ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα»"

Transcript

1 ρέδηo Γηδαζθαιίαο Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» Γεκηνπξγόο: Εσή Σζηιίθε Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: Ζ εμνηθείσζε κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ησλ ιαώλ ηεο γεο Μνπζηθή ηεο Κίλαο. ύλδεζε κε ηνπο άμνλεο ηνπ ΑΠ.: Γεμηόηεηεο εθηέιεζεο: ηξαγνύδη, νξγαληθή εθηέιεζε. Γξαζηεξηόηεηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο: ζύλζεζε κνπζηθήο. Γεμηόηεηεο αμηνιόγεζεο: εθαξκνγή ηεο γλώζεο θαη θαηαλόεζεο ζε αθξνάζεηο θαη αζθήζεηο δηάθξηζεο ησλ νξγάλσλ ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ηεο Άπσ Αλαηνιήο. ύλδεζε κε ην ΓΔΠΠ.: Σν πξνηεηλόκελν ζρέδην καζήκαηνο πξνζθέξεηαη θαη γηα δηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο κε άιια καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: Α) Γιώζζα: ρξήζε ιέμεσλ από ηελ θηλέδηθε δηάιεθην Β) Λνγνηερλία: ζύλζεζε ζηίρσλ θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ ζρεηηθώλ κε ηελ εκπεηξία ησλ καζεηώλ από ηελ παξαθνινύζεζε (ζην βίληεν) θαη ηελ παξνπζίαζε ηξαγνπδηώλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο (Κίλα, Ηαπσλία, Κνξέα) από ηε καζεηηθή Χνξσδία ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο: (βίληεν ρνξσδίαο) Γ) Δηθαζηηθά: δεκηνπξγία εηθαζηηθώλ έξγσλ κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκό ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη απόδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηξαγνπδηώλ κε εηθόλεο. Γ) Ιζηνξία: ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο ησλ ιαώλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο Δ) Γεωγξαθία: γλσξηκία κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ρσξώλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο - ζύγθξηζε κε ηελ Διιάδα. Σ) Θξεζθεπηηθά: γλσξηκία κε ζηνηρεία ηεο ζξεζθεπηηθήο δσήο ησλ ιαώλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Ε) Λανγξαθία: εμνηθείσζε κε έζηκα θαη παξαδόζεηο ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο / Σάμεηο ζηηο νπνίεο εθαξκόζηεθε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Σάμε : Β Γπκλαζίνπ

2 Γεληθόο θνπόο: Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνλ κνπζηθό πνιηηηζκό ηεο Άπσ Αλαηνιήο κε πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηε κνπζηθή ηεο Κίλαο, κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, ηνπ ηξαγνπδηνύ, ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο. Δπηκέξνπο ηόρνη: Οη καζεηέο/-ηξηεο επηδηώθεηαη : Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ θνπιηνύξα θαη ηε κνπζηθή παξάδνζε ηεο Κίλαο. Να γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλέδηθεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο Να γλσξίζνπλ ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα θαη λα ηελ εξκελεύνπλ θσλεηηθά θαη νξγαληθά. Να ηξαγνπδήζνπλ έλα θηλέδηθν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη ζηελ ηνπηθή γιώζζα θαη ζηα ειιεληθά. Να κάζνπλ λα εξκελεύνπλ κηα θηλέδηθε κεισδία ζην κεηαιιόθσλν ή ζε άιιν κεισδηθό όξγαλν ηεο ηάμεο. Να ζπλζέηνπλ κεισδίεο ζηελ πεληαηνληθή θιίκαθα κε ζπλνδεία bordun θαη ostinato. Να παξαθνινπζήζνπλ ζε dvd ή ζην δηαδίθηπν ηελ εξκελεία ηξαγνπδηώλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο από καζεηέο ηεο ειηθίαο ηνπο, ζε ρνξσδηαθή εθηέιεζε (Χνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο) Να γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζηθά όξγαλα ηεο Κίλαο. Να αλαπηύμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κνπζηθή παξάδνζε ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ επηθνηλσληαθό ξόιν ηεο κνπζηθήο. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΗ ΑΠΩ ΑΝΑΣΟΛΗ Τιηθνηερληθή Τπνδνκή DVD1: Ταξίδι ζηον κινέζικο πολιηιζμό, DVD2: Μοςζικά όπγανα ηηρ Κίναρ Cd κε θηλέδηθε κνπζηθή θσηνηππηθό πιηθό γηα ην κάζεκα, παξηηηνύξα ηξαγνπδηνύ dvd player, cd player, αξκόλην, κνπζηθά όξγαλα: κεηαιιόθσλα Μεζνδνινγία Ζ κνπζηθή δηδαζθαιία ζηνρεύεη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ κέζα από πνιππνίθηιεο δξαζηεξηόηεηεο. Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηε κνπζηθή παξάδνζε ηεο Άπσ Αλαηνιήο κε βησκαηηθό ηξόπν, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ ηηο εθθξαζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο όπσο ην ηξαγνύδη, ηε ρξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηελ αθξόαζε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Δηζαγωγή - Αθόξκεζε : Ο εθπαηδεπηηθόο βάδεη ζην cd-player ην πξώην ερεηηθό παξάδεηγκα (Kangding love song, track1) θαη παξάιιεια κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ παξαθάησ θσηνηππία. ηε ζπλέρεηα δεηάεη από ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηε ρώξα κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνύλ θαη ηνπο πξνηξέπεη λα επηζεκάλνπλ πνηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θηλέδηθνπ πνιηηηζκνύ απεηθνλίδνληαη ζε θάζε εηθόλα. Δπηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο από ηελ παξέλζεζε ηα παηδηά ζεκεηώλνπλ ηηο απαληήζεηο: (νιπκπηαθνί αγώλεο, βνπδηζηέο ηεξείο, παγόδα, απαγνξεπκέλε πόιε, δξάθνο, ζηληθό ηείρνο, θηλέδηθε όπεξα, πήιηλνο ζηξαηόο, αθξνβάηεο, λαόο ηνπ Οπξαλνύ). Δλαιιαθηηθή πξόηαζε: λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρεηηθό βίληεν: Ταξίδι ζηον κινέζικο πολιηιζμό θαη λα απαληήζνπλ ζηελ εξώηεζε.

3 //

4 ηε ζπλέρεηα έλαο καζεηήο δηαβάδεη: Σν λα ηαμηδεύεηο, γηα λα γλσξίζεηο άιιεο ρώξεο, καθξηά απ' ηνπο νξίδνληεο ηνπ γλσζηνύ ζνπ θόζκνπ, είλαη κηα αλέθθξαζηε ραξά. Κη απηή ε ραξά δπλακώλεη ηε ςπρή ζνπ κε ηε γλσξηκία λέσλ αλζξώπσλ. Απηό ζπλέβε θαη ζην λεαξό Μάξθν Πόιν, έκπνξν από ηε Βελεηία πνπ μεθίλεζε ην κεγάιν ηνπ ηαμίδη πξνο ηελ Αλαηνιή, ςάρλνληαο ηα κπζηηθά ηνπ θόζκνπ. Από ηε Βελεηία ζηα ειιεληθά λεζηά θη από θεη ζηα ιηκάληα ηεο Αλαηνιήο, ζηα βάζε ηεο Αζίαο. Σειηθόο πξννξηζκόο ηνπ ππέξνρνπ ηαμηδηνύ ηνπ, ην Πεθίλν. Δθεί βξίζθεηαη λα ππεξεηεί ηνλ απηνθξάηνξα ησλ Σαξηάξσλ Χαλ γηα 17 νιόθιεξα ρξόληα. Γηα αξθεηνύο αηώλεο κεηά, νη πεξηπέηεηεο ηνπ Μάξθν Πόιν απνηειεί ηε κόλε πεγή πιεξνθνξηώλ ησλ Δπξσπαίσλ γηα ηελ Κίλα θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή. ήκεξα, 700 ζρεδόλ ρξόληα κεηά, ε Κίλα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη έλαο γνεηεπηηθόο θαη αηληγκαηηθόο πξννξηζκόο. Ζ Κίλα δελ είλαη απιώο κηα ρώξα, είλαη έλαο απέξαληνο, κπζηθόο θόζκνο, έλαο παλάξραηνο, ιακπξόο πνιηηηζκόο. Σν ηληθό ηείρνο, ε Απαγνξεπκέλε Πόιε, ε πιαηεία ηεο «Οπξάληαο Δηξήλεο» (Σηελ Αλ Μελ), ν λαόο ηνπ Οπξαλνύ, ν πήιηλνο ζηξαηόο ηεο Ξηάλ, απνηεινύλ κεξηθά κόλν από ηα ππέξνρα αμηνζέαηά ηεο. Οη Κηλέδνη είλαη γλσζηνί σο νη εθεπξέηεο ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο, ηεο ππξίηηδαο, ηνπ ραξηηνύ θαη ηεο ηππνγξαθίαο. Σν 1949 ν Μάν-ηζε-Σνύλγθ εγθαζίδξπζε ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. Γηνηθώληαο ηελ πεξίνδν , εγθαηλίαζε ηα 10 ρξόληα ηεο «Πνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο» θαηά ηελ νπνία θαζηέξσζε έλα ζνζηαιηζηηθό ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ έθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ Κηλέδσλ. Ζ Κίλα αλαγλσξίδεηαη ζαλ έλαο από ηνπο παιαηόηεξνπο κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο κε νξγαληθά ζύλνια πνπ ζεσξνύληαη από ηηο πςειόηεξεο κνξθέο ηέρλεο ζηνλ θόζκν. Ζ θηλέδηθε κνπζηθή έρεη θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο αθνύ γηα ηνπο Κηλέδνπο εθθξάδεη ηελ αξκνλία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ νπξαλό, ηε γε θαη ηνλ άλζξσπν θαη επηδξά ζηελ ηάμε ηνπ ζύκπαληνο. Ζ κνπζηθή ηεο Κίλαο ρσξίδεηαη ζηελ ιατθή (ηξαγνύδηα ηεο δνπιεηάο, γηνξηαζηηθά ηξαγνύδηα) θαη ζηελ έληερλε (ηειεηνπξγηθή κνπζηθή, κνπζηθή ηνπ παιαηηνύ, θηλέδηθε όπεξα). Σα είδε όπεξαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Κίλα απνηεινύλ έλαλ παξάμελν ζπλδπαζκό ιόγνπ, ηξαγνπδηνύ, παληνκίκαο, ρνξνύ θαη αθξνβαηηθώλ. Σν πην δηαδεδνκέλν είδνο (350 πεξίπνπ είδε) είλαη ε όπεξα ηνπ Πεθίλνπ ζηελ νπνία δηαθξίλνληαη ηέζζεξεηο ξόινη: ν αλδξηθόο, ν γπλαηθείνο, ν ξόινο ηνπ βακκέλνπ πξνζώπνπ θαη ν ξόινο ηνπ θσκηθνύ. Οη ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο πεξηιακβάλνπλ πνκπέο κε ηεξάζηηνπο δξάθνπο (ζύκβνιν δύλακεο θαη θαιήο ηύρεο) λα θηλνύληαη ζηνπο δξόκνπο, κε ηε ζπλνδεία ρνξεπηώλ, αθξνβαηώλ θαη θιόνπλ. Ζ «γηνξηή ηεο Άλνημεο», θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην, είλαη ην ζεκαληηθόηεξν παξαδνζηαθό θεζηηβάι ησλ Κηλέδσλ. Οη νηθνγέλεηεο δηαθνζκνύλ ηα ζπίηηα ηνπο κε θόθθηλεο γηξιάληεο πνπ απεηθνλίδνπλ ινπινύδηα, πνπιηά, ςάξηα, θηγνύξεο ηεο θηλέδηθεο όπεξαο θαη επρέο γηα ην λέν έηνο.

5 Αλάπηπμε Δκπέδωζε Γξαζηεξηόηεηα 1 ε : Γλωξηκία κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλέδηθεο κνπζηθήο Αθξόαζε: Kangding love song(ηραγούδι: Ye Peiying track2) Ο εθπαηδεπηηθόο βάδεη ζην cd player ην ηξαγνύδη: Kangding love song θαη δεηά από ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηε κεισδία, ηελ έθθξαζε θαη ην θσλεηηθό ζηπι ηνπ ηξαγνπδηνύ. Μαδί κε ηα παηδηά πξνζεγγίδνπλ κεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλέδηθεο κνπζηθήο. Αθξόαζε: Kangding love song Πνηεο ιέμεηο ζα επηιέγαηε γηα λα ραξαθηεξίζεηε ην ύθνο ηεο κεισδίαο; Λπξηθή, ραξνύκελε, δσεξή, ξνκαληηθή, εθθξαζηηθή, κεγαιόπξεπε, ζιηκκέλε, έληνλε, λνζηαιγηθή, ελζνπζηώδε, ζπλαηζζεκαηηθή. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θηλέδηθεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο Ζ παξαδνζηαθή θηλέδηθε κνπζηθή είλαη πεξηζζόηεξν κεισδηθή παξά αξκνληθή θαη εθηειείηαη ζπλήζσο από κηθξά ζύλνια εγρόξδσλ ε ζόιν όξγαλα. Σα πεξηζζόηεξα ηξαγνύδηα είλαη ζην ξπζκό 2 4 θαη 4 4. Απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πίζηε ησλ Κηλέδσλ ζηελ αξρή ηεο δπαδηθόηεηαο, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηε ζρέζε ηνπ αξζεληθνύ (γηαλγθ) κε ην ζειπθό (γηλ). Ζ ρξήζε ησλ πεληαηνληθώλ θιηκάθσλ (ζηηο νπνίεο δελ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηηο λόηεο ην δηάζηεκα ηνπ εκηηόληνπ), είλαη πνιύ θνηλή ζηελ θηλέδηθε κνπζηθή. Ζ θύξηα θηλέδηθε πεληαηνληθή θιίκαθα ζρεκαηίδεηαη από ηηο λόηεο: θα, ζνι, ια, λην, ξε. Ο πξώηνο θζόγγνο νλνκάδεηαη Χνπάλγθ Σζνπλγθ (θίηξηλε θακπάλα). ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ε πεληαηνληθή θιίκαθα, ζπκβόιηδε γηα ηνπο Κηλέδνπο ηελ έθθξαζε ησλ πέληε αξεηώλ: θαινζύλε, δηθαηνζύλε, εππξέπεηα, ζύλεζε θαη ηηκηόηεηα. Σν θσλεηηθό ζηπι ηνπ θηλέδηθνπ ηξαγνπδηνύ ραξαθηεξίδεηαη γηα ην ςειό θαη νμύ ηνπ ήρν. Μηα ζπρλή ηερληθή είλαη ε ρξήζε ηνπ θσλεηηθνύ γθιηζζάλην (glissando) ή ην γιίζηξεκα ηεο θσλήο από ηε κηα λόηα ζηελ άιιε. Κηλέδηθε όπεξα: απνηειεί έλα ζπλδπαζκό ηξαγνπδηνύ, ρνξνύ, πνίεζεο θαη πνιεκηθώλ ηερλώλ πνπ εληππσζηάδεη κε ηα πνιύρξσκα θνζηνύκηα, ην έληνλν καθηγηάδ, ηελ πνηθηιία ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ, ηνπο αθξνβάηεο ηνπο γεισηνπνηνύο θαη ηνπο παξακπζάδεο. Χαξαθηεξηζηηθά: ην νπξιηαρηό falsetto ησλ ηξαγνπδηζηώλ, νη δπλαηνί ρηύπνη ζηηο θακπάλεο, ηα ζνξπβώδε θύκβαια θαη ηύκπαλα.

6 Γξαζηεξηόηεηα 2 ε : Γλωξηκία κε ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο Κίλαο - Βίληεν ην βίληεν βιέπνπκε ηα πην ζεκαληηθά παξαδνζηαθά θηλέδηθα όξγαλα όπσο: ην έξρνπ (erhu track3) έλα απ ηα πην δεκνθηιή έγρνξδα όξγαλα ζηελ Κίλα, κε 2 ρνξδέο. Χξεζηκνπνηείηαη γηα ζόιν ζηε ζπλνδεία όπεξαο αιιά θαη ζε παξαδνζηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ε παξαδνζηαθέο νξρήζηξεο ην έξρνπ παίδεη ηνλ πξώην ξόιν, όπσο αθξηβώο ην βηνιί ζηηο δπηηθέο νξρήζηξεο, γη απηό θαη θάπνηνη ην απνθαινύλ θαη θηλέδηθν βηνιί, ην ληίδη (dizi - track4), ην θηλέδηθν θιάνπην από κπακπνύ, ην γηαλθίλ (yanquin track5) ην θηλέδηθν ζαληνύξη, έθηαζε ζηελ Κίλα ην 16ν αηώλα θαη γη απηό ην όλνκά ηνπ ζεκαίλεη μελόθεξην όξγαλν ην παλάξραην γθνπδέλγθ (guzheng track6) πνπ παίδεηαη κε ζηδεξέληα λύρηα όπσο ην ειιεληθό θαλνλάθη, ην όξγαλν πίπα (pipa - track7), έλα πνιύ δηαδεδνκέλν παξαδνζηαθό θηλέδηθν έγρνξδν πνπ κνηάδεη κε ην ιανύην θαη έρεη 4 ρνξδέο θαη ην ξνπάλ (ruan track8), έλα λπθηό έγρνξδν πνπ παίδεη ζπλήζσο κπάζεο λόηεο, γλσζηό θαη ζαλ «θηζάξα ηνπ θεγγαξηνύ». Μνπζηθά όξγαλα ηεο Κίλαο Έξρνπ θηλέδηθν βηνιί Νηίδη θηλέδηθν θιάνπην Γηαλγθίλ, θηλέδηθν ζαληνύξη Γθνπδέλγθ, θηλέδηθν θαλνλάθη Πίπα θηλέδηθν ιανύην Ρνπάλ θηλέδηθε θηζάξα

7 Γξαζηεξηόηεηα 3 ε.- ηξαγνύδη/αθξόαζε ε βίληεν Kangding love song, θηλέδηθν παξαδνζηαθό ηξαγνύδη από ηελ επαξρία ηηζνπάλ (track9, Χνξσδία Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Πα. Μαθ.) Θεσξείηαη έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα αγάπεο ζηελ Κίλα. Σν ηξαγνύδη πεξηγξάθεη ηε ξνκαληηθή ηζηνξία αγάπεο αλάκεζα ζε δπν λένπο (Zhang θαη Li) ζηελ πόιε Kangding, ζηελ επαξρία ηηζνπάλ (Sichuan). Οη άλζξσπνη ζπγθεληξώλνληαη θάζε ρξόλν ζην βνπλό Pau Ma γηα ην ηνπηθό θεζηηβάι ηππνδξνκηώλ. Οη λεόηεξνη άλδξεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ επθαηξία λα θιεξηάξνπλ ηα θνξίηζηα θαη λα ηξαγνπδήζνπλ ηξαγνύδηα αγάπεο. Διεύζεξε απόδνζε ηνπ ηξαγνπδηνύ: ύλλεθα θαιύπηνπλ ηελ πόιε Kangding. Άινγα πεξηθέξνληαη πάλσ ζηνπο ιόθνπο. Έλα λέν θεγγάξη ιάκπεη ζηνλ νπξαλό. Πόζν όκνξθε είλαη ε θόξε ηεο νηθνγέλεηαο Li! Σελ είδε ν γηνο ηεο νηθνγέλεηαο Zhang θαη ηελ αγάπεζε! Τραγούδι αγάπης από ηην Kangding ελληνικοί ζηίτοι: Ζωή Τζιλίκη Pau ma liu liu di shan shang, Yi duo liu liu de yun yo! Duan duan liu liu de jau tzai Kang Ding liu liu de chen yo Yie liang wanwan Kang Ding liu liu de cheng yo. Πα κα ιηνπ ιηνπ ληη ζααλ ζαγθ γη λην ιηνπ ιηνπληε γηελ γην ληνπαλ ληνπαλ ιηνπ ιηνπληε ηζαλ δάτ Καλγθ Νηηγθ ιηνπ ιηνπληε ηζελ γην γηε ιηαγθ γνπαλ γνπαλ Καλγθ Νηηγθ ιηνπ ιηνπληε ηζελ γην Ο ξπζκόο ηεο δσήο ρηππά, ε αγάπε αλαηέιιεη θη ε καγεία ηνπ νξίδνληα, ζηηο θαξδηέο άλνημε θέξλεη, α ζηηο θαξδηέο άλνημε θέξλεη. Ζιηαρηίδεο θη νξάκαηα κέζα καο επσδηάδνπλ θη νη αλάζεο ησλ ινπινπδηώλ ζαλ ηξαγνύδη όκνξθν κνηάδνπλ α ζαλ ηξαγνύδη όκνξθν κνηάδνπλ. Αλζηζκέλα ρακόγεια, πξόζσπα ησλ παηδηώλ καο καο εκπλένπλ ζαλ όλεηξν, ζύκβνια ησλ ςπρώλ καο α. ζύκβνια ησλ ςπρώλ καο!

8 Γξαζηεξηόηεηα 4 ε - νξγαληθή εθηέιεζε Σα παηδηά καζαίλνπλ ζην κεηαιιόθσλν ε ζε άιιν κεισδηθό όξγαλν ηεο ηάμεο, ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ, θξάζε θξάζε ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.

9 Γξαζηεξηόηεηα 5 ε - Γεκηνπξγηθή εξγαζία. Ο εθπαηδεπηηθόο δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο λα ηξαγνπδνύλ θαη λα παίδνπλ ζην κεηαιιόθσλν κηα πεληαηνληθή θιίκαθα. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, θαη δεκηνπξγνύλ ηε δηθή ηνπο πεληαηνληθή κεισδία. Έλαο καζεηήο από θάζε νκάδα παίδεη έλα bordun - έλα δηάζηεκα πέκπηεο πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ελόο ηξαγνπδηνύ (π.ρ. ΦΑ ΝΣΟ) θαη θάπνηνο άιινο δεκηνπξγεί έλα ostinato- έλα επαλαιακβαλόκελν κεισδηθό ζρήκα (π.ρ. ΝΣΟ, ΛΑ, ΟΛ, ΦΑ ) ελώ νη ππόινηπνη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ κεισδίεο ζην κεηαιιόθσλν ε ζε άιιν κεισδηθό όξγαλν, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο λόηεο: ΦΑ, ΟΛ, ΛΑ, ΝΣΟ, ΡΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Με ηελ αμηνιόγεζε δηεξεπλάηαη ν βαζκόο θαηαλόεζεο ησλ κνπζηθώλ ελλνηώλ θαη ησλ γλώζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο (π.ρ. όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλέδηθεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θηλέδηθνπ πνιηηηζκνύ, ηνπ κνπζηθνύ απηνζρεδηαζκνύ ζε έλα θξνπζηό όξγαλν, ηε ρξήζε ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο κε ηε ζπλνδεία κπνξληνύλ θαη νζηηλάην), ε αλάπηπμε επίζεο ηεο αθνπζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο θαηά ηελ αθξόαζε όπσο ε ζύγθξηζε ερεηηθώλ παξαδεηγκάησλ από ηελ επξσπατθή θαη θηλέδηθε κνπζηθή, ε δηάθξηζε ησλ θηλέδηθσλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, ε δεμηόηεηα ηνπο θαηά ηε ρξήζε κεισδηθώλ θξνπζηώλ νξγάλσλ (π.ρ. κεηαιιόθσλν), αιιά θαη ε ηθαλόηεηα δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηξαγνύδη θαη ζηηο νκαδηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. ειίδα εξγαζηώλ 1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο από ηελ παξέλζεζε: ( γθνπδέλγθ, έξρνπ, όπεξαο, ια, πεληαηνληθήο θιίκαθαο, λην, ζεάηξνπ) Ζ ρξήζε ηεο είλαη πνιύ ζπρλή ζηελ θηλέδηθε κνπζηθή. Έλα από ηα βαζηθά θηλέδηθα όξγαλα πνπ κνηάδεη κε ην θαλνλάθη είλαη ην ηελ Κίλα ππάξρνπλ 350 πεξίπνπ είδε πνπ ζπλδπάδνπλ κνπζηθή, ρνξό, παληνκίκα θαη αθξνβαηηθά. Σν ιατθό θηλέδηθν είλαη θεκηζκέλν γηα ην ηδηαίηεξα ππεξβνιηθό ηνπ ζηπι. Ζ θύξηα θηλέδηθε θιίκαθα ζρεκαηίδεηαη από ηηο λόηεο: θα, ζνι, -----, -----, ξε. Σν πην αληηπξνζσπεπηηθό έγρνξδν ηεο Κίλαο ιέγεηαη Πωο νλνκάδεηαη ην είδνο ηεο θιίκαθαο ζην νπνίν αλήθεη ην παξαθάηω ηξαγνύδη;

10 3. εκεηώζηε θάηω από θάζε εηθόλα κηα κνπζηθή ιέμε γηα λα ηελ ραξαθηεξίζεηε: (Απάληεζε: θηλέδηθν ιανύην πίπα, θηλέδηθε όπεξα, ζύλνιν εγρόξδσλ) 4. Αλαγλωξίζηε ηα κνπζηθά όξγαλα ζηελ παξαθάηω θωηνγξαθία: (Απάληεζε: γθνπδέλγθ, έξρνπ, πίπα, ξνπάλ ) 5. Αθξόαζε: Αθνύηε ηελ ίδηα κειωδία ζε δηαθνξεηηθή εθδνρή. Πνηα από ηηο δπν κειωδίεο είλαη ε θηλέδηθε εθδνρή; Αλαγλωξίζηε ην θηλέδηθν κνπζηθό όξγαλν ( Απάληεζε: ε δεύηεξε εθδνρή, ην γηαλγθίλ ) Α. ερεηηθό παξάδεηγκα: θαλόλαο ηνπ Πάρεικπει ζε Ρε, κε νξρήζηξα εγρόξδσλ (track10) επξσπατθή εθδνρή Β. ερεηηθό παξάδεηγκα: θαλόλαο ηνπ Πάρεικπει ζε Ρε κε ζύλνιν 5 γηαλγθίλ (track11) θηλέδηθε εθδνρή. Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο :1) ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δηδάμεη ζπκπιεξσκαηηθά ηξαγνύδηα από ηελ Ηαπσλία (Yuki, track12) θαη ηελ Κνξέα (Arirang, track13). 2) Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί σο αθόξκεζε γηα ηελ θηλέδηθε κνπζηθή, απόζπαζκα από ηελ ηαηλία «Μάπκο Πόλο» ε ηελ ηαηλία «Ο ηελεςηαίορ Αςηοκπάηοπαρ» θαη ζπδεηά κε ηα παηδηά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θηλέδηθνπ πνιηηηζκνύ. ρεηηθό πιηθό κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξιδεύονηας με ηις Μουζικές ηου Κόζμου»

«Ταξιδεύονηας με ηις Μουζικές ηου Κόζμου» «Ταξιδεύονηας με ηις Μουζικές ηου Κόζμου» ηης Ζωής Τζιλίκη ηηο 25 Απξηιίνπ 2010 ζην Ακθηζέαηξν Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε: «Ταξιδεύονηας με ηις Μουζικές ηου Κόζμου»,

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΥΟΡΟ: ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛHNIKH ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΩ ΜΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΖΠΔΗΡΟ Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα