Από τις στρατηγικές συνεργασίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 1. Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τις στρατηγικές συνεργασίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 1. Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου"

Transcript

1 Από τις στρατηγικές συνεργασίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 1 Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστήμιου Κύπρου Συντονιστής Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η πρόοδος στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών των πρόσφατων δεκαετιών, είχε ως επακόλουθο την εισαγωγή της τηλεπληροφορικής και στις ελληνικές βιβλιοθήκες. Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης (ΝΤΠ) και η προσαρμογή των βιβλιοθηκών στις νέες συνθήκες δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα είδη βιβλιοθηκών. Σε εκείνες τις κατηγορίες βιβλιοθηκών, στις οποίες οι ΝΤΠ διαδίδονται ευρέως, οι δυνατότητες εντοπισμού και ανάκτησης πλήθους πληροφοριών και τεκμηρίων που προσφέρονται στον τελικό χρήστη από το χώρο της βιβλιοθήκης, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις εκτός βιβλιοθήκης, δημιουργούν την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα χαρακτηριστικά της αυτάρκειας και της αυτόνομης λειτουργίας κάθε μεμονωμένης βιβλιοθήκης αυξάνονται με την ανάπτυξη και διάδοση των τεχνολογιών πληροφόρησης. Αυτό ισχύει, ασφαλώς, αλλά μόνο για την προσέγγιση του θέματος από την οπτική του τελικού χρήστη. Από την πλευρά της οργάνωσης και του σχεδιασμού των λειτουργιών και υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφόρησης αυξάνει συνεχώς την αλληλεξάρτηση και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθηκών. Το υπόδειγμα της «Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης», δηλαδή της συγκέντρωσης όλης της διαθέσιμης καταγεγραμμένης γνώσης σε ένα χώρο, δεν 1 Αλαθνίλσζε ζηελ Ηκεξίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ θαη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Βηβιηνζεθνλόκσλ θαη Δπηζηεκόλσλ Πιεξνθόξεζεο «Σπλεξγαζία Βηβιηνζεθώλ: Δζληθό, ηνπηθό, δηαζεκαηηθό επίπεδν», ζην πιαίζην ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Βηβιίνπ, 29/05/2008 Δθζεζηαθό Κέληξν Helexpo, Θεζζαινλίθε.

2 ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα, κυρίως λόγω της πληθώρας 2 και του ρυθμού ανάπτυξης νέων γνώσεων και κατά συνέπεια των οικονομικών περιορισμών που οι εν λόγω παράγοντες συνεπάγονται. Στη σύγχρονη βιβλιοθήκη η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει σταδιακά από την απόκτηση, συγκέντρωση και οργάνωση πληροφοριακού υλικού προς την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, τη διασύνδεση και την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών μέσα από τη λειτουργία συνεργατικών και κοινοπρακτικών σχημάτων. Από πού θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει μια προσπάθεια για το σχεδιασμό συνεργατικών δράσεων και εθνικής πολιτικής; Πιθανόν υπάρχουν πολλά σημεία εκκίνησης, και ίσως περισσότερες κατευθύνσεις και αρκετές διαστάσεις: κοινωνικές, γνωσιολογικές, οικονομικές, τεχνικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές κλπ. Όλες έχουν θέση στο πεδίο της έρευνας δράσης (action research), όπου η θεωρία καθοδηγεί την πράξη, αλλά ταυτόχρονα δοκιμάζεται από αυτήν, εμπλουτίζεται, ανατρέπεται ή διαφοροποιείται για να συνεχίσει έναν αέναο κύκλο προόδου και εξέλιξης συνυφασμένο με το ανθρώπινο είδος. Με την παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται μια προσέγγιση, η οποία έχει ως σημείο εκκίνησης το καθαυτό αντικείμενο των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες της καταγεγραμμένης πληροφορίας και δη στην ψηφιακή της μορφή. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιβάλλουν ή επιτρέπουν διαφορετική αντιμετώπιση από τα υπόλοιπα αγαθά. Εντοπίζοντας, ανιχνεύοντας, μελετώντας και αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (ψηφιακής) πληροφορίας, μπορούμε να αποκτήσουμε έναν αντικειμενικό οδηγό και ένα σώμα ασφαλών κριτηρίων για να ελέγχονται αν αυτά που προτείνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν δηλαδή διευκολύνεται το υποκείμενο των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης, ο χρήστης, να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες ιδιότητες της πληροφορίας. 2 Οη εθηηκήζεηο ηνπ Iwinski γηα ην ζύλνιν ησλ βηβιίσλ πνπ ηζηνξηθά έρνπλ θπθινθνξήζεη, κε βάζεη ξπζκνύο εηήζηαο παξαγσγήο κέρξη ην 1911, αλαθέξνληαη ζε βηβιία (manifestations ζε όξνπο FRBR) βι. (Iwinski 1911), La Statistique Internationale Des Imprimes. Τν 1940, ν Merritt ζπλέρηζε ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ Iwinski, εθηηκώληαο όηη ην ηζηνξηθό ζύλνιν ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο είρε αλέιζεη ζηα δεκνζηεπκέλα βηβιία, εθηηκώληαο ηελ εηήζηα παξαγσγή από ην 1911 πεξίπνπ ζηα βηβιία Βι. (Merritt and Downs 1942) Μηα αίζζεζε ηεο ηάμεο κεγέζνπο πνπ αθνξά ην πιήζνο ησλ θπθινθνξνύλησλ βηβιίσλ ζηνλ θόζκν, κπνξεί λα πξνέιζεη από ηα ζηαηηζηηθά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ WorldCat (OCLC). Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2005 ζηε βάζε πεξηιακβάλνληαλ πεξί ηα 55 εθαηνκκύξηα εγγξαθέο θαη 950 εθαηνκκύξηα απνθηήκαηα (holdings), πξνεξρόκελα από ζπιινγέο πεξηζζόηεξσλ από βηβιηνζεθώλ δηεζλώο. Πξέπεη λα ιεθζεί όκσο ππόςε όηη ζηα ζηαηηζηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη όιεο νη βηβιηνζήθεο ηνπ θόζκνπ θαη από απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη δελ ππνινγίδνληαη ηα αθαηαινγνγξάθεηα βηβιία ηνπο. βι. (Lavoie and Schonfeld 2006) (πξόζβαζε 25/5/2008). Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 2

3 Ιδιότητες της πληροφορίας 3 1. Πληροφορία επικοινωνία Η έννοια πληροφορία είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια επικοινωνία (Floridi 2003) και μετάδοση. Σύμφωνα με αρκετούς τυπικούς ορισμούς 64F4 δεν νοείται πληροφορία χωρίς επικοινωνία και μετάδοση. Η πληροφορία και η επικοινωνία αποτελούν σημαντικά δομικά και λειτουργικά στοιχεία της κοινωνικής οργάνωσης. 2. Μη αναλωσιμότητα Σε όρους περιεχομένου νοήματος, η πληροφορία χαρακτηρίζεται από μη αναλωσιμότητα. Το περιεχόμενο νόημα δεν αποτελεί αναλώσιμη οντότητα αλλά αξιοποιήσιμη. 3. Μη ανταγωνιστικότητα Στην οικονομική της διάσταση, η φυσική ιδιότητα της μη αναλωσιμότητας καθιστά την πληροφορία-νόημα μη ανταγωνιστική στη χρήση, αφού είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χωρίς να αναλωθεί ή να απολεσθεί η κατοχή της. 4. Πολυχρηστικότητα Εμφανίζει χαρακτηριστικά πολυχρηστικότητας, μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους του ενός χρήστη. Η χρησιμοποίηση της από ένα χρήστη δεν στερεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και από άλλους χρήστες ή/και από τον ίδιο επανειλημμένα. 3 Παπαζσηεξίνπ. 4 Βι, (Τζηκπόγινπ 2008) Σπλεξγαζίεο βηβιηνζεθώλ. Μηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα: ΑΠΘ Ιλζηηηνύην Νενειιεληθώλ Σπνπδώλ, Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, Θεζζαινλίθε, 1998: «Πιεξνθνξία: 1. Σηνηρείν, κήλπκα (είδεζε, αλαθνίλσζε, δήισζε, αλαθνξά θηι.) πνπ πεξηέρεη θαη μεταδίδει κηα γλώζε γηα θπ. ή γηα θη. Δκκαλνπήι Κξηαξάο, Νέν Διιεληθό Λεμηθό ηεο Σύγρξνλεο Γεκνηηθήο Γιώζζαο, Γξαπηήο θαη Πξνθνξηθήο, Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελώλ, 1995: «Πιεξνθνξία: α. Κάζε ζηνηρείν γλώζεο ή θξίζεο πνπ μεταδίδεται κε ηε βνήζεηα ηνπ ιόγνπ, ηνπ ήρνπ ή ηεο εηθόλαο, θαζώο θαη κε ην ζύλνιν ησλ ζπκβόισλ πνπ είλαη θαηαλνεηά ζηνπο αλζξώπνπο, κε ζθνπό λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα θάπνην γεγνλόο ή ζέκα» Γεώξγηνο Γ. Μπακπηληώηεο, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο: Με Σρόιηα γηα ηε Σσζηή Χξήζε ησλ Λέμεσλ, Αζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο, 1998: «Πιεξνθνξία: 2. Κάζε ζηνηρείν πνπ μεταδίδεται από κία πεγή (κέζν ελεκέξσζεο θιπ.) ζε θάπνηνλ δέθηε, θάζε ελεκεξσηηθό ζηνηρείν. The Concise Oxford English Dictionary. Ed. Catherine Soanes and Angus Stevenson. Oxford University Press, Oxford Reference Online. Oxford University Press. Cyprus University. 25 March 2005 <http://www.oxfordreference.com/views/entry.html?subview=main&entry=t23.e28368> "information n." 1. facts or knowledge provided or learned. 2. what is conveyed or represented by a particular sequence of symbols, impulses, etc.: genetically transmitted information. (Έκθαζε από Φ.Τ.) Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 3

4 5. Εξατομίκευση Η πρόσληψη της πληροφορίας είναι εξατομικευμένη65f5 (Fluckiger 1999), ακόμη και στις περιπτώσεις μαζικής μετάδοσης της πληροφορίας. 6. Πολυεδρικότητα Η πληροφορία χαρακτηρίζεται από πολυεδρικότητα (και πολυλειτουργικότητα) δηλαδή περισσότερες από μία «όψεις» (facets) και συνεπώς από την δυνατότητα να τύχει περισσότερων της μιας προσεγγίσεων (Floridi 2003). 7. Πολυχρησιμότητα Η εξατομικευμένη πρόσληψη έχει ως συνέπεια να προσδίδει στην πληροφορία έντονα χαρακτηριστικά πολυχρησιμότητας, την καθιστά επιδεκτική διαφορετικών εξατομικευμένων τρόπων, μεθόδων ή σκοπών αξιοποίησης είτε από διαφορετικούς χρήστες είτε από τους ίδιους χρήστες. 8. Ευρύτητα επιπτώσεων Η εξατομικευμένη πρόσληψη και η πολυχρησιμότητα έχει ως αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις, η αξιοποίησή της να έχει ευρύτερες επιπτώσεις και εφαρμογές (spillovers) ή διαφορετικές από τις προθέσεις ή τις βοβλέψεις του δημιουργού της66f6 (Houghton 2000a;Houghton 2000b) 9. Μοναδικότητα Το περιεχόμενο κάθε συγκεκριμένης πληροφορίας χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα, είναι δηλαδή μια μοναδική οντότητα που δεν μπορεί να υποκατασταθεί πλήρως από μια παρόμοια πληροφορία, έστω και αν νοητικά ή λεκτικά τις κατατάσσουμε στην ίδια κατηγορία πληροφοριών. Μια συγκεκριμένη πληροφορία μπορεί να είναι σχετική ή συμπληρωματική μιας άλλης πληροφορίας, αλλά όχι πλήρες υποκατάστατο, όπως συμβαίνει με τα υλικά αγαθά. Για παράδειγμα: ένα συγκεκριμένο μήλο μπορεί να αναλωθεί στη θέση ενός άλλου συγκεκριμένου μήλου, ακόμα και στη θέση ενός άλλου είδους τροφής, όπως επίσης, η χρήση ενός συγκεκριμένου τύπου μεταφορικού μέσου (π.χ. αυτοκινήτου) πιθανόν να μπορεί, για μετακίνηση στον ίδιο προορισμό, να υποκατασταθεί με τη χρήση άλλων μεταφορικών μέσων, άλλων τύπων ή και άλλων κατηγοριών (πλοίου, αεροπλάνου κλπ.), αλλά μια συγκεκριμένη πληροφορία για την επίδραση 5 an individual's private phenomenon 6 Η ςθμαςία αυτισ τθσ ιδιότθτασ είχε εντοπιςτεί και αναλυκεί από τον Otlet ςτο magnum opus Traite de la documentation. Le livre sur le livre: Therorie et pratique (Otlet 1934) με τθ διατφπωςθ τθσ «μονογραφικής αρχής» (monographic principle). Στθν πράξθ προχϊρθςε ςτθν «αποςφνκεςθ» και τον «κατακερματιςμό» του «βιβλίου» και ςτθν απόςπαςθ των «μονογραφικϊν» οντοτιτων (εδαφίων), τθν κωδικοποίθςθ κάκε μονογραφικισ οντότθτασ και τθ διαςφνδεςι τθσ με όλα τα εδάφια που είχαν ςχετικό κωδικό UDC (Day 1997) (Rayward 1997). Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 4

5 μιας φαρμακευτικής ουσίας στη θεραπεία μιας ασθένειας δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μία άλλη επίσης «φαρμακευτική πληροφορία» για την επίδραση μιας άλλης φαρμακευτικής ουσίας ή μιας άλλης ασθένειας. Για σκοπούς διατροφής όλα τα μήλα μπορεί να είναι ίδια, αλλά για σκοπούς πληροφόρησης (ενημέρωσης ή απόκτησης γνώσης) κάθε φαρμακευτική πληροφορία είναι διαφορετική από τις άλλες. Ακόμη, ένα περιοδικό μπορεί να είναι «φτωχό υποκατάστατο ενός άλλου συγκεκριμένου περιοδικού» (Susman and Carter 2003) και ένα συγκεκριμένο άρθρο ενός περιοδικού δεν μπορεί να υποκατασταθεί εύκολα από άλλο άρθρο ή «στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί ένα ατελές υποκατάστατο» για τις ανάγκες ενός χρήστη βιβλιοθήκης (McCabe and Snyder 2004a;McCabe and Snyder 2004b). Το ανάλογο ισχύει επίσης και για τα επιστημονικά περιοδικά στη συλλογή μιας βιβλιοθήκης (Bergstrom and Bergstrom 2004a;Bergstrom and Bergstrom 2004b). 10. Αναδυτικότητα Η συγκέντρωση πληροφοριών εμφανίζει μια αναδυτική ιδιότητα. Η νοητική διασύνδεση και σύνθεση περισσότερων πληροφοριών μπορεί να μην αποτελεί απλά ένα απόθεμα πληροφοριών ή μόνον το «νοηματικό άθροισμά» τους, αλλά μπορεί να δημιουργεί νέες πληροφορίες. Αυτή την ιδιότητα επιχειρούν να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα με τις δυνατότητες αλληλοσυνδέσεων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών οντοτήτων (διασυνδέσεις hyperlinks, cross reference, co-citation, co-cited, semantic web κλπ.)67f7. Η πολυχρησιμότητα, εξατομικευμένη πρόσληψη, πολυεδρικότητα, ισχύουν όχι μόνον για το περιεχόμενο αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις και για τον φορέα-μέσον, π.χ ανάδυση (νέων) πληροφοριών από τις χρησιμοποιηθείσες γραμματοσειρές ή τυπογραφικά στοιχεία, την ποιότητα, το μέγεθος, το είδος χαρτιού, τα χρώματα κ.α. Επιστημονικοί τομείς, όπως π.χ. η Αρχαιολογία, αξιοποιούν αυτές τις αναδυτικές ιδιότητες των πληροφοριών στο έπακρον. 11. Κόστος αναπαραγωγής Η αναπαραγωγή (αναπαράσταση) της πληροφορίας έχει χαμηλό ή μηδενικό οριακό κόστος. Η συνεχής αναπαράστασή της ή η αναπαραγωγή της δεν αντιμετωπίζει σπανιότητα πόρων. Μπορεί να αναπαράγεται επ' άπειρο σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, η συνεχής παραγωγή των οποίων πιθανόν να αντιμετωπίσει σπανιότητα πρώτων υλών. 12. Προστιθέμενη αξία Στην αναπαράσταση της η πληροφορία είναι επιδεκτική προστιθέμενης αξίας με διάφορους τρόπους. Προηγουμένως αναφέρθηκε η διασύνδεση 7 Είτε πρόκειται για monographic links του (Otlet 1934), είτε για trails του Bush (Bush 1945), είτε για "hypertext των Theodor Holm Nelson και Douglas Engelbart, είτε για το semantic web του Tim Berners-Lee (Berners-Lee and Fischetti 2002). Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 5

6 και η σύνθεση με άλλες, ένας άλλος τρόπος είναι η διαφοροπoίηση της αρχικής παρουσίασης, αναδιευθέτηση του περιεχομένου, αναταξιθέτηση, αναδιάταξη, αλλαγή μορφότυπου κλπ. 13. Αγραμμικότητα παραγωγής και γραμμικότητα αναπαράστασης Στην παραγωγή περιεχομένου πληροφορίας δεν ισχύει η αθροιστική ιδιότητα, δεν παρατηρείται δηλαδή μια γραμμική, αναλογική ή κλιμακωτή σχέση μεταξύ πόρων και αποτελέσματος. Η απασχόληση 4 επιστημόνων δεν είναι σίγουρο ότι θα φέρει την απαιτούμενη πληροφορία στο ένα τέταρτο του χρόνου που θα απαιτείτο για τον ένα. Αντίθετα η γραμμικότητα και η αθροιστική ιδιότητα βρίσκουν ισχύ στην αναπαράσταση της πληροφορίας, η απασχόληση 4 καταλογογράφων ή 4 διατάξεων ψηφιοποίησης μπορούν να μειώσουν στο ένα τέταρτο τον απαιτούμενο χρόνο για την καταλογογράφηση ή την ψηφιοποίηση από έναν καταλογογράφο ή μία διάταξη αντίστοιχα. Ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας (και διαφορές από την έντυπη) 14. Σύγχρονη πολυχρηστικότητα Σε όρους υλικού μέσου φορέα, τα ηλεκτρονικά μέσα προσδίδουν στην ψηφιακή πληροφορία την ιδιότητα της «σύγχρονης πολυχρηστικότητας», δηλαδή της δυνατότητας χρήσης της ίδιας πληροφορίας από περισσότερους του ενός χρήστες την ίδια χρονική στιγμή. Η ιδιότητα αυτή δεν χαρακτηρίζει τα έντυπα μέσα φορείς, όπου η χρήση είναι «αποκλειστικού χαρακτήρα» και η πολυχρηστικότητα υπαρκτή μεν αλλά αναγκαστικά ετεροχρονική. 15. Τεχνολογικά αδιαμεσολάβητη και διαμεσολαβημένη πρόσβαση Η πρόσβαση στην έντυπη πληροφορία χαρακτηρίζεται τεχνολογικά αδιαμεσολάβητη, δηλαδή δεν απαιτείται η παρέμβαση-διαμεσολάβηση τεχνολογικών συσκευών ή εγκαταστάσεων για την πρόσβαση του χρήστη στο μέσο αναπαράστασης των συμβόλων (π.χ. το βιβλίο ή το χάρτη). Αντιθέτως, στην περίπτωση της ψηφιακής πληροφορίας η πρόσβαση χαρακτηρίζεται τεχνολογικά διαμεσολαβημένη, επειδή για να καταστεί το περιεχόμενο προσιτό στο χρήστη, απαιτείται η διαμεσολάβηση μιας σειράς υλικών και άυλων διατάξεων. Σε αυτές τις διατάξεις περιλαμβάνονται ο κεντρικός εξυπηρετητής όπου είναι αποθηκευμένη η πληροφορία, το δίκτυο, ο σταθμός εργασίας, τα απαραίτητα λογισμικά φύλαξης, μετάδοσης, αναπαράστασης των μορφότυπων κλπ. Διαμεσολαβημένη τεχνολογικά είναι και η πρόσβαση στις πληροφορίες άλλων τεχνολογιών όπως μικροταινιών, ταινιών, βίντεο, μουσικών δίσκων κλπ. 16. Απαίτηση δεξιοτήτων του χρήστη Η διαμεσολαβημένη πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία προαπαιτεί την διάθεση ορισμένων δεξιοτήτων από πλευράς του χρήστη, από την απλή Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 6

7 εξοικείωση με τη συσκευή-μέσο αναπαράστασης της πληροφορίας μέχρι την δυνατότητα εντοπισμού, αναζήτησης, σάρωσης ή πλοήγησης, ανάκτησης, αξιολόγησης των ανακτώμενων πληροφοριακών οντοτήτων, χαρακτηριστικά που δεν είναι όλα απαραίτητα και στο ίδιο βαθμό στην περίπτωση των έντυπων πληροφοριών. 17. Αποδέσμευση από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς Η πρόσβαση στην έντυπη πληροφορία χαρακτηρίζεται από χωροχρονικούς περιορισμούς. Για την πρόσβαση του χρήστη στο περιεχόμενο πρέπει ο χρήστης να βρίσκεται στον ίδιο χώρο και τον ίδια χρόνο με τον φορέα των πληροφοριών (Buckland 1992). Αντίθετα η πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως πρόσβασης μέσω δικτύου. Η δυνατότητα αυτή αποδεσμεύει τον χρήστη από τους χωρικούς περιορισμούς. Επιπλέον οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών καθιστούν μη αναγκαία, σε όρους πραγματικού χρόνου, τη σύμπτωση ή γειτνίαση των γεωγραφικών χώρων εγκατάστασης-αποθήκευσης του περιεχομένου της πληροφορίας και χρήσης του περιεχομένου της πληροφορίας. Το «εδώ και τώρα» της έντυπης πληροφορίας μετατρέπεται σε «οπουδήποτε και οποτεδήποτε» στο ψηφιακό περιβάλλον. 18. Σύγκλιση μέσων Στη δικτυωμένη ψηφιακή πληροφορία επέρχεται σύγκλιση των μέσων. Από τη στιγμή που διαφορετικοί τύποι περιεχομένου και φορέων όπως χειρόγραφα και έντυπα κείμενα, βιβλία, άρθρα, περιοδικά, χάρτες, σχέδια, ακίνητες και κινητές εικόνες, μηνύματα, ηχογραφήσεις, τηλεοπτικές εκπομπές, κλπ. ψηφιοποιούνται και εγκαθίστανται στο δίκτυο, σε όρους φορέα-μέσου παύουν να είναι διαφορετικοί τύποι πληροφορίας, παύουν να είναι κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικές εκπομπές, ηχογραφημένες συναυλίες, μουσικά έργα, βιβλία, άρθρα, κλπ. τα πάντα καθίστανται αρχεία εκφρασμένα σε αλληλουχίες 0-1, καταλήγουν να θεωρούνται από τον χρήστη ψηφιακό πληροφοριακό περιεχόμενο71f8. Η πρόσβαση του χρήστη μπορεί να γίνεται από τον ίδιο σταθμό εργασίας για όλα τα ψηφιακά είδη πληροφοριών. 19. Ασυνεχής και συνεχής πληροφοριακή ροή Ο έντυπος φορέας-μέσο χαρακτηρίζεται από ασυνεχή πληροφοριακή ροή. Απλό, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βιβλίο όπου η πληροφοριακή ροή διακόπτεται μετά τη δημοσίευση και ενδεχομένως επανέρχεται με την επόμενη έκδοση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τεύχη των έντυπων περιοδικών εκδόσεων. Η πληροφοριακή ροή διακόπτεται μετά τη δημοσίευση του τεύχους και επανέρχεται με τη δημοσίευση του επομένου τεύχους. Στο ψηφιακό περιβάλλον η συνεχής πληροφοριακή ροή είναι 8 "content," or "knowledge," and therefore it is all the same (Getz 1997). Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 7

8 εφικτή, είτε με την συνεχή πρόσθεση νέων στοιχείων από το δημιουργό είτε με τη συνεισφορά άλλων αναγνωστών-δημιουργών (Μπώκος 1998). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεχής ενημέρωση του μοντέλου fairmodel 131 εξισώσεων της οικονομίας των ΗΠΑ και 32 ακόμη χωρών από τον οικονομολόγο Ray C. Fair 72F9 στο web με νέα δεδομένα και νέα μεθόδους επίλυσης (Getz 1997). Οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός μπορεί να πειραματίζεται με εναλλακτικές εκτιμήσεις και υποθέσεις προγνώσεων και να συμπληρώνει την αρχική πληροφοριακή οντότητα με τα νέα ευρήματα (Abbing Roscam 1998). 20. Στατική και δυναμική μορφή των πληροφοριακών οντοτήτων Με τη δημοσίευση μιας έντυπης πληροφοριακής οντότητας (άρθρου, βιβλίου, έργου κλπ.) ολοκληρώνεται η μορφή της και παραμένει παγιωμένη και στατική, ως έχει όσο διαρκεί η ζωή του φυσικού φορέα. Άμεση συνέπεια της προηγούμενης ιδιότητας είναι ότι η ψηφιακή μορφή των έργων μπορεί να έχει μια δυναμική μορφή και να μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα μεταγενέστερων παρεμβάσεων του αρχικού δημιουργού ή αναγνωστώνχρηστών. 21. Ομάδες ομοειδών μονάδων και πεπερασμένα σύνολα πληροφοριακών οντοτήτων Λόγω της φύσης του έντυπου φορέα-μέσου, η οργάνωση του περιεχομένου των μονάδων των πληροφοριακών οντοτήτων γίνεται σε ομάδες ομοειδών μονάδων με τη μορφή πεπερασμένων συνόλων. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα έντυπα περιοδικά όπου τα άρθρα (μονάδες) των περιοδικών, οργανώνονται και δημοσιεύονται σε τεύχη (ομάδες - πεπερασμένα σύνολα). Στην ψηφιακή πληροφορία με την δυνατότητα της ανεξάρτητης μετάδοσης και της πρόσβασης σε κάθε πληροφοριακή μονάδα ξεχωριστά, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα οργάνωσης των πληροφοριακών μονάδων και η δημιουργία των δικών του ομάδων - μη πεπερασμένων συνόλων που μπορούν να συμπληρώνονται συνεχώς. 22. Φυσική εγγύτητα και απόσταση μεταδεδομένων και περιεχομένου Στις οργανωμένες έντυπες πληροφοριακές οντότητες (π.χ συλλογές βιβλιοθηκών) οι πληροφορίες για τα τεκμήρια δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους φορείς των πληροφοριών. Ο κατάλογος αποτελεί μια διακριτή οντότητα από το υλικό της βιβλιοθήκης, που είναι ο φορέας των πληροφοριών, ακόμη και αν οι γεωγραφικοί τους χώροι απέχουν 2-3 μέτρα. Στο περιβάλλον των δικτυωμένων ψηφιακών πληροφοριών, για την οπτική του χρήστη, τα μεταδεδομένα είναι άμεσα συνδεδεμένα με το περιεχόμενο της πληροφοριακής οντότητας ακόμη και αν η φυσική τους εγκατάσταση βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη. 9 Βλζπε επίςθσ και Πρόςβαςθ 20/08/2004 Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 8

9 23. Διασυνδεσιμότητα ψηφιακών οντοτήτων Η ψηφιακή πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της διασυνδεσιμότητας μεταξύ πληροφοριακών οντοτήτων. Οι οραματισμοί του Paul Otlet, του Vannevar Bush και άλλων είναι όχι απλώς εφικτοί αλλά υλοποιημένοι. Ακόμη περισσότερο, η διασύνδεση δεν περιορίζεται σε επίπεδο ολόκληρων τεκμηρίων ή εδαφίων αλλά φτάνει μέχρι και επιπέδου πρότασης, φράσης, λέξης, χαρακτήρα ή συμβόλου και επεκτείνεται σε ψηφιακά αρχεία ηχητικών τεκμηρίων, κινητής και ακίνητης εικόνας, πολυμέσων, υπολογιστικών προγραμμάτων κλπ. Η φύση των ψηφιακών Τεχνολογιών Πληροφόρησης επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση πληροφοριών και εξαιτίας αυτής της διασύνδεσης είναι ευκολότερη η αξιοποίηση και άλλων ιδιοτήτων (7 πολυχρησιμότητα, 8 ευρύτερες επιπτώσεις, 10 αναδυτικές συγκεντρώσεις, 12 προστιθέμενη αξία). Το πλεονέκτημα των νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης σε σχέση με προηγούμενες, εντοπίζεται στις δυνατότητες διασύνδεσης παρά στο περιεχόμενο73f10, το οποίο υπήρχε και με άλλες τεχνολογίες. Η δυνατότητα διασύνδεσης σε συνδυασμό με την ιδιότητα 18 (σύγκλισης των μέσων), δημιουργεί νέες απαιτήσεις από πλευράς χρηστών για ολοκλήρωση των πληροφοριακών υπηρεσιών, νέες ανάγκες και νέες τεχνολογικές εξελίξεις. 24. Ταχύτητα μετάδοσης Η ταχύτητα μετάδοσης των ψηφιακών πληροφοριών είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα μεταφοράς των έντυπων πληροφοριακών οντοτήτων. Αυτό οφείλεται αφενός στην καθυστέρηση για την συμπλήρωση της πληροφοριακής ομάδας-πεπερασμένου συνόλου και αφετέρου λόγω της φύσης του μέσου, που απαιτεί «φυσική» μεταφορά του φορέα από το χώρο παραγωγής του στο χώρο χρήσης. Σε ορισμένες επιστημονικές περιοχές η ταχύτητα μετάδοσης αποτελεί περισσότερο κρίσιμο παράγοντα από όσο σε άλλες. 25. Έκταση μετάδοσης Η έκταση στην οποία μπορεί να μεταδοθεί η ψηφιακή πληροφοριακή οντότητα καλύπτει (τεχνικά) οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και χωρίς να δεσμεύεται από περιορισμούς για χώρους αποθήκευσης όπως συμβαίνει με τα έντυπα. Ακόμη και πληροφορίες που χαρακτηρίζονται τοπικού και περιορισμένου ενδιαφέροντος, είναι διαθέσιμες στο σύνολο του κυβερνοχώρου όπως και άλλες που «απευθύνονται» σε ευρύτερες ομάδες χρηστών. 26. Κατεύθυνση μετακινήσεων χρήστη-πληροφορίας 10 Στθ ςθμαςία τθσ ιδιότθτασ τθσ διαςυνδεςιμότθτασ (interconnectivity) αναφζρεται ο Odlyzko, όταν ιςχυρίηεται ότι ςτο ψθφιακό περιβάλλον το «περιεχόμενο δεν είναι βαςιλιάσ» (Content is not King) (Odlyzko 2001). Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 9

10 Στο περιβάλλον της έντυπης πληροφορίας το συνηθέστερο είναι ο χρήστης να μετακινείται προς την πληροφορία (π.χ. Βιβλιοθήκη, Αρχεία) ενώ στο ψηφιακό περιβάλλον οι πληροφορίες μεταφέρονται στο χώρο του χρήστη. Ωστόσο, η έννοια της μετακίνηση, δε περιορίζεται στο φυσικό χώρο. Μετακίνηση στο νοητό κυβερνοχώρο ισοδυναμεί με το να υποχρεώνεται ο χρήστης να ανακαλύψει και να συνδέσει ο ίδιος ασύνδετα μεταξύ τους συστατικά της πληροφορίας που χρειάζεται (βλ. για παράδειγμα δύο ασύνδετους μεταξύ τους Συλλογικούς Καταλόγους). 27. Ομοιομορφία και εξατομίκευση παρουσίασης πληροφοριακών οντοτήτων Στην έντυπη πληροφορία συντηρείται ομοιομορφία μεταξύ όλων των αντιτύπων της ίδιας πληροφοριακής οντότητας π.χ. όλα τα αντίτυπα ενός συγκεκριμένου έργου, βιβλίου, περιοδικού κλπ. είναι ίδια για όλους τους χρήστες. Στο ψηφιακό περιβάλλον υπάρχει η δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής οντοτήτων, εμφάνισης, διάταξης, διαμόρφωσης και παρουσίασης του περιεχομένου της ίδιας πληροφοριακής οντότητας με διαφορετική μορφή ή τρόπο για κάθε χρήστη. 28. Ποικιλία και ασυμβατότητα μορφοτύπων Το ίδιο περιεχόμενο μπορεί να κωδικοποιηθεί και να εμφανίζεται με διαφορετικές διατάξεις και μορφές σε μια ποικιλία μορφοτύπων. Λόγω των συνεχών εξελίξεων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης, στο ψηφιακό περιβάλλον η τεχνολογικά διαμεσολαβημένη πρόσβαση (βλ. ιδιότητα 15) παρουσιάζει το πρόβλημα της ασυμβατότητας προγενέστερων μορφοτύπων πληροφοριακών οντοτήτων με νεώτερες τεχνολογικές διατάξεις. Στη μη διαμεσολαβημένη πρόσβαση δεν υφίσταται αντίστοιχο πρόβλημα. Οι συνέπειες αυτού του χαρακτηριστικού συζητούνται στην ενότητα της συντήρησης ψηφιακών αρχείων. Ένα βιβλίο που γράφτηκε αιώνες πριν δεν απαιτεί τεχνολογικά μέσα μετατροπής των συμβόλων για να γίνει προσιτό το περιεχόμενο (δεν αναφερόμαστε βέβαια στις πιθανές ανάγκες αποκατάστασης ή συντήρησης του φυσικού φορέα). Αντίθετα ένα ψηφιακό αρχείο που δημιουργήθηκε δέκα χρόνια πριν απαιτεί είτε τη χρήση των ίδιων ακριβώς διατάξεων (υπολογιστή - λειτουργικό - λογισμικό αναπαράστασης - μορφότυπο) είτε αντίστοιχους προσομοιωτές και μετατροπείς. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο αν θεωρήσουμε ότι όλα τα ψηφιακά αρχεία που δημιουργούνται θα πρέπει να είναι αναγνώσιμα (ορατά ή ακροάσιμα) και μετά από έναν αιώνα: πρέπει να εξασφαλιστούν από τώρα οι προϋποθέσεις που πιθανόν θα απαιτηθούν στο μέλλον. 29. Μετατρεψιμότητα των μορφοτύπων Για αρκετές περιπτώσεις της ψηφιακή πληροφορίας, ως έμμεση συνέπεια της ιδιότητας 18 («σύγκλιση μέσων») και χωρίς να αναιρείται η ισχύς της προηγούμενης ιδιότητας 28 («ποικιλία και ασυμβατότητα μορφοτύπων») Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 10

11 ισχύει παράλληλα η δυνατότητα μετατροπής του περιεχομένου σε άλλη κατηγορία αναπαράστασης. Ως παραδείγματα εφαρμογής αυτής της ιδιότητας αναφέρονται: η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων που αποτελεί μετατροπή εικόνας σε κείμενο, η μετατροπή γραπτού (πληκτρολογημένου ή κειμένου προερχόμενου από οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) σε φωνή μέσω συνθέτη φωνής (Εκφωνητής/ΙΕΛ κλπ), η μετατροπή κειμένου σε γραφή Braille για τυφλούς χρήστες (βλ. λογισμικά SUPERNOVA/JAWS, HAL), η αναγνώριση φωνής και η μετατροπή σε γραπτό κείμενο (βλ. MS speech, Λογογράφος/ΙΕΛ), μουσικής σημειογραφίας (παρτιτούρα) σε ήχο (μουσική) κλπ. 30. Εμπειρικός χαρακτήρας των πληροφοριακών αγαθών Τα πληροφοριακά αγαθά και υπηρεσίες (όπως και άλλα) χαρακτηρίζονται από εμπειρικότητα. Η αποτίμηση της αξίας τους προϋποθέτει την χρήση και γνωριμία από πλευράς καταναλωτή-χρήστη με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου πληροφοριακού προϊόντος ή και πληροφοριακής οντότητας (Raban 2003). Ο χρήστης δεν γνωρίζει πάντα εκ των προτέρων αν ένα άρθρο θα καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες του, αυτό το αξιολογεί μετά τη χρήση. Ανάλογα, η βιβλιοθήκη αποφασίζοντας για την αγορά ενός τίτλου βιβλίου, τη συνδρομή ενός περιοδικού, την εγκατάσταση ή τη πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων ή, πολύ πιο σημαντικό, την κοινοπρακτική συμφωνία με έναν εκδότη δεν μπορεί να είναι βέβαιη για την αξία χρήσης του αποτελέσματος πριν αποκτηθεί και χρησιμοποιηθεί το πληροφοριακό υλικό από τους χρήστες (Whitehall 1995) ώστε να αξιολογήσει το εύλογο της τιμής του πληροφοριακού προϊόντος. Οι αποφάσεις στηρίζονται σε ανάλογες προηγούμενες εμπειρίες (ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα) και τη διαίσθηση (Raban 2003). Οι αλλαγές του περιβάλλοντος των βιβλιοθηκών Οι φυσικές και τεχνικές ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας στο περιβάλλον της δικτυακής αγοράς 11 δημιουργούν νέα δεδομένα στις διαδικασίες παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης των πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα δεδομένα αυτά αναδύουν νέες συνθήκες οικονομικής πρακτικής και συμπεριφοράς των συναλλασσομένων, οι οποίες διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες των προηγούμενων τεχνολογικών περιόδων της έντυπης πληροφορίας. Οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν ή/και επιβάλλουν τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων με τη μορφή κοινοπραξιών βιβλιοθηκών. Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης καθορίζουν νέους ρόλους στις βιβλιοθήκες, εισάγουν νέες λειτουργίες και ταυτόχρονα επιβάλλουν την προσαρμογή των βιβλιοθηκών στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο ψηφιακό 11 Τόςο με τθν αρχαιοελλθνικι ςθμαςία του όρου αγορά (ιτοι του δθμοςίου διαλόγου και τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ ιδεϊν) όςο και με τθν τρζχουςα ςθμαςία των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 11

12 περιβάλλον επιστημονικής και πολιτιστικής επικοινωνίας. Δεν πρόκειται για απλή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης από τους οργανισμούς αλλά διαμόρφωση και μετασχηματισμό της δομής (re-engineering) των οργανισμών με βάση την τεχνολογία, η οποία ενσωματώνεται στην εσωτερική διαδικασία, στη δημιουργία νέων υπηρεσιών και στις σχέσεις μεταξύ οργανισμών. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προέρχονται από το ψηφιακό περιβάλλον απαιτείται μια συστημική (ανα)θεώρηση του Παραδείγματος λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Μέχρι την προηγούμενη δεκαετία η Βιβλιοθήκη εθεωρείτο κυρίως χώρος συγκέντρωσης και διαχείρισης καταγεγραμμένων πληροφοριών και γνώσης. Μια τέτοια θεώρηση είναι πλέον παρωχημένη, αποτελεί μια στατική προσέγγιση του ρόλου της Βιβλιοθήκης, που πιθανά ανταποκρίνεται στην εποχή της κυριαρχίας των έντυπων πληροφοριακών πόρων, αλλά δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής. Η μελλοντική βιβλιοθήκη μοιάζει συστατικό ενός παγκόσμιου πλέγματος πληροφοριακών πηγών όπου βρίσκουν εφαρμογή οι περισσότερες ιδιότητες της (ψηφιακής) πληροφορίας (βλ. κυρίως ιδιότητες 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29). Η εξέλιξη των τεχνολογιών επιβάλλει, παράλληλα με την συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών ( ανάδειξη ιδιοτήτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 κλπ) τη διατμηματική, διαθεματική συνεργασία ( αξιοποίηση ιδιοτήτων 4, 5, 6, 7, 8, 10) και την υπέρβαση γεωγραφικών και επιστημονικών και κρατικών συνόρων (ιδιότητες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27). Αυτό ουδόλως σημαίνει ότι οι λύσεις έρχονται αυτομάτως και ως διά μαγείας από τη διεθνοποίηση του περιβάλλοντος της επιστημονικής και πολιτιστικής επικοινωνίας. Καθορίζονται από αυτό αλλά δεν προέρχονται. Προέρχονται από τις συνειδητές, συστηματικές, επίπονες και οραματικές προσπάθειες των τοπικών κοινοτήτων που δρούν μεν τοπικά αλλά σκέφτονται παγκόσμια και διαχρονικά (ιδιότητα 17). Που δρούν στον παρόντα χρόνο αλλά σκέφτονται τον μέλλοντα. Και δυστυχώς υποχρεούνται προς τούτο να εξοφλήσουν τα χρέη του παρελθόντος τους ίνα μεταβούν σε αυτό το μέλλον. Οι Συνεργατικές δράσεις: Η θεία από την Αμερική Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συχνά θεωρούνται ως η «πατρίδα» των κοινοπραξιών και των δικτύων βιβλιοθηκών, όπως ήταν επισήμως γνωστά τις προηγούμενες δεκαετίες (Wade 1999). Το 1972 δημοσιεύεται η μελέτη της Ruth Patrick Guidelines for Library Cooperation: Development of Academic Library Consortia (Patrick 1972), αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήγαγε η εταιρία SDC (System Development Corporation) και χρηματοδότησε το Υπουργείο Παιδείας (U.S. Office of Education) εξ αιτίας των μέχρι τότε «ανεπαρκών διαθέσιμων πληροφοριών Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 12

13 σχετικών με τις κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών». Οι δραστηριότητες που αναλάμβαναν ή σχεδίαζαν οι κοινοπραξίες παρουσιάζονται στον πίνακα 1: Πίνακας 1. Δραστηριότητες κοινοπρακτικών σχημάτων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΗΠΑ Δραστηριότητες κοινοπραξιών Ποσοστό κοινοπραξιών που είχαν αντίστοιχη δραστηριότητα Αμοιβαία δικαιώματα δανεισμού των μελών 78% Εκτεταμένες υπηρεσίες διαδανεισμού 64% Δημιουργία συλλογικών καταλόγων ή κοινών καταγραφών (lists) 62% Υπηρεσίες φωτοτύπησης 58% Υπηρεσίες αναφοράς 40% Υπηρεσίες παράδοσης 35% Αμοιβαίες ενημερώσεις για αγορά υλικού 32% Ειδικές υπηρεσίες επικοινωνίας 28% Πρόγραμμα εκδόσεων 27% Παραγωγή βιβλιογραφικών δελτίων καταλόγου 27% Άλλη υποστήριξη καταλόγου 26% Κοινές αγορές υλικού 24% Εξειδίκευση σε θεματικές προσκτήσεις 22% Άλλες δραστηριότητες προσκτήσεων 18% Μικροταινίες 17% Δημιουργία κέντρου παροχής πόρων ή αποθήκευσης 17% Βιβλιογραφικό κέντρο 14% Κοινά ερευνητικά έργα 14% Εκκαθαρίσεις συναλλαγών 12% Εκπαίδευση προσωπικού 12% Προγράμματα προσανατολισμού χρηστών 11% Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας 6% Προγράμματα εύρεσης προσωπικού 5% Πηγή: (Patrick 1972) Τριανταπέντε χρόνια αργότερα, με μια πρώτη εξέταση στον πίνακα 1 των δραστηριοτήτων, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες από αυτές συνεχίζουν να είναι στην ημερήσια διάταξη των συνεργασιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Kopp 1998), αν βεβαίως εξαιρεθούν ορισμένες, οι οποίες έχουν Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 13

14 διαφοροποιηθεί λόγω των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης (π.χ. δελτία βιβλιογραφικών εγγραφών). Συνεργατικές δράσεις στην Ελλάδα: Εδώ είναι Βαλκάνια Στη χώρα μας οι συνεργασίες είναι η εξαίρεση. Εξαιρετική μεν, εξαίρεση δε. Από όλες τις κατηγορίες μόνον οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν συστηματικά συνεργατικές δράσεις. Όχι χωρίς κόπο, όχι χωρίς εμπόδια, όχι χωρίς αγανάκτηση και απογοήτευση αλλά ταυτόχρονα σταθερότητα και ενθουσιασμό. Με οδηγό την προσπάθεια εξασφάλισης εκείνων των όρων και συνθηκών σε θεσμικό, οικονομικό, τεχνικό, οργανωτικό, εκπαιδευτικό επίπεδο, που θα επιτρέπουν την αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιοτήτων από αυτές που αναφέρθηκαν (1-30). Για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας μας ξεκίνησε ένα ταξίδι στα πελάγη των συνεργασιών με σκάφος ένα υπόδειγμα Λειτουργικών Υποσυστημάτων που θα μπορεί χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο ανάπτυξης των συνεργατικών σχημάτων των βιβλιοθηκών: 0. Θεσμοθέτηση και διοικητική οργάνωση των οντοτήτων και των Συστημάτων Συνεργασίας Ελληνικών Βιβλιοθηκών 1. Κοινόχρηστη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών 2. Κοινόχρηστη συλλογή βάσεων δεδομένων 3. Συλλογικοί Κατάλογοι 4. Διαρκείς Επιτροπές Καταλογογράφησης Αρχεία καθιερωμένων αποδόσεων θησαυρός - οντολογίες 5. Διαδανεισμός 6. Συντονισμένη δημιουργία Θεματικών Πυλών 7. Ανάπτυξη - συντονισμός τοπικών και θεματικών ηλεκτρονικών καταθετηρίων και ψηφιακών συλλογών. 8. Ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 9. Υπηρεσίες και εναλλακτικό υλικό για τυφλούς χρήστες 10. Εκπαίδευση, κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων. Πληροφοριακή παιδεία χρηστών Συνεργασίες στη ψηφιακή διαδικτυακή εποχή Υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από τη προηγούμενη εποχή των συμβατικών φορέων καταγεγραμμένης πληροφορίας. Οι διαφοροποιήσεις δεν έχουν γίνει όλες αισθητές. Αναδύονται αργά αλλά σταθερά. Οι συνεργασίες των βιβλιοθηκών εντάσσονται πλέον στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματος (ιδιότ. 8, 10, 11, 12, 13, 17, 23, 24, 25) και όχι απλά της ιδρυματικής συλλογής τους. Οι βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν τη δημιουργία και διατήρηση πολυδιάστατου ψηφιακού υλικού (13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29) όχι μόνο για τους Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 14

15 «άμεσους» χρήστες του οργανισμού στον οποίο ανήκουν (ιδιότητες 17 αποδέσμευσης χωροχρονικών περιορισμών) αλλά για όλους τους παράγοντες οι οποίοι συναποτελούν το ψηφιακό περιβάλλον (ιδιότητα 4 πολυχρηστικότητα και 14, 7 πολυχρησιμότητα, 8 ευρύτητα επιπτώσεων, χρήσεων, κλπ.). Οι αυξανόμενες ανάγκες (και δυνατότητες) συνεργασίας πιέζουν κάθε βιβλιοθήκη για αυξανόμενους βαθμούς ελευθερίας και σχετικής διοικητικής αυτονομίας. Οι βιβλιοθήκες, δρώντας ως λειτουργικά «αυτονομημένες» οντότητες εντός των Ιδρυμάτων, «εκχωρούν» εθελοντικά ένα μέρος της «σχετικής αυτονομίας» τους σε κοινοπρακτικές οντότητες, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους. Δεν μπορείς να εκχωρήσεις μέρος της αυτονομίας αν δεν έχεις αυτονομία. Και η αυτονομία χρήζει θεσμοθέτησης, αλλιώς η εκχώρησή της εκλαμβάνεται ως παρανομία. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν υποσύστημα σε μια σειρά άλλων συστημάτων, τις λειτουργίες και δραστηριότητες των οποίων υποστηρίζουν και εξυπηρετούν (ιδρύματα στα οποία ανήκουν διοικητικά), συμπληρώνουν (βιβλιοθήκες και χρήστες άλλων ιδρυμάτων), συνεργάζονται (κοινοπραξίες, θεματικά καταθετήρια) ή συναλλάσσονται (εκδότες, παραγωγοί πληροφοριακών πόρων). Το επίκεντρο των βιβλιοθηκών, της Βιβλιοθηκονομίας ως επιστήμης και ως κατάρτισης και των βιβλιοθηκονόμων ως επαγγελματιών και ως επιστημόνων μετατοπίζεται σταδιακά από το φορέα της πληροφορίας (βιβλίο) στην περιεχόμενη πληροφορία. Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας Ελληνικών Βιβλιοθηκών προετοιμάζει τους εμπλεκόμενους για: 1) Τη συνεχιζόμενη σταδιακά μετατόπιση από την απόκτηση υλικού προς την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, 2) Την ύπαρξη διαφορετικών ιδιοτήτων της ψηφιακής πληροφορίας εν σχέση με την έντυπη 3) Τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες και η αλληλεξάρτησή τους, 4) Την ανάγκη και δυνατότητα οργάνωσης και διάθεσης εσωτερικά η τοπικά παραγόμενης πληροφορίας, 5) Την ανάγκη συστηματικής παροχής Πληροφοριακής Παιδείας στους χρήστες. 6) Την ανάγκη βιβλιοθηκών να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Οι στρατηγικές συνεργασίες Α. Συνεργασίες με ομόλογες βιβλιοθήκες: Αξιοποίηση των ιδιοτήτων: 1, , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 κλπ. Συνεργατικά σχήματα για Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Νοσοκομειακές, Δημόσιες, Δημοτικές, Ειδικές, Σχολικές Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 15

16 Στόχοι: Εντοπισμός κοινών προβλημάτων και ανάδυση ενιαίων λύσεων. Συνείδηση κοινότητας, σε όρους κατηγορίας Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάδυση «θεματικών» προϊόντων και υπηρεσιών. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας, σε βάθος εξειδικεύσεων Μέσα: συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, κοινωνική δικτύωση Β. Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο Συμπληρωματικότητα των διαφορών. Εντοπισμός και ανάδυση των πολύτιμων συμπληρωματικοτήτων που προέρχονται από βιβλιοθήκες διαφορετικών κατηγοριών. Δυνατότητες συνδυασμών: περιεχόμενο και μέσα με διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Υπηρεσίες και χρήστες διαφορετικών κατηγοριών, επέκταση και προσαρμογή (ιδιότ: 1, , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 κλπ). Συνείδηση της κοινότητας σε όρους τοπικότητας, Ανάδυση της τοπικότητας στο διεθνές ψηφιακό περιβάλλον (ιδιότητες; 23 διασυνδεσιμότητα, 17 χωροχρονικοί περιορισμοί, 25 έκταση μετάδοσης κλπ.) Χρηστοκεντρική διάσταση: διατήρηση σταθερών σχέσεων του «τοπικού» χρήστη διαχρονικά μέσω των μεταβαλλόμενων και διαφορετικών ιδιοτήτων του χρήστη (προσχολικός, μαθητής, φοιτητής, εργαζόμενος, πολίτης, συνταξιούχος) και των συνεργαζόμενων κατηγοριών βιβλιοθηκών της τοπικής κοινωνίας (ιδιότητες 5 εξατομικευμένη πρόσληψη, 16 δεξιότητες χρήστη, 18 σύγκλιση μέσων, 23 διασυνδεσιμότητας, 26 κατεύθυνση μετακινήσεων χρήστηπληροφορίας κλπ). Μέσα τρόποι: Εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις (ιδιότητες 15, 16, 22, 26,, περιφερειακά προγράμματα, κοινά μέλη (ιδιότητα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, κλπ). Γ. Συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο Απελευθέρωση δυνάμεων, πόρων και ενέργειας από την επαναλαμβανόμενη και επικαλυπτόμενη καταλογογράφηση. Μετάβαση από την καταλογογράφηση αυτοσκοπό στην καταλογογράφηση εργαλείο (Τσιμπόγλου 2007). o Η επικρατούσα μέχρι τώρα αντίληψη περί διαφορετικών αναγκών καταλογογράφησης μεταξύ Δημοσίων και Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορεί να ανατραπεί (ιδιότητες 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 αλλά και 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 28, 29) Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 16

17 o Με την πρόοδο του χρόνου και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων συστηματικών δράσεων, αρχίζουν να σπανίζουν οι θιασώτες του διαχωρισμού των διαφόρων κατηγοριών βιβλιοθηκών, της «θεωρίας των διαφορετικών χρονολογιών γέννησης του Καζαντζάκη γα κάθε τύπο βιβλιοθήκης», «των χαμένων Ντοστογιέφσκι των 31 διαφορετικών εκδοχών» 12, και της ανόητης (=άνευ νοήματος) αντιπαράθεσης μονομερών προσεγγίσεων για κεντρικούς Συλλογικούς Καταλόγους και εφαρμογές ενιαίων αναζητήσεων κατανεμημένων καταλόγων. o o Το σύστημα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δημιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από όλα τα είδη βιβλιοθηκών, και πρώτα από όλα στην αυτοματοποιημένη διαδικασία ταύτισης και ενοποίησης του Συλλογικού Καταλόγου των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, δηλαδή το πρώτο μέρος των διαδικασιών, που μέχρι τώρα γίνεται μία προς μία εγγραφή, με ανθρώπινη παρέμβαση και χωρίς αυτοματισμούς. Από την άλλη, η πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από την διαδικασία καθιέρωσης αποδόσεων στο Συλλογικό Κατάλογο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών μπορεί να συμπληρώσει ή και να ενταχθεί στη διαδικασία δημιουργίας εθνικού αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων που έχει ξεκινήσει από το Συλλογικό Κατάλογο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και έχει ανάγκη την ενεργή συμμετοχή ειδικών όλων των βιβλιοθηκών που μέχρι τώρα δρουν μεμονωμένα. Ισοτιμία και ισονομία αφενός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αφετέρου της πρόσβασης στην πληροφορία. Οι μοναχικότητες στην αντιμετώπιση του θέματος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (σήμερα βάλλεται το Πανεπιστήμιο Πειραιώς) θα καταλήξουν σε επικράτηση μονομερών, παροδικών και συγκυριακών καταστάσεων και συμφερόντων. Οι συλλογικότητες (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) μπορούν να συμβάλλουν σε μια μακρόπνοη προοπτική. Τα ερωτήματα που τίθενται πρέπει να απαντηθούν συλλογικά και συνεργατικά; Κονδύλια για πρόστιμα ή για αγορά βιβλίων, κτήση ή χρήση, αγορά βιβλίων ή ενοικίαση, περιεχόμενο πληροφορίας ή φορέας κλπ.; Μέσα: Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο αποτελεί η αφομοίωση μιας μεθοδολογίας σχηματισμού μηχανισμών για τη συστηματική διερεύνηση και επίλυση προβληματικών καταστάσεων ή καταστάσεων που επιδέχονται βελτιώσεων. Καταλληλότερο όχημα κρίνεται η δημιουργία ενός αριθμού από Διαρκείς Θεματικές Επιτροπές και Θεματικές Ομάδες Εργασίας στα πρότυπα της δημιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο της λειτουργίας συνεργατικών 12 βι. Παληειή Μπξάηε «Παξαηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε βάζε ηνπ ΣΚΔΑΒ» Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 17

18 σχημάτων και αναμένεται η σταδιακή εξέλιξή τους σε Εθνικές θεματικές επιτροπές από όργανα σχεδιασμού εθνικής πολιτικής για βιβλιοθήκες. Στόχοι: Η εξασφάλιση συνέχειας και συνέπειας στις διαδικασίες και τις λειτουργίες που ξεκινούν έναντι της παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος ή της ανάληψης πρόσκαιρων, επιφανειακών, αποσπασματικών πρωτοβουλιών, που οδηγούν στην εθνική απουσία από το διεθνές βιβλιοθηκονομικό γίγνεσθαι. Η σύνταξη συστηματικών μελετών, σχεδίων και προγραμμάτων οργανωμένης δράσης έναντι της διατύπωσης «φαεινών» προσωπικών ιδεών, που άλλοτε κρίνονται επιφανειακές, παρωχημένες, ανεπαρκείς και άλλοτε ιδιοτελείς. Δ. Συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο Για την άμεση παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων καταστάσεων στο διεθνές περιβάλλον της βιβλιοθηκονομίας-επιστήμης πληροφόρησης και για την εξασφάλιση της δυνατότητας άμεσης παρέμβασης και προετοιμασίας των βιβλιοθηκών τοπικά, επιβάλλεται η συστηματική παρουσία συμμετοχή, ενημέρωση με εθνικούς εκπροσώπους και ομάδες εργασίας σε συγκεκριμένα διεθνή fora, Τεχνικές Επιτροπές, πρωτοβουλίες κλπ. (IFLA, LIBER, IATUL, UNICA, EUA, OAI, DAISY, ICOLC, SHELL, FRBR, ELIS κλπ.). Επιβάλλεται επίσης η συστηματική τροφοδότηση των εθνικών επιτροπών (της προηγούμενης ενότητας) με τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς για τον προγραμματισμό και την υποστήριξη των θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος (επιλογές, πρότυπα, προτεραιότητες, κατευθύνσεις κλπ.) Αν η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και η Κύπρος στους Κυπρίους τίθεται το ερώτημα: Η ευθύνη για την καθιέρωση θεμάτων της LC (Library of Congress) σε ποιους ανήκει; Από ότι φαίνεται, μέχρι σήμερα σε όλους πλην ημών. Την ευθύνη της καθιέρωσης αποδόσεων που αφορούν την κάθε χώρα την αναλαμβάνουν συστηματικά τα οργανωμένα σχήματα των εμπειρογνωμόνων της κάθε χώρας ή συνεχίζουμε να την αφήνουμε σε άλλους; Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική, όχι βέβαια για να την κρατήσω εγωιστικά μακριά από τα διεθνώς αναπτυσσόμενα προγράμματα ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού, ο εξελληνισμός των οποίων θα έπρεπε να τύχει συστηματικής αντιμετώπισης (ιδιότητες 13 γραμμικότητα αναπαραγωγής). Πόσο παραγωγικό θεωρείται από τη μια να εξελληνίζεται πέντε φορές το DSPACE και από την άλλη να αφήνονται άλλα προγράμματα χρησιμότατα στη ελληνική κοινότητα βιβλιοθηκονόμων και χρηστών να κυκλοφορούν χωρίς ελληνικές εκδόσεις. Ευτυχώς έχουμε αρκετούς γείτονες οι οποίοι φροντίζουν για τις εκδόσεις στις δικές τους γλώσσες. Και η εθνική πολιτική; Η προώθηση των συνεργατικών δράσεων και η παγίωση των στρατηγικών συνεργασιών θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση ουσιαστικών και αποτελεσματικών σχημάτων διαμόρφωσης εθνικής πολιτικής για τις βιβλιοθήκες. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 18

19 Αν τα παραπάνω αρχίσουν να τυγχάνουν αποδοχής και να τίθενται σε λειτουργία, είναι φυσικό να δημιουργήσουν μια διευρυμένη βάση ενδιαφερομένων προσώπων και φορέων, εμπειρογνωμόνων, μηχανισμών και διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικής πολιτικής. Η εθνική πολιτική για τα εκάστοτε επιμέρους θέματα θα προκύπτει, απλά, φυσικά και αβίαστα από την ουσιαστική αφομοίωση των προηγούμενων αρχών, την αναγνώριση των αναγκών, τη θεσμοθέτηση και τη διαχρονική οικονομική στήριξη των στρατηγικών συνεργασιών αλλά και την υπεράσπισή τους στις προσπάθειες αυθαιρεσίας. Βιβλιογραφία Abbing Roscam MA Running the Economy: A review of the Internet- Based Fairmodel. Computational Economics 12: Bergstrom CT, and Bergstrom TC. 2004a. The costs and benefits of library site licenses to academic journals. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101 (3): Bergstrom TC, and Bergstrom CT. 2004b. Can 'author pays' journals compete with 'reader pays'? Nature, web Focus. Berners-Lee T, and Fischetti M Υφαίνοντας τον παγκόσμιο ιστό : το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του παγκόσμιου ιστού από τον εφευρέτη του. Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη. Buckland M In Redesigning Library Services: A Manifesto, ed M Buckland American Library Association. Bush V As We May Think. The Atlantic Monthly 176 (1): Day R Paul Otlet s Book and the Writing of Social Space. Journal of the American Society for Information Science 48 (4): Floridi L The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information.: Blackwell Publishers. Fluckiger F Towards a Unified Concept of Information: Presentation of a New Approach , at Amsterdam. Getz M An Economic Perspective on E-Publishing in Academia. The Journal of Electronic Publishing 3 (1). Houghton J. 2000a. Economics of Scholarly Communication. A Discussion Paper. Prepared for The Coalition for Innovation in Scholarly Communication. Victoria University, Australia: Center for Strategic Economic Studies, Victoria University Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 19

20 Houghton J. 2000b. The Economics of Scholarly Communication: A Progress Report on a Coalition for Innovation in Scholarly Communication Commissioned Study. Paper presented at Sustainability in the Scholarly Information Market Place: the Search for Digital Library Business Models, May 2nd 2000b. Iwinski MB La Statistique Internationale des Imprimees. Bulletin de L'Institut International de Bibliographie XVI: Μπώκος ΓΔ Ηλεκτρονική δημοσίευση: Η ποιότητα της αλλαγής. Τεκμήριον (1): Kopp JJ Library consortia and information technology: the past, the present, the promise. Information Technology and Libraries 17 (1): Lavoie BF, and Schonfeld RC Books without Boundaries: A Brief Tour of the System-wide Print Book Collection. Ubiquity 7 (37): 1. McCabe MJ, and Snyder C. 2004a. The best business model for scholarly journals: an economist's perspective. Nature, web Focus b. The Economics of Open Access Journals. Journal of Economics, Management and Strategy. Merritt LC, and Downs RB The Administrative, Fiscal, and Quantitative Aspects of the Regional Union Catalog. In Union Catalogs in the United States, ed RB Downs, Chicago: American Library Association. Odlyzko AM Content is Not King. First Monday 6 (2). Otlet P Traite de la documentation. Le livre sur le livre: Theorie et pratique. Liege: Centre de Lecture publique de la Communaute francaise. Patrick RJ Guidelines for Library Cooperation: Development of Academic Library Consortia. Santa Monica, California: System Development Corporation. Raban D A primer in information economics. Searcher 11 (2): Rayward BW The Origins of Information Science and the International Institute of Bibliography/International Federation for Information and Documentation (FID). Journal of the American Society for Information Science 48 (4): Susman TM, and Carter DJ Washington, D.C: Information Access Alliance Wade R The very model of a modern library consortium. Library consortium management: An international journal 1 (1/2): Whitehall T Value in library and information management: a review. Library Management 16 (4): Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 20

21 Μπράτης Π, «Παρατηρήσεις και προβλήματα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Τσιμπόγλου Φ Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Από την πρόκληση της υλοποίησης στην πρόκληση της επέκτασης λειτουργιών, υπηρεσιών, δημιουργών και χρηστών. Βιβλιοθήκες Και Πληροφόρηση (19): Τσιμπόγλου Φ Συνεργασίες βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση. Αθήνα: Παπασωτηρίου. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 21

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης.

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση. Περίληψη Εισαγωγή

Μοντέλο συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση. Περίληψη Εισαγωγή Μοντέλο συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου Περίληψη Το άρθρο αποσκοπεί στη δημιουργία του βασικού νοητικού υποδείγματος (conceptual model) ενός «Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Γιώργος Γλωσσιώτης Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Αφροδίτη Φράγκου MSc Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN)

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN) Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μίνα Χαραλάµπους, Intercollege

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και παράλληλες δράσεις Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια πρώτη προσέγγιση 1.1 Ένας νέος κόσμος γεννιέται. 1.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της ΚτΠ. 1.3 Το εμπορικό προϊόν πληροφορία. 1.4 Οι διαφαινόμενες προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Π.Α.Σ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ΑΘΗΝΑ, Απρίλιος 2007 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Περιγραφή Λειτουργιών... 4 2.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Δομή παρουσίασης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Εργαλεία διαχείρισης γνώσης και συντονισμού ομάδων εργασίας Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα