ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Μηηζάκηρ Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ."

Transcript

1 ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο 2010 Μηηζάκηρ Κ.

2

3 ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Έξεκνο! καο καδί ηεο. πξνθιεηηθή θαη «πεδίν δνθηκήο» ηα ζπκβαηηθά Ταμηδέςηε καδί καο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ ζηα όξηα δσήο θαη Ακθηιεγόκελε ε ζρέζε Δρζξηθή θαη απόθνζκε, κνλαδηθή, γίλεηαη πάληα ελόο ηαμηδηνύ πέξα από αλζξώπηλα κέηξα. ζηηο επηά κεγαιύηεξεο θαη δήζηε κηα πεξηπέηεηα ζαλάηνπ! Ζ έξεκνο αληηπξνζσπεύεη κηα θαληαζίσζε, έλα όλεηξν, πνπ ρξόληα ηώξα καο αθνινπζεί ζε θάζε ζρεδόλ ηαμίδη καο. Παξόιν πνπ ε δσή ζηα όξηά ηεο είλαη αζύιιεπηα ζθιεξή γηα όια ηα πιάζκαηα πνπ ηελ θαηνηθνύλ, καο γνεηεύεη ηξνκεξά ε απεξαληνζύλε ηνπ ρώξνπ ηεο, ε νπνία καο απνδεζκεύεη από ηνλ πιηθό θόζκν θαη καο απειεπζεξώλεη ςπρηθά. Δμεξεπλώληαο έλα ηνπίν μεξό, ζρεδόλ απνζηεηξσκέλν θαη αθπδαησκέλν, δηάρπηε είλαη πάληα ε αίζζεζε όηη είκαζηε νη κνλαδηθέο αλζξώπηλεο ππάξμεηο ελόο ακκώδνπο θόζκνπ, όπνπ ε κνλαμηά δελ απνηειεί αληηθείκελν αλαδήηεζεο αθνύ απιώο είκαζηε κέξνο ηεο. Σην ηαμίδη ηεο εξήκνπ, αηελίδνληαο κε ζπγθξαηεκέλν ηξόκν ηνλ αλνηρηό νξίδνληα θαη ην θελό ηνπ ρώξνπ πνπ δεζπόδεη απεηιεηηθά κπξνζηά καο, ληώζνπκε έληνλα ην αίζζεκα ηεο κεδακηλόηεηαο θαη ηεο αλππαξμίαο καο απέλαληη ζηε θύζε. Καη ζρεδόλ πάληα, αξκελίδνληαο αθπβέξλεηνη ζηελ αραλή ζάιαζζα ηεο άκκνπ, ςάρλνπκε απεγλσζκέλα γηα «θάηη», ην νπνίν όκσο αδπλαηνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε: ηελ ειπίδα, ηε ιύηξσζε, ή κήπσο ην ηέινο καο; ΑΣΙΑ 1) Έπημορ Γκόμπι: Η Μεηαξένια Έπημορ Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 10 η : «Δπηηέινπο θηάζακε ζηελ πόιε Τδηγηαηδηγθνπάλ, ηελ πύιε ηεο εξήκνπ Ταθιακaθάλ πξνο ηα δπηηθά. Γηα ηα επόκελα 3000 ρικ. πεξίπνπ -έσο ηελ πόιε Καζγθάξ, ζηνπο πξόπνδεο ηεο νξνζεηξάο Πακίξ- ζα κεζνιαβνύζε έλα απέξαλην θίηξηλν, απηό ηεο άγξηαο αιιά ζπλάκα γνεηεπηηθήο εξήκνπ, πνπ ήηαλ πάληα έηνηκε λα θαηαπηεί κέζα ζηνπο ακκόινθνύο ηεο, ηνικεξνύο ηαμηδηώηεο θαη ππνδύγηα παιαηόηεξσλ επνρώλ. Με αθεηεξία ηνύηε ηελ ζθνληζκέλε πνιηηεία ηεο Κεληξηθήο Κίλαο, πνπ νη ληόπηνη παξνκνίαδαλ σο ηηο «Πύιεο ηεο θνιάζεσο», ξηςνθίλδπλνη έκπνξνη μεθηλνύζαλ ηε δηθή ηνπο πεξηπέηεηα δσήο θαη ζαλάηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζρίζνπλ ηελ έξεκν Ταθιακαθάλ, ηε θπζηθή πξνέθηαζε ηεο εξήκνπ

4 Γθόκπη πξνο ηα δπηηθά Γελ είλαη ηπραίν πνπ ε νλνκαζία ηεο εξήκνπ (Ταθιακαθάλ) ζηελ ηνπηθή δηάιεθην ζεκαίλεη «Έξεκνο ρσξίο επηζηξνθή» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 12 η : «Απνηειώληαο θαη γηα καο ηηο πύιεο ηεο θνιάζεσο, ε πόιε Τδηγηαηδηγθνπάλ εγθαηαιείθζεθε λσξίο ην επόκελν πξσηλό. Καζώο ε κνηνζηθιέηα ξνιάξηδε κέζα ζηελ πξσηλή δξνζηά, ε Όιγα γεκάηε απόγλσζε έξηρλε πίζσ ηεο κηα ηειεπηαία καηηά, αθνύ ην πέξαζκα ζηελ θόιαζε ηεο Ταθιακαθάλ ήηαλ θαη γηα καο πιένλ κηα απηή πξαγκαηηθόηεηα Νηνλρνπάλ, Χακί, Τνπξπάλ, Κνξιά, Αθζνύ θαη Καζγθάξ ζα ήηαλ νη επόκελεο πόιεηο ηεο δηαδξνκήο καο κέζα ζην θηλέδηθν έδαθνο. Έμη πόιεηο-νάζεηο, νη απαξαίηεηνη θξίθνη δσήο ζηελ αιπζίδα ηνπ κεηαμέληνπ δξόκνπ κέζα ζηε δεζηή αγθαιηά ηεο εξήκνπ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 17 η : «ζηα 450 ρικ. ηεο δηαδξνκήο Νηνλρνπάλ - Χακί ζπλαληήζακε κόιηο ηξία ρσξηά, έλα ζηαζκό θαπζίκσλ, ιηγόηεξα από 50 θνξηεγά θαη ειάρηζηα επηβαηηθά! Η ζθεληθή παξνπζία ηεο εξήκνπ; Γηαζρίδακε έλα ηνπίν άγξηαο, απαξάκηιιεο νκνξθηάο, κηα γε κε γπκλά βνπλά, θηηξηλόκαπξε άκκν θαη θαπηέο πέηξεο Μπνξεί λα αθνύγεηαη αιιόθνην, αιιά θαη ε έξεκνο θξύβεη ηε δηθή ηεο γνεηεία θαη δύλακε, πνπ ιίγνη ηαμηδηώηεο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 22 η : «ηα Βνπλά ηεο Φσηηάο ςεθίζηεθαλ νκόθσλα σο ε θαηαπιεθηηθόηεξε ηνπνζεζία ηεο δηαδξνκήο καο κέζα ζηελ Ταθιακαθάλ! Οιόγπξά καο νξεηλνί γξαληηέληνη όγθνη, πνξθπξά βξάρηα θαη θαηαθόθθηλε άκκνο, ελώ έλαο θηδίζηνο ρσκαηόδξνκνο καο νδεγνύζε όιν θαη πην ςειά, όιν θαη πην βαζηά κέζα ζ απηό ην θόθθηλν όλεηξν ηεο θηλέδηθεο εξήκνπ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 27 η : «Γηα ηα θαξαβάληα ησλ εκπόξσλ, ε πξνζέγγηζε ηεο Τνπξπάλ θάληαδε σο ε κέγηζηε δνθηκαζία αλζξώπσλ θαη ππνδπγίσλ ζηα θαπηά δεηλά ηεο εξήκνπ. Απηή ε πόιε ηνπ κεηαμέληνπ δξόκνπ βξίζθεηαη θηηζκέλε 158 κ. θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Με ζεξκνθξαζίεο πνπ αγγίδνπλ ηνπο 55 C, ε πεξηνρή ηεο Τνπξπάλ ζπληζηά ηελ πην θαπηή ηεο Κίλαο Βηώλνληαο ζηελ πξάμε κέξνο από ηα δεηλά ησλ εκπόξσλ, ε δηαδξνκή θαζ νδόλ γηα ηελ Τνπξπάλ ππήξμε θαη γηα καο ε πην δεζηή θαη εμνλησηηθή εκπεηξία ηεο Ταθιακαθάλ. Με αλεπηζύκεηε ζπληξνθηά έλαλ αδπζώπεην ήιην, ν ηδξώηαο έηξερε αζηακάηεηα κέζα ζηα θξάλε, ελώ ν θαπηόο άλεκνο δελ άθελε θαλέλα πεξηζώξην λα αλνίμνπκε, έζησ θαη ειάρηζηα, ηηο δειαηίλεο ζηα θξάλε... Δηιηθξηλά ρξεηάζηεθε λα επηζηξαηεύζνπκε κεγάια απνζέκαηα ςπρηθήο δύλακεο πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπκε ζ απηή ηε δνθηκαζία, ζηελ νπνία ν αληίπαινο δελ ήηαλ ηειηθά ε έξεκνο, αιιά ν ίδηνο καο ν εαπηόο» Απνζπάζκαηα από ην πξνζσπηθό καο εκεξνιόγην, ζην ηαμίδη «Ο Γξόκνο ηνπ Μεηαμηνύ, Πεθίλν-Θεζζαινλίθε»). ΝΟΤΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ 2) Έπημορ Αηακάμα: Η ζηενόμακπη έπημορ

5 Έξεκνο Αηαθάκα! Ο Γαξβίλνο ηε ραξαθηήξηζε σο ηελ Απόιπηε Έξεκν, ηελ πην άγνλε θαη ζθιεξή ηνπ πιαλήηε καο. Σ απηό ην ζηεγλό θαη θαηάμεξν θνκκάηη ηεο λνηηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ, πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο Άλδεηο θαη ηνλ Δηξεληθό σθεαλό, νη βξνρνπηώζεηο είλαη αξθεηά ζπάληεο, έσο θαη αλύπαξθηεο! Σύκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο, ην λόηην ηκήκα ηεο εξήκνπ Αηαθάκα έρεη ρξόληα λα δερηεί βξνρή, ελώ ζ έλαλ από ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο ηεο Βόξεηαο Αηαθάκα δελ έρεη ζεκεησζεί βξνρόπησζε ηα ηειεπηαία 70 ρξόληα! Ζ έξεκνο Αηαθάκα, πνπ εθηείλεηαη ζε όιε ηε Βόξεηα Φηιή θαη ην Νόηην Πεξνύ θαη αγγίδεη ζε έθηαζε όζν πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο Ηηαιίαο, ήηαλ ν ακέζσο επόκελνο αληίπαινο πνπ έξημε ζηηο ξόδεο καο ε λνηηνακεξηθάληθε θύζε, ζηελ πνξεία καο από ην Σαληηάγθν ηεο Φηιήο πξνο ηελ πεξνπβηαλή πξσηεύνπζα Λίκα. Φξέε νδεγνύ θαη πηζηόο ζπλνδνηπόξνο καο κέζα ζηελ αθηιόμελε απεξαληνζύλε ηεο Αηαθάκα ζα αλαιάκβαλε ην αζθάιηηλν ίρλνο ηνπ νδηθνύ άμνλα ηεο Route Panamericana. Ζ έξεκνο Αηαθάκα έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ιίγεο εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο ρηιηαλήο πξσηεύνπζαο. Γηα ηα επόκελα ρικ. ε Αηαθάκα απνηέιεζε ην θπζηθό "κνηίβν" κέζα ζην νπνίν κνηνζηθιέηα θαη αλαβάηεο έδσζαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο κάρε κε κηα απόθνζκε δηαδξνκή, θξάκα ππλσηηθώλ επζεηώλ, κνλαμηάο θαη θόβνπ, ζηνηρεία πνπ πάληα εκθπζά ζηνπο ηαμηδηώηεο κηα έξεκνο. Σε θάζε καο βήκα ληώζακε έληξνκνη ηε ζαλάζηκε γνεηεία ηεο εξήκνπ λα καο ζπξώρλεη όιν θαη πην βαζηά ζηελ θαπηή αγθαιηά ηεο. Σειεληαθά ηνπία κε θαιαθξνύο ιόθνπο θαη γπκλνύο βξάρνπο, ερζξηθό πεξηβάιινλ κε ζησπεινύο ακκόινθνπο θαη απέξαληεο εθηάζεηο λ ηηξηθώλ αιάησλ. Ζ έξεκνο Αηαθάκα, κηα θπξηνιεθηηθά λεθξή γε, ήηαλ πιένλ παξνύζα! Σηηο άγνλεο απηέο εθηάζεηο, νη Ηζπαλνί θνλθηλζηαδόξεο, νη πξώηνη ιεπθνί εηζβνιείο πνπ "πάηεζαλ" πόδη ζηνλ ηόπν (16 ν αηώλα), κάηαηα αλαδήηεζαλ έλα δεύηεξν "Φξπζό Πεξνύ". Αλ όκσο γηα καο ε έξεκνο Αηαθάκα δελ ζήκαηλε ηίπνηε πεξηζζόηεξν από κία αθόκα αληίμνε δηάζρηζε εξήκνπ ζην ελεξγεηηθό καο, γηα ηελ Φηιή ε Αηαθάκα θαη εηδηθόηεξα ην ππέδαθνο ηεο ζεκαίλεη ηα πάληα, αθνύ απνηειεί ηελ ξαρνθνθαιηά ησλ εζληθώλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ. Τν ππέδαθόο ηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηα ππεξβνιηθά πινύζηα απνζέκαηα ζείνπ, ζηδήξνπ, θνβαιηίνπ, κνιύβδνπ, καγγαλίνπ, αιιά θαη ραιθνύ θαη ληηξηθώλ αιάησλ. Ωο πξνο ηα δύν απηά ηειεπηαία νξπθηά, ε Φηιή θαηαηάζζεηαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο παξαγσγνύο ηνπ θόζκνπ. Μεηά ην πέξαζκα ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο ηνπ Πεξνύ ε Αηαθάκα ήηαλ θαη πάιη παξνύζα! Έξεκνο θαη πάιη έξεκνο. Ζ παξάθηηα δώλε ηνπ Νόηηνπ Πεξνύ αληηπξνζσπεύεη κηα από ηηο πην ζηεγλέο εξήκνπο ηνπ πιαλήηε καο, πξάγκα πνπ ζα δηαπηζηώλακε θαη νη ίδηνη πξνζσπηθά. Οη βξνρνπηώζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηα όξηα ηεο παξάθηηαο πεξνπβηαλήο εξήκνπ είλαη ιηγόηεξεο θαη από απηέο πνπ δέρεηαη ε Σαράξα, ελώ ειάρηζηεο ήηαλ νη κηθξέο oάζεηο θαιιηεξγεκέλεο γεο πνπ παξεκβάιινληαλ ζην απειπηζηηθά άγνλν θαη γπκλό ηνπίν ηεο πεξηνρήο. Όζν θαη αλ αθνύγεηαη όκσο παξάδνμν, ε άλπδξε Αηαθάκα απνηέιεζε εζηία πνιηηηζκνύ γηα αξθεηέο ηλδηάληθεο θπιέο ηεο πξνθνινκβηαλήο πεξηόδνπ (Aymara, Tiahuanaku, Araucanian, Inca). Τν πιήζνο ησλ βξαρνγξαθηώλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί ζην αθπδαησκέλν θνξκί ηεο εξήκνπ, απνηεινύλ άιισζηε ηε ζεκαληηθόηεξε καξηπξία εθείλσλ ησλ πνιηηηζκώλ, νη νπνίνη

6 αλαπηύρζεθαλ ζ έλα πεξηβάιινλ όπνπ ην λεξό απνηεινύζε αιιά θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν ζηνηρείν ηεο δσήο θαη ηεο θύζεο. ΑΦΡΙΚΗ 3) Έπημορ Σασάπα: Η Μηηέπα όλων ηων επήμων Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα! Ο ήιηνο ράλεηαη ζηγά-ζηγά πίζσ από ηα βνπλά ηεο θαπηήο εξήκνπ. Νπρηώλεη, ε ζεξκνθξαζία αξρίδεη λα πέθηεη θαηαθόξπθα θαη ν νπξαλόο γεκίδεη αξγά κε αζηέξηα. Τν βιέκκα καο παγηδεπκέλν ζηνλ αραλή νξίδνληα ςάρλεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκάδηα πξνζαλαηνιηζκνύ. Ζ αιγεξηλή Σαράξα απιώλεηαη ζην άπεηξν θαη μεδηπιώλεη απηάξεζθα ηελ ηξνκαθηηθή απεξαληνζύλε ηεο. Ο θαθνηξάρεινο ρσκαηόδξνκνο εμαθνινπζεί λα ηαιαηπσξεί κνηνζπθιέηα θαη αλαβάηεο, ελώ ηα θνηληθόδεληξα ηεο όαζεο νη θάξνη απηνύ ηνπ ακκώδεο σθεαλνύ- αξγνύλ λα εκθαληζηνύλ. Πξννξηζκόο καο, έλαο ρακέλνο ζην πνπζελά νηθηζκόο ηεο Νόηηαο Αιγεξίαο. Κάπνηα ζηηγκή ε ςπρή καο αγαιιηάδεη. Ο «θνηληθνζηνιηζκέλνο» βεξβεξηθόο νηθηζκόο, θπθισκέλνο αζθπθηηθά από κηα θίηξηλε ζάιαζζα άκκνπ, εκθαλίδεηαη επηηέινπο κπξνζηά καο. Πξώηε ππνδνρή επηηξνπήο νη ιηιηπνύηεηνη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνύ. Σπάληα βιέπνπλ εδώ ηα παηδηά κηα κνηνζπθιέηα. Γηζηαθηηθά ζηελ αξρή καο πεξηθπθιώλνπλ θαη όηαλ ε πεξηέξγεηα ληθάεη ην δηζηαγκό ηνπο απηά μεζαξξεύνπλ θαη καο αγγίδνπλ. Δπηθνηλσλνύλ κε ηνλ έμσ θόζκν. Κάπνηεο κηζνιησκέλεο από ηε δέζηε θαξακέιεο βγαίλνπλ από ηε ηζέπε καο θαη γεκίδνπλ ηηο παιάκεο ηνπο. Τα κάηηα ηνπο αζηξάθηνπλ από ραξά. Τν ίδην θαη ε θαξδηά καο Οη Βέξβεξνη, νη γλσζηνί απηόρζνλεο ηεο εξήκνπ, γίλνληαη νη νηθνδεζπόηεο καο ζε ηνύηε ηε ρακέλε πνιηηεία ηεο Σαράξαο. Έλα ηαπεηλό πιηλζόθηηζην θηίζκα ζα ζηεγάζεη ζήκεξα ηα όλεηξά καο. Γελ είλαη όκσο θάπνην μελνδνρείν. Δίλαη ην ζπίηη ηνπ Αρκέη, ηνλ νπνίν εκπηζηεπζήθακε ελζηηθησδώο. Ο κειαςόο Βεδνπίλνο καο θέξδηζε από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή κε ηελ απζνξκεηηθόηεηα θαη ηελ θαινζύλε ηεο ςπρήο ηνπ. Ζ θηιόμελε δηάζεζε ηνπ νηθνδεζπόηε καο, νδήγεζε ηελ επηακειή ηνπ νηθνγέλεηα ζ έλα απξόζκελν μεζπίησκα, πξνθεηκέλνπ λα καο παξαρσξεζεί ε κηα από ηηο δπν θησρηθέο θακάξεο ηεο πιηλζόθηηζηεο θαηνηθίαο ηνπ. Γηα λα γεπηνύκε έηζη κηα ηδηόκνξθε θηινμελία, απζηεξά θαζνξηζκέλε από ηνπο θαλόλεο ηνπ θώδηθα επηβίσζεο ηεο εξήκνπ. Δδώ, ζηελ θαξδηά ηεο Σαράξαο, ηε κεγαιύηεξε έξεκν ηνπ θόζκνπ Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα! Ο πνξθπξνθόθθηλνο ειηαθόο δίζθνο έρεη ζρεδόλ αθνπκπήζεη ην έδαθνο, ζεκαηνδνηώληαο ην ηέινο άιιεο κηαο κέξαο, άιιεο κηαο κάρεο. Ζ ακκνζύειια έρεη κόιηο θνπάζεη. Με ηε ζηπθλή γεύζε ηεο άκκνπ ζην ζηόκα έρνπκε ζηακαηήζεη θαη ηηλάδνπκε από πάλσ καο ηνπο ηειεπηαίνπο θόθθνπο άκκνπ. Γηα δπν ώξεο νδεγνύζακε γαληδσκέλνη ζηε κνηνζπθιέηα θαη πξνζπαζνύζακε κε πείζκα θαη θαξηεξηθόηεηα λα αληέμνπκε ζηα απαλσηά καζηηγώκαηα κηαο αδπζώπεηεο ακκνζύειιαο. Ήηαλ κηα ηξνκαθηηθή εκπεηξία. Αληηπαιέςακε ζθιεξά. Γελ ζπλζεθνινγήζακε! Δπηβηώζακε! Δπηπρώο, γηαηί ε έξεκνο δελ ράλεη πνηέ ηελ επθαηξία λα θαηαβξνρζίδεη αλζξώπνπο θαη νρήκαηα.

7 Καζώο δηώρλνπκε κε ην λεξό ηνπ παγνπξηνύ καο ηνπο ακέηξεηνπο θόθθνπο άκκνπ από ηα ειηνθακέλα πξόζσπά καο, ζην λνπ καο έξρεηαη κηα ζνθή ξήζε: «Γηα λα δήζεηο ζηελ έξεκν πξέπεη λα είζαη άγηνο ή ζεξηό». Σίγνπξα δελ ληώζνπκε νύηε ην έλα νύηε ην άιιν. Έρνπκε όκσο αξθεηά απνζέκαηα ςπρηθήο δύλακεο γηα λα αληέμνπκε απηή ηελ άληζε κάρε. Θέινπκε λα δήζνπκε άιιε κηα δίηξνρε πεξηπέηεηα άκκνπ, πνζνύκε λα νινθιεξώζνπκε ηνλ πεξίθεκν «Γύξν ησλ Οάζεσλ» ηεο Γπηηθήο Αηγύπηνπ. Έλα γνεηεπηηθό, αιιά ζπλάκα ζθιεξό νδνηπνξηθό κέζα ζηηο νάζεηο ηεο Μπαραξίγηα, ηεο Φαξάθξα, ηεο Νηάρια θαη ηεο Φάξγθα. Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα, ηε Μεηέξα όισλ ησλ εξήκσλ! Μαθάξη λα κελ είλαη ην ηειεπηαίν! ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4) Έπημορ Σίμζον: Η κόκκινη έπημορ Όηαλ νη ηζαγελείο Aboriginals πξσηνπάηεζαλ πξηλ από πεξίπνπ ρξόληα ηελ απζηξαιηαλή γε, αληίθξηζαλ κηα από ηηο αξραηόηεξεο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ. Μέζα από ηελ καθξαίσλε παξνπζία ηνπο ζηελ απζηξαιηαλή ήπεηξν, θαη παξά ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο άγνλεο θεληξηθέο πεξηνρέο ηνπ ηεξάζηηνπ λεζηνύ, θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζην νηθνζύζηεκα ησλ ηνπηθώλ εξήκσλ. Καη όηαλ ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ, νη Aboriginals «παξέδσζαλ» ζηνπο ιεπθνύο απνίθνπο ηνλ 18 ν αηώλα κηα παξζέλα θαη ακόιπληε ήπεηξν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα πξσηόγλσξν θαη δπλακηθό νηθνζύζηεκα εξήκσλ. Ζ απζηξαιηαλή έξεκνο απιώλεηαη ζηηο θεληξηθέο θαη δπηηθέο πεξηνρέο ηεο επείξνπ θαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο γλώξηζκα απνηειεί ην θόθθηλν ρξώκα ηεο γεο. Απηό ην μερσξηζηό ζηνηρείν πξνζδίδεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα ηεο απζηξαιηαλήο εξήκνπ, πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε ηεηξ. ρικ. Δίλαη ρσξηζκέλε ζε κηθξόηεξεο επηκέξνπο δώλεο εξήκσλ (Γπηηθή Έξεκνο, Έξεκνο Σίκζνλ, Κεληξηθή Έξεκνο, Μεγάιε Βηθησξηαλή Έξεκνο), ελώ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζην θπζηθό ληεθόξ ηεο απζηξαιηαλήο επείξνπ έρνπλ ηα πνηθηιόκνξθα, θνθθηλσπά βξάρηα πνπ βξίζθνληαη ζθνξπηζκέλα ζε όιν ην θνξκί ηεο Απζηξαιίαο. Αληηπξνζσπεπηηθόηεξε δηαδξνκή γλσξηκίαο κε ηελ απζηξαιηαλή έξεκν (Outback) απνηειεί o πεξίθεκνο νδηθόο άμνλαο Stuart Highway, κήθνπο ρικ. Με αθεηεξία ηελ πόιε Adelaide θαη ηεξκαηηζκό ηελ πόιε Darwin, ν Stuart Highway δηαζρίδεη ηε ρώξα από ην λόην πξνο ην βνξξά. Ο νδηθόο άμνλαο ηεο εξήκνπ Σίκζνλ ραξάρηεθε πάλσ ζηελ πξσηόηππε δηαδξνκή ηνπ Άγγινπ εμεξεπλεηή John McDouall Stuart, ηνπ πξώηνπ ιεπθνύ πνπ δηέζρηζε ( ) επηηπρώο ηελ απζηξαιηαλή ήπεηξν από ην λόην πξνο ην βνξξά θαη εμεξεύλεζε ηελ Κεληξηθή Απζηξαιία. Τα εληππσζηαθόηεξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο κέζα ζηελ επίπεδε απεξαληνζύλε ηεο απζηξαιηαλήο Outback είλαη αλακθίβνια νη κνλνιηζηθνί βξάρνη Olga Mountains θαη Ayers Rock (Uluru). Δηδηθόηεξα ν δεύηεξνο, πνπ ζεσξείηαη ε κεγάιε θαξδηά ηεο Απζηξαιίαο, είλαη ειηθίαο εηώλ θαη απνηειεί ην κεγαιύηεξν κνλνιηζηθό βξάρν ηνπ πιαλήηε καο. Ο γηγάληηνο θόθθηλνο κνλνιηζηθόο βξάρνο ηεο Κεληξηθήο Απζηξαιίαο αληηπξνζσπεύεη γηα ηνπο Aboriginals

8 έλα ζεκαληηθό ζξεζθεπηηθό κλεκείν. Πξόθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα ηεξή θαξδηά, ζηε θαξδηά ηεο Απζηξαιίαο! Ζ πόιε Coober Pedy, πνπ βξίζθεηαη θαη απηή ζηελ έξεκν Σίκζνλ, ζεσξείηαη ε παγθόζκηα πξσηεύνπζα ηνπ νπαιίνπ. Ζ θαηαθνκβηθή πνιηηεία ηνπ Stuart Highway είλαη γηα πνιινύο ην Δι- Νηνξάλην ηεο Outback. Ζ ύπαξμή ηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα ηεξάζηηα θνηηάζκαηα νπάιηνπ πνπ ππάξρνπλ ζην ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη ηα νπνία αλαθαιύθηεθαλ εληειώο ηπραία ην Δκείο όκσο, αληί γηα νπάιην, ηαμηδεύνληαο ζηηο αηέξκνλεο επζείεο ηνπ Stuart Highway, βξήθακε κόλν ζησπή θαη κνλνηνλία. Υπήξμαλ κάιηζηα ζηηγκέο πνπ είρακε ηελ εληύπσζε πσο ήκαζηαλ νη κόλνη επηδήζαληεο ελόο ππξεληθνύ νινθαπηώκαηνο! Ζ ηξνκαθηηθή κνλαμηά πνπ βηώζακε θαζ νδόλ, ζε ζπλδπαζκό κε ην επίπεδν ζειεληαθό ηνπίν πνπ ραξαθηεξίδεη κεγάιν κέξνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ Stuart Highway, ελίζρπαλ θαηαθόξπθα απηή καο ηελ αίζζεζε. Ήηαλ όκσο ην ηίκεκα γηα λα θηάζνπκε ζηνλ καθξηλό Νόην ηεο Απζηξαιίαο. Ταμηδεύνληαο ζηελ Outback, πάλσ απ όια θνβόκαζηαλ ηα θαγθνπξώ! Τα άθαθα δσάθηα ηεο απζηξαιηαλήο επείξνπ παξαδόμσο απνηεινύλ ην θόβν θαη ην ηξόκν ησλ νδεγώλ πνπ θηλνύληαη ζηελ ελδνρώξα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. Δίλαη ε ώξα πνπ ηα θαγθνπξώ βγαίλνπλ γηα βνζθή θαη κηα ζύγθξνπζε καδί ηνπο κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. Σπκβνπιή θαη άγξαθνο λόκνο: κελ νδεγάηε ζηελ απζηξαιηαλή Outback κεηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. ΑΣΙΑ 5) Έπημορ Βαλοςσιζηάν (Γεδπωζία): Η εθιαληική έπημορ (Απόζπαζκα από ην Χειπόγπαθο ηηρ Βαβςλώναρ ) Απηή είλαη ε δύλακε θαη ην κεγαιείν ηεο αιεμαλδξηλήο ςπρήο όπσο πεξίηξαλα αλαδείρζεθε κέζα ζηελ ππξσκέλε γε ηεο Γεδξσζίαο θαη απνηππώζεθε ζην πεξίθεκν Χεηξόγξαθν ηεο Βαβπιώλαο. Κπξηνιεθηηθά θαπηέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο αλαπόθεπθηα ηξηγπξλνύζαλ ζην κπαιό καο όηαλ, είθνζη ηξεηο αηώλεο κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο, κηα άιιε ειιεληθή παξνπζία, ε δηθή καο, πεξηπιαληόηαλ ζην ίδην γεσγξαθηθό ζεκείν ηεο Αζίαο. Βίνη παξάιιεινη ζηελ εθηαιηηθή έξεκν ηεο Γεδξσζίαο, ζε κηα πνξεία-αλαβίσζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ πνπ επηρεηξνύζακε κε ηελ κνηνζπθιέηα καο.

9 Αλ θαη νη ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο ιύζεηο είραλ αληηθαηαζηήζεη ην Βνπθεθάια, θαηαζηώληαο επηόηεξν ην καξηύξην ηεο εξήκνπ, εληνύηνηο, ε Γεδξσζία απνδείρζεθε κηα έξεκνο ην ίδην ζθιεξή θαη αδπζώπεηε, ην ίδην ηπξαλληθή θαη γηα καο. Όπσο ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, έηζη θαη εκείο κάιινλ είρακε ππνηηκήζεη ηελ δύλακε ηεο εξήκνπ Βαινπρηζηάλ, κηα από ηηο ιηγόηεξν γλσζηέο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ, πνπ απιώλεηαη ζην θεληξηθό θαη αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ Ηξάλ, ζην λνηηνδπηηθό Αθγαληζηάλ θαη ζην Νόηην Παθηζηάλ. Ο γεσγξαθηθόο ρώξνο ηεο εξήκνπ Βαινπρηζηάλ αλαθέξεηαη ζήκεξα σο έλα εθηεηακέλν πεδίν δξάζεο Αθγαλώλ θαη Παθηζηαλώλ ιαζξεκπόξσλ, αθνύ νη δπζβάζηαθηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην αθηιόμελν ηνπίν ηεο εξήκνπ πξνζθέξνπλ ηδαληθή θάιπςε ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο (όπια θαη λαξθσηηθά). Τα ηειεπηαία ρξόληα, αξθεηνί ηαμηδηώηεο έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο, όηαλ εληειώο ηπραία δηαζηαπξώζεθαλ κε θαξαβάληα ιαζξεκπόξσλ. Τν παθηζηαληθό ηκήκα ηεο εξήκνπ απνηειεί επίζεο πεδίν δνθηκήο αηνκηθώλ θαη ππξεληθώλ όπισλ, απόξξνηα ηεο παξάινγεο θνύξζαο ησλ εμνπιηζκώλ. Σε πεξίπησζε πάλησο πνπ δελ πξπηαλεύζεη ε ινγηθή θαη ε απηνζπγθξάηεζε ζην ζέκα ησλ εμνπιηζκώλ, νιόθιεξνο ν πιαλήηεο καο κηα κέξα ζα έρεη ηελ όςε κηαο απέξαληεο Βαινπρηζηάλ! ΒΟΡΔΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ 6) Έπημορ Απιζόνα (Σονοπάν): Η «καςηή» έπημορ Τν κάηη ηαμηδεύεη εθαηνληάδεο κέηξα κπξνζηά, ν μεξόο αέξαο ζηεγλώλεη ην ιαηκό, θαη ηα ηδξσκέλα ξνύρα έρνπλ θνιιήζεη πάλσ καο. Οη απνζηάζεηο έρνπλ ράζεη εδώ θαη κέξεο ην λόεκά ηνπο, ν ρξόλνο έρεη παγώζεη θαη ε θαπηή αηκόζθαηξα παξακνξθώλεη ην ηνπίν. Έλα ηνπίν ζηεγλό, αθπδαησκέλν, πνπ πεξηθπθιώλεη επηθίλδπλα ηηο αηζζήζεηο καο. Μηα παξάμελε εξεκία θαη ζησπή, πνπ καδί κε ηελ απεξαληνζύλε ηνπ ρώξνπ, καο πεξηβάιιεη. Όρη θόβν, κόλν πξνζκνλή αηζζαλόκαζηε. Ξέξνπκε όηη ε έξεκνο είλαη ζθιεξή θαη αζπκβίβαζηε γηα ηνπο ακύεηνπο. Όρη όκσο γηα καο. Δίκαζηε πηα πην ώξηκνη, πην αλεθηηθνί κε ηνλ εαπηό καο θαη ηελ έξεκν. Σε πείζκα ησλ ζπλζεθώλ, ζπλερίδνπκε γηα αθόκα κηα κέξα ηελ πνξεία καο κέζα ζηελ έξεκν Αξηδόλα. Ζ επηβίσζε ζηελ βνξεηνακεξηθαληθή έξεκν έρεη ηνπο δηθνύο ηεο θαλόλεο. Οη ηνπηθέο θπιέο ηεο εξήκνπ ηνπο γλώξηδαλ αξθεηά θαιά. Από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα νη Ηλδηάλνη είραλ κάζεη λα επηβηώλνπλ ζ απηό ην αθηιόμελν ηόπν, αλαπηύζζνληαο έλαλ αμηόινγν πνιηηηζκό πνπ ζρεηηδόηαλ άκεζα κε ηε ιαηξεία θαη ην ζεβαζκό γηα ηε θύζε. Ζ έξεκνο Αξηδόλα (Σνλόξαλ), κε έθηαζε πεξίπνπ ηεηξ. ρικ., εθηείλεηαη από ηε Ννηηνδπηηθή Αξηδόλα θαη ηε Ννηηνδπηηθή

10 Καιηθόξληα κέρξη ην Βόξεην Μεμηθό θαη είλαη ν ρώξνο όπνπ άλζηζε ν πνιηηηζκόο ησλ Απάηζη θαη ησλ Ναβάρν. Μέρξη θπζηθά ηελ έιεπζε ησλ ιεπθώλ απνίθσλ Ζ έξεκνο Αξηδόλα είλαη ε πην δεζηή έξεκνο ηεο βνξεηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ, κε ηνλ πδξάξγπξν λα ζεκεηώλεη ζεξκνθξαζίεο πνπ αγγίδνπλ ηνπο 50 ν C θαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν λα έρεη απμεκέλε δηάξθεηα. Καηά παξάδνμν όκσο ηξόπν, ε έξεκνο Αξηδόλα έρεη ζρεηηθά κεγάια πνζνζηά βξνρόπησζεο, πξάγκα πνπ βνεζά ζηελ παξνπζία κηαο ηδηαίηεξα πινύζηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο. Σ απηό βνεζά ην γεγνλόο όηη ην δπηηθό θνκκάηη ηεο εξήκνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ Δηξεληθό σθεαλό, κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη αξθεηέο θαηαηγίδεο. Σήκα θαηαηεζέλ ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο, θαη αρώξηζηνο ζύληξνθόο καο ζην ηαμίδη ηεο ακεξηθαληθήο εξήκνπ, ν κνλαδηθόο ζηνλ θόζκν ηδηόηππνο θάθηνο Sanguaro. Γηάζεκνο πόινο έιμεο ηεο εξήκνπ Αξηδόλα είλαη ην κνλαδηθό θαξάγγη Grand Canyon, έλαο από ηνπο εληππσζηαθόηεξνπο γεσκνξθνινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο ηεο βνξεηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ. Δδώ, νη θπζηθέο δπλάκεηο θηινηέρλεζαλ ππέξνρα ηηο απόηνκεο πιαγηέο ελόο πςηπέδνπ, ρσξίδνληαο θαη θαηαθεξκαηίδνληαο ην ζε κηα ζεηξά από βαζηέο, εληππσζηαθέο θιεηζνύξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από έλαλ εθπιεθηηθό ζπλδπαζκό ρξσκάησλ, κε ην πνξηνθαιί, ην θόθθηλν θαη ην θίηξηλν λα θπξηαξρνύλ απόιπηα. Άιιν έλα αμηνζέαην ηεο θαπηήο εξήκνπ είλαη ε αεξνπνξηθή βάζε Davis Monthan ζηε πόιε Tucson ηεο Αξηδόλα. Δμαηηίαο ηεο κεδεληθήο πγξαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή, εδώ βξίζθνληαη ζε καθξά απνζήθεπζε ηα απνζέκαηα ηεο USAF. ΑΦΡΙΚΗ 7) Έπημορ Καλασάπι: Η αμμώδηρ έπημορ Σην γεσγξαθηθό ρώξν ηνπ αθξηθαληθνύ λόηνπ, εθεί όπνπ πεξλά ν Τξνπηθόο ηνπ Αηγόθεξνπ, απιώλεηαη κηα από ηηο πην αθηιόμελεο πεξηνρέο ηεο καύξεο επείξνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη γηα ηηο θαζαξά εξεκηθέο ηεο ζπλζήθεο. Τν 1849 ν Γαβίδ Λίβηλγθζηνλ, ζπλνδεπόκελνο από ηνλ Οπίι Όζγνπει ηε δηέζρηζε γηα πξώηε θνξά, ελώ νη Βνπζκάλνη απνηεινύλ ηνπο ειάρηζηνπο θαηνίθνπο κηαο νκνινγνπκέλσο ζθιεξήο εξήκνπ πνπ δελ δηαθόπηεηαη θαλ από νάζεηο. Ζ θνθθηλσπή άκκνο είλαη ην κνλαδηθό ζηνηρείν πνπ ακβιύλεη ηε εηθόλα ηεο άγνλεο, γεκάηεο ζίλεο θαη αηρκεξνύο βξάρνπο εξήκνπ Καιαράξη, ηεο αξραηόηεξεο εξήκνπ ηνπ πιαλήηε καο. Ζ Εάκπηα, ε Μπνηζνπάλα, ε Εηκπάκπνπε, ε Νακίκπηα θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Νόηηαο Αθξηθήο κνηξάδνληαη ηα ηεηξ. ρικ. ηεο λνηηναθξηθαληθήο εξήκνπ θαη ππήξμαλ νη ρώξεο πνπ εμεξεπλήζακε θαηά ηελ δίηξνρε παξνπζία καο ζηνλ καθξηλό αθξηθαληθό λόην. Φξέε μελαγνύ ζηε γλσξηκία καο κε ηελ κπζηεξηώδε Καιαράξη αλέιαβε -θαηά θύξην ιόγν- ην αζθάιηηλν ίρλνο ηνπ Kalahari Highway, θαζώο επίζεο θαη αξθεηνί θαινραξαγκέλνη ρσκαηόδξνκνη. Οδεγώληαο ηελ κνηνζηθιέηα καο κέζα ζηα αθπδαησκέλα όξηα ηεο Καιαράξη, ληώζακε ζαλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ελόο ηνπίνπ, πνπ είρε σο θύξηα ραξαθηεξηζηηθά έλαλ εθλεπξηζηηθά επίπεδν νξίδνληα, κηα ρακειή ζακλώδε βιάζηεζε θαη κηα αβάζηαρηε κνλαμηά πνπ ελδόκπρα καο ηξόκαδε. Τα ιίγα μεξά δέληξα πνπ αληηθξίδακε έζπαγαλ ηελ κνλνηνλία ελόο εξεκηθνύ θόζκνπ πξσηόγλσξεο νκνξθηάο, ελώ έλα απέξαλην ακκώδε πέπιν απνηεινύζε ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο θύζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ νινθιεξσηηθή αλππαξμία πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ. Μνλαδηθό παξήγνξν ζηνηρείν απνηεινύζαλ νη ρακειέο, αιιά ζίγνπξα ιπηξσηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα. Γίρσο ακθηβνιία, ε έξεκνο Καιαράξη ζε άιιεο επνρέο ηνπ ρξόλνπ παξνπζηάδεηαη σο κηα από ηηο πην ζθιεξέο, από πιεπξάο ζπλζεθώλ δσήο, εξήκνπο ηνπ θόζκνπ. Αληίζεηα, ηα ρσκάηηλα ζσζηθά ηεο Καιαράξη θξύβνπλ έλαλ αλεμάληιεην ππόγεην πινύην (νπξάλην, ρξπζό,

11 ραιθό θαη κόιπβδν). Δπίζεο, θαηά κήθνο ησλ βόξεησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ ηεο Νακίκπηα βξίζθνληαη ηεξάζηηα αδακαληνθόξα θνηηάζκαηα πνπ ζπλαγσλίδνληαη ζε έθηαζε θαη πινύην ηα αληίζηνηρα ηεο γεηηνληθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Νόηηαο Αθξηθήο. Ωζηόζν, ην ζπλαξπαζηηθόηεξν «πξόζσπν» ηεο Καιαράξη έκειιε λα ην ζπλαληήζνπκε ζηε Νακίκπηα. Καηεπζπλόκελνη πξνο ηα δπηηθά ηεο ρώξαο κε πξννξηζκό ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Αηιαληηθνύ, βξεζήθακε κπξνζηά ζε κηα απέξαληε έξεκν ακκώδνπο κνξθήο, κε παλύςεινπο, ζαγελεπηηθνύο ακκόινθνπο, από ηνπο ςειόηεξνπο ηνπ θόζκνπ. Όπνπ θαη λα γπξλνύζακε ην θεθάιη, βιέπακε άκκν θαη κόλν άκκν! To βιέκκα καο απνηύπσλε έλα απέξαλην βαζίιεην άκκνπ, ην νπνίν αλέθαζελ απνηεινύζε κηα ερζξηθή θαη αθηιόμελε γηα ηελ αλζξώπηλε παξνπζία πεξηνρή. Πειώξηεο, ζαγελεπηηθέο ζίλεο απιώλνληαλ ζε έθηαζε αξθεηώλ δεθάδσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ θαη ζηακαηνύζαλ δίπια αθξηβώο ζηα λεξά ηνπ Αηιαληηθνύ, ζρεκαηίδνληαο κηα ζηελόκαθξε παξάθηηα θαθεθίηξηλε ισξίδα γεο ηελ νπνία έγιεηθαλ ηα ζθνηεηλά λεξά ηνπ σθεαλνύ. Τν εληππσζηαθό ακκώδεο ηείρνο ησλ ηεξάζηησλ θνθθηλσπώλ ακκόινθσλ πνπ θπξηαξρεί ζ όιε ηε δπηηθή πιεπξά ηεο Νακίκπηα θαη απιώλεηαη παξάιιεια κε ηελ παξάθηηα αηιαληηθή δώλε ήηαλ έλα ζέακα εθπιεθηηθό, όζν θαη κνλαδηθό.

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα