Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007"

Transcript

1 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου. 3) ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης. 4) Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 5) Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 6) Στοιχεία και Πληροφορίες. 7) Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005. Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσης 1/1/ /12/2013 βρίσκεται αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΕΤΕΜ Α.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

3 ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ηλώνεται και βεβαιώνεται µε την παρούσα εξ όσων γνωρίζουµε ότι οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ για τη χρήση από 01/01/2013 έως και 31/12/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. ηλώνεται και βεβαιώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουµε ότι η ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014 Οι βεβαιούντες Μάρκος Καλλέργης Γεώργιος Μεντζελόπουλος Εµµανουήλ Καρτσοµιχελάκης Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου & Γενικός ιευθυντής Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ «ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Με βάση τις διατάξεις του νόµου 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουµε την Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Η παρούσα έκθεση περιέχει τον απολογισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων και µεταβολών της χρήσης 2013, την αναφορά των σηµαντικών γεγονότων, την ανάλυση των προοπτικών και κινδύνων, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο τη µητρική εταιρεία ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (εφεξής «η Εταιρεία») όσο και τον όµιλο ΕΤΕΜ. Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις προέκυψαν από την ενοποίηση των αντίστοιχων στοιχείων των Οικονοµικών Καταστάσεων, της ΕΤΕΜ Α.Ε. και των θυγατρικών της ETEM BULGARIA S.A., µε έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, ALUBUILD S.R.L., µε έδρα τη Reggio Emilia Ιταλίας, MOPPETS LTD., µε έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, ETEM SCG D.O.O., µε έδρα το Βελιγράδι Σερβίας, ETEM SYSTEMS S.R.L., µε έδρα τo Βουκουρέστι Ρουµανίας, LLC ETEM SYSTEMS UKRAINE, µε έδρα το Κίεβο Ουκρανίας, QUANTUM PROFILES S.A., µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, ETEM ALBANIA SHPK, µε έδρα τα Τίρανα Αλβανίας, AL AMAR SA µε έδρα την Τρίπολη Λιβύης και ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. (πρώην ΚΑΝΑΛ Α.Ε.) µε έδρα την Αθήνα Αττικής. Η σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση είναι η σχέση µητρικής θυγατρικών. Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενσωµατώθηκε η συγγενής εταιρεία STEELMET ROMANIA S.A., µε έδρα το Βουκουρέστι Ρουµανίας. Εντός της χρήσης 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών της ΕΤΕΜ Α.Ε, STEELMET S.A. και ETEM BULGARIA S.A. αµφότερες µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Η προαναφερθείσα συγχώνευση δεν είχε επίπτωση στο ποσοστό συµµετοχής της ΕΤΕΜ Α.Ε. στην ETEM BULGARIA S.A., το οποίο παρέµεινε στο 100%. εν υπάρχουν µετοχές της ΕΤΕΜ Α.Ε. που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από άλλη εταιρεία που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση.

5 I. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Αποτελέσµατα Χρήσης Για έκτο συνεχόµενο έτος συνεχίστηκε η πτώση της ζήτησης και των πωλήσεων προϊόντων διέλασης αλουµινίου στην Ελληνική αγορά. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου από το 2007 έως και το 2013 η πτώση υπολογίζεται σε πάνω από 65% (Μείωση των πωλήσεων από tn το 2007 σε tn to 2013) ενώ η πτώση του 2013 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος ήταν περίπου 22%. Τα συνεχιζόµενα φορολογικά µέτρα σε βάρος των ακινήτων συµβάλλουν σε πολύ µεγάλο βαθµό στην περαιτέρω καθίζηση της οικοδοµικής δραστηριότητας και τη µείωση της ζήτησης προϊόντων διέλασης καθώς και των σχετιζόµενων µε αυτά ειδών. Σαν αποτέλεσµα των προαναφερθεισών συνθηκών αλλά και της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, τα εταιρικά και ενοποιηµένα αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν επιπλέον των λειτουργικών ζηµιών µε 7,5 εκ. αποµειώσεις παγίων και περίπου 2,3 εκ. προβλέψεις αποµειώσεων αποθεµάτων και πελατών, οι οποίες συνέτειναν σε σαφώς πιο επιδεινωµένα αποτελέσµατα σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο έτος. Ο Όµιλος ΕΤΕΜ στην προσπάθειά του να εξισορροπήσει τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες στην Ελλάδα, έχει προσηλωθεί σε µια στρατηγική εξωστρέφειας, παραγωγής και εµπορίας νέων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας αλλά και διείσδυσης σε νέες αγορές και τοµείς οι οποίοι θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν τη µεσοµακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και ανάπτυξη. Ήδη τα πρώτα θετικά σηµάδια διαφαίνονται µε τη λειτουργική κερδοφορία των θυγατρικών του εξωτερικού να αυξάνεται. Παράλληλα η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µακροχρόνιων συµβολαίων µε στρατηγικούς συνεργάτες, τα οποία θα προσφέρουν δυνατότητα διείσδυσης αφενός σε νέες αγορές και αφετέρου σε προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας ενδυναµώνοντας παράλληλα τις ταµειακές ροές του Οµίλου ΕΤΕΜ. Σε αυτά τα πλαίσια συνεχίζεται το επενδυτικό πλάνο που εντός του 2014 αναµένεται να απορροφήσει πόρους περίπου 5 εκ. Τέλος το εκπονηθέν βιώσιµο επιχειρησιακό πλάνο του Οµίλου ΕΤΕΜ συντέλεσε στην αναχρηµατοδότηση, µε µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο 38,3 εκ., του υφιστάµενου δανεισµού της µητρικής ΕΤΕΜ Α.Ε. εντός του 2013 ενώ το ίδιο αναµένεται να γίνει και για τη θυγατρική ΕΤΕΜ BULGARIA S.A. εντός του 2014 παράλληλα µε νέα χρηµατοδότηση βασισµένη στο επενδυτικό σχέδιο των επόµενων ετών. Συνοπτικά, τα ενοποιηµένα καθώς και τα εταιρικά αποτελέσµατα της ΕΤΕΜ Α.Ε. παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε ΕΥΡΩ) 31/12/ /12/2012* Μεταβολή % Πωλήσεις (15,23%) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµ/κών, επενδυτικών αποτ/των & αποσβέσεων ( ) (74.786) (13.659,92%) Ποσοστό επί πωλήσεων (12,19%) (0,08%) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων & προ αποσβέσεων ( ) ( ) (208,33%) Ποσοστό επί πωλήσεων (17,90%) (4,92%) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) (89,79%) Ποσοστό επί πωλήσεων (25,54%) (11,41%) Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων ( ) ( ) (104,63%) Ποσοστό επί πωλήσεων (23,61%) (9,78%) *Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» (βλέπε Σηµείωση 37 των Οικονοµικών Καταστάσεων)

6 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε ΕΥΡΩ) 31/12/ /12/2012* Μεταβολή % Πωλήσεις (35,08%) Καθαρά κέρδη / (ζηµία) προ φόρων, χρηµ/κών, επενδυτικών αποτ/των & αποσβέσεων ( ) ( ) (804,14%) Ποσοστό επί πωλήσεων (45,25%) (3,25%) Καθαρά κέρδη / (ζηµία) προ φόρων & προ αποσβέσεων ( ) ( ) (270,24%) Ποσοστό επί πωλήσεων (56,25%) (9,86%) Καθαρά κέρδη / (ζηµία) προ φόρων ( ) ( ) (150,42%) Ποσοστό επί πωλήσεων (67,87%) (17,60%) Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων ( ) ( ) (140,30%) Ποσοστό επί πωλήσεων (64,32%) (17,38%) *Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» (βλέπε Σηµείωση 37 των Οικονοµικών Καταστάσεων) Ισολογισµός Το ενεργητικό του οµίλου την 31η εκεµβρίου 2013 ανήλθε σε 126,6 εκ., παρουσιάζοντας µείωση έναντι του 2012 κατά 23 εκ., η οποία οφείλεται τόσο στη µείωση του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 10,7 εκ. και συγκεκριµένα στη µείωση των ενσώµατων παγίων στοιχείων κατά 5,8 εκ. και των επενδύσεων σε ακίνητα κατά 4,8 εκ., όσο και στη µείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 12,3 εκ. και συγκεκριµένα στη µείωση των αποθεµάτων κατά 1,7 εκ. και των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά 9,5 εκ.. Η µείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό είναι αποτέλεσµα της εστίασης της ιοίκησης του Οµίλου, στη µείωση του κεφαλαίου κίνησης. O συνολικός καθαρός δανεισµός ( άνεια µείον τραπεζικά διαθέσιµα και ισοδύναµα) παρουσιάζεται αυξηµένος κατά 3,2 εκ. στα 83,7 εκ. σε σχέση µε 80,5 εκ. στο τέλος της προηγούµενης χρήσης. Τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώνονται σε 9 εκ. σε σχέση µε 28,9 εκ. στο τέλος της προηγούµενης χρήσης. Αντίστοιχα ο καθαρός δανεισµός ( άνεια µείον τραπεζικά διαθέσιµα και ισοδύναµα) της εταιρίας είναι αυξηµένος κατά 1,9 εκ. στα 52,4 εκ. από 50,5 εκ. στις 31/12/2012. Τέλος τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώνονται σε 7,3 εκ. σε σχέση µε 24,6 εκ. στο τέλος της προηγούµενης χρήσης. Κατά την 31η εκεµβρίου 2013 το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν κατά 20,3 εκ. και 0,1 εκ., αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα ο Όµιλος παρουσιάζει στην τρέχουσα χρήση ζηµιές µετά από φόρους ύψους 19,9 εκ. µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων να φτάνει στο ύψος 9 εκ.. Εντός του 2013 επιτεύχθηκε αναχρηµατοδότηση, µε µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο 38,3 εκ., του υφιστάµενου δανεισµού της µητρικής ΕΤΕΜ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι η ΕΤΕΜ Α.Ε. έχει λάβει έγγραφη διαβεβαίωση από τη µητρική της εταιρία ΕΛΒΑΛ Α.Ε., για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης όταν και αν αυτή κριθεί απαραίτητη. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν ετοιµαστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε την ανακτησιµότητα και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόµηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν οµαλά τις δραστηριότητές τους. Ταµειακές Ροές Οι λειτουργικές ταµειακές ροές διαµορφώθηκαν σε εισροές 0,6 εκ. σε ενοποιηµένο επίπεδο και εκροές 1,9 εκ. σε εταιρικό. Οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο τέλος της χρήσης του 2013 διαµορφώθηκαν σε εκροές 3,6 εκ. για τον όµιλο και σε εισροές 0,01 εκ. για την εταιρεία ενώ υπήρχαν εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 3 εκ. για τον όµιλο και 2 εκ. για την εταιρία.

7 Επενδύσεις Κατά το 2013 ο όµιλος πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας 3,8 εκ. εκ των οποίων τα 0,6 εκ. ευρώ αφορούν τη µητρική εταιρία και περίπου 3,1 εκ. τη θυγατρική ΕΤΕΜ BULGARIA S.A.. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε βασικούς αριθµοδείκτες των οικονοµικών µεγεθών του οµίλου και της εταιρίας. Οµίλου Εταιρίας ΕΙΚΤΕΣ * * Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 8,51% 11,75% 2,25% 10,63% (Μεικτά Κέρδη/ Πωλήσεις) Καθαρό Περιθώριο Κέρδους/ (Ζηµιάς) (23,61%) (9,78%) (64,32%) (17,38%) (Καθαρές Ζηµίες/ Πωλήσεις) ανειακής Επιβάρυνσης 13,04 4,19 8,69 2,62 (Ξένα Κεφάλαια/ Ίδια) Ρευστότητας 0,73 0,66 0,99 0,64 (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (221,07%) (33,76%) (238,47%) (29,56%) (Καθαρές Ζηµίες / Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθ (Αποθέµατα/ Κόστος Πωλ.) x 360 ηµέρες Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων (Εµπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις/ Πωλήσεις) x 360 ηµέρες Ταχύτητα Πληρωµής Υποχρεώσεων (Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις/ Κόστος Πωλ.) x 360 ηµέρες *Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω του τροποποιηµένου ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» (βλέπε Σηµείωση 37 των Οικονοµικών Καταστάσεων)

8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2013 Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση του 2013 είναι τα ακόλουθα: i. Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές συµµετοχές της ΕΤΕΜ. Εντός της χρήσης του 2013 οι µεταβολές στις συµµετοχές του οµίλου ΕΤΕΜ έχουν ως εξής: α) Πραγµατοποιήθηκαν µεταφορές των συµµετοχών της µητρικής εταιρίας ΕΤΕΜ Α.Ε. στην ENERGY SOLUTIONS S.A. και στην COPPERPROM ΕΠΕ αντίστοιχα. β) Στις 17/04/2013 η ETEM BULGARIA S.A., µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, κατά 100% θυγατρικής της ΕΤΕΜ SYSTEMS SRL, µε έδρα το Βουκουρέστι Ρουµανίας, κατά µε καταβολή µετρητών. γ) Στις 17/09/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών της ΕΤΕΜ Α.Ε, STEELMET S.A. και ETEM BULGARIA S.A. αµφότερες µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Η προαναφερθείσα συγχώνευση δεν είχε επίπτωση στο ποσοστό συµµετοχής της ΕΤΕΜ Α.Ε. στην ETEM BULGARIA S.A., το οποίο παρέµεινε στο 100%. ii. Αλλαγές στη διοίκηση και τη διεύθυνση του οµίλου α) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις 16 Ιουλίου 2013 εξελέγησαν ως νέα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου οι κκ. Εµµανουήλ ρύλλης και Αθανάσιος Κουφόπουλος κατόπιν των παραιτήσεων των ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών κκ. Νικόλαου Γαλέτα και Ανδρέα Κυριαζή. β) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις 6 Σεπτεµβρίου 2013 εξελέγησαν ως νέα µέλη αυτού οι κκ. Εµµανουήλ Καρτσοµιχελάκης, ως εκτελεστικό µέλος, Thomas Purnell, ως µη εκτελεστικό µέλος και Αθανάσιος Πατσούρας, ως εκτελεστικό µέλος σε αναπλήρωση των παραιτηθέντων µελών κκ. Ιωάννη Οικονόµου, ηµήτριου Κυριακόπουλου και Χαράλαµπου Παπανικολάου. Με την ίδια ως άνω απόφαση ο Αντιπρόεδρος κ. ηµήτριος Παυλάκης ορίσθηκε µη εκτελεστικό µέλος. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε τη 2 α Οκτωβρίου γ) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις 16 Σεπτεµβρίου 2013, καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας ανέλαβε ο κ. Καρακώστας ηµήτριος σε αντικατάσταση του κ. Μουσούρη Σπυρίδωνα. iii. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Στις 13 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΜ Α.Ε.. Οι εκπρόσωποι του 71,84% των µετοχών που παρέστησαν στη συνέλευση αποφάσισαν οµόφωνα τα παρακάτω: 1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012, µε τις επ αυτών εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απήλλαξαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2013 την ελεγκτική εταιρία DFK PD AUDIT Α.Ε., σύµφωνα µε την προσφορά της. 4. Ενέκριναν αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

9 iv. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων (02/10/2013) Στις 2 Οκτωβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΜ Α.Ε.. Οι εκπρόσωποι του 71,84% των µετοχών που παρέστησαν στη συνέλευση αποφάσισαν οµόφωνα τα παρακάτω: 1. Την επικύρωση της εκλογής των κατωτέρω προσωρινών Συµβούλων: α) κκ. Κουφόπουλου Αθανάσιου και ρύλλη Εµµανουήλ, ως µη εκτελεστικών ανεξάρτητων µελών την 16/7/2013 στη θέση των παραιτηθέντων κκ. Κυριαζή Ανδρέα και Γαλέτα Νικόλαου, επίσης µη εκτελεστικών ανεξάρτητων µελών και β) κκ. Καρτσοµιχελάκη Εµµανουήλ, ως εκτελεστικού µέλους, Πατσούρα Αθανάσιου, ως εκτελεστικού µέλους και Purnell Thomas, ως µη εκτελεστικού µέλους την 6/9/2013 στη θέση των παραιτηθέντων κκ. Κυριακόπουλου ηµήτριου, Οικονόµου Ιωάννη και Παπανικολάου Χαράλαµπου. 2. Την εκλογή ως νέων µελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρ. 37 του Ν. 3693/2008 των κκ. Κουφόπουλου Αθανάσιου, µη εκτελεστικού ανεξάρτητου µέλους, ρύλλη Εµµανουήλ, µη εκτελεστικού ανεξάρτητου µέλους και Παυλάκη ηµήτριου, µη εκτελεστικού Αντιπρόεδρου λόγω της παραίτησης, όπως αναφέρεται στο προηγούµενο θέµα της ηµερησίας διατάξεως, των κκ. Κυριαζή Ανδρέα, Γαλέτα Νικόλαου και Παπανικολάου Χαράλαµπου. v. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων (28/11/2013) Στις 28 Νοεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕΜ Α.Ε.. Οι εκπρόσωποι του 71,56% των µετοχών που παρέστησαν στη συνέλευση αποφάσισαν οµόφωνα τα παρακάτω: 1. Την έκδοση κοινοπρακτικού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου κοινού οµολογιακού δανείου της εταιρείας συνολικής ονοµαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως Ευρώ , διάρκειας πέντε (5) ετών µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) συνολικά έτη. 2. Την έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων της εταιρείας συνολικής ονοµαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως Ευρώ , µεσοπρόθεσµης διάρκειας. Αναλυτικά οι αποφάσεις τόσο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όσο και των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων παρατίθενται στο δικτυακό τόπο της ΕΤΕΜ (http://www.etem.gr) και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr). II. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 i. Προοπτικές To 2014 αναµένεται εκ νέου να είναι µια δύσκολη χρονιά όσον αφορά στη ζήτηση προϊόντων διέλασης στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στη Βαλκανική περιοχή. Ο εξαγωγικός προσανατολισµός του Οµίλου ΕΤΕΜ, µε επίκεντρο την κεντρική και βόρεια Ευρώπη αλλά και τις αγορές της Ασίας και της Αφρικής, καθώς και η προσήλωση στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνογνωσίας και προστιθέµενης αξίας αποτελούν πρωταρχικό µέληµα και στρατηγική επιλογή της ιοίκησης για το 2014 αλλά και τον µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Σε επίπεδο Οµίλου ΕΤΕΜ έχουν προγραµµατιστεί να εκτελεστούν επενδύσεις σε νέο µηχανολογικό εξοπλισµό περίπου 5 εκ. για τη χρήση 2014, οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο στην αυτοµατοποίηση και εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και στη δηµιουργία υποµονάδων περαιτέρω επεξεργασίας του τελικού προϊόντος προσθέτοντας αυτοµάτως αξία στο τελικό είδος. Τέλος, αποτελεί δέσµευση της διοίκησης η εξέταση όλων των εναλλακτικών επιλογών για την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της µητρικής εταιρίας, η οποία θα εξασφαλίσει την επιχειρηµατική βιωσιµότητα καθώς και τη συνέχιση της µακρόχρονης πορείας της στον κλάδο διέλασης αλουµινίου.

10 ii. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Η εταιρία και οι θυγατρικές της εφαρµόζουν πολιτικές διαχείρισης κινδύνου έτσι ώστε αυτοί να αναγνωρίζονται εγκαίρως, να αναλύονται, να τίθενται όρια ανάληψής τους και να εφαρµόζονται οι κατάλληλοι έλεγχοι ως προς αυτούς. Η επίβλεψη των πολιτικών αυτών έχει ανατεθεί στο τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε την εφαρµογή των διαδικασιών, τα πορίσµατα των οποίων γνωστοποιούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. Πιστωτικός Κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµιάς σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. (α) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Η εταιρία και οι θυγατρικές της διαθέτουν τµήµατα πιστωτικού ελέγχου και τις απαιτούµενες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζουν στο µέγιστο δυνατόν εξασφάλιση των πληρωµών από τους πελάτες. Κάθε πελάτης αναλύεται ξεχωριστά για την πιστοληπτική του ικανότητα και του προτείνονται οι ανάλογοι όροι πληρωµής, όπως όρια και ηµέρες εξόφλησης των υποχρεώσεών του. Επιπρόσθετα η εταιρεία και οι θυγατρικές της ασφαλίζουν τα υπόλοιπα πελατών τους σε ασφαλιστικές εταιρίες, κατά το µέγιστο δυνατόν, ενώ οι πωλήσεις εξωτερικού καλύπτονται ως επί το πλείστον µε Τραπεζικές Πιστώσεις. (β) Επενδύσεις Οι επενδύσεις ταξινοµούνται από τον Όµιλο µε βάση τον σκοπό για τον οποίον αποκτήθηκαν. Η ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης της και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης ενδιάµεσων ή ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. (γ) Εγγυήσεις. Αποτελεί πολιτική του Οµίλου να µην παρέχει χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, παρά µόνο κατ εξαίρεση, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου σε θυγατρικές εταιρίες. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη δύναται να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταµιακών διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη του Οµίλου. Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όµιλος διενεργεί πρόβλεψη ταµιακών ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού, και µηνιαία κυλιόµενη πρόβλεψη τριών µηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταµιακά διαθέσιµα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δεν λαµβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν. Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιµές πρώτων υλών, συναλλαγµατικές ισοτιµίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών του µέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση του Οµίλου στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.

11 Ο Όµιλος διενεργεί συναλλαγές επί παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων ώστε να αντισταθµίσει µέρος των κινδύνων από τις συνθήκες της αγοράς. (α) Κίνδυνος ιακύµανσης Τιµών Πρώτων Υλών Μετάλλου (αλουµίνιο) Ο Όµιλος βασίζει µέρος από τις αγορές όσο και τις πωλήσεις του σε χρηµατιστηριακές τιµές/δείκτες για την τιµή του αλουµινίου που χρησιµοποιεί και εµπεριέχεται στα προϊόντα του. Ο κίνδυνος από τη διακύµανση της τιµής του µετάλλου καλύπτεται µε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (hedging) (συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης futures στο London Metal Exchange LME ). Ο Όµιλος όµως δεν καλύπτει µε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (hedging) όλο το βασικό απόθεµα λειτουργίας του µε αποτέλεσµα τυχόν πτώση των τιµών µετάλλων να µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατά του µέσω υποτίµησης των αποθεµάτων. (β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που πραγµατοποιεί. Τα νοµίσµατα στα οποία πραγµατοποιείται η πλειοψηφία των συναλλαγών είναι κυρίως το ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ, η στερλίνα, το Ρουµάνικο νόµισµα RON, το δηνάριο Σερβίας και το Λέβα Βουλγαρίας. Αν το ξένο νόµισµα αυξανόταν κατά 10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση στα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια θα ήταν: Ποσά σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ολ. ΗΠΑ Στερλίνα Λέβα ΡΟΝ ηνάριο Σερβίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ολ. ΗΠΑ Στερλίνα Λέβα - - ΡΟΝ - - ηνάριο Σερβίας - - Αν το ξένο νόµισµα υποτιµούταν κατά 10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση στα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια θα ήταν: Ποσά σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ολ. ΗΠΑ (1.471) (1.734) Στερλίνα (18.694) (19.340) Λέβα ( ) (37.278) ΡΟΝ ( ) ( ) ηνάριο Σερβίας (76.619) (73.130) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ολ. ΗΠΑ (1.074) (1.192) Στερλίνα (13.878) (13.888) Λέβα - - ΡΟΝ - - ηνάριο Σερβίας - -

12 Οι τόκοι των δανείων είναι σε νόµισµα που δε διαφέρει από αυτό των ταµιακών ροών που προκύπτει από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου, κυρίως το ευρώ. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε άλλες θυγατρικές δεν αντισταθµίζονται, διότι αυτές οι συναλλαγµατικές θέσεις θεωρούνται ότι είναι µακροχρόνιας φύσης. (γ) Κίνδυνος επιτοκίων Ο Όµιλος χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης µέσω τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατά του µε χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς ο Όµιλος θα επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. Αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 25 µονάδες βάσης η επίπτωση στα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια θα ήταν: Ποσά σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ Μεταβλητού επιτοκίου ( ) ( ) Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων - - ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταβλητού επιτοκίου ( ) ( ) Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων - - Αν τα επιτόκια µειώνονταν κατά 25 µονάδες βάσης η επίπτωση στα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια θα ήταν: Ποσά σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ Μεταβλητού επιτοκίου Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων - - ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταβλητού επιτοκίου Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων - - ιαχείριση κεφαλαίου Η πολιτική του ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στον Όµιλο και να επιτρέπει τη µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Το ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει ο Όµιλος ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο της καθαρής θέσης, εξαιρώντας µη µετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές και δικαιώµατα µειοψηφίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των µερισµάτων στους µετόχους κοινών µετοχών. Το ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση. Ο Όµιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριµένο πλάνο αγοράς ιδίων µετοχών. εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

13 Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την 31η εκεµβρίου Σηµειώνεται ότι η ιοίκηση του οµίλου παρακολουθεί στενά τις πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις στην Ουκρανία, στην οποία είναι εγκατεστηµένη η θυγατρική εταιρεία LLC ETEM SYSTEMS (Κίεβο). Από τις εξελίξεις αυτές δεν αναµένεται να υπάρξει σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση του οµίλου.

14 III. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Συνοπτικά, οι συναλλαγές του Οµίλου ΕΤΕΜ µε τις συγγενείς και λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, είναι οι παρακάτω: (Ποσά σε Ευρώ) Εταιρεία Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών & παγίων Αγορές αγαθών, υπηρεσιών & παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΕΛΒΑΛ COLOUR Α.Ε METAL AGENCIES LTD ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε SOFIA MED S.A VIOMAL S.A STEELMET ROMANIA S.A CCS S.A ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Οι συναλλαγές της µητρικής ΕΤΕΜ Α.Ε. µε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις παρατίθενται παρακάτω: (Ποσά σε Ευρώ) Εταιρεία ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών & παγίων Αγορές αγαθών, υπηρεσιών & παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ETEM BULGARIA S.A ALUBUILD SRL AL AMAR S.A ETEM ALBANIA SHPK ETEM SYSTEMS SRL QUANTUM PROFILES S.A ETEM SCG DOO LLC ETEM SYSTEMS UKRAINE ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ (Ποσά σε Ευρώ) Εταιρεία (*) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών & παγίων Αγορές αγαθών, υπηρεσιών & παγίων Απαιτήσεις Υποχρεώσεις ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε VIOMAL S.A ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E METAL AGENCIES LTD ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε ENERGY SOLUTIONS S.A TEPROMETAL AG ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ * Εταιρείες που ανήκουν στον Όµιλο της VIOHALCO S.A. µητρικής εταιρείας της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (Βασικού µετόχου της ΕΤΕΜ Α.Ε.). Αποδοχές Μελών ιοικητικού Συµβουλίου και ανωτάτων στελεχών Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε (2012: ) για την εταιρεία και (2012: ) για τον όµιλο.

15 IV. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε την παρ 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007) α) ιάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές αξίας 0,31 έκαστη. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου. Με βάση το καταστατικό της Εταιρίας τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετοχών είναι τα ακόλουθα: i) ικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στον κάτοχο της εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις. Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση. ii) ικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων µετοχών. iii) ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση των µετόχων. iv) Η ιδιότητα του µετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύµφωνες µε αυτό και τον νόµο. v) Οι µετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά µόνο έναν κύριο κάθε µετοχής. Άπαντες οι αδιαιρέτως συγκύριοι µετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα µόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς κατόπιν συµφωνίας. Σε περίπτωση διαφωνίας η µετοχή των ανωτέρω δεν αντιπροσωπεύεται. iv) Οι µέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονοµαστικού κεφαλαίου κάθε µετοχής. β) Περιορισµοί στην µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007. Οι σηµαντικές (άνω του 5%) συµµετοχές την 31/12/2013 διαµορφώνονται ως εξής: ΕΛΒΑΛ Α.Ε.: ποσοστό 70,78% του µετοχικού κεφαλαίου (Μητρική εταιρεία άµεση συµµετοχή) VIOHALCO S.A.: ποσοστό 72,62% των δικαιωµάτων ψήφου (Μητρική εταιρεία της ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. Οι κανόνες του καταστατικού της Εταιρίας που ρυθµίζουν τα ζητήµατα της ψηφοφορίας περιλαµβάνονται στο άρθρο 24 του καταστατικού της.

16 στ) Συµφωνίες µεταξύ των Μετόχων της Εταιρίας Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία δεν υφίστανται συµφωνίες µετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας τόσο για τον διορισµό και για την αντικατάσταση µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα του Κ.Ν 2190/1920. η) Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών - Το άρθρο 6 1 του καταστατικού της Εταιρίας προβλέπει ότι µόνο η Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία συνεδριάζει µε απαρτία των 2/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε έκδοση νέων µετοχών µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούµενων ψήφων. - Από το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπεται η εκχώρηση στο ιοικητικό Συµβούλιο ή σε ορισµένα µέλη του, οποιουδήποτε δικαιώµατος αρµοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, για έκδοση µετοχών και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. - Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει στην αγορά ιδίων µετοχών στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.5 έως 13 του Κ.Ν. 2190/20. θ) Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου Η σύµβαση κοινοπρακτικού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου κοινού οµολογιακού δανείου της Εταιρίας το οποίο αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από Τράπεζες και αναφέρεται στη Σηµείωση 19 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικά και Ενοποιηµένα το σύνολο του οποίου µακροπρόθεσµης διάρκειας) περιλαµβάνει στους όρους του, ρήτρα αλλαγής ελέγχου που παρέχει, σε περίπτωση ενεργοποιήσεώς της, το δικαίωµα στους δανειστές να τo καταγγείλουν πριν από τη λήξη του. Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία, δεν υφίστανται άλλες συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας. ι) Συµφωνίες µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία, δεν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους.

17 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο 3873/10. Σχετικά µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 του Ν.3873/2010 σηµειώνουµε τα εξής: 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης H Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις πρακτικές της Εταιρικής ιακυβέρνησης στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της, όπως αυτές οριοθετούνται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο καθώς και τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που δηµοσιεύτηκε από το ΕΣΕ (εφεξής ο «κώδικας») και είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα: Στα πλαίσια σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου, η Εταιρεία προχώρησε σε επισκόπηση του Κώδικα. Από την επισκόπηση αυτή, η Εταιρεία συµπέραινε ότι εφαρµόζει τις ειδικές πρακτικές για εισηγµένες εταιρίες που αναφέρονται και περιγράφονται στον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του ΕΣΕ µε εξαίρεση τις ακόλουθες πρακτικές για τις οποίες παρατίθενται οι αντίστοιχες εξηγήσεις: - Μέρος Α.ΙΙ.2.3. Μέγεθος και σύνθεση του Σ. Ο αριθµός των ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ισχύοντος ιοικητικού Συµβουλίου είναι 2 επί συνόλου 9 µελών και ως εκ τούτου υπολείπεται του ενός τρίτου εν αντιθέσει µε ό,τι υποδεικνύεται από τον Κώδικα. εν κρίθηκε, στην παρούσα συγκυρία, ότι η διεύρυνση του αριθµού των ανεξάρτητων µελών θα βελτίωνε την αποδοτικότητα της λειτουργίας της εταιρίας. - Μέρος Α.V.5.5. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ήλωσης δεν λειτουργεί επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για τους ιδίους ως άνω λόγους. - Μέρος Α.VII Αξιολόγηση ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του. Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ήλωσης, η Εταιρεία δεν έχει καταλήξει στην επιλογή κάποιας συγκεκριµένης συλλογικής διαδικασίας για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του. - Μέρος Γ.I.1.6. Επίπεδο και διάθρωση των αµοιβών Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας ήλωσης δεν λειτουργεί Επιτροπή Αµοιβών. Θα γίνει επανεξέταση του θέµατος προσεχώς. Η ιοίκηση της Εταιρίας έχει προχωρήσει στη σύσταση οµάδας εργασίας µε αντικείµενο τη µελέτη και επισκόπηση των απαιτούµενων ενεργειών προκειµένου εντός ευλόγου χρόνου να συσταθούν οι προβλεπόµενες από τον Κώδικα του ΕΣΕ επιτροπές και εν γένει να προσαρµοσθεί η εταιρική διακυβέρνηση στις πρακτικές του ως άνω Κώδικα. Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των ειδικών πρακτικών του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του ΕΣΕ και των προβλέψεων του Ν. 3873/ Κύρια χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη ιαδικασία Σύνταξης των Οικονοµικών καταστάσεων και χρηµατοοικονοµικών αναφορών. i. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και στοιχείων του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήµατος ιαχείρισης Κινδύνων -σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας καλύπτει τις διαδικασίες ελέγχου για τη λειτουργία της Εταιρείας, τη συµµόρφωση της µε τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, τη διαχείριση κινδύνων και τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου ελέγχει την ορθή εφαρµογή κάθε διαδικασίας και συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ανεξαρτήτως του λογιστικού ή µη περιεχοµένου τους και αξιολογεί την επιχείρηση µέσω ανασκόπησης των δραστηριοτήτων της, λειτουργώντας σαν µία υπηρεσία προς τη ιοίκηση.

18 Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αποβλέπει µεταξύ άλλων στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισµό της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας και την παραγωγή αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρία σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αναφέρει ότι το σύστηµα οικονοµικών αναφορών της ΕΤΕΜ Α.Ε, χρησιµοποιεί ένα λογιστικό σύστηµα που είναι επαρκές για αναφορά προς τη διοίκηση αλλά και προς τους εξωτερικούς χρήστες. Οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και άλλες αναλύσεις που αναφέρονται προς τη διοίκηση σε τριµηνιαία βάση συντάσσονται σε απλή και ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους αναφοράς προς την διοίκηση αλλά και για λόγους δηµοσιοποίησης, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Τόσο η διοικητική πληροφόρηση όσο και η προς δηµοσιοποίηση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε ένα ενηµερωµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που περιλαµβάνει αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλα στοιχεία και δείκτες. Όλες οι αναφορές προς τη διοίκηση περιλαµβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και µε τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου της αναφοράς έτους. Όλες οι δηµοσιοποιούµενες ενδιάµεσες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το ιοικητικό Συµβούλιο. Εφαρµόζονται δικλείδες ασφαλείας αναφορικά µε: α) την αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων ως προς την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, β) τον διοικητικό σχεδιασµό και την παρακολούθηση αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, γ) την πρόληψη και αποκάλυψη απάτης, δ) τους ρόλους/ αρµοδιότητες των στελεχών, ε) τη διαδικασία κλεισίµατος χρήσης περιλαµβανόµενης της ενοποίησης (π.χ. καταγεγραµµένες διαδικασίες, προσβάσεις, εγκρίσεις, συµφωνίες κλπ) και στ) τη διασφάλιση των παρεχόµενων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήµατα. Η σύνταξη των εσωτερικών αναφορών προς τη ιοίκηση και των αναφορών που απαιτούνται από τον Κ. Ν. 2190/1920 και τις εποπτικές αρχές γίνεται από τη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία διαθέτει κατάλληλα και έµπειρα στελέχη για το σκοπό αυτό. Η ιοίκηση φροντίζει ώστε τα στελέχη αυτά να ενηµερώνονται κατάλληλα για τις αλλαγές στα λογιστικά και φορολογικά θέµατα που αφορούν την Εταιρεία και τον Όµιλο. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ξεχωριστές διαδικασίες για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων στοιχείων από τις θυγατρικές εταιρείες και φροντίζει για τη συµφωνία των επιµέρους συναλλαγών και την εφαρµογή των ιδίων λογιστικών αρχών από τις εταιρείες του Οµίλου. ii. Ετήσια αξιολόγηση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηµατικών κινδύνων και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι έχει εξετάσει τους κύριους επιχειρηµατικούς κινδύνους που αντιµετωπίζει ο Όµιλος καθώς και τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου. Σε ετήσια βάση το ιοικητικό Συµβούλιο προβαίνει σε επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηµατικών κινδύνων και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. iii. Παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία από τους νόµιµους ελεγκτές της και αξιολόγηση της επίπτωσης που µπορεί να έχει το γεγονός αυτό στην αντικειµενικότητα και την αποτελεσµατικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη και τα οριζόµενα στον Νόµο 3693/2008 Οι νόµιµοι ελεγκτές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση του έτους 2013, «DFK PD AUDIT Α.Ε.», οι οποίοι έχουν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη 13η Ιουνίου 2013, δεν παρέχουν ή έχουν παράσχει µη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της πέραν από όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία.

19 3. ηµόσιες Προσφορές Εξαγοράς - Πληροφοριακά Στοιχεία - εν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των µετοχών της Εταιρείας, ούτε οποιαδήποτε καταστατική πρόβλεψη περί εξαγοράς. - εν υφίστανται δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση. - Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει να προβεί σε τέτοια διαδικασία αυτή θα γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και της ισχύουσας Ελληνικής νοµοθεσίας. 4. Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δικαιώµατα των µετόχων Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Καταστατικό και στις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. Η Εταιρεία προβαίνει στις προβλεπόµενες δηµοσιεύσεις, σύµφωνα µάλιστα και µε τις διατάξεις του Ν.3884/2010 και γενικά λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την έγκαιρη και πλήρη ενηµέρωση των µετόχων για την άσκηση των δικαιωµάτων τους. Το τελευταίο διασφαλίζεται µέσω των δηµοσιεύσεων των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο κείµενο των οποίων περιλαµβάνεται λεπτοµερής περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησης. 5. Σύνθεση και λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών της Εταιρείας Ρόλοι και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας και εν γένει του έλεγχου και της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των οριζοµένων από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό καθώς και της τήρησης των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντα του. Οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου συνοψίζονται στα κάτωθι: Επίβλεψη και παρακολούθηση των λειτουργιών της Εταιρείας καθώς και έλεγχος επίτευξης των επιχειρηµατικών στόχων και µακροπρόθεσµων σχεδίων. ιατύπωση και καθορισµός των βασικών αξιών και στόχων της Εταιρείας. Εξασφάλιση εναρµόνισης της υιοθετηµένης στρατηγικής µε τους στόχους της Εταιρείας Το ιοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και εξετάζει τυχόν φαινόµενα ή περιπτώσεις απόκλισης από την πολιτική απορρήτου πληροφοριών ιασφάλιση της αξιοπιστίας και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας πριν την τελική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην εξασφάλιση της άσκησης της επιχειρηµατικής της δράσης σε καθηµερινή βάση, µέσω ενός συστήµατος ειδικών εξουσιοδοτήσεων, ενώ η ρύθµιση των υπολοίπων θεµάτων της αρµοδιότητας του υλοποιείται µέσω ειδικών αποφάσεων Ο γραµµατέας του ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται σε κάθε ιοικητικό Συµβούλιο και έχει κύριες αρµοδιότητες την υποστήριξη του Προέδρου και της γενικότερης λειτουργίας του οργάνου. Το υφιστάµενο.σ. της Εταιρείας απαρτίζεται από 9 µέλη (9µελές) εκ των οποίων: 4 είναι εκτελεστικά µέλη (Λοιπά µέλη) 3 είναι µη εκτελεστικά µέλη (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Μέλος) 2 είναι ανεξάρτητα (Λοιπά µέλη)

20 Η σύνθεση του υφιστάµενου ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρεία Ελαφρών Μετάλλων είναι η ακόλουθη: Καλλέργης Μάρκος, µη εκτελεστικό µέλος, Πρόεδρος Παυλάκης ηµήτριος, µη εκτελεστικό µέλος, Αντιπρόεδρος Μεντζελόπουλος Γεώργιος, εκτελεστικό µέλος ρύλλης Εµµανουήλ, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Καρτσοµιχελάκης Εµµανουήλ, εκτελεστικό µέλος Πατσούρας Αθανάσιος, εκτελεστικό µέλος Κουφόπουλος Αθανάσιος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Purnell Thomas, µη εκτελεστικό µέλος Κατωπόδης Σπυρίδων, εκτελεστικό µέλος Ακολουθούν σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Μάρκος Καλλέργης, Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, µη εκτελεστικό µέλος Ο κ. Μάρκος Καλλέργης είναι Πρόεδρος και µέλος του.σ. της εταιρίας από τη σύσταση της εταιρείας. Είναι διπλωµατούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Απο το έτος 1969 έως και 1971 εργάσθηκε στην εταιρεία OWENS ILLINOIS του Οµίλου Μποδοσάκη. Το 1971 υπήρξε συνιδρυτής µε τον Όµιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ της εταιρείας ΕΤΕΜ Α.Ε. Από τότε και µέχρι το 2008 ήτο ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΕΤΕΜ Α.Ε. Έκτοτε είναι µη εκτελεστικός πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΕΜ Α.Ε. Παυλάκης ηµήτριος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Παυλάκης είναι Αντιπρόεδρος και µέλος του.σ. της εταιρίας από το Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Φυσικής και Μηχανολογίας του Dartmouth College. Επίσης κατέχει µεταπτυχιακούς τίτλους στη Μηχανολογία και στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το Dartmouth College. Στην πολυετή καριέρα του έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στην Salomon Brothers Inc., ιδρυτικό και ιευθυντικό στέλεχος στην Alpha Finance SA, ιδρυτικό στέλεχος και ιευθύνων σύµβουλος στην Ernst & Young Finance SA καθώς και ιευθύνων Σύµβουλος στην Ε.Τ.Ε.Β.Α. Από το 2001 έως και σήµερα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στον Όµιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Από το 2008 έως το 2010 ανέλαβε την θέση του Γενικού ιευθυντή της ΕΤΕΜ Α.Ε. Μεντζελόπουλος Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Μεντζελόπουλος, είναι µέλος του.σ. της εταιρίας από το Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 1996 έως το 2004 εργάστηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου A.E. όπου διετέλεσε και Οικονοµικός ιευθυντής. Από το 2004 έως το 2008 εργάστηκε στον όµιλο Yzatis ως Οικονοµικός και ιοικητικός ιευθυντής. Το 2008 επέστρεψε στον Όµιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ όπου διατέλεσε CFO της Stomana Industry S.A., στη συνέχεια ως Financial Controller του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ και από τον Ιούλιο του 2010 έχει αναλάβει τη Γενική ιεύθυνση της ΕΤΕΜ Α.Ε. Σπυρίδων Κατωπόδης, Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Κατωπόδης, είναι µέλος του.σ. της εταιρίας από το Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Στη διάρκεια της πολυετούς επαγγελµατικής του καριέρας αναρριχήθηκε από τα χαµηλότερα επίπεδα της Εµπορικής ιεύθυνσης στη θέση του Εµπορικού ιευθυντή, θέση που κατέχει σήµερα. Σηµεία σταθµοί στην καριέρα του ήταν η ανάληψη της θέσης του ιευθυντή εξαγωγών στην ΕΒΓΑ από το 1996 έως και το 1999 καθώς και η ανάληψη της θέσης του Εµπορικού ιευθυντή στον Όµιλο M.J. Maillis από το 1999 µέχρι και τον Απρίλιο του Τον Ιούλιο του 2008 ανέλαβε την θέση του ιευθυντή Εξαγωγών στην ΕΤΕΜ Α.Ε. και το Μάιο του 2010 προάχθηκε στη θέση του Εµπορικού ιευθυντή για τον Όµιλο ΕΤΕΜ. Καρτσοµιχελάκης Εµµανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος Ο κ. Καρτσοµιχελάκης, ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό της Εταιρείας από το 2007 και διατελεί Οικονοµικός ιευθυντής της από το Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηµατοοικονοµικά από το πανεπιστήµιο Lancaster. Από το 2005 έως το 2007 εργάστηκε στην υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Στο παρελθόν έχει επίσης εργαστεί στον τραπεζικό τοµέα.

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2010

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2010 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr .. 1 31 2008 1). 2). 3) 4). 5). 6) 10.3401/2005 1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr 2 .. «..» /. 1 31 2008, 3556/2007 2008.,, &,..,..,,.., STEELMET S.A. Plovdiv AM 115252741 U,, STEELMET S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2009

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2009 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2008

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2008 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. Ελευθέρου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 108 Στα Γρεβενά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TTEI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

METRAD A.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΘΡΙΟ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ

METRAD A.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΘΡΙΟ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ METRAD A.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΘΡΙΟ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της 21/06/2013 Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα