5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα""

Transcript

1 PROJECT ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΌΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα" Κατερίνα Κετεντζόγλου, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Μαρία Βαρυπάτη, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη ιευθύντρια Νηπιαγωγείου-Παιδικού Σταθµού Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Αρκετές δεκαετίες έρευνας υποδεικνύουν ότι τα υψηλής ποιότητας, αναπτυξιακά κατάλληλα προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης έχουν βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα θετικά αποτελέσµατα, τόσο στη γνωστική, όσο και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Ντολιοπούλου, 1997). Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, συνιστούν - σε διεθνές επίπεδο- περίοδο έντονου προβληµατισµού και πειραµατισµού αναφορικά µε την παρεχόµενη προσχολική εκπαίδευση και το είδος των προγραµµάτων που είναι πιο κατάλληλα για αυτή την ηλικία. Οι πρόσφατες ρυθµίσεις που ορίζουν ως υποχρεωτική τη φοίτηση στα νηπιαγωγεία, καθώς και η εισαγωγή των σχεδίων εργασίας (project), παράλληλα µε τις διαθεµατικές προσεγγίσεις, είναι δύο βασικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση αυτή της βελτίωσης του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ως σχέδιο εργασίας ή, αλλιώς, project ορίζεται, σύµφωνα µε τον Ματσαγγούρα (2002), κάθε οργανωµένη µαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως µορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, µε βάση προκαθορισµένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων που ενδιαφέρουν τους µαθητές ως άτοµα ή µέλη κοινωνικών οµάδων. Τα σχέδια εργασίας -µια εκτεταµένη, εις βάθος έρευνα- εµπλέκουν τα νήπια σε µια σχεδιασµένη δράση, σε γεγονότα ή φαινόµενα του άµεσου περιβάλλοντός τους, τα οποία διερευνούν µέσα από βιωµατική-επικοινωνιακή δράση (Χρυσαφίδης, 1994), ευελιξία, συνεργασία µε τη νηπιαγωγό, τους γονείς και τους συµµαθητές. Με το συγκεκριµένο τρόπο εργασίας, αναπτύσσεται ποικιλία νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που συµπληρώνουν τις βασικές δεξιότητες που αποκτώνται µέσα από το επίσηµο Πρόγραµµα Σπουδών (Ευέλικτη Ζώνη, ΦΕΚ 1376). Τα ίδια τα σχέδια εργασίας αποτελούν φυσική πρόκληση για µελέτη του περιβάλλοντος, την ανάδυση του αλφαβητισµού, την όξυνση της µαθη- µατικής σκέψης, τη χρήση της τεχνολογίας, όπως και για την κοινωνικοποίηση του παιδιού (Helm & Katz, 2002). Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες, η ιδιαιτερότητα σ ένα σχέδιο εργασίας -σε σχέση µε άλλες µορφές εργασίας του νηπιαγωγείου- συνοψίζεται στα ακόλουθα: Η νηπιαγωγός καθορίζει γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους και όχι συγκεκριµένους για κάθε δραστηριότητα. ιατυπώνει υποθέσεις που θα µπορούσαν να επαληθευτούν, καθώς και ανάλογους στόχους, που χαρακτηρίζονται από ευελιξία, α- φού τα ενδιαφέρονται και οι εµπειρίες των παιδιών έχουν τον κύριο λόγο (Θεοφιλίδης, 1997). ηµιουργεί τις συνθήκες (χώρος, υλικά), τις σκέψεις και τις περιστάσεις µάθησης που αναδύονται κατά την πορεία του σχεδίου (Edwards, Candini, & Forman, 2001). Τα παιδιά έχουν την πρωτοβουλία στη λήψη αποφάσεων και µπορούν, τόσο στην αρχή, όσο και στην πορεία, να θέσουν ερωτήµατα, να βρουν δραστηριότητες και τρόπους εύρεσης λύσεων στα ερωτήµατά τους (Frey,1986). Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός project, µέσα από την εργασία σε µικρές οµάδες και τη διερεύνηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές, µε αφορµή το πρωτογενές ενδιαφέρον των παιδιών για το συγκεκριµένο θέµα. Στο σχέδιο εργασίας µε θέµα "Τα παιδιά όλου του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα" συµµετείχαν 22 νήπια, ηλικίας 5 έως 6 ετών, µαθητές των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε

2 548 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" κατά τη σχολική χρονιά , από τον Απρίλιο έως τον Μάιο. Τα παιδιά εργάστηκαν σε µικρές οµάδες των τεσσάρων έως πέντε ατόµων και είχαν επαφή µε το α- ντικείµενο της έρευνας τρεις µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα, παράλληλα µε το υπόλοιπο πρόγραµµα. Γενικό µεθοδολογικό πλαίσιο Για την εφαρµογή ενός σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης, απαιτείται η δηµιουργία ενός κατάλληλου διαµορφωµένου περιβάλλοντος και η ενασχόληση µε ερευνητικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές µεθόδους, µε τις οποίες τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένα (Ματσαγγούρας, 2002). Η δηµιουργία ενός τέτοιου, κατάλληλου περιβάλλοντος αποτέλεσε για εµάς απαραίτητο έργο ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα παιδιά είχαν εξοικειωθεί µε ανάλογες µεθόδους από την προηγούµενη χρονιά, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο τµήµα των προνηπίων, συµµετέχοντας σε ποικίλα projects. Ειδικότερα, γνώριζαν πώς να εργάζονται σε κυκλικό εργαστήρι, οµαδοσυνεργατικά, να αναζητούν πληροφορίες για το θέµα (τα ερωτήµατά τους) από πολλές διαφορετικές πηγές, να φτιάχνουν αραχνόγραµµα (ιστόγραµµα), να ετοιµάζουν παρουσιάσεις των ευρη- µάτων τους και να αξιοποιούν την τεχνολογία (συνεντεύξεις, video, ηχογραφήσεις) για τις ανάγκες του θέµατός τους. Κατά τη διάρκεια του project, η τάξη διαµορφώθηκε ανάλογα, ώστε να διευκολύνεται η έρευνα των παιδιών και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, προχωρήσαµε σε: (α) οργάνωση της βιβλιοθήκης µε βιβλία, περιοδικά και ταξιδιωτικούς οδηγούς και, παράλληλα, δηµιουργία της γωνιάς ανάγνωσης, (β) διαχωρισµό των τραπεζιών σε µικρότερες επιφάνειες εργασίας, έτσι ώστε να εργάζονται µία ή δυο κύριες οµάδες και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα τα υπόλοιπα παιδιά να απασχολούνται ατοµικά ή σε οµάδες µε άλλες δραστηριότητες, χωρίς να ενοχλούν τους υπόλοιπους, (γ) δηµιουργία γωνιάς παρουσίασης. µε κινητό πίνακα, για να παρουσιάζει κάθε οµάδα τα ευρήµατά της, (δ) εµπλουτισµό σε υλικά, όπως χαρτιά, κανσόν, πλαστελίνη, πηλό, ψαλίδια κ.ά., στα οποία τα παιδιά είχαν άµεση πρόσβαση, για την κατασκευή των εργασιών τους, και (ε) διαµόρφωση της γωνιάς παρατήρησης από τα παιδιά, µε χάρτη, υδρόγειο σφαίρα, αναµνηστικά αντικείµενα από ταξίδια, ώστε να βοηθά στη διερεύνηση του θέµατος. Ο ρόλος της νηπιαγωγού - Συνεργασίες Στην προσέγγιση αυτή, ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν βοηθητικός. Αρχικά, βοήθησε στον προγραµµατισµό, πρότεινε πηγές, παρείχε τα υλικά και είχε την ευθύνη για τις συζητήσεις µε τους γονείς και άλλους, εξωτερικούς, συνεργάτες. Ακόµη, όποτε το έκρινε απαραίτητο, συνεργαζόταν µε τα παιδιά, ως ισότιµο µέλος της οµάδας, κάνοντας προτάσεις και ερωτήσεις, ώστε να διατηρήσει αµείωτο το ενδιαφέρον τους για το θέµα. Όταν αποφασίστηκε το θέµα από τα παιδιά, η παιδαγωγός οργάνωσε το φάκελό της ως υλικό αναφοράς προκειµένου να ανατρέχει σε αυτόν. Ο φάκελος περιείχε ταξιδιωτικούς οδηγούς ξένων χωρών, κείµενα από το ιαδίκτυο για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε χώρας, φυλλάδια από οργανισµούς, όπως η ΑctionΑid και η Unicef, εικόνες και αντικείµενα από ταξίδια, µουσικά CD από όλο τον κόσµο και περιοδικά. Στην πορεία εξέλιξης του σχεδίου εργασίας, προέκυψε η ανάγκη για συνεργασία µε τους γονείς των παιδιών, εξωτερικούς φορείς και συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Μόλις ξεκίνησε το project, ενηµερώσαµε τους γονείς σχετικά µε το θέµα και τον τρόπο που θα το επεξεργαζόµασταν και ζητήσαµε τη διακριτική τους συνδροµή, µε τρόπο που να µη παραγκωνίζει τον ουσιαστικό ρόλο των παιδιών στην έρευνα. Πολύτιµη ήταν και η βοήθεια από τις συναδέλφους, που αγκάλιασαν τη προσπάθεια µας, συµµετείχαν και ανατροφοδοτούσαν µε νέο υλικό την εργασία µας. Τέλος, συ-

3 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" 549 νεργαστήκαµε µε ανθρωπιστικούς οργανισµούς, όπως η ActionAid και η Unicef, α- ντλώντας πολύτιµες πληροφορίες. Κατά τη δραστηριοποίησή µας, εκτός του σχολείου ήρθαµε σε επαφή µε τα ΜΜΕ και πολιτικούς της πόλης µας. Ειδικό µεθοδολογικό πλαίσιο Α' Φάση ανάπτυξης του project Επιλογή του θέµατος. Το έναυσµα για το σχέδιο εργασίας µας ήταν η αναδοχή από το σχολείο µας, µέσω της ActionAid, ενός παιδιού από τη Βραζιλία, του Cirlandio και η αλληλογραφία µαζί του, που ανατροφοδοτούσε το ενδιαφέρον των παιδιών για το µακρινό τους φίλο. Στην συνέχεια, η επιστροφή µας στο σχολείο από τις πασχαλινές διακοπές οδήγησε σε συζητήσεις για τα ταξίδια που πήγαν τα ίδια ή οι γονείς τους σε χώρες του εξωτερικού. Καταλυτικά στην έναρξη της αναζήτησής µας λειτούργησε η άφιξη στην τάξη, ακριβώς εκείνο το διάστηµα, ενός νέου µαθητή από τη Βουλγαρία. Ακούγοντας τον να µιλάει µια διαφορετική γλώσσα και να γράφει µια παράξενη λέξη δίπλα στη ζωγραφιά του (το όνοµά του), τα υπόλοιπα παιδιά άρχισαν να εκφράζουν τις απορίες τους: "Τι γλώσσα µιλάει;", "Πόσο µακριά είναι η Βουλγαρία;", "Είναι όµορφη η χώρα του;", "Τι παιχνίδια παίζουν εκεί;", "Τι τρώνε;", "Πώς είναι τα σπίτια τους;". Αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα των παιδιών, που καταγράφηκαν από τη νηπιαγωγό, διαµόρφωσαν δυο ιστογράµµατα-ενδείξεις για το τι ξέρουν και τι θέλουν να µάθουν γύρω από το θέµα. Τα ερωτήµατα αναρτήθηκαν στον πίνακα µε την µορφή αραχνογράµµατος (ιστόγραµµα) και ξεκίνησε το ταξίδι µας σε διάφορες χώρες του κόσµου, για να γνωρίσουµε τα παιδιά άλλων χωρών. ιαχωρισµός οµάδων εργασίας. Ξεκινώντας την υλοποίηση του project, αναρτήσαµε στην τάξη τον παγκόσµιο χάρτη και συζητήσαµε για τις διάφορες χώρες που βρίσκονται κοντά ή µακριά από την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον των παιδιών κίνησε το ιδιαίτερο σχήµα και µέγεθος κάποιων χωρών, καθώς και τα ονόµατα κάποιων, που κατάφεραν διαβάσουν. Εντόπισαν στο χάρτη τη Βουλγαρία, καθώς και χώρες που είχαν ακούσει από τους γονείς τους. Κατέληξαν, λοιπόν, σε πέντε προς διερεύνηση χώρες, σύµφωνα µε τις οποίες χωρίστηκαν σε οµάδες. Η πρώτη χώρα που επέλεξαν ήταν η Βραζιλία, χώρα καταγωγής του Cirlandio του παιδιού που έχουµε υιοθετήσει στο σχολείο µας, δεύτερη η Βουλγαρία, χώρα του νέου συµµαθητή µας, τρίτη η Γαλλία µε τη EuroDisney, αγαπηµένο προορισµό όλων των παιδιών, ενώ οι άλλες δυο χώρες, η Κίνα και οι ΗΠΑ, επιλέχθηκαν εξαιτίας των έντονων, διαφορετικών χαρακτηριστικών τους και επειδή είχαν ακούσει πολλά για αυτές. Η διαδικασία επιλογής οµάδας από τα παιδιά έγινε είτε ανάλογα µε το ποια χώρα που τους ενδιέφερε περισσότερο να εξερευνήσουν, είτε επειδή την είχαν επιλέξει οι φίλοι τους. Στο σηµείο αυτό υπήρξε η διακριτική παρέµβαση της νηπιαγωγού, ώστε να διασφαλιστεί η ισοδυναµία των οµάδων. Β' Φάση ανάπτυξης του project Συγκέντρωση και παρουσίαση του υλικού. Αρχικά, έγινε συγκέντρωση του υλικού που συνέλεξαν τα παιδιά από τρεις διαφορετικές πηγές: το οικογενειακό τους περιβάλλον, έντυπο υλικό και πληροφορίες από το ιαδίκτυο. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουµε την σηµαντική βοήθεια των γονέων, που ερεύνησαν µαζί µε τα παιδιά τους και βοήθησαν στη συλλογή ποικίλου υλικού: βιβλία, περιοδικά, πληροφορίες από το ιαδίκτυο, CD µε µουσική, φωτογραφίες από ταξίδια, νοµίσµατα άλλων χωρών και αναµνηστικά αντικείµενα από τα ταξίδια τους. Ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν και πάλι βοηθητικός, αφού ως µέλος της οµάδας ανέλαβε να διαβάζει τα κείµενα και να εντοπίζει τις πληροφορίες που αφορούσαν τη σχετική χώρα. Κάθε παιδί παρουσίαζε στην οµάδα του το υλικό που έφερνε και όλοι µαζί αποφάσιζαν αν τους αφορούσε.

4 550 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" ραστηριότητες. Στη συνέχεια, κάθε οµάδα εργασίας εξέφρασε απόψεις και ερωτήµατα σε σχέση µε το θέµα που είχε αναλάβει. Τα παιδιά διατύπωσαν ιδέεςπροτάσεις για αξιοποίηση και ανέλαβαν δράση για να υλοποιήσουν τα έργα τους. Συγκεκριµένα, πρότειναν τη δηµιουργία κατασκευών, κολάζ, ζωγραφικής, βιβλίων που είχαν σαν στόχο να αποτυπώσουν αυτά που µάθαιναν και τους έκαναν εντύπωση από τη χώρα τους. Επέλεξαν µόνα τους τα υλικά που ήθελαν να χρησιµοποιήσουν για την κάθε κατασκευή και, µόνο όταν αυτό δεν ήταν πρακτικά εφικτό, η νηπιαγωγός τούς πρότεινε και να βρουν κάτι άλλο (π.χ., αρχικά ήθελαν να κατασκευάσουν τον πύργο του Άιφελ µε σίδερα, αλλά το τροποποίησαν και χρησιµοποίησαν ξύλα). Τα ερωτή- µατα που διατύπωσαν τα παιδιά, οι αποφάσεις και οι δράσεις τους παρουσιάζονται (ανά χώρα/οµάδα) στους Πίνακες 1 έως 5 που ακολουθούν. Πίνακας 1. Ενδεικτικές δραστηριότητες για τη Βραζιλία Τι ζώα υπάρχουν εκεί; Πώς ζούνε; Να ψάξουν σε εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά Να ρωτήσουν το φίλο µας, τον Cirlandio Ιγκουάνα µε χαρτί και υφάσµατα Έγραψαν ένα γράµµα µε τη βοήθεια µας και το έστειλαν Πού µαθαίνουν ποδόσφαιρο; Να ψάξουν στο ιαδίκτυο Τρισδιάστατη φιγούρα του Ronaldinio Τι τρώνε; Να βρούνε σε βιβλία Μεξικάνικη σαλάτα και fajitas Πώς ταξιδεύουµε στη Βραζιλία; Να δουν το χάρτη και ταξιδιωτικούς οδηγούς Αεροπλανάκια και έγραψαν τη χώρα προορισµού τους Πίνακας 2. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την Κίνα Τι τρώνε; Να ψάξουν βιβλία µαγειρικής, σε µενού εστιατορίων Κινέζικο µενού µε χαρακτηριστικά φαγητά Πώς είναι η κινέζικη µουσική; Να ακούσουν CD µε µουσική Άκουσαν ασιατική µουσική και χόρεψαν στο ρυθµό Πώς γράφουν; Να ξεφυλλίσουν βιβλία, καταλόγους και ηµερολόγια Πίνακας 3. Ενδεικτικές δραστηριότητες για τις ΗΠΑ Βεντάλιες και έγραψαν κινέζικους χαρακτήρες Τι φοράνε; Να ψάξουν στο ιαδίκτυο Έφεραν κιµονό και έπαιξαν µε αυτά Πώς θα πάµε στην Κίνα; Έχει περίεργα πράγµατα στην Κίνα; Να µελετήσουν το χάρτη και τα µέσα µαζικής µεταφοράς Να δουν DVD για την Κίνα Έφτιαξαν εισιτήρια για να ταξιδέψουν Έκαναν κολάζ µε αξιοθέατα της Κίνας Πόσο ψηλά είναι τα σπίτια τους; Να παρατηρήσουν βιβλία Μακέτα µε ουρανοξύστες Τι γλώσσα µιλάνε; Να ακούσουν από κασέτα τη γλώσσα Άκουσαν µουσική και έφτιαξαν µικρούς διαλόγους Με τι παίζουν; Να ψάξουν σε παιδικές εγκυκλοπαίδειες Αυτοσχέδιες µπασκέτες και έπαιξαν µπάσκετ Τι τρώνε; Να δουν βιβλία, να ρωτήσουν τους Hamburgers και τα δοκίµασαν γονείς Γιατί έχουν το Άγαλµα της Ε- λευθερίας; Να ψάξουν σε βιβλία και στο ιαδίκτυο Το Άγαλµα της Ελευθερίας από πλαστελίνη

5 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" 551 Πίνακας 4. Ενδεικτικές δραστηριότητες για τη Γαλλία Από τι είναι φτιαγµένος ο Πύργος του Άιφελ; Να ψάξουν σε εγκυκλοπαίδειες Τρισδιάστατο αντίγραφο του πύργου από τουβλάκια και έπειτα από ξύλα και χαρτόνια Ποιο είναι το αγαπηµένο τους φαγητό; Να ψάξουν στο ιαδίκτυο Πίνακας 5. Ενδεικτικές δραστηριότητες για τη Βουλγαρία Κρουασάν και κρέπες από πλαστελίνη Έχει θάλασσα και ποτάµια; Να παρατηρήσουν το χάρτη Ζωγράφισαν σε χαρτί του µέτρου τον Σικουάνα Πώς είναι η Euro Disney; Να ρωτήσουν τους γονείς τους ή ό- σους έχουν πάει Κολάζ µε εικόνες από την Euro Disney Τι γλώσσα µιλάνε; Να ζητήσουν από το συµµαθητή τους να τους µιλήσει στη γλώσσα του Ένα µικρό λεξικό µε τις λέξεις που τους έµαθε ο φίλος τους Τι φαγητά τρώνε; Έψαξαν στο ιαδίκτυο Το κουτί των συνταγών από τη Βουλγαρία Μοιάζει µε την Ελλάδα; Με τι παιχνίδια παίζουν; Να παρατηρήσουν ταξιδιωτικούς οδηγούς για τη χώρα Να ψάξουν σε βιβλία και να ρωτήσουν το παιδί από τη Βουλγαρία Κολάζ µε οµοιότητες και διαφορές από τις δυο χώρες Αυτοσχέδιες κουδούνες και µπίλιες για να παίξουν Παρουσίαση εργασιών. Κάθε οµάδα που ολοκλήρωνε τις δραστηριότητές της, αναλάµβανε την παρουσίαση των ευρηµάτων της στην ολοµέλεια. Η οµάδα αποφάσιζε ποια αρµοδιότητα θα έχει κάθε µέλος της κατά την παρουσίαση, η οποία και βιντεοσκοπήθηκε. Οι µαθητές µας ήταν ιδιαίτερα χαρούµενοι και υπεύθυνοι, και τα µέλη της οµάδας βοηθούσαν το ένα το άλλο. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, συµµετείχε η ολοµέλεια της τάξης, ζητώντας διευκρινήσεις ή εκφράζοντας απορίες, διαφωνίες, παρατηρήσεις, µέσα από αµοιβαίες διαδικασίες διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, ανάλογες µε αυτές των ενηλίκων. Θεµατική υποενότητα: Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσµου. Με αφορµή την Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση -µια πρωτοβουλία της ActionΑid για την διακήρυξη και προώθηση του δικαιώµατος και της υποχρέωσης για παροχή εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά του κόσµου- δηµιουργήθηκε µια επιµέρους θεµατική ενότητα που στην πορεία του project απασχόλησε την ολοµέλεια της τάξης. Μετά από την παρακολούθηση του DVD της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ράσης, τα παιδιά προβληµατίστηκαν έντονα. Το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά στον κόσµο δεν πηγαίνουν σχολείο, ότι υπάρχουν τάξεις µε 60 παιδιά κ.ά. προκάλεσε στους µικρούς µαθητές µας µεγάλη έκπληξη. Αναζήτησαν και προβληµατίστηκαν για τα αίτια αυτής της κατάστασης, ενώ από την πλευρά µας τα ενθαρρύναµε να προτείνουν πιθανές λύσεις. Η όλη διαδικασία λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος µε τις επιµέρους ενότητες των χωρών-οµάδων. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν, σε συνεργασία µε την ΑctionΑid (2007), για να δηλώσουµε ως οµάδα τη δράση µας και να ενώσουµε τη φωνή µας µε τους υπόλοιπους, ήταν οι ακόλουθες: ηµιουργήσαµε ανθρώπινη αλυσίδα στον υπαίθριο χώρο της αυλής µας. Παρατηρήσαµε σχετική αφίσα µε τίτλο "Ενωθείτε, Εκπαίδευση για όλους" και δηµιουργήσαµε τρία κολάζ: "Τα παιδιά ρωτούν", "Τα παιδιά ζητούν", "Τα παιδιά θυµίζουν". Φτιάξαµε συνθήµατα σχετικά µε το δι-

6 552 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" καίωµα στην εκπαίδευση. Τα συνθήµατα που κυριάρχησαν στην πορεία µας ήταν "Εκπαίδευση για όλους", "Θέλουµε σχολεία", "Ενωθείτε", " ώστε τα χέρια". Φτιάξα- µε χάρτινες αλυσίδες παιδιών µε τις οποίες διακοσµήσαµε µια τρισδιάστατη υδρόγειο σφαίρα. Τραγουδήσαµε για όλα τα παιδιά της γης. Συζητήσαµε γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο, τις οµοιότητες και τις διαφορές µε το δικό µας σχολείο και σκεφτήκαµε ερωτήσεις που θα θέλαµε να απευθύνου- µε στους «µεγάλους». Συµµετείχαµε σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου, παρουσία πολιτικών και µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τα παιδιά έθεσαν τα ερωτήµατα τους στους πολιτικούς και τους υπενθύµισαν το πρόβληµα στην εκπαίδευση. Τους παρακάλεσαν να κάνουν ό,τι µπορούν γι αυτό. Αντιπροσωπεία παιδιών εµφανίστηκε σε κρατικό κανάλι για να κάνει γνωστή τη δράση και το αίτηµα µας για εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσµου έως το Η συγκεκριµένη εβδοµάδα δράσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική και δηµιουργική. Ο αρχικός στόχος ήταν η αγωγή του αυριανού πολίτη, δηλαδή, η καλλιέργεια οικουµενικής συνείδησης των µαθητών πάνω στο πρόβληµα του αναλφαβητισµού και των άσχηµων συνθηκών εκπαίδευσης στις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου. Πράγµατι, τα παιδιά µέσα από τις δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου έγιναν κοινωνοί του συγκεκριµένου προβλήµατος. Ανακάλυψαν ότι γενικά η δική τους πραγµατικότητα διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από αυτή των άλλων παιδιών. Οι δραστηριότητες δεν έγιναν µε σκοπό την ανάπτυξη στενάχωρου πνεύµατος, αλλά σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, οµαδικότητας, έγνοιας για τον άλλον. Τέλος, πίστεψαν ότι, αν και πολύ µικρά στην ηλικία, µπορούν µε τον τρόπο τους να πιέσουν τους µεγάλους, που έχουν τον κόσµο στα χέρια τους. Ένωσαν λοιπόν τη φωνή τους µε τα παιδιά των άλλων χωρών φωνάζοντας "Ενωθείτε, εκπαίδευση για όλα τα παιδιά". Γ' Φάση ανάπτυξης του Project - Αξιολόγηση Το project, που κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών σε όλη τη διάρκεια, ολοκληρώθηκε µε µια εορταστική εκδήλωση πολυεθνικού χαρακτήρα, στην οποία τα παιδιά προσκάλεσαν και τα υπόλοιπα τµήµατα του σχολείου και όλοι µαζί ταξίδεψαν στον κόσµο µέσα από µουσική, χορό και φαγητό. Η φάση της αξιολόγησης είναι µια πτυχή της µορφωτικής διαδικασίας του ατόµου και, στο πλαίσιο της οµάδας, καλείται να εκτιµήσει την αξία των αποτελεσµάτων της δουλειάς της και να εξετάσει αν οι στόχοι επιτεύχθηκαν (Χρυσαφίδης, 2002). Αξιολογώντας τη συγκεκριµένη οµάδα που ασχολήθηκε µε το project, αρχικά παρατηρήσαµε ότι τα παιδιά είχαν µια γενική πληροφόρηση για το θέµα και πως οι απόψεις τους αφορούσαν µόνο τα παιδιά και τον άσχηµο τρόπο διαβίωσής τους στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στα πλαίσια της διαµορφωτικής αξιολόγησης, η ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος για το θέµα πραγµατοποιούνταν σε όλη την πορεία του σχεδίου εργασίας, µέσα από καινούργιες ιδέες που παρουσιάζονταν στις οµάδες. Ακόµη, µέσα από συζητήσεις και αυθόρµητα παιχνίδια σε παρέες εντοπίσαµε κατάκτηση γνώσεων γύρω από το θέµα. Τα ερωτήµατα που θέλησαν να θέσουν τα παιδιά στους πολιτικούς, όταν είδαν τις πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης σε άλλες χώρες του κόσµου, ή ακόµη και η επίσκεψη σε τηλεοπτικό κανάλι για να διαδηλώσουν τις απόψεις τους, αποτελούν στοιχεία της αξιολόγησής µας. Τέλος, οι γονείς µετέφεραν τον ενθουσιασµό των παιδιών κατά τη διάρκεια του project, είτε από τις συνοµιλίες µεταξύ τους, είτε στέλνοντας καινούργιο υλικό για την έρευνά µας. Τα σηµαντικότερα ευρήµατα που αναδύθηκαν από το παρόν σχέδιο εργασίας, συγκαταλέγονται στην τελική αξιολόγηση και αφορούν τον τρόπο εργασίας, την κατάκτηση γνώσεων και την κοινωνική συνείδηση των παιδιών. Τα πιο ευδιάκριτα αποτελέσµατα ήταν η καλλιέργεια του ερευνητικού τους πνεύµατος, η ικανότητα διατύπω-

7 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" 553 σης προβληµατισµών και αναζήτησης απάντησης στα ερωτήµατά τους. Όλα τα παιδιά ανέλαβαν πρωτοβουλίες και έδρασαν ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους. Η ανοµοιογένεια στις οµάδες βοήθησε τα αδύναµα µέλη να γίνουν ενεργά και να κερδίσουν την αναγνώριση των συν-ερευνητών τους. Μέσα από την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, αναδείχθηκαν ποιοτικά χαρακτηριστικά της οµάδας, όπως ο σεβασµός στον άλλο, η σύµπνοια, η ανταλλαγή απόψεων, η επιχειρηµατολογία και η ανάπτυξη αλτρουιστικών αισθηµάτων. Το σπουδαιότερο όµως είναι ότι τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν σε θέµατα διαφορετικότητας και αποδοχής του άλλου. Άλλαξαν συνολικά στάση απέναντι στο διαφορετικό παιδί, που έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα είναι ισότιµο και έχει µια θέση ανάµεσά τους. Αξίζει να αναφερθούν οι εξής δυο περιπτώσεις: τα παιδιά αγκάλιασαν µε µοναδικό τρόπο το συµµαθητή τους από τη Βουλγαρία που γνώριζε ελάχιστα ελληνικά, τόσο στο παιχνίδι, όσο και στην καθηµερινότητα της τάξης εξηγώντας του πράγµατα. Η άλλη περίπτωση αφορά ένα κοριτσάκι που ήρθε στην τάξη µας τον Ιούνιο, ένα παιδί της µαύρης φυλής µε γαλλική καταγωγή. Η αντίδραση των µαθητών/τριών µας ήταν εντυπωσιακή, καθώς την αποδέχθηκαν αµέσως και τη βοήθησαν να προσαρµοστεί στο σχολικό περιβάλλον µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας φιλία και αγάπη. Είναι αµέτρητα τα πράγµατα που µπορεί να µάθει ο κόσµος από τα παιδιά, αν αφουγκραστούµε αυτά που θέλουν και τους δώσουµε πρωτοβουλίες. Τα σχέδια εργασίας που προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ανακαλύπτουν την γνώση είναι ένα σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. "Ας προσφέρουµε τον κόσµο στα παιδιά, για να µάθει ο κόσµος τη φιλία. Έστω για µια µέρα" Ναζίµ Χικµέτ Βιβλιογραφία ActionAid. (2007). Οδηγός προτεινόµενων δραστηριοτήτων της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ράσης για την Εκπαίδευση. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουλίου, 2007, από τη διεύθυνση Edwards, C. P., & Gandini, L., & Forman, G. E. (Επιµ.). (2001). Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. (Ε. Κουτσουβάνου, Επιµ., Α. Βεργιοπούλου, Μτφρ.). Αθήνα: Πατάκης. Frey, K. (1986). Η µέθοδος Project: Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη (Κ. Μάλλιου, Μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Helm, J. H., & Katz, L. G. (2002). Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση. Μικροί ερευνητές (Κ. Χρυσαφίδης & Ε. Κουτσουβάνου, Eπιµ., A. Βεργιοπούλου, Μτφρ.). Αθήνα: Μεταίχµιο. Θεοφιλίδης, Χ. (2002). ιαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας (3η έκδ). Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2002). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Ντολιοπούλου, Ε. (1997). Καινοτοµίες στην προσχολική εκπαίδευση: Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράµµατα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. ΦΕΚ 1376, τ. Β/ Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωµατική - επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της µεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 2 ο Γυµνάσιο Αγ. Βαρβάρας - Αθήνα Το σύνολο των µαθητών του σχολείου (273 µαθητές) συµµετείχαν στη δηµιουργία µιας µεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας! 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Νικητοπούλου Δήμητρα Δασκάλα 5 ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων Τάξη Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Κυκλοφοριακή Αγωγή» Σκοπός : Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να μυήσει το παιδί στους βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project)

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Η βαθμολογία των πρακτικών ασκήσεων του 8ου εξαμήνου βασίζεται σε δύο παράγοντες: στις πρακτικές ασκήσεις (διδασκαλία στα σχολεία, σχέδια μαθήματος [πλάνα]

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 Ο μαθητής μου σύμφωνα με συστηματική παρατήρηση διαπίστωσα ότι: είχε δυσκολία στην κοινωνική επαφή. Δεν ήξερε πώς να προσεγγίσει τα υπόλοιπα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα '

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Φάση 1η: Προβληματισμός Επιλογή θέματος Οι γιορτές των Χριστουγέννων δεν είναι και τόσο μακριά όσο φαίνονται. Χωρίς να το καταλάβουμε η

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Westin Kids Club - Tennis Academy Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Για ακόμη μια φορά το παιδικό Club του ξενοδοχείου The Westin Athens θα παραμείνει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες περιμένοντας να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η βιωµατική µάθηση στις «Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων» του Ενιαίου Λυκείου: Μια πρόταση για αποτελεσµατική µόρφωση

Η βιωµατική µάθηση στις «Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων» του Ενιαίου Λυκείου: Μια πρόταση για αποτελεσµατική µόρφωση Η βιωµατική µάθηση στις «Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων» του Ενιαίου Λυκείου: Μια πρόταση για αποτελεσµατική µόρφωση Βασιλική Μπρίνια, Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Περίληψη Το έναυσµα για την εφαρµογή της µεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα!

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Τάξη: Ε Δημοτικού Διδακτικό έτος: 2012-2013 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ Σχολική χρονιά 2008-2009 Υπεύθυνες νηπιαγωγοί Σαββίδου Ιωάννα Βέλκου Βασιλική Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Σιαλβέρα

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μπιτσάκου Μαρίκα Κύπρου 23, 20100, Κόρινθος e-mail: mbitsakou@sch.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Η θάλασσα είναι ένας κόσµος χαρισµένος σε εκείνους που µπορούν να αφουγκράζονται την εσωτερική µουσική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT Κάποιοι σοφοί λένε: Τον κόσμο, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα, δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση προγράμματος

Παρουσίαση προγράμματος Παρουσίαση προγράμματος Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Πιλοτικό πρόγραμμα Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Εκπαιδεύτριες:

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Σχέδιο Βελτίωσης του Σχολείου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ. Σχέδιο Βελτίωσης του Σχολείου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Σχέδιο Βελτίωσης του Σχολείου Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2013-2014 αποφασίσαμε να δώσουμε έμφαση στα πιο κάτω θέματα: 1. Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α3 ΓΙΑ ΤΟ PROJECT ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ Το Project μπορεί να οριστεί ως διαθεματικός και διεπιστημονικός κύκλος δραστηριοτήτων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παρέα με έναν ελέφαντα που έζησε κάποτε στην Κρήτη

Παρέα με έναν ελέφαντα που έζησε κάποτε στην Κρήτη 5ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου Παρέα με έναν ελέφαντα που έζησε κάποτε στην Κρήτη 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 2 ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου Τμήμα: Ολοήμερο Αριθμός νηπίων : 15 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φορέας Υποδοχής και Εκπαίδευσης : 9 ος Παιδικός Σταθμός Δ.Βύρωνα Διεύθυνση : Βορείου Ηπείρου 7 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2107665016 Ονοματεπώνυμο: Xhafa Rovena ΑΜ: 20845 9

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα