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό. In E. Close, G. ΠρΟταση για Ενα διαδικτυακο λεξικο Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των Ελληνικών σε αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό Δημήτρης Κλωτσοτύρας και Μαρία Λώμη

Διαβάστε περισσότερα

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ1ΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ρ. Γούναρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνεται ο ορισμός και αναλύεται η σκοπιμότητα "κατασκευής" και χρήσης "γλώσσας τεκμηρίωσης". Δίνεται ο ορισμός του ΘΗΣΑΥΡΟΥ γενικά καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ;

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση εξετάζονται τα επιστημονικά λεξιλόγια της φυσικής και της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 1. ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ. Καταργήθηκαν τα γράμματα η, ω, ξ και ψ στη νέα γραμματική του δημοτικού;

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ. Καταργήθηκαν τα γράμματα η, ω, ξ και ψ στη νέα γραμματική του δημοτικού; Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ Καταργήθηκαν τα γράμματα η, ω, ξ και ψ στη νέα γραμματική του δημοτικού; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου. Eισαγωγικά

1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου. Eισαγωγικά 1.7 ΓΛΩΣΣIKOΣ ANEIΣMOΣ Γιώργος Παπαναστασίου Eισαγωγικά Tο λεξιλόγιο µιας γλώσσας είναι η περιοχή όπου το φαινόµενο του δανεισµού είναι ιδιαίτερα εµφανές και πιο άµεσα παρατηρήσιµο. Στον λεξιλογικό δανεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο στοχεύει στην εξέταση βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των λέξεων: πολιτιστικός και πολιτισμικός http://www.24grammata.com/?p=18581 γράφει ο Κώστας Κωνσταντίνου

Ανάλυση των λέξεων: πολιτιστικός και πολιτισμικός http://www.24grammata.com/?p=18581 γράφει ο Κώστας Κωνσταντίνου Ανάλυση των λέξεων: πολιτιστικός και πολιτισμικός http://www.24grammata.com/?p=18581 γράφει ο Κώστας Κωνσταντίνου 1. Οι όροι πολιτισμικός και πολιτιστικός, παρ όλο που η πραγματική τους χρήση στα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του Το Πρώτο μου λεξικό για το δημοτικό ως εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους Αγγελική Ευθυμίου Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Αγγελική Ι. Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης asakellariou@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ.

Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ. Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ευλαμπία Κ. Χέλμη Οι ιδιωματικές εκφράσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο τόσο στην ελληνική όσο και την ισπανική γλωσσολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό

ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργοπούλου, Δημήτριος Λύρας, Κυριάκος Σγάρμπας Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το έντυπο και ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο ανθρώπινος παράγοντας Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο πλανήτης μας έχει πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους που μιλούν μεταξύ 6,000 με 7,000 διαφορετικές γλώσσες. Μερικές γλώσσες ομιλούνται από εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Μαρία Γαβριηλίδου Πένυ Λαμπροπούλου Γιούλη Μπακαγιάννη ΙΕΛ /ΕΚ «Αθηνά» 14 Μαΐου 2015 Τι τύπους πόρων συγκεντρώνουμε; Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 15.5.2015 Τύποι πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Πρόγραμμα. 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

www.ziti.gr για το Λύκειο και το Γυμνάσιο ΠΛΗΡΕIΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

www.ziti.gr για το Λύκειο και το Γυμνάσιο ΠΛΗΡΕIΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών Παιδικό Μυθιστόρημα Λογοτεχνία Μελέτες Λευκώματα BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH IAΘEΣH: Aρμενοπούλου 27, 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΓΛΩΣΣOΛOΓIA. Eλληνική γλώσσα Θεωρητική γλωσσολογία. YΠEYΘYNOΣ TOMEA: Άγγελος Kοκολάκης

TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΓΛΩΣΣOΛOΓIA. Eλληνική γλώσσα Θεωρητική γλωσσολογία. YΠEYΘYNOΣ TOMEA: Άγγελος Kοκολάκης TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO Σ T I Σ E K Δ O Σ E I Σ Π ATA K H O K T Ω B P I O Σ 2 0 1 0 ΓΛΩΣΣOΛOΓIA Eλληνική γλώσσα Θεωρητική γλωσσολογία YΠEYΘYNOΣ TOMEA: Άγγελος Kοκολάκης EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα