ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ"

Transcript

1 ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο

2 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πρόιογος ΜΔΡΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ι. Ίδρσζε θαη Γηοίθεζε ηοσ Παληείοσ Παλεπηζηεκίοσ 1. Ίδξπζε 2. Γηνίθεζε ΙΙ. Η θοίηεζε ζηο Παλεπηζηήκηο 1. Γηάξθεηα θαη Οξγάλσζε πνπδψλ 2. Φνηηεηηθή Ηδηφηεηα θαη Καηεγνξίεο Φνηηεηψλ 3. Δγγξαθή ζην Παλεπηζηήκην 4. Τπνηξνθίεο Δπίδνζεο 5. Φνηηεηηθή Μέξηκλα 5.1 ίηηζε 5.2 ηέγαζε 5.3 Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 6. Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (Erasmus, Tempus, θιπ) 7. Παλεπηζηεκηαθφο Αζιεηηζκφο 8. Γξαθείν Γηαζχλδεζεο 9. Βηβιηνζήθε 10. Παληεηαθά Νέα 3

4 ΜΔΡΟ Β ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ι. Αποζηοιή θαη Γηοίθεζε ηοσ Σκήκαηος 1. Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο 2. Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο 3. Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο 4. Γηνηθεηηθά ξγαλα ηνπ Σκήκαηνο 4.1 Γεληθή πλέιεπζε Σκήκαηνο 4.2 Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο Σκήκαηνο 4.3 Πξφεδξνο 5. Γηνηθεηηθά ξγαλα ηνπ Σνκέα 5.1 Γεληθή πλέιεπζε Σνκέα 5.2 Γηεπζπληήο 6. Σν Γηδαθηηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 6.1 Σν Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Μέιε ΓΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο 6.2 Σν Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο - Γξακκαηεία ΙΙ. Προπηστηαθές ποσδές 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 2. Γήισζε Δπηινγήο Μαζεκάησλ Δμεηάζεηο 3. Ξέλεο Γιψζζεο 4. Λήςε Πηπρίνπ 5. Μεραλνξγάλσζε 6. Πξφγξακκα πνπδψλ αθαδεκατθνχ έηνπο Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ 8. Πξαθηηθή Άζθεζε 4

5 ΙΙΙ. Μεηαπηστηαθές ποσδές θαη Δρεσλεηηθές Γραζηερηόηεηες ηοσ Σκήκαηος 1. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 1.1. Πεξηγξαθή ηνπ Π.Μ Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. 2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε «Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο» 3. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οηθνλνκηθά ηεο Παξαγσγήο θαη ησλ Γηαθιαδηθψλ ρέζεσλ» 4. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 4.1 Πξφγξακκα TEMPUS (IB_JEP ) κε ηίηιν «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε ζηε θφδξα Αιβαλίαο» 4.2 Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ κε ηίηιν «Δλζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεκάησλ επηινγήο θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην» 5. Δξεπλεηηθά Κέληξα 5.1 Κέληξν Ννκηθνχ Πνιηηηζκνχ 5.2 Κέληξν Μειέηεο Αξραίνπ Διιεληθνχ θαη Διιεληζηηθνχ Γηθαίνπ 5.3 Κέληξν Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Κ.Δ.ΓΗ.Σ.Α.Α.) 5.4 Κέληξν Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΔ.ΚΤ.Π.) 5.5 Κέληξν Γηαθπβέξλεζεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΚΔ.ΓΗ.Β.Α.) 5

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ιεηηνπξγεί απφ ην έηνο Απφ ηφηε πξνζθέξεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αλακθηζβήηεηα, ην Σκήκα έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο καο θαη ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο πέληε δεθαεηίεο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν αθαδεκατθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ θαη ρνξεγεί πηπρίν κε δχν θαηεπζχλζεηο, ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο θαη ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ, νη απφθνηηνη ησλ νπνίσλ εγγξάθνληαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην. Παξάιιεια, έρεη δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα βαζηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Σκήκαηνο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη επηζηεκνληθφο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ ηεζζάξσλ ηνκέσλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο, ηνπ Σνκέα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηνπ Σνκέα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη ηνπ Σνκέα Φνξνινγίαο θαη Διεγθηηθήο. Ζ βαζηθή ηνπ πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηέο ηνπ κηαο νινθιεξσκέλεο εκπέδσζεο φισλ ησλ βαζηθψλ πεδίσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πνπ ζα ηνπο αλαδείμνπλ ζε ηθαλά ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. 6

7 Ο Οδεγφο πνπδψλ παξέρεη θαη αξρήλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ηε θνίηεζε ζε απηφ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αξρηθά γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο απνζηνιήο θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη ηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ελψ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ ηξέρνληνο πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο χληαμεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζπλαδέιθνπο Μειέηε Μνπζηάθα, Βαζίιε Κέθε, Ησάλλε Φίιν θαη Αηκηιία Παπάδνγινπ γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ έθδνζε ηνπ νδεγνχ. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη επίζεο ζηνλ Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο πχξν Πνιπκέξε γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. Δίλαη βέβαην φηη ν παξψλ Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κπνξεί λα βειηησζεί. Γηα ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ζαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξείηε λ απεπζχλεζηε ζηνλ ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πχξν Πνιπκέξε ( ή ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνs Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Καζεγεηής Ιωάλλες Βαβούρας 7

8 Μ Δ Ρ Ο Α ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 8

9 9

10 Ι. ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 1. Ζ ίδξπζε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Ζ ίδξπζε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Αζήλαο ηνπνζεηείηαη ζην πξψην ηέηαξην ηνπ αηψλα καο. Σν 1922 ν Γεψξγηνο. Φξαγθνχδεο πξσηνζηάηεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο «Δθπαηδεπηηθή Αλαγέλλεζε», ε νπνία θαη ίδξπζε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ θηινδφμεζε λα είλαη γηα ηελ Διιάδα φ,ηη ήηαλ ε ηφηε Διεπζέξα ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηε Γαιιία, δειαδή «εζηία αλαπιάζεσο ηεο Γαιιηθήο Γηνηθήζεσο θαη παγθφζκηαο ζεκαζίαο Ίδξπκα». πσο έγξαθε αξγφηεξα ν Γ. Φξαγθνχδεο, «κε ηνηαύηαο ζθέςεηο ηδξύζε ε ρνιή ησλ Πνιηηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, εηο ηελ νπνίαλ ζα εδίδαζθνλ άλδξεο κεηαμύ ησλ αξίζησλ Διιήλσλ θαη ε νπνία ζα απνβεί αλσηέξα Αθαδεκία εζηθήο κνξθώζεσο θαη αλαδεκηνπξγίαο». Σν θηίξην ηεο ρνιήο ζεκειηψζεθε ην 1927 απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, Ναχαξρν Π. Κνπληνπξηψηε. Ζ επίζεκε έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηεο έγηλε ην 1930 απφ ηνλ ηφηε Πξσζππνπξγφ, Διεπζέξην Βεληδέιν. Σν 1930 δεκνζηεχεηαη θαη ε δηαζήθε ηνπ Αιεμάλδξνπ Πάληνπ, θαη ν Γεψξγηνο Φξαγθνχδεο, εθ κέξνπο ηεο «Δθπαηδεπηηθήο Αλαγέλλεζεο», ππνγξάθεη ζπκβφιαην κε ην νπνίν ην θιεξνδφηεκα Πάληνπ πξνζθέξεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη ε ρνιή κεηνλνκάδεηαη Πάληεηνο ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ ρνιή ιεηηνπξγεί σο Ν.Π.Η.Γ. Γηνηθείηαη απφ εμακειέο Γ.., Πξφεδξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν εθάζηνηε Τπνπξγφο Παηδείαο. Ο πξψηνο θαλνληζκφο ηεο ςεθίδεηαη ην Με απηφλ δεκηνπξγνχληαη δχν Σκήκαηα: Σν Πνιηηηθφ-Ηζηνξηθφ θαη ην Κνηλσληθν-Οηθνλνκηθφ. Ζ θνίηεζε πξνβιέπεηαη ηξηεηήο. Ζ ρνιή απνλέκεη πηπρίν. Πξνβιέπεηαη επίζεο θαη ε απνλνκή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Σν 1936, κε ηνλ Α.Ν. 205, ε ρνιή αλαγλσξίδεηαη σο «απηνηειέο ίδξπκα αλσηάηεο εθπαηδεχζεσο» θαη ην πηπρίν ηεο αλαγλσξίδεηαη, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνηίκεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηεο ζηνπο δηνξηζκνχο θαη ηηο πξναγσγέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Με ηνλ Α.Ν. 886 ηνπ 1937 ε ρνιή κεηνλνκάδεηαη ζε Πάληεηνο Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 10

11 ιεηηνπξγεί σο Ν.Π.Γ.Γ. Σν 1939, κε ηνλ Α.Ν. 2026, ε ρνιή κεηνλνκάδεηαη θαη πάιη ζε Πάληεηνο Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. Με ην Ν.Γ. 696/41 θαη ην Ν. 540/43 ζθνπφο ηεο ρνιήο νξίδεηαη «ε παξνρή γεληθσηέξαο πνιηηηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαζόινπ κνξθώζεσο, εηο όζνλ ην δπλαηόλ επξύηεξα ζηξώκαηα ηνπ Διιεληθνύ Λανύ, ηδία δε εηο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ε παξαζθεπή ζηειερώλ δηα ηαο δεκνζίαο ππεξεζίαο θαη ε ζπκπιήξσζηο ηεο κνξθώζεσο ησλ ήδε ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ, θαη ε δηά ησλ κέζσλ ηνύησλ εμύςσζηο ηνπ πνιηηηζηηθνύ θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ Λανύ». ηε ρνιή πξνζαξηήζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ην 1943 ην ρνιείν Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη ην Αλψηεξν ρνιείν Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ, πνπ είραλ ζπζηαζεί ην 1938 ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ θαηψηεξσλ θαη αλψηεξσλ ππαιιήισλ ηνπ. Με ην Ν.540/43 ε ρνιή αλαθηά ην παιηφ ηεο φλνκα Πάληεηνο Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε ην νπνίν ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1989, θαη απνθηά ην δηθαίσκα λα απνλέκεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Με ηνλ ίδην λφκν ζηε ρνιή ηδξχεηαη «Σκήκα κνξθώζεσο δεκνζηνγξάθσλ, ζθνπόλ έρνλ ηελ πξνπαξαζθεπήλ δηα ην δεκνζηνγξαθηθόλ επάγγεικα θαη ηελ κεηεθπαίδεπζηλ ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ». Σα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο ζα ξπζκίδνληαλ κε εηδηθφ Γηάηαγκα, ην νπνίν φκσο δελ εθδφζεθε. Απφ ην 1951 εηζάγεηαη ε παξαδνζηαθή Παλεπηζηεκηαθή νξγάλσζε ζηε ρνιή. Σν Γ.. αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηε χγθιεην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Καζεγεηψλ ηεο ρνιήο. Σν 1963 ε θνίηεζε νξίδεηαη ηεηξαεηήο θαη ηα Σκήκαηα ηεο ρνιήο νλνκάδνληαη : Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Μεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 1268/82 ε ρνιή θαηαηέκλεηαη, ην 1983, ζε ηξία Σκήκαηα (ΠΓ 462/83). Σα ηξία Σκήκαηα είλαη: (α) ην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ πνπδψλ, (β) ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη (γ) ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο. 11

12 Απφ ην 1989, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 377/89, ε ρνιή κεηνλνκάζηεθε ζε Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Σκήκαηα: 1. Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 2. Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο. 3. Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ. 4. Σκήκα Κνηλσληνινγίαο. 5. Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 6. Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 7. Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο. 8. Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ. 9. Σκήκα Φπρνινγίαο. 10. Γεληθφ Σκήκα Γηθαίνπ. 12

13 2. Ζ δηνίθεζε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Πξύηαλεο: Καζεγεηήο Π.Σζίξεο (Ηδηαίηεξν γξαθείν Πξπηαλείαο: I.Tξίθα - Σει.: , 1014) Αληηπξύηαλεο Αθαδεκατθώλ Τπνζέζεσλ & Πξνζσπηθνύ: Αλαπι.Καζεγεηήο Α.Λχηξαο (Ηδηαίηεξν γξαθείν Αληηπξπηαλείαο: Μ.Γθφθα - Σει.: ) Αληηπξύηαλεο Οηθνλνκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ & Αλάπηπμεο Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο Κ. Κφξδαο ΙΙ. Η ΦΟΙΣΗΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 1. Γηάξθεηα θαη Οξγάλσζε πνπδώλ 1.1. Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ζπληειείηαη ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν δηδαθηηθά εμάκελα: ην ρεηκεξηλφ εμάκελν (ΥΔ) θαη ην εαξηλφ εμάκελν (ΔΔ) Κάζε δηδαθηηθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη 13 ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο θαη 2 εβδνκάδεο γηα εμεηάζεηο. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν (ΥΔ) αξρίδεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Σν εαξηλφ εμάκελν (ΔΔ) ιήγεη ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εμακήλσλ θαζνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σν εμάκελν απνηειεί βαζηθή ρξνληθή κνλάδα νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δηδηθφηεξα, απνηειεί (α) ρξνληθή πεξίνδν νινθιήξσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ελφο καζήκαηνο θαη (β) ρξνληθή πεξίνδν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ Ο ειάρηζηνο ρξφλνο θνίηεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν ζε νθηψ εμάκελα πξαγκαηηθήο θνίηεζεο απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ θνηηεηή. Φνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην λφκν ή κε απφθαζε ηνπ ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ 13

14 ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ζε άιιν απφ ην 1ν εμάκελν θνίηεζεο, κπνξνχλ λα απνθνηηήζνπλ ζε ιηγφηεξα εμάκελα. ε θακηά φκσο πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε ιήςε πηπρίνπ κε πξαγκαηηθή θνίηεζε γηα πεξίνδν κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα εμάκελα. 2. Φνηηεηηθή Ηδηόηεηα θαη Καηεγνξίεο Φνηηεηώλ 2.1. Ζ θνηηεηηθή ηδηφηεηα απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ζε Α.Δ.Η. θαη απνβάιιεηαη κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) θαλνληθνί θνηηεηέο, β) θνηηεηέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, γ) ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο, δ) θηινμελνχκελνη θνηηεηέο θαη ε) αθξναηέο Καλνληθνί θνηηεηέο είλαη φζνη εγγξάθνληαη κεηά απφ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη νη θνηηεηέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ εγγξάθνληαη κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, χζηεξα απφ απνδνρή αίηεζεο κεηεγγξαθήο ηνπο, κεηά απφ θαηάηαμε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ή κε θάπνηα άιιε απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σειεηφθνηηνη είλαη νη θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ 8 εμάκελα (ή 4 θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ πεξί θνηηεηψλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ) πξαγκαηηθήο θνίηεζεο απφ ηελ αξρηθή ηνπο εγγξαθή ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Μέρξη ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, νη ηειεηφθνηηνη παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη ζην 8ν εμάκελν θνίηεζεο Φηινμελνχκελνη θνηηεηέο είλαη νη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή άιινπ ειιεληθνχ ή μέλνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη εγγξάθνληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα εμάκελα κε ζθνπφ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην ή θάπνηα απφ ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, σο καζήκαηα εθηφο Σκήκαηνο (Μ.Δ.Σ.). Ζ εγγξαθή θηινμελνχκελνπ θνηηεηή ζην Σκήκα, γίλεηαη κε βάζε παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα ηνπ Σκήκαηνο αξρηθήο εγγξαθήο ηνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη ηα καζήκαηα ηα νπνία επέιεμε γηα λα παξαθνινπζήζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην Σκήκα ν θηινμελνχκελνο θνηηεηήο, έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαλνληθνχ θνηηεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ησλ 14

15 δηαλεκνκέλσλ ζπγγξακκάησλ, θσδίθσλ θαη ζεκεηψζεσλ. Ο θηινμελνχκελνο θνηηεηήο δελ δηθαηνχηαη λα επαλαιάβεη ζε άιιν αθαδεκατθφ έηνο καζήκαηα ζηα νπνία δελ πξνζήιζε ζε εμεηάζεηο ή ζηα νπνία εμεηάζηεθε αλεπηηπρψο Μπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην Σκήκα θαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ, σο αθξναηέο, άηνκα πνπ έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ ηδηφηεηα απηή, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, κε άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. ηνπο αθξναηέο κπνξεί λα ρνξεγεζεί βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο καζήκαηνο, εθφζνλ ην δεηήζνπλ, θαη εθφζνλ ε παξαθνινχζεζε πηζηνπνηείηαη απφ ηηο αλάινγεο παξνπζίεο ηνπ αθξναηή πνπ βεβαηψλνληαη κεηά απφ θάζε παξάδνζε, ελππφγξαθα, απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο. Οη αθξναηέο δελ εμεηάδνληαη θαη δελ βαζκνινγνχληαη. Σν πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο, δελ απνηειεί ηίηιν αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ νχηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. 3. Δγγξαθή ζην Παλεπηζηήκην 3.1. Ζ εγγξαθή ησλ πξσηνεηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ πνπ πέηπραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γίλεηαη ζην Σκήκα ζηελ αξρή ηνπ ΥΔ θαη ζε πξνζεζκίεο πνπ αλαθνηλψλεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα φια ηα Α.Δ.Η. απφ ηνλ εκεξήζην Σχπν. Σν Σκήκα αλαθνηλψλεη ηηο εκέξεο θαη ψξεο εγγξαθήο ησλ πξσηνεηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Ζ εγγξαθή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνπλ ν λφκνο θαη ην Σκήκα Οη εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ γίλνληαη κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 4. Τπνηξνθίεο Δπίδνζεο χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.2413/1996 «ηνπο πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ρνξεγνύληαη βξαβεία θαη ππνηξνθίεο 15

16 από ην Ι.Κ.Τ. από ην αθαδεκατθό έηνο ». Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπο νξίδνληαη θαη έηνο απφ ην Η.Κ.Τ. θαη αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 5. Φνηηεηηθή Μέξηκλα (ίηηζε, ηέγαζε, Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε) 5.1 ίηηζε Γσξεάλ ζίηηζε δηθαηνχληαη νη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο ή θεδεκφλεο δηακέλνπλ καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ νπνίσλ ην θαζαξφ, εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην φξην, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζ.8 ηνπ Π.Γ. 378/83. Σν ζπζζίηην παξέρεηαη ζην Δζηηαηφξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νδφο. Καξάγησξγα (Λαγνπκηηδή) 15-17, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επνκέλνπ, κε εμαίξεζε ηηο εκέξεο ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα. Γηθαηνινγεηηθά: 1. Γχν (2) θσηνγξαθίεο ηνπ θνηηεηή. 2. Τπεχζπλε δήισζε (λ. 1599/86) γηα ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ. 3. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο νηθείαο Δθνξίαο γηα ην εηήζην, θαζαξφ, νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνλέσλ θαη γηα ην αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ θνηηεηή, εθφζνλ ππνβάιιεη ν ίδηνο θνξνινγηθή δήισζε. 5.2 ηέγαζε Σν πξφγξακκα ζηέγαζεο ησλ θνηηεηψλ αλαθνηλψλεηαη θαη έηνο απφ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαζνξίδνληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 5.3 Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 16

17 Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή) δηθαηνχληαη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, εκεδαπνί, νκνγελείο θαη αιινδαπνί, γηα δηάζηεκα ίζν πξνο ηελ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, πξνζαπμαλφκελν θαηά ην ήκηζπ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σκήκα, ρνξεγείηαη ζηνπο θνηηεηέο ην Φνηηεηηθφ Βηβιηάξην Πεξίζαιςεο, εθφζνλ θαηαζέζνπλ δήισζε φηη πξνηηκνχλ ην Παλεπηζηήκην σο θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Σν Φνηηεηηθφ Βηβιηάξην Πεξίζαιςεο πεξηέρεη ηνλ Καλνληζκφ Ννζειείαο θαη ηε ζέζε Ννζειείαο (Ββ). Σν Ηαηξείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βξίζθεηαη ζηνλ 1 ν φξνθνο ηνπ Νεφθηηζηνπ Κηηξίνπ (ηει ) θαη νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζ απηφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 6. Δπξσπατθό Πξόγξακκα Φνηηεηηθήο Γηαθίλεζεο (ERASMUS, TEMPUS, θ.ι.π.) ηνπο θνηηεηέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ χγθιεηνο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηήκηνπ ςήθηζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus, απνζπάζκαηα ηνπ νπνίνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζπλεξγάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Socrates κε ηα εμήο Παλεπηζηήκηα: ΟΛΛΑΝΓΗΑ (The Hague University of Professional Education) ΓΑΛΛΗΑ (Universite de Montpellier) ΠΟΛΩΝΗΑ (University of Lodz) - (Law and Administration Department) ΛΟΒΑΚΗΑ (Universita P.J. Safarika V. Kosiciach) ΗΣΑΛΗΑ (Universita degli Studi di Salerno) TOYΡΚΗΑ (Middle East Technical University, Yeditepe University, EGE University) 17

18 Αθαδεκατθή ζπληνλίζηξηα είλαη ε επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο θα. νθία Αδάκ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ηνπ Σκήκαηνο κε μέλα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα ιακβάλνπλ απφ ην Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο Erasmus Office, ηει , fax Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηφο καο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα Erasmus ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 7. Παλεπηζηεκηαθόο Αζιεηηζκόο ην Πάληεην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί Γπκλαζηήξην (Ηππψλαθηνο 36, Ν. Κφζκνο, ηει. : ). Τπεχζπλνο Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ν θ. Υξ. Ρνχζζνο. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο ησλ θνηηεηψλ ππάξρνπλ ζηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ. 8. Γξαθείν Γηαζύλδεζεο Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, κία λέα ππεξεζία ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ, δεκηνπξγήζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1993 ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο γηα ην πξφγξακκα "ΤΝΓΔΖ Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. - ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ" ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ είλαη ν Καζεγεηήο Θ. αθειαξφπνπινο. ήκεξα ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παληείνπ, είλαη ην πξψην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ Α.Δ.Η., ην νπνίν παξέρεη νινθιεξσκέλν πιέγκα ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη επαγγεικαηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε ελφο Κέληξνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ φισλ ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ Διιεληθψλ Α.Δ.Η. Πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απνηειεί ε θνηλή νξηδφληηα δξάζε φισλ ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ Διιεληθψλ Α.Δ.Η. ζην πιαίζην ηνπ 2νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Σν Πάληεην Παλεπηζηήκην είλαη ην Ίδξπκα πληνληζκνχ ηεο παξαπάλσ θνηλήο δξάζεο. 18

19 Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ιεηηνπξγεί ζε έλα λέν, εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, ζην ππφγεην ηεο Νέαο Πηέξπγαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. (Σει. : , , Telefax: ) 9. Βηβιηνζήθε Ζ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ ζηεγάδεηαη ζην Παιαηφ Κηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. θνπφο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. Ζ ζπιινγή ζήκεξα απνηειείηαη απφ πεξίπνπ ηφκνπο βηβιίσλ θαη 602 ηίηινπο πεξηνδηθψλ απφ ηνπο νπνίνπο νη 438 είλαη ηξέρνπζεο ζπλδξνκέο. Αλαιπηηθφηεξα ε ζπιινγή πεξηιακβάλεη: Βηβιία πνπ θαιχπηνπλ ζεκαηηθά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή, γαιιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα. Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, ράξηεο, νδεγνχο, βηβιηνγξαθίεο, θιπ.). Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο. Σελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Α θαη Β ηεχρνο) απφ ην 1924 κέρξη ζήκεξα. Δθδ. ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ηνπ ΔΚΚΔ, ΚΔΠΔ, ΗΟΒΔ θαη άιισλ νξγαληζκψλ. Λνγνηερληθή ζπιινγή απνηεινχκελε απφ 350 πεξίπνπ ηίηινπο ειιεληθήο θαη μέλεο πεδνγξαθίαο. Compact discs θιαζηθήο θαη ζχγρξνλεο κνπζηθήο. Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο γίλεηαη κε αγνξέο θαη δσξεέο. Κάζε ρξφλν εηζάγνληαη πεξίπνπ λένη ηφκνη βηβιίσλ. 19

20 Σν πιηθφ ηαμηλνκείηαη κε ην Γεθαδηθφ χζηεκα Σαμηλφκεζεο Dewey (DDC Dewey 20th ed.), θαηαινγνγξαθείηαη κε ηνπο Αγγιν-Ακεξηθάληθνπο θαλφλεο Καηαινγνγξάθεζεο (AACR2 rev.) θαη ε ζεκαηηθή επξεηεξίαζή ηνπ αθνινπζεί ηνλ θαηάινγν ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ. Ζ Βηβιηνζήθε είλαη δαλεηζηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο, ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π., ην ππφινηπν επηζηεκνληθφ, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο. ηε Βηβιηνζήθε γίλνληαη δεθηνί θαη εμσηεξηθνί ρξήζηεο, νη νπνίνη φκσο δελ έρνπλ δηθαίσκα δαλεηζκνχ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1993 έρεη εγθαηαζηαζεί αλεμάξηεην ζχζηεκα Ζ/Τ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο δηθηχσζεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ηηο αξρέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο Advance. Σν ζχζηεκα θαιχπηεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο βηβιηνζήθεο (παξαγγειίεο, θαηαινγνγξάθεζε, on-line θαηάινγνο, δαλεηζκφο θιπ.). ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο βξίζθεηαη αθφκε εγθαηεζηεκέλν δίθηπν CD-ROM, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο θαη κεηαθνξά έηνηκσλ βηβιηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ. Απφ ηελ Άλνημε ηνπ 1994 ε βηβιηνζήθε έρεη ζπλδεζεί κε ην δηεζλέο δίθηπν INTERNET κέζσ ηνπ νπνίνπ έρεη πξφζβαζε ζε πνιιέο βάζεηο πιεξνθνξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1995 ζπκκεηέρεη ζην ειιεληθφ δίθηπν ζπλεξγαζίαο επηζηεκνληθψλ βηβιηνζεθψλ θαη κέζσ ηνπ δηαζέηε ΔΡΜΖ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο έρεη δπλαηφηεηα γηα παξαγγειία θσηναληηγξάθσλ άξζξσλ πεξηνδηθψλ. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο θσηναληηγξάθσλ άξζξσλ πεξηνδηθψλ γηα ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο British Library. 20

21 Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ ηεο. Οη ρξήζηεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θσηνηππηθφ κεράλεκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε καγλεηηθέο θάξηεο. Κάζε ρξφλν ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ε βηβιηνζήθε νξγαλψλεη γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη γηα θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν, δίσξα ζεκηλάξηα ρξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο. (Ώρες ιεηηοσργίας: , θαζεκερηλά εθηός αββάηοσ & Κσρηαθής Σειέθωλο: ) 10. Παληεηαθά Νέα Σα Παληεηαθά Νέα είλαη έλα απφ καθξνβηφηεξα έληππα πνπ θπθινθνξνχλ ζην Πάληεην. Δθδίδεηαη απφ κία νκάδα θνηηεηψλ, ε νπνία ζπλερψο αλαλεψλεηαη, ζε κελαία πεξίπνπ βάζε. Ζ ζεκαηνινγία ηεο εθεκεξίδαο πεξηιακβάλεη εηδήζεηο απφ ην Πάληεην, άξζξα γλψκεο, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά ζέκαηα θαη ζπλεληεχμεηο. 21

22 Μ Δ Ρ Ο Β ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 22

23 Ι. ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 1. Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο Οη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη επηζηεκνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Σνκέσλ ηνπ, φπσο απηά αλαιχνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα εθηείλεηαη ζηε ζπνπδή θαη αλάιπζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή πξνο ηνπο θνηηεηέο κηαο νινθιεξσκέλεο εκπέδσζεο φισλ ησλ βαζηθψλ πεδίσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαη ζηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο αλαδείμνπλ ζε ηθαλά ζηειέρε ηνπ ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Σελ νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ θαη κεζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πξνζθέξεη αθφκε έλαο ζηφρνο ηνπ Σκήκαηνο, ε πξνψζεζε ησλ επηζηεκψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηείαο. χκθσλα κε ην Π.Γ. 169/97 (ΦΔΚ 145/ /η.Α ) ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ρνξεγεί εληαίν πηπρίν δχν θαηεπζχλζεσλ: α) ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο θαη β) ησλ Γεκνζίσλ Θεζκψλ. Έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ηέζζεξηο ηνκείο: Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Οηθνλνκίαο, Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Φνξνινγίαο θαη Διεγθηηθήο. Απφ ηνπο Σνκείο απηνχο απηνδχλακα ιεηηνπξγνχλ νη δχν πξψηνη. Γπλάκεη ηνπ Ν.2515/97 (ΦΔΚ 154/ /η.Α ) φινη νη πηπρηνχρνη ησλ ειιεληθψλ αλσηάησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ, δειαδή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο (πξψελ Α..Ο.Δ.Δ.).ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. εγγξάθνληαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. Σέινο, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ιεηηνπξγεί Π.Μ.. ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε έμη θαηεπζχλζεηο (Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Γηνίθεζεο, Ννκηθνχ Πνιηηηζκνχ, Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, Φνξνινγίαο θαη Διεγθηηθήο, Παξαγσγήο θαη Γηαρείξηζεο ηαηηζηηθήο Πιεξνθνξίαο, χγρξνλσλ Μεζφδσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο - Γεκφζην Management ΦΔΚ 324/ /η.Β ) -, απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ήδε νη ηέζζεξηο πξψηεο θαζψο θαη Π.Μ.. «Οηθνλνκηθά ηεο Παξαγσγήο θαη ησλ Γηαθιαδηθψλ ρέζεσλ» (ΦΔΚ 1132/ η.Β ). Σέινο, απφ ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζχκπξαμε κε ην Σ.Δ.Η. Αζελψλ (Σκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο) Π.Μ.. κε ηίηιν: «Γηνίθεζε- Γηαρείξηζε Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο». 23

24 2. Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξόεδξνο: Καζεγεηήο Η. Βαβνχξαο Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ: Καζεγεηήο η. Πεξεληίδεο Γξακκαηέαο Σκήκαηνο: Έθε Μπισλή 3. Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο Σν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) Σνκείο ζπλαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: Σνκέαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Σνκέαο Οηθνλνκίαο Σνκέαο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο (δελ ιεηηοσργεί ασηοδύλακα) Σνκέαο Φνξνινγίαο θαη Διεγθηηθήο (δελ ιεηηοσργεί ασηοδύλακα) ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (Γηεπζπληήο: Αλαπι. Καζεγεηήο Αι. Υνύγηαο-Παιαηνιόγνο) Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα : Γεληθή Πνιηηεηνινγία, πληαγκαηηθφ Γίθαην, Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην, Γίθαην Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Γίθαην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Γίθαην, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Φηινζνθία ηνπ Γηθαίνπ, Ηζηνξία ηνπ Γηθαίνπ, Δξγαηηθφ Γίθαην, Γεληθφ Μέξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Γίθαην ησλ Δηαηξεηψλ, Σξαπεδηθφ Γίθαην θαη Γίθαην Αμηνγξάθσλ. 24

25 ΣΟΜΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Γηεπζύληξηα: Καζεγήηξηα Β. Οηθνλνκάθε-Μαιηλδξέηνπ) Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα : Οηθνλνκηθή Θεσξία, Θεσξία Δηζνδεκαηηθνχ Κπθιψκαηνο θαη Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ, Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Κιαζηθή Θεσξία, Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Θεσξία Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, Θεσξία Υξήκαηνο, Θεσξία Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο θαη Αλάπηπμεο, Θεσξία Γξακκηθψλ πζηεκάησλ Παξαγσγήο θαη Δηζξνψλ-Δθξνψλ, Θεσξία Οηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ θαη Θεσξία Οηθνλνκηθήο Οινθιήξσζεο, Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή, Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Πξαθηηθή ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Θεσξία θαη Μέζνδνη Πξνγξακκαηηζκνχ, Αγξνηηθή θαη πλεηαηξηζηηθή Πνιηηηθή, Πνιηηηθή Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο θαη Αλάπηπμεο, Αλάιπζε Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθά ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Γεκνζηνλνκηθφ Θεζκηθφ Πιαίζην, Οηθνλνκηθή ησλ ΓΔΚΟ, Θεσξία πεξί Κξάηνπο θαη Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή, Πνζνηηθέο Μέζνδνη, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, ηαηηζηηθή, Οηθνλνκεηξία, Αξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθή Δκπνξηθψλ Δηαηξεηψλ, Καηάξηηζε θαη Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Διεγθηηθή, Κνζηνιφγεζε, Λνγηζηηθά ρέδηα (Γεληθά, Δηδηθά, θιπ.) θαη Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή. 25

26 ΣΟΜΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (Γελ ιεηηοσργεί ασηοδύλακα) Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα : Γηνηθεηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο - Δηζαγσγή ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε (Αξρέο Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο), Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ, Γηνηθεηηθή Ζγεζία, Μνξθέο Διέγρνπ ηεο Γηνίθεζεο, πληνληζηηθή Λεηηνπξγία, πγθξηηηθή Αλάιπζε Γηνηθεηηθψλ πζηεκάησλ, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Κνηλσληθή Γηνίθεζε, Πνιηηηζηηθή Γηνίθεζε, Καηάξηηζε Πξνυπνινγηζκψλ, Δπηθνηλσληαθέο ρέζεηο ζηε Γηνίθεζε, Γηνίθεζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Πιεξνθνξηθή ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, Ηζηνξία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ θαη Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ. ΣΟΜΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ (Γελ ιεηηοσργεί ασηοδύλακα) Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα : α) Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηδίσο δε: Αζηηθνχ Γηθαίνπ (γεληθέο αξρέο, ελνρηθφ, εκπξάγκαην), Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ (γεληθέο αξρέο, δίθαην εηαηξεηψλ, δίθαην βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, δίθαην αμηφγξαθσλ, πησρεπηηθφ δίθαην), Δξγαηηθνχ θαη Αζθαιηζηηθνχ Γηθαίνπ, Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ θαη Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ. β) Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ ηδίσο δε: Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δηαηξεηψλ (αλσλχκσλ, νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ, ζπλεηαηξηζκψλ), Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Σξαπεδψλ, Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), Φφξνπ Μεηαβηβάζεσο Αθηλήησλ θαη Λνηπψλ Άκεζσλ θαη Έκκεζσλ Φφξσλ (Υαξηφζεκν θηι.), Γηεζλνχο Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ, Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ, Λνγηζηηθνχ Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ. 26

27 γ) Λνγηζηηθήο θαη Ηδησηηθήο Οηθνλνκηθήο ηδίσο δε: Αξρψλ Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα (Σξαπεδηθφ, Αζθαιηζηηθφ, Ν.Π.Γ.Γ.), Γηεζλή Λνγηζηηθά, Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθή ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ. δ) Διεγθηηθήο ηδίσο δε: Γεληθψλ Αξρψλ ηεο Διεγθηηθήο, πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Διεγθηηθήο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Γηαρεηξηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, Διεγθηηθά Πξφηππα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, Φνξνινγηθήο Διεγθηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ. 4. Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο Σα Γηνηθεηηθά ξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ν Πξόεδξνο. 4.1 Γεληθή σλέιεσζε ηοσ Σκήκαηος Ζ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ην Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο, εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ίζνπο κε ην 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π., εθπξνζψπνπο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ίζνπο πξνο ην 15% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. θαη εθπξνζψπνπο Δ.Δ.Γ.Η.Π. ίζνπο πξνο ην 5% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη σο αξκνδηφηεηα ηε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ Νφκσλ. 4.2 Γεληθή σλέιεσζε Δηδηθής ύλζεζες ηοσ Σκήκαηος Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ, ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. 27

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα