ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /6562/14 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λει τουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστι κών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθε ση καυσίμων σε σκάφη. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 1 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216Α /2008) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ 158 Α ) «Οργά νωση Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/2012, «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 5. To Π.Δ. 109/ (ΦΕΚ Α 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων αριθμ. 2821/ (ΦΕΚ Β 2893) με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου». 7. Την Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με Αρ. 2534/ (ΦΕΚ Β 2994) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα φής «με εντολή Υπουργού» ή με «εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊ στάμενους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔ). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 29 έως 33 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α ) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α ) «Ελεύθε ρη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ) «Αιγι αλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις του Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ γείου Εμπορικής Ναυτιλίας». 12. Τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α ) «Ανα συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». 13. Τις διατάξεις των Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α ) και Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α ) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρα τηρίων διανομής υγραερίου GLP (LPG)», όπως ισχύει. 15. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ /930/2014 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 674 Β ). 16. Την αριθμ /Φ.700.1/2002 έγκριση Πυροσβε στικής Διάταξης 10/2002 (ΦΕΚ 844 Β ) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής». 17. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικήςα πόφασης Ανάπτυξης ΥΕΝ αριθμ. Τ/9803/03 (ΦΕΚ 1323 Β ) «Γε νικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2123/01/04 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 631 Β ). 18. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.15/οικ.7815/615/05 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 542 Β ) «Καθορισμός δικαιολογη τικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκα τάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005, καθώς και για την τροποποίηση αυτών». 19. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ /2038/2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1221/Β ) «Καθορισμός τρό που εγκατάστασης και τοποθέτησης δεξαμενών υγρα ερίου (LPG), με χωρητικότητα μέχρι 18 m 3 εντός πρα τηρίων υγραερίου μικτών ή αμιγών».

2 930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20. Το Π.Δ. 103/ (ΦΕΚ Α 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». 21. Τις διατάξεις της αριθμ /2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 2036). 22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Με τη παρούσα απόφαση καθορίζονται, οι όροι οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέ ρεια για την ίδρυση εντός της λιμενικής ζώνης (λιμένες και αλιευτικά καταφύγια) εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες) και καταφυγίων τουριστικών σκαφών, πρατη ρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων υγραερίου, πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου ή οπουδήποτε συνδυασμού των ανωτέρω καυσίμων για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη σύμφωνα με το Γενικό Προγραμ ματικό Σχέδιο (Master plan), ή το Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης (Π.Ε.Α.Λ.), ή στους όρους δόμησης και χρήσης γης των λιμένων των οποίων η έγκριση, η αναθεώρηση και επικαιροποίηση γίνεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων ή την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. ΑΡΘΡΟ 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται ως: «Πρατήριο καυσίμων λιμένα»: η εγκατάσταση η οποία εφοδιάζει με υγρά καύσιμα, ή υγραέριο ή φυσικό αέριο ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω καυσίμων απο κλειστικά και μόνο σε σκάφη. Ο ανεφοδιασμός γίνεται είτε εντός της λιμενικής ζώνης (λιμένες και αλιευτικά καταφύγια) είτε σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) είτε σε καταφύγια τουριστικών σκαφών. Στα πρατήρια καυσίμων λιμένα δεν ισχύει ο περιορι σμός περί ελαφρών σκαφών που υπάρχει στο άρθρο 2, παρ. 1 α)αα) του Π.Δ. 118/2006, όπως ισχύει. Τα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» διακρίνονται στις πα ρακάτω κατηγορίες: α) «Πρατήρια υγρών καυσίμων λιμένα» που προορίζο νται για τον εφοδιασμό σκαφών με βενζίνη πετρέλαιο. β) «Μικτά πρατήρια καυσίμων λιμένα» που προορίζο νται για τον εφοδιασμό σκαφών με «βενζίνη πετρέ λαιο» ή και «υγραέριο ή/και φυσικό αέριο» ή οιονδήποτε συνδυασμό αυτών. ΑΡΘΡΟ 3 Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης Γενικά για την ίδρυση «πρατηρίων υγρών καυσίμων λιμένα» εφαρμογή έχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του Π.Δ. 1224/1981 και του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν. Γενικά για την ίδρυση «πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)» εφαρμογή έχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των διατάξεων του Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γενικά για την προσθήκη σε υπάρχον πρατήριο διανο μέα πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3897/2010 πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στην αριθμ. οικ /930/2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 674 Β ). Επιπρόσθετα των ανωτέρω γενικών όρων και προϋποθέ σεων και κατά περίπτωση με το είδος των καυσίμων που διακινείται, για την ίδρυση του πρατηρίου υγρών καυσί μων λιμένα θα πρέπει να υφίσταται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού. Τα «πρατήρια καυσίμων λιμένα», δεδομένου ότι απο τελούν δραστηριότητες που σχετίζονται: α) με κίνηση οχημάτων εντός της λιμενικής ζώνης, β) εκτέλεση έργων και γ) ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, επηρεάζουν τη λειτουργία των λιμένων και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, ανάλογα με την κατηγορία του λιμένα, στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master plan), ή στο Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης (Π.Ε.Α.Λ.), η στους όρους δόμησης και χρήσης γης των λιμένων των οποίων η έγκριση, η αναθεώρηση και επικαιροποίηση γίνεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανά πτυξης Λιμένων ή την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. Για τα κτιριακά έργα που θα εκτελεστούν εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 2987/2002 άρθρο 9 σύμφωνα το οποίο οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολι τικής, και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Στη περίπτωση όπου για την εξυπηρέτηση του προ τεινόμενου «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» προτείνονται πέραν των τυχόν κτιριακών εγκαταστάσεων και έργα δι αμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, όπως περιφρά ξεις, πλακοστρώσεις κ.λπ. για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αυτά διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2971/2001 άρθρο 18, Ν. 2932/2001, μέρος τρίτο, άρθρο εικοστό πρώτο, Ν. 3153/2003, άρθρα 31, 32), Ν. 4150/2003, για έργα σε ζώνη λιμένα, ανάλογα τον Φορέα Διοίκησης (Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λι μενικά Ταμεία, Οργανισμοί Λιμένα Α.Ε., ΟΛΠ ΟΛΘ Α.Ε., Ιδιώτες, Δήμοι, μικτά σχήματα). Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τα πρατή ρια καυσίμων λιμένα καθορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 118/2006 όπως ισχύει. Στο άρθρο 13 του Π.Δ. 71/1988 (Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων) αναλύονται οι απαιτήσεις για δομική, ενεργητική και παθητική πυ ροπροστασία στα πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν εφαρμογή για τους σκοπούς της παρούσης. Τα μέτρα ασφάλειας έκτακτης ανάγκης και πυρα σφάλειας για πρατήρια διανομής υγραερίου GPL (LPG) καθορίζονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 595/1984 όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) καθορίζονται στο άρθρο 9 της αριθμ. οικ /930/2014 υπουργικής από φασης (ΦΕΚ 674 Β ). Με την αριθμ /Φ.700.1/2002 έγκριση Πυροσβε στικής Διάταξης 10/2002 καθορίζονται ειδικότερα τα μέτρα πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκα φών αναψυχής. ΑΡΘΡΟ 4 Τεχνικές προδιαγραφές 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν τα πρα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 931 τήρια υγρών καυσίμων τα οποία χρησιμεύουν για τον ανεφοδιασμό με υγρά καύσιμα, καθώς και οι αντίστοιχες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα πρατήρια υγραερίου και φυσικού αερίου αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για την ίδρυση «πρατήριων καυσίμων λιμένα» (υγρών καυσίμων και μικτά). 2. Στα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» πρέπει να ισχύουν επιπρόσθετα των ανωτέρω και τα εξής: α) Να διαθέτουν εγκεκριμένο «Σχέδιο Έκτακτης Ανά γκης» (CONTINGENCY PLAN), για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα (κατ εφαρμογή των Ν. 2252/1994, Π.Δ. 11/2002 και αριθμ. Τ/9803/03 υπουργική απόφαση), που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση ενδεχό μενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, συμβα τό με το Τοπικό Σχέδιο, της Λιμενικής Αρχής και κατ επέκταση με το Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης ανά την επικράτεια. β) Να διαθέτουν εξοπλισμό πρόληψης και καταπολέμη σης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (χημικά διασκορπιστικά πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά, επιπλέουσες συσκευές αναρρόφησης πετρελαιοειδών Skimmer κ.λπ.), εγκεκριμένου τύπου, που θα υποδει χθεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί το πρατήριο από την οικεία Λιμενική Αρχή και ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρο εύκολα προσβάσιμο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση διαρροής στην θάλασσα. γ) Για την ασφαλή πετρέλευση των σκαφών να τη ρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στο Π.Δ. 293/1986 όπως ισχύει, το οποίο μεταξύ άλλων αφορά και σε ανε φοδιασμό πλοίων από εγκαταστάσεις ξηράς. Σχετικές τυγχάνουν επίσης οι διατάξεις του διεθνή κώδικα τα χυπλόων σκαφών αναφορικά με την πετρέλευσή τους. δ) Για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των σκαφών με καύσιμα απαιτείται πλησίον του πρατηρίου πρέπει να υπάρχει κρηπίδωμα ή προβλήτας παραβολής, μήκους ακμής πρόσδεσης αναλόγου του μήκους σκαφών που εξυπηρετεί, με αποκλειστική χρήση την προσωρινή πα ραβολή ή πρυμνοδέτηση των σκαφών για όσο χρόνο διαρκεί ο ανεφοδιασμός τους. ε) Για την παραβολή των σκαφών πρέπει να υπάρχει εντός της λιμενολεκάνης ο απαιτούμενος χώρος (κύ κλος ελιγμών) για την κίνηση των σκαφών από και προς το κρηπίδωμα προβλήτα, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργικότητα του λιμένα. στ) Οι δεξαμενές υγρών καυσίμων του πρατηρίου να τοποθετούνται επί του κρηπιδώματος προβλήτα πρόσδεσης των σκαφών είτε σε απόσταση από αυτό, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι σε συνάρτηση με το μέγεθος και τον αριθμό των σκα φών που θα εξυπηρετούνται. Συγκεκριμένα, η ελάχιστη οριζόντια απόσταση δεξαμενής αποθήκευσης υγρών καυσίμων από τη σήμανση στην οποία φθάνει το θα λάσσιο ύδωρ όταν αυτό έχει τη μέγιστη στάθμη να είναι τέσσερα και μισό μέτρα (4,5 m). Η απόσταση αυτή μετράται από το φρεάτιο της Δεξαμενής έως την άκρη του κρηπιδώματος προβλήτα πρόσδεσης, από την μεριά που βρίσκεται σε επαφή με την θάλασσα. ζ) Οι διανομείς καυσίμου να τοποθετούνται στο κρη πίδωμα προβλήτα σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου (1 m) από την άκρη του και να διαθέτουν ελα στικοσωλήνες με ακροφύσια τροφοδοσίας καυσίμου χωρίς ενδιάμεσους συνδέσμους σύμφωνα με τις δια τάξεις του Π.Δ. 118/06 όπως ισχύει. Οι ελαστικοσωλήνες πρέπει να διαθέτουν σύστημα περιέλιξης με κατάλληλη ανοξείδωτη ανέμη και το μήκος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 m. η) Στο χώρο άνωθεν των διανομέων καυσίμου να τοποθετείται προαιρετικά στέγαστρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες που να υπερκαλύπτει το χώρο των διανομέων. θ) Για τις ανάγκες λειτουργίας του πρατηρίου επι τρέπεται η χρήση οικίσκου, (προκατασκευασμένου ή συμβατικού) ελάχιστου εμβαδού δώδεκα τετραγωνικών μέτρων (12 τ.μ.), ως χώρου γραφείου, και βοηθητικού χώ ρου αποθήκης ο οποίος θα είναι κατά ελάχιστο οκτώ τετραγωνικά μέτρα (8 τ.μ.). Η χρήση χημικής τουαλέτας είναι υποχρεωτική εφόσον δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα. H χρήση τηλεφωνικής γραμμής είναι επίσης υποχρεωτική. ι) Όλα τα φρεάτια που θα εγκατασταθούν να είναι προκατασκευασμένα, με εσωτερική επίστρωση αδια βροχοποίησης με χρήση υλικών ανθεκτικών σε πετρε λαιοειδή. ια) Όλοι οι κοχλίες που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των δεξαμενών των αντλητικών συγκρο τημάτων, των διανομέων και γενικά κάθε εξοπλισμού του πρατηρίου να είναι ανοξείδωτοι ποιότητας ιβ) Το μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο θα εδραστεί ο διανομέας να είναι ανοξείδωτο ANSI 316 (AISI 316L or SS 316L) ελάχιστου πάχους τουλάχιστον 2 mm. ιγ) Ο μεταλλικός εξοπλισμός του πρατηρίου να έχει σύστημα εξωτερικής βαφής 3 στρώσεων marine type. Το ανοξείδωτο τμήμα του μεταλλικού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει κατάλληλο υπόστρωμα πρόσφυσης με το σύστημα εξωτερικής βαφής. ιδ) Ο χώρος των δεξαμενών και ο χώρος των δια νομέων καυσίμων να είναι προσβάσιμος οδικώς από βαρέα οχήματα. ιε) Να υπάρχει υπόγεια ή υπέργεια πλαστική δεξαμενή, χωρητικότητας δύο κυβικών μέτρων (2 κ.μ.), ανθεκτική σε πετρελαιοειδή, η οποία θα χρησιμοποιείται σε πε ρίπτωση διαρροής για τη συλλογή υγρών καυσίμων. ιζ) Στο πρατήριο καυσίμων λιμένα και ειδικά για την διακίνηση υγρών καυσίμων εγκαθίσταται σύστημα εισ ροών εκροών σύμφωνα με την απόφαση Φ2 1617/10 όπως ισχύει, που διασυνδέεται με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ιη) Για τις υδραυλικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολο γικές εργασίες απαιτείται οι τεχνίτες που θα εκτελέ σουν τις εργασίες να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αντίγραφο των αδειών των τεχνιτών θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοι πα δικαιολογητικά και θα φυλάσσεται στο φάκελο του πρατηρίου που διατηρείται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. ΑΡΘΡΟ 5 Δεξαμενές πρατηρίων καυσίμων λιμένα 1. Για τις δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων που εξυπηρετούν την εγκατάσταση ισχύουν οι διατά

4 932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2006 όπως ισχύει. Για τις δεξαμενές υγραερίου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 595/1984 όπως ισχύει. 2. Στα πρατήρια καυσίμων λιμένα θα πρέπει για λό γους ιδιαιτερότητας να ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω τα εξής: α) Να είναι μεταλλικές από χαλυβδοελάσματα διπλού τοιχώματος με μόνιμο σύστημα ανίχνευσης διαρροών διακένου (ανάμεσα στα δύο τοιχώματα) σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται από τα BS ΕΝ :2003 και τα ΕΝ976 1, 976 2, : β) Το όριο του συνολικού δεξαμενισμού του πρατηρίου να είναι 300 κυβικών μέτρων (κ.μ.) για την περίπτωση των υγρών καυσίμων, και 60 κυβικών μέτρων για την περίπτωση υγραερίου. Ειδικά για τη νησιωτική χώρα, με απόφαση Περιφερειάρχη, για λόγους επάρκειας και προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και όπου δεν υπάρχει άλλη εγκατάστασης παροχής καυσίμου, επιτρέ πεται να αυξηθεί το όριο του ανωτέρω δεξαμενισμού. γ) Πριν τη τοποθέτηση της δεξαμενής υγρών ή αερίων καυσίμων γίνεται έλεγχος στεγανότητας (του διακένου και του διαμερίσματος) σύμφωνα με το Πίνακα 8 του BS ΕΝ :2003 καθώς και έλεγχος της εξωτερικής αντι διαβρωτικής επικάλυψης των εξωτερικών ελασμάτων κατά τα οριζόμενα στο Πίνακα 7.0 του BS ΕΝ :2003 στο χώρο του εργοταξίου κατασκευής. Επίσης θα πρέ πει να γίνουν ραδιογραφίες όλων των συγκολλήσεων και να παραμένουν στον φάκελο της δεξαμενής εντός του χώρου του πρατηρίου. Οι διαδικασίες συγκολλήσε ων πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στα ΕΝ288 1, ΕΝ288 2, ΕΝ288 3 και EN δ) Κάθε δεξαμενή υγρών ή αερίων καυσίμων να συνο δεύεται από Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού, ότι η εν γένει κατασκευή έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες τε χνικές προδιαγραφές BS ΕΝ :2003 και ειδικότερα ότι έγιναν οι δοκιμές στεγανότητας και αντιδιαβρωτικής επικάλυψης των ελασμάτων. ε) Η τοποθέτηση των δεξαμενών υγρών ή αερίων καυ σίμων μπορεί να γίνει είτε υπόγεια σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στο Π.Δ. 118/2006 ή Π.Δ. 595/1984 όπως ισχύ ουν, είτε υπέργεια εγκιβωτισμένη εντός περιβλήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα αντίστοιχα με την υπόγεια τοποθέτηση. Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλληλα ώστε να φέρει τα φορτία στη δυσμενέστερη περίπτωση. Σε δύο τουλάχιστον ση μεία του περιβλήματος θα φέρει μεταλλική σκάλα από ανοξείδωτο χάλυβα με κατάλληλη προστασία για την αποφυγή πτώσης ώστε να επιτρέπεται η άνοδος επί της δεξαμενής. Εσωτερικά των τοιχίων και του πυθμένα πριν την τοποθέτηση της δεξαμενής, θα πρέπει να γίνει αδιαβροχοποίηση επάλειψη με κατάλληλα στεγανο ποιητικά υλικά ή εναλλακτικά τοποθέτηση πλαστικής μεμβράνης ανθεκτικής στα πετρελαιοειδή. στ) Οι ασφαλιστικές διατάξεις ασφαλιστικά που προβλέπονται από το Π.Δ. 595/84 όπως ισχύει για τις δεξαμενές υγραερίου θα πρέπει να ελέγχονται επι θεωρούνται περιοδικά κάθε 2 χρόνια. ΆΡΘΡΟ 6 Αντλητικά συγκροτήματα κατάθλιψης και διανομής καυσίμων 1. Γενικά για τα αντλητικά συγκροτήματα κατάθλιψης και τους διανομείς υγρών καυσίμων που εξυπηρετούν την εγκατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 118/2006 όπως ισχύει. Για τα αντλητικά συγκρο τήματα υγραερίου έχει εφαρμογή το Άρθρο 11 του Π.Δ. 595/1984 όπως ισχύει. 2. Ειδικά στα πρατήρια καυσίμων λιμένα θα πρέπει για λόγους ιδιαιτερότητας να ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής: α) Τα αντλητικά συγκροτήματα κατάθλιψης να είναι υποβρύχια (εμβαπτιζόμενα), να εγκαθίστανται εντός των δεξαμενών και να διαθέτουν σύστημα ελέγχου πιθανών διαρροών (πτώση πιέσεως) στους αγωγούς μεταφοράς υγρών καυσίμων που σε περίπτωση ενεργοποίησης να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του αντλητικού συ γκροτήματος (παροχή ισχύος από το Γενικό Πίνακα της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης). β) Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, οι συνδέσεις, και γενικότερα η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κυκλω μάτων των καυσίμων να είναι αντιεκρηκτικού τύπου που θα πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. γ) Ο Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο σύνολό του καθώς και τα επιμέρους τμήματά του, που χρησιμοποι είται να είναι ανθεκτικός στην υγρασία και στην σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP65. δ) Στις περιοχές των διανομέων καυσίμων και τροφο δοσίας των Δεξαμενών, να υπάρχει υποχρεωτικά ισχυ ρός φωτισμός ελάχιστης έντασης 300 Lux στο επίπεδο εργασίας. ε) Απαγορεύεται η χρήση συστήματος αυτόματης πώλησης καυσίμων. στ) Για την ανάκτηση των ατμών των υδρογονανθρά κων θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην απόφαση αριθμ. Οικ /713/ (ΦΕΚ Β 311), (οδηγία ανάκτησης ατμών φάσης Ι), καθώς και στην απόφαση αριθμ. Oικ /763/Ε 103/ (ΦΕΚ Β 1439), (οδηγία ανάκτηση των ατμών φάση ΙΙ). ΑΡΘΡΟ 7 Δίκτυο Σωληνώσεων Μεταφοράς Καυσίμων 1. Γενικά για το υδραυλικό δίκτυο μεταφοράς καυσίμου έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στο Π.Δ. 118/2006 όπως ισχύει στην περίπτωση του δικτύου υγρών καυ σίμων, ενώ για την περίπτωση του υγραερίου ισχύει το Π.Δ. 595/84, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Ειδικά για τα πρατήρια καυσίμων λιμένα η τροφο δοσία των διανομέων υγρών καυσίμων θα γίνεται απο κλειστικά με πλαστικές σωληνώσεις κατάλληλους για πετρελαιοειδή διπλού τοιχώματος ως μέτρο περιορι σμού και ελέγχου πιθανής διαρροής εντός της λιμενικής ζώνης. Στις σωληνογραμμές αυτές πρέπει απαραιτήτως να τοποθετηθούν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (Shut off valves) στα στόμια σύνδεσής τους στους διανομείς καυσίμων που θα αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίμου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης των διανομέων λόγω ατυχήματος. 3. Στις σωληνογραμμές αυτές θα υπάρχει η δυνατότη τα οπτικού ελέγχου της ύπαρξης ενδεχόμενης διαρροής από τα στεγανά φρεάτια από τα οποία ξεκινούν μέχρι αυτά στα οποία καταλήγουν.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 933 ΑΡΘΡΟ 8 Τροφοδοσία δεξαμενών από βυτιοφόρο Η τροφοδοσία των δεξαμενών του πρατηρίου θα γίνε ται από βυτιοφόρο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (offset filling point). Στο χώρο αυτό θα υπάρχει περιμετρικά σχάρα συλλογής πετρελαιοειδών αποβλήτων που θα συνδέεται με υπόγεια πλαστική σωλήνωση με τη πλαστική δεξαμενή συλλογής πετρελαιοειδών καταλοίπων, με την παρεμβολή επιλογικών υδραυλικών βανών. Οι βάνες θα βρίσκονται στο εσωτερικό υδραυλικού φρεατίου και σε μόνιμη θέση θα αποτρέπουν τη ροή προς την πλαστική δεξαμενή. Η δυνατότητα απορροής τυχόν διαρροών στην πλαστική δεξαμενή θα δίνεται από τις βάνες μόνο κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του πρατηρίου από βυτιοφόρο. Στην περίπτωση υπέργειας τοποθέτησης δεξαμενών και στην περίπτωση που η μορφολογία του εδάφους ή ο τρόπος εκφόρτωσης δεν επιτρέπει την μεταφορά καυσίμου από το βυτιοφόρο στην δεξαμενή, θα πρέπει να προβλεφθεί χρήση ξεχωριστής αντλίας καυσίμου για κάθε προϊόν (πετρέλαιο ή βενζίνη), κατάλληλης για με ταφορά καυσίμου, αντιεκρηκτικής προστασίας ζώνης 1, που να διαθέτει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ATEX. Η κάθε αντλία θα συνδέεται με μόνιμο δίκτυο πλαστικών σωληνώσεων διατομής κατάλληλης για πετρελαιοειδή και διαμέτρου τουλάχιστον δύο ιντσών. ΑΡΘΡΟ 9 Άδεια Ίδρυσης Η άδεια ίδρυσης των πρατηρίων καυσίμων λιμένα χο ρηγείται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου καυσίμων λιμένα υποβάλλεται αίτηση του υποψήφιου εκμεταλλευ τή, που συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο της Σύμβασης Παραχώρησης ή του Ει δικού Κανονισμού λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα. 2. Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία τριάντα ευρώ (30 ) ή ηλεκτρονικό παράβολο. 3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσ σεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι: i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων. ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του Ν. 3421/2005 Α 302). 4. Τοπογραφικό διάγραμμα, της χερσαίας και θαλάσσι ας ζώνης λιμένα σε τέσσερα (04) αντίτυπα σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να είναι εμφανείς οι γραμμές χάραξης αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, η ενδει κτική θέση του νέου πρατηρίου καυσίμων, το μήκος του κρηπιδώματος ή προβλήτα πρόσδεσης των σκαφών και ο κύκλος ελιγμών τους εντός της λιμενολεκάνης καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Παράλληλα θα αναφέρονται οι λοιπές χρήσεις του λιμένα και ιδιαιτέρως θα αναφέρονται οι ακριβείς θέσεις των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 4 και 5 του Π.Δ. 1224/1981 του Β.Δ. 465/1970 και του Π.Δ. 595/1984 όπως ισχύουν. 5. Σχέδιο γενικής διάταξης σε τέσσερα (04) αντί γραφα σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) όπου φαίνεται η χωροθέτηση των κτιρίων του πρατηρίου συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών αντλιών και νησίδων. Στο σχέδιο αυτό θα σημειώνονται το μήκος του προβλήτα και τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρί ου. Επίσης για τα κτίρια θα υπάρχει τουλάχιστον μια τομή και θα σημειώνονται όλα τα υλικά που χρησι μοποιούνται για το φέροντα οργανισμό. Τα πρατήρια καυσίμων λιμένα που βρίσκονται εντός αυτών, εξυπη ρετούνται από την κυκλοφοριακή σύνδεση του λιμένα. Στις περιπτώσεις που ένα πρατήριο καυσίμων λιμένα εξυπηρετείται και από κοινόχρηστη οδό, θα απαιτείται και έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 118/ Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τέσσερα αντίγραφα, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορά στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετική σήμανση προκει μένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική τους συνύπαρξη τους και ταυτόχρονα η καλή λειτουργία τους. Στις παραπάνω περιλαμβάνονται οι εξής εγκατα στάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σωληνώσεων τροφοδοσίας δε ξαμενών καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 7. Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα (04) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20) των εξής εγκαταστάσεων: Υπόγεια δεξαμενή καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις της δεξαμενής, τον τρόπο τοποθέτη σης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους, είτε για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, τα εξαρτήματα και τις σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, τα εξαρτήματα και τις συσκευές προστασίας έναντι δι αρροών καυσίμου καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους. Υπέργεια δεξαμενή καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμ βάνει όλες τις διαστάσεις της δεξαμενής, τον τρόπο τοποθέτησης και τις σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλ λοντα χώρου. Τα σχεδιαγράμματα υποβάλλονται διπλωμένα σε μέ γεθος Α4 υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα αυτών, σύμφωνα με το νόμο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε., έχουν σημανθεί δεόντως και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής αν απαιτείται. 8. Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τρία (03) αντίγραφα στα οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με τη δομή όλης της εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα μηχα νήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, συνταγμένη και υπογεγραμμένη από τον σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ή πτυχιούχο τε χνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας. 9. Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ σεις σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ /2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 2036). 10. Εγκριτική απόφαση της ΕΣΑΛ (έγκριση «master plan» ή «πρότασης χρήσεων γης και όρων δόμησης»).

6 934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα, όπου θα καθορίζεται το πρατήριο καυσίμων κατά θέση και επιφάνεια. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης πρατηρίων καυσίμων λιμένα ένας Μηχανικός Π.Ε. ή Μηχανικός Τ.Ε. που ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Πε ριφέρειας προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών και αυτοψία εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου από τον ενδιαφερόμενο για γνωμοδότηση και σύνταξη Έκθεσης Αυτοψίας. Κατά την αυτοψία ελέγχεται η προτεινόμε νη θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αυτοψίας το οποίο φυ λάσσεται στον οικείο φάκελο. Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης, χορηγείται άδεια ίδρυσης πρατήριου καυσί μων λιμένα. Σε διαφορετική περίπτωση, αποστέλλεται η Τεχνική Έκθεση με τις παρατηρήσεις στον ενδιαφε ρόμενο εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 20 ημε ρολογιακών ημερών. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί υπό τις προϋποθέσεις που ανα φέρονται στη παρ. 7 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2006, όπως ισχύει. Μετά την έκδοσή της, η άδεια ίδρυσης κοινοποιείται στο Φορέα Διαχείρισης και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Εάν πρόκειται για «μικτό πρατήριο καυσίμων λιμένα» επισημαίνεται ότι απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω και τα δικαιολογητικά του άρθρου 25 του Π.Δ. 595/84, όπως ισχύει και τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 της αριθμ. οικ /930/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 674). ΑΡΘΡΟ 10 Άδεια Λειτουργίας Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων λιμένα θα πρέπει να προσκομιστεί αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια οικεία Περιφερει ακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, τα σχετικά με την άδεια λειτουργίας, που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Π.Δ. 118/2006, όπως ισχύει για την περίπτωση του πρατηρίου υγρών καυσίμων λιμένα, ή του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984, όπως ισχύει για τη περίπτωση του μικτού πρατηρίου καυσίμων λιμένα. Για τη διανο μή πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή επιπλέον και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 12 της αριθμ /930/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 674Β / ). Επιπρόσθετα των ανωτέρω και ειδικά για τους σκο πούς της παρούσας, θα πρέπει να προσκομιστούν και τα εξής δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση από πιστοποιημένο φορέα που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση, ότι ο εκμεταλλευτής του πρατη ρίου γνωρίζει την χρήση των μέσων πυρόσβεσης και των μέσων πυροπροστασίας. 2. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη υπευθύνου της εγκατάστασης ότι το προσωπικό γνωρίζει τη χρήση των διατιθέμενων μέσων πυροπροστασίας και έχει εκπαι δευτεί για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 3. Βεβαίωση από πιστοποιημένο φορέα που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση, ότι ο εκμεταλλευτής του πρατη ρίου γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας. 4. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη υπευθύνου της εγκατάστασης ότι το προσωπικό γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και έχει εκπαιδευτεί για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε πε ρίπτωση διαρροής στη θάλασσα. 5. Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. ότι τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας απόφασης και της άδειας ίδρυσης. 6. Τεχνικός φάκελος κατασκευής του πρατηρίου που θα περιλαμβάνει κατά ελάχιστο τα εξής: α) Όλα τα πιστοποιητικά του εξοπλισμού των δεξα μενών και των σωληνώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου καυσίμων Λιμένα. β) Τα ονόματα και τις προβλεπόμενες άδειες των τε χνιτών για τις εργασίες που εκτέλεσαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. γ) Σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης απο βλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. δ) Ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών του πρατη ρίου για το σύστημα εισροών εκροών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ε) Αντίγραφα των ραδιογραφικών ελέγχων των δε ξαμενών. στ) Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήμα τος εισροών εκροών που προβλέπεται στην απόφαση Φ2 1617/10, όπως ισχύει. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. για το σύστημα εισροών εκροών που προβλέπεται στην απόφαση Φ2 1617/10, όπως ισχύει. Η άδεια λειτουργίας είναι αόριστης χρονικής ισχύος. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο καυσίμων λιμένα, το οποίο έχει τύχει αδείας ιδρύσεως χωρίς να έχει εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκ μισθώνεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), τότε η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο αφού υποβληθεί αίτησή του, με την οποία συνυποβάλλονται εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και τα εξής συμπληρωματικά: α) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία ή ηλεκτρονικό παράβολο ποσού τριάντα ευρώ (30 ). β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσ σεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι: i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του Ν. 3421/2005 Α 312), iii. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου καυσίμων λιμένα. Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών χορηγείται, χωρίς άλλη διαδικασία, η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου καυσίμων λιμένα, η οποία είναι αόριστης χρονικής ισχύος. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ιδρύσεως, προβλέπονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 935 ή μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλε πόμενες από τις διατάξεις της παρούσας, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση στην αρμόδια οικεία περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών, με αίτηση του ενδιαφερομένου τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα και η τεχνική έκθεση των αιτούμενων μεταβολών. Μετά την υλοποίηση των εγκριθεισών εγκαταστάσεων χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου καυσίμων λιμένα. Η χορηγούμενη άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσί μων λιμένα δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα υπέρ του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε, ή υπέρ τρίτου, ούτε για το πρατήριο και μπορεί, εφόσον διαπιστωθεί οποτε δήποτε ότι σταμάτησαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσω ρινά ή οριστικά, με αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής, η οποία την χορήγησε. ΑΡΘΡΟ 11 Επιθεωρήσεις πρατηρίου καυσίμων λιμένα Επιθεωρήσεις του πρατηρίου καυσίμων λιμένα μπο ρούν να λαμβάνουν χώρα οποτεδήποτε κρίνεται αυτό σκόπιμο από την Αδειοδοτούσα Αρχή και την οικεία Πολεοδομική και Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή και σύμφωνα με τα ανωτέρω καθοριζόμενα λειτουργία του. ΑΡΘΡΟ 12 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

8 936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 15 29 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11/6657 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών που αφορά την «Μελέτη εκτροπής χειμάρρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα