Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ανάλυση δικτύων ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος σε σύνθετα βιοµηχανικά ηλεκτροκινητήρια συστήµατα Κ. Κοντογιάννης Α. Σαφάκας Υποψήφιος ιδάκτορας Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας Ρίο-Πάτρα Τηλ , Fax Εισαγωγή Στις σύγχρονες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται ψηφιακά δίκτυα επικοινωνίας, που είναι γνωστά ως Fieldbus, και συχνά αποτελούν µέρος της υλοποίησης εφαρµογών αυτοµατισµού και ελέγχου σύνθετων ηλεκτροκινητήριων συστηµάτων. Τα δίκτυα αυτά σχεδιάζονται µε ειδικές προδιαγραφές που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα ψηφιακά δίκτυα υπολογιστών και τα καθιστούν ικανά να λειτουργούν σε βεβαρυµένα βιοµηχανικά περιβάλλοντα κάτω από πολύ δυσµενείς συνθήκες. Τα δίκτυα Fieldbus που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ηλεκτροκινητήριων συστηµάτων έχουν τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά: Μεγάλη αναισθησία σε ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές Ικανότητα προβλέψιµης (ντετερµινιστικής) λειτουργίας Καλή διαχείριση και αναφορά σφαλµάτων Βελτιστοποίηση για µικρό αριθµό δεδοµένων µε µεγάλη συχνότητα Μικρό κόστος συνολικής απόσβεσης Στο παρελθόν τα ηλεκτροκινητήρια συστήµατα συνήθως ελέγχονταν από PLC µε καλωδιώσεις που έφταναν σε κάθε ενδεικτική λυχνία, µετατροπέα, ενεργοποιητή κτλ. Το κεντρικό PLC επεξεργαζόταν αυτά τα σήµατα και ενεργοποιούσε τις εξόδους του, ώστε να ελέγξει τον µετατροπέα της κάθε στρεφόµενης µηχανής. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε µεγάλα µήκη και αριθµούς καλωδίων, που κοστίζουν ακριβά τόσο στην εγκατάσταση όσο και στην συντήρηση και επισκευή.

2 Σχήµα 1. Ηλεκτροκινητήριο σύστηµα µηχανής παραγωγής έργου µε υλοποίηση χωρίς τη χρήση βιοµηχανικού δικτύου Fieldbus Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται µια νέα τάση που έχει υιοθετηθεί σε πολλά σύγχρονα ηλεκτροκινητήρια συστήµατα και αφορά την διασύνδεση σε δίκτυο µε διάφορες αρχιτεκτονικές των ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος της κάθε µηχανής, ώστε να γίνεται εύκολα και µε ασφάλεια η διακίνηση της απαραίτητης πληροφορίας ανάµεσα στους µετατροπείς, προκειµένου να έχουµε εναρµονισµένη λειτουργία των διάφορων κινούµενων τµηµάτων µιας σύνθετης µηχανής παραγωγής έργου. Σχήµα 2. Ηλεκτροκινητήριο σύστηµα µηχανής παραγωγήε έργου υλοποιηµένο µε τη χρήση βιοµηχανικού δικτύου Fieldbus 2. Κεντρικοποιηµένα (centralized) και Αποκεντρωµένα (de-centralized) Βιοµηχανικά ίκτυα Ο όρος Κεντρικοποιηµένα και Αποκεντρωµένα δίκτυα αναφέρεται στη λογική ροή των δεδοµένων στο δίκτυο και όχι στον φυσικό τρόπο που το δίκτυο είναι συνδεδεµένο. Με άλλα λόγια αναφερόµαστε στη λογική τοπολογία του δικτύου. Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα ευρέως χρησιµοποιούµενων λογικών τοπολογιών. 2.1 Κεντρικοποιηµένα ίκτυα Τα κεντρικοποιηµένα δίκτυα απαιτούν ένα κύριο ελεγκτή (master controller) που συνήθως είναι ένας προγραµµατιζόµενος ελεγκτής (PLC), ένας υπολογιστής ή ένας ελεγκτής κινητήριου συστήµατος (Motion Controller). Ο κύριος ελεγκτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της επικοινωνίας στο δίκτυο, ενώ οι δευτερεύοντες εξαρτηµένοι (slave) ελεγκτές δεν αποφασίζουν για το συντονισµό των επικοινωνιών, αλλά υπακούουν στις εντολές του κύριου ελεγκτή. Αυτό σηµαίνει ότι στις περισσότερες αρχιτεκτονικές οι απευθείας συνδέσεις µεταξύ σταθµών του δικτύου (Peer-to-Peer) δεν υποστηρίζονται. Έτσι, για µεγάλα δίκτυα ο κύριος ελεγκτής χρειάζεται ιδιαίτερα αυξηµένη υπολογιστική ισχύ προκειµένου να διεκπεραιώσει την επικοινωνία σηµαντικού αριθµού δεδοµένων, ειδικά σε περιβάλλοντα εφαρµογών πραγµατικού χρόνου. Άλλωστε, για απαιτητικές σε ταχύτητα ροής δεδοµένων εφαρµογές, όπως είναι οι εφαρµογές ελέγχου κίνησης και θέσης σε ηλεκτροκινητήρια συστήµατα, απαιτείται η ύπαρξη δικτύων µε σηµαντικό εύρος ζώνης και µε µικρά περιθώρια σφάλµατος, ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία αυτών σε συνθήκες πραγµατικού χρόνου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το βασικότερο πλεονέκτηµα των κεντρικοποιηµένων δικτύων είναι η απλότητά τους, καθώς όλο το έργο των ρυθµίσεων, της παραµετροποίησης, της συντήρησης και της λήψης των διαγνωστικών επικεντρώνονται σε ένα µόνο σταθµό. 2.2 Αποκεντρωµένα ίκτυα Τα Αποκεντρωµένα ίκτυα απαιτούν κάποια νοηµοσύνη σε κάθε σταθµό του δικτύου χωρίς όµως να είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός κεντρικού ελεγκτή. Η επικοινωνία από σταθµό σε σταθµό (Peer-to-Peer) είναι απαραίτητη σε

3 αυτά τα δίκτυα και επιτρέπει στη µεταφορά δεδοµένων να επικεντρώνεται σε δύο σταθµούς µειώνοντας την συνολική κίνηση στο δίκτυο, έχοντας ως αποτέλεσµα την διαθεσιµότητα µεγαλύτερου εύρους ζώνης για ένα δεδοµένο Fieldbus. Για εφαρµογές υψηλών απαιτήσεων όπως η ηλεκτροκίνηση, ο έλεγχος θέσης, η τύλιξη-εκτύλιξη κ.ά, ο κατενεµηµένος έλεγχος προσφέρει πολύ συγκεκριµένα οφέλη. Στα κατανεµηµένα δίκτυα, η λογική και φυσική εγγύτητα µεταξύ ελεγκτή και ενεργοποιητή στην ηλεκτροκίνηση παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της αποδοτικότητας του συστήµατος. Αυτό συµβαίνει, διότι ο τοπικός έλεγχος εξαφανίζει εντελώς τις καθυστερήσεις τις οποίες εισάγουν από τη φύση τους όλα τα δίκτυα Fieldbus. Έτσι, τα δεδοµένα από τους αισθητήρες και µετατροπείς, καθώς και οι παράµετροι των κινητήριων συστηµάτων, επεξεργάζονται απο τον τοπικό ελεγκτή άµεσα, σε αντίθεση µε ένα κεντρικοποιηµένο δίκτυο, όπου ο κύριος ελεγκτής συλλέγει τις διάφορες παραµέτρους και προγραµµατίζει την αποστολή τους στους τελικούς αποδέκτες σύµφωνα µε την εκάστοτε διαθεσιµότητα του δικτύου σε εύρος ζώνης. Αυτό βοηθά στο να υπάρχει πάντα απόλυτος συγχρονισµός µεταξύ του ελεγκτή ταχύτητας-θέσης και του ηλεκτρονικού µετατροπέα ισχύος που εκτελεί τον τοπικό βρόχο ελέγχου, εξασφαλίζοντας την άµεση διόρθωση σε κάθε κύκλο, οδηγώντας σε γρηγορότερο και ακριβέστερο έλεγχο. Ένα άλλο λιγότερο εµφανές πλεονέκτηµα των αποκεντρωµένων δικτύων είναι η εύκολη επεκτασιµότητά τους. Με την προσθήκη νέων σταθµών στο δίκτυο αυξάνει και η συνολική εγκατεστηµένη υπολογιστική ισχύς. Αυτό παρέχει ασφαλή περιθώρια επεκτασιµότητας κατά το σχεδιαµό ενός τέτοιου δικτύου. Ως ένα πιθανό αρνητικό των δικτύων αποκεντρωµένου ελέγχου είναι η σχετική πολυπλοκότητά τους. Αυτό αφορά τόσο την εγκατάσταση, την κατανόηση και την παραµετροποίηση του δικτύου, όσο και την λήψη των διαγνωστικών, καθώς και τη συντήρησή του. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση λογισµικού υψηλού επιπέδου, το οποίο γνωρίζει και κατανοεί τη δυναµική του δικτύου, είναι η λύση µέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οµαλά όλες οι παραπάνω λειτουργίες. 2.3 Υβριδικά δίκτυα Πιο αποτελεσµατική αρχιτεκτονική είναι αυτή των υβριδικών δικτύων, όπου ένας κεντρικοποιηµένος ελεγκτής είναι υπεύθυνος για το συντονισµό µιας οµάδας σταθµών. Συνήθως τα όρια των οµάδων είναι και φυσικά διαχωρισµένα, όπως στην περίπτωνση των ηλεκτρονικών τµηµάτων µιας µηχανής που αποτελεί υποσύνολο µιας βιοµηχανικής εγκαταστάσης. Αυτό επιτρέπει την οικονοµική διαστασιολόγηση του κεντρικού ελεγκτή, ενώ δεν απαιτούνται γρήγοροι αλγόριθµοι επικοινωνίας, καθώς ο τοπικός κύριος ελεγκτής δεν ανταλλάσσει κρίσιµες πληροφορίες πραγµατικού χρόνου, όπως διορθωτικά σήµατα και σήµατα ανάδρασης, µε τα πιο πάνω επίπεδα. Λόγω του περιορισµένου αριθµού των σταθµών σε κάθε τοµέα του δικτύου εξασφαλίζεται ταχεία και ασφαλής µεταφορά των ψηφιοποιηµένων σηµάτων αυξάνοντας τη συνολική αποδοτικότητα του συστήµατος. Τα υβριδικά δίκτυα συγκεντρώνουν σχεδόν το σύνολο των πλεονεκτηµάτων των κεντρικοποιηµένων και αποκεντρωµένων δικτύων, και µόνο λίγες από τις αδυναµίες αυτών. 3. Φυσικές Τοπολογίες ικτύων 3.1 ίαυλος Όλες οι συσκευές συνδέονται σε ένα κεντρικό καλώδιο που ονοµάζεται δίαυλος. Αυτή είναι η συνηθέστερη τοπολογία και απαντάται σχεδόν σε όλα τα υπάρχοντα βιοµηχανικά δίκτυα fieldbus. Αυτή η τοπολογία απαιτεί πολύ χαµηλό κόστος εγκατάστασης και η καλωδίωση είναι πολύ απλή. Το βασικότερο µειονέκτηµα έχει να κάνει µε την αδυναµία λειτουργίας αν διακοπεί το καλώδιο του διαύλου. Συχνά τα δίκτυα Profibus και DeviceNet καλωδιώνονται σε τοπολογία διαύλου. Σχήµα 3. Φυσική τοπολογία ιαύλου βιοµηχανικού δικτύου Fieldbus 3.2 ακτύλιος

4 Οι διασυνδεδεµένες συσκευές σχηµατίζουν ένα δακτύλιο, έτσι ώστε κάθε συσκευή να συνδέεται απευθείας µε δύο άλλες συσκευές του δικτύου, µία στην κάθε πλευρά της. Αυτή η τοπολογία µπορεί να εξασφαλίσει υψηλή αξιοπιστία σε διακοπές του φυσικού µέσου, αλλά στην πράξη τα δίκτυα που σχεδιάζονται γι αυτή την τοπολογία συνήθως αναγκάζονται να δουλεύουν µε τις υπάρχουσες υποδοµές όπως αυτή του διαύλου. Σχήµα 4. Φυσική τοπολογία ακτυλίου βιοµηχανικού δικτύου Fieldbus Το δίκτυο Sercos είναι ένα παράδειγµα φυσικής διασύνδεσης σε δακτύλιο. 3.3 Αστέρας Όλες οι συσκευές είναι συνδεδεµένες σε ένα κεντρικό κόµβο και επικοινωνούν µε οποιοδήποτε άλλο σταθµό του δικτύου περνώντας δεδοµένα µέσω αυτού του κόµβου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα δικτύου µε τοπολογία αστέρα είναι το σύγχρονο Ethernet όπου όλοι οι σταθµοί είναι συνδεδεµένοι σε ένα κεντρικό κόµβο ή µεταγωγέα. Μία ασυνέχεια καλωδίου σε ένα σηµείο του δικτύου επηρεάζει ένα µόνο σταθµό. Σχήµα 5. Φυσική τοπολογία Αστέρα βιοµηχανικού δικτύου Fieldbus 3.4 Μικτές Τοπολογίες Οι συσκευές συνδέονται µέσω πολλών εναλλακτικών διαδροµών µεταξύ τους. Οι τοπολογίες µικτών δικτύων παρουσιάζει την µεγαλύτερη εφεδρεία συνδέσεων. Το διαδίκτυο είναι οργανωµένο σε µια σύνθετη µικτή τοπολογία, οπότε ένα πακέτο δεδοµένων που αποτυγχάνει µπορεί να αναδροµολογηθεί και να βρει τον προορισµό του µέσω διαφορετικής διαδροµής.

5 Σχήµα 6. Φυσική τοπολογία µεικτού βιοµηχανικού δικτύου Fieldbus 3.5 Ελεύθερες Τοπολογίες Στις ελεύθερες τοπολογίες δικτύων οι συσκευές δεν συνδέονται µε συγκεκριµένους κανόνες, προσφέροντας τη µέγιστη ευελιξία στον εγκαταστάτη, έχοντας όµως ως αρνητικό την πιθανή υποβάθµιση της συνολικής απόδοσης του δικτύου. Το δίκτυο LonWorks είναι ένα παράδειγµα ελεύθερης τοπολογίας. 4. Ανοιχτές και Ιδιόκτητες αρχιτεκτονικές δικτύων 4.1 Ανοιχτές αρχιτεκτονικές δικτύων fieldbus Ο όρος «ανοιχτός» όταν συνοδέυει ένα δίκτυο fieldbus σηµαίνει ότι η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του δικτύου υιοθετούνται από κάποιο οργανισµό ο οποίος διαθέτει ελεύθερα τις πληροφορίες σε όλους τους κατασκευαστές συσκευών εναρµονισµένων στο κάθε πρωτόκολλο. Πρακτικά οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν ως υπόβαθρο τις ανοιχτές αρχιτεκτονικές και δίνουν στις συσκευές τους επιπρόσθετη λειτουργικότητα η οποία τους επιτρέπει την διαφοροποίηση στην αγορά. Το πλεονέκτηµα των ανοιχτών δικτύων είναι ότι θεωρητικά µπορούν να συνεργάζονται συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών, αλλά αυτό δεν συµβαίνει πάντα στην πράξη. Οι πιο πολλοί οργανισµοί που ασχολούνται µε δίκτυα fieldbus εκδίδουν πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε το πρωτόκολλο, ώστε ο χρήστης να µπορεί µε ασφάλεια να επιλέγει τις συσκευές του δικτύου του. 4.2 Ιδιόκτητες αρχιτεκτονικές δικτύων fieldbus Τα δίκτυα που βασίζονται πάνω σε ιδιόκτητες αρχιτεκτονικές συνήθως ελέγχονται και συντηρούνται από µία µοναδική εταιρεία, ή από ένα όµιλο εταιρειών. Τα χαρακτηριστικά του δικτύου πολύ συχνά είναι τέτοια που να καλύπτουν τις ανάγκες των προιόντων µιας συγκεκριµένης εταιρείας. Η κλειστή φύση αυτών των δικτύων φυσικά επιβάλλει τον περιορισµό των επιλογών σε διασυνδεδεµένες συσκευές σε ένα πολύ µικρό αριθµό συσκευών από αυτές που υπάρχουν στο εµπόριο. Αυτού του είδους τα δίκτυα επιβιώνουν λόγω της ισχυρής ολοκληρωµένης πρότασης που µπορεί ένας φορέας να προσφέρει, και άλλοτε λόγω της πολύ περιορισµένης δυνατότητας επιλογής προϊόντων σε ορισµένες αγορές. Τα χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων καθορίζονται συνήθως από µικρές οµάδες ατόµων µε δυναµική παρακολούθηση της αγοράς που έχουν πάντα ως στόχο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους και όχι να συµµορφωθούν µε τις οδηγίες οργανισµών που αποτελούνται από επιτροπές µε αντικρουόµενες απόψεις. Το αποτέλεσµα είναι συχνά µια καλά στοχευµένη και ικανή λύση στις ειδικές ανάγκες µιας αγοράς, χωρίς να υπάρχει θέµα διαλειτουργικότητας και συµβατότητας µε άλλους κατασκευαστές, αφού όλες οι συσκευές του δικτύου προέρχονται από τη σειρά του συγκεκριµένου κατασκευαστή.

6 5. Πύλες Πιο κάτω θα αναφερθούµε σις βασικές ιδιότητες των πιο διαδεδοµένων βιοµηχανικών δικτύων fieldbus. Γενικά το καθένα από αυτά χρησιµοποιεί διαφορετικό υλικό και µορφοποίηση στα δεδοµένα, µε αποτέλεσµα να µην είναι ευθέως συµβατά µεταξύ τους. Από τη σκοπιά του χρήστη φυσικά αυτό είναι πολύ µεγάλο εµπόδιο, καθώς περιορίζει σηµαντικά την επιλογή του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού του δικτύου. Πολύ συχνα αυτός ο περιορισµός πρέπει να ξεπεραστεί. Ας θεωρήσουµε το παράδειγµα µιας γραµµής παραγωγής που χρησιµοποιεί Profibus και της συσκευαστικής της µηχανής που χρησιµοποιεί DeviceNet. Για να συνεργαστούν αυτές οι δύο µηχανές, οι δίαυλοί τους πρέπει να συνδεθούν. Η συσκευή η οποία συνδέει δύο διαύλους διαφορετικών δικτύων Fieldbus, ονοµάζεται Πύλη Fieldbus. Γενικότερα, στην τεχνολογία των δικτύων πληροφορίας, η υλοποίηση µιας πύλης γίνεται από µια µοναδική συσκευή, η οποία διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας και στα δύο δίκτυα, είναι εξοπλισµένη µε µια κοινή µνήµη, στην οποία αποθηκεύονται τα εισερχόµενα πακέτα σε δύο ουρές, και µεταφράζονται τα εισερχόµενα από το ένα δίκτυο, σε πακέτα εξερχόµενα προς το άλλο δίκτυο. Οι σύγχρονες Πύλες των βιοµηχανικών δικτύων έχουν συχνά τη δυνατότητα να συνδέουν περισσότερα των δύο δίκτυα Profibus. 6. Τεχνολογία OPC Το OPC είναι µια ανοιχτή τεχνολογία που επιτρέπει στους Η/Υ να συνδέονται µε βιοµηχανικά δίκτυα και συσκευές µε σκοπό την τηλε-επίβλεψη, την παραµετροποίηση και τη συλλογή δεδοµένων. Για να γίνει πιο κατανοητή η τεχνολογία OPC, αρκεί να παραλληλιστεί µε τους drivers που ο κάθε Η/Υ διαθέτει, ώστε να µπορεί να εκτυπώνει σε εκτυπωτή οποιουδήποτε κατασκευαστή. Με παρόµοιο τρόπο το OPC επιτρέπει την επικοινωνία ενός Η/Υ µε µία συσκευή ή ένα δίκτυο fieldbus, υπό την προϋπόθεση ο κατασκευαστής να διαθέτει ένα λογισµικό OPC server ή/και υλικό για τη συγκεκριµένη συσκευή ή δίκτυο. Πολλαπλοί server αυτού του είδους µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα για να δώσουν σε ένα Η/Υ πρόσβαση σε διαφορετικά δίκτυα και συσκευές. Το OPC αναπτύχθηκε από ερευνητές µεγάλης εταιρείας κατασκευής λειτουργικών συστηµάτων Η/Υ και λογισµικού. Παρέχει µεγάλο εύρος εργαλείων για την ταχεία ανάπτυξη λογισµικού επίβλεψης και συλλογής δεδοµένων, ενώ παράλληλα παρέχει δυνατότητες συνεργασίας µε γνωστά λογισµικά φύλλων εργασίας, βάσεων δεδοµένων και γλωσσών προγραµµατισµού. Το OPC διοικείται από το οµώνυµο ίδρυµα. 7. Παραδοσιακά δίκτυα FIELDBUS Τα δίκτυα Fieldbus µέχρι πρόσφατα ήταν µια ώριµη τεχνολογία, ενώ µερικά πρωτόκολλα δικτύου είχαν επικρατήσει και αποτελούσαν πλέον την τυποποίηση για µεγάλο µέρος του υπάρχοντος βιοµηχανικού αυτοµατισµού. Αυτά τα δίκτυα χρησιµοποιούνται ευρέως µέχρι και σήµερα, και αποτελούν µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και δοκιµασµένη λύση µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τον τελικό χρήστη. 7.1 Profibus DP Το Profibus αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Γερµανίας και γρήγορα πήρε τη θέση του εθνικού προτύπου βιοµηχανικών δικτύων της Γερµανίας. Το Profibus DP είναι σήµερα το πιο βελτιστοποιηµένο βιοµηχανικό δίκτυο σε θέµατα ταχύτητας δεδοµένων και κόστους υλοποίησης. Έτσι, είναι µε µεγάλη διαφορά το πιο διαδεδοµένο δίκτυο fieldbus σε χρήση αυτή τη στιγµή, και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η έκδοση Profibus DP είναι προσανατολισµένη στην επικοινωνία µεταξύ αυτοµατισµού και συστηµάτων ελέγχου (κυρίως κινητήρων) και παρέχει πρόβλεψη για κατανεµηµένες µονάδες εισόδου-εξόδου. Το Profibus χρησιµοποιείται σε πολλές βιοµηχανίες, µεταξύ των οποίων σε αυτοκινητοβιοµηχανίες, χαρτοποιίες, παραγωγή µηχανολογικού εξοπλισµού, επεξεργασία µετάλλων κα DeviceNet Στις αρχές της δεκαετίας του 90 στην Αµερική ορισµένες εταιρείες µεταξύ των οποίων οι Allen-Bradley, Honeywell Microswitch και Cincinnati Milacron ξεκίνησαν ένα ερευνητικό έργο µε σκοπό να κατασκευάσουν δίκτυο αυτοµατισµού και επικοινωνιών βασισµένο στην τεχνολογία CAN (Controller Area Network). Στη συνέχεια, η συνεργασία διαλύθηκε και οι Allen-Bradley και Honeywell Microswitch συνέχισαν χωριστά, µε αποτέλεσµα την παραγωγή δύο προτύπων, των DeviceNet και Smart Distributed System (SDS), πολύ σχετικών τουλάχιστον στα χαµηλά επίπεδα επικοινωνίας. Το 1994 η Allen-Bradley µετέτρεψε το πρωτόκολλο DeviceNet στο Open DeviceNet Vendor Association (ODVA), το οποίο εκτίναξε τη δηµοτικότητα του DeviceNet στα ύψη. Το DeviceNet που ήταν ειδικά σχεδιασµένο για τον βιοµηχανικό αυτοµατισµό, παρουσιάστηκε ως ένας άµεσος ανταγωνιστής πρωτοκόλλων, όπως το Profibus-DP και το Interbus. To DeviceNet χρησιµοποιείται ευρέως σε βιοµηχανίες των Ηνωµένων Πολιτειών.

7 7.3 CANopen Το 1993 µια οµάδα από διάφορες βιοµηχανίες και ιδρύµατα της Ευρώπης µε συντονιστή την εταιρεία Bosch ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός προτύπου µε σκοπό την τυποποίηση αυτού που θα έπρεπε να είναι η ανοιχτή έκδοση του δικτύου CAN. Μετά από µια περίοδο ανάπτυξης και δοκιµασιών, το 1995 ολοκληρώθηκε το πρωτόκολλο του CANopen το οποίο µέσα σε πέντε µόνο χρόνια έγινε ίσως το πιο σηµαντικό δίκτυο εµπεδηµένων συστηµάτων (embedded network) στην Ευρώπη. Το CANopen δεν καθορίζει µόνο το επίπεδο εφαρµογής και ένα τρόπο επικοινωνίας, αλλά δίνει και σαφή πλαίσια για την ανάπτυξη προγραµµατιζόµενων συστηµάτων για διάφορες συσκευές, διαδραστικών πλαισίων και προφίλ εφαρµογών. Αυτό το έκανε αυτόµατα µοναδική επιλογή για ολόκληρους τοµείς της βιοµηχανίας, όπως τα εκτυπωτικά µηχανήµατα, ιατρικά µηχανήµατα, αυτοκινητοβιοµηχανία κτλ. Ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του CANopen είναι ότι εξασφαλίζει την ανανέωση των δεδοµένων µέσα σε σχετικά µικρό χρόνο, παρότι διαθέτει δίαυλο µε σχετικά µέτρια ταχύτητα µετάδοσης των δεδοµένων. Χαλαρή υλοποίηση του προτύπου όµως µπορεί να οδηγήσει εύκολα στην έλλειψη της συµβατότητας των συσκευών. 7.4 Interbus To Interbus, ή Interbus-S αναπτύχθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 80 από την εταιρεία Phoenix Contact και αρκετά Γερµανικά ερευνητικά ιδρύµατα. Η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας είχε ως κεντρικό στόχο τη µείωση της καλωδίωσης των σηµάτων των βιοµηχανικων εφαρµογών αυτοµατισµού. Το 1987 το Interbus εµφανίστηκε στην αγορά ως ένα ιδιόκτητο κλειστό πρωτόκολλο. Το 1990 η Phoenix Contact αποφάσισε να ανοίξει την αρχιτεκτονική του Interbus στην αγορά, και έτσι έγινε το πρώτο σύστηµα fieldbus που δεν αντιστοιχούσε στα προϊόντα κάποιου κατασκευαστή. Το Interbus συνέχισε να αναπτύσσεται από τους χρήστες του µε το συντονισµό της οργάνωσης Interbus Club. Υιοθετήθηκε ως Γερµανικό πρότυπο το 1994 και ως Ευρωπαϊκό πρότυπο το 1998 σύµφωνα µε την τυποποίηση DIN Παρόλη την µικρή ταχύτητα µετάδοσης των δεδοµένων η δυνατότητα ταυτόχρονης µετάδοσης και προς τις δύο κατευθύνσεις (full duplex), καθώς και ο καλός σχεδιασµός καθιστούν το Interbus ένα δίκτυο επικοινωνιών στη βιοµηχανία µε άριστες επιδόσεις. 7.5 Modbus RTU Το Modbus RTU είναι ένα παλιό αλλά πολύ δηµοφιλές δίκτυο RS485 διαύλου. Το Modbus RTU είναι βασισµένο στην αρχιτεκτονική «Αφέντη/Υπηρέτη» και τρέχει µε ταχύτητες έως 115kbps. Αναπτύχθηκε από την εταιρεία Modicon για επικοινωνίες µεταξύ PLC, αλλά χρησιµοποιείται ευρέως και για τον προγραµµατισµό παραµέτρων σε ηλεκτροκινητήρια συστήµατα. Χρησιµοποιείται σήµερα σε όλο το φάσµα των βιοµηχανιών παγκοσµίως λόγω της απλότητάς του και του εξαιρετικά χαµηλού κόστους υλοποίησης. 7.6 BACNet Το BACnet (Building Automation Control network) είναι ένα πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από την εταιρεία ASHRAΕ µε σκοπό να τυποποιήσει τις επικοινωνίες των συσκευών κτιριακού αυτοµατισµού διαφορετικών κατασκευαστών επιτρέποντας την κοινή πρόσβαση στα δεδοµένα σε συσκευές διαφορετικής προέλευσης. Το 1987 η ASHRAE ανταποκρίθηκε στην πρόκληση του να υλοποιήσει και να διαθέσει στους κατασκευαστές ένα τυποποιηµένο συνόλο κανόνων που να ρυθµίζει τις επικοινωνίες µεταξύ συσκευών που χρησιµοποιούνται σε κτιριακούς αυτοµατισµούς. Αυτή τη στιγµή το BACnet είναι αποδεκτό πρότυπο από την ANSI και είναι η πιθανότερη αρχιτεκτονική για αποδοχή από τη διεθνή κοινότητα των κατασκευαστών συσκευών αυτοµατισµού κτιρίων. 7.7 SLM Το SLM (Speed Loop Motor) αναπτύχθηκε από την εταιρεία Control Techniques και είναι µια τεχνολογία που έχει ως στόχο να παρέχει µια γρήγορη σύνδεση σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ ενός σερβοενισχυτή και ενός σερβοκινητήρα. Στο πίσω µέρος του κινητήρα πρέπει να υπάρχει ένας κωδικοποιητής (encoder) υψηλής ανάλυσης (συνήθως 8 εκατοµµυρίων µετρήσεων ανά περιστροφή) µε ηλεκτρονικά που να διαβάζουν τη θέση του κωδικοποιητή και να υπολογίζουν την ταχύτητα του κινητήρα, να επεξεργάζονται τους βρόχους ελέγχου και θέσης του ηλεκτρονικού µετατροπέα ισχύος και στη συνέχεια να παράγουν µία ζητούµενη τιµή για τη ροπή. Αυτή η ζητούµενη τιµή της ροπής αποστέλλεται στο µετατροπέα µέσα σε 125 µs, δηµιουργώντας ένα υψηλής ανάλυσης και δυναµικότητας και υψηλού κέρδους σερβοσύστηµα, κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές εφαρµογές ακριβούς ελέγχου, κυρίως σε µηχανές αριθµητικού ελέγχου και σε διάφορες ειδικές εφαρµογές. 7.8 CTNet Αναπτύχθηκε από την εταιρεία Control Techniques µε σκοπό την τυποποίηση µιας πλήρως αποκεντρωµένης (decentralized) τεχνολογίας δικτύων βιοµηχανικού ελέγχου. Το CTNet παρέχει διασύνδεση σε ηλεκτρονικούς µετατροπείς ισχύος, µονάδες εισόδου-εξόδου (I/O) και χειριστήρια ελέγχου. Αυτή η τοπολογία µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς PLC, καθώς πολλοί µετατροπείς µπορούν να ενσωµατώνουν πλήρως τη λογική του αυτοµατισµού, και όπως οι πιο πολλές τεχνολογίες από αυτές που αναφέρθηκαν διαθέτει πύλες για τη διασύνδεση µε άλλα fieldbus επιλογής του χρήστη.

8 7.9 CTSync Το CTSync αναπτύχθηκε από την εταιρεία Control Techniques και σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τον έλεγχο της πληροφορίας από ένα µετατροπέα αφέντη (Master Drive) σε ένα δίκτυο µετατροπέων ενός κατανεµηµένου ηλεκτροκινητήριου συστήµατος. Πολλές εφαρµογές απαιτούν το συγχρονισµό πολλών µετατροπέων στα µεγέθη αναφοράς ενός κεντρικού µετατροπέα, πράγµα που στο παρελθόν δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα καλωδίωσης και αξιοπιστίας. Το CTSync δίνει λύση σε αυτό το πρόβληµα χρησιµοποιώντας ένα χαµηλού κόστους και υψηλής ταχύτητας δίκτυο RS485. Το δίκτυο χρησιµοποιεί συγχρονισµό του υλικού, ώστε να πετυχαίνει ανανέωση των παραµέτρων µέσα σε 250µs, ώστε να συγχρονίζει τους βρόχους της ταχύτητας, θέσης και ροπής στους µετατροπείς του συστήµατος Sercos II Το SERCOS (SErial Real-time COmmunications System) καθορίζει ένα τυποποιηµένο ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας (interface), για την επικοινωνία µεταξύ ψηφιακών ελεγκτών, µετατροπέων, µονάδων Ι/Ο, αισθητήρων και ενεργοποιητών για συστήµατα και µηχανές που ελέγχονται αριθµητικά. Σχεδιάστηκε για γρήγορη σειριακή επικοινωνία τυποποιηµένων δεδοµένων ελέγχου κλειστού βρόχου σε πραγµατικό χρόνο, µε καλώδιο οπτικών ινών σε περιβάλλοντα υψηλού θορύβου. Το SERCOS εκµεταλλεύεται πλήρως τους σύγχρονους ευφυείς ψηφιακούς ελεγκτές σε εφαρµογές ηλεκτροκίνησης, όχι µόνο µε το να καταργεί το σύνηθες αναλογικό interface των ±10 Volt, αλλά και µε την δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας και προς τις δυο κατευθύνσεις µεταξύ του ελεγκτή και του µετατροπέα. ίκτυο Ταχύτητα Φυσική Τοπολογία ProfibusDP 12Mbits/sec ίαυλος (bus) DeviceNet 500Kbits/sec ίαυλος (bus) CANopen 1Mbits/sec ίαυλος (bus) Interbus 500Kbits/sec ίαυλος (bus) Modbus RTU BACNet SLM CTNet CTSync Sercos II Πολύ αργό Εξαρτάται από την υλοποίηση 2.5Mbits/sec 5Mbits/sec 896Kbits/sec 16Mbits/s Σταθµός-σεσταθµό ίαυλος (bus) ίαυλος (bus) Κεντρική Peerto-peer σταθµός-σεσταθµό ίαυλος (bus) ίαυλος (bus) ακτύλιος (Ring) Λογική Τοπολογία Κεντρική, master/slave peer-to- peer Κεντρική, master/slave, peer-to-peer multi-master Κεντρική Master/Slave, Peer-to-peer, multi-cast, multi-master Κεντρική Κεντρική Master / Slave Αριθµός κόµβων Devices 32/124 with repeaters Ακτίνα 1200m m m 512 devices, 4096 I/O points 255 Εξαρτάται από την υλοποίηση 13km Εξαρτάται από την υλοποίηση Εξαρτάται από την υλοποίηση Κεντρική 2 100m Αποκεντρωµένη m Master Slave, Simplex m. Φυσικό µέσο twisted pair RS485 or fiber CAN ίαυλος(bus), twisted pair CAN ίαυλος(bus), twisted pair Twisted-pair and fibre RS232, RS485 RS485, Ethernet, LonTalk & rcnet RS485 twisted pair Twisted pair or Fibre RS485, twisted pair Κόστος Μέτριο Χαµηλό Χαµηλό Υψηλό Πολύ Χαµηλό Χαµηλό Μέτριο Μέτριο Χαµηλό Κεντρική m Fibre Υψηλό Πίνακας 1. Παρουσίαση των διάφορων βιοµηχανικών δικτύων µε τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους. 8. FIELDBUS Βασισµένα σε ETHERNET Για πολλά χρόνια το Ethernet δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές εφαρµογές λόγω της µή ντετερµινιστικής συµπεριφοράς του που το καθιστούσε ακατάλληλο για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Απαγορευτικό ήταν και το µεγάλο κόστος υλοποίησης, που το περιόριζε µόνο σε εφαρµογές διασύνδεσης ελεγκτή-ελεγκτή και Η/Υελεγκτή σε εφαρµογές υψηλού κόστους. Όλα τα παραπάνω άλλαξαν µε την ύπαρξη χαµηλού κόστους µικροελεγκτών, οι οποίοι ενσωµατώνουν το πρωτόκολλο TCP/IP, και την ύπαρξη ανώτερων πρωτοκόλλων που βελτιστοποιούν τη λειτουργία

9 του Ethernet σε βιοµηχανικές εφαρµογές. Το Ethernet παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και η διασυνδεσιµότητα σε πολλά άλλα δίκτυα, η σύνδεση µε το Ίντερνετ, η µεγάλη εµπειρία των µηχανικών σήµερα σε αυτή την τεχνολογία, η ώριµη και ασφαλής ασύρµατη µετάδοση και ο πολύ φθηνός εξοπλισµός διασύνδεσης. Σε πολλά προβλήµατα του παρελθόντος µπορεί να δοθεί λύση από το Ethernet, το οποίο ωστόσο είναι ένα δίκτυο που σχεδιάστηκε για τη δικτύωση πληροφοριών, πράγµα που το καθιστά ακατάλληλο για ακριβή έλεγχο πραγµατικού χρόνου σε εφαρµογές, όπως ο έλεγχος ταχύτητας και θέσης σε ηλεκτροκινητήρια συστήµατα. Οι διάφοροι οργανισµοί που ασχολούνται µε το Fieldbus αντιµετωπίζουν την πρόκληση να ενσωµατώσουν το Ethernet σε όσες πιο πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές είναι δυνατό, καταφεύγοντας συχνά σε τροποποιήσεις τόσο του πρωτοκόλλου TCP/IP, όσο και του ίδιου του υλικού. Το Ethernet δεν φαίνεται να µπορέσει να προσφέρει στη βιοµηχανία αυτό το καθολικό αποτέλεσµα διασυνδεσιµότητας που έχει δώσει στην πληροφορική, αλλά διατηρεί σπουδαία πλεονεκτήµατα που είναι χρήσιµα και στις βιοµηχανικές εφαρµογές όπως η εύκολη πρόσβαση σε µηχανές από διαδικτυακά interfaces, η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η παραγωγή πληροφορίας χρονικής σήµανσης και η αυτόµατη διευθυνσιοδότηση των διάφορων συσκευών. 8.1 Modbus TCP/IP Από το πρωτόκολλο Modbus το 1999 αναπτύχθηκε µια ανοιχτή αρχιτεκτονική βασισµένη στα χαρακτηριστικά του TCP/IP. Αυτό έγινε απλώς µε το να εισαχθούν τα πακέτα του Modbus µέσα σε πακέτα TCP/IP. Αυτός ο συνδυασµός ενός ανοιχτού δικτύου σε φυσικό επίπεδο, όπως το Ethernet, και µιας ανεξάρτητης κατασκευαστή και ανοιχτής αρχιτεκτονικής, όπως το Modbus, έδωσε µια πραγµατικά ανοιχτή αρχιτεκτονική δικτύου για την διακίνηση δεδοµένων σε βιοµηχανικές εφαρµογές. Επίσης, η υλοποίηση του Modbus TCP/IP είναι πολύ απλή για κάθε συσκευή που υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP. Το Modbus TCP/IP αυτή τη στιγµή είναι το πιο δηµοφιλές πρωτόκολλο Ethernet στη βιοµηχανία λόγω της απλότητας υλοποίησής του και της συµβατότητας µε συσκευές που υποστηρίζουν το κοινό Modbus. 8.2 EtherNet IP Το EthernetIP είναι ένα πωτόκολλο βασισµένο στο Ethernet και έχει σχδιαστεί για εφαρµογές βιοµηχανικού αυτοµατισµού. Σε επίπεδο εφαρµογής το EthernetIP βασίζεται στο πρωτόκολλο CIP που χρησιµοποιεί και το DeviceNet. Υλοποιηµένο µε αυτό τον τρόπο το EthenetIP είναι ένα πρωτόκολλο που µπορεί να εφαρµοστεί από το χώρο της παραγωγής µιας βιοµηχανίας έως και το δίκτυο των γραφείων της διοίκησης της επιχείρησης. Ο σχεδιασµός του προσφέρει χαρακτηριστικά ασφάλειας και απόδοσης σε εφαρµογές κίνησης πραγµατικού χρόνου σύµφωνα µε τα πρότυπα CIPSafe και CIPsync. Το Ethernet IP έχει µια όλο και αυξανόµενη εγκατεστηµένη βάση λόγω της απλότητας υλοποίησής του χρησιµοποιώντας απλό Ethernet, αλλά και λόγω της συµβατότητάς του µε προηγούµενες CIP τυποποιήσεις. Το Ethernet IP χρησιµοποιείται κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου έχει και το µεγαλύτερο µέρος της εγκατεστηµένης βάσης του PROFINET Το PROFINET είναι ένα πρότυπο βιοµηχανικού Ethernet που διαθέτει ένα υποδίκτυο για επικοινωνίες fieldbus µέσα στο χώρο του εργοστασίου, καθώς και ένα υποδίκτυο για επικοινωνία µε το δίκτυο στο χώρο των γραφείων. Το PROFINET µπορεί να διαχεριστεί ταυτόχρονα κοινά πακέτα Ethernet και πακέτα σε πραγµατικό χρόνο µέσα σε µέγιστο χρόνο διεκπεραίωσης ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου. Αυτή τη στιγµή πολλοί µηχανικοί από πολλές εταιρείες παγκοσµίως εργάζονται σε διακριτές οµάδες µε σκοπό την εξέλιξη της τεχνολογίας του PROFINET. Η επικοινωνία ενός δικτύου PROFINET κλιµακώνεται σε τρία βασικά επίπεδα. Το επίπεδο των συσκευών, που χρησιµοποιεί TCP/IP και πετυχαίνει κυκλικούς χρόνους της τάξης των 100ms. Αυτό το επίπεδο επιλέγεται συνήθως στην επικοινωνία µεταξύ ελεγκτών. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό του πραγµατικού χρόνου που λειτουργεί µε χρόνους κύκλου της τάξης των 10ms και χρησιµοποιείται κυρίως για την επικοινωνία µονάδων εισόδου-εξόδου Ι/Ο. Το τελευταίο επίπεδο είναι το ισόχρονο επίπεδο, που επιτυγχάνει χρόνους επικοινωνίας µικρότερους του 1ms. Και τα τρία επίπεδα µπορούν να συνυπάρχουν σε ένα κοινό δίαυλο µαζί µε ένα κοινό δίκτυο πληροφορίας Ethernet. To PROFINET υπολείπεται σε εγκατεστηµένη βάση των αντιστοίχων των Modbus TCP/IP και Ethernet IP, δεδοµένου και του µικρότερου χρόνου ύπαρξής του στην αγορά, αλλά η φύση του δικτύου είναι τέτοια που αναµένεται η εξάπλωσή του, καθώς όλο και περισσότερες συσκευές θα διατίθενται από διάφορους κατασκευαστές. Οι Γερµανικές αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή τους να χρησιµοποιήσουν το PROFINET σε µελλοντικές εφαρµογές. 8.4 EtherCAT Το EtherCAT είναι ένα Ευρωπαϊκό βιοµηχανικό δίκτυο fieldbus πραγµατικού χρόνου, που αρχικά αναπτύχθηκε από την εταιρεία Beckhoff και στη συνέχεια πέρασε στον έλεγχο του open EtherCAT Technology Group για περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση. Ο δίαυλος είναι τροποποιηµένος όσον αφορά το υλικό σε σχέση µε το απλό Ethernet, και χρησιµοποιεί µια δοµή διαύλου για το πέρασµα των δεδοµένων από συσκευή σε συσκευή. Οι επιδόσεις του δικτύου οφείλονται στην ενσωµάτωση των δεδοµένων για πολλές συσκευές µέσα σε ένα µόνο πακέτο Ethernet, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται µέχρι και 90% χρησιµοποίηση του διαθέσιµου εύρους ζώνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το EtherCAT να είναι σε θέση να µπορεί να εξυπηρετήσει τα δεδοµένα 100 αξόνων ελεγκτών σε εφαρµογές ηλεκτροκίνησης µέσα σε

10 100ms. Έτσι, η τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείται σε εφαρµογές ηλεκτροκίνησης και αριθµητικού ελέγχου βασισµένες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές Powerlink Το πρότυπο ETHERNET Powerlink σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε από την B&R το 2001, ενώ σήµερα είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που επιτρέπει τη ντετερµινιστική, ισόχρονη και σε πραγµατικό χρόνο µετάδοση των δεδοµένων χρησιµοποιώντας το απλό Fast Ethernet. Επιτρέπει την υψηλής ακρίβειας επικοινωνία δεδοµένων µε χρόνους της τάξης των 100ms, και ακόµη καλύτερα χαρακτηριστικά µε τη χρήση εξειδικευµένου υλικού. Το Powerlink είναι το πιο επιτυχηµένο ETHERNET πραγµατικού χρόνου, καθώς µεταξύ των άλλων είναι και το µεγαλύτερης διάρκειας χρήσης δίκτυο αυτής της κατηγορίας στην αγορά. Χρησιµοποιείται ευρέως στην Κλωστοϋφαντουργία και στη βιοµηχανία της τυπογραφίας. 9. Συµπεράσµατα Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές ενσωµατώνουν την τεχνολογία των βιοµηχανικών δικτύων για την µετάδοση πληροφορίας και σηµάτων µεταξύ των διάφορων τµηµάτων µιας παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό ώθησε τους κατασκευαστές στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών µε πολύ δυνατό υπόβαθρο, δανεισµένο από το χώρο των πληροφοριακών συστηµάτων. Ειδικά στα σύνθετα ηλεκτροκινητήρια συστήµατα, η ενσωµάτωση της τεχνολογίας των δικτύων είναι σήµερα επιλογή όλων των κατασκευαστών µεγάλων µηχανών, καθώς είναι προφανή τα πλεονεκτηµάτα της εξοικονόµισης σε κόστος καλωδίωσης, της καλής δυνατότητας απεικόνισης και προγραµµατισµού των διαδικασιών, κτλ. Τα εξειδικευµένα δίκτυα ωστόσο που αναπτύχθηκαν µε σκοπό να εξυπηρετήσουν την ηλεκτροκίνηση έδωσαν ώθηση και στην ανάπτυξη νέων εφαρµογών υψηλών προδιαγραφών ελέγχου, κυρίως σε ειδικές εφαρµογές της τυπογραφίας, του αριθµητικού ελέγχου, της αυτοκίνησης, της αυτοκινητοβιοµηχανίας, των ροµπότ κα. Η τεχνολογία των βιοµηχανικών δικτύων αποτελεί σήµερα ένα αναπόσπαστο τµήµα του γνωστικού πεδίου των ηλεκτρολόγων µηχανικών οι οποίοι ασχολούνται µε την ανάπτυξη και τη συντήρηση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και αυτοµατισµών. Παρατηρείται σήµερα ένα σχετικό έλλειµα γνώσεων στο συγκεκριµένο πεδίο που οδηγεί την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών ως «κλειστές τεχνολογίες», όπου µόνο ο κατασκευαστής µπορεί να επιλύσει προβλήµατα που ανακύπτουν ή να µελετήσει την αναβάθµιση κάποιων εφαρµογών που στηρίζονται σε βιοµηχανικά δίκτυα. Αυτό αναµένεται να αλλάξει τα προσεχή χρόνια, αν µάλιστα λάβει κανείς υπόψη του την αντίστοιχη κατάσταση που διαµορφώθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 80, όταν οι κλασικοί αυτοµατισµοί έδωσαν την θέση τους στους αυτοµατισµούς µε τη χρήση PLC. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Control Techniques Technical documentation Fieldbus Guide, [2] G. Bassi, E. Benzi, F. Lusetti, L. Buja, Communication protocols for electrical drives, IEEE IECON 21st International Conference, Pages: vol.1, 1995 [3] Parker, J.W.; Perryman, R., Communication network for a brushless motor drive system, 6th International Conference on Electrical Machines and Drives, Pages: ,8-10 Sep 1993 [4] FOUNDATION fieldbus, Fieldbus TechnicalOverview,http://www.fieldbus.org

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας Η κύρια γεννήτρια σήματος είναι η πιό προηγμένη μονάδα Dupline. Εκτός από την παραγωγή του φέροντος σήματος Dupline,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου. Αυτοματισμός. Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα. Στο σήμερα!!!!

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου. Αυτοματισμός. Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα. Στο σήμερα!!!! Αυτοματισμός Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα Στο σήμερα!!!! 1 Μηχανολογικοί Αυτοματισμοί Ι Αυτοματισμός με άξονα και έκκεντρα Έκκεντρα 2 Ηλεκτρομηχανολογικοί Προγραμματιζόμενος μηχανικός Ελεγκτής Αυτοματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες

Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες 2 Συσκευή Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo από την Bosch Κρατήστε το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου Εισαγωγή Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µεγιστοποίηση της παραγωγής, ελαχιστοποίηση της ενέργειας, βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υλικού. Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems

Παρουσίαση υλικού. Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems Παρουσίαση υλικού 20 Οκτωβρίου 2014 Ενημερωτικό Νο3 Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Στην σημερινή ενημέρωση θα παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο I Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Με τη συνεργασία της Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 51 52 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την παρουσίαση των εµπορικών Βιοµηχανικών ικτύων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές Παναγιώτης Κοκκάλας, Account Manager, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ pkok@theodorou.gr Φάνης Γιαννόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Engineering,

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτόκολλα βιομηχανικών δικτύων / δικτύων αυτοματισμού» «Industrial (Automation) Network protocols»

«Πρωτόκολλα βιομηχανικών δικτύων / δικτύων αυτοματισμού» «Industrial (Automation) Network protocols» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας University of Macedonia ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Master Information Systems Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Networking Technologies Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Professors:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC Κατασκευαστές Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Συσκευών Ηλεκτρικών Συσκευών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ ΥΣ ΤΗ Μ ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Στην σημερινή ενημέρωση θα κάνουμε μία εκτενή αναφορά στο πρωτόκολλο RF+ της ΚΝΧ και πιο συγκεκριμένα:

Στην σημερινή ενημέρωση θα κάνουμε μία εκτενή αναφορά στο πρωτόκολλο RF+ της ΚΝΧ και πιο συγκεκριμένα: Παρουσίαση υλικού 10 Νοεμβρίου 2014 Ενημερωτικό Νο4 Σύστημα KNX RF+ MDT Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Στην σημερινή ενημέρωση θα κάνουμε μία εκτενή αναφορά στο πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

εν υπάρχει συµφωνία ως προς τον ορισµό. 1949 Μηχανή Αριθµητικού Ελέγχου (MIT Servo Lab) Βραχίονες για χειρισµό πυρηνικού υλικού (Master Slave, 1948)

εν υπάρχει συµφωνία ως προς τον ορισµό. 1949 Μηχανή Αριθµητικού Ελέγχου (MIT Servo Lab) Βραχίονες για χειρισµό πυρηνικού υλικού (Master Slave, 1948) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1-1 Τι είναι Ροµπότ; εν υπάρχει συµφωνία ως προς τον ορισµό. Σύµφωνα µε το Αµερικανικό Ινστιτούτο Ροµποτικής (Rbt Institute f America, RIA) είναι ένας επαναπρογραµµατιζόµενος βραχίονας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SMART-HOUSE & BEMS

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SMART-HOUSE & BEMS ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SMART-HOUSE & BEMS Τεχνικά χαρακτηριστικά 1. Πλήρης ανοσία στο θόρυβο (συχνότητα στο 1kHz) 2. Tο αρχαιότερο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι εργαλειομηχανές με αριθμητικό προγραμματισμό εργασίας, γνωστές ως, (Computer Numerically Controlled), είναι μηχανήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Σταµ. Α. Μάνεση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Σταµ. Α. Μάνεση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Σταµ. Α. Μάνεση ΠΑΤΡΑ 2003 Σ.Α.ΜΑΝΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα 2

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία

Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία Έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τεχνική ΚΝΧ/ΕΙΒ: Παρελθόν, παρόν και μέλλον Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία Γιώργος Σαρρής Διαπιστευμένος εκπαιδευτής για την τεχνική ΚΝΧ/ΕΙΒ στην Siemens

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην ευρύτερη και ανεξάρτητη

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην ευρύτερη και ανεξάρτητη Η νέα εποχή στη συντήρηση-επισκευή του αυτοκινήτου Οι οκτώ νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς Επηρεασμένες από τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας

Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας Ισχυρή με τους 10.000 συνεργάτες της, η Leroy-Somer δημιούργησε ένα διεθνές δίκτυο 470 κέντρων εμπειρίας και εξυπηρέτησης, ικανό να σας προσφέρει την εμπορική και

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System): Κύρια χαρακτηριστικά: Βασισµένο στο πρωτόκολλο () Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συµβατικά modules) Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο) Ανώτατο όριο συσκευών 192

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προγραµµατισµός έξυπνου κόµβου, λήψης και διαβίβασης δεδοµένων σε κτίρια, µε χρήση του πρωτοκόλλου LonWorks

Ανάπτυξη και προγραµµατισµός έξυπνου κόµβου, λήψης και διαβίβασης δεδοµένων σε κτίρια, µε χρήση του πρωτοκόλλου LonWorks ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάπτυξη και προγραµµατισµός έξυπνου κόµβου, λήψης και διαβίβασης δεδοµένων σε κτίρια, µε χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΚΤΥΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 Ι Α Σ Υ Ν Ε Σ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι Σ ΤΟ Σ Ε Λ Ι Α Κ Ι Ν ΥΝ Ο Σ Α Υ Ρ Ι Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα