ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ"

Transcript

1 ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο

2 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πρόιογος ΜΔΡΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ι. Ίδρσζε θαη Γηοίθεζε ηοσ Παληείοσ Παλεπηζηεκίοσ 1. Ίδξπζε 2. Γηνίθεζε ΙΙ. Η θοίηεζε ζηο Παλεπηζηήκηο 1. Γηάξθεηα θαη Οξγάλσζε πνπδψλ 2. Φνηηεηηθή Ηδηφηεηα θαη Καηεγνξίεο Φνηηεηψλ 3. Δγγξαθή ζην Παλεπηζηήκην 4. Τπνηξνθίεο Δπίδνζεο 5. Φνηηεηηθή Μέξηκλα 5.1 ίηηζε 5.2 ηέγαζε 5.3 Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 6. Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (Erasmus, Tempus, θιπ) 7. Παλεπηζηεκηαθφο Αζιεηηζκφο 8. Γξαθείν Γηαζχλδεζεο 9. Βηβιηνζήθε 10. Παληεηαθά Νέα 3

4 ΜΔΡΟ Β ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ι. Αποζηοιή θαη Γηοίθεζε ηοσ Σκήκαηος 1. Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο 2. Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο 3. Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο 4. Γηνηθεηηθά ξγαλα ηνπ Σκήκαηνο 4.1 Γεληθή πλέιεπζε Σκήκαηνο 4.2 Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο Σκήκαηνο 4.3 Πξφεδξνο 5. Γηνηθεηηθά ξγαλα ηνπ Σνκέα 5.1 Γεληθή πλέιεπζε Σνκέα 5.2 Γηεπζπληήο 6. Σν Γηδαθηηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 6.1 Σν Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Μέιε ΓΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο 6.2 Σν Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο - Γξακκαηεία ΙΙ. Προπηστηαθές ποσδές 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 2. Γήισζε Δπηινγήο Μαζεκάησλ Δμεηάζεηο 3. Ξέλεο Γιψζζεο 4. Λήςε Πηπρίνπ 5. Μεραλνξγάλσζε 6. Πξφγξακκα πνπδψλ αθαδεκατθνχ έηνπο Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ 8. Πξαθηηθή Άζθεζε 4

5 ΙΙΙ. Μεηαπηστηαθές ποσδές θαη Δρεσλεηηθές Γραζηερηόηεηες ηοσ Σκήκαηος 1. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 1.1. Πεξηγξαθή ηνπ Π.Μ Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. 2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε «Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο» 3. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οηθνλνκηθά ηεο Παξαγσγήο θαη ησλ Γηαθιαδηθψλ ρέζεσλ» 4. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 4.1 Πξφγξακκα TEMPUS (IB_JEP ) κε ηίηιν «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε ζηε θφδξα Αιβαλίαο» 4.2 Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ κε ηίηιν «Δλζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεκάησλ επηινγήο θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην» 5. Δξεπλεηηθά Κέληξα 5.1 Κέληξν Ννκηθνχ Πνιηηηζκνχ 5.2 Κέληξν Μειέηεο Αξραίνπ Διιεληθνχ θαη Διιεληζηηθνχ Γηθαίνπ 5.3 Κέληξν Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Κ.Δ.ΓΗ.Σ.Α.Α.) 5.4 Κέληξν Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΔ.ΚΤ.Π.) 5.5 Κέληξν Γηαθπβέξλεζεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΚΔ.ΓΗ.Β.Α.) 5

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ιεηηνπξγεί απφ ην έηνο Απφ ηφηε πξνζθέξεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αλακθηζβήηεηα, ην Σκήκα έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο καο θαη ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο πέληε δεθαεηίεο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν αθαδεκατθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ θαη ρνξεγεί πηπρίν κε δχν θαηεπζχλζεηο, ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο θαη ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ, νη απφθνηηνη ησλ νπνίσλ εγγξάθνληαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην. Παξάιιεια, έρεη δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα βαζηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Σκήκαηνο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη επηζηεκνληθφο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ ηεζζάξσλ ηνκέσλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο, ηνπ Σνκέα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηνπ Σνκέα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη ηνπ Σνκέα Φνξνινγίαο θαη Διεγθηηθήο. Ζ βαζηθή ηνπ πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηέο ηνπ κηαο νινθιεξσκέλεο εκπέδσζεο φισλ ησλ βαζηθψλ πεδίσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πνπ ζα ηνπο αλαδείμνπλ ζε ηθαλά ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. 6

7 Ο Οδεγφο πνπδψλ παξέρεη θαη αξρήλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ηε θνίηεζε ζε απηφ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αξρηθά γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο απνζηνιήο θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη ηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ελψ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ ηξέρνληνο πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο χληαμεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζπλαδέιθνπο Μειέηε Μνπζηάθα, Βαζίιε Κέθε, Ησάλλε Φίιν θαη Αηκηιία Παπάδνγινπ γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ έθδνζε ηνπ νδεγνχ. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη επίζεο ζηνλ Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο πχξν Πνιπκέξε γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. Δίλαη βέβαην φηη ν παξψλ Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κπνξεί λα βειηησζεί. Γηα ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ζαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξείηε λ απεπζχλεζηε ζηνλ ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πχξν Πνιπκέξε ( ή ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνs Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Καζεγεηής Ιωάλλες Βαβούρας 7

8 Μ Δ Ρ Ο Α ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 8

9 9

10 Ι. ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 1. Ζ ίδξπζε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Ζ ίδξπζε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Αζήλαο ηνπνζεηείηαη ζην πξψην ηέηαξην ηνπ αηψλα καο. Σν 1922 ν Γεψξγηνο. Φξαγθνχδεο πξσηνζηάηεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο «Δθπαηδεπηηθή Αλαγέλλεζε», ε νπνία θαη ίδξπζε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ θηινδφμεζε λα είλαη γηα ηελ Διιάδα φ,ηη ήηαλ ε ηφηε Διεπζέξα ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηε Γαιιία, δειαδή «εζηία αλαπιάζεσο ηεο Γαιιηθήο Γηνηθήζεσο θαη παγθφζκηαο ζεκαζίαο Ίδξπκα». πσο έγξαθε αξγφηεξα ν Γ. Φξαγθνχδεο, «κε ηνηαύηαο ζθέςεηο ηδξύζε ε ρνιή ησλ Πνιηηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, εηο ηελ νπνίαλ ζα εδίδαζθνλ άλδξεο κεηαμύ ησλ αξίζησλ Διιήλσλ θαη ε νπνία ζα απνβεί αλσηέξα Αθαδεκία εζηθήο κνξθώζεσο θαη αλαδεκηνπξγίαο». Σν θηίξην ηεο ρνιήο ζεκειηψζεθε ην 1927 απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, Ναχαξρν Π. Κνπληνπξηψηε. Ζ επίζεκε έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηεο έγηλε ην 1930 απφ ηνλ ηφηε Πξσζππνπξγφ, Διεπζέξην Βεληδέιν. Σν 1930 δεκνζηεχεηαη θαη ε δηαζήθε ηνπ Αιεμάλδξνπ Πάληνπ, θαη ν Γεψξγηνο Φξαγθνχδεο, εθ κέξνπο ηεο «Δθπαηδεπηηθήο Αλαγέλλεζεο», ππνγξάθεη ζπκβφιαην κε ην νπνίν ην θιεξνδφηεκα Πάληνπ πξνζθέξεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη ε ρνιή κεηνλνκάδεηαη Πάληεηνο ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ ρνιή ιεηηνπξγεί σο Ν.Π.Η.Γ. Γηνηθείηαη απφ εμακειέο Γ.., Πξφεδξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν εθάζηνηε Τπνπξγφο Παηδείαο. Ο πξψηνο θαλνληζκφο ηεο ςεθίδεηαη ην Με απηφλ δεκηνπξγνχληαη δχν Σκήκαηα: Σν Πνιηηηθφ-Ηζηνξηθφ θαη ην Κνηλσληθν-Οηθνλνκηθφ. Ζ θνίηεζε πξνβιέπεηαη ηξηεηήο. Ζ ρνιή απνλέκεη πηπρίν. Πξνβιέπεηαη επίζεο θαη ε απνλνκή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Σν 1936, κε ηνλ Α.Ν. 205, ε ρνιή αλαγλσξίδεηαη σο «απηνηειέο ίδξπκα αλσηάηεο εθπαηδεχζεσο» θαη ην πηπρίν ηεο αλαγλσξίδεηαη, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνηίκεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηεο ζηνπο δηνξηζκνχο θαη ηηο πξναγσγέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Με ηνλ Α.Ν. 886 ηνπ 1937 ε ρνιή κεηνλνκάδεηαη ζε Πάληεηνο Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 10

11 ιεηηνπξγεί σο Ν.Π.Γ.Γ. Σν 1939, κε ηνλ Α.Ν. 2026, ε ρνιή κεηνλνκάδεηαη θαη πάιη ζε Πάληεηνο Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. Με ην Ν.Γ. 696/41 θαη ην Ν. 540/43 ζθνπφο ηεο ρνιήο νξίδεηαη «ε παξνρή γεληθσηέξαο πνιηηηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαζόινπ κνξθώζεσο, εηο όζνλ ην δπλαηόλ επξύηεξα ζηξώκαηα ηνπ Διιεληθνύ Λανύ, ηδία δε εηο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ε παξαζθεπή ζηειερώλ δηα ηαο δεκνζίαο ππεξεζίαο θαη ε ζπκπιήξσζηο ηεο κνξθώζεσο ησλ ήδε ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ, θαη ε δηά ησλ κέζσλ ηνύησλ εμύςσζηο ηνπ πνιηηηζηηθνύ θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ Λανύ». ηε ρνιή πξνζαξηήζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ην 1943 ην ρνιείν Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη ην Αλψηεξν ρνιείν Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ, πνπ είραλ ζπζηαζεί ην 1938 ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ θαηψηεξσλ θαη αλψηεξσλ ππαιιήισλ ηνπ. Με ην Ν.540/43 ε ρνιή αλαθηά ην παιηφ ηεο φλνκα Πάληεηνο Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε ην νπνίν ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1989, θαη απνθηά ην δηθαίσκα λα απνλέκεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Με ηνλ ίδην λφκν ζηε ρνιή ηδξχεηαη «Σκήκα κνξθώζεσο δεκνζηνγξάθσλ, ζθνπόλ έρνλ ηελ πξνπαξαζθεπήλ δηα ην δεκνζηνγξαθηθόλ επάγγεικα θαη ηελ κεηεθπαίδεπζηλ ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ». Σα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο ζα ξπζκίδνληαλ κε εηδηθφ Γηάηαγκα, ην νπνίν φκσο δελ εθδφζεθε. Απφ ην 1951 εηζάγεηαη ε παξαδνζηαθή Παλεπηζηεκηαθή νξγάλσζε ζηε ρνιή. Σν Γ.. αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηε χγθιεην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Καζεγεηψλ ηεο ρνιήο. Σν 1963 ε θνίηεζε νξίδεηαη ηεηξαεηήο θαη ηα Σκήκαηα ηεο ρνιήο νλνκάδνληαη : Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Μεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 1268/82 ε ρνιή θαηαηέκλεηαη, ην 1983, ζε ηξία Σκήκαηα (ΠΓ 462/83). Σα ηξία Σκήκαηα είλαη: (α) ην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ πνπδψλ, (β) ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη (γ) ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο. 11

12 Απφ ην 1989, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 377/89, ε ρνιή κεηνλνκάζηεθε ζε Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Σκήκαηα: 1. Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 2. Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο. 3. Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ. 4. Σκήκα Κνηλσληνινγίαο. 5. Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 6. Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 7. Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο. 8. Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ. 9. Σκήκα Φπρνινγίαο. 10. Γεληθφ Σκήκα Γηθαίνπ. 12

13 2. Ζ δηνίθεζε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Πξύηαλεο: Καζεγεηήο Π.Σζίξεο (Ηδηαίηεξν γξαθείν Πξπηαλείαο: I.Tξίθα - Σει.: , 1014) Αληηπξύηαλεο Αθαδεκατθώλ Τπνζέζεσλ & Πξνζσπηθνύ: Αλαπι.Καζεγεηήο Α.Λχηξαο (Ηδηαίηεξν γξαθείν Αληηπξπηαλείαο: Μ.Γθφθα - Σει.: ) Αληηπξύηαλεο Οηθνλνκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ & Αλάπηπμεο Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο Κ. Κφξδαο ΙΙ. Η ΦΟΙΣΗΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 1. Γηάξθεηα θαη Οξγάλσζε πνπδώλ 1.1. Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ζπληειείηαη ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν δηδαθηηθά εμάκελα: ην ρεηκεξηλφ εμάκελν (ΥΔ) θαη ην εαξηλφ εμάκελν (ΔΔ) Κάζε δηδαθηηθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη 13 ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο θαη 2 εβδνκάδεο γηα εμεηάζεηο. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν (ΥΔ) αξρίδεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Σν εαξηλφ εμάκελν (ΔΔ) ιήγεη ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εμακήλσλ θαζνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σν εμάκελν απνηειεί βαζηθή ρξνληθή κνλάδα νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δηδηθφηεξα, απνηειεί (α) ρξνληθή πεξίνδν νινθιήξσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ελφο καζήκαηνο θαη (β) ρξνληθή πεξίνδν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ Ο ειάρηζηνο ρξφλνο θνίηεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν ζε νθηψ εμάκελα πξαγκαηηθήο θνίηεζεο απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ θνηηεηή. Φνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην λφκν ή κε απφθαζε ηνπ ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ 13

14 ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ζε άιιν απφ ην 1ν εμάκελν θνίηεζεο, κπνξνχλ λα απνθνηηήζνπλ ζε ιηγφηεξα εμάκελα. ε θακηά φκσο πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε ιήςε πηπρίνπ κε πξαγκαηηθή θνίηεζε γηα πεξίνδν κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα εμάκελα. 2. Φνηηεηηθή Ηδηόηεηα θαη Καηεγνξίεο Φνηηεηώλ 2.1. Ζ θνηηεηηθή ηδηφηεηα απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ζε Α.Δ.Η. θαη απνβάιιεηαη κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) θαλνληθνί θνηηεηέο, β) θνηηεηέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, γ) ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο, δ) θηινμελνχκελνη θνηηεηέο θαη ε) αθξναηέο Καλνληθνί θνηηεηέο είλαη φζνη εγγξάθνληαη κεηά απφ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη νη θνηηεηέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ εγγξάθνληαη κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, χζηεξα απφ απνδνρή αίηεζεο κεηεγγξαθήο ηνπο, κεηά απφ θαηάηαμε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ή κε θάπνηα άιιε απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σειεηφθνηηνη είλαη νη θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ 8 εμάκελα (ή 4 θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ πεξί θνηηεηψλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ) πξαγκαηηθήο θνίηεζεο απφ ηελ αξρηθή ηνπο εγγξαθή ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Μέρξη ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, νη ηειεηφθνηηνη παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη ζην 8ν εμάκελν θνίηεζεο Φηινμελνχκελνη θνηηεηέο είλαη νη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή άιινπ ειιεληθνχ ή μέλνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη εγγξάθνληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα εμάκελα κε ζθνπφ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην ή θάπνηα απφ ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, σο καζήκαηα εθηφο Σκήκαηνο (Μ.Δ.Σ.). Ζ εγγξαθή θηινμελνχκελνπ θνηηεηή ζην Σκήκα, γίλεηαη κε βάζε παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα ηνπ Σκήκαηνο αξρηθήο εγγξαθήο ηνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη ηα καζήκαηα ηα νπνία επέιεμε γηα λα παξαθνινπζήζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην Σκήκα ν θηινμελνχκελνο θνηηεηήο, έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαλνληθνχ θνηηεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ησλ 14

15 δηαλεκνκέλσλ ζπγγξακκάησλ, θσδίθσλ θαη ζεκεηψζεσλ. Ο θηινμελνχκελνο θνηηεηήο δελ δηθαηνχηαη λα επαλαιάβεη ζε άιιν αθαδεκατθφ έηνο καζήκαηα ζηα νπνία δελ πξνζήιζε ζε εμεηάζεηο ή ζηα νπνία εμεηάζηεθε αλεπηηπρψο Μπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην Σκήκα θαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ, σο αθξναηέο, άηνκα πνπ έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ ηδηφηεηα απηή, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, κε άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. ηνπο αθξναηέο κπνξεί λα ρνξεγεζεί βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο καζήκαηνο, εθφζνλ ην δεηήζνπλ, θαη εθφζνλ ε παξαθνινχζεζε πηζηνπνηείηαη απφ ηηο αλάινγεο παξνπζίεο ηνπ αθξναηή πνπ βεβαηψλνληαη κεηά απφ θάζε παξάδνζε, ελππφγξαθα, απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο. Οη αθξναηέο δελ εμεηάδνληαη θαη δελ βαζκνινγνχληαη. Σν πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο, δελ απνηειεί ηίηιν αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ νχηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. 3. Δγγξαθή ζην Παλεπηζηήκην 3.1. Ζ εγγξαθή ησλ πξσηνεηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ πνπ πέηπραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γίλεηαη ζην Σκήκα ζηελ αξρή ηνπ ΥΔ θαη ζε πξνζεζκίεο πνπ αλαθνηλψλεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα φια ηα Α.Δ.Η. απφ ηνλ εκεξήζην Σχπν. Σν Σκήκα αλαθνηλψλεη ηηο εκέξεο θαη ψξεο εγγξαθήο ησλ πξσηνεηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Ζ εγγξαθή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνπλ ν λφκνο θαη ην Σκήκα Οη εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ γίλνληαη κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 4. Τπνηξνθίεο Δπίδνζεο χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.2413/1996 «ηνπο πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ρνξεγνύληαη βξαβεία θαη ππνηξνθίεο 15

16 από ην Ι.Κ.Τ. από ην αθαδεκατθό έηνο ». Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπο νξίδνληαη θαη έηνο απφ ην Η.Κ.Τ. θαη αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 5. Φνηηεηηθή Μέξηκλα (ίηηζε, ηέγαζε, Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε) 5.1 ίηηζε Γσξεάλ ζίηηζε δηθαηνχληαη νη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο ή θεδεκφλεο δηακέλνπλ καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ νπνίσλ ην θαζαξφ, εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην φξην, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζ.8 ηνπ Π.Γ. 378/83. Σν ζπζζίηην παξέρεηαη ζην Δζηηαηφξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νδφο. Καξάγησξγα (Λαγνπκηηδή) 15-17, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επνκέλνπ, κε εμαίξεζε ηηο εκέξεο ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα. Γηθαηνινγεηηθά: 1. Γχν (2) θσηνγξαθίεο ηνπ θνηηεηή. 2. Τπεχζπλε δήισζε (λ. 1599/86) γηα ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ. 3. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο νηθείαο Δθνξίαο γηα ην εηήζην, θαζαξφ, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνλέσλ θαη γηα ην αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ θνηηεηή, εθφζνλ ππνβάιιεη ν ίδηνο θνξνινγηθή δήισζε. 5.2 ηέγαζε Σν πξφγξακκα ζηέγαζεο ησλ θνηηεηψλ αλαθνηλψλεηαη θαη έηνο απφ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαζνξίδνληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 5.3 Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 16

17 Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή) δηθαηνχληαη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, εκεδαπνί, νκνγελείο θαη αιινδαπνί, γηα δηάζηεκα ίζν πξνο ηελ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, πξνζαπμαλφκελν θαηά ην ήκηζπ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σκήκα, ρνξεγείηαη ζηνπο θνηηεηέο ην Φνηηεηηθφ Βηβιηάξην Πεξίζαιςεο, εθφζνλ θαηαζέζνπλ δήισζε φηη πξνηηκνχλ ην Παλεπηζηήκην σο θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Σν Φνηηεηηθφ Βηβιηάξην Πεξίζαιςεο πεξηέρεη ηνλ Καλνληζκφ Ννζειείαο θαη ηε ζέζε Ννζειείαο (Ββ). Σν Ηαηξείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βξίζθεηαη ζηνλ 1 ν φξνθνο ηνπ Νεφθηηζηνπ Κηηξίνπ (ηει ) θαη νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζ απηφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 6. Δπξσπατθό Πξόγξακκα Φνηηεηηθήο Γηαθίλεζεο (ERASMUS, TEMPUS, θ.ι.π.) ηνπο θνηηεηέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ χγθιεηνο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηήκηνπ ςήθηζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus, απνζπάζκαηα ηνπ νπνίνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζπλεξγάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Socrates κε ηα εμήο Παλεπηζηήκηα: ΟΛΛΑΝΓΗΑ (The Hague University of Professional Education) ΓΑΛΛΗΑ (Universite de Montpellier) ΠΟΛΩΝΗΑ (University of Lodz) - (Law and Administration Department) ΛΟΒΑΚΗΑ (Universita P.J. Safarika V. Kosiciach) ΗΣΑΛΗΑ (Universita degli Studi di Salerno) TOYΡΚΗΑ (Middle East Technical University, Yeditepe University, EGE University) 17

18 Αθαδεκατθή ζπληνλίζηξηα είλαη ε επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο θα. νθία Αδάκ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ηνπ Σκήκαηνο κε μέλα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα ιακβάλνπλ απφ ην Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο Erasmus Office, ηει , fax Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηφο καο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα Erasmus ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 7. Παλεπηζηεκηαθόο Αζιεηηζκόο ην Πάληεην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί Γπκλαζηήξην (Ηππψλαθηνο 36, Ν. Κφζκνο, ηει. : ). Τπεχζπλνο Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ν θ. Υξ. Ρνχζζνο. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο ησλ θνηηεηψλ ππάξρνπλ ζηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ. 8. Γξαθείν Γηαζύλδεζεο Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, κία λέα ππεξεζία ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ, δεκηνπξγήζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1993 ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο γηα ην πξφγξακκα "ΤΝΓΔΖ Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. - ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ" ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ είλαη ν Καζεγεηήο Θ. αθειαξφπνπινο. ήκεξα ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παληείνπ, είλαη ην πξψην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ Α.Δ.Η., ην νπνίν παξέρεη νινθιεξσκέλν πιέγκα ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη επαγγεικαηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε ελφο Κέληξνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ φισλ ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ Διιεληθψλ Α.Δ.Η. Πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απνηειεί ε θνηλή νξηδφληηα δξάζε φισλ ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ Διιεληθψλ Α.Δ.Η. ζην πιαίζην ηνπ 2νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Σν Πάληεην Παλεπηζηήκην είλαη ην Ίδξπκα πληνληζκνχ ηεο παξαπάλσ θνηλήο δξάζεο. 18

19 Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ιεηηνπξγεί ζε έλα λέν, εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, ζην ππφγεην ηεο Νέαο Πηέξπγαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. (Σει. : , , Telefax: ) 9. Βηβιηνζήθε Ζ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ ζηεγάδεηαη ζην Παιαηφ Κηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. θνπφο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. Ζ ζπιινγή ζήκεξα απνηειείηαη απφ πεξίπνπ ηφκνπο βηβιίσλ θαη 602 ηίηινπο πεξηνδηθψλ απφ ηνπο νπνίνπο νη 438 είλαη ηξέρνπζεο ζπλδξνκέο. Αλαιπηηθφηεξα ε ζπιινγή πεξηιακβάλεη: Βηβιία πνπ θαιχπηνπλ ζεκαηηθά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή, γαιιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα. Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, ράξηεο, νδεγνχο, βηβιηνγξαθίεο, θιπ.). Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο. Σελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Α θαη Β ηεχρνο) απφ ην 1924 κέρξη ζήκεξα. Δθδ. ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ηνπ ΔΚΚΔ, ΚΔΠΔ, ΗΟΒΔ θαη άιισλ νξγαληζκψλ. Λνγνηερληθή ζπιινγή απνηεινχκελε απφ 350 πεξίπνπ ηίηινπο ειιεληθήο θαη μέλεο πεδνγξαθίαο. Compact discs θιαζηθήο θαη ζχγρξνλεο κνπζηθήο. Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο γίλεηαη κε αγνξέο θαη δσξεέο. Κάζε ρξφλν εηζάγνληαη πεξίπνπ λένη ηφκνη βηβιίσλ. 19

20 Σν πιηθφ ηαμηλνκείηαη κε ην Γεθαδηθφ χζηεκα Σαμηλφκεζεο Dewey (DDC Dewey 20th ed.), θαηαινγνγξαθείηαη κε ηνπο Αγγιν-Ακεξηθάληθνπο θαλφλεο Καηαινγνγξάθεζεο (AACR2 rev.) θαη ε ζεκαηηθή επξεηεξίαζή ηνπ αθνινπζεί ηνλ θαηάινγν ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ. Ζ Βηβιηνζήθε είλαη δαλεηζηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο, ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π., ην ππφινηπν επηζηεκνληθφ, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο. ηε Βηβιηνζήθε γίλνληαη δεθηνί θαη εμσηεξηθνί ρξήζηεο, νη νπνίνη φκσο δελ έρνπλ δηθαίσκα δαλεηζκνχ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1993 έρεη εγθαηαζηαζεί αλεμάξηεην ζχζηεκα Ζ/Τ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο δηθηχσζεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ηηο αξρέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο Advance. Σν ζχζηεκα θαιχπηεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο βηβιηνζήθεο (παξαγγειίεο, θαηαινγνγξάθεζε, on-line θαηάινγνο, δαλεηζκφο θιπ.). ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο βξίζθεηαη αθφκε εγθαηεζηεκέλν δίθηπν CD-ROM, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο θαη κεηαθνξά έηνηκσλ βηβιηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ. Απφ ηελ Άλνημε ηνπ 1994 ε βηβιηνζήθε έρεη ζπλδεζεί κε ην δηεζλέο δίθηπν INTERNET κέζσ ηνπ νπνίνπ έρεη πξφζβαζε ζε πνιιέο βάζεηο πιεξνθνξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1995 ζπκκεηέρεη ζην ειιεληθφ δίθηπν ζπλεξγαζίαο επηζηεκνληθψλ βηβιηνζεθψλ θαη κέζσ ηνπ δηαζέηε ΔΡΜΖ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο έρεη δπλαηφηεηα γηα παξαγγειία θσηναληηγξάθσλ άξζξσλ πεξηνδηθψλ. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο θσηναληηγξάθσλ άξζξσλ πεξηνδηθψλ γηα ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο British Library. 20

21 Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ ηεο. Οη ρξήζηεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θσηνηππηθφ κεράλεκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε καγλεηηθέο θάξηεο. Κάζε ρξφλν ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ε βηβιηνζήθε νξγαλψλεη γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη γηα θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν, δίσξα ζεκηλάξηα ρξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο. (Ώρες ιεηηοσργίας: , θαζεκερηλά εθηός αββάηοσ & Κσρηαθής Σειέθωλο: ) 10. Παληεηαθά Νέα Σα Παληεηαθά Νέα είλαη έλα απφ καθξνβηφηεξα έληππα πνπ θπθινθνξνχλ ζην Πάληεην. Δθδίδεηαη απφ κία νκάδα θνηηεηψλ, ε νπνία ζπλερψο αλαλεψλεηαη, ζε κελαία πεξίπνπ βάζε. Ζ ζεκαηνινγία ηεο εθεκεξίδαο πεξηιακβάλεη εηδήζεηο απφ ην Πάληεην, άξζξα γλψκεο, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά ζέκαηα θαη ζπλεληεχμεηο. 21

22 Μ Δ Ρ Ο Β ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 22

23 Ι. ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 1. Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο Οη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη επηζηεκνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Σνκέσλ ηνπ, φπσο απηά αλαιχνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα εθηείλεηαη ζηε ζπνπδή θαη αλάιπζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή πξνο ηνπο θνηηεηέο κηαο νινθιεξσκέλεο εκπέδσζεο φισλ ησλ βαζηθψλ πεδίσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαη ζηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο αλαδείμνπλ ζε ηθαλά ζηειέρε ηνπ ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Σελ νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ θαη κεζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πξνζθέξεη αθφκε έλαο ζηφρνο ηνπ Σκήκαηνο, ε πξνψζεζε ησλ επηζηεκψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηείαο. χκθσλα κε ην Π.Γ. 169/97 (ΦΔΚ 145/ /η.Α ) ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ρνξεγεί εληαίν πηπρίν δχν θαηεπζχλζεσλ: α) ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο θαη β) ησλ Γεκνζίσλ Θεζκψλ. Έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ηέζζεξηο ηνκείο: Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Οηθνλνκίαο, Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Φνξνινγίαο θαη Διεγθηηθήο. Απφ ηνπο Σνκείο απηνχο απηνδχλακα ιεηηνπξγνχλ νη δχν πξψηνη. Γπλάκεη ηνπ Ν.2515/97 (ΦΔΚ 154/ /η.Α ) φινη νη πηπρηνχρνη ησλ ειιεληθψλ αλσηάησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ, δειαδή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο (πξψελ Α..Ο.Δ.Δ.).ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. εγγξάθνληαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. Σέινο, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ιεηηνπξγεί Π.Μ.. ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε έμη θαηεπζχλζεηο (Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Γηνίθεζεο, Ννκηθνχ Πνιηηηζκνχ, Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, Φνξνινγίαο θαη Διεγθηηθήο, Παξαγσγήο θαη Γηαρείξηζεο ηαηηζηηθήο Πιεξνθνξίαο, χγρξνλσλ Μεζφδσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο - Γεκφζην Management ΦΔΚ 324/ /η.Β ) -, απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ήδε νη ηέζζεξηο πξψηεο θαζψο θαη Π.Μ.. «Οηθνλνκηθά ηεο Παξαγσγήο θαη ησλ Γηαθιαδηθψλ ρέζεσλ» (ΦΔΚ 1132/ η.Β ). Σέινο, απφ ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζχκπξαμε κε ην Σ.Δ.Η. Αζελψλ (Σκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο) Π.Μ.. κε ηίηιν: «Γηνίθεζε- Γηαρείξηζε Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο». 23

24 2. Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξόεδξνο: Καζεγεηήο Η. Βαβνχξαο Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ: Καζεγεηήο η. Πεξεληίδεο Γξακκαηέαο Σκήκαηνο: Έθε Μπισλή 3. Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο Σν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) Σνκείο ζπλαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: Σνκέαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Σνκέαο Οηθνλνκίαο Σνκέαο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο (δελ ιεηηοσργεί ασηοδύλακα) Σνκέαο Φνξνινγίαο θαη Διεγθηηθήο (δελ ιεηηοσργεί ασηοδύλακα) ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (Γηεπζπληήο: Αλαπι. Καζεγεηήο Αι. Υνύγηαο-Παιαηνιόγνο) Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα : Γεληθή Πνιηηεηνινγία, πληαγκαηηθφ Γίθαην, Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην, Γίθαην Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Γίθαην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Γίθαην, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ, Ηζηνξία ηνπ Γηθαίνπ, Δξγαηηθφ Γίθαην, Γεληθφ Μέξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Γίθαην ησλ Δηαηξεηψλ, Σξαπεδηθφ Γίθαην θαη Γίθαην Αμηνγξάθσλ. 24

25 ΣΟΜΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Γηεπζύληξηα: Καζεγήηξηα Β. Οηθνλνκάθε-Μαιηλδξέηνπ) Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα : Οηθνλνκηθή Θεσξία, Θεσξία Δηζνδεκαηηθνχ Κπθιψκαηνο θαη Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ, Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Κιαζηθή Θεσξία, Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Θεσξία Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, Θεσξία Υξήκαηνο, Θεσξία Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο θαη Αλάπηπμεο, Θεσξία Γξακκηθψλ πζηεκάησλ Παξαγσγήο θαη Δηζξνψλ-Δθξνψλ, Θεσξία Οηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ θαη Θεσξία Οηθνλνκηθήο Οινθιήξσζεο, Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή, Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Πξαθηηθή ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Θεσξία θαη Μέζνδνη Πξνγξακκαηηζκνχ, Αγξνηηθή θαη πλεηαηξηζηηθή Πνιηηηθή, Πνιηηηθή Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο θαη Αλάπηπμεο, Αλάιπζε Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθά ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Γεκνζηνλνκηθφ Θεζκηθφ Πιαίζην, Οηθνλνκηθή ησλ ΓΔΚΟ, Θεσξία πεξί Κξάηνπο θαη Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή, Πνζνηηθέο Μέζνδνη, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, ηαηηζηηθή, Οηθνλνκεηξία, Αξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθή Δκπνξηθψλ Δηαηξεηψλ, Καηάξηηζε θαη Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Διεγθηηθή, Κνζηνιφγεζε, Λνγηζηηθά ρέδηα (Γεληθά, Δηδηθά, θιπ.) θαη Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή. 25

26 ΣΟΜΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (Γελ ιεηηοσργεί ασηοδύλακα) Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα : Γηνηθεηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο - Δηζαγσγή ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε (Αξρέο Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο), Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ, Γηνηθεηηθή Ζγεζία, Μνξθέο Διέγρνπ ηεο Γηνίθεζεο, πληνληζηηθή Λεηηνπξγία, πγθξηηηθή Αλάιπζε Γηνηθεηηθψλ πζηεκάησλ, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Κνηλσληθή Γηνίθεζε, Πνιηηηζηηθή Γηνίθεζε, Καηάξηηζε Πξνυπνινγηζκψλ, Δπηθνηλσληαθέο ρέζεηο ζηε Γηνίθεζε, Γηνίθεζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Πιεξνθνξηθή ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, Ηζηνξία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ. ΣΟΜΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ (Γελ ιεηηοσργεί ασηοδύλακα) Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα : α) Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηδίσο δε: Αζηηθνχ Γηθαίνπ (γεληθέο αξρέο, ελνρηθφ, εκπξάγκαην), Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ (γεληθέο αξρέο, δίθαην εηαηξεηψλ, δίθαην βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, δίθαην αμηφγξαθσλ, πησρεπηηθφ δίθαην), Δξγαηηθνχ θαη Αζθαιηζηηθνχ Γηθαίνπ, Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ. β) Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ ηδίσο δε: Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δηαηξεηψλ (αλσλχκσλ, νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ, ζπλεηαηξηζκψλ), Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Σξαπεδψλ, Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), Φφξνπ Μεηαβηβάζεσο Αθηλήησλ θαη Λνηπψλ Άκεζσλ θαη Έκκεζσλ Φφξσλ (Υαξηφζεκν θηι.), Γηεζλνχο Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ, Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ, Λνγηζηηθνχ Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ. 26

27 γ) Λνγηζηηθήο θαη Ηδησηηθήο Οηθνλνκηθήο ηδίσο δε: Αξρψλ Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα (Σξαπεδηθφ, Αζθαιηζηηθφ, Ν.Π.Γ.Γ.), Γηεζλή Λνγηζηηθά, Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθή ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ. δ) Διεγθηηθήο ηδίσο δε: Γεληθψλ Αξρψλ ηεο Διεγθηηθήο, πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Διεγθηηθήο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Γηαρεηξηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, Διεγθηηθά Πξφηππα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, Φνξνινγηθήο Διεγθηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ. 4. Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο Σα Γηνηθεηηθά ξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ν Πξόεδξνο. 4.1 Γεληθή σλέιεσζε ηοσ Σκήκαηος Ζ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ην Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο, εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ίζνπο κε ην 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π., εθπξνζψπνπο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ίζνπο πξνο ην 15% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. θαη εθπξνζψπνπο Δ.Δ.Γ.Η.Π. ίζνπο πξνο ην 5% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη σο αξκνδηφηεηα ηε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ Νφκσλ. 4.2 Γεληθή σλέιεσζε Δηδηθής ύλζεζες ηοσ Σκήκαηος Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ, ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. 27

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο. Οδεγόο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο. Οδεγόο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο Οδεγόο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Αζήλα 2013 Πεξηερόκελα 1. Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ... 3 2. Η ρνιή Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο & πξαθηηθή άζθεζε

Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο & πξαθηηθή άζθεζε Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο & πξαθηηθή άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο εθαξκφδεη ην πξφγξακκα ERASMUS απφ ηελ αξρή ηνπ, ην 1987. Πεξηερφκελε εκεξηλήο Οκηιίαο Ση

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 2011-2012

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 2011-2012 Οη Πξνπηπρηαθέο θαη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ΡΟΓΟ, Φζηλφπσξν

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα