ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Μηηζάκηρ Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ."

Transcript

1 ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο 2010 Μηηζάκηρ Κ.

2

3 ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Έξεκνο! καο καδί ηεο. πξνθιεηηθή θαη «πεδίν δνθηκήο» ηα ζπκβαηηθά Ταμηδέςηε καδί καο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ ζηα όξηα δσήο θαη Ακθηιεγόκελε ε ζρέζε Δρζξηθή θαη απόθνζκε, κνλαδηθή, γίλεηαη πάληα ελόο ηαμηδηνύ πέξα από αλζξώπηλα κέηξα. ζηηο επηά κεγαιύηεξεο θαη δήζηε κηα πεξηπέηεηα ζαλάηνπ! Ζ έξεκνο αληηπξνζσπεύεη κηα θαληαζίσζε, έλα όλεηξν, πνπ ρξόληα ηώξα καο αθνινπζεί ζε θάζε ζρεδόλ ηαμίδη καο. Παξόιν πνπ ε δσή ζηα όξηά ηεο είλαη αζύιιεπηα ζθιεξή γηα όια ηα πιάζκαηα πνπ ηελ θαηνηθνύλ, καο γνεηεύεη ηξνκεξά ε απεξαληνζύλε ηνπ ρώξνπ ηεο, ε νπνία καο απνδεζκεύεη από ηνλ πιηθό θόζκν θαη καο απειεπζεξώλεη ςπρηθά. Δμεξεπλώληαο έλα ηνπίν μεξό, ζρεδόλ απνζηεηξσκέλν θαη αθπδαησκέλν, δηάρπηε είλαη πάληα ε αίζζεζε όηη είκαζηε νη κνλαδηθέο αλζξώπηλεο ππάξμεηο ελόο ακκώδνπο θόζκνπ, όπνπ ε κνλαμηά δελ απνηειεί αληηθείκελν αλαδήηεζεο αθνύ απιώο είκαζηε κέξνο ηεο. Σην ηαμίδη ηεο εξήκνπ, αηελίδνληαο κε ζπγθξαηεκέλν ηξόκν ηνλ αλνηρηό νξίδνληα θαη ην θελό ηνπ ρώξνπ πνπ δεζπόδεη απεηιεηηθά κπξνζηά καο, ληώζνπκε έληνλα ην αίζζεκα ηεο κεδακηλόηεηαο θαη ηεο αλππαξμίαο καο απέλαληη ζηε θύζε. Καη ζρεδόλ πάληα, αξκελίδνληαο αθπβέξλεηνη ζηελ αραλή ζάιαζζα ηεο άκκνπ, ςάρλνπκε απεγλσζκέλα γηα «θάηη», ην νπνίν όκσο αδπλαηνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε: ηελ ειπίδα, ηε ιύηξσζε, ή κήπσο ην ηέινο καο; ΑΣΙΑ 1) Έπημορ Γκόμπι: Η Μεηαξένια Έπημορ Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 10 η : «Δπηηέινπο θηάζακε ζηελ πόιε Τδηγηαηδηγθνπάλ, ηελ πύιε ηεο εξήκνπ Ταθιακaθάλ πξνο ηα δπηηθά. Γηα ηα επόκελα 3000 ρικ. πεξίπνπ -έσο ηελ πόιε Καζγθάξ, ζηνπο πξόπνδεο ηεο νξνζεηξάο Πακίξ- ζα κεζνιαβνύζε έλα απέξαλην θίηξηλν, απηό ηεο άγξηαο αιιά ζπλάκα γνεηεπηηθήο εξήκνπ, πνπ ήηαλ πάληα έηνηκε λα θαηαπηεί κέζα ζηνπο ακκόινθνύο ηεο, ηνικεξνύο ηαμηδηώηεο θαη ππνδύγηα παιαηόηεξσλ επνρώλ. Με αθεηεξία ηνύηε ηελ ζθνληζκέλε πνιηηεία ηεο Κεληξηθήο Κίλαο, πνπ νη ληόπηνη παξνκνίαδαλ σο ηηο «Πύιεο ηεο θνιάζεσο», ξηςνθίλδπλνη έκπνξνη μεθηλνύζαλ ηε δηθή ηνπο πεξηπέηεηα δσήο θαη ζαλάηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζρίζνπλ ηελ έξεκν Ταθιακαθάλ, ηε θπζηθή πξνέθηαζε ηεο εξήκνπ

4 Γθόκπη πξνο ηα δπηηθά Γελ είλαη ηπραίν πνπ ε νλνκαζία ηεο εξήκνπ (Ταθιακαθάλ) ζηελ ηνπηθή δηάιεθην ζεκαίλεη «Έξεκνο ρσξίο επηζηξνθή» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 12 η : «Απνηειώληαο θαη γηα καο ηηο πύιεο ηεο θνιάζεσο, ε πόιε Τδηγηαηδηγθνπάλ εγθαηαιείθζεθε λσξίο ην επόκελν πξσηλό. Καζώο ε κνηνζηθιέηα ξνιάξηδε κέζα ζηελ πξσηλή δξνζηά, ε Όιγα γεκάηε απόγλσζε έξηρλε πίζσ ηεο κηα ηειεπηαία καηηά, αθνύ ην πέξαζκα ζηελ θόιαζε ηεο Ταθιακαθάλ ήηαλ θαη γηα καο πιένλ κηα απηή πξαγκαηηθόηεηα Νηνλρνπάλ, Χακί, Τνπξπάλ, Κνξιά, Αθζνύ θαη Καζγθάξ ζα ήηαλ νη επόκελεο πόιεηο ηεο δηαδξνκήο καο κέζα ζην θηλέδηθν έδαθνο. Έμη πόιεηο-νάζεηο, νη απαξαίηεηνη θξίθνη δσήο ζηελ αιπζίδα ηνπ κεηαμέληνπ δξόκνπ κέζα ζηε δεζηή αγθαιηά ηεο εξήκνπ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 17 η : «ζηα 450 ρικ. ηεο δηαδξνκήο Νηνλρνπάλ - Χακί ζπλαληήζακε κόιηο ηξία ρσξηά, έλα ζηαζκό θαπζίκσλ, ιηγόηεξα από 50 θνξηεγά θαη ειάρηζηα επηβαηηθά! Η ζθεληθή παξνπζία ηεο εξήκνπ; Γηαζρίδακε έλα ηνπίν άγξηαο, απαξάκηιιεο νκνξθηάο, κηα γε κε γπκλά βνπλά, θηηξηλόκαπξε άκκν θαη θαπηέο πέηξεο Μπνξεί λα αθνύγεηαη αιιόθνην, αιιά θαη ε έξεκνο θξύβεη ηε δηθή ηεο γνεηεία θαη δύλακε, πνπ ιίγνη ηαμηδηώηεο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 22 η : «ηα Βνπλά ηεο Φσηηάο ςεθίζηεθαλ νκόθσλα σο ε θαηαπιεθηηθόηεξε ηνπνζεζία ηεο δηαδξνκήο καο κέζα ζηελ Ταθιακαθάλ! Οιόγπξά καο νξεηλνί γξαληηέληνη όγθνη, πνξθπξά βξάρηα θαη θαηαθόθθηλε άκκνο, ελώ έλαο θηδίζηνο ρσκαηόδξνκνο καο νδεγνύζε όιν θαη πην ςειά, όιν θαη πην βαζηά κέζα ζ απηό ην θόθθηλν όλεηξν ηεο θηλέδηθεο εξήκνπ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 27 η : «Γηα ηα θαξαβάληα ησλ εκπόξσλ, ε πξνζέγγηζε ηεο Τνπξπάλ θάληαδε σο ε κέγηζηε δνθηκαζία αλζξώπσλ θαη ππνδπγίσλ ζηα θαπηά δεηλά ηεο εξήκνπ. Απηή ε πόιε ηνπ κεηαμέληνπ δξόκνπ βξίζθεηαη θηηζκέλε 158 κ. θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Με ζεξκνθξαζίεο πνπ αγγίδνπλ ηνπο 55 C, ε πεξηνρή ηεο Τνπξπάλ ζπληζηά ηελ πην θαπηή ηεο Κίλαο Βηώλνληαο ζηελ πξάμε κέξνο από ηα δεηλά ησλ εκπόξσλ, ε δηαδξνκή θαζ νδόλ γηα ηελ Τνπξπάλ ππήξμε θαη γηα καο ε πην δεζηή θαη εμνλησηηθή εκπεηξία ηεο Ταθιακαθάλ. Με αλεπηζύκεηε ζπληξνθηά έλαλ αδπζώπεην ήιην, ν ηδξώηαο έηξερε αζηακάηεηα κέζα ζηα θξάλε, ελώ ν θαπηόο άλεκνο δελ άθελε θαλέλα πεξηζώξην λα αλνίμνπκε, έζησ θαη ειάρηζηα, ηηο δειαηίλεο ζηα θξάλε... Δηιηθξηλά ρξεηάζηεθε λα επηζηξαηεύζνπκε κεγάια απνζέκαηα ςπρηθήο δύλακεο πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπκε ζ απηή ηε δνθηκαζία, ζηελ νπνία ν αληίπαινο δελ ήηαλ ηειηθά ε έξεκνο, αιιά ν ίδηνο καο ν εαπηόο» Απνζπάζκαηα από ην πξνζσπηθό καο εκεξνιόγην, ζην ηαμίδη «Ο Γξόκνο ηνπ Μεηαμηνύ, Πεθίλν-Θεζζαινλίθε»). ΝΟΤΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ 2) Έπημορ Αηακάμα: Η ζηενόμακπη έπημορ

5 Έξεκνο Αηαθάκα! Ο Γαξβίλνο ηε ραξαθηήξηζε σο ηελ Απόιπηε Έξεκν, ηελ πην άγνλε θαη ζθιεξή ηνπ πιαλήηε καο. Σ απηό ην ζηεγλό θαη θαηάμεξν θνκκάηη ηεο λνηηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ, πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο Άλδεηο θαη ηνλ Δηξεληθό σθεαλό, νη βξνρνπηώζεηο είλαη αξθεηά ζπάληεο, έσο θαη αλύπαξθηεο! Σύκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο, ην λόηην ηκήκα ηεο εξήκνπ Αηαθάκα έρεη ρξόληα λα δερηεί βξνρή, ελώ ζ έλαλ από ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο ηεο Βόξεηαο Αηαθάκα δελ έρεη ζεκεησζεί βξνρόπησζε ηα ηειεπηαία 70 ρξόληα! Ζ έξεκνο Αηαθάκα, πνπ εθηείλεηαη ζε όιε ηε Βόξεηα Φηιή θαη ην Νόηην Πεξνύ θαη αγγίδεη ζε έθηαζε όζν πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο Ηηαιίαο, ήηαλ ν ακέζσο επόκελνο αληίπαινο πνπ έξημε ζηηο ξόδεο καο ε λνηηνακεξηθάληθε θύζε, ζηελ πνξεία καο από ην Σαληηάγθν ηεο Φηιήο πξνο ηελ πεξνπβηαλή πξσηεύνπζα Λίκα. Φξέε νδεγνύ θαη πηζηόο ζπλνδνηπόξνο καο κέζα ζηελ αθηιόμελε απεξαληνζύλε ηεο Αηαθάκα ζα αλαιάκβαλε ην αζθάιηηλν ίρλνο ηνπ νδηθνύ άμνλα ηεο Route Panamericana. Ζ έξεκνο Αηαθάκα έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ιίγεο εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο ρηιηαλήο πξσηεύνπζαο. Γηα ηα επόκελα ρικ. ε Αηαθάκα απνηέιεζε ην θπζηθό "κνηίβν" κέζα ζην νπνίν κνηνζηθιέηα θαη αλαβάηεο έδσζαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο κάρε κε κηα απόθνζκε δηαδξνκή, θξάκα ππλσηηθώλ επζεηώλ, κνλαμηάο θαη θόβνπ, ζηνηρεία πνπ πάληα εκθπζά ζηνπο ηαμηδηώηεο κηα έξεκνο. Σε θάζε καο βήκα ληώζακε έληξνκνη ηε ζαλάζηκε γνεηεία ηεο εξήκνπ λα καο ζπξώρλεη όιν θαη πην βαζηά ζηελ θαπηή αγθαιηά ηεο. Σειεληαθά ηνπία κε θαιαθξνύο ιόθνπο θαη γπκλνύο βξάρνπο, ερζξηθό πεξηβάιινλ κε ζησπεινύο ακκόινθνπο θαη απέξαληεο εθηάζεηο λ ηηξηθώλ αιάησλ. Ζ έξεκνο Αηαθάκα, κηα θπξηνιεθηηθά λεθξή γε, ήηαλ πιένλ παξνύζα! Σηηο άγνλεο απηέο εθηάζεηο, νη Ηζπαλνί θνλθηλζηαδόξεο, νη πξώηνη ιεπθνί εηζβνιείο πνπ "πάηεζαλ" πόδη ζηνλ ηόπν (16 ν αηώλα), κάηαηα αλαδήηεζαλ έλα δεύηεξν "Φξπζό Πεξνύ". Αλ όκσο γηα καο ε έξεκνο Αηαθάκα δελ ζήκαηλε ηίπνηε πεξηζζόηεξν από κία αθόκα αληίμνε δηάζρηζε εξήκνπ ζην ελεξγεηηθό καο, γηα ηελ Φηιή ε Αηαθάκα θαη εηδηθόηεξα ην ππέδαθνο ηεο ζεκαίλεη ηα πάληα, αθνύ απνηειεί ηελ ξαρνθνθαιηά ησλ εζληθώλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ. Τν ππέδαθόο ηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηα ππεξβνιηθά πινύζηα απνζέκαηα ζείνπ, ζηδήξνπ, θνβαιηίνπ, κνιύβδνπ, καγγαλίνπ, αιιά θαη ραιθνύ θαη ληηξηθώλ αιάησλ. Ωο πξνο ηα δύν απηά ηειεπηαία νξπθηά, ε Φηιή θαηαηάζζεηαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο παξαγσγνύο ηνπ θόζκνπ. Μεηά ην πέξαζκα ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο ηνπ Πεξνύ ε Αηαθάκα ήηαλ θαη πάιη παξνύζα! Έξεκνο θαη πάιη έξεκνο. Ζ παξάθηηα δώλε ηνπ Νόηηνπ Πεξνύ αληηπξνζσπεύεη κηα από ηηο πην ζηεγλέο εξήκνπο ηνπ πιαλήηε καο, πξάγκα πνπ ζα δηαπηζηώλακε θαη νη ίδηνη πξνζσπηθά. Οη βξνρνπηώζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηα όξηα ηεο παξάθηηαο πεξνπβηαλήο εξήκνπ είλαη ιηγόηεξεο θαη από απηέο πνπ δέρεηαη ε Σαράξα, ελώ ειάρηζηεο ήηαλ νη κηθξέο oάζεηο θαιιηεξγεκέλεο γεο πνπ παξεκβάιινληαλ ζην απειπηζηηθά άγνλν θαη γπκλό ηνπίν ηεο πεξηνρήο. Όζν θαη αλ αθνύγεηαη όκσο παξάδνμν, ε άλπδξε Αηαθάκα απνηέιεζε εζηία πνιηηηζκνύ γηα αξθεηέο ηλδηάληθεο θπιέο ηεο πξνθνινκβηαλήο πεξηόδνπ (Aymara, Tiahuanaku, Araucanian, Inca). Τν πιήζνο ησλ βξαρνγξαθηώλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί ζην αθπδαησκέλν θνξκί ηεο εξήκνπ, απνηεινύλ άιισζηε ηε ζεκαληηθόηεξε καξηπξία εθείλσλ ησλ πνιηηηζκώλ, νη νπνίνη

6 αλαπηύρζεθαλ ζ έλα πεξηβάιινλ όπνπ ην λεξό απνηεινύζε αιιά θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν ζηνηρείν ηεο δσήο θαη ηεο θύζεο. ΑΦΡΙΚΗ 3) Έπημορ Σασάπα: Η Μηηέπα όλων ηων επήμων Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα! Ο ήιηνο ράλεηαη ζηγά-ζηγά πίζσ από ηα βνπλά ηεο θαπηήο εξήκνπ. Νπρηώλεη, ε ζεξκνθξαζία αξρίδεη λα πέθηεη θαηαθόξπθα θαη ν νπξαλόο γεκίδεη αξγά κε αζηέξηα. Τν βιέκκα καο παγηδεπκέλν ζηνλ αραλή νξίδνληα ςάρλεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκάδηα πξνζαλαηνιηζκνύ. Ζ αιγεξηλή Σαράξα απιώλεηαη ζην άπεηξν θαη μεδηπιώλεη απηάξεζθα ηελ ηξνκαθηηθή απεξαληνζύλε ηεο. Ο θαθνηξάρεινο ρσκαηόδξνκνο εμαθνινπζεί λα ηαιαηπσξεί κνηνζπθιέηα θαη αλαβάηεο, ελώ ηα θνηληθόδεληξα ηεο όαζεο νη θάξνη απηνύ ηνπ ακκώδεο σθεαλνύ- αξγνύλ λα εκθαληζηνύλ. Πξννξηζκόο καο, έλαο ρακέλνο ζην πνπζελά νηθηζκόο ηεο Νόηηαο Αιγεξίαο. Κάπνηα ζηηγκή ε ςπρή καο αγαιιηάδεη. Ο «θνηληθνζηνιηζκέλνο» βεξβεξηθόο νηθηζκόο, θπθισκέλνο αζθπθηηθά από κηα θίηξηλε ζάιαζζα άκκνπ, εκθαλίδεηαη επηηέινπο κπξνζηά καο. Πξώηε ππνδνρή επηηξνπήο νη ιηιηπνύηεηνη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνύ. Σπάληα βιέπνπλ εδώ ηα παηδηά κηα κνηνζπθιέηα. Γηζηαθηηθά ζηελ αξρή καο πεξηθπθιώλνπλ θαη όηαλ ε πεξηέξγεηα ληθάεη ην δηζηαγκό ηνπο απηά μεζαξξεύνπλ θαη καο αγγίδνπλ. Δπηθνηλσλνύλ κε ηνλ έμσ θόζκν. Κάπνηεο κηζνιησκέλεο από ηε δέζηε θαξακέιεο βγαίλνπλ από ηε ηζέπε καο θαη γεκίδνπλ ηηο παιάκεο ηνπο. Τα κάηηα ηνπο αζηξάθηνπλ από ραξά. Τν ίδην θαη ε θαξδηά καο Οη Βέξβεξνη, νη γλσζηνί απηόρζνλεο ηεο εξήκνπ, γίλνληαη νη νηθνδεζπόηεο καο ζε ηνύηε ηε ρακέλε πνιηηεία ηεο Σαράξαο. Έλα ηαπεηλό πιηλζόθηηζην θηίζκα ζα ζηεγάζεη ζήκεξα ηα όλεηξά καο. Γελ είλαη όκσο θάπνην μελνδνρείν. Δίλαη ην ζπίηη ηνπ Αρκέη, ηνλ νπνίν εκπηζηεπζήθακε ελζηηθησδώο. Ο κειαςόο Βεδνπίλνο καο θέξδηζε από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή κε ηελ απζνξκεηηθόηεηα θαη ηελ θαινζύλε ηεο ςπρήο ηνπ. Ζ θηιόμελε δηάζεζε ηνπ νηθνδεζπόηε καο, νδήγεζε ηελ επηακειή ηνπ νηθνγέλεηα ζ έλα απξόζκελν μεζπίησκα, πξνθεηκέλνπ λα καο παξαρσξεζεί ε κηα από ηηο δπν θησρηθέο θακάξεο ηεο πιηλζόθηηζηεο θαηνηθίαο ηνπ. Γηα λα γεπηνύκε έηζη κηα ηδηόκνξθε θηινμελία, απζηεξά θαζνξηζκέλε από ηνπο θαλόλεο ηνπ θώδηθα επηβίσζεο ηεο εξήκνπ. Δδώ, ζηελ θαξδηά ηεο Σαράξαο, ηε κεγαιύηεξε έξεκν ηνπ θόζκνπ Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα! Ο πνξθπξνθόθθηλνο ειηαθόο δίζθνο έρεη ζρεδόλ αθνπκπήζεη ην έδαθνο, ζεκαηνδνηώληαο ην ηέινο άιιεο κηαο κέξαο, άιιεο κηαο κάρεο. Ζ ακκνζύειια έρεη κόιηο θνπάζεη. Με ηε ζηπθλή γεύζε ηεο άκκνπ ζην ζηόκα έρνπκε ζηακαηήζεη θαη ηηλάδνπκε από πάλσ καο ηνπο ηειεπηαίνπο θόθθνπο άκκνπ. Γηα δπν ώξεο νδεγνύζακε γαληδσκέλνη ζηε κνηνζπθιέηα θαη πξνζπαζνύζακε κε πείζκα θαη θαξηεξηθόηεηα λα αληέμνπκε ζηα απαλσηά καζηηγώκαηα κηαο αδπζώπεηεο ακκνζύειιαο. Ήηαλ κηα ηξνκαθηηθή εκπεηξία. Αληηπαιέςακε ζθιεξά. Γελ ζπλζεθνινγήζακε! Δπηβηώζακε! Δπηπρώο, γηαηί ε έξεκνο δελ ράλεη πνηέ ηελ επθαηξία λα θαηαβξνρζίδεη αλζξώπνπο θαη νρήκαηα.

7 Καζώο δηώρλνπκε κε ην λεξό ηνπ παγνπξηνύ καο ηνπο ακέηξεηνπο θόθθνπο άκκνπ από ηα ειηνθακέλα πξόζσπά καο, ζην λνπ καο έξρεηαη κηα ζνθή ξήζε: «Γηα λα δήζεηο ζηελ έξεκν πξέπεη λα είζαη άγηνο ή ζεξηό». Σίγνπξα δελ ληώζνπκε νύηε ην έλα νύηε ην άιιν. Έρνπκε όκσο αξθεηά απνζέκαηα ςπρηθήο δύλακεο γηα λα αληέμνπκε απηή ηελ άληζε κάρε. Θέινπκε λα δήζνπκε άιιε κηα δίηξνρε πεξηπέηεηα άκκνπ, πνζνύκε λα νινθιεξώζνπκε ηνλ πεξίθεκν «Γύξν ησλ Οάζεσλ» ηεο Γπηηθήο Αηγύπηνπ. Έλα γνεηεπηηθό, αιιά ζπλάκα ζθιεξό νδνηπνξηθό κέζα ζηηο νάζεηο ηεο Μπαραξίγηα, ηεο Φαξάθξα, ηεο Νηάρια θαη ηεο Φάξγθα. Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα, ηε Μεηέξα όισλ ησλ εξήκσλ! Μαθάξη λα κελ είλαη ην ηειεπηαίν! ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4) Έπημορ Σίμζον: Η κόκκινη έπημορ Όηαλ νη ηζαγελείο Aboriginals πξσηνπάηεζαλ πξηλ από πεξίπνπ ρξόληα ηελ απζηξαιηαλή γε, αληίθξηζαλ κηα από ηηο αξραηόηεξεο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ. Μέζα από ηελ καθξαίσλε παξνπζία ηνπο ζηελ απζηξαιηαλή ήπεηξν, θαη παξά ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο άγνλεο θεληξηθέο πεξηνρέο ηνπ ηεξάζηηνπ λεζηνύ, θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζην νηθνζύζηεκα ησλ ηνπηθώλ εξήκσλ. Καη όηαλ ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ, νη Aboriginals «παξέδσζαλ» ζηνπο ιεπθνύο απνίθνπο ηνλ 18 ν αηώλα κηα παξζέλα θαη ακόιπληε ήπεηξν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα πξσηόγλσξν θαη δπλακηθό νηθνζύζηεκα εξήκσλ. Ζ απζηξαιηαλή έξεκνο απιώλεηαη ζηηο θεληξηθέο θαη δπηηθέο πεξηνρέο ηεο επείξνπ θαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο γλώξηζκα απνηειεί ην θόθθηλν ρξώκα ηεο γεο. Απηό ην μερσξηζηό ζηνηρείν πξνζδίδεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα ηεο απζηξαιηαλήο εξήκνπ, πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε ηεηξ. ρικ. Δίλαη ρσξηζκέλε ζε κηθξόηεξεο επηκέξνπο δώλεο εξήκσλ (Γπηηθή Έξεκνο, Έξεκνο Σίκζνλ, Κεληξηθή Έξεκνο, Μεγάιε Βηθησξηαλή Έξεκνο), ελώ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζην θπζηθό ληεθόξ ηεο απζηξαιηαλήο επείξνπ έρνπλ ηα πνηθηιόκνξθα, θνθθηλσπά βξάρηα πνπ βξίζθνληαη ζθνξπηζκέλα ζε όιν ην θνξκί ηεο Απζηξαιίαο. Αληηπξνζσπεπηηθόηεξε δηαδξνκή γλσξηκίαο κε ηελ απζηξαιηαλή έξεκν (Outback) απνηειεί o πεξίθεκνο νδηθόο άμνλαο Stuart Highway, κήθνπο ρικ. Με αθεηεξία ηελ πόιε Adelaide θαη ηεξκαηηζκό ηελ πόιε Darwin, ν Stuart Highway δηαζρίδεη ηε ρώξα από ην λόην πξνο ην βνξξά. Ο νδηθόο άμνλαο ηεο εξήκνπ Σίκζνλ ραξάρηεθε πάλσ ζηελ πξσηόηππε δηαδξνκή ηνπ Άγγινπ εμεξεπλεηή John McDouall Stuart, ηνπ πξώηνπ ιεπθνύ πνπ δηέζρηζε ( ) επηηπρώο ηελ απζηξαιηαλή ήπεηξν από ην λόην πξνο ην βνξξά θαη εμεξεύλεζε ηελ Κεληξηθή Απζηξαιία. Τα εληππσζηαθόηεξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο κέζα ζηελ επίπεδε απεξαληνζύλε ηεο απζηξαιηαλήο Outback είλαη αλακθίβνια νη κνλνιηζηθνί βξάρνη Olga Mountains θαη Ayers Rock (Uluru). Δηδηθόηεξα ν δεύηεξνο, πνπ ζεσξείηαη ε κεγάιε θαξδηά ηεο Απζηξαιίαο, είλαη ειηθίαο εηώλ θαη απνηειεί ην κεγαιύηεξν κνλνιηζηθό βξάρν ηνπ πιαλήηε καο. Ο γηγάληηνο θόθθηλνο κνλνιηζηθόο βξάρνο ηεο Κεληξηθήο Απζηξαιίαο αληηπξνζσπεύεη γηα ηνπο Aboriginals

8 έλα ζεκαληηθό ζξεζθεπηηθό κλεκείν. Πξόθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα ηεξή θαξδηά, ζηε θαξδηά ηεο Απζηξαιίαο! Ζ πόιε Coober Pedy, πνπ βξίζθεηαη θαη απηή ζηελ έξεκν Σίκζνλ, ζεσξείηαη ε παγθόζκηα πξσηεύνπζα ηνπ νπαιίνπ. Ζ θαηαθνκβηθή πνιηηεία ηνπ Stuart Highway είλαη γηα πνιινύο ην Δι- Νηνξάλην ηεο Outback. Ζ ύπαξμή ηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα ηεξάζηηα θνηηάζκαηα νπάιηνπ πνπ ππάξρνπλ ζην ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη ηα νπνία αλαθαιύθηεθαλ εληειώο ηπραία ην Δκείο όκσο, αληί γηα νπάιην, ηαμηδεύνληαο ζηηο αηέξκνλεο επζείεο ηνπ Stuart Highway, βξήθακε κόλν ζησπή θαη κνλνηνλία. Υπήξμαλ κάιηζηα ζηηγκέο πνπ είρακε ηελ εληύπσζε πσο ήκαζηαλ νη κόλνη επηδήζαληεο ελόο ππξεληθνύ νινθαπηώκαηνο! Ζ ηξνκαθηηθή κνλαμηά πνπ βηώζακε θαζ νδόλ, ζε ζπλδπαζκό κε ην επίπεδν ζειεληαθό ηνπίν πνπ ραξαθηεξίδεη κεγάιν κέξνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ Stuart Highway, ελίζρπαλ θαηαθόξπθα απηή καο ηελ αίζζεζε. Ήηαλ όκσο ην ηίκεκα γηα λα θηάζνπκε ζηνλ καθξηλό Νόην ηεο Απζηξαιίαο. Ταμηδεύνληαο ζηελ Outback, πάλσ απ όια θνβόκαζηαλ ηα θαγθνπξώ! Τα άθαθα δσάθηα ηεο απζηξαιηαλήο επείξνπ παξαδόμσο απνηεινύλ ην θόβν θαη ην ηξόκν ησλ νδεγώλ πνπ θηλνύληαη ζηελ ελδνρώξα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. Δίλαη ε ώξα πνπ ηα θαγθνπξώ βγαίλνπλ γηα βνζθή θαη κηα ζύγθξνπζε καδί ηνπο κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. Σπκβνπιή θαη άγξαθνο λόκνο: κελ νδεγάηε ζηελ απζηξαιηαλή Outback κεηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. ΑΣΙΑ 5) Έπημορ Βαλοςσιζηάν (Γεδπωζία): Η εθιαληική έπημορ (Απόζπαζκα από ην Χειπόγπαθο ηηρ Βαβςλώναρ ) Απηή είλαη ε δύλακε θαη ην κεγαιείν ηεο αιεμαλδξηλήο ςπρήο όπσο πεξίηξαλα αλαδείρζεθε κέζα ζηελ ππξσκέλε γε ηεο Γεδξσζίαο θαη απνηππώζεθε ζην πεξίθεκν Χεηξόγξαθν ηεο Βαβπιώλαο. Κπξηνιεθηηθά θαπηέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο αλαπόθεπθηα ηξηγπξλνύζαλ ζην κπαιό καο όηαλ, είθνζη ηξεηο αηώλεο κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο, κηα άιιε ειιεληθή παξνπζία, ε δηθή καο, πεξηπιαληόηαλ ζην ίδην γεσγξαθηθό ζεκείν ηεο Αζίαο. Βίνη παξάιιεινη ζηελ εθηαιηηθή έξεκν ηεο Γεδξσζίαο, ζε κηα πνξεία-αλαβίσζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ πνπ επηρεηξνύζακε κε ηελ κνηνζπθιέηα καο.

9 Αλ θαη νη ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο ιύζεηο είραλ αληηθαηαζηήζεη ην Βνπθεθάια, θαηαζηώληαο επηόηεξν ην καξηύξην ηεο εξήκνπ, εληνύηνηο, ε Γεδξσζία απνδείρζεθε κηα έξεκνο ην ίδην ζθιεξή θαη αδπζώπεηε, ην ίδην ηπξαλληθή θαη γηα καο. Όπσο ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, έηζη θαη εκείο κάιινλ είρακε ππνηηκήζεη ηελ δύλακε ηεο εξήκνπ Βαινπρηζηάλ, κηα από ηηο ιηγόηεξν γλσζηέο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ, πνπ απιώλεηαη ζην θεληξηθό θαη αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ Ηξάλ, ζην λνηηνδπηηθό Αθγαληζηάλ θαη ζην Νόηην Παθηζηάλ. Ο γεσγξαθηθόο ρώξνο ηεο εξήκνπ Βαινπρηζηάλ αλαθέξεηαη ζήκεξα σο έλα εθηεηακέλν πεδίν δξάζεο Αθγαλώλ θαη Παθηζηαλώλ ιαζξεκπόξσλ, αθνύ νη δπζβάζηαθηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην αθηιόμελν ηνπίν ηεο εξήκνπ πξνζθέξνπλ ηδαληθή θάιπςε ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο (όπια θαη λαξθσηηθά). Τα ηειεπηαία ρξόληα, αξθεηνί ηαμηδηώηεο έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο, όηαλ εληειώο ηπραία δηαζηαπξώζεθαλ κε θαξαβάληα ιαζξεκπόξσλ. Τν παθηζηαληθό ηκήκα ηεο εξήκνπ απνηειεί επίζεο πεδίν δνθηκήο αηνκηθώλ θαη ππξεληθώλ όπισλ, απόξξνηα ηεο παξάινγεο θνύξζαο ησλ εμνπιηζκώλ. Σε πεξίπησζε πάλησο πνπ δελ πξπηαλεύζεη ε ινγηθή θαη ε απηνζπγθξάηεζε ζην ζέκα ησλ εμνπιηζκώλ, νιόθιεξνο ν πιαλήηεο καο κηα κέξα ζα έρεη ηελ όςε κηαο απέξαληεο Βαινπρηζηάλ! ΒΟΡΔΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ 6) Έπημορ Απιζόνα (Σονοπάν): Η «καςηή» έπημορ Τν κάηη ηαμηδεύεη εθαηνληάδεο κέηξα κπξνζηά, ν μεξόο αέξαο ζηεγλώλεη ην ιαηκό, θαη ηα ηδξσκέλα ξνύρα έρνπλ θνιιήζεη πάλσ καο. Οη απνζηάζεηο έρνπλ ράζεη εδώ θαη κέξεο ην λόεκά ηνπο, ν ρξόλνο έρεη παγώζεη θαη ε θαπηή αηκόζθαηξα παξακνξθώλεη ην ηνπίν. Έλα ηνπίν ζηεγλό, αθπδαησκέλν, πνπ πεξηθπθιώλεη επηθίλδπλα ηηο αηζζήζεηο καο. Μηα παξάμελε εξεκία θαη ζησπή, πνπ καδί κε ηελ απεξαληνζύλε ηνπ ρώξνπ, καο πεξηβάιιεη. Όρη θόβν, κόλν πξνζκνλή αηζζαλόκαζηε. Ξέξνπκε όηη ε έξεκνο είλαη ζθιεξή θαη αζπκβίβαζηε γηα ηνπο ακύεηνπο. Όρη όκσο γηα καο. Δίκαζηε πηα πην ώξηκνη, πην αλεθηηθνί κε ηνλ εαπηό καο θαη ηελ έξεκν. Σε πείζκα ησλ ζπλζεθώλ, ζπλερίδνπκε γηα αθόκα κηα κέξα ηελ πνξεία καο κέζα ζηελ έξεκν Αξηδόλα. Ζ επηβίσζε ζηελ βνξεηνακεξηθαληθή έξεκν έρεη ηνπο δηθνύο ηεο θαλόλεο. Οη ηνπηθέο θπιέο ηεο εξήκνπ ηνπο γλώξηδαλ αξθεηά θαιά. Από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα νη Ηλδηάλνη είραλ κάζεη λα επηβηώλνπλ ζ απηό ην αθηιόμελν ηόπν, αλαπηύζζνληαο έλαλ αμηόινγν πνιηηηζκό πνπ ζρεηηδόηαλ άκεζα κε ηε ιαηξεία θαη ην ζεβαζκό γηα ηε θύζε. Ζ έξεκνο Αξηδόλα (Σνλόξαλ), κε έθηαζε πεξίπνπ ηεηξ. ρικ., εθηείλεηαη από ηε Ννηηνδπηηθή Αξηδόλα θαη ηε Ννηηνδπηηθή

10 Καιηθόξληα κέρξη ην Βόξεην Μεμηθό θαη είλαη ν ρώξνο όπνπ άλζηζε ν πνιηηηζκόο ησλ Απάηζη θαη ησλ Ναβάρν. Μέρξη θπζηθά ηελ έιεπζε ησλ ιεπθώλ απνίθσλ Ζ έξεκνο Αξηδόλα είλαη ε πην δεζηή έξεκνο ηεο βνξεηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ, κε ηνλ πδξάξγπξν λα ζεκεηώλεη ζεξκνθξαζίεο πνπ αγγίδνπλ ηνπο 50 ν C θαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν λα έρεη απμεκέλε δηάξθεηα. Καηά παξάδνμν όκσο ηξόπν, ε έξεκνο Αξηδόλα έρεη ζρεηηθά κεγάια πνζνζηά βξνρόπησζεο, πξάγκα πνπ βνεζά ζηελ παξνπζία κηαο ηδηαίηεξα πινύζηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο. Σ απηό βνεζά ην γεγνλόο όηη ην δπηηθό θνκκάηη ηεο εξήκνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ Δηξεληθό σθεαλό, κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη αξθεηέο θαηαηγίδεο. Σήκα θαηαηεζέλ ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο, θαη αρώξηζηνο ζύληξνθόο καο ζην ηαμίδη ηεο ακεξηθαληθήο εξήκνπ, ν κνλαδηθόο ζηνλ θόζκν ηδηόηππνο θάθηνο Sanguaro. Γηάζεκνο πόινο έιμεο ηεο εξήκνπ Αξηδόλα είλαη ην κνλαδηθό θαξάγγη Grand Canyon, έλαο από ηνπο εληππσζηαθόηεξνπο γεσκνξθνινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο ηεο βνξεηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ. Δδώ, νη θπζηθέο δπλάκεηο θηινηέρλεζαλ ππέξνρα ηηο απόηνκεο πιαγηέο ελόο πςηπέδνπ, ρσξίδνληαο θαη θαηαθεξκαηίδνληαο ην ζε κηα ζεηξά από βαζηέο, εληππσζηαθέο θιεηζνύξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από έλαλ εθπιεθηηθό ζπλδπαζκό ρξσκάησλ, κε ην πνξηνθαιί, ην θόθθηλν θαη ην θίηξηλν λα θπξηαξρνύλ απόιπηα. Άιιν έλα αμηνζέαην ηεο θαπηήο εξήκνπ είλαη ε αεξνπνξηθή βάζε Davis Monthan ζηε πόιε Tucson ηεο Αξηδόλα. Δμαηηίαο ηεο κεδεληθήο πγξαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή, εδώ βξίζθνληαη ζε καθξά απνζήθεπζε ηα απνζέκαηα ηεο USAF. ΑΦΡΙΚΗ 7) Έπημορ Καλασάπι: Η αμμώδηρ έπημορ Σην γεσγξαθηθό ρώξν ηνπ αθξηθαληθνύ λόηνπ, εθεί όπνπ πεξλά ν Τξνπηθόο ηνπ Αηγόθεξνπ, απιώλεηαη κηα από ηηο πην αθηιόμελεο πεξηνρέο ηεο καύξεο επείξνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη γηα ηηο θαζαξά εξεκηθέο ηεο ζπλζήθεο. Τν 1849 ν Γαβίδ Λίβηλγθζηνλ, ζπλνδεπόκελνο από ηνλ Οπίι Όζγνπει ηε δηέζρηζε γηα πξώηε θνξά, ελώ νη Βνπζκάλνη απνηεινύλ ηνπο ειάρηζηνπο θαηνίθνπο κηαο νκνινγνπκέλσο ζθιεξήο εξήκνπ πνπ δελ δηαθόπηεηαη θαλ από νάζεηο. Ζ θνθθηλσπή άκκνο είλαη ην κνλαδηθό ζηνηρείν πνπ ακβιύλεη ηε εηθόλα ηεο άγνλεο, γεκάηεο ζίλεο θαη αηρκεξνύο βξάρνπο εξήκνπ Καιαράξη, ηεο αξραηόηεξεο εξήκνπ ηνπ πιαλήηε καο. Ζ Εάκπηα, ε Μπνηζνπάλα, ε Εηκπάκπνπε, ε Νακίκπηα θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Νόηηαο Αθξηθήο κνηξάδνληαη ηα ηεηξ. ρικ. ηεο λνηηναθξηθαληθήο εξήκνπ θαη ππήξμαλ νη ρώξεο πνπ εμεξεπλήζακε θαηά ηελ δίηξνρε παξνπζία καο ζηνλ καθξηλό αθξηθαληθό λόην. Φξέε μελαγνύ ζηε γλσξηκία καο κε ηελ κπζηεξηώδε Καιαράξη αλέιαβε -θαηά θύξην ιόγν- ην αζθάιηηλν ίρλνο ηνπ Kalahari Highway, θαζώο επίζεο θαη αξθεηνί θαινραξαγκέλνη ρσκαηόδξνκνη. Οδεγώληαο ηελ κνηνζηθιέηα καο κέζα ζηα αθπδαησκέλα όξηα ηεο Καιαράξη, ληώζακε ζαλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ελόο ηνπίνπ, πνπ είρε σο θύξηα ραξαθηεξηζηηθά έλαλ εθλεπξηζηηθά επίπεδν νξίδνληα, κηα ρακειή ζακλώδε βιάζηεζε θαη κηα αβάζηαρηε κνλαμηά πνπ ελδόκπρα καο ηξόκαδε. Τα ιίγα μεξά δέληξα πνπ αληηθξίδακε έζπαγαλ ηελ κνλνηνλία ελόο εξεκηθνύ θόζκνπ πξσηόγλσξεο νκνξθηάο, ελώ έλα απέξαλην ακκώδε πέπιν απνηεινύζε ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο θύζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ νινθιεξσηηθή αλππαξμία πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ. Μνλαδηθό παξήγνξν ζηνηρείν απνηεινύζαλ νη ρακειέο, αιιά ζίγνπξα ιπηξσηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα. Γίρσο ακθηβνιία, ε έξεκνο Καιαράξη ζε άιιεο επνρέο ηνπ ρξόλνπ παξνπζηάδεηαη σο κηα από ηηο πην ζθιεξέο, από πιεπξάο ζπλζεθώλ δσήο, εξήκνπο ηνπ θόζκνπ. Αληίζεηα, ηα ρσκάηηλα ζσζηθά ηεο Καιαράξη θξύβνπλ έλαλ αλεμάληιεην ππόγεην πινύην (νπξάλην, ρξπζό,

11 ραιθό θαη κόιπβδν). Δπίζεο, θαηά κήθνο ησλ βόξεησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ ηεο Νακίκπηα βξίζθνληαη ηεξάζηηα αδακαληνθόξα θνηηάζκαηα πνπ ζπλαγσλίδνληαη ζε έθηαζε θαη πινύην ηα αληίζηνηρα ηεο γεηηνληθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Νόηηαο Αθξηθήο. Ωζηόζν, ην ζπλαξπαζηηθόηεξν «πξόζσπν» ηεο Καιαράξη έκειιε λα ην ζπλαληήζνπκε ζηε Νακίκπηα. Καηεπζπλόκελνη πξνο ηα δπηηθά ηεο ρώξαο κε πξννξηζκό ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Αηιαληηθνύ, βξεζήθακε κπξνζηά ζε κηα απέξαληε έξεκν ακκώδνπο κνξθήο, κε παλύςεινπο, ζαγελεπηηθνύο ακκόινθνπο, από ηνπο ςειόηεξνπο ηνπ θόζκνπ. Όπνπ θαη λα γπξλνύζακε ην θεθάιη, βιέπακε άκκν θαη κόλν άκκν! To βιέκκα καο απνηύπσλε έλα απέξαλην βαζίιεην άκκνπ, ην νπνίν αλέθαζελ απνηεινύζε κηα ερζξηθή θαη αθηιόμελε γηα ηελ αλζξώπηλε παξνπζία πεξηνρή. Πειώξηεο, ζαγελεπηηθέο ζίλεο απιώλνληαλ ζε έθηαζε αξθεηώλ δεθάδσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ θαη ζηακαηνύζαλ δίπια αθξηβώο ζηα λεξά ηνπ Αηιαληηθνύ, ζρεκαηίδνληαο κηα ζηελόκαθξε παξάθηηα θαθεθίηξηλε ισξίδα γεο ηελ νπνία έγιεηθαλ ηα ζθνηεηλά λεξά ηνπ σθεαλνύ. Τν εληππσζηαθό ακκώδεο ηείρνο ησλ ηεξάζηησλ θνθθηλσπώλ ακκόινθσλ πνπ θπξηαξρεί ζ όιε ηε δπηηθή πιεπξά ηεο Νακίκπηα θαη απιώλεηαη παξάιιεια κε ηελ παξάθηηα αηιαληηθή δώλε ήηαλ έλα ζέακα εθπιεθηηθό, όζν θαη κνλαδηθό.

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα 1 ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ (1828-1905)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα