ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α 116) 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»(ΦΕΚ Α 173). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.(ΦΕΚ Α 64). 7. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Α 30) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.(φεκ Α 42). Το Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α 199 / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α / ), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α / ) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α / ) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) και το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α ). 9. Την υπ αριθμ. 3596/2010 (ΦΕΚ 1388/Β/2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου Jessica», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 1341/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής «Προδιαγραφές σύνταξης ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής παρέμβασης».

2 12. Την υπ αριθµ. 206/2013 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Διρφύων Μεσσαπίων για την προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου µε σύµβαση παραχώρησης του έργου «Μελέτη - Ανάπτυξη - Χρηµατοδότηση - Διαχείριση και Εκµετάλλευση του ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA». 13. Την υπ αριθµ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων για την κατάρτιση των όρων και την προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου µε σύµβαση παραχώρησης του έργου «Μελέτη - Ανάπτυξη - Χρηµατοδότηση - Διαχείριση και Εκµετάλλευση του ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA». 14. Το γεγονός ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του κατασκευαστικού µέρους του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ) πλέον Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διεθνή ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου µε σύµβαση παραχώρησης του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ. Οι όροι συµµετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Ε.Ε. την 14/2/2014 Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισµό για την ανάληψη του έργου. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στις παρακάτω εφηµερίδες : 1. Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εφηµερίς της Κυβερνήσεως - Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων 3. Εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών» Ηµερήσια Πανελλήνιας Κυκλοφορίας 4. Εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» Ηµερήσια Πανελλήνιας Κυκλοφορίας 5. Εφημερίδα «Καθημερινή Εύβοια» 6. Εφημερίδα «Νέα Προοδευτική Εύβοια» 7. Εφημερίδα «Ευβοϊκός Τύπος» 8. Ενηµερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Αντικείµενο του Διαγωνισµού 2.2 Στόχοι του Διαγωνισµού 2.3 Νοµικό Πλαίσιο του Διαγωνισµού Εφαρµοστέα Νοµοθεσία ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3.1 Περιγραφή αντικειµένου του Έργου 3.2 Προϋπολογισµός του Έργου 3.3 Διάρκεια παραχώρησης 3.4 Χρόνος περάτωσης του κατασκευαστικού µέρους του Έργου 3.5 Αντάλλαγµα για την κατασκευή του Έργου ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ

3 ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 8: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΘΡΟ 9: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.1 Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισµού 9.2 Τρόπος υποβολής της προσφοράς 9.3 Χρόνος ισχύος Προσφορών ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 12: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 17.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Έργων Ανάπτυξης του Ακινήτου 17.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης Παραχώρησης ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 20: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ROOM) ΑΡΘΡΟ 21: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 22: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 23: ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΡΘΡΟ 24: ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 25: ΕΞΟΔΑ ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΘΡΟ 27: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείµενο που ακολουθεί οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια : 1. Ακίνητο : το ακίνητο του Δήµου Διρφυών Μεσσαπίων κείμενο στη θέση Στατόρι στην Στενή Ευβοίας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ελάχιστης συνολικής εκτάσεως γηπέδου ,50 τ.μ., εντός του οποίου ευρίσκονται : α) Ένα ημιτελές κτίριο με τις υπάρχουσες σήμερα διάφορες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 2.946,94 τμ., β) Το Γήπεδο και γ) Τα υπάρχοντα σε αυτό οπωροφόρα δέντρα, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα ως Παράρτηµα V. 2. Ανάδοχος: είναι ο Διαγωνιζόµενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα Προκήρυξη. 3. Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήµος Διρφύων Μεσσαπίων. 4. Αντικείµενο Παραχώρησης ή Έργο: η ανάπτυξη, η χρηµατοδότηση, η διαχείριση και η εκµετάλλευση του Ακινήτου, σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη και τη

4 Σύµβαση Παραχώρησης που θα συναφθεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Παραχωρησιούχου. 5. Αντίκλητος: το φυσικό πρόσωπο που ορίζουν µε την προσφορά τους οι Διαγωνιζόµενοι, προς το οποίο απευθύνονται όλες οι κοινοποιήσεις που έχουν σχέση µε τον Διαγωνισµό και έχει αρµοδιότητα να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόµενο, καθώς και να υπογράφει δεσµευτικά για λογαριασµό του κάθε έγγραφο που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και τα αρµόδια όργανα του Διαγωνισµού, καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισµού. 6. Γραφείο Δεδοµένων ή Data Room: είναι ο ειδικός χώρος που έχει διαµορφωθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ψαχνά), όπου οι ενδιαφερόµενοι θα δύνανται να λάβουν γνώση των εγγράφων και εν γένει πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και σχετίζονται µε το Έργο. 7. Διαγωνιζόµενος: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, που θα υποβάλει προσφορά στον Διαγωνισµό για την ανάληψη του Έργου. 8. Διαγωνισµός: ο διεθνής ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου µε σύµβαση παραχώρησης του έργου: «Μελέτη Ανάπτυξη Χρηµατοδότηση Διαχείριση και Εκµετάλλευση του Ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισµού κατασκευαστικού µέρους του έργου ΦΠΑ, τη διενέργεια του οποίου προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή ( Αρ. πρωτ. προκήρυξης 2687/ ). 9. Εγκατάσταση: είναι συνολικά: (α) το Ακίνητο µε τις υφιστάµενες επ αυτού εγκαταστάσεις και (β) το κτιριακό συγκρότηµα και οι λοιπές εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν από τον Παραχωρησιούχο στο Ακίνητο από την ολοκλήρωση αυτών, τα οποία θα παραχωρηθούν στον Παραχωρησιούχο σε υλοποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης. 11. Επιτροπή Διαγωνισµού ή Επιτροπή: το συλλογικό όργανο το οποίο θα διενεργήσει τις διαδικαστικές πράξεις του Διαγωνισµού, θα αξιολογήσει τις προσφορές των Διαγωνιζοµένων και θα εισηγηθεί για το αποτέλεσµα του Διαγωνισµού στην Αναθέτουσα Αρχή. 12. Κύριος του Έργου: ο Δήµος Διρφύων Μεσσαπίων, στον οποίο ανήκει κατά κυριότητα το Ακίνητο. 13. Παραχωρησιούχος: ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το Έργο ή η ανώνυµη εταιρεία που θα συσταθεί από τον Ανάδοχο προς τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε τον όρο 7.5 της παρούσας, που θα υπογράψει τη Σύµβαση Παραχώρησης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 14. Περίοδος Ανάπτυξης: το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της Σύµβασης Παραχώρησης µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπτυξης του Ακινήτου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας για την υλοποίηση του Έργου. 15. Προκήρυξη: είναι η παρούσα Προκήρυξη και τα Παραρτήµατα της, καθώς επίσης και τυχόν νεότερα Τεύχη, Παραρτήµατα, σχετικές τροποποιητικές ή διευκρινιστικές αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλα στοιχεία που κοινοποιούνται στους Διαγωνιζοµένους, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και περιλαµβάνουν τους όρους διενέργειας του Διαγωνισµού. 16. Προσφορά: είναι η προσφορά που θα καταθέσει κάθε Διαγωνιζόµενος και η οποία περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη τεχνική και οικονοµική προσφορά του για την ανάληψη του Έργου. 17. Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: είναι ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του κατασκευαστικού µέρους του Έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 18. Σύµβαση Παραχώρησης: η σύµβαση που θα συναφθεί µε τον Παραχωρησιούχο για την ανάπτυξη, χρηµατοδότηση, διαχείριση και εκµετάλλευση του Ακινήτου µε αντάλλαγµα την παραχώρηση της εµπορικής εκµετάλλευσης της Εγκατάστασης για είκοσι (20) έτη από την ολοκλήρωση της κατασκευής της, µε δυνατότητα

5 παράτασης για επιπλέον δεκαπέντε (15) έτη, εφόσον ο Παραχωρησιούχος ειδοποιήσει εγγράφως τον Κύριο του Έργου ένα (1) έτος πριν τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Σύµβασης Παραχώρησης. 19. Σχέδιο Σύµβασης Παραχώρησης: το σχέδιο της Σύµβασης Παραχώρησης, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα VI στην παρούσα Προκήρυξη. 20. Τεύχη Δηµοπράτησης: είναι, συνολικά, η παρούσα Προκήρυξη, τα Παραρτήµατα αυτής, καθώς και το σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, επί τη βάσει των οποίων διενεργείται ο Διαγωνισµός. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Αντικείµενο του Διαγωνισµού Αντικείµενο του Διαγωνισµού είναι η επιλογή παραχωρησιούχου επενδυτή, στον οποίο θα ανατεθεί µε τη Σύµβαση Παραχώρησης το έργο της µελέτης, ανάπτυξης, χρηµατοδότησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Ακινήτου και της Εγκατάστασης για χρονική περίοδο είκοσι (20) ετών µετά το πέρας της Περιόδου Ανάπτυξης, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δεκαπέντε (15) έτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα Προκήρυξη και στα εν γένει Τεύχη Δηµοπράτησης του Έργου. 2.2 Στόχοι του Διαγωνισµού Η Αναθέτουσα Αρχή με την προκήρυξη αυτή αποσκοπεί στη διάσωση του υφιστάμενου κτιρίου, στην επανάχρησή του με λειτουργίες και παρεχόμενες αναβαθμισμένες ποιοτικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στον τομέα του αθλητισμού, εναλλακτικού τουρισμού τουρισμού ευεξίας, σε συνδυασμό με υπηρεσίες οικοτουρισμού και ορεινού τουρισμού και την οργανική επανένταξη του κτιριακού συγκροτήματος στη λειτουργία της Στενής. Στόχος της Αναθέτουσας Αρχής είναι το έργο αυτό να λειτουργήσει ως προπομπός στην αναβάθμιση της τουριστικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη αυτής της περιοχής, με οικολογικό ενδιαφέρον και σημαντικό φυσικό απόθεμα. Η συστηματική προβολή του θα λειτουργήσει ευεργετικά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα της απασχόλησης καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων αλλά και κατά τη λειτουργία του. Μέσω του επενδυτικού αυτού σχεδίου επιδιώκεται : (α) Η δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, αποτελεί παρέμβαση απόλυτα συμβατή με τις αναλυτικότερες αναπτυξιακές πολιτικές σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. (β) Η συμπλήρωση των υποδομών και των παρεμβάσεων για τη συνολική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και των λειτουργιών του ευρύτερου χώρου του Οικισμού της Στενής. Το έργο εντάσσεται στο ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων στη Ζώνη Ηπιας Ανάπτυξης και Περιοχή Οικο-Ανάπτυξης. (γ) Η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. (δ) Η ανάδειξη των των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των πόρων ολόκληρης της περιοχής με στόχο την ανάπτυξη παράπλευρων δραστηριοτήτων ως συνοδευτικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 2.3 Νοµικό Πλαίσιο του Διαγωνισµού Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Ως προς τη διενέργεια του Διαγωνισµού και τη σύναψη και εκτέλεση της Σύµβασης Παραχώρησης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

6 5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Α 30) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Το Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α 199 / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242 / ), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329/ ) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 267 / ) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) και το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α ). 9.Την υπ αριθμ /2010 (ΦΕΚ 1388/Β/2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου Jessica», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 10.Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 1341/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής «Προδιαγραφές σύνταξης ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής παρέμβασης». 11. Τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση «xiv» της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του προαναφερόμενου νόμου, σε συνέχεια της τροποποίησής του με τους Ν.3522/2006, Ν.3470/2006, Ν.3631/2008 και το Ν.3752/2009. ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3.1 Περιγραφή αντικειµένου του Έργου Αντικείµενο του Έργου είναι η µελέτη, ανάπτυξη, χρηµατοδότηση, διαχείριση και εκµετάλλευση ενός Ξενώνα Εναλλακτικού Τουρισμού Στενής με ενδεικτική δυναμικότητα 82 κλίνων. Ακόμα θα περιλαμβάνει πισίνα χώρους αναψυχής και υποδομές ήπιων δραστηριοτήτων άθλησης. Ακόμα θα γίνει αξιοποίηση της ενέργειας από τον ήλιο τοποθετώντας φωτοβολταικά συστήματα στη στέγη του ακινήτου. Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις ενδεικτικά, δύνανται να περιλαµβάνουν: α. Εκσυγχρονισµό των υφισταµένων κτιρικακών εγκαταστάσεων, αλλά και δηµιουργία νέων µε σύγχρονες προδιαγραφές και συµβατών µε τους στόχους της παρούσας Προκήρυξης και τα διεθνή πρότυπα. β. Διαµόρφωση των εξωτερικών χώρων, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. γ. Αναβάθµιση των έργων υποδοµής. Σε επίπεδο υπηρεσιών, ο Ξενώνας θα παρέχει : 1. Υπηρεσίες Διαμονής 2. Υπηρεσίες Εστίασης 3. Υπηρεσίες Ευεξίας ( Spa, αίθουσα γυμναστικής ) 4. Υπηρεσίες Άθλησης 5. Λοιπές υπηρεσίες, όπως : Οργάνωση περιπάτων στο δάσος της Δίρφυς και στο φαράγγι της Αγάλης Οργάνωση ορειβατικών διαδρομών καθώς και εκπαίδευση από έμπειρους εκπαιδευτές των επισκεπτών Φιλοξενία Συνεδρίων Οργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων

7 Χώρος ψυχαγωγίας (playroom) Συνδέσεις Internet υψηλής ταχύτητας, δορυφορική τηλεόραση ή και pay tv Business Center Room Service 5. Άλλα τµήµατα συµπληρωµατικά και νεωτεριστικά. Πλέον του βασικού πλαισίου, οι Διαγωνιζόµενοι µπορούν να προτείνουν συµπληρωµατικά όποιες εγκαταστάσεις ή χρήσεις θεωρούν ότι θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και ενισχυτικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, όπως ενδεικτικά χώρους αναψυχής, χώρους εστίασης, εµπορικά καταστήµατα, χώρους στάθµευσης οχηµάτων κλπ. Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόταση, θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της απαιτούµενης προστασίας τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, καθώς και ο απόλυτος σεβασµός του φυσικού περιβάλλοντος. 3.2 Προϋπολογισµός του Έργου Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του κατασκευαστικού µέρους του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ) χωρίς Φ.Π.Α. (Προϋπολογισµός Υπηρεσίας). Στην τεχνική του προσφορά κάθε Διαγωνιζόµενος θα δηλώσει τον προϋπολογισµό της δαπάνης κατ' αποκοπή στο σύνολο της χωρίς τον Φ.Π.Α. Το έργο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Oι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) ή άλλα ταμεία /χρηματοδοτικά εργαλεία. 3.3 Διάρκεια παραχώρησης Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από το πέρας της Περιόδου Ανάπτυξης, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστηµα 15 ετών, εφόσον ο Παραχωρησιούχος ειδοποιήσει εγγράφως τον Κύριο του Έργου ένα (1) έτος πριν τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Σύµβασης Παραχώρησης. 3.4 Χρόνος περάτωσης του κατασκευαστικού µέρους του Έργου Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν από τον Παραχωρησιούχο στο Ακίνητο δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας για την υλοποίηση του Έργου (Περίοδος Ανάπτυξης). Η παράταση της ανωτέρω διετούς προθεσµίας είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν αποδεδειγµένα λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την παράταση αυτή. 3.5 Αντάλλαγµα για την κατασκευή του Έργου Ως αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου, από και µε χρηµατοδότηση του Παραχωρησιούχου, θα παραχωρηθεί στον Παραχωρησιούχο η εµπορική εκµετάλλευση και τα δικαιώµατα χρήσεως της Εγκατάστασης για είκοσι (20) έτη από την ολοκλήρωση της Περιόδου Ανάπτυξης µε δυνατότητα παράτασης για δεκαπέντε (15) επιπλέον έτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Σύµβασης Παραχώρησης Ο Παραχωρησιούχος πέραν της υποχρέωσης χρηµατοδότησης του Έργου, θα καταβάλλει στον Κύριο του Έργου (σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά) : α. ετήσιο αναλογικό µίσθωµα για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, υπολογιζόµενο σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων από την εκµετάλλευση της Εγκατάστασης, σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά που θα κατατεθεί στον Διαγωνισµό, και το οποίο, επί ποινή αποκλεισµού, δεν δύναται να είναι κατώτερο του επτά (7%) επί των ακαθαρίστων εσόδων από την εκµετάλλευση της Εγκατάστασης. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 4.1 Ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει να µελετήσει, αναπτύξει, ανακαινίσει, αναβαθµίσει, εκµεταλλευτεί και συντηρήσει µε ίδια ή/ και δανειακά κεφάλαια την Εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων και των υπαρχουσών ξενοδοχειακών

8 εγκαταστάσεων, καθώς και τη µακρόχρονη εκµετάλλευση της Εγκατάστασης, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που προβλέπονται στο Σχέδιο Σύµβασης Παραχώρησης και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εφαρµοστέα νοµοθεσία. 4.2 Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος υπαναχωρήσει από τη Σύµβαση Παραχώρησης ή κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο έκπτωτος δεν δικαιούται αποζηµίωσης για τις δαπάνες του για την κατασκευή του Έργου ή για οποιαδήποτε άλλη δαπάνη συναφή µε το αντικείµενο της Σύµβασης Παραχώρησης. 4.3 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να προβεί στην ασφάλιση του Έργου για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ισχύος της Σύµβασης Παραχώρησης. Τα έξοδα για την ασφάλιση του Έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο. 4.4 Το υφιστάµενο κτίριο έχει συνολική επιφάνεια περίπου 2.946,94 τ.µ. Το κτίριο αυτό αποτελείται από τρεις ορόφους. Το ισόγειο είναι 975,72 τμ., ο Α όροφος είναι 985,61 τμ. και ο Β όροφος επίσης 985,61 τμ., στους οποίους και φιλοξενούνται και όλοι οι προβλεπόμενοι βοηθητικοί χώροι. Η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει : Τον φέροντα οργανισμό Το σύνολο των τοιχοποιιών Κεραμοσκεπή Σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και Ηλεκτρική εγκατάσταση Το κτίριο έχει μια σταυροειδή μορφή με την κύρια επιφάνεια του να είναι παραλληλόγραμμη με πλευρές περίπου 80 μέτρα επί 11 μέτρα περίπου. Έχει δε, τα κατάλληλα χαρακτηριστικά προσβάσεως, μορφολογίας, προσανατολισμού, θέσης και μεγέθους, ώστε να φιλοξενήσει την ανάπτυξη ξενώνα με προδιαγραφές ξενοδοχειακού συγκροτήματος κατηγορίας 4 Αστέρων και δυναμικότητας 82 κλινών. Η αρχιτεκτονική του συγκροτήµατος θα πρέπει να διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις εν γένει εφαρµοστέες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς και τυχόν ειδικότερες ρυθµίσεις, που µπορεί να καθορισθούν στο πλαίσιο και για τις ανάγκες των επιµέρους αδειοδοτήσεων για την κατασκευή του Έργου. 4.5 Ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει να αιτηθεί και να λάβει όλες τις κατά νόµο αναγκαίες άδειες για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και για τη λειτουργία και την εκµετάλλευση της Εγκατάστασης τηρώντας όσα ορίζονταθι στην κείμενη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία. 4.6 Η παροχή εγγυήσεων εξασφάλισης χρηµατοδότησης της ανάπτυξης από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Παραχωρησιούχου και δεν µπορεί να βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 4.7 Ως αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου ο Παραχωρησιούχος θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να λειτουργεί, να διαχειρίζεται, να συντηρεί και να εκµεταλλεύεται την Εγκατάσταση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο Σχέδιο Σύµβασης Παραχώρησης και τη Σύµβαση Παραχώρησης που θα υπογραφεί. Ο Παραχωρησιούχος θα µεριµνά, αποκλειστικά µε δική του ευθύνη και κόστος, για τη φύλαξη, συντήρηση, τις αναγκαίες επισκευές, την καθαριότητα και την ασφάλιση του Έργου και της Εγκατάστασης, αλλά και τη δική του ασφάλιση, καθώς και για την καταβολή όλων των εξόδων λειτουργίας, φύλαξης και συντήρησης και των λοιπών εξόδων, τελών και φόρων και εν γένει βαρών του Έργου και της Εγκατάστασης, όπως λογαριασµών οργανισµών κοινής ωφέλειας, κλ.π. 4.8 Ο Παραχωρησιούχος δύναται κατά την περίοδο εκµετάλλευσης της Εγκατάστασης, που έπεται της Περιόδου Ανάπτυξης, να υπεκµισθώνει την Εγκατάσταση σε τρίτους. Την ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής / Κυρίου του Έργου για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας, καθώς και της Σύµβασης Παραχώρησης από οποιονδήποτε τρίτο υποµισθωτή διατηρεί ο Παραχωρησιούχος. 4.9 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβαίνει ο ίδιος, µε δική του επιµέλεια και δαπάνες, στην έκδοση ή/και αναθεώρηση όλων των απαραίτητων για την υλοποίηση του Έργου και για τη λειτουργία της Εγκατάστασης αδειών και µελετών (όπως οικοδοµικές άδειες, άδειες ίδρυσης - λειτουργίας, κλ.π). Επίσης ο Παραχωρησιούχος οφείλει να τηρεί επιµελώς τους όρους και τις προϋποθέσεις

9 χορήγησης των ανωτέρω αδειών καθ όλη τη διάρκειά τους και να τις ανανεώνει, όταν τούτο απαιτείται Τον Παραχωρησιούχο και μόνο αυτόν βαρύνουν οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό αυτού ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων, που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του προσωπικού του Το κατασκευαστικό µέρος του Έργου θα υλοποιηθεί από εργοληπτική επιχείρηση που σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής της έχει το δικαίωµα κατασκευής δηµοσίων έργων προϋπολογισµού αντίστοιχου µε τον Προϋπολογισµό Υπηρεσίας. Οι Διαγωνιζόµενοι, σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνουν την εργοληπτική επιχείρηση µεταξύ των µελών τους, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να δηλώσουν στην προσφορά τους κατάλληλη εργοληπτική επιχείρηση η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του κατασκευαστικού µέρους του Έργου ως υπεργολάβος και θα προσκοµιστεί το αντίστοιχο πτυχίο και η ενηµερότητα πτυχίου µε την προσφορά του Διαγωνιζοµένου Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών για οποιαδήποτε αιτία, ο Παραχωρησιούχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του ΚτΕ Οι µελέτες του Έργου θα πρέπει να εκπονηθούν και υπογραφούν από µελετητή κάτοχο πτυχίου (α) Ε Τάξης για την κατηγορία Αρχιτεκτονικών Μελετών (κατ. 6), (β) Ε Τάξης για την κατηγορία Στατικών Μελετών (κατ. 8) και (γ) Ε Τάξης για την κατηγορία Η/Μ Μελετών (κατ. 9) ή από µελετητή που σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του διαθέτει προσόντα αντίστοιχα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, δηλαδή µε δυναµικό ανά κατηγορία µελέτης, όπως προκύπτει βάσει του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του Προεδρικών Διαταγµάτων, όπως ισχύουν σήµερα. Οι µελέτες του Έργου που θα υποβληθούν µε τις προσφορές των Διαγωνιζοµένων πρέπει να έχουν εκπονηθεί και υπογραφεί από µελετητή που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις και να προσκοµίζεται και το αντίστοιχο πτυχίο µε την προσφορά του Διαγωνιζοµένου. Επίσης, η µελέτη που θα υποβάλει ο Παραχωρησιούχος δεν θα εγκριθεί εάν δεν διαπιστωθεί ότι αυτή έχει υπογραφεί νόµιµα από µελετητή δηµοσίων έργων κάτοχο πτυχίου αντίστοιχης τάξης Ο Παραχωρησιούχος καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την άρτια λειτουργία και τη σωστή συντήρηση του Έργου και τη διατήρηση όλων των εγκαταστάσεων σε άριστη κατάσταση, τηρώντας πιστά το Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Προσφοράς τους και θα έχει εγκριθεί από τον ΚτΕ. Αν παραστεί ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας, αυτό θα γίνει μετά από έγκριση του ΚτΕ. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούνται σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του έργου και λειτουργίας αυτού να τηρεί τα προβλεπόμενα στην οικεία φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται πέρα από την τακτική συντήρηση να αποκαθιστά αμέσως με δική του επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη κάθε βλάβη στο Έργο, ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του. Ο Παραχωρησιούχος θα τηρεί πλήρη καταγραφή των σημειουμένων βλαβών και της αποκατάστασής τους Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αλλάξει τη χρήση του Έργου και των εγκατεστημένων σε αυτό μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων. Κάθε είδους επέμβαση του Αναδόχου για οποιαδήποτε μεταβολή θα γίνεται μετά από υποβολή τεχνικών μελετών του Αναδόχου στον ΚτΕ και ρητή έγγραφη έγκριση από τον ΚτΕ Ο Παραχωρησιούχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Έργου, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΚτΕ Μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης - εκμετάλλευσης (περίοδος εκμετάλλευσης) ή νωρίτερα σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ΚτΕ το Έργο. Όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση και με όλες τις

10 βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό που υπέστησαν προκειμένου ν ανταποκριθεί ο Παραχωρησιούχος στις υποχρεώσεις του για ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, και χωρίς κρυφά ελαττώματα. Ως Έργο νοείται το σύνολο των εγκαταστάσεων που έχει κατασκευάσει ο Παραχωρησιούχος αλλά και ο ακίνητος και κινητός εξοπλισμός που απαιτείται για την ασφαλή και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτηση λειτουργία και συντήρηση του έργου Επισηµαίνεται ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης των Διαγωνιζοµένων, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της κοινοτικής νοµοθεσίας, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης. Δυνατότητα µεταβολής υφίσταται µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού Η τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου θα παρακολουθείται από Ανεξάρτητο Σύμβουλο με εμπειρία σε έργα ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης και Αποκρατικοποιήσεις, ο οποίος θα οριστεί από τον ΚτΕ μετά την ανάδειξη του Παραχωρησιούχου. Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου, για την τήρηση των όρων της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης κάποιων εκ των ουσιωδών όρων της Σύμβασης ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα συντάσσει σχετική έκθεση και θα την κοινοποιεί στον ΚτΕ. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 5.1 Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να παραλάβουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Ψαχνά Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, από τις 14/2/2014, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά από έγγραφο αίτηµά τους, στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία τους και κατόπιν καταβολής ποσού πενήντα ευρώ ( 50,00) για τη δαπάνη αναπαραγωγής αυτής. Για την παραλαβή της Προκήρυξης θα προσκοµίζεται σχετική εξουσιοδότηση από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης που ενδιαφέρεται να λάβει την Προκήρυξη, στην οποία θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax). Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε Διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη και τα λοιπά Τεύχη Δηµοπράτησης. 5.2 Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του Διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5.3 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, στην Ελληνική γλώσσα, έγγραφα αιτήµατα για την παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση µε τον Διαγωνισµό µέχρι την 4/4/2014 και ώρα Ελλάδος 14:30 Τα αιτήµατα µπορούν να υποβληθούν µε επιστολή, ή fax ως εξής: Σε περίπτωση υποβολής του αιτήµατος δι επιστολής, αυτή θα πρέπει να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Στο σχετικό έγγραφο καθώς και στο φάκελο που το περιέχει θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο τίτλος του Διαγωνισµού («ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ») και η παρακάτω ένδειξη : «Θέµα: Διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της Προκήρυξης για τον ανωτέρω διαγωνισμό». Σε περίπτωση υποβολής του αιτήµατος µε fax, αυτό θα πρέπει να σταλεί στον αριθµό ( (+30) ή (+30) ) και να περιλαµβάνει στο κείµενο τις ενδείξεις που αναφέρονται αµέσως ανωτέρω.

11 Σε περίπτωση υποβολής του αιτήµατος µε , αυτό θα πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση και να περιλαµβάνει στο κείµενο τις ενδείξεις που αναφέρονται αµέσως ανωτέρω. Οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους όσους παρέλαβαν αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης χωρίς να αποκαλύπτεται ποιός υπέβαλε το αίτηµα για παροχή διευκρινίσεων, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των Φακέλων Προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6.1 Δικαίωµα συµµετοχής στον Διαγωνισµό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην Ελλάδα, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη Μέλη της Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγµένη τεχνική ικανότητα και ειδική εµπειρία για την υλοποίηση του αντικειµένου του παρόντος Διαγωνισµού, πληρούν τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Άρθρο 6, και αποδεικνύουν τη συµµόρφωσή τους µε τους όρους 4.10 και 4.11 της παρούσας Προκήρυξης. 6.2 Ειδικότερα για την συµµετοχή στον Διαγωνισµό οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: Ειδική εµπειρία (τεχνική ικανότητα) στην ανάπτυξη ακινήτων (real estate development) και στη διαχείριση ακινήτων (property management) για χρήσεις ξενοδοχείων ή/και τουριστικών εγκαταστάσεων ή/και εν γένει κέντρων θεµατικού τουρισµού που αποδεικνύεται: α. µε την ανάπτυξη και, β. µε τη διαχείριση για συνεχή χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών, ξενοδοχείων ή/και τουριστικών εγκαταστάσεων ή/και εν γένει κέντρων θεµατικού τουρισµού. Σε περίπτωση που η ως άνω εµπειρία του υποψηφίου δεν σχετίζεται µε τον τοµέα του εναλλακτικού τουρισµού, ο υποψήφιος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αποδεικνύει τη συνεργασία του µε τρίτο φορέα που διαθέτει την απαιτούµενη από το παρόν άρθρο εµπειρία στον ως άνω τοµέα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον όρο της παρούσας Προκήρυξης Χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την ανάληψη της χρηµατοδότησης του συνόλου των επενδύσεων καθώς και της διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του Έργου. Η χρηµατοοικονοµική επάρκεια (φερεγγυότητα) των Διαγωνιζοµένων θα αξιολογείται λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των σχεδιαζόµενων επενδύσεων ανάπτυξης και διαχείρισης, µε βάση τα εξής: α. οικονοµικά στοιχεία, µε τα οποία αποδεικνύεται ότι ο Διαγωνιζόµενος διαθέτει ικανή χρηµατοοικονοµική ευρωστία, ώστε να δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του Έργου. β. τη δυνατότητα του Διαγωνιζοµένου να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηµατοδότηση, προκειµένου να καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις του Έργου. 6.3 Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στον Διαγωνισµό, δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές ως µέλος σχήµατος, υπεργολάβος ή µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (π.χ. συµβούλου, δανείζοντος χρηµατοοικονοµική επάρκεια ή τεχνική ικανότητα). Επίσης, προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων, νοµικά πρόσωπα συνδεδεµένα ή συγγενή, κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920, εµπίπτουν στον παραπάνω λόγο αποκλεισµού. 6.4 Εάν µετά την υποβολή των προσφορών πραγµατοποιηθεί συγχώνευση µεταξύ νοµικών προσώπων που συµµετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το νοµικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί άµεσα από µία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα συµµετοχής του συγκεκριµένου σχήµατος κρίνεται µε βάση τα εναποµείναντα µέλη του σχήµατος.

12 6.5 Κάθε Διαγωνιζόµενος υποχρεούται να διορίσει φυσικό πρόσωπο ως αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να συνεννοείται άπταιστα στην Ελληνική γλώσσα και θα ενεργεί ως εκπρόσωπος σε όλα τα στάδια του Διαγωνισµού µέχρι την ανάθεση του Έργου. Οι Διαγωνιζόµενοι θα πρέπει στην προσφορά που θα υποβάλουν να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας του αντικλήτου τους. Ο αντίκλητος κάθε Διαγωνιζοµένου υπογράφει για λογαριασµό του κάθε έγγραφο που απευθύνεται στην Επιτροπή Διαγωνισµού σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισµού µέχρι την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Διαγωνισµού και την ανάθεση του Έργου. Σε περίπτωση κωλύµατος οποιασδήποτε φύσης του Αντικλήτου, ο Διαγωνιζόµενος ορίζει αντικαταστάτη του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ενώσεως που υποβάλλει κοινή προσφορά, ο αντίκλητος εκπροσωπεί όλα τα µέλη. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.1 Ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες µπορούν να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό υποβάλλοντας κοινή προσφορά µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην διαγωνιζόµενη ένωση / κοινοπραξία και το τυχόν ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί κάθε µέλος στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου Όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, της Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, ή σε κράτος που έχει συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων Η απαίτηση της ειδικής εµπειρίας που αναφέρεται στον όρο 6.2.1, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης. 7.2 Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που θα λάβουν µέρος στον Διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νοµική µορφή για τη συµµετοχή τους. Ο Ανάδοχος µετά την κατακύρωση του Έργου θα υποχρεωθεί, εφόσον είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, να συστήσει ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον όρο 7.5 της παρούσας, η οποία και θα συνάψει τη Σύµβαση Παραχώρησης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 7.3 Τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής / Κυρίου του Έργου για τη συµµετοχή τους στον Διαγωνισµό και την εκτέλεση της Σύµβασης Παραχώρησης στην περίπτωση που τους ανατεθεί το Έργο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη εξακολουθεί για το χρονικό διάστηµα και υπό τους όρους που αναφέρονται στο Σχέδιο Σύµβασης Παραχώρησης και στη Σύµβαση Παραχώρησης που θα υπογραφεί. 7.4 Ένωση ή κοινοπραξία που θα λάβει µέρος στον Διαγωνισµό υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά: - είτε από τον νόµιµο εκπρόσωπο κάθε συµµετέχοντος στην ένωση / κοινοπραξία. - είτε από κοινό εκπρόσωπο όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία. Ειδικώς, η αίτηση-επιστολή υποβολής προσφοράς και η οικονοµική προσφορά της διαγωνιζόµενης ένωσης / κοινοπραξίας υπογράφονται υποχρεωτικά από τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας. 7.5 Μετά την ανάδειξη του Αναδόχου, στην περίπτωση που αυτός είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων ή κοινοπραξία που υποβάλλει κοινή προσφορά, τότε οφείλει να συστήσει ανώνυµη εταιρεία, η οποία θα υπογράψει τη Σύµβαση Παραχώρησης και η οποία θα έχει ως ειδικό σκοπό της την υλοποίηση του Αντικειµένου Παραχώρησης (ανάπτυξη του Ακινήτου και διαχείριση των δικαιωµάτων χρήσης και εµπορικής εκµετάλλευσης της Εγκατάστασης που θα της παραχωρηθούν).

13 7.5.1 Η σύσταση της ανώνυµης εταιρείας από τον Ανάδοχο οφείλει να γίνει εντός δύο (2) µηνών από την σχετική πρόσκληση που θα ακολουθήσει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Διαγωνισµού στον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προκειµένου να υπογραφεί η Σύµβαση Παραχώρησης. Τα ποσοστά συµµετοχής των φυσικών ή νοµικών προσώπων (µελών του Αναδόχου) που θα συµµετέχουν στην ανώνυµη εταιρεία θα πρέπει να είναι τα ίδια µε τα δηλωθέντα κατά τη διαγωνιστική διαδικασία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι αυτοτελές νοµικό πρόσωπο, η σύσταση της ανωνύµου εταιρείας σύµφωνα µε τον όρο 7.5 είναι δυνητική κατ επιλογήν του Η Σύµβαση Παραχώρησης θα συνυπογραφεί και από τον Ανάδοχο ή, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, από τα µέλη του Αναδόχου, οι οποίοι θα εγγυώνται για την προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης Παραχώρησης από την ανώνυµη εταιρεία Παραχωρησιούχο, για το στάδιο της κατασκευής και τα πρώτα τρία (3) έτη της λειτουργίας της Εγκατάστασης. ΑΡΘΡΟ 8: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 8.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι ανώνυµες εταιρείες (ελληνικές και αλλοδαπές) που θα συµµετέχουν στον Διαγωνισµό είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεως ή κοινοπραξίας είναι υποχρεωµένες να έχουν ονοµαστικές µετοχές µέχρι φυσικού προσώπου, προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του Ν. 3310/ Από την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. 8.3 Αποκλείεται η συµµετοχή στον Διαγωνισµό εξωχωρίων εταιρειών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 3310/05. Επίσης απαγορεύεται η συµµετοχή στον Διαγωνισµό εταιρειών στις οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 1% εξωχώριες εταιρείες. 8.4 Για την απόδειξη της συνδροµής της υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης και της µη συµµετοχής εξωχώριας εταιρείας οι Διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.1 Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισµού Ο Διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 11 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, και ώρα Ελλάδος 09:00 π.µ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισµού στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Δηµαρχείο Διρφύων - Μεσσαπίων), Ψαχνά Ευβοίας, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που κατατίθενται µετά την αναφερόµενη ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση, επιστρέφονται δε χωρίς να ανοιχθούν, ακόµη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή των προσφορών όλων των Διαγωνιζοµένων. Η επιστροφή των εκπρόθεσµων προσφορών γίνεται µετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόµενων για την παραλαβή τους, η οποία µνηµονεύει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόµενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διµήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές καταστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια όπως περιγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να µεταβάλει την ηµεροµηνία διεξαγωγής του Διαγωνισµού, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τους ενδιαφερόµενους που παρέλαβαν την παρούσα Προκήρυξη.

14 9.2 Τρόπος υποβολής της προσφοράς Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον Διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισµού, µέσα στην προθεσµία του παρόντος άρθρου (υπό 9.1.), τον φάκελο της προσφοράς τους. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε 1) µε κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισµού είτε 2) µε συστηµένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή είτε 3) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου προσφοράς (από ηµεδαπές επιχειρήσεις), αυτός κατατίθεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 44 του Ν. 1418/1984. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η προσφορά κατατίθεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, το καθένα εκ των οποίων αντιπροσωπεύεται κατά τα ανωτέρω, είτε από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισµού, όπως ορίζονται στον όρο 9.1 της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: «ΠΡΟΣ: Τον Δήµο Διρφύων Μεσσαπίων Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισµού για το έργο: Μελέτη - Ανάπτυξη Χρηµατοδότηση - Διαχείριση και Εκµετάλλευση του Ακινήτου ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για την εµπρόθεσµη παράδοση - παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 9.3 Χρόνος ισχύος Προσφορών Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα (14) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους. ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Αποκλείονται από την διαδικασία του Διαγωνισµού τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. και συγκεκριµένα υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του συµµετέχοντος ή µέλους αυτού, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: (α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου. (β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου. (γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2803/2000 (Φ.Ε.Κ. Α 48/ ), ο οποίος ενσωµάτωσε τη σύµβαση για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού αναφέρονται στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν το νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που προσκοµίζουν Επίσης αποκλείονται και όσοι εµπίπτουν σε κάποιον από τους παρακάτω πρόσθετους λόγους αποκλεισµού: (α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που

15 προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. (β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. (γ) καταδικάστηκαν για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή τους, (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία), βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, ο συγκεκριµένος λόγος αποκλεισµού αναφέρεται στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν το νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που προσκοµίζουν. (δ) έχουν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή που τους στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τον συγκεκριµένο Διαγωνισµό). (ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. (στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. (ζ) υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψευδή δικαιολογητικά κατά την παροχή των πληροφοριών για τη συµµετοχή στον Διαγωνισµό. (η) όσα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις ανωτέρω κυρώσεις από τις οικείες αρχές. (θ) όσοι συµµετέχοντες παρέλειψαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη. (ι) όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συµµετείχαν στην προετοιµασία της προκήρυξης του Διαγωνισµού και συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις. (ια) κηρύχθηκαν έκπτωτοι τελεσίδικα από Ελληνική Δηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις ή έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αναθέτουσες αρχές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όσοι υποψήφιοι εµπίπτουν στις απαγορεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει, ήτοι : (α) Είναι εξωχώριες εταιρείες σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, και µετέχουν στον Διαγωνισµό είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξιών. (β) Είναι ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που µετέχουν στον Διαγωνισµό αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας, εφόσον εξωχώρια εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο σε ποσοστό µεγαλύτερο του 1% ή κατέχει εταιρικά τους µερίδια ή είναι εταίρος των εταίρων τους ή συµµετέχει σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοί τους ή µέτοχοι των µετόχων τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να χαρακτηρισθεί ως βασικός µέτοχος αυτών κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει. (γ) Είναι ηµεδαπές ή αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει, χωρίς να διαθέτουν οι ίδιες ή όλες οι ανώνυµες εταιρείες που τυχόν συµµετέχουν στο µετοχικό τους κεφάλαιο µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 1% ονοµαστικές µετοχές µέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση ονοµατοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών µελών της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α.. (δ) Είναι ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα στα οποία συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια α) ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό τους κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, χωρίς οι τελευταίες να διαθέτουν ονοµαστικές µετοχές µέχρι φυσικού προσώπου ή β) αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες οι οποίες παρότι υποχρεούνται κατά το δίκαιο της έδρας τους δεν διαθέτουν

16 ονοµαστικές µετοχές µέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση ονοµατοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια κρατών µελών της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι λόγοι αποκλεισµού αφορούν σε κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας χωριστά. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό υποβάλλουν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς, µε τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιέχει τρεις σφραγισµένους υποφακέλους: Α) Σφραγισµένο Υποφάκελο Α µε τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στο Άρθρο 13 της παρούσας, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο Β) Σφραγισµένο Υποφάκελο Β µε τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσας, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο και Γ) Σφραγισµένο Υποφάκελο Γ µε τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιέχει την οικονοµική προσφορά του Διαγωνιζοµένου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 15 της παρούσας, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο Επί του πρωτοτύπου και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ» θα πρέπει να φέρει τη µονογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του Διαγωνιζοµένου και να είναι αριθµηµένη σε συνεχή αρίθµηση Εντός κάθε επιµέρους υποφακέλου της Προσφοράς, πρέπει να περιέχεται κατάλογος περιεχοµένων εγγράφων, µε αναφορά κάθε εγγράφου σύµφωνα µε την περιγραφή και σειρά (διάταξη) της Προκήρυξης Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και υπογεγραµµένη (να προκύπτει το ονοµατεπώνυµο) από τον Διαγωνιζόµενο, η δε Επιτροπή Διαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή Οι Διαγωνιζόµενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν, κατά την κρίση τους, περισσότερα στοιχεία, αν αυτό επιβάλλεται λόγω της φύσης των προτάσεών τους. Ο Διαγωνιζόµενος µπορεί να προσθέσει, πέραν των προβλεποµένων στην παρούσα Προκήρυξη, όσα παραρτήµατα απαιτούνται προκειµένου να παρασχεθούν πρόσθετα ή/και επεξηγηµατικά στοιχεία, που κατά την κρίση του θεωρούνται απαραίτητα. Τα στοιχεία που παραθέτουν οι Διαγωνιζόµενοι στον Φάκελο Προσφοράς πρέπει να είναι ευανάγνωστα Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του Διαγωνιζοµένου (Οδός, αριθµός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail) καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ» Β) Προς: τον Δήµο Διρφύων - Μεσσαπίων Γ) Διεύθυνση: Ψαχνά Ευβοίας Τ.Κ. Δ) Ονοµασία Διαγωνιζοµένου (επωνυµία/όνοµα -Στην περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας): Ε) Στοιχεία αντικλήτου:

17 ΣΤ) Διεύθυνση Επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένου και αριθµού τηλεοµοιοτυπίας (fax): Ζ) Να µην ανοιχθεί παρά µόνον από την Επιτροπή Διαγωνισµού Δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Σε περίπτωση που τα υποβαλλόµενα από τους Διαγωνιζόµενους έγγραφα και στοιχεία της Προσφοράς τους δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στον παρόντα Διαγωνισµό θα νοούνται, θα εκφράζονται και θα υπολογίζονται επί της νοµισµατικής µονάδος του Ευρώ H Προσφορά κάθε Διαγωνιζοµένου πρέπει να περιλαµβάνει µία ολοκληρωµένη και ενιαία πρόταση για την εκτέλεση του Έργου. Εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολό τους, είτε στα επί µέρους τµήµατα του Έργου. Προσφορές για µέρος του Έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορά που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισµού, είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισµού, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη Οι Διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος αυτής µετά την κατάθεσή της Οι Διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα ζητούµενα από την παρούσα Προκήρυξη στοιχεία. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον τα εν λόγω έγγραφα προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας Τα έγγραφα του Φακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επίσηµα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα νοµίµως επικυρωµένα Τα έγγραφα του Φακέλου Προσφοράς θα πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. Πρωτότυπα έγγραφα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα µπορούν να υποβληθούν στην γλώσσα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Ως επίσηµες µεταφράσεις θεωρούνται εκείνες, που γίνονται από την µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνες που γίνονται από ελληνικές προξενικές αρχές, καθώς και εκείνες που γίνονται από Έλληνες δικηγόρους. Επίσης, επίσηµη είναι κάθε µετάφραση, που γίνεται από πρόσωπο ή αρχή της ηµεδαπής που έχει, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, το δικαίωµα να εκδίδει επίσηµες µεταφράσεις. Σε περίπτωση, που ένας Διαγωνιζόµενος υποβάλει µεταφράσεις, που έχουν γίνει από αρχές ή πρόσωπα άλλα, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις ελληνικές προξενικές αρχές και τους έλληνες δικηγόρους, θα πρέπει µαζί µε τις µεταφράσεις να επισυνάψει και αντίγραφο της διάταξης (στην ελληνική γλώσσα), που παρέχει στην εν λόγω αρχή ή πρόσωπο το δικαίωµα να εκδίδει επίσηµες µεταφράσεις Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που περιέχονται στον Φάκελο Προσφοράς πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπη µορφή και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια ελληνική αρχή ή από αρµόδια αρχή της χώρας όπου συντάχθηκαν Τα έγγραφα, που περιέχονται στον Φάκελο Προσφοράς θα πρέπει να αριθµούνται, υπογράφονται ή µονογράφονται, κατά περίπτωση, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Διαγωνιζοµένου και, σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόµενος είναι ένωση προσώπων / κοινοπραξία και µε την επιφύλαξη του όρου 7.4 της παρούσας, από τον νόµιµο εκπρόσωπο κάθε συµµετέχοντος στην ένωση / κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπο της Διαγωνιζόµενης ένωσης / κοινοπραξίας κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο.

18 ΑΡΘΡΟ 12: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επίσηµη γλώσσα του Διαγωνισµού είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των Διαγωνιζοµένων, καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά µε τον Διαγωνισµό θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα συντάσσεται και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε τον Διαγωνισµό Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της σφραγίδας Apostille σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης της που κυρώθηκε µε το νόµο 1497/1984 (περί κυρώσεως αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων ή εγγράφων εξοµοιούµενων µε αυτά), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, ή άλλως, σε περίπτωση µη εφαρµογής του ανωτέρω νόµου, να είναι επικυρωµένα από ελληνική προξενική αρχή, και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον όρο της παρούσας Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, των Διαγωνιζοµένων, του Αναδόχου και του Παραχωρησιούχου θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων, στελεχών συµβούλων ή συνεργατών του µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε διάθεση διερµηνέων. ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να περιέχει: α) τα δικαιολογητικά τυπικών προσόντων συµµετοχής, δηλαδή τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου, β) τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια του υποψηφίου, γ) τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου, δ) τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών του υποψηφίου (αφορά ανώνυµες εταιρείες), σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στο άρ. 8 της παρούσας και ε) εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον Διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 16 της παρούσας. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά τα παραπάνω στοιχεία (µε εξαίρεση την εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας) προσκοµίζονται για κάθε µέλος χωριστά Γενικά περί δικαιολογητικών συµµετοχής Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται µετά από έλεγχο, συνεπάγεται τον αποκλεισµό του Διαγωνιζοµένου εκείνου του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή Η Επιτροπή Διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ή διευκρίνιση καταρχήν νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, και οι Διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα αιτηθέντα στοιχεία µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής σχετικού εγγράφου της Επιτροπής. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, δεν προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά απορρίπτεται Εάν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (αρ. 45 παρ. 3.β. οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του Διαγωνιζοµένου τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις, που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται

19 έγκυρα, εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται προς αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης, να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται της διενέργειας του Διαγωνισµού Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ επιλογή του Διαγωνιζοµένου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει). Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας και το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας που χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό Εφόσον η αρµόδια Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του Διαγωνισµού το αιτούµενο από συµµετέχοντα ή συµπράττοντα στην κατασκευή του έργου (σύµφωνα µε τον όρο της παρούσας) πιστοποιητικό ή βεβαίωση, τότε θα προσκοµίζεται το αποδεικτικό της αίτησης (µε αριθµό πρωτοκόλλου της αρµόδιας Υπηρεσίας) µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος θα αναλαµβάνει την ευθύνη άµεσης µετά την έκδοσή του προσκόµισης του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης στην Επιτροπή Διαγωνισµού Εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του Διαγωνισµού, οποιοσδήποτε από τους ενδιαφεροµένους απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τότε εφόσον δεν το προσκοµίσει, γίνεται υποχρεωτικά δεκτός από την Επιτροπή Διαγωνισµού, και αναγράφεται το υπόψη δικαιολογητικό στο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισµού, καθώς και ο νόµιµος λόγος της µη απαίτησης προσκόµισής του Τα δικαιολογητικά συµµετοχής υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Ως προς τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος εφαρµόζεται ο όρος 12.2 της παρούσας, συνοδεύονται δε υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε τον όρο της παρούσας Δικαιολογητικά τυπικών προσόντων Αίτηση επιστολή συµµετοχής στον Διαγωνισµό και υποβολής της Προσφοράς (εφόσον αυτή δεν κατατίθεται στην Επιτροπή Διαγωνισµού), µε κατάλογο συνηµµένων, που θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο κάθε υποψηφίου, µε τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). Σε περίπτωση ένωσης νοµικών ή φυσικών προσώπων ή κοινοπραξίας µε υποβολή κοινής προσφοράς η αίτηση υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή ισοδύναµο έγγραφο της χώρας προέλευσης του υποψηφίου, µε την οποία θα δηλώνεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ότι ο υποψήφιος έχει µελετήσει λεπτοµερώς τους όρους του Διαγωνισµού, ότι έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της παρούσας και ότι θα αναλάβει την εκπόνηση του Έργου υπό τους όρους του Διαγωνισµού αυτού, τους οποίους αποδέχεται καθ ολοκληρίαν και ανεπιφύλακτα και θα τηρήσει εχεµύθεια σχετικά µε όσα εµπιστευτικά στοιχεία του γνωστοποιηθούν κατά τη διαδικασία του Διαγωνισµού Έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν συντρέχουν σε βάρος του Διαγωνιζοµένου οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας Έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών ανωνύµων εταιρειών ή η απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3310/05, όπως ισχύει.

20 Έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η µη συµµετοχή εξωχώριας εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3310/05, όπως ισχύει Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόµενος και, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, κάθε µέλος αυτού, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα, καθώς και τα στοιχεία των νοµίµων εκπροσώπων του, οι οποίοι και τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους Μηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αξίας 450,12 ευρώ υπολογιζόµενα µε βάση τον προϋπολογισµό του Έργου χωρίς Φ.Π.Α. (Προϋπολογισµός Υπηρεσίας) ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης - αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Δ.Ε. επ ονόµατι του Διαγωνιζόµενου Τα υποψήφια σχήµατα, σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνουν ως µέλος τους εργοληπτική επιχείρηση η οποία, σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής της, να έχει το δικαίωµα κατασκευής έργων προϋπολογισµού αντίστοιχου µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του Έργου (Προϋπολογισµός Υπηρεσίας), και η οποία θα αναλάβει το κατασκευαστικό µέρος του Έργου, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να αποδεικνύουν τη σύµπραξή τους µε κατάλληλη εργοληπτική επιχείρηση, την οποία θα δηλώσουν στην προσφορά τους προσκοµίζοντας και το σχετικό πτυχίο, και η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει ως υπεργολάβος το κατασκευαστικό µέρος του Έργου. Η παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση πρέπει, σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής της να έχει το δικαίωµα κατασκευής έργων προϋπολογισµού αντίστοιχου µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του Έργου (Προϋπολογισµός Υπηρεσίας). Η εργοληπτική επιχείρηση που θα αναλάβει µε την Προσφορά την υλοποίηση του κατασκευαστικού µέρους του Έργου είτε ως µέλος του υποψηφίου σχήµατος είτε ως δηλωµένος υπεργολάβος θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή σε αντίστοιχο µητρώο της χώρας προέλευσής της και να προσκοµίσει βεβαιώσεις ή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει : - ότι είναι πράγµατι εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο αντίστοιχο µητρώο της χώρας προέλευσης της, - ότι έχει καταβάλει τις σχετικές εισφορές στην εργοληπτική της οργάνωση µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στον Διαγωνισµό και - ότι η συγκεκριµένη εργοληπτική επιχείρηση δύναται, κατά τη νοµοθεσία της χώρας προέλευσής της, να εκτελεί έργα προϋπολογισµού δέκα εκατοµµυρίων ευρώ ( ,00) κατ ελάχιστο (προκειµένου για αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή κατέχει πτυχίο εργοληπτικής επιχείρησης του ελληνικού Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, όπως ισχύει µετά τον Ν. 2940/2001 και τον 3669/2008 της επιτρέπει να κατασκευάζει έργα αντιστοίχου προϋπολογισµού µε τον προϋπολογισµό του Έργου (Προϋπολογισµός Υπηρεσίας) Τα υποψήφια σχήµατα, σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνουν ως µέλος τους µελετητή κάτοχο πτυχίου (α) Ε Τάξης για την κατηγορία Αρχιτεκτονικών Μελετών (κατ. 6), (β) Ε Τάξης για την κατηγορία Στατικών Μελετών (κατ. 8) και (γ) Ε Τάξης για την κατηγορία Η/Μ Μελετών (κατ. 9) ή µελετητή που σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του διαθέτει προσόντα αντίστοιχα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, και ο οποίος θα αναλάβει να εκπονήσει τις µελέτες του Έργου, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να αποδεικνύουν τη σύµπραξή τους µε κατάλληλο µελετητή, τον οποίο θα δηλώσουν στην προσφορά τους προσκοµίζοντας και το σχετικό πτυχίο. Ο µελετητής που θα αναλάβει µε την Προσφορά την εκπόνηση των µελετών του Έργου θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελετητών της ΓΕΜ ή σε αντίστοιχο µητρώο της χώρας προέλευσής του και να προσκοµίσει βεβαιώσεις ή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει : - ότι είναι πράγµατι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελετητών της ΓΕΜ ή στο αντίστοιχο µητρώο της χώρας προέλευσής του,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2014 Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 1 ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου-

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου- 449 Ν. 12(Ι)/2006 υπέβαλαν αίτηση ΰν τα απαιτούμενα συμμετοχής ή που οεν ς που δεν (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση Λύσεων ή των προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα