5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα""

Transcript

1 PROJECT ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΌΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα" Κατερίνα Κετεντζόγλου, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Μαρία Βαρυπάτη, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη ιευθύντρια Νηπιαγωγείου-Παιδικού Σταθµού Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Αρκετές δεκαετίες έρευνας υποδεικνύουν ότι τα υψηλής ποιότητας, αναπτυξιακά κατάλληλα προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης έχουν βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα θετικά αποτελέσµατα, τόσο στη γνωστική, όσο και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Ντολιοπούλου, 1997). Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, συνιστούν - σε διεθνές επίπεδο- περίοδο έντονου προβληµατισµού και πειραµατισµού αναφορικά µε την παρεχόµενη προσχολική εκπαίδευση και το είδος των προγραµµάτων που είναι πιο κατάλληλα για αυτή την ηλικία. Οι πρόσφατες ρυθµίσεις που ορίζουν ως υποχρεωτική τη φοίτηση στα νηπιαγωγεία, καθώς και η εισαγωγή των σχεδίων εργασίας (project), παράλληλα µε τις διαθεµατικές προσεγγίσεις, είναι δύο βασικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση αυτή της βελτίωσης του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ως σχέδιο εργασίας ή, αλλιώς, project ορίζεται, σύµφωνα µε τον Ματσαγγούρα (2002), κάθε οργανωµένη µαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως µορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, µε βάση προκαθορισµένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων που ενδιαφέρουν τους µαθητές ως άτοµα ή µέλη κοινωνικών οµάδων. Τα σχέδια εργασίας -µια εκτεταµένη, εις βάθος έρευνα- εµπλέκουν τα νήπια σε µια σχεδιασµένη δράση, σε γεγονότα ή φαινόµενα του άµεσου περιβάλλοντός τους, τα οποία διερευνούν µέσα από βιωµατική-επικοινωνιακή δράση (Χρυσαφίδης, 1994), ευελιξία, συνεργασία µε τη νηπιαγωγό, τους γονείς και τους συµµαθητές. Με το συγκεκριµένο τρόπο εργασίας, αναπτύσσεται ποικιλία νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που συµπληρώνουν τις βασικές δεξιότητες που αποκτώνται µέσα από το επίσηµο Πρόγραµµα Σπουδών (Ευέλικτη Ζώνη, ΦΕΚ 1376). Τα ίδια τα σχέδια εργασίας αποτελούν φυσική πρόκληση για µελέτη του περιβάλλοντος, την ανάδυση του αλφαβητισµού, την όξυνση της µαθη- µατικής σκέψης, τη χρήση της τεχνολογίας, όπως και για την κοινωνικοποίηση του παιδιού (Helm & Katz, 2002). Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες, η ιδιαιτερότητα σ ένα σχέδιο εργασίας -σε σχέση µε άλλες µορφές εργασίας του νηπιαγωγείου- συνοψίζεται στα ακόλουθα: Η νηπιαγωγός καθορίζει γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους και όχι συγκεκριµένους για κάθε δραστηριότητα. ιατυπώνει υποθέσεις που θα µπορούσαν να επαληθευτούν, καθώς και ανάλογους στόχους, που χαρακτηρίζονται από ευελιξία, α- φού τα ενδιαφέρονται και οι εµπειρίες των παιδιών έχουν τον κύριο λόγο (Θεοφιλίδης, 1997). ηµιουργεί τις συνθήκες (χώρος, υλικά), τις σκέψεις και τις περιστάσεις µάθησης που αναδύονται κατά την πορεία του σχεδίου (Edwards, Candini, & Forman, 2001). Τα παιδιά έχουν την πρωτοβουλία στη λήψη αποφάσεων και µπορούν, τόσο στην αρχή, όσο και στην πορεία, να θέσουν ερωτήµατα, να βρουν δραστηριότητες και τρόπους εύρεσης λύσεων στα ερωτήµατά τους (Frey,1986). Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός project, µέσα από την εργασία σε µικρές οµάδες και τη διερεύνηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές, µε αφορµή το πρωτογενές ενδιαφέρον των παιδιών για το συγκεκριµένο θέµα. Στο σχέδιο εργασίας µε θέµα "Τα παιδιά όλου του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα" συµµετείχαν 22 νήπια, ηλικίας 5 έως 6 ετών, µαθητές των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε

2 548 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" κατά τη σχολική χρονιά , από τον Απρίλιο έως τον Μάιο. Τα παιδιά εργάστηκαν σε µικρές οµάδες των τεσσάρων έως πέντε ατόµων και είχαν επαφή µε το α- ντικείµενο της έρευνας τρεις µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα, παράλληλα µε το υπόλοιπο πρόγραµµα. Γενικό µεθοδολογικό πλαίσιο Για την εφαρµογή ενός σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης, απαιτείται η δηµιουργία ενός κατάλληλου διαµορφωµένου περιβάλλοντος και η ενασχόληση µε ερευνητικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές µεθόδους, µε τις οποίες τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένα (Ματσαγγούρας, 2002). Η δηµιουργία ενός τέτοιου, κατάλληλου περιβάλλοντος αποτέλεσε για εµάς απαραίτητο έργο ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα παιδιά είχαν εξοικειωθεί µε ανάλογες µεθόδους από την προηγούµενη χρονιά, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο τµήµα των προνηπίων, συµµετέχοντας σε ποικίλα projects. Ειδικότερα, γνώριζαν πώς να εργάζονται σε κυκλικό εργαστήρι, οµαδοσυνεργατικά, να αναζητούν πληροφορίες για το θέµα (τα ερωτήµατά τους) από πολλές διαφορετικές πηγές, να φτιάχνουν αραχνόγραµµα (ιστόγραµµα), να ετοιµάζουν παρουσιάσεις των ευρη- µάτων τους και να αξιοποιούν την τεχνολογία (συνεντεύξεις, video, ηχογραφήσεις) για τις ανάγκες του θέµατός τους. Κατά τη διάρκεια του project, η τάξη διαµορφώθηκε ανάλογα, ώστε να διευκολύνεται η έρευνα των παιδιών και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, προχωρήσαµε σε: (α) οργάνωση της βιβλιοθήκης µε βιβλία, περιοδικά και ταξιδιωτικούς οδηγούς και, παράλληλα, δηµιουργία της γωνιάς ανάγνωσης, (β) διαχωρισµό των τραπεζιών σε µικρότερες επιφάνειες εργασίας, έτσι ώστε να εργάζονται µία ή δυο κύριες οµάδες και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα τα υπόλοιπα παιδιά να απασχολούνται ατοµικά ή σε οµάδες µε άλλες δραστηριότητες, χωρίς να ενοχλούν τους υπόλοιπους, (γ) δηµιουργία γωνιάς παρουσίασης. µε κινητό πίνακα, για να παρουσιάζει κάθε οµάδα τα ευρήµατά της, (δ) εµπλουτισµό σε υλικά, όπως χαρτιά, κανσόν, πλαστελίνη, πηλό, ψαλίδια κ.ά., στα οποία τα παιδιά είχαν άµεση πρόσβαση, για την κατασκευή των εργασιών τους, και (ε) διαµόρφωση της γωνιάς παρατήρησης από τα παιδιά, µε χάρτη, υδρόγειο σφαίρα, αναµνηστικά αντικείµενα από ταξίδια, ώστε να βοηθά στη διερεύνηση του θέµατος. Ο ρόλος της νηπιαγωγού - Συνεργασίες Στην προσέγγιση αυτή, ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν βοηθητικός. Αρχικά, βοήθησε στον προγραµµατισµό, πρότεινε πηγές, παρείχε τα υλικά και είχε την ευθύνη για τις συζητήσεις µε τους γονείς και άλλους, εξωτερικούς, συνεργάτες. Ακόµη, όποτε το έκρινε απαραίτητο, συνεργαζόταν µε τα παιδιά, ως ισότιµο µέλος της οµάδας, κάνοντας προτάσεις και ερωτήσεις, ώστε να διατηρήσει αµείωτο το ενδιαφέρον τους για το θέµα. Όταν αποφασίστηκε το θέµα από τα παιδιά, η παιδαγωγός οργάνωσε το φάκελό της ως υλικό αναφοράς προκειµένου να ανατρέχει σε αυτόν. Ο φάκελος περιείχε ταξιδιωτικούς οδηγούς ξένων χωρών, κείµενα από το ιαδίκτυο για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε χώρας, φυλλάδια από οργανισµούς, όπως η ΑctionΑid και η Unicef, εικόνες και αντικείµενα από ταξίδια, µουσικά CD από όλο τον κόσµο και περιοδικά. Στην πορεία εξέλιξης του σχεδίου εργασίας, προέκυψε η ανάγκη για συνεργασία µε τους γονείς των παιδιών, εξωτερικούς φορείς και συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Μόλις ξεκίνησε το project, ενηµερώσαµε τους γονείς σχετικά µε το θέµα και τον τρόπο που θα το επεξεργαζόµασταν και ζητήσαµε τη διακριτική τους συνδροµή, µε τρόπο που να µη παραγκωνίζει τον ουσιαστικό ρόλο των παιδιών στην έρευνα. Πολύτιµη ήταν και η βοήθεια από τις συναδέλφους, που αγκάλιασαν τη προσπάθεια µας, συµµετείχαν και ανατροφοδοτούσαν µε νέο υλικό την εργασία µας. Τέλος, συ-

3 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" 549 νεργαστήκαµε µε ανθρωπιστικούς οργανισµούς, όπως η ActionAid και η Unicef, α- ντλώντας πολύτιµες πληροφορίες. Κατά τη δραστηριοποίησή µας, εκτός του σχολείου ήρθαµε σε επαφή µε τα ΜΜΕ και πολιτικούς της πόλης µας. Ειδικό µεθοδολογικό πλαίσιο Α' Φάση ανάπτυξης του project Επιλογή του θέµατος. Το έναυσµα για το σχέδιο εργασίας µας ήταν η αναδοχή από το σχολείο µας, µέσω της ActionAid, ενός παιδιού από τη Βραζιλία, του Cirlandio και η αλληλογραφία µαζί του, που ανατροφοδοτούσε το ενδιαφέρον των παιδιών για το µακρινό τους φίλο. Στην συνέχεια, η επιστροφή µας στο σχολείο από τις πασχαλινές διακοπές οδήγησε σε συζητήσεις για τα ταξίδια που πήγαν τα ίδια ή οι γονείς τους σε χώρες του εξωτερικού. Καταλυτικά στην έναρξη της αναζήτησής µας λειτούργησε η άφιξη στην τάξη, ακριβώς εκείνο το διάστηµα, ενός νέου µαθητή από τη Βουλγαρία. Ακούγοντας τον να µιλάει µια διαφορετική γλώσσα και να γράφει µια παράξενη λέξη δίπλα στη ζωγραφιά του (το όνοµά του), τα υπόλοιπα παιδιά άρχισαν να εκφράζουν τις απορίες τους: "Τι γλώσσα µιλάει;", "Πόσο µακριά είναι η Βουλγαρία;", "Είναι όµορφη η χώρα του;", "Τι παιχνίδια παίζουν εκεί;", "Τι τρώνε;", "Πώς είναι τα σπίτια τους;". Αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα των παιδιών, που καταγράφηκαν από τη νηπιαγωγό, διαµόρφωσαν δυο ιστογράµµατα-ενδείξεις για το τι ξέρουν και τι θέλουν να µάθουν γύρω από το θέµα. Τα ερωτήµατα αναρτήθηκαν στον πίνακα µε την µορφή αραχνογράµµατος (ιστόγραµµα) και ξεκίνησε το ταξίδι µας σε διάφορες χώρες του κόσµου, για να γνωρίσουµε τα παιδιά άλλων χωρών. ιαχωρισµός οµάδων εργασίας. Ξεκινώντας την υλοποίηση του project, αναρτήσαµε στην τάξη τον παγκόσµιο χάρτη και συζητήσαµε για τις διάφορες χώρες που βρίσκονται κοντά ή µακριά από την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον των παιδιών κίνησε το ιδιαίτερο σχήµα και µέγεθος κάποιων χωρών, καθώς και τα ονόµατα κάποιων, που κατάφεραν διαβάσουν. Εντόπισαν στο χάρτη τη Βουλγαρία, καθώς και χώρες που είχαν ακούσει από τους γονείς τους. Κατέληξαν, λοιπόν, σε πέντε προς διερεύνηση χώρες, σύµφωνα µε τις οποίες χωρίστηκαν σε οµάδες. Η πρώτη χώρα που επέλεξαν ήταν η Βραζιλία, χώρα καταγωγής του Cirlandio του παιδιού που έχουµε υιοθετήσει στο σχολείο µας, δεύτερη η Βουλγαρία, χώρα του νέου συµµαθητή µας, τρίτη η Γαλλία µε τη EuroDisney, αγαπηµένο προορισµό όλων των παιδιών, ενώ οι άλλες δυο χώρες, η Κίνα και οι ΗΠΑ, επιλέχθηκαν εξαιτίας των έντονων, διαφορετικών χαρακτηριστικών τους και επειδή είχαν ακούσει πολλά για αυτές. Η διαδικασία επιλογής οµάδας από τα παιδιά έγινε είτε ανάλογα µε το ποια χώρα που τους ενδιέφερε περισσότερο να εξερευνήσουν, είτε επειδή την είχαν επιλέξει οι φίλοι τους. Στο σηµείο αυτό υπήρξε η διακριτική παρέµβαση της νηπιαγωγού, ώστε να διασφαλιστεί η ισοδυναµία των οµάδων. Β' Φάση ανάπτυξης του project Συγκέντρωση και παρουσίαση του υλικού. Αρχικά, έγινε συγκέντρωση του υλικού που συνέλεξαν τα παιδιά από τρεις διαφορετικές πηγές: το οικογενειακό τους περιβάλλον, έντυπο υλικό και πληροφορίες από το ιαδίκτυο. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουµε την σηµαντική βοήθεια των γονέων, που ερεύνησαν µαζί µε τα παιδιά τους και βοήθησαν στη συλλογή ποικίλου υλικού: βιβλία, περιοδικά, πληροφορίες από το ιαδίκτυο, CD µε µουσική, φωτογραφίες από ταξίδια, νοµίσµατα άλλων χωρών και αναµνηστικά αντικείµενα από τα ταξίδια τους. Ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν και πάλι βοηθητικός, αφού ως µέλος της οµάδας ανέλαβε να διαβάζει τα κείµενα και να εντοπίζει τις πληροφορίες που αφορούσαν τη σχετική χώρα. Κάθε παιδί παρουσίαζε στην οµάδα του το υλικό που έφερνε και όλοι µαζί αποφάσιζαν αν τους αφορούσε.

4 550 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" ραστηριότητες. Στη συνέχεια, κάθε οµάδα εργασίας εξέφρασε απόψεις και ερωτήµατα σε σχέση µε το θέµα που είχε αναλάβει. Τα παιδιά διατύπωσαν ιδέεςπροτάσεις για αξιοποίηση και ανέλαβαν δράση για να υλοποιήσουν τα έργα τους. Συγκεκριµένα, πρότειναν τη δηµιουργία κατασκευών, κολάζ, ζωγραφικής, βιβλίων που είχαν σαν στόχο να αποτυπώσουν αυτά που µάθαιναν και τους έκαναν εντύπωση από τη χώρα τους. Επέλεξαν µόνα τους τα υλικά που ήθελαν να χρησιµοποιήσουν για την κάθε κατασκευή και, µόνο όταν αυτό δεν ήταν πρακτικά εφικτό, η νηπιαγωγός τούς πρότεινε και να βρουν κάτι άλλο (π.χ., αρχικά ήθελαν να κατασκευάσουν τον πύργο του Άιφελ µε σίδερα, αλλά το τροποποίησαν και χρησιµοποίησαν ξύλα). Τα ερωτή- µατα που διατύπωσαν τα παιδιά, οι αποφάσεις και οι δράσεις τους παρουσιάζονται (ανά χώρα/οµάδα) στους Πίνακες 1 έως 5 που ακολουθούν. Πίνακας 1. Ενδεικτικές δραστηριότητες για τη Βραζιλία Τι ζώα υπάρχουν εκεί; Πώς ζούνε; Να ψάξουν σε εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά Να ρωτήσουν το φίλο µας, τον Cirlandio Ιγκουάνα µε χαρτί και υφάσµατα Έγραψαν ένα γράµµα µε τη βοήθεια µας και το έστειλαν Πού µαθαίνουν ποδόσφαιρο; Να ψάξουν στο ιαδίκτυο Τρισδιάστατη φιγούρα του Ronaldinio Τι τρώνε; Να βρούνε σε βιβλία Μεξικάνικη σαλάτα και fajitas Πώς ταξιδεύουµε στη Βραζιλία; Να δουν το χάρτη και ταξιδιωτικούς οδηγούς Αεροπλανάκια και έγραψαν τη χώρα προορισµού τους Πίνακας 2. Ενδεικτικές δραστηριότητες για την Κίνα Τι τρώνε; Να ψάξουν βιβλία µαγειρικής, σε µενού εστιατορίων Κινέζικο µενού µε χαρακτηριστικά φαγητά Πώς είναι η κινέζικη µουσική; Να ακούσουν CD µε µουσική Άκουσαν ασιατική µουσική και χόρεψαν στο ρυθµό Πώς γράφουν; Να ξεφυλλίσουν βιβλία, καταλόγους και ηµερολόγια Πίνακας 3. Ενδεικτικές δραστηριότητες για τις ΗΠΑ Βεντάλιες και έγραψαν κινέζικους χαρακτήρες Τι φοράνε; Να ψάξουν στο ιαδίκτυο Έφεραν κιµονό και έπαιξαν µε αυτά Πώς θα πάµε στην Κίνα; Έχει περίεργα πράγµατα στην Κίνα; Να µελετήσουν το χάρτη και τα µέσα µαζικής µεταφοράς Να δουν DVD για την Κίνα Έφτιαξαν εισιτήρια για να ταξιδέψουν Έκαναν κολάζ µε αξιοθέατα της Κίνας Πόσο ψηλά είναι τα σπίτια τους; Να παρατηρήσουν βιβλία Μακέτα µε ουρανοξύστες Τι γλώσσα µιλάνε; Να ακούσουν από κασέτα τη γλώσσα Άκουσαν µουσική και έφτιαξαν µικρούς διαλόγους Με τι παίζουν; Να ψάξουν σε παιδικές εγκυκλοπαίδειες Αυτοσχέδιες µπασκέτες και έπαιξαν µπάσκετ Τι τρώνε; Να δουν βιβλία, να ρωτήσουν τους Hamburgers και τα δοκίµασαν γονείς Γιατί έχουν το Άγαλµα της Ε- λευθερίας; Να ψάξουν σε βιβλία και στο ιαδίκτυο Το Άγαλµα της Ελευθερίας από πλαστελίνη

5 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" 551 Πίνακας 4. Ενδεικτικές δραστηριότητες για τη Γαλλία Από τι είναι φτιαγµένος ο Πύργος του Άιφελ; Να ψάξουν σε εγκυκλοπαίδειες Τρισδιάστατο αντίγραφο του πύργου από τουβλάκια και έπειτα από ξύλα και χαρτόνια Ποιο είναι το αγαπηµένο τους φαγητό; Να ψάξουν στο ιαδίκτυο Πίνακας 5. Ενδεικτικές δραστηριότητες για τη Βουλγαρία Κρουασάν και κρέπες από πλαστελίνη Έχει θάλασσα και ποτάµια; Να παρατηρήσουν το χάρτη Ζωγράφισαν σε χαρτί του µέτρου τον Σικουάνα Πώς είναι η Euro Disney; Να ρωτήσουν τους γονείς τους ή ό- σους έχουν πάει Κολάζ µε εικόνες από την Euro Disney Τι γλώσσα µιλάνε; Να ζητήσουν από το συµµαθητή τους να τους µιλήσει στη γλώσσα του Ένα µικρό λεξικό µε τις λέξεις που τους έµαθε ο φίλος τους Τι φαγητά τρώνε; Έψαξαν στο ιαδίκτυο Το κουτί των συνταγών από τη Βουλγαρία Μοιάζει µε την Ελλάδα; Με τι παιχνίδια παίζουν; Να παρατηρήσουν ταξιδιωτικούς οδηγούς για τη χώρα Να ψάξουν σε βιβλία και να ρωτήσουν το παιδί από τη Βουλγαρία Κολάζ µε οµοιότητες και διαφορές από τις δυο χώρες Αυτοσχέδιες κουδούνες και µπίλιες για να παίξουν Παρουσίαση εργασιών. Κάθε οµάδα που ολοκλήρωνε τις δραστηριότητές της, αναλάµβανε την παρουσίαση των ευρηµάτων της στην ολοµέλεια. Η οµάδα αποφάσιζε ποια αρµοδιότητα θα έχει κάθε µέλος της κατά την παρουσίαση, η οποία και βιντεοσκοπήθηκε. Οι µαθητές µας ήταν ιδιαίτερα χαρούµενοι και υπεύθυνοι, και τα µέλη της οµάδας βοηθούσαν το ένα το άλλο. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, συµµετείχε η ολοµέλεια της τάξης, ζητώντας διευκρινήσεις ή εκφράζοντας απορίες, διαφωνίες, παρατηρήσεις, µέσα από αµοιβαίες διαδικασίες διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, ανάλογες µε αυτές των ενηλίκων. Θεµατική υποενότητα: Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσµου. Με αφορµή την Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση -µια πρωτοβουλία της ActionΑid για την διακήρυξη και προώθηση του δικαιώµατος και της υποχρέωσης για παροχή εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά του κόσµου- δηµιουργήθηκε µια επιµέρους θεµατική ενότητα που στην πορεία του project απασχόλησε την ολοµέλεια της τάξης. Μετά από την παρακολούθηση του DVD της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ράσης, τα παιδιά προβληµατίστηκαν έντονα. Το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά στον κόσµο δεν πηγαίνουν σχολείο, ότι υπάρχουν τάξεις µε 60 παιδιά κ.ά. προκάλεσε στους µικρούς µαθητές µας µεγάλη έκπληξη. Αναζήτησαν και προβληµατίστηκαν για τα αίτια αυτής της κατάστασης, ενώ από την πλευρά µας τα ενθαρρύναµε να προτείνουν πιθανές λύσεις. Η όλη διαδικασία λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος µε τις επιµέρους ενότητες των χωρών-οµάδων. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν, σε συνεργασία µε την ΑctionΑid (2007), για να δηλώσουµε ως οµάδα τη δράση µας και να ενώσουµε τη φωνή µας µε τους υπόλοιπους, ήταν οι ακόλουθες: ηµιουργήσαµε ανθρώπινη αλυσίδα στον υπαίθριο χώρο της αυλής µας. Παρατηρήσαµε σχετική αφίσα µε τίτλο "Ενωθείτε, Εκπαίδευση για όλους" και δηµιουργήσαµε τρία κολάζ: "Τα παιδιά ρωτούν", "Τα παιδιά ζητούν", "Τα παιδιά θυµίζουν". Φτιάξαµε συνθήµατα σχετικά µε το δι-

6 552 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" καίωµα στην εκπαίδευση. Τα συνθήµατα που κυριάρχησαν στην πορεία µας ήταν "Εκπαίδευση για όλους", "Θέλουµε σχολεία", "Ενωθείτε", " ώστε τα χέρια". Φτιάξα- µε χάρτινες αλυσίδες παιδιών µε τις οποίες διακοσµήσαµε µια τρισδιάστατη υδρόγειο σφαίρα. Τραγουδήσαµε για όλα τα παιδιά της γης. Συζητήσαµε γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο, τις οµοιότητες και τις διαφορές µε το δικό µας σχολείο και σκεφτήκαµε ερωτήσεις που θα θέλαµε να απευθύνου- µε στους «µεγάλους». Συµµετείχαµε σε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου, παρουσία πολιτικών και µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τα παιδιά έθεσαν τα ερωτήµατα τους στους πολιτικούς και τους υπενθύµισαν το πρόβληµα στην εκπαίδευση. Τους παρακάλεσαν να κάνουν ό,τι µπορούν γι αυτό. Αντιπροσωπεία παιδιών εµφανίστηκε σε κρατικό κανάλι για να κάνει γνωστή τη δράση και το αίτηµα µας για εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσµου έως το Η συγκεκριµένη εβδοµάδα δράσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική και δηµιουργική. Ο αρχικός στόχος ήταν η αγωγή του αυριανού πολίτη, δηλαδή, η καλλιέργεια οικουµενικής συνείδησης των µαθητών πάνω στο πρόβληµα του αναλφαβητισµού και των άσχηµων συνθηκών εκπαίδευσης στις χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου. Πράγµατι, τα παιδιά µέσα από τις δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου έγιναν κοινωνοί του συγκεκριµένου προβλήµατος. Ανακάλυψαν ότι γενικά η δική τους πραγµατικότητα διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από αυτή των άλλων παιδιών. Οι δραστηριότητες δεν έγιναν µε σκοπό την ανάπτυξη στενάχωρου πνεύµατος, αλλά σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, οµαδικότητας, έγνοιας για τον άλλον. Τέλος, πίστεψαν ότι, αν και πολύ µικρά στην ηλικία, µπορούν µε τον τρόπο τους να πιέσουν τους µεγάλους, που έχουν τον κόσµο στα χέρια τους. Ένωσαν λοιπόν τη φωνή τους µε τα παιδιά των άλλων χωρών φωνάζοντας "Ενωθείτε, εκπαίδευση για όλα τα παιδιά". Γ' Φάση ανάπτυξης του Project - Αξιολόγηση Το project, που κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών σε όλη τη διάρκεια, ολοκληρώθηκε µε µια εορταστική εκδήλωση πολυεθνικού χαρακτήρα, στην οποία τα παιδιά προσκάλεσαν και τα υπόλοιπα τµήµατα του σχολείου και όλοι µαζί ταξίδεψαν στον κόσµο µέσα από µουσική, χορό και φαγητό. Η φάση της αξιολόγησης είναι µια πτυχή της µορφωτικής διαδικασίας του ατόµου και, στο πλαίσιο της οµάδας, καλείται να εκτιµήσει την αξία των αποτελεσµάτων της δουλειάς της και να εξετάσει αν οι στόχοι επιτεύχθηκαν (Χρυσαφίδης, 2002). Αξιολογώντας τη συγκεκριµένη οµάδα που ασχολήθηκε µε το project, αρχικά παρατηρήσαµε ότι τα παιδιά είχαν µια γενική πληροφόρηση για το θέµα και πως οι απόψεις τους αφορούσαν µόνο τα παιδιά και τον άσχηµο τρόπο διαβίωσής τους στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στα πλαίσια της διαµορφωτικής αξιολόγησης, η ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος για το θέµα πραγµατοποιούνταν σε όλη την πορεία του σχεδίου εργασίας, µέσα από καινούργιες ιδέες που παρουσιάζονταν στις οµάδες. Ακόµη, µέσα από συζητήσεις και αυθόρµητα παιχνίδια σε παρέες εντοπίσαµε κατάκτηση γνώσεων γύρω από το θέµα. Τα ερωτήµατα που θέλησαν να θέσουν τα παιδιά στους πολιτικούς, όταν είδαν τις πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης σε άλλες χώρες του κόσµου, ή ακόµη και η επίσκεψη σε τηλεοπτικό κανάλι για να διαδηλώσουν τις απόψεις τους, αποτελούν στοιχεία της αξιολόγησής µας. Τέλος, οι γονείς µετέφεραν τον ενθουσιασµό των παιδιών κατά τη διάρκεια του project, είτε από τις συνοµιλίες µεταξύ τους, είτε στέλνοντας καινούργιο υλικό για την έρευνά µας. Τα σηµαντικότερα ευρήµατα που αναδύθηκαν από το παρόν σχέδιο εργασίας, συγκαταλέγονται στην τελική αξιολόγηση και αφορούν τον τρόπο εργασίας, την κατάκτηση γνώσεων και την κοινωνική συνείδηση των παιδιών. Τα πιο ευδιάκριτα αποτελέσµατα ήταν η καλλιέργεια του ερευνητικού τους πνεύµατος, η ικανότητα διατύπω-

7 PROJECT "TΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ" 553 σης προβληµατισµών και αναζήτησης απάντησης στα ερωτήµατά τους. Όλα τα παιδιά ανέλαβαν πρωτοβουλίες και έδρασαν ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους. Η ανοµοιογένεια στις οµάδες βοήθησε τα αδύναµα µέλη να γίνουν ενεργά και να κερδίσουν την αναγνώριση των συν-ερευνητών τους. Μέσα από την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, αναδείχθηκαν ποιοτικά χαρακτηριστικά της οµάδας, όπως ο σεβασµός στον άλλο, η σύµπνοια, η ανταλλαγή απόψεων, η επιχειρηµατολογία και η ανάπτυξη αλτρουιστικών αισθηµάτων. Το σπουδαιότερο όµως είναι ότι τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν σε θέµατα διαφορετικότητας και αποδοχής του άλλου. Άλλαξαν συνολικά στάση απέναντι στο διαφορετικό παιδί, που έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα είναι ισότιµο και έχει µια θέση ανάµεσά τους. Αξίζει να αναφερθούν οι εξής δυο περιπτώσεις: τα παιδιά αγκάλιασαν µε µοναδικό τρόπο το συµµαθητή τους από τη Βουλγαρία που γνώριζε ελάχιστα ελληνικά, τόσο στο παιχνίδι, όσο και στην καθηµερινότητα της τάξης εξηγώντας του πράγµατα. Η άλλη περίπτωση αφορά ένα κοριτσάκι που ήρθε στην τάξη µας τον Ιούνιο, ένα παιδί της µαύρης φυλής µε γαλλική καταγωγή. Η αντίδραση των µαθητών/τριών µας ήταν εντυπωσιακή, καθώς την αποδέχθηκαν αµέσως και τη βοήθησαν να προσαρµοστεί στο σχολικό περιβάλλον µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας φιλία και αγάπη. Είναι αµέτρητα τα πράγµατα που µπορεί να µάθει ο κόσµος από τα παιδιά, αν αφουγκραστούµε αυτά που θέλουν και τους δώσουµε πρωτοβουλίες. Τα σχέδια εργασίας που προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ανακαλύπτουν την γνώση είναι ένα σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. "Ας προσφέρουµε τον κόσµο στα παιδιά, για να µάθει ο κόσµος τη φιλία. Έστω για µια µέρα" Ναζίµ Χικµέτ Βιβλιογραφία ActionAid. (2007). Οδηγός προτεινόµενων δραστηριοτήτων της Παγκόσµιας Εβδοµάδας ράσης για την Εκπαίδευση. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουλίου, 2007, από τη διεύθυνση Edwards, C. P., & Gandini, L., & Forman, G. E. (Επιµ.). (2001). Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. (Ε. Κουτσουβάνου, Επιµ., Α. Βεργιοπούλου, Μτφρ.). Αθήνα: Πατάκης. Frey, K. (1986). Η µέθοδος Project: Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη (Κ. Μάλλιου, Μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Helm, J. H., & Katz, L. G. (2002). Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση. Μικροί ερευνητές (Κ. Χρυσαφίδης & Ε. Κουτσουβάνου, Eπιµ., A. Βεργιοπούλου, Μτφρ.). Αθήνα: Μεταίχµιο. Θεοφιλίδης, Χ. (2002). ιαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας (3η έκδ). Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2002). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Ντολιοπούλου, Ε. (1997). Καινοτοµίες στην προσχολική εκπαίδευση: Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράµµατα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. ΦΕΚ 1376, τ. Β/ Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωµατική - επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της µεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κ. Γρίβα Έλενα ΓΑΖΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 Το παιδί γίνεται ο ήλιος γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα μέσα της

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 2 ο Γυµνάσιο Αγ. Βαρβάρας - Αθήνα Το σύνολο των µαθητών του σχολείου (273 µαθητές) συµµετείχαν στη δηµιουργία µιας µεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας! 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα»

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Εκπαιδευτικός: Μπλούχου Στεφανία Τάξη: Β Σχολικό έτος: 2012-13 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 έκανα για 20 λεπτά περίπου μάθημα για να γνωρίσω καλύτερα τους/τις μαθητές/τριες, για να τους/τις χωρίσω σε ομάδες και για να τους γνωστοποιήσω πώς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

5.1 "5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση": Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα

5.1 5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση: Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα 472 5.1 "5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση": Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Μαρία Βαρυπάτη, Πένυ Κουτσάκη, Στέλλα Τσέλιου Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων Τα απομεινάρια μιας ημέρας» Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 Παιδαγωγική Ομάδα: Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Με Χρώματα κι Ένα Πινέλο να Γνωρίσω την Ευρώπη Θέλω. Ευρωπαίοι Ζωγράφοι!

Με Χρώματα κι Ένα Πινέλο να Γνωρίσω την Ευρώπη Θέλω. Ευρωπαίοι Ζωγράφοι! Με Χρώματα κι Ένα Πινέλο να Γνωρίσω την Ευρώπη Θέλω. Ευρωπαίοι Ζωγράφοι! Β. Μανώλη 1, Ε. Κεφιλή 2 1 Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας Κορινθίας, vamano@otenet.gr 2 5 ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου, elkef@sch.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ " ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΑ ΖΩΑ" Φωτογραφίες από την επίσκεψη μας στο αγρόκτημα, ως αφόρμηση για να ξεκινήσει το σενάριο

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΑ ΖΩΑ Φωτογραφίες από την επίσκεψη μας στο αγρόκτημα, ως αφόρμηση για να ξεκινήσει το σενάριο EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ " ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΑ ΖΩΑ" Φωτογραφίες από την επίσκεψη μας στο αγρόκτημα, ως αφόρμηση για να ξεκινήσει το σενάριο Τα παιδιά έφεραν, στο σχολείο, διάφορα ζώα που είχαν στο σπίτι τους

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά, μοιραστήκαμε γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταγράψαμε τους προβληματισμούς μας.

Αρχικά, μοιραστήκαμε γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταγράψαμε τους προβληματισμούς μας. Προνήπια Α και Β Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014 Πετώντας στα σύννεφα... Η παρουσία κάποιων παιδιών στην επίδειξη των μαχητικών αεροσκαφών στο Τατόι, οι εικόνες που μας περιέγραψαν και τα συχνά περάσματα αεροπλάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

.Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων

.Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων .Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 26/4/2007 Μέρος Α (α) Οι µαθητές του Ναυστάθµου παρουσιάζουν διάφορες εικόνες από τα Χανιά, αξιοθέατα, το κλίµα των Χανίων, παραδοσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Νηπιαγωγείου είναι και η ανάπτυξη του προφορικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Μπενάκη 110ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ Σχολικό έτος 2012-2013 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μπούσια Κωνσταντίνα Συνεργαζόμενοι: - Σχολείο: 2/θ Νηπιαγωγείο Λουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Φιλαράκος - Το δικό μου μαλακό υφασμάτινο παιχνίδι Βαθμίδα: 1 Τάξη: Β Διάρκεια: 4 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας στη συνέχεια για έκφραση. Οι μαθητές/τριες ανακαλούν εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μία εργασία των μαθητών της Β' τάξης

Μία εργασία των μαθητών της Β' τάξης Μία εργασία των μαθητών της Β' τάξης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2013-14 ΤΑΞΗ Β' ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ "Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΜ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ" Υπεύθυνη Τάξης: Βαρέλη Αναστασία ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Οι θεωρητικές βάσεις μεθόδου Project

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Οι θεωρητικές βάσεις μεθόδου Project ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ Γ. Ρεκαλίδου Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Οι θεωρητικές βάσεις μεθόδου Project Η μέθοδος Project, ορίζεται ως μια συλλογική διαδικασία μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση προγράμματος

Παρουσίαση προγράμματος Παρουσίαση προγράμματος Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Πιλοτικό πρόγραμμα Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Εκπαιδεύτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει:

Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει: Για την οργάνωση των γωνιών το νηπιαγωγείο Τερπνής προτείνει: Πριν από τη δηµιουργία των γωνιών συνέντευξη µε τους γονείς. Στην αρχή της χρονιάς οι γονείς κάθε παιδιού καλούνται ξεχωριστά στο νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 6: Βασικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του χορού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Δημιουργική μέθοδος Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα