6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c"

Transcript

1 6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c Ако су а, b и с цели бројеви и аb 0, онда се линеарна једначина ах + bу = с, при чему су х и у цели бројеви, назива линеарна Диофантова једначина. Очигледно је да се свака линеарна једначина са две променљиве и целобројним коефицијентима може свести на једначину облика ах + bу = с. Већ је речено је да су основна питања везана за сваку Диофантову једначину: 1. Доказати или оповргнути егзистенцију решења; 2. Пребројати колико укупно решења има дата једначина (коначно или бесконачно много); 3. Ако једначина има коначно много решења, одредити сва њена решења; 4. Ако једначина има бесконачно много решења, одредити формуле које дају сва решења; 5. Од свих могућих решења издвојити она која задовољавају посебне услове (ако се то тражи). Одговоре на ова питања, када је реч о линеарној Диофантовој једначини са две променљиве, дају следећи примери и теореме, при чему ће нека питања и проблеми бити третирани на више начина, као на пример, сам алгоритам за решавање линеарне Диофантове једначине ДА ЛИ ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА УВЕК ИМА РЕШЕЊЕ? ПРИМЕР 1. Имају ли једначине х + у = 2006 и 2х + 10у = 2005 решења у скупу целих бројева? РЕШЕЊЕ: Прва једначина очигледно има бесконачно много решења, јер је уређени пар (х 0, х 0 ), где је х 0 било који цео број, опште целобројно решење дате једначине. Друга једначина нема решења јер је за ма који пар целих бројева (х, у) на десној страна једначине непаран број, а на левој паран број. 82

2 Прецизан алгоритам за одређивање да ли једначина ах + bу = с има или нема решења је директна последица следеће теореме. ТЕОРЕМА 1. Потребан и довољан услов да линеарна Диофантова једначина ах + bу = с (а, b и с су цели бројеви и аb 0) има решење је да је број с дељив са NZD (а, b). ДОКАЗ: Нека је NZD (a,b) = d (d 1). Aкo je (x 0, y 0 ) једно целобројно решење линеарне Диофантове једначине ах + bу = с, тада је ах 0 + bу 0 = с. Taда постоје узајамно прости цели бројеви k и l такви да је а = kd и b = ld. Значи да је kdx 0 + ldy 0 = c, тј. d(kx 0 + ly 0 ) = c. Лева страна једнакости је дељива са d, па мора бити и десна, тј. d с. Обрнуто, нека је d с. Тада постоји цео број m такав да је с = md. Како се број d може представити као хомогена линеарна функција од a и b 21, то је d = αa + βb (α Ζ, β Ζ). Тада је c = md = m (αa + βb) = a (mα) + b (mβ), па је x = mα, у = mβ, једно решење дате једначине. Наведимо, без доказа, и две непосредне последице доказане теореме. ТЕОРЕМА 2. Линеарна Диофантова једначина ах + bу = с (а, b и с су цели бројеви и аb 0) има увек решење ако је NZD (а, b) = 1, тј. уколико су а и b yзајамно прости цели бројеви. ТЕОРЕМА 3. Линеарна Диофантова једначина ах + bу = с (а, b и с су цели бројеви и аb 0) нема решења ако се NZD (а, b) не садржи у с. ПРИМЕР 2. Доказати да једначина 2х + 5у = 111 има бесконачно много целобројних решења, а једначина 3х + 6у = 1000 нема целобројних решења. РЕШЕЊЕ: Како су 2 и 5 узајамно прости прва једначина на основу теореме 2. увек има решења. Друга једначина се дељењем са 3 може трансформисати у облик х + 2у = целобројних решења из кога је очигледно да нема 3 21 Та чињеница је позната у теорији бројева. Видети: Владимир Мићић, Зоран Каделбург, Душан Ђукић: Увод у теорију бројева Друштво математичара Србије, Београд, стр

3 Јасно је да ако једначини ax + by = с, има решења, тј. уколико је NZD (а, b) = d (d 1) делилац броја с, тада постоје цели бројеви k, l и m, такви да је а = kd, b = ld и с = md. Једначина тада постаје kdх + ldу = md или кх + lу = m. При том су k и l узајамно прости. Зато у суштини једначину ax + by = с треба и посматрати или трансформисати до облика у коме су а и b yзајамно прости, јер се из тако трансформисане једначине одмах види егзистенција решења. * Како је проблем егзистенице решења једначине ax + by = с претходним разматрањима разрешен, следи покушај да се пронађе и алгоритам за решавање свих линеарних Диофантових једначина ОЈЛЕРОВ МЕТОД РЕШАВАЊА ЛИНЕАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ ПРИМЕР 3. Одредити сва решења једначине 3х + 7у = 89, ако су х и у цели бројеви. РЕШЕЊЕ: Како су 3 и 7 узајамно прости бројеви то једначина увек има решење. Решавањем једначине по х и трансформацијом њене десне стране у 89 7y y 2 количник, добија се х = = 29 2y, па је х цео број само 3 3 ако је број у - 2 дељиво са 3, тј. ако је у - 2 = 3к, где је к неки цео број. Тада је у = 3к + 2, а х = 25 7к. Добијено решење је опште решење дате једначине и показује да дата једначина има бесконачно много решења, јер се за свако целобројно к добије уређени пар (х, у) = (25-7к, 3к+2) који је решење дате једначине. Овај поступак који је у теорији познат као Ојлеров i често није функционалан, јер се до коначног решења долази преко неколико итерација. ПРИМЕР 4. Одредити сва решења једначине 40у 63х = 521 ако су х и у цели бројеви. РЕШЕЊЕ: Како су 40 и 63 узајамно прости бројеви једначина има решење. 84

4 80х х Из дате једначине је 40у = 63х + 521, па је у = х 1 17х 1 Следи да је у = 2х Да би у био цео број мора бити = а, где је а неки цео број. Како је 17х 1 = 40а, то следи да је 40 а + 1 6а + 1 6а + 1 х = = 2а +. Сада ће х бити цео број ако је = b b 1 b + 1 Одавде је 6а + 1 = 17b. Дакле, а = = 3b. Да би а био цео 6 6 број мора бити b + 1 = 6к, одакле је b = 6к 1. Тада је а = 3(6к -1) к = 17к 3, а одавде је х = 2(17к 3) + 6к - 1 = 34к 6 + 6к 1 = 40к 7. Коначно, у = 2 (40к 7) + 13 а = 80к к + 3 = 63к + 2. Дакле, опште решење дате једначине је х = 40к 7, у = 63к + 2. Међутим, иако је изложени поступак једноставан, он није лак за техничку реализацију. Зато се поставља питање налажења сигурнијег метода МЕТОД ПОЧЕТНОГ РЕШЕЊА Нека је (х 0, у 0 ) једно целобројно решење једначине ax + by = с, где су a и b узајамно прости цели бројеви. Како је ах 0 + by 0 = c, то је и ax + by = ax 0 + by 0. Тада је a(x - x 0 ) + b(у - y 0 ) = 0. Ако се цела једначина подели са b a (јер b није нула) добија се да је (x x ) + y y 0. Како је десна 0 0 = b страна једнакости цео број то мора бити и лева. Бројеви а и b су узајамно прости цели бројеви, што значи да x - x 0 мора бити дељиво са b. Дакле, x - x 0 = кb, где је к било који цео број. Тада је х = x 0 + bк, а у = у 0 ак. Тиме је добијен један рационалан поступак за решавање једначине ax + by = с који је прецизиран следећом теоремом. ТЕОРЕМА 4. Ако је уређени пар (x 0, y 0 ) једно решење линеарне Диофантове једначине ах + bу = с (аb 0 и а и b су узајмно прости цели бројеви), тада и само тада је релацијама х = х 0 + bk и у = у 0 ак (к је цео број) дефинисано опште решење дате једначине. ДОКАЗ: Доказ да акo je (x 0, y 0 ) једно решење линеарне Диофантове једначине ax + by = с, да су тада сва решења дефинисана релацијама х = х 0 + bк и у = у 0 ак (к је цео број) дат је у претходном разматрању. 85

5 Остаје да се докаже чињеница да ако је (х 0, у 0 ) једно решење и ако је х = х 0 + bк и у = у 0 ак (к је цео број), да х и у задовољавају једначину ах + bу = с. Заиста ах + bу = а(х 0 + bк) + b(у 0 ак) = аx 0 + аbк + bу 0 bак = ax 0 + by 0 = c, jeр је (x 0, y 0 ) једно решење линеарне Диофантове једначине ax + by = с. Докажимо и да других решења нема. Претпоставимо да је (α, β) једно од решења дате једначине које се не може приказати у облику (х 0 + bк, у 0 ак). Ако је (α, β) једно решење дате једначине, онда је аα + bβ = с. Како је за свако целобројно к и а(х 0 + bk) + b(у 0 ак) = с, то је а(х 0 + bk) + b(у 0 ак) = аα + bβ. Тада је а(х 0 + bk - α) + b(у 0 ак - β) = 0. b( y aк ) Како су а и b различити од 0, то је х 0 + bk - α o β =. а Због тога што су а и b узајамно прости бројеви следи да је у 0 ак - β дељиво са а, па у 0 ак - β = a (m Ζ). Следи да је β = у 0 ак аm = у 0 а(к + m). Ако је к + m = n (n Ζ), тада је β = у 0 аn. У том случају је х 0 + bk - α = - bm, па је α = х 0 + bk + bm = х 0 + b(k + m) = х 0 + bn. Коначно се добијаα = х 0 + bn, β = у 0 аn, што је противуречност са претпоставком. ПРИМЕР 5. Одредити сва решења једначине 4х + 5у = 100, ако су х и у цели бројеви. РЕШЕЊЕ: Очигледно је х 0 = 0, у 0 = 20 једно решење дате једначине. Тада су сва решења дате једначине дефинисана релацијама х = 5к, у = 20 4к (к Ζ) ДИОФАНТОВ МЕТОД Претпоставимо да је за линеарну Диофантову једначину ах + by = c (а и b су узајамно прости), познато једно решење једначине (х о, у о ), тј нека је ах о + bу о = с. Ако се на решавање линеране једначине примени Диофантов двопараметарски метод, онда се добије трансформација х = х о + mt, у = у о + nt (m и n су цели бројеви). Тада из једнакости ах + bу = с, следи да је а(х о + mt) + b(у о + nt) = ах о + аmt + bу о + bnt = с = ах о + bу о. Из добијене једнакости следи да је аmt + bnt = 0, тј. аm + bn = 0. Решавањем добијене bn једначине по m добија се m =. a 86

6 Како m мора бити цео број и како су а и b узајамно прости то је n = ак (к је неки цео број), па се добија да је m = - bк. Дакле, формуле х = х о - bкt, у = у о + акt генеришу решења једначине ах + bу = с. За к = 1, односно к = - 1 добијају се формуле ( х = х о - bt, у = у о + аt), односно ( х = х о + bt, у = у о аt ) идентичне формулама у теореми ПРИМЕНА ЕУКЛИДОВОГ АЛГОРИТМА У ОДРЕЂИВАЊУ ПОЧЕТНОГ РЕШЕЊА У примени алгоритма датог у теореми 4. једини проблем може бити одређивање тог једног (партикуларног) решења (х 0, у 0 ). Један од могућих начина за коректно решавање тог проблема је примена Еуклидовог алгоритма и теореме 2, 22 којим се ефикасно одређује једно од бесконачно много могућих решења. ПРИМЕР 6. Одредити почетно решење, а потом решити Диофантову једначину 155х 95у = 100. РЕШЕЊЕ: Дата једначина има решење, јер је d (155, 95) = 5, a Према томе једначина се дељењем са 5 може упростити, тако да се добије 31х 19у = 20. Како је d (31, 19) = 1, то постоје цели бројеви α и β такви да је 31α - 19β = 1. Бројеви α и β се одређују Еуклидовим алгоритмом: 31 = ; 19 = ; 12 = ; 7 = ; 5 = = = 5 2(7-1 5) = = 3(12-1 7) = = ( ) = = 8( ) = Дакле, α = 8 и β = 13. Како је 31α - 19β = 1, то је 20 (31α - 19β) = 20, па је 31 20α β = 20, па је х о = 20α = 20 8 = 160 и у о = 20β = = 260. Према томе опште решење дате линеарне Диофантове једначине дато је формулама: х = к; у = к (к је цео број). Иначе постоје ''мања'' почетна решења (х о, у о ) = (8, 12), али се тешко другачије могу одредити сем интуицијом или погађањем. 22 Видети: Ратко Тошић, Вања Вукославчевић: Елементи теорије бројева Алеф, Нови Сад, стр. 61. (пример 2) 87

7 6.6. ПРИМЕНА ЛИНЕАРНИХ ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА Линеарне Диофантове једначине нису саме себи циљ и познавање алгоритма за њихово решавање не значи ништа уколико се он не примени у подесним ситуацијама. Следећи примери ће показати колико су линеарне Диофантове једначине моћно средство за решавање разних Диофантових проблема теоријске, али и практичне природе. ПРИМЕР 7. Колико има парова природних бројева (х, у) таквих да је 4х + 7у = РЕШЕЊЕ: Како је = 2005, то је почетно решење дате једначине (х о, у о ) = (496, 3). Опште решење је тада х = 496 7к; у = 3 + 4к (к је цео број). Оно што се тражи је да х и у истовремено буду природни, па мора бити: х = 496 7к > 0 и у = 4к + 3 > 0. Из прве неједнакости је 7к < 496, па је к 70. Због друге неједнакости је 4к > - 3, што значи да је к 0. Према томе 0 к 70, па се добија тачно 71 решење код кога су х и у позитивни бројеви. ПРИМЕР 8. У једној књижари оловка кошта 0,5 (пола), свеска 1, а књига 5. На колико се начина за тачно 100 може купити тачно 100 предмета? Колико од 100 купљених предмета су оловке, свеске и књиге? РЕШЕЊЕ: Нека је број купљених оловки х, број свески у и број књига z. Тада је х + у + z = 100, јер их укупно има 100. Цена купљених предмета је 2 1 2х + у + 5z = 100. Две добијене једначине представљају систем Диофантових једначина са три непознате. Ако се од прве једначине одузме друга добија се 2 1 х - 4z = 0. Следи да је х = 8z. Тада је 8z + у + z = 100, па је у = 100-8z. Према томе опште решење добијеног система једначина је: х = 8к; у = 100 9к; z = к. С обзиром да је 0 х = 8к 100, то је 0 к 12. Сва ''реална'' решења проблема дата су у следећој табели, јер теоријски проблем има бесконачно решења, али реално, у животној ситуацији свега 12: 88

8 к х у z У наредним примерима нема експлицитно линеарних Диофантових једначина, али је линеарна једначина инструмент за решавање проблема. ПРИМЕР 9. Одредити све уређене парове (х, у) целих бројева х и у тако да је 7х 2-3у 2 = 17. РЕШЕЊЕ: Нека је х 2 = а и у 2 = b. Дата једначина је тада еквивалентна са једначином 7а - 3b = 17 (а 0, b. 0). Једно решење дате једначине је а 0 = 2, b 0 = -1, па је опште решење једначине 7а - 3b = 17, дато формулама а = 3к + 2, b = 7к 1. Дакле, х 2 = 3к +2 и у 2 = 7к 1. Како је х 2 = 3к + 2, то једначина нема решења, је није могуће да иједан квадрат природног броја при дељењу са 3 даје остатак 2. ПРИМЕР 10. Постоје ли цели бројеви х и у такви да важи једнакост: 3х 2-5ху + 2у 2 4х + 5у = 7? 23 РЕШЕЊЕ: Ако је 3х 2-5ху + 2у 2 4х + 5у = 7, онда је 3х 2-3ху + 3х - 2ху + 2у 2 2у - 7х + 7у 7 = 0. То значи да је 3х(х у +1) 2у(х у + 1) 7(х у + 1) = 0, па је (х у + 1)(3х 2у 7) = 0. Јасно је да мора бити х у + 1 = 0 или 3х 2у 7 = 0. Према томе дата једначина има бесконачно много решења која су описана формулама општих решења: 1) х = к и у = к + 1; 2) х = 2к + 1 и у = 3к - 2 (к је цео број). ПРИМЕР 11. Нека су x, x 1 2,... x 2005 природни бројеви такви да је x x x = Одредити x, x 1 2,... x Овај проблем се може успешно решити и Диофантовим методом. 89

9 РЕШЕЊЕ: Очигледно је већина бројева х i једнака 1, a само неки од њих већи од 1. Нека су х 1, х 2,..., х к 2, а сви остали х к+1 =... = х 2005 = 1. Тада је х х х к 2 4к, па је због тога 2035 = (х х х к 2 ) + (х к х х ) 4к + (2005 к) = 3к Из неједнакости к 2005 следи да је 3к 30, па је к 10. Дакле х 11 =... = х 2005 = 1, па је х х х = = Према томе х х 10 2 = = 40. Ако у скупу {х 1, х 2,..., х 10 } има а јединица, b двојки, с тројки, d четворки, е петица и f шестица, онда је: а + b + с + d + е + f = 10 и а + 4b + 9с + 16d + 25е + 36f = 40. Ако се од друге одузме прва једначина добије се линеарна Диофантова једначина b + 8с + 15d + 24е + 35f = 30. Одмах је јасно да је f = 0. Ако је е = 1, онда је 3b + 8с + 15d = 7. У том случају би било b = 2, а сви остали би били 0, па би било а + b + с + d + е + f = 3, што је немогуће, јер тај збир износи 10. Дакле е = 0, па је 3b + 8с + 15d = 30. Како су 3b, 15d и 30 дељиви са 3, то мора бити и 8с, па се разлику два случаја с = 3 или с = 0. 1) Ако је с = 3, онда је 3b d = 30, па је b + 5d = 2 и има једно решење: b = 2 и d = 0, с = 3, е = f = 0, а = 5, па је = = 2035 (3 тројке, 2 двојке и 2000 јединица); 2) Ако је с = 0, онда је 3b + 15d = 30, па је b + 5d = 10 и има три решења: b = 10, а = с = d = е = f = 0, па је = = 2035 (10 двојки и 1995 јединица); b = 5 и d = 1, с = е = f = 0, а = 4, па је = = 2035 (1 четворка, 5 двојки и 1999 јединица); b = 0 и d = 2, с = е = f = 0, а = 8, па је = = 2035 (2 четворке и 2003 јединица); ПРОБЛЕМИ ЗА УВЕЖБАВАЊЕ 445. Влада је купио свеске по цени од 7 динара и оловке по цени од 4 динара и за то потрошио 60 динара. Колико је Влада купио оловки, а колико свески? 446. Износ од 2007 динара плађен је новчаницама од 2 динара и 5 динара. Колико је којих новчаница било? 447. Одредити све целе бројеве x и y такве да је 4x + 9y =

10 448. У једном разреду било је 15 девојчица и 18 дечака. Како ће они међусобно поделити 1234 кликера тако да сви дечаци добију једнак број кликера и све девојчице, такође, добију једнак број кликера? 449. Доказати да следеће једначине немају целобројних решења: a) 3x + 15y = 2006; b) 21x - 35y = 88 ; c) 6x 2-33y 2 = Одредити једно решење, а затим написати опште решење следећих линеарних Диофантских једначина: a) 3x - 5y = 77 ; b) 4x + 11y = 121 ; c) 7x - 100y = Колико има парова природних бројева (х, у) таквих да важи једнакост: 3x + 7y = 555? 452. Одредити све природне бројеве који задовољавају једначине: a) x + 2y + 3z = 25 ; b) 2x + 3y + 4z = Одредити природне бројеве x и y тако да је x 2 + 4y 2 = У скупу природних бројева решити једначину: 5x 2 + 3y 2 = Располаже се судовима од 2 и 7 литара. На колико начина се помоћу датих судова може напунити буре чија је запремина 1234 литра. Који је најбржи, а који је најспорији начин да се то уради? 456. Доказати да се коцка са ивицом дужине 13 може исећи на 1995 мањих коцки са ивицама дужине 1, 2 или 3. Колико се при том добија коцки чија ивица има дужину 3? ЗАДАЦИ СА МАТЕМАТИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА 457. Доказати да за сваки цео број а и сваки цео број b систем једначина х + у + 2z + 2t = а и 2х 2у + z t = b има решење у скупу целих бројева. (Мађарска 1926.) Разломак представити као збир три разломка чији су и бројиоци 140 и имениоци једноцифрени бројеви. (Србија 1969.) Ово је први проблем који се своди на Диофантову једначину који се појавио на математичким такмичењима у нашој земљи. 91

11 459. Одредити троцифрени број чије су све цифре различите од нуле, а збир свих различитих двоцифрених бројева састављених од цифара овог броја једнак је том броју. (Србија 1979.) 460. Нека су n и к природни бројеви. Ако се са р к означи број ненегативних целих решења једначине кх + (к + 1)у = n к + 1, израчунати суму р 1 + р р n+1. (СФРЈ 1978.) 461. На колико начина се број 1984 може представити као збир узастопних природних бројева и који су то бројеви. (Србија 1984.) 462. Oдредити шестоцифрен број чији производи са 2, са 3, са 4, са 5 и са 6 представљју такође шестоцифрене бројеве који се пишу у истим цифрама као и тражени број. (Србија ) 463. Коцка ивице 13 cm исечена је на 1994 мање коцке са целобројном дужином ивица. Колике су димензије добијених коцки и колико којих коцки има? (СРЈ ) 464. Одредити све троцифрене бројеве који су 15 пута већи од збира својих цифара (Србија ) 465. У соби се налазе столице са 3 и са 4 ноге. Када на све столице седну људи, у соби је укупно 69 ногу. Колико у соби има столица са 3, а колико са 4 ноге? (Србија ) 466. Ученик треба да реши 20 задатака. За свако тачно решење добија 8 поена, за нетачно решење му се одузима 5 поена, а задатак који није решавао се не бодује. Ученик је сакупио 13 поена. Колико задатака је тачно решио? (СРЈ 1995.) 467. Одреди колико парова природних бројева (x,y) задовољава једначину 3x + 8y = (Србија 1996.) 468. У координатној xоy равни дата је тача М са координатама (5, 3). Кроз тачку М конструисана је права р која координатне осе сече у тачкама А (а, 0) и В (0, b). Одредити све вредности а и b тако да су и а и b природни бројеви. (Србија 1997.) 469. Ако се између цифара двоцифреног природног броја напише нула добија се број који је 9 пута већи од датог. Одредити о којим бројевима је реч? (Србија ) 470. У xоy координатној равни дата је права 4x + 7y = Колико тачака на датој правој имају обе координате целобројне и припадају првом квадранту координатне равни? (Србија 1998.) 92

12 ПРОБЛЕМИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 471. На складишту се налазе ексери упаковани у сандуке од 16, 17 или 40 килограма. Како, не отварајући сандуке купцу испоручити тачно 100 кg екесера? 472. Према источњачкој бајки "Шехерезада" (из збирке "Приче из хиљаду и једне ноћи"), девојка Шехерезада је из ноћи у ноћ причала моћном султану по 3 или по 5 бајки. За колико је највише ноћи могла да исприча 1001 причу? За колико је ноћи најбрже то могла да учини? Колико разних комбинација за исказивање свих прича постоји? 473. Колико решења у скупу природних бројева има једначина ax + by = с, где су a и b узајамно прости цели бројеви? 93

13 94

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7,

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7, 27-725 Indikoplovac K. 528.425(495.02) ВАСИЛИЈЕ Н. МАНИМАНИС * ЕВСТРАТИЈЕ Т. ТЕОДОСИЈУ * МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ ** * Department of Astrophysics-Astronomy and Mechanics, School of Physics, University of

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing

Παιχνίδια μυαλού. Raintear ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 2 Πράσινη Γραμμή 4 Βrainstorming 14 Γραφές 24 Οθόνη 28 Αυλαία 30 Ήχοι ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παιχνίδια μυαλού 8 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 18 Μπαμ και κάτω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 26 PromRacing Raintear 16 ΔΙΑΒΑΣΤΕ 7

Διαβάστε περισσότερα

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi

About us. Despre noi Για την εταιρεία O firmi За нас About us О нас Despre noi Για την εταιρεία O firmi Фирма Чукурови е основана в гр. Стара Загора през 1990г. и бързо се налага като водещ производител на PVC външни ролетни щори, детайли за тях и

Διαβάστε περισσότερα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα

Саборност 8 (2014) УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад. Ιωάννης Ζηζιούλας. Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Саборност 8 (2014) Α Ω 43 52 УДК 271.2-72-1 271.2-144.89 DOI:5937/sabornost8-7328 Оригинални научни рад Ιωάννης Ζηζιούλας Aκαδημία Aθηνών, Αθήνα Το Μυστήριο της Εκκλησίας και το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Μετά από την περίοδο στασιμότητας της Ορϑόδοξης ϑεολογίας λόγω της. Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή Саборност Α Ω 1 (2007) 119 131 У К 271.2-1-549 Νεμποίσα Ρακίτς Το θεολογικό Σχολείο του Αγ. Ιωάννη Χρυσόστωμου στο Κραγκουιέβατς Η Ευχαριστιακή ϑεολογία και οι συνέπειές της στη Χριστιανική ιεραποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Ni{ i Vizantija VII 273 Ιωάννης Σίσιου Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13 Ο ΚΑΙ 14 Ο ΑΙΩΝΑ Στην ορθόδοξη ζωγραφική η κατώτερη ζώνη συνήθως προορίζεται για τα πορτρέτα

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279

Ιωάννης Σίσιου. Ni{ i Vizantija XI 279 Ni{ i Vizantija XI 279 Ιωάννης Σίσιου Ο κύκλος του Ακάθιστου στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Καστοριάς Ο κύκλος του Ακαθίστου παρουσιάζεται στην Καστοριά ως βασική εικονογραφική επιλογή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 8 febbraio 2015- Domenica del Dissoluto (tono 2) Teodoro

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

Angeliki Papageorgiou

Angeliki Papageorgiou Ni{ i Vizantija XIII 39 Angeliki Papageorgiou THE EARLIEST MENTION OF STEFAN NEMANJA IN BYZANTINE SOURCES Constantine Porphyrogenitus work addressed to his son Romanos (Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν, better

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа

Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Дромеас стъпи на пиедестала на Европа Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανέβηκε στο βάθρο της Ευρώπης За тридесетгодишното развитие на Дромеас пред Балкански хоризонти говори Председателят на УС и изпълнителен директор на фирмата,

Διαβάστε περισσότερα

LA PAROLA DEL SIGNORE

LA PAROLA DEL SIGNORE LA PAROLA DEL SIGNORE Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Vicariato arcivescovile della Campania TESTO MULTILINGUE 13 novembre- Memoria del nostro Santo Padre Giovanni

Διαβάστε περισσότερα

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес

години χρόνια Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Брой 15 април - май 2010 години χρόνια Дипломати, политици и бизнесмени за ГБСБ Разговор с председателите на Борда на директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес Συνεντεύξεις με τους Προέδρους του ΕΕΣΒ απο

Διαβάστε περισσότερα

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря

България и Кипър: отвъд протокола. Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» По дрехите посрещат. Избори по време на буря Брой 9 април май 2009 Βουλγαρία και Κύπρος: «Πέρα από το πρωτόκολλο» България и Кипър: отвъд протокола Политика Избори по време на буря На фокус В търсене на островите на възможностите Дестинации По дрехите

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1 БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 26 октомври - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Интервю Министър Московски:

Διαβάστε περισσότερα

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза

Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Οικονομικα. икономика 2010 - година на възможности, година на криза Брой 18 октомври - ноември 2010 Силно и стабилно икономическо сътрудничество Ισχυρή και σταθερή οικονομική συνεργασία икономика 2010 - година на възможности, година на криза Οικονομικα 2010 Έτος ευκαιριών,

Διαβάστε περισσότερα

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA

THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA Ni{ i Vizantija VII 119 Flora Karagianni THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA In the long lasting life of the Byzantine empire, many were the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ni{ i Vizantija XIII 341 Ιωάννης Σίσιου ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Το περιεχόμενο και η έκταση του εικονογραφικού προγράμματος ενός ναού εξαρτάται πάντα από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

ΙΖΟΝΤΕΣ. България и Гърция. Βουλγαρία και Ελλάδα Υποδειγματικές σχέσεις ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Проблемите и перспективите в енергийния сектор БРОЙ 28 ЯНУАРИ - МАРТ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп

Изборите за Европейски парламент. парламент Οι εκλογές για. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Предизвестеният край на Кремиковци. Две страни през ИТ микроскоп Брой 10 юни юли 2009 Изборите за Европейски парламент парламент Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Икономика Предизвестеният край на Кремиковци На фокус Две страни през ИТ микроскоп Дестинации Лятна

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO Ni{ i Vizantija IX 321 Ιωάννης Σίσιου Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ POLOSKO Η εξέχουσας σημασίας αποκάλυψη των ιστορικών πορτρέτων στην δυτική όψη του ναού του αγίου

Διαβάστε περισσότερα

P hilosophy. W here? or whom?

P hilosophy. W here? or whom? 1 0 2 1 P hilosophy брой 11 /юли 2010 / цена 6,95 лв. 9 7 7 1 3 1 3 5 5 0 0 7 7 0 0 0 0 5 5 брой 18 /май 2010 / цена 3,95 лв. In the course of millennia Greece has inspired the world's civilisation, and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 30 септември - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ПОЛИТИКА Граничният

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа Брой 17 август - септември 2010 Енергийните проекти в Югоизточна Европа Време за решения Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη политика България и Гърция: Приятелство и общи интереси

Διαβάστε περισσότερα

The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori.

The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori. The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori. New evidence concerning middle Byzantine Nissyros, Greece* Angeliki Katsioti, Nikolaos Mastrochristos** 4th Ephorate of Byzantine Antiquities, Rhodes,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Ni{ i Vizantija VI 245 Ιωάννης Σίσιου ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΠΕΛΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Όταν στις 15 Αυγούστου του 1261, στην εορτή της Κοιμήσεως

Διαβάστε περισσότερα

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu IPA Cross -Border Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013 FROM NEIGHBORHOOD TO PARTNERSHIP www.bec-tsb.eu BEC - TSB Cooperation for the Establishment of a "Business and Employment

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество

БАНКИ. Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας. С Посланика на Гърция. Програми за трансгранично сътрудничество ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 1 октомври ноември 2007 Интервю С Посланика на Гърция съседи Програми за

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

Строежът на магистрали набира скорост

Строежът на магистрали набира скорост Брой 20 февруари - март 2011 Строежът на магистрали набира скорост Επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής αυτοκινητόδρομων НОВИНИ Четирима нови членове влизат в борда на директорите на ГБСБ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус.

Разговор между. съседи. Συζήτηση μεταξύ γειτόνων. Говоря, мисля, пиша за енергетика. Кафето с гръцки привкус в София. На фокус. Брой 8 февруари март 2009 Разговор между Συζήτηση μεταξύ γειτόνων съседи На фокус Говоря, мисля, пиша за енергетика дестинации Кафето с гръцки привкус в София февруари-март 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες Χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02

Διαβάστε περισσότερα

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ. Αγαπητέ Θεέ, Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης. Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама. Журнал "Театр" номер 3 за 2004 г.

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ. Αγαπητέ Θεέ, Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης. Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама. Журнал Театр номер 3 за 2004 г. Подборка произведений на русском и греческом языках. Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ Αγαπητέ Θεέ Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама Журнал "Театр" номер 3 за 2004 г. Перевод Ирины

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Последната приватизационна вълна

Последната приватизационна вълна Брой 22 юни - септември 2011 Пловдив между Атина и Рим среща на гръцки и италиански компании Специалистите все по-нужни Последната приватизационна вълна Το τελευταίο κύμα ιδιωτικοποιήσεων Ιουνίος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96 VIVA Q8 User manual....3 Ръководство за употреб. 31 Οδηγός Χρήστη...54 Manual de utilizare.. 96 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Front camera Power button MicroUSB plug HDMI plug Microphone

Διαβάστε περισσότερα

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания

Летящ старт. Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Брой 14 февруари - март 2010 Летящ старт Новата Европейска комисия започна мандата си с аплодисменти и много очаквания Γρήγορο ξεκίνημα Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη θητεία της με χειροκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00

СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00 СПА МЕНЮ SPA MENU ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA РАБОТНО ВРЕМЕ WORKING HOURS ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 09:00-21:00 СПА ЕТИКЕТ SPA ETIQUET TE ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ SPA Спа центърът е място за отмора и отпускане на всички сетива.

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER!

SHARING BORDERS, GROWING CLOSER! European Cooperation Day 2014 Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2014 Европейски ден на сътрудничеството 2014 www.greece-bulgaria.eu Τα κοινά σύνορα μας φέρνουν πιο κοντά! Общите граници ни правят по-близки!

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις

Хранителновкусовата индустрия. реалности и предизвикателства Η βιομηχανία τροφίμων πραγματικότητα και προκλήσεις ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 3 март април 2008 Интервю Христос Фоляс, министър на развитието на Гърция

Διαβάστε περισσότερα

Условия за околната среда

Условия за околната среда EL ES PT PL BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА A. Introduction to the project / Εισαγωγή για το έργο / Вовед во проектот 04 B. 19 Unique Places / 19 Μοναδικοί Τόποι / 19 уникатни места 01. THE CHRYSI CASTLE 06 01.

Διαβάστε περισσότερα

Association of Rhodope Municipalities (ARM)

Association of Rhodope Municipalities (ARM) Association of Rhodope Municipalities (ARM) ARM was founded in 1992. It is a non-profit organization. ARM has 21 member-municipalities, located in 4 administrative districts of Bulgaria. SMOLYAN region

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието

Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 КАЛЕНДАР Τα ταξίδια της Νανόχηνας Пътуването на малката белочела гъска από τον Αρκτικό κύκλο ως τη Μεσόγειο - От Арктическия кръг до Средиземноморието Seppo Ekelund Παρακολουθώντας τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu bg Ръководство за употреба......... 2 21 el Οδηγίες χρήσης................. 22 41 hu Használati útmutató.............. 42 61 ro Instrucţiuni de utilizare............ 62 81 tr Kullanım kılavuzu.................

Διαβάστε περισσότερα

CreteHeraklion. Το κρητικό ελαιόλαδο «Mylos plus» έχει την ιστορία του. Критское оливковое масло марки «Милос плюс» имеет свою историю.

CreteHeraklion. Το κρητικό ελαιόλαδο «Mylos plus» έχει την ιστορία του. Критское оливковое масло марки «Милос плюс» имеет свою историю. Το κρητικό ελαιόλαδο «Mylos plus» έχει την ιστορία του. Στα παλαιά χρόνια τα ελαιουργεία, που στα ελληνικά τώρα ονομάζονται «ελαιοτριβεία» ονομαζόταν «φάμπρικες». Η πρώτη φάμπρικα σε ένα από τα ορεινά

Διαβάστε περισσότερα

Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов. Η κυβέρνηση της αλλαγής: Ποιός είναι ποιός στην κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ

Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов. Η κυβέρνηση της αλλαγής: Ποιός είναι ποιός στην κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ Брой 11 август септември 2009 Кабинет на промяната Кой кой е в правителството на Бойко Борисов Икономика Магистралите на дневен ред На фокус Бяхме малката фирма, която влиза в бранша с оптимизъм Лайфстайл

Διαβάστε περισσότερα

EasyTrip in Brief. News and Events

EasyTrip in Brief. News and Events NEWSLETTER 3 SEPTEMBER 2013 EasyTrip in Brief Project tle: EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS Project acronym: EASYTRIP European Territorial Coopera on Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Priority Axis:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas. Abstract. Keywords: course-books, учебници, Greek language, metalanguage, comparative analysis.

Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas. Abstract. Keywords: course-books, учебници, Greek language, metalanguage, comparative analysis. Η χρήση της μεταγλώσσας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας/ The use of metalanguage in course-books for teaching Greek as a foreign language Γεώργιος Παπακαλοδούκας/Georgios Papakalodoukas

Διαβάστε περισσότερα

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 Allview AX3 Party User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Power button Volume buttons Earphones jack Back camera

Διαβάστε περισσότερα

Εν αναμονή της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής

Εν αναμονή της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής www.itaes.gr Τεύχος 1ο, Οκτώβριος 2003 Numéro 1, Οctobre 2003 Издание 1-вο, Октоври 2003 ΤΟΠΜΑΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Plato, Timaeus, 21e 25e. 21е

Plato, Timaeus, 21e 25e. 21е 21е 22a d Plato, Timaeus, 21e 25e ʺἜστιν τις κατʹ Αἴγυπτον,ʺ ἦ δʹ ὅς, ʺἐν τῷ Δέλτα, περὶ ὃν κατὰ κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ Νείλου ῥεῦμα Σαϊτικὸς ἐπικαλούμενος νομός, τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις Σάις

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ

ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ EΝΑ MALL ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ МОЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ SOFIA RING MALL ИКОНОМИКА ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΊ ХОРИЗОНТИ ИКОНОМИКА Износът към основните пазари в ЕС намалява БРОЙ 33 ЮЛИ - ОКТОМВРИ ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VIVA Q7 LIFE. User manual...3. Ръководство за употреб. 14. Οδηγός Χρήστη...24. Betriebsanleitung...49. Használati utasítás...62

VIVA Q7 LIFE. User manual...3. Ръководство за употреб. 14. Οδηγός Χρήστη...24. Betriebsanleitung...49. Használati utasítás...62 VIVA Q7 LIFE User manual....3 Ръководство за употреб. 14 Οδηγός Χρήστη...24 Betriebsanleitung...49 Használati utasítás...62 Manual de utilizare..74 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EN Front camera

Διαβάστε περισσότερα

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2. TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS Survey on markets needs and perceptions Questionnaire for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.5) Issued by ReSEL-TUC, 14-Oct-10 Contract N : IEE/09/928/SI2.558379

Διαβάστε περισσότερα

Едва ли толкова някога сте искали да учите, колкото да говорите езика

Едва ли толкова някога сте искали да учите, колкото да говорите езика BG Едва ли толкова някога сте искали да учите, колкото да говорите езика Езици a la carte Случки в ресторанти и хотели Вкусно, но нищо не стана така както трябваше Париж, 23 септември, 2008 Когато попитахмесина

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y EV 5100 +Y Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Document Number 2820523295_EN / 31-01-13.(16:39) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER F566241 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit Outdoor Unit CS-PW9GKE CU-PW9GKE CS-PW12GKE CU-PW12GKE PORTUGUÊS 2 ~ 7 Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de

Διαβάστε περισσότερα

Бюджет 2012. консервативен или оптимистичен. Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης

Бюджет 2012. консервативен или оптимистичен. Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης Брой 23 октомври - декември 2011 Бюджет 2012 консервативен или оптимистичен Προϋπολογισμός 2012 Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης политика Росен Плевнелиев: Президентството ще е център-нападател по националните

Διαβάστε περισσότερα

the Fish Prespa Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας

the Fish Prespa Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας the Fish Prespa of the Fish Prespa of Рибите на Преспа Peshqit e Prespës Τα Ψαρια της Πρεσπας AUTHORS: HYDROBIOLOGICAL INSTITUTE OHRID Zoran Spirkovski Dusica Ilik-Boeva Trajce Talevski HYDRA FISHERY

Διαβάστε περισσότερα

www.f fisher-price.com

www.f fisher-price.com IMPORTANT! It is a good practice to start training children very young regarding the importance of helmet use. When children are older and riding bicycles and faster vehicles, it is important that they

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html.

-The Thorn Birds. Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html. -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

Greek-Russian-English Dialogues

Greek-Russian-English Dialogues Greek-Russian-English Dialogues H.N. 2012.7.4 Table of Contents 1. Greetings 2. Families 3. Cofee and Tea 4. New House 5. Summer and Winter 6. To the Town 7. Buying Pantalons 8. At the Cottage 9. At the

Διαβάστε περισσότερα

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την αγορά του νέου σας επαγγελματικού φορτιστή μπαταριών εναλλασσόμενης λειτουργίας. Ο φορτιστής αυτός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας σειράς επαγγελματικών φορτιστών από την

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба EV 7100 + Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820523376_EN / 19-02-13.(14:05) 1

Διαβάστε περισσότερα

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο www.ajde.espivblogs. net. Για οικονομική ενίσχυση και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline

Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline Page 1/16 Typeface Coperto Weights/Styles Overview Coperto Regular Coperto Italic Coperto Recline About Coperto Coperto is a sans serif typeface based on an oblong shape with a subtle stroke contrast.

Διαβάστε περισσότερα

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR Table of contents Περιεχοµενο Cuprins Содержание - Đçindekiler. English P. 3 2. Ελληνικα P. 0 3. Български P. 7 4. Româneşte P. 24 5. Türkçe P. 3 EN EL BG RO TR The owner s

Διαβάστε περισσότερα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα

Брой 7 декември 2008 януари 2009. На фокус. Полет с МИГ за Вивартия. Лайфстайл. Паисий, пищовите, джоланът. Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα Брой 7 декември 2008 януари 2009 На фокус Полет с МИГ за Вивартия Лайфстайл Паисий, пищовите, джоланът Ακίνητα : η κρίση ψηφίζει ποιότητα декември 2008-януари 2009 СЪДЪРЖАНИЕ 6 Новини Услуги в услуга

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύνθεση των Πρακτικών για το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. έγινε από τον Πάνο Στάμου, Γενικό Γραμματέα Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

Η Σύνθεση των Πρακτικών για το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. έγινε από τον Πάνο Στάμου, Γενικό Γραμματέα Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΟΠΟΣ Ηλιότοπος Α.Ε. Ημεροβίγλι, 84700 Σαντορίνη Τηλ.: 2286024798, Fax: 2286022367 Αθήνα - Τηλ.: 2109730697, Fax: 2109767208 http://publications.heliotopos.net Η Σύνθεση των Πρακτικών για

Διαβάστε περισσότερα

VIVA i8. User manual...3 Ръководство за употреб. 14 Οδηγός Χρήστη...24 Betriebsanleitung...49 Használati utasítás...62 Manual de utilizare..

VIVA i8. User manual...3 Ръководство за употреб. 14 Οδηγός Χρήστη...24 Betriebsanleitung...49 Használati utasítás...62 Manual de utilizare.. VIVA i8 User manual....3 Ръководство за употреб. 14 Οδηγός Χρήστη...24 Betriebsanleitung...49 Használati utasítás...62 Manual de utilizare..74 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 EN Front camera Power button

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN Заявление на получение шенгенской визы

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN Заявление на получение шенгенской визы ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN Заявление на получение шенгенской визы Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν Бесплатная анкета ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ наклейте оригинал фото 1. Επώνυμο (Χ) Фамилия (X) GRINBERG Για υπηρεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Οδηγός Χρήσης

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Οδηγός Χρήσης Οδηγός Χρήσης ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ... 2 ΚΑΛΩΣ HΡΘΑΤΕ!... 4 ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 6 ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ... 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 9 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 10 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ... 16 ΕΓΓΥΗΣΗ... 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS

Διαβάστε περισσότερα