ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Μηηζάκηρ Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ."

Transcript

1 ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο 2010 Μηηζάκηρ Κ.

2

3 ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Έξεκνο! καο καδί ηεο. πξνθιεηηθή θαη «πεδίν δνθηκήο» ηα ζπκβαηηθά Ταμηδέςηε καδί καο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ ζηα όξηα δσήο θαη Ακθηιεγόκελε ε ζρέζε Δρζξηθή θαη απόθνζκε, κνλαδηθή, γίλεηαη πάληα ελόο ηαμηδηνύ πέξα από αλζξώπηλα κέηξα. ζηηο επηά κεγαιύηεξεο θαη δήζηε κηα πεξηπέηεηα ζαλάηνπ! Ζ έξεκνο αληηπξνζσπεύεη κηα θαληαζίσζε, έλα όλεηξν, πνπ ρξόληα ηώξα καο αθνινπζεί ζε θάζε ζρεδόλ ηαμίδη καο. Παξόιν πνπ ε δσή ζηα όξηά ηεο είλαη αζύιιεπηα ζθιεξή γηα όια ηα πιάζκαηα πνπ ηελ θαηνηθνύλ, καο γνεηεύεη ηξνκεξά ε απεξαληνζύλε ηνπ ρώξνπ ηεο, ε νπνία καο απνδεζκεύεη από ηνλ πιηθό θόζκν θαη καο απειεπζεξώλεη ςπρηθά. Δμεξεπλώληαο έλα ηνπίν μεξό, ζρεδόλ απνζηεηξσκέλν θαη αθπδαησκέλν, δηάρπηε είλαη πάληα ε αίζζεζε όηη είκαζηε νη κνλαδηθέο αλζξώπηλεο ππάξμεηο ελόο ακκώδνπο θόζκνπ, όπνπ ε κνλαμηά δελ απνηειεί αληηθείκελν αλαδήηεζεο αθνύ απιώο είκαζηε κέξνο ηεο. Σην ηαμίδη ηεο εξήκνπ, αηελίδνληαο κε ζπγθξαηεκέλν ηξόκν ηνλ αλνηρηό νξίδνληα θαη ην θελό ηνπ ρώξνπ πνπ δεζπόδεη απεηιεηηθά κπξνζηά καο, ληώζνπκε έληνλα ην αίζζεκα ηεο κεδακηλόηεηαο θαη ηεο αλππαξμίαο καο απέλαληη ζηε θύζε. Καη ζρεδόλ πάληα, αξκελίδνληαο αθπβέξλεηνη ζηελ αραλή ζάιαζζα ηεο άκκνπ, ςάρλνπκε απεγλσζκέλα γηα «θάηη», ην νπνίν όκσο αδπλαηνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε: ηελ ειπίδα, ηε ιύηξσζε, ή κήπσο ην ηέινο καο; ΑΣΙΑ 1) Έπημορ Γκόμπι: Η Μεηαξένια Έπημορ Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 10 η : «Δπηηέινπο θηάζακε ζηελ πόιε Τδηγηαηδηγθνπάλ, ηελ πύιε ηεο εξήκνπ Ταθιακaθάλ πξνο ηα δπηηθά. Γηα ηα επόκελα 3000 ρικ. πεξίπνπ -έσο ηελ πόιε Καζγθάξ, ζηνπο πξόπνδεο ηεο νξνζεηξάο Πακίξ- ζα κεζνιαβνύζε έλα απέξαλην θίηξηλν, απηό ηεο άγξηαο αιιά ζπλάκα γνεηεπηηθήο εξήκνπ, πνπ ήηαλ πάληα έηνηκε λα θαηαπηεί κέζα ζηνπο ακκόινθνύο ηεο, ηνικεξνύο ηαμηδηώηεο θαη ππνδύγηα παιαηόηεξσλ επνρώλ. Με αθεηεξία ηνύηε ηελ ζθνληζκέλε πνιηηεία ηεο Κεληξηθήο Κίλαο, πνπ νη ληόπηνη παξνκνίαδαλ σο ηηο «Πύιεο ηεο θνιάζεσο», ξηςνθίλδπλνη έκπνξνη μεθηλνύζαλ ηε δηθή ηνπο πεξηπέηεηα δσήο θαη ζαλάηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζρίζνπλ ηελ έξεκν Ταθιακαθάλ, ηε θπζηθή πξνέθηαζε ηεο εξήκνπ

4 Γθόκπη πξνο ηα δπηηθά Γελ είλαη ηπραίν πνπ ε νλνκαζία ηεο εξήκνπ (Ταθιακαθάλ) ζηελ ηνπηθή δηάιεθην ζεκαίλεη «Έξεκνο ρσξίο επηζηξνθή» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 12 η : «Απνηειώληαο θαη γηα καο ηηο πύιεο ηεο θνιάζεσο, ε πόιε Τδηγηαηδηγθνπάλ εγθαηαιείθζεθε λσξίο ην επόκελν πξσηλό. Καζώο ε κνηνζηθιέηα ξνιάξηδε κέζα ζηελ πξσηλή δξνζηά, ε Όιγα γεκάηε απόγλσζε έξηρλε πίζσ ηεο κηα ηειεπηαία καηηά, αθνύ ην πέξαζκα ζηελ θόιαζε ηεο Ταθιακαθάλ ήηαλ θαη γηα καο πιένλ κηα απηή πξαγκαηηθόηεηα Νηνλρνπάλ, Χακί, Τνπξπάλ, Κνξιά, Αθζνύ θαη Καζγθάξ ζα ήηαλ νη επόκελεο πόιεηο ηεο δηαδξνκήο καο κέζα ζην θηλέδηθν έδαθνο. Έμη πόιεηο-νάζεηο, νη απαξαίηεηνη θξίθνη δσήο ζηελ αιπζίδα ηνπ κεηαμέληνπ δξόκνπ κέζα ζηε δεζηή αγθαιηά ηεο εξήκνπ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 17 η : «ζηα 450 ρικ. ηεο δηαδξνκήο Νηνλρνπάλ - Χακί ζπλαληήζακε κόιηο ηξία ρσξηά, έλα ζηαζκό θαπζίκσλ, ιηγόηεξα από 50 θνξηεγά θαη ειάρηζηα επηβαηηθά! Η ζθεληθή παξνπζία ηεο εξήκνπ; Γηαζρίδακε έλα ηνπίν άγξηαο, απαξάκηιιεο νκνξθηάο, κηα γε κε γπκλά βνπλά, θηηξηλόκαπξε άκκν θαη θαπηέο πέηξεο Μπνξεί λα αθνύγεηαη αιιόθνην, αιιά θαη ε έξεκνο θξύβεη ηε δηθή ηεο γνεηεία θαη δύλακε, πνπ ιίγνη ηαμηδηώηεο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 22 η : «ηα Βνπλά ηεο Φσηηάο ςεθίζηεθαλ νκόθσλα σο ε θαηαπιεθηηθόηεξε ηνπνζεζία ηεο δηαδξνκήο καο κέζα ζηελ Ταθιακαθάλ! Οιόγπξά καο νξεηλνί γξαληηέληνη όγθνη, πνξθπξά βξάρηα θαη θαηαθόθθηλε άκκνο, ελώ έλαο θηδίζηνο ρσκαηόδξνκνο καο νδεγνύζε όιν θαη πην ςειά, όιν θαη πην βαζηά κέζα ζ απηό ην θόθθηλν όλεηξν ηεο θηλέδηθεο εξήκνπ» Κίνα, Γπόμορ ηος Μεηαξιού, ημέπα 27 η : «Γηα ηα θαξαβάληα ησλ εκπόξσλ, ε πξνζέγγηζε ηεο Τνπξπάλ θάληαδε σο ε κέγηζηε δνθηκαζία αλζξώπσλ θαη ππνδπγίσλ ζηα θαπηά δεηλά ηεο εξήκνπ. Απηή ε πόιε ηνπ κεηαμέληνπ δξόκνπ βξίζθεηαη θηηζκέλε 158 κ. θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Με ζεξκνθξαζίεο πνπ αγγίδνπλ ηνπο 55 C, ε πεξηνρή ηεο Τνπξπάλ ζπληζηά ηελ πην θαπηή ηεο Κίλαο Βηώλνληαο ζηελ πξάμε κέξνο από ηα δεηλά ησλ εκπόξσλ, ε δηαδξνκή θαζ νδόλ γηα ηελ Τνπξπάλ ππήξμε θαη γηα καο ε πην δεζηή θαη εμνλησηηθή εκπεηξία ηεο Ταθιακαθάλ. Με αλεπηζύκεηε ζπληξνθηά έλαλ αδπζώπεην ήιην, ν ηδξώηαο έηξερε αζηακάηεηα κέζα ζηα θξάλε, ελώ ν θαπηόο άλεκνο δελ άθελε θαλέλα πεξηζώξην λα αλνίμνπκε, έζησ θαη ειάρηζηα, ηηο δειαηίλεο ζηα θξάλε... Δηιηθξηλά ρξεηάζηεθε λα επηζηξαηεύζνπκε κεγάια απνζέκαηα ςπρηθήο δύλακεο πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπκε ζ απηή ηε δνθηκαζία, ζηελ νπνία ν αληίπαινο δελ ήηαλ ηειηθά ε έξεκνο, αιιά ν ίδηνο καο ν εαπηόο» Απνζπάζκαηα από ην πξνζσπηθό καο εκεξνιόγην, ζην ηαμίδη «Ο Γξόκνο ηνπ Μεηαμηνύ, Πεθίλν-Θεζζαινλίθε»). ΝΟΤΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ 2) Έπημορ Αηακάμα: Η ζηενόμακπη έπημορ

5 Έξεκνο Αηαθάκα! Ο Γαξβίλνο ηε ραξαθηήξηζε σο ηελ Απόιπηε Έξεκν, ηελ πην άγνλε θαη ζθιεξή ηνπ πιαλήηε καο. Σ απηό ην ζηεγλό θαη θαηάμεξν θνκκάηη ηεο λνηηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ, πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο Άλδεηο θαη ηνλ Δηξεληθό σθεαλό, νη βξνρνπηώζεηο είλαη αξθεηά ζπάληεο, έσο θαη αλύπαξθηεο! Σύκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο, ην λόηην ηκήκα ηεο εξήκνπ Αηαθάκα έρεη ρξόληα λα δερηεί βξνρή, ελώ ζ έλαλ από ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο ηεο Βόξεηαο Αηαθάκα δελ έρεη ζεκεησζεί βξνρόπησζε ηα ηειεπηαία 70 ρξόληα! Ζ έξεκνο Αηαθάκα, πνπ εθηείλεηαη ζε όιε ηε Βόξεηα Φηιή θαη ην Νόηην Πεξνύ θαη αγγίδεη ζε έθηαζε όζν πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο Ηηαιίαο, ήηαλ ν ακέζσο επόκελνο αληίπαινο πνπ έξημε ζηηο ξόδεο καο ε λνηηνακεξηθάληθε θύζε, ζηελ πνξεία καο από ην Σαληηάγθν ηεο Φηιήο πξνο ηελ πεξνπβηαλή πξσηεύνπζα Λίκα. Φξέε νδεγνύ θαη πηζηόο ζπλνδνηπόξνο καο κέζα ζηελ αθηιόμελε απεξαληνζύλε ηεο Αηαθάκα ζα αλαιάκβαλε ην αζθάιηηλν ίρλνο ηνπ νδηθνύ άμνλα ηεο Route Panamericana. Ζ έξεκνο Αηαθάκα έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ιίγεο εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο ρηιηαλήο πξσηεύνπζαο. Γηα ηα επόκελα ρικ. ε Αηαθάκα απνηέιεζε ην θπζηθό "κνηίβν" κέζα ζην νπνίν κνηνζηθιέηα θαη αλαβάηεο έδσζαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο κάρε κε κηα απόθνζκε δηαδξνκή, θξάκα ππλσηηθώλ επζεηώλ, κνλαμηάο θαη θόβνπ, ζηνηρεία πνπ πάληα εκθπζά ζηνπο ηαμηδηώηεο κηα έξεκνο. Σε θάζε καο βήκα ληώζακε έληξνκνη ηε ζαλάζηκε γνεηεία ηεο εξήκνπ λα καο ζπξώρλεη όιν θαη πην βαζηά ζηελ θαπηή αγθαιηά ηεο. Σειεληαθά ηνπία κε θαιαθξνύο ιόθνπο θαη γπκλνύο βξάρνπο, ερζξηθό πεξηβάιινλ κε ζησπεινύο ακκόινθνπο θαη απέξαληεο εθηάζεηο λ ηηξηθώλ αιάησλ. Ζ έξεκνο Αηαθάκα, κηα θπξηνιεθηηθά λεθξή γε, ήηαλ πιένλ παξνύζα! Σηηο άγνλεο απηέο εθηάζεηο, νη Ηζπαλνί θνλθηλζηαδόξεο, νη πξώηνη ιεπθνί εηζβνιείο πνπ "πάηεζαλ" πόδη ζηνλ ηόπν (16 ν αηώλα), κάηαηα αλαδήηεζαλ έλα δεύηεξν "Φξπζό Πεξνύ". Αλ όκσο γηα καο ε έξεκνο Αηαθάκα δελ ζήκαηλε ηίπνηε πεξηζζόηεξν από κία αθόκα αληίμνε δηάζρηζε εξήκνπ ζην ελεξγεηηθό καο, γηα ηελ Φηιή ε Αηαθάκα θαη εηδηθόηεξα ην ππέδαθνο ηεο ζεκαίλεη ηα πάληα, αθνύ απνηειεί ηελ ξαρνθνθαιηά ησλ εζληθώλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ. Τν ππέδαθόο ηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηα ππεξβνιηθά πινύζηα απνζέκαηα ζείνπ, ζηδήξνπ, θνβαιηίνπ, κνιύβδνπ, καγγαλίνπ, αιιά θαη ραιθνύ θαη ληηξηθώλ αιάησλ. Ωο πξνο ηα δύν απηά ηειεπηαία νξπθηά, ε Φηιή θαηαηάζζεηαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο παξαγσγνύο ηνπ θόζκνπ. Μεηά ην πέξαζκα ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο ηνπ Πεξνύ ε Αηαθάκα ήηαλ θαη πάιη παξνύζα! Έξεκνο θαη πάιη έξεκνο. Ζ παξάθηηα δώλε ηνπ Νόηηνπ Πεξνύ αληηπξνζσπεύεη κηα από ηηο πην ζηεγλέο εξήκνπο ηνπ πιαλήηε καο, πξάγκα πνπ ζα δηαπηζηώλακε θαη νη ίδηνη πξνζσπηθά. Οη βξνρνπηώζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηα όξηα ηεο παξάθηηαο πεξνπβηαλήο εξήκνπ είλαη ιηγόηεξεο θαη από απηέο πνπ δέρεηαη ε Σαράξα, ελώ ειάρηζηεο ήηαλ νη κηθξέο oάζεηο θαιιηεξγεκέλεο γεο πνπ παξεκβάιινληαλ ζην απειπηζηηθά άγνλν θαη γπκλό ηνπίν ηεο πεξηνρήο. Όζν θαη αλ αθνύγεηαη όκσο παξάδνμν, ε άλπδξε Αηαθάκα απνηέιεζε εζηία πνιηηηζκνύ γηα αξθεηέο ηλδηάληθεο θπιέο ηεο πξνθνινκβηαλήο πεξηόδνπ (Aymara, Tiahuanaku, Araucanian, Inca). Τν πιήζνο ησλ βξαρνγξαθηώλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί ζην αθπδαησκέλν θνξκί ηεο εξήκνπ, απνηεινύλ άιισζηε ηε ζεκαληηθόηεξε καξηπξία εθείλσλ ησλ πνιηηηζκώλ, νη νπνίνη

6 αλαπηύρζεθαλ ζ έλα πεξηβάιινλ όπνπ ην λεξό απνηεινύζε αιιά θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν ζηνηρείν ηεο δσήο θαη ηεο θύζεο. ΑΦΡΙΚΗ 3) Έπημορ Σασάπα: Η Μηηέπα όλων ηων επήμων Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα! Ο ήιηνο ράλεηαη ζηγά-ζηγά πίζσ από ηα βνπλά ηεο θαπηήο εξήκνπ. Νπρηώλεη, ε ζεξκνθξαζία αξρίδεη λα πέθηεη θαηαθόξπθα θαη ν νπξαλόο γεκίδεη αξγά κε αζηέξηα. Τν βιέκκα καο παγηδεπκέλν ζηνλ αραλή νξίδνληα ςάρλεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκάδηα πξνζαλαηνιηζκνύ. Ζ αιγεξηλή Σαράξα απιώλεηαη ζην άπεηξν θαη μεδηπιώλεη απηάξεζθα ηελ ηξνκαθηηθή απεξαληνζύλε ηεο. Ο θαθνηξάρεινο ρσκαηόδξνκνο εμαθνινπζεί λα ηαιαηπσξεί κνηνζπθιέηα θαη αλαβάηεο, ελώ ηα θνηληθόδεληξα ηεο όαζεο νη θάξνη απηνύ ηνπ ακκώδεο σθεαλνύ- αξγνύλ λα εκθαληζηνύλ. Πξννξηζκόο καο, έλαο ρακέλνο ζην πνπζελά νηθηζκόο ηεο Νόηηαο Αιγεξίαο. Κάπνηα ζηηγκή ε ςπρή καο αγαιιηάδεη. Ο «θνηληθνζηνιηζκέλνο» βεξβεξηθόο νηθηζκόο, θπθισκέλνο αζθπθηηθά από κηα θίηξηλε ζάιαζζα άκκνπ, εκθαλίδεηαη επηηέινπο κπξνζηά καο. Πξώηε ππνδνρή επηηξνπήο νη ιηιηπνύηεηνη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνύ. Σπάληα βιέπνπλ εδώ ηα παηδηά κηα κνηνζπθιέηα. Γηζηαθηηθά ζηελ αξρή καο πεξηθπθιώλνπλ θαη όηαλ ε πεξηέξγεηα ληθάεη ην δηζηαγκό ηνπο απηά μεζαξξεύνπλ θαη καο αγγίδνπλ. Δπηθνηλσλνύλ κε ηνλ έμσ θόζκν. Κάπνηεο κηζνιησκέλεο από ηε δέζηε θαξακέιεο βγαίλνπλ από ηε ηζέπε καο θαη γεκίδνπλ ηηο παιάκεο ηνπο. Τα κάηηα ηνπο αζηξάθηνπλ από ραξά. Τν ίδην θαη ε θαξδηά καο Οη Βέξβεξνη, νη γλσζηνί απηόρζνλεο ηεο εξήκνπ, γίλνληαη νη νηθνδεζπόηεο καο ζε ηνύηε ηε ρακέλε πνιηηεία ηεο Σαράξαο. Έλα ηαπεηλό πιηλζόθηηζην θηίζκα ζα ζηεγάζεη ζήκεξα ηα όλεηξά καο. Γελ είλαη όκσο θάπνην μελνδνρείν. Δίλαη ην ζπίηη ηνπ Αρκέη, ηνλ νπνίν εκπηζηεπζήθακε ελζηηθησδώο. Ο κειαςόο Βεδνπίλνο καο θέξδηζε από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή κε ηελ απζνξκεηηθόηεηα θαη ηελ θαινζύλε ηεο ςπρήο ηνπ. Ζ θηιόμελε δηάζεζε ηνπ νηθνδεζπόηε καο, νδήγεζε ηελ επηακειή ηνπ νηθνγέλεηα ζ έλα απξόζκελν μεζπίησκα, πξνθεηκέλνπ λα καο παξαρσξεζεί ε κηα από ηηο δπν θησρηθέο θακάξεο ηεο πιηλζόθηηζηεο θαηνηθίαο ηνπ. Γηα λα γεπηνύκε έηζη κηα ηδηόκνξθε θηινμελία, απζηεξά θαζνξηζκέλε από ηνπο θαλόλεο ηνπ θώδηθα επηβίσζεο ηεο εξήκνπ. Δδώ, ζηελ θαξδηά ηεο Σαράξαο, ηε κεγαιύηεξε έξεκν ηνπ θόζκνπ Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα! Ο πνξθπξνθόθθηλνο ειηαθόο δίζθνο έρεη ζρεδόλ αθνπκπήζεη ην έδαθνο, ζεκαηνδνηώληαο ην ηέινο άιιεο κηαο κέξαο, άιιεο κηαο κάρεο. Ζ ακκνζύειια έρεη κόιηο θνπάζεη. Με ηε ζηπθλή γεύζε ηεο άκκνπ ζην ζηόκα έρνπκε ζηακαηήζεη θαη ηηλάδνπκε από πάλσ καο ηνπο ηειεπηαίνπο θόθθνπο άκκνπ. Γηα δπν ώξεο νδεγνύζακε γαληδσκέλνη ζηε κνηνζπθιέηα θαη πξνζπαζνύζακε κε πείζκα θαη θαξηεξηθόηεηα λα αληέμνπκε ζηα απαλσηά καζηηγώκαηα κηαο αδπζώπεηεο ακκνζύειιαο. Ήηαλ κηα ηξνκαθηηθή εκπεηξία. Αληηπαιέςακε ζθιεξά. Γελ ζπλζεθνινγήζακε! Δπηβηώζακε! Δπηπρώο, γηαηί ε έξεκνο δελ ράλεη πνηέ ηελ επθαηξία λα θαηαβξνρζίδεη αλζξώπνπο θαη νρήκαηα.

7 Καζώο δηώρλνπκε κε ην λεξό ηνπ παγνπξηνύ καο ηνπο ακέηξεηνπο θόθθνπο άκκνπ από ηα ειηνθακέλα πξόζσπά καο, ζην λνπ καο έξρεηαη κηα ζνθή ξήζε: «Γηα λα δήζεηο ζηελ έξεκν πξέπεη λα είζαη άγηνο ή ζεξηό». Σίγνπξα δελ ληώζνπκε νύηε ην έλα νύηε ην άιιν. Έρνπκε όκσο αξθεηά απνζέκαηα ςπρηθήο δύλακεο γηα λα αληέμνπκε απηή ηελ άληζε κάρε. Θέινπκε λα δήζνπκε άιιε κηα δίηξνρε πεξηπέηεηα άκκνπ, πνζνύκε λα νινθιεξώζνπκε ηνλ πεξίθεκν «Γύξν ησλ Οάζεσλ» ηεο Γπηηθήο Αηγύπηνπ. Έλα γνεηεπηηθό, αιιά ζπλάκα ζθιεξό νδνηπνξηθό κέζα ζηηο νάζεηο ηεο Μπαραξίγηα, ηεο Φαξάθξα, ηεο Νηάρια θαη ηεο Φάξγθα. Άλλο ένα ηλιοβαζίλεμα ζηη Σασάπα, ηε Μεηέξα όισλ ησλ εξήκσλ! Μαθάξη λα κελ είλαη ην ηειεπηαίν! ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4) Έπημορ Σίμζον: Η κόκκινη έπημορ Όηαλ νη ηζαγελείο Aboriginals πξσηνπάηεζαλ πξηλ από πεξίπνπ ρξόληα ηελ απζηξαιηαλή γε, αληίθξηζαλ κηα από ηηο αξραηόηεξεο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ. Μέζα από ηελ καθξαίσλε παξνπζία ηνπο ζηελ απζηξαιηαλή ήπεηξν, θαη παξά ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο άγνλεο θεληξηθέο πεξηνρέο ηνπ ηεξάζηηνπ λεζηνύ, θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζην νηθνζύζηεκα ησλ ηνπηθώλ εξήκσλ. Καη όηαλ ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ, νη Aboriginals «παξέδσζαλ» ζηνπο ιεπθνύο απνίθνπο ηνλ 18 ν αηώλα κηα παξζέλα θαη ακόιπληε ήπεηξν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα πξσηόγλσξν θαη δπλακηθό νηθνζύζηεκα εξήκσλ. Ζ απζηξαιηαλή έξεκνο απιώλεηαη ζηηο θεληξηθέο θαη δπηηθέο πεξηνρέο ηεο επείξνπ θαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο γλώξηζκα απνηειεί ην θόθθηλν ρξώκα ηεο γεο. Απηό ην μερσξηζηό ζηνηρείν πξνζδίδεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα ηεο απζηξαιηαλήο εξήκνπ, πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε ηεηξ. ρικ. Δίλαη ρσξηζκέλε ζε κηθξόηεξεο επηκέξνπο δώλεο εξήκσλ (Γπηηθή Έξεκνο, Έξεκνο Σίκζνλ, Κεληξηθή Έξεκνο, Μεγάιε Βηθησξηαλή Έξεκνο), ελώ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζην θπζηθό ληεθόξ ηεο απζηξαιηαλήο επείξνπ έρνπλ ηα πνηθηιόκνξθα, θνθθηλσπά βξάρηα πνπ βξίζθνληαη ζθνξπηζκέλα ζε όιν ην θνξκί ηεο Απζηξαιίαο. Αληηπξνζσπεπηηθόηεξε δηαδξνκή γλσξηκίαο κε ηελ απζηξαιηαλή έξεκν (Outback) απνηειεί o πεξίθεκνο νδηθόο άμνλαο Stuart Highway, κήθνπο ρικ. Με αθεηεξία ηελ πόιε Adelaide θαη ηεξκαηηζκό ηελ πόιε Darwin, ν Stuart Highway δηαζρίδεη ηε ρώξα από ην λόην πξνο ην βνξξά. Ο νδηθόο άμνλαο ηεο εξήκνπ Σίκζνλ ραξάρηεθε πάλσ ζηελ πξσηόηππε δηαδξνκή ηνπ Άγγινπ εμεξεπλεηή John McDouall Stuart, ηνπ πξώηνπ ιεπθνύ πνπ δηέζρηζε ( ) επηηπρώο ηελ απζηξαιηαλή ήπεηξν από ην λόην πξνο ην βνξξά θαη εμεξεύλεζε ηελ Κεληξηθή Απζηξαιία. Τα εληππσζηαθόηεξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο κέζα ζηελ επίπεδε απεξαληνζύλε ηεο απζηξαιηαλήο Outback είλαη αλακθίβνια νη κνλνιηζηθνί βξάρνη Olga Mountains θαη Ayers Rock (Uluru). Δηδηθόηεξα ν δεύηεξνο, πνπ ζεσξείηαη ε κεγάιε θαξδηά ηεο Απζηξαιίαο, είλαη ειηθίαο εηώλ θαη απνηειεί ην κεγαιύηεξν κνλνιηζηθό βξάρν ηνπ πιαλήηε καο. Ο γηγάληηνο θόθθηλνο κνλνιηζηθόο βξάρνο ηεο Κεληξηθήο Απζηξαιίαο αληηπξνζσπεύεη γηα ηνπο Aboriginals

8 έλα ζεκαληηθό ζξεζθεπηηθό κλεκείν. Πξόθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα ηεξή θαξδηά, ζηε θαξδηά ηεο Απζηξαιίαο! Ζ πόιε Coober Pedy, πνπ βξίζθεηαη θαη απηή ζηελ έξεκν Σίκζνλ, ζεσξείηαη ε παγθόζκηα πξσηεύνπζα ηνπ νπαιίνπ. Ζ θαηαθνκβηθή πνιηηεία ηνπ Stuart Highway είλαη γηα πνιινύο ην Δι- Νηνξάλην ηεο Outback. Ζ ύπαξμή ηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα ηεξάζηηα θνηηάζκαηα νπάιηνπ πνπ ππάξρνπλ ζην ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη ηα νπνία αλαθαιύθηεθαλ εληειώο ηπραία ην Δκείο όκσο, αληί γηα νπάιην, ηαμηδεύνληαο ζηηο αηέξκνλεο επζείεο ηνπ Stuart Highway, βξήθακε κόλν ζησπή θαη κνλνηνλία. Υπήξμαλ κάιηζηα ζηηγκέο πνπ είρακε ηελ εληύπσζε πσο ήκαζηαλ νη κόλνη επηδήζαληεο ελόο ππξεληθνύ νινθαπηώκαηνο! Ζ ηξνκαθηηθή κνλαμηά πνπ βηώζακε θαζ νδόλ, ζε ζπλδπαζκό κε ην επίπεδν ζειεληαθό ηνπίν πνπ ραξαθηεξίδεη κεγάιν κέξνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ Stuart Highway, ελίζρπαλ θαηαθόξπθα απηή καο ηελ αίζζεζε. Ήηαλ όκσο ην ηίκεκα γηα λα θηάζνπκε ζηνλ καθξηλό Νόην ηεο Απζηξαιίαο. Ταμηδεύνληαο ζηελ Outback, πάλσ απ όια θνβόκαζηαλ ηα θαγθνπξώ! Τα άθαθα δσάθηα ηεο απζηξαιηαλήο επείξνπ παξαδόμσο απνηεινύλ ην θόβν θαη ην ηξόκν ησλ νδεγώλ πνπ θηλνύληαη ζηελ ελδνρώξα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. Δίλαη ε ώξα πνπ ηα θαγθνπξώ βγαίλνπλ γηα βνζθή θαη κηα ζύγθξνπζε καδί ηνπο κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. Σπκβνπιή θαη άγξαθνο λόκνο: κελ νδεγάηε ζηελ απζηξαιηαλή Outback κεηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. ΑΣΙΑ 5) Έπημορ Βαλοςσιζηάν (Γεδπωζία): Η εθιαληική έπημορ (Απόζπαζκα από ην Χειπόγπαθο ηηρ Βαβςλώναρ ) Απηή είλαη ε δύλακε θαη ην κεγαιείν ηεο αιεμαλδξηλήο ςπρήο όπσο πεξίηξαλα αλαδείρζεθε κέζα ζηελ ππξσκέλε γε ηεο Γεδξσζίαο θαη απνηππώζεθε ζην πεξίθεκν Χεηξόγξαθν ηεο Βαβπιώλαο. Κπξηνιεθηηθά θαπηέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο αλαπόθεπθηα ηξηγπξλνύζαλ ζην κπαιό καο όηαλ, είθνζη ηξεηο αηώλεο κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο, κηα άιιε ειιεληθή παξνπζία, ε δηθή καο, πεξηπιαληόηαλ ζην ίδην γεσγξαθηθό ζεκείν ηεο Αζίαο. Βίνη παξάιιεινη ζηελ εθηαιηηθή έξεκν ηεο Γεδξσζίαο, ζε κηα πνξεία-αλαβίσζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ πνπ επηρεηξνύζακε κε ηελ κνηνζπθιέηα καο.

9 Αλ θαη νη ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο ιύζεηο είραλ αληηθαηαζηήζεη ην Βνπθεθάια, θαηαζηώληαο επηόηεξν ην καξηύξην ηεο εξήκνπ, εληνύηνηο, ε Γεδξσζία απνδείρζεθε κηα έξεκνο ην ίδην ζθιεξή θαη αδπζώπεηε, ην ίδην ηπξαλληθή θαη γηα καο. Όπσο ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, έηζη θαη εκείο κάιινλ είρακε ππνηηκήζεη ηελ δύλακε ηεο εξήκνπ Βαινπρηζηάλ, κηα από ηηο ιηγόηεξν γλσζηέο εξήκνπο ηνπ θόζκνπ, πνπ απιώλεηαη ζην θεληξηθό θαη αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ Ηξάλ, ζην λνηηνδπηηθό Αθγαληζηάλ θαη ζην Νόηην Παθηζηάλ. Ο γεσγξαθηθόο ρώξνο ηεο εξήκνπ Βαινπρηζηάλ αλαθέξεηαη ζήκεξα σο έλα εθηεηακέλν πεδίν δξάζεο Αθγαλώλ θαη Παθηζηαλώλ ιαζξεκπόξσλ, αθνύ νη δπζβάζηαθηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην αθηιόμελν ηνπίν ηεο εξήκνπ πξνζθέξνπλ ηδαληθή θάιπςε ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο (όπια θαη λαξθσηηθά). Τα ηειεπηαία ρξόληα, αξθεηνί ηαμηδηώηεο έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο, όηαλ εληειώο ηπραία δηαζηαπξώζεθαλ κε θαξαβάληα ιαζξεκπόξσλ. Τν παθηζηαληθό ηκήκα ηεο εξήκνπ απνηειεί επίζεο πεδίν δνθηκήο αηνκηθώλ θαη ππξεληθώλ όπισλ, απόξξνηα ηεο παξάινγεο θνύξζαο ησλ εμνπιηζκώλ. Σε πεξίπησζε πάλησο πνπ δελ πξπηαλεύζεη ε ινγηθή θαη ε απηνζπγθξάηεζε ζην ζέκα ησλ εμνπιηζκώλ, νιόθιεξνο ν πιαλήηεο καο κηα κέξα ζα έρεη ηελ όςε κηαο απέξαληεο Βαινπρηζηάλ! ΒΟΡΔΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ 6) Έπημορ Απιζόνα (Σονοπάν): Η «καςηή» έπημορ Τν κάηη ηαμηδεύεη εθαηνληάδεο κέηξα κπξνζηά, ν μεξόο αέξαο ζηεγλώλεη ην ιαηκό, θαη ηα ηδξσκέλα ξνύρα έρνπλ θνιιήζεη πάλσ καο. Οη απνζηάζεηο έρνπλ ράζεη εδώ θαη κέξεο ην λόεκά ηνπο, ν ρξόλνο έρεη παγώζεη θαη ε θαπηή αηκόζθαηξα παξακνξθώλεη ην ηνπίν. Έλα ηνπίν ζηεγλό, αθπδαησκέλν, πνπ πεξηθπθιώλεη επηθίλδπλα ηηο αηζζήζεηο καο. Μηα παξάμελε εξεκία θαη ζησπή, πνπ καδί κε ηελ απεξαληνζύλε ηνπ ρώξνπ, καο πεξηβάιιεη. Όρη θόβν, κόλν πξνζκνλή αηζζαλόκαζηε. Ξέξνπκε όηη ε έξεκνο είλαη ζθιεξή θαη αζπκβίβαζηε γηα ηνπο ακύεηνπο. Όρη όκσο γηα καο. Δίκαζηε πηα πην ώξηκνη, πην αλεθηηθνί κε ηνλ εαπηό καο θαη ηελ έξεκν. Σε πείζκα ησλ ζπλζεθώλ, ζπλερίδνπκε γηα αθόκα κηα κέξα ηελ πνξεία καο κέζα ζηελ έξεκν Αξηδόλα. Ζ επηβίσζε ζηελ βνξεηνακεξηθαληθή έξεκν έρεη ηνπο δηθνύο ηεο θαλόλεο. Οη ηνπηθέο θπιέο ηεο εξήκνπ ηνπο γλώξηδαλ αξθεηά θαιά. Από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα νη Ηλδηάλνη είραλ κάζεη λα επηβηώλνπλ ζ απηό ην αθηιόμελν ηόπν, αλαπηύζζνληαο έλαλ αμηόινγν πνιηηηζκό πνπ ζρεηηδόηαλ άκεζα κε ηε ιαηξεία θαη ην ζεβαζκό γηα ηε θύζε. Ζ έξεκνο Αξηδόλα (Σνλόξαλ), κε έθηαζε πεξίπνπ ηεηξ. ρικ., εθηείλεηαη από ηε Ννηηνδπηηθή Αξηδόλα θαη ηε Ννηηνδπηηθή

10 Καιηθόξληα κέρξη ην Βόξεην Μεμηθό θαη είλαη ν ρώξνο όπνπ άλζηζε ν πνιηηηζκόο ησλ Απάηζη θαη ησλ Ναβάρν. Μέρξη θπζηθά ηελ έιεπζε ησλ ιεπθώλ απνίθσλ Ζ έξεκνο Αξηδόλα είλαη ε πην δεζηή έξεκνο ηεο βνξεηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ, κε ηνλ πδξάξγπξν λα ζεκεηώλεη ζεξκνθξαζίεο πνπ αγγίδνπλ ηνπο 50 ν C θαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν λα έρεη απμεκέλε δηάξθεηα. Καηά παξάδνμν όκσο ηξόπν, ε έξεκνο Αξηδόλα έρεη ζρεηηθά κεγάια πνζνζηά βξνρόπησζεο, πξάγκα πνπ βνεζά ζηελ παξνπζία κηαο ηδηαίηεξα πινύζηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο. Σ απηό βνεζά ην γεγνλόο όηη ην δπηηθό θνκκάηη ηεο εξήκνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ Δηξεληθό σθεαλό, κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη αξθεηέο θαηαηγίδεο. Σήκα θαηαηεζέλ ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο, θαη αρώξηζηνο ζύληξνθόο καο ζην ηαμίδη ηεο ακεξηθαληθήο εξήκνπ, ν κνλαδηθόο ζηνλ θόζκν ηδηόηππνο θάθηνο Sanguaro. Γηάζεκνο πόινο έιμεο ηεο εξήκνπ Αξηδόλα είλαη ην κνλαδηθό θαξάγγη Grand Canyon, έλαο από ηνπο εληππσζηαθόηεξνπο γεσκνξθνινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο ηεο βνξεηνακεξηθαληθήο ππνεπείξνπ. Δδώ, νη θπζηθέο δπλάκεηο θηινηέρλεζαλ ππέξνρα ηηο απόηνκεο πιαγηέο ελόο πςηπέδνπ, ρσξίδνληαο θαη θαηαθεξκαηίδνληαο ην ζε κηα ζεηξά από βαζηέο, εληππσζηαθέο θιεηζνύξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από έλαλ εθπιεθηηθό ζπλδπαζκό ρξσκάησλ, κε ην πνξηνθαιί, ην θόθθηλν θαη ην θίηξηλν λα θπξηαξρνύλ απόιπηα. Άιιν έλα αμηνζέαην ηεο θαπηήο εξήκνπ είλαη ε αεξνπνξηθή βάζε Davis Monthan ζηε πόιε Tucson ηεο Αξηδόλα. Δμαηηίαο ηεο κεδεληθήο πγξαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή, εδώ βξίζθνληαη ζε καθξά απνζήθεπζε ηα απνζέκαηα ηεο USAF. ΑΦΡΙΚΗ 7) Έπημορ Καλασάπι: Η αμμώδηρ έπημορ Σην γεσγξαθηθό ρώξν ηνπ αθξηθαληθνύ λόηνπ, εθεί όπνπ πεξλά ν Τξνπηθόο ηνπ Αηγόθεξνπ, απιώλεηαη κηα από ηηο πην αθηιόμελεο πεξηνρέο ηεο καύξεο επείξνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη γηα ηηο θαζαξά εξεκηθέο ηεο ζπλζήθεο. Τν 1849 ν Γαβίδ Λίβηλγθζηνλ, ζπλνδεπόκελνο από ηνλ Οπίι Όζγνπει ηε δηέζρηζε γηα πξώηε θνξά, ελώ νη Βνπζκάλνη απνηεινύλ ηνπο ειάρηζηνπο θαηνίθνπο κηαο νκνινγνπκέλσο ζθιεξήο εξήκνπ πνπ δελ δηαθόπηεηαη θαλ από νάζεηο. Ζ θνθθηλσπή άκκνο είλαη ην κνλαδηθό ζηνηρείν πνπ ακβιύλεη ηε εηθόλα ηεο άγνλεο, γεκάηεο ζίλεο θαη αηρκεξνύο βξάρνπο εξήκνπ Καιαράξη, ηεο αξραηόηεξεο εξήκνπ ηνπ πιαλήηε καο. Ζ Εάκπηα, ε Μπνηζνπάλα, ε Εηκπάκπνπε, ε Νακίκπηα θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Νόηηαο Αθξηθήο κνηξάδνληαη ηα ηεηξ. ρικ. ηεο λνηηναθξηθαληθήο εξήκνπ θαη ππήξμαλ νη ρώξεο πνπ εμεξεπλήζακε θαηά ηελ δίηξνρε παξνπζία καο ζηνλ καθξηλό αθξηθαληθό λόην. Φξέε μελαγνύ ζηε γλσξηκία καο κε ηελ κπζηεξηώδε Καιαράξη αλέιαβε -θαηά θύξην ιόγν- ην αζθάιηηλν ίρλνο ηνπ Kalahari Highway, θαζώο επίζεο θαη αξθεηνί θαινραξαγκέλνη ρσκαηόδξνκνη. Οδεγώληαο ηελ κνηνζηθιέηα καο κέζα ζηα αθπδαησκέλα όξηα ηεο Καιαράξη, ληώζακε ζαλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ελόο ηνπίνπ, πνπ είρε σο θύξηα ραξαθηεξηζηηθά έλαλ εθλεπξηζηηθά επίπεδν νξίδνληα, κηα ρακειή ζακλώδε βιάζηεζε θαη κηα αβάζηαρηε κνλαμηά πνπ ελδόκπρα καο ηξόκαδε. Τα ιίγα μεξά δέληξα πνπ αληηθξίδακε έζπαγαλ ηελ κνλνηνλία ελόο εξεκηθνύ θόζκνπ πξσηόγλσξεο νκνξθηάο, ελώ έλα απέξαλην ακκώδε πέπιν απνηεινύζε ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο θύζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ νινθιεξσηηθή αλππαξμία πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ. Μνλαδηθό παξήγνξν ζηνηρείν απνηεινύζαλ νη ρακειέο, αιιά ζίγνπξα ιπηξσηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα. Γίρσο ακθηβνιία, ε έξεκνο Καιαράξη ζε άιιεο επνρέο ηνπ ρξόλνπ παξνπζηάδεηαη σο κηα από ηηο πην ζθιεξέο, από πιεπξάο ζπλζεθώλ δσήο, εξήκνπο ηνπ θόζκνπ. Αληίζεηα, ηα ρσκάηηλα ζσζηθά ηεο Καιαράξη θξύβνπλ έλαλ αλεμάληιεην ππόγεην πινύην (νπξάλην, ρξπζό,

11 ραιθό θαη κόιπβδν). Δπίζεο, θαηά κήθνο ησλ βόξεησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ ηεο Νακίκπηα βξίζθνληαη ηεξάζηηα αδακαληνθόξα θνηηάζκαηα πνπ ζπλαγσλίδνληαη ζε έθηαζε θαη πινύην ηα αληίζηνηρα ηεο γεηηνληθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Νόηηαο Αθξηθήο. Ωζηόζν, ην ζπλαξπαζηηθόηεξν «πξόζσπν» ηεο Καιαράξη έκειιε λα ην ζπλαληήζνπκε ζηε Νακίκπηα. Καηεπζπλόκελνη πξνο ηα δπηηθά ηεο ρώξαο κε πξννξηζκό ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Αηιαληηθνύ, βξεζήθακε κπξνζηά ζε κηα απέξαληε έξεκν ακκώδνπο κνξθήο, κε παλύςεινπο, ζαγελεπηηθνύο ακκόινθνπο, από ηνπο ςειόηεξνπο ηνπ θόζκνπ. Όπνπ θαη λα γπξλνύζακε ην θεθάιη, βιέπακε άκκν θαη κόλν άκκν! To βιέκκα καο απνηύπσλε έλα απέξαλην βαζίιεην άκκνπ, ην νπνίν αλέθαζελ απνηεινύζε κηα ερζξηθή θαη αθηιόμελε γηα ηελ αλζξώπηλε παξνπζία πεξηνρή. Πειώξηεο, ζαγελεπηηθέο ζίλεο απιώλνληαλ ζε έθηαζε αξθεηώλ δεθάδσλ ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ θαη ζηακαηνύζαλ δίπια αθξηβώο ζηα λεξά ηνπ Αηιαληηθνύ, ζρεκαηίδνληαο κηα ζηελόκαθξε παξάθηηα θαθεθίηξηλε ισξίδα γεο ηελ νπνία έγιεηθαλ ηα ζθνηεηλά λεξά ηνπ σθεαλνύ. Τν εληππσζηαθό ακκώδεο ηείρνο ησλ ηεξάζηησλ θνθθηλσπώλ ακκόινθσλ πνπ θπξηαξρεί ζ όιε ηε δπηηθή πιεπξά ηεο Νακίκπηα θαη απιώλεηαη παξάιιεια κε ηελ παξάθηηα αηιαληηθή δώλε ήηαλ έλα ζέακα εθπιεθηηθό, όζν θαη κνλαδηθό.

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα