ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό που ασχολείται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Τεχνολογιών Δόμησης και Επεξεργασίας Δεδομέ νων (Ε.ΤΕ.Δ.Ε.Δ.)» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.. 2 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.. 3 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration ΜΒΑ)» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 700 (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό που ασχολείται με το πρό γραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, , 159, 186, 241, 245, 255, 257, 282 και 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Την αριθμ /8806/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπε ριφερειαρχών Ηπείρου (ΦΕΚ 2711/Β / ) και την αριθμ /10045/ «Μεταβίβαση επιπλέων αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενο τήτων Περιφέρειας Ηπείρου με εντολή Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 3090/Β / ). 3. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) Προστασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μι σθολόγιο Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής ». 5. Tην αριθμ /16603/ (ΦΕΚ 3495/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δ. Μακεδονίας «Καθορι σμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπαλλήλων που εργάζονται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας της Δ/ νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Πε ριφέρειας Ηπείρου Π.Ε Θεσπρωτίας για το έτος Το άρθρο 25 παράγραφος 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α / ). 7. Την αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 775/Β / που αφορά τη διάρκεια της δακικής περιόδου η οποία ορίζεται από 1 η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου. 8. Το αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με Υπερωριακή με αμοιβή εργασία και εκτός έδρας με τακινήσεις στους Υπαλλήλους που ασχολούνται με το Πρόγραμμα δακοκτονίας. 9. Την φύση του αντικειμένου της Δακοκτονίας (εργα σία υπαίθρου, εποχιακή) που απαιτεί την παρουσία του προσωπικού χωρίς χρονικούς περιορισμούς, τόσο κατά τις καθημερινές, όσο και κατά τις αργίες και εξαιρέσι μες, καθότι η εφαρμογή απαιτεί οργάνωση, παρακολού θηση και δεν δικαιολογεί καθυστερήσεις. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του προγράμματος Δακοκτονίας 2015 της Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας, ύψους ευρώ για το διάστημα έως και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ 0511 και 0512 για τους οποίους υπάρχει πίστωση, αποφασίζουμε: 1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε ρωριακής εργασίας του προσωπικού Δακοκτονίας έως για τους λόγους που αναφέρουμε στο σκεπτικό της παρούσας και εγκρίνουμε την καθιέρωση συμπληρω ματικής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή ως κατωτέρω:

2 3942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Δ/ντής Δακοκτονίας, ώρες συνολικά μέχρι 250 για απογευματινή εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες β) Επόπτης Δακοκτονίας και αναπληρωτής του,ώρες και για τους δύο συνολικά μέχρι 360 για απογευματινή εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες. γ) Λογιστής Δακοκτονίας, ώρες συνολικά μέχρι 300 για απογευματινή εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες. δ) Γραμματέας Δακοκτονίας ώρες συνολικά μέχρι 120 για απογευματινή εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες. 2. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας θα καθορίζο νται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής με αμοιβή απα σχόλησης και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον καθένα υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας. 3. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από ώρα 15 ης ως 22 ης και η εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6 ης ως 22 ης. Η απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευμα τινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η απασχόληση Κυριακών και εξαιρέσιμων δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηγουμενίτσα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ F Aριθμ (2) Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Τε χνολογιών Δόμησης και Επεξεργασίας Δεδομένων (Ε.ΤΕ.Δ.Ε.Δ.)» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173) με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80 παράγραφος 24 η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Συνέλευση Τμή ματος αριθμ. 34 η / ) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 151/ ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο λογισμού του Ιδρύματος. Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται το εργαστήριο του Τμήματος Ηλεκτρολό γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο Τεχνολογιών Δόμησης και Επεξεργασίας Δεδομένων (Ε.ΤΕ.Δ.Ε.Δ.) Data Structuring & Engineering Lab (DΑ.S.E. Lab)». Το ΚΕ.Π.Σ. δημιουργείται για να καλύψει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριό τητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα δόμησης και επεξεργασίας δεδομένων. Άρθρο 2 Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της Δόμησης και Επεξεργασίας Δεδομένων. β) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων. γ) Την συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχει ρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παρα γωγικότητας. δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι εύσεων και εκδόσεων. ε) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο Ν. 159/1984 (Α 53). στ) Την δημιουργία βιβλιοθήκης λογισμικού πάνω σε θέματα δόμησης και επεξεργασίας δεδομένων και την αξιοποίησή της για ερευνητικούς σκοπούς. Άρθρο 3 Προσωπικό Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος ή άλλου με συγγενή γνωστικά αντικείμενα που η ειδικότητά τους σχετίζεται με την αποστολή και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Ειδικού Ερευνητικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στον γνωστικό τομέα των τεχνολογιών δόμησης και επεξεργασίας δεδομένων και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 22 του Ν. 2083/ Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις δι ατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003, μεταξύ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3943 των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδα κτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, ο καθορισμός και η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγρά φου, λογοδοτεί δε στη Συνέλευση του Τμήματος και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Λειτουργία 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 4 ο όροφο του Κτηρίου Δεληγεώργη, σε χώρο εμβαδού 34,32 τ.μ. 3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Άρθρο 6 Έσοδα Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από: 1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα ριασμό τρίτων. 2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/ (Α 53). 4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. Άρθρο 7 Τηρούμενα Βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή): Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων Πρωτόκολλα εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλο γραφίας/εγγράφων Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Βιβλίο μεταβολών προσωπικού Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 4 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ F Aριθμ (3) Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ηλε κτρονικής» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173), με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Συνέλευση Τμή ματος αριθμ. 34 η / ) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 151/ ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο λογισμού του Ιδρύματος. Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται το εργαστήριο του Τμήματος Ηλεκτρολό γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής (Ε.ΗΛ.) Electronics Laboratory (E Lab)». Το ΚΕ.Π.Σ. δημιουργείται για να καλύψει κυρίως τις εκ παιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυ ξης αλγορίθμων και εφαρμογών υλικού και λογισμικού διακριτών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμά των και συστημάτων, αλγορίθμων και μεθοδολογιών αριθμητικής ανάλυσης. Οι δραστηριότητες του εργα στηρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες και τη δικτύωσή τους, τηλεπικοινωνιακές διατάξεις, μεθοδολογίες και εργα

4 3944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λεία σχεδίασής τους, καθώς και εφαρμογές, οι οποίες βελτιστοποιούνται με την συνσχεδίαση υλικού λογι σμικού (σε διακριτό επίπεδο, σε ASIC ή FPGA, και σε επεκτεινόμενες αρχιτεκτονικές). Aφορούν τη μοντελο ποίηση και την προσομοίωσή τους, την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών σχεδίασης με έμφαση στην κατανάλωση ισχύος, στην αξιοπιστία και στην βέλτιστη απόδοση σε ευρύ φάσμα λειτουργικών παραμέτρων, την υλοποίηση αλγορίθμων και εργαλείων CAD για την υποστήριξη των νέων μεθοδολογιών σχεδίασης με αξιοποίηση παράλ ληλων και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών, για όλα τα επίπεδα σχεδίασης των υπολογιστικών συστημάτων, την ανάπτυξη και υλοποίηση σε υλικό αλγορίθμων για συγκεκριμένες εφαρμογές (αναλογικές και ψηφιακές, διακριτές και ολοκληρωμένες) όπως τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα μεταφοράς ενέργειας, διακριτοί και ολοκληρωμένοι αισθητήρες, δίκτυα αισθητήρων, και εν γένει εφαρμογών όπου υπάρχει σημαντικό όφελος από την συνσχεδίαση υλικού λογισμικού. Άρθρο 2 Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων και εφαρμογών υλικού και λογισμικού δι ακριτών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμά των και συστημάτων, αλγορίθμων και μεθοδολογιών αριθμητικής ανάλυσης. Οι δραστηριότητες του εργα στηρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες και τη δικτύωσή τους, τηλεπικοινωνιακές διατάξεις, μεθοδολογίες και εργα λεία σχεδίασής τους, καθώς και εφαρμογές, οι οποίες βελτιστοποιούνται με την συνσχεδίαση υλικού λογι σμικού (σε διακριτό επίπεδο, σε ASIC ή FPGA, και σε επεκτεινόμενες αρχιτεκτονικές). Aφορούν τη μοντελο ποίηση και την προσομοίωσή τους, την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών σχεδίασης με έμφαση στην κατανάλωση ισχύος, στην αξιοπιστία και στην βέλτιστη απόδοση σε ευρύ φάσμα λειτουργικών παραμέτρων, την υλοποίηση αλγορίθμων και εργαλείων CAD για την υποστήριξη των νέων μεθοδολογιών σχεδίασης με αξιοποίηση παράλ ληλων και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών, για όλα τα επίπεδα σχεδίασης των υπολογιστικών συστημάτων, την ανάπτυξη και υλοποίηση σε υλικό αλγορίθμων για συγκεκριμένες εφαρμογές (αναλογικές και ψηφιακές, διακριτές και ολοκληρωμένες) όπως τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα μεταφοράς ενέργειας, διακριτοί και ολοκληρωμένοι αισθητήρες, δίκτυα αισθητήρων, και εν γένει εφαρμογών όπου υπάρχει σημαντικό όφελος από την συνσχεδίαση υλικού λογισμικού. β) Tην συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων. γ) Tην συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δη μοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστη μονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας. δ) Tην οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι εύσεων και εκδόσεων. ε) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο Ν. 159/1984 (Α 53). στ) Την δημιουργία βιβλιοθήκης λογισμικού πάνω σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων και εφαρμογών υλικού και λογισμικού διακριτών και ολο κληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων και την αξιοποίησή της για ερευνητικούς σκοπούς. Άρθρο 3 Προσωπικό Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος ή άλλου με συγγενή γνωστικά αντικείμενα που η ειδικότητά τους σχετίζεται με την αποστολή και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Ειδικού Ερευνητικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και ορ γανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στον γνωστικό τομέα της ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων και εφαρμογών υλικού και λογισμικού διακριτών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων και ορίζεται με τη διαδι κασία του άρθρου 22 του Ν. 2083/ Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, ο καθορισμός και η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Λειτουργία 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 5 ο όροφο του Κτηρίου Δεληγεώργη, σε χώρο εμβαδού 45 τ.μ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Άρθρο 6 Έσοδα Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από: 1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα ριασμό τρίτων. 2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/ (Α 53). 4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. Άρθρο 7 Τηρούμενα Βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή): Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων Πρωτόκολλα εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλο γραφίας/εγγράφων Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Βιβλίο μεταβολών προσωπικού Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 4 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ Aριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/374 (4) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κο ζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσε ων (Master in Business Administration ΜΒΑ)». Ο ΠΡOΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α 228), του άρ θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α 24). β) Του Ν. 3685/2008 (Α 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α 71). γ) Του Ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις». ε) Του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια τάξεις». 2. Το εδάφιο ζ του άρθρου 4 του Π.Δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/ τ.α ) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας». 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 4. Το από ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Ternopil και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 5. Το με αριθμ. πρωτ. 137/ έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Α.ΔΙ.Π.. 6. Το με αριθμ. πρωτ. 73/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. κατάθεσης της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της από Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 8. Το απόσπασμα με αριθμ. 1/ πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 9. Το γεγονός ότι το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (Ternopil) Ουκρανία έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (Συνεδρίαση 61/ ΔΟΑΤΑΠ).

6 3946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (TNEU, Ternopil, Ουκρανία) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration ΜΒΑ)». Άρθρο 2. Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπου δών είναι η Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Βασικός σκοπός του διιδρυματικού προγράμματος με ταπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός των άλλων σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση υψηλά ειδικευμένων στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς, των παραγωγικών φορέων και των επιχειρηματικών ενώσεων, καθώς επίσης και τις ανάγκες της ανταγωνι στικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι επίσης η παροχή της διεθνούς διοικητικής εκπαίδευσης και πρακτικής στους μετα πτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την προετοιμασία και ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και γενικών διευθυντών για την ενίσχυση των εθνικών αλλά και διεθνικών ελλη νικών επιχειρήσεων με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α/Α Κωδικός Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά 1 ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 1140 Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση (Advanced Economic Analysis) Εφαρμοσμένη Στατιστική Επιχειρήσεων (Applied Business Statistics) Άρθρο 3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ σης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» (M.B.A. Master in Business Administration). Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού με συνυπογραφή από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (Τernopil, Ουκρανία) και το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4011/2011 και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του που ισχύουν σήμερα. Άρθρο 4. Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι ούχοι όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο 5. Χρονική Διάρκεια Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ σης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Άρθρο 6. Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι κής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η δι πλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. Ώρες\ εβδομάδα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) Εταιρική Λογιστική (Corporate Accounting) Α/Α Κωδικός Εξάμηνο Β Μαθήματα Υποχρεωτικά 1 ΔΕ ΔΕ 1220 Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία (Advanced Management Theory) Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ (Advanced Marketing Theory) Ώρες/ εβδομάδα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕ ΔΕ 1240 Διεθνή Οικονομικά (International Economics) Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων (Quantitative Methods in Business) Α/Α Κωδικός Εξάμηνο Γ Μαθήματα Υποχρεωτικά 1 ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 1340 Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού (Personnel and Operating Management) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ (Information Systems in Management and Marketing) Ώρες/ εβδομάδα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Εφοδιαστική (Logistics) Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ (Case Studies in Management and Marketing) Α/Α Κωδικός Εξάμηνο Δ Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΔΕ 1310 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Master Thesis 30 Άρθρο 7. Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Άρθρο 8. Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και προσκεκλημένων διδασκόντων άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγο ρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3685/2008 (Α 148) και του Ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους αλλά και τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 9. Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Άρθρο 10. Κόστος λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για τα 50 άτομα υπολογίζεται σε και αναλύεται ως εξής: Α/Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρώ Ποσοστό 1 Κόστος Εκπαίδευσης ,86% Διοικητική υποστήριξη Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου της Τερνόπολης Διπλωματικές εργασίες ,50% 3 Δαπάνες Μετακινήσεων ,31% 4 Δημοσιότητα 660 0,33% 5 Εκτυπώσεις ,00% 6 Υποτροφίες ,00% 7 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,00% 8 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,00% Σύνολο ,00% Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από δίδακτρα. Άρθρο 11 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Koζάνη, 6 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΝΙΚOΛΑΟΣ ΑΣΗΜOΠΟΥΛΟΣ

8 3948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 11 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1339 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα