ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ"

Transcript

1 26377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ /Οικ ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζόµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Το Π.. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/ ): «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.. 24/10 (ΦΕΚ 56/Α ) και 28/10 (ΦΕΚ 64/Α ) και ισχύει. 3. To Π.. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α ) ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 4. Το Π.. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α ) Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων. 5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προ γραµµατική περίοδο και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β ) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 7. Την παράγραφο 2, περίπτωση ια του άρθρου 9 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α ) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθµόν οικ / κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανά πτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας (ΦΕΚ 366/ ,τ.Β ), «Έγκριση τροποποιηµένου κα ταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.»» 9. Την υπ αριθµόν 45549/EΓ ΕΚΟ900/ κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνι κής Προστασίας και Οικονοµίας και Οικονοµικών περί ορισµού των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Επαγγελµατι κή Κατάρτιση Α.Ε.» (ΦΕΚ 85/ , τ. ΥΟΟ ), όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα µε τις υπ αριθµούς 42830/ ΕΓ ΕΚΟ3412/ (ΦΕΚ 384/ , τ. ΥΟΟ ) και 28728/ΕΓ ΕΚΟ730/ (ΦΕΚ 232/ , τ. ΥΟΟ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 10. Την υπ αριθµόν 32000/ΕΓ ΕΚΟ 835/ κοι νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περί ορισµού ιευθύνοντος Συµβούλου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.» (ΦΕΚ 249/ , τ. ΥΟΟ ). 11. Την από ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω νυµία «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.» (ΦΕΚ 1831/ , τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 12. Το Π.. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α ) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουρ γείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι ωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», όπως ισχύει. 13. Το Π.. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α ) «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας», όπως ισχύει. 14. Το Π.. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α ) «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει. 15. Το Π.. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α ) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Απασχόλησης και ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµά σθηκε µε το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α ) σε Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως ισχύει. 16. Την µε αριθµό 36952/1275/ (ΦΕΚ 986/ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα Τροποποίη ση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 599/Β / ) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών

2 26378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε σκο πό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο νισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3614/2007, 17. Τη µε αριθµό οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β ) κοι νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε θέµα «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως ισχύει. 18. Την υπ αριθ. 2672/09 (ΦΕΚ 2408 Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη». 19. Την υπ αριθµ /1914 (ΦΕΚ 1642/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα». 20. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβου λίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Τα µείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 21. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι κά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Τα µείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 22. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (EE L379/5, ). 23. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 994/1998 του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι νοτήτων σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα. 24. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά µε την κήρυξη ορισµέ νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ εφαρµογή των αρ. 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 25. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ε κεµβρίου 1997 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/ ). 26. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/ σχετικά µε την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού». 27. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι σχύσεων. 28. Την υπ αριθ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επι τροπής για την αποτελεσµατική εφαρµογή των απο φάσεων της Επιτροπής µε τις οποίες τα κράτη µέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνοµες και ασυµβίβα στες κρατικές ενισχύσεις. 29. Την µε αριθµό Ε (2007) 6015/ από φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001). 30. Την υπ αριθµ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β ) Υπουργική απόφαση Σ..Ε. (ΥΠΑΣΥ ) του Υπουργού Οικο νοµίας και Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 31. Την υπ αριθ / πράξη αποδοχής της Γενικής ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής, περί εγκρίσεως του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου. 32. Την υπ αριθµ /5812/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2059/Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ /οικ.6.955/ όµοια απόφαση (ΦΕΚ 1253 Β ) και όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ /οικ (ΦΕΚ 1170/Β / ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 33. Την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας για ιάθεση πιστώσεων από το Π..Ε. για την εφαρµογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 34. Το ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ). 35. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως ηµο σίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α / ) όπως ισχύει σήµερα. Το Ν.. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α 90), όπως ισχύει. 36. Τη Σύσταση 2003/361 (ΕΚ) της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003). 37. Το ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάκαµψης της Ευρω παϊκής Οικονοµίας (COM(2008) 800/ ), µε το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων µέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση µε σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονοµία. 38. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21 ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 140 της 30/04/2004 σ ). 39. Την υπ αριθµ. 28η απόφαση της από 5/8/2010, 8η Συνεδρίασης του.σ. της εταιρείας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.», µε την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του προγράµµατος µε τίτλο «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡ ΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1 49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ». 40. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 51εκ εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού (ΣΑΕ 134/8), αποφασίζουµε:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Τη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος µε τίτλο «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙ ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1 49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ». Άρθρο 1 Αντικείµενο προγράµµατος Στόχος του προγράµµατος Το Πρόγραµµα «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑ ΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1 49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων µέσω της εκπόνησης και εφαρµογής «Κλαδικών Σχεδίων ιαρθρωτικής Προσαρ µογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νοµού», µε στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαµορφώνει η οικονοµική κρίση. Το Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε τρείς Προσκλήσεις Α, Β και Γ ως ακολούθως: Πρόσκληση Α Στην Πρόσκληση Α θα κληθούν από τον ικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια ιαρθρωτικής Προσαρ µογής σε επίπεδο Νοµού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1 49 ατόµων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδια φέρον να συµµετάσχουν στην πρόσκληση Β. Πρόσκληση Β Στην Πρόσκληση Β θα κληθούν από τον ΕΦ ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις µέλη των προ αναφερθέντων Κλαδικών Φορέων να υποβάλλουν φά κελο υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε συνεργασία µε τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου ιαρθρωτικής Προσαρµογής που έχει ετοιµάσει ο Κλα δικός Φορέας. Προϋπόθεση έγκρισης ενός Κλαδικού Σχεδίου ιαρ θρωτικής Προσαρµογής είναι, εκτός από τη θετική αξι ολόγηση, η υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις για ένταξη σε αυτό. Προϋπόθεση έγκρισης φακέλων υπαγωγής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι, εκτός από τη θετική αξιολόγηση τους, η έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου ι αρθρωτικής Προσαρµογής στο οποίο υπάγονται. Ειδικότερα: Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 1 19 άτοµα θα συµµε τέχουν µέσω του Κλαδικού τους Φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι επιχειρήσεις µε προσωπικό άτοµα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε µέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς µε την Πρόσκληση Γ. Πρόσκληση Γ Στην Πρόσκληση Γ θα κληθούν από τον ΕΦ ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις ατόµων, που δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο Σχέδιο ιαρθρωτικής Προσαρµογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β) και επιθυµούν να υποβάλλουν το Σχέδιο ιαρθρωτικής Προσαρµογής αυτοτελώς. ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση Β έχουν οι επιχειρήσεις 1 49 απασχολουµένων 1, οποιασ δήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες, πληρούν τις προϋ ποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς\επιχορήγησης ήσ σονος σηµασίας (de minimis). Κάθε επιχείρηση δύναται να συµµετέχει σε µία µόνο Πρόσκληση στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος. Τα Κλαδικά Σχέδια ιαρθρωτικής Προσαρµογής περι λαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις που συνδέονται µε προκαθορισµένες κατευθύνσεις και προγραµµατισµένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, µε ιδιαίτερη έµφαση σε τοµείς, όπως: η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις µεθόδων διοίκησης που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισµού, ανθρώπινου δυναµικού) η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται µε την υιοθέτηση µεθόδων εργασίας και διοίκησης µε σεβασµό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλι ση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νοµοθεσία) η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαµβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό µάρκετινγκ, προδιαγραφές σήµανσης προ ϊόντων), και η ανάπτυξη µοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιµασίας του προσωπικού κάθε βαθµίδας και κατηγορίας (εργαζοµένων και επιχειρηµατιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούµενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων ερ γασίας συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων Ειδικοί Στόχοι Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιµότητας των επιχειρήσεων µέσω της εφαρµογής σχεδίου ευέλικτης προσαρµογής στις διαρκώς µεταβαλλόµενες εξωτερικές συνθήκες Αναβάθµιση των προσόντων και δεξιοτήτων του αν θρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων σε αντικείµενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόµενου σχεδίου προσαρµογής. 1 Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται: α) οι µισθωτοί β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξοµοιούνται µε µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρ τισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422]

4 26380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Πλαίσιο ένταξης Χρηµατοδότηση Επιλέξιµες Περιοχές Περίοδος Εφαρµογής Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ν. 3614/ (ΦΕΚ 267 A), ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προ γραµµατική περίοδο , όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α ) και ισχύει. 1. Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπα ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνι κούς πόρους (Π Ε του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεµατικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού» Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντί στοιχη κοινοτική συνδροµή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων και θα εκτα µιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 2. Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφο ράς ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού» ορίστηκαν και οι δέκα τρεις (13) Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεµ βάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίµακα: Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μα κεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέ ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία, Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. Η µέγιστη δηµόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των Ευρώ και κατανέµεται στις Περι φέρειες της χώρας ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας Περιφέρειες Ποσό «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων» Άξονας Προτεραιότητας 6 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία. (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα Σύνολο: Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότη τας του Ανθρώπινου υναµικού και των Επιχειρήσεων», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 µε κωδικό θέµατος προτεραιότητας 62 της µε αριθµ /οικ (ΦΕΚ 1170/Β / ) Υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα «Εκχώρη ση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρη σιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑ ΜΙΚΟΥ» στην «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.». 4. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί µόνον υπό την προϋπό θεση εξακρίβωσης ότι αυτή δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό ( ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) που η οικεία επιχείρηση θα έχει λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονοµικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριµένη ενίσχυση (µία ενίσχυση ήσ σονος σηµασίας πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του εννόµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης) και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη. Άρθρο 3 ικαιούχοι, ωφελούµενοι και προϋποθέσεις συµµετοχής ικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που απασχολούν 1 49 άτοµα και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρµογή αλλαγών και µέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρµογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώ σεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίµηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τοµείς που προαναφέρονται (άρθρο 1). Ειδικότερα: Α. ικαίωµα συµµετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασ δήποτε νοµικής µορφής, σε όλους τους τοµείς οικονο µικής δραστηριότητας (εκτός των τοµέων που αναφέ ρονται στην επόµενη παράγραφο), οι οποίες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει: Α1. Να απασχολούν 1 49 άτοµα Α2. Να βρίσκονται εγκατεστηµένες και να δραστηρι οποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Α3. Να χαρακτηρίζονται πολύ µικρές, µικρές σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής 2003/361 2 (ΕΚ) της 6ης Μαΐου 2003 για τον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Α4. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου Α5. Η επιχείρηση να µην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis ( ) σε άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε κα θεστώς ενισχύσεων σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis. Επισηµαίνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζο νται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει και οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Εφαρµογής του Άρθρου 3( ) Α6. Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου να µην προηγείται της ηµεροµηνίας της απόφασης χρηµατο δότησης της πράξης. Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝ έχουν ικαίωµα συµµετοχής Β1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συµβουλίου. Β2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρω τογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. B3. Οι προβληµατικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών για τη διάσω ση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της ). Β4. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί δια δικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. Γ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άµεσα ωφελούµενες είναι οι επιχειρήσεις. Έµµεσα ωφελούµενοι είναι οι εργαζόµενοι, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε σε µερική απασχόληση, µέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηµατοδότηση. Άρθρο 4 Επιλέξιµες Ενέργειες Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηµατοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος υποχρεούνται να υλοποιήσουν ράσεις Κατάρτισης και όπου κρίνεται απαραίτητο ράσεις Συµβουλευτικής: A. Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα αφορούν θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α. B. ράσεις κατάρτισης: κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού. 1. Συµβουλευτικές Υπηρεσίες: Περιεχόµενο Ενέργειας 1.1 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρη ση για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας ή προσωπι κού σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β, όπως: Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθµιση και δια φοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται µε τον ανασχεδιασµό διαδικασιών, το σχε διασµό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρµογή συστηµάτων µέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, το σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας, Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρε σιών, Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (παρέχονται συµβου λευτικές υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικής µηχανικής, ανόρθω σης και διαχείρισης υποχρεώσεων προσανατολισµός στα προβλήµατα ρευστότητας των επιχειρήσεων καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενηµέρωση για ευκαι ρίες χρηµατοδότησης, σε προγράµµατα µείωσης κόστους) Άλλα θέµατα που προκύπτουν από το σχέδιο ανα διάρθρωσης 2. ράσεις Κατάρτισης Περιεχόµενο ενέργειας 2.1 Οι δράσεις κατάρτισης σχετίζονται µε το Σχέδιο ιαρθρωτικής Προσαρµογής του Κλαδικού Φορέα (Α πρόσκληση) και αφορούν στην κατάρτιση των εργαζο µένων της επιχείρησης σε θεµατικά πεδία σχετικά µε το αντικείµενο της επιχείρησης ή / και µε τις ανάγκες των εργαζοµένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν µε τους στόχους του Σχεδίου ράσης. Παράλληλα το πρόγραµµα κατάρτισης µπορεί να πε ριλαµβάνει και οριζόντια θέµατα, όπως ενδεικτικά: Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ Βασικές αρχές συστηµάτων περιβαλλοντικής δι αχείρισης Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία Εξαγωγικές επιχειρηµατικές πολιτικές και πρακτι κές Άλλα θέµατα που προκύπτουν από το σχέδιο ανα διάρθρωσης Περιεχόµενο εκπαιδευτικού προγράµµατος Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα υποβάλλεται ανά θε µατικό αντικείµενο κατάρτισης, στο οποίο θα περιλαµ βάνονται και τα εξής: Ο τίτλος του προγράµµατος Ο σκοπός του προγράµµατος Αναλυτικά οι επιµέρους στόχοι του προγράµµατος Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόµενο του προγράµ µατος Τα µέσα και οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν Η διάρκεια του προγράµµατος (θεωρία πρακτική) Η κατάρτιση θα γίνεται σε πιστοποιηµένες δοµές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ενιαίο Σύστηµα ιαχεί ρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης, όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης. 2 Σύµφωνα µε την πράξη «Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών και των µικρών επιχειρήσεων [Επίσηµη Εφηµερίδα L 124 της ]» Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους, κατά την προηγούµενη από το έτος υποβολής, διαχειριστική χρήση. Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους (0 9) και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους (10 49) και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

6 26382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 2.3 Εκπαιδευτικοί Όροι Ακολουθούνται οι εκπαιδευτικοί όροι σύµφωνα µε το Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣ ΕΚ), όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση της Πρό σκλησης. Οι µορφές µε τις οποίες δύναται να υλοποιηθεί η πρα κτική άσκηση είναι είτε µε µελέτες περίπτωσης (case studies) ή µε εικονικά εργαστήρια είτε µε κλασσικού τύπου πρακτική άσκηση. Η θεωρητική κατάρτιση πραγµατοποιείται από πι στοποιηµένα Κ.Ε.Κ. είτε σε πιστοποιηµένες δοµές των Κ.Ε.Κ., είτε σε πιστοποιηµένα εκπαιδευτικά κέντρα των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρ τισης, όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης. Άρθρο 5 Έναρξη και Λήξη του Έργου Η διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε 18 µήνες, από την έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης της Πράξης για κάθε Επιχείρηση. Άρθρο 6 Επιλέξιµες δαπάνες 6.1 Κατηγορίες Επιλέξιµων απανών Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις παρα κάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. 1. Υπηρεσίες Συµβούλων 2. Κατάρτιση Ως επιλέξιµες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία: 1. Υπηρεσίες Συµβούλων Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν: απάνες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση σε θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήµατα διαδικασίες. 2.Κατάρτιση Επιλέξιµες δαπάνες για την κατάρτιση είναι οι οριζόµενες στο Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δαπάνες: απάνες πιστοποιηµένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ) απάνες καταρτιζοµένων ( Αµοιβές καταρτιζοµένων) απάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες π.χ. γραφική ύλη), όπως προβλέπεται στον Οδηγό εφαρµογής του Άρθρου 9( ). Επιπλέον διευκρινίζεται ότι: Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος θεωρούνται επιλέξιµες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ. Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από την ηµε ροµηνία έκδοσης της απόφασης χρηµατοδότησης της Πράξης και µέχρι δυο (2) µήνες από τη λήξη της υλο ποίησης του έργου (φυσικού αντικειµένου). 6.2 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούµενου προϋ πολογισµού της πρότασης Η ενίσχυση θα χορηγηθεί µόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό ( ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) που αυτή και οι συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις θα έχει λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονοµικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριµένη ενίσχυση (µία ενίσχυση ήσσονος σηµασίας πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του εννόµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης) και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη. 6.3 Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών Α/Α Επιλέξιµη Κατηγορία απάνης Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων δαπανών ανά κατηγορία 1 Υπηρεσίες Συµβούλων απάνες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήµατα διαδικασίες. Η αµοιβή του Συµβούλου για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήµατα διαδικασίες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις ευρώ. (Το αρµόδιο όργανο του ΕΦ διατηρεί το δικαίωµα να θεωρήσει τη δαπάνη µη επιλέξιµη εάν το παραδοτέο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και τους εν γένει κανόνες της επιστήµης και της τέχνης) Η αµοιβή του Συµβούλου θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη (ανθρωποµήνες απασχόλησης, αµοιβή συµµετεχόντων, υποβολή παραδοτέου, λοιπά έξοδα).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Στοιχεία υπολογισµού συνολικού κόστους προ γράµµατος κατάρτισης Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης ανά καταρτιζόµενο ανέρ χεται µέχρι το ποσό των δεκατριών (13,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ, ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδοµα για κάθε καταρτιζόµενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά: στην αµοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και στις δαπάνες της Επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης Σε περίπτωση µείωσης των ανθρωποωρών κατάρτι σης λόγω πραγµατοποίησης απουσιών και µέχρι του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόµενο το συνολικό κόστος του Προγράµµατος µειώνεται µε τα ποσά που αντιστοιχούν στις µη πραγµατοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης και η ΕΚΑΕ εκδίδει στη συνέχεια απόφαση αναπροσαρµογής του εγκριθέντος κόστους το αργότερο µέχρι την εξέταση της αίτησης αποπληρωµής και πριν την πληρωµή της τελευταίας δόσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό Εφαρ µογής του Άρθρου 9 ( ). εν είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουθες δαπάνες (παράγραφος 2 του άρθρου 11 του 1081/2006): α) ανακτήσιµος φόρος προστιθέµενης αξίας β) τόκοι επί χρεών γ) αγορά επίπλωσης, εξοπλισµού, οχηµάτων, υποδο µής, ακινήτων και γηπέδων. Άρθρο 7 ιαδικασία Υπαγωγής στο Πρόγραµµα Η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο πρό γραµµα, περιλαµβάνει δύο στάδια. 1ο στάδιο: Προθεσµία και διαδικασία υποβολής «αίτη σης υπαγωγής στο πρόγραµµα υπεύθυνης δήλωσης». Οι ικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδι αφέροντος για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τό που του ΟΑΕ (http://ait.oaed.gr) στο πλαίσιο Σύµβασης Συνεργασίας ΟΑΕ ΕΚΑΕ. Η αίτηση θα περιλαµβάνει τα στοιχεία της επιχείρη σης, το Εκπαιδευτικό Σχέδιο Θεµατολογία Κατάρτισης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του α) Συµβούλου και του β) Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τον σχεδιασµό, συντονισµό και υλοποίηση της Κατάρτισης. Τα σχετικά αρχεία θα επισυναφθούν στην αίτηση σε µορφή κατά προτίµηση pdf. Επισυνάπτονται επίσης µε ηλεκτρονική σάρωση, έναρξη δραστηριότητας στη ΟΥ, ασφαλιστική/φορολογική ενηµερότητα και ότι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσης. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ηµέρα δη µοσίευσης της Πρόσκλησης και για δύο µήνες. 2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο πληρότητας κρι τηρίων Επιλεξιµότητας Η αξιολόγηση των αιτήσεων / Σχεδίων ιαρθρωτικής Προσαρµογής θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί / συγκροτηθεί µε απόφαση του καθ ύλην αρµόδιου οργάνου και θα απαρτίζεται από εκπροσώ πους της ΕΚΑΕ, του ΟΑΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, καθώς και από εξωτερικό εµπει ρογνώµονα αξιολογητή προερχόµενο από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ). Επιµέρους επιτροπές, συ στηνόµενες από το καθ ύλην αρµόδιο όργανο δύνανται να προσφέρουν υποστηρικτικό έργο (γραµµατειακή/ διοικητική υποστήριξη, κλπ) στο έργο της ανωτέρω Επιτροπής. Τα πρόσωπα που ορίζονται µέλη της Επιτροπής Αξιο λόγησης δεν επιτρέπεται: να έχουν ουδεµία εµφανή ή αφανή οικονοµική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε µορφής µε τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς. να έχουν συγγενικό δεσµό µέχρι και 3ου βαθµού συγγενείας µε τους µετόχους ή και τους νοµίµους εκ προσώπους των προτεινόντων φορέων. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα κωλύµατα, το µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα µέλη της Επιτροπής µετά τον ορι σµό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86. Η αξιολόγηση θα είναι Άµεση και θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων κρα τικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Κριτήρια που χαρακτηρίζονται µε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αποτελούν λόγο αποκλεισµού από το πρόγραµµα είναι τα ακόλουθα: Α. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Εξετάζεται ή έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου ιαρ θρωτικής Προσαρµογής (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α) στο οποίο εντάσσεται η Επιχείρηση. Βασική προϋπόθεση για την εξέταση των κριτηρίων που ακολουθούν είναι η θετική αξιολόγηση του ανωτέ ρω περιγραφόµενου κριτηρίου. Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια απο κλεισµού) 1. Πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης. Εξετάζεται η συµπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και η πληρό τητα των συνηµµένων ηλεκτρονικά αρχείων. 2. Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόµενου προς συγχρηµατοδότηση έργου εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος. Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινό µενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος. 3. Η ρεαλιστικότητα προϋπολογισµού της πρότασης Εξετάζεται αν η ανάλυση του εκτιµώµενου κόστους της πρότασης είναι εντός των προβλεπόµενων στην παρούσα πρόσκληση ορίων, ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης. Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κρι τήρια αποκλεισµού) 1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δηµοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσµάτων

8 26384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς την τή ρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δηµο σιότητας και πληροφόρησης 2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσµεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύµβασης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής. 3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβα σιµότητας των ατόµων µε αναπηρία Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη διασφαλίζει τις προϋποθέσεις συµµετοχής για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση µε τη χρή ση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραµµα πραγµατο ποιείται µε βάση τη χρονική προτεραιότητα και µέχρι εξαντλήσεως των διατιθέµενων πόρων. Η αρµόδια Υπηρεσία ενηµερώνει τις επιχειρήσεις των οποίων η Αίτηση έχει επιλεγεί, καθώς και τους επιχειρη µατίες των οποίων η Αίτηση δεν επελέγη, µε απαντητικό έγγραφο αιτιολογηµένο. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης µπορεί να υποβληθεί ένσταση στην αρµόδια υπηρεσία εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της ΕΚΑΕ ΟΑΕ. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που θα οριστεί από το καθ ύλην αρµόδιο όργανο. Άρθρο 8 ικαιολογητικά Α. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη στο πρό γραµµα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συνηµµένα (µε ηλεκτρονική σάρωση) τα εξής δικαιολογητικά: 1. Καταστατικό ή ΦΕΚ, συνοδευόµενο από πιστοποι ητικό περί µη λύσεως, ή Αντίγραφο ΟΥ έναρξης επι τηδεύµατος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη ΟΥ. 2. Υπεύθυνη δήλωση µε κατάσταση προσωπικού την ηµέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπα γωγής στο πρόγραµµα. 3. Τελευταίο αντίγραφο Α.Π.. ΙΚΑ 4. Συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ επιχείρησης και πιστοποιηµένου από το ΕΚΕΠΙΣ, ΚΕΚ θεωρηµένο από την αρµόδια ΟΥ 5. Συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ επιχείρησης και Συµβούλου ιαρθρωτικής Προσαρµογής θεωρηµένο από την αρµόδια ΟΥ 6. Σχέδιο θεµατολογία Κατάρτισης, που θα περιλαµ βάνει Προϋπολογισµό και ιάρκεια Υλοποίησης 7. Ασφαλιστική φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νοµίµου Εκ προσώπου στην οποία θα δηλώνεται: ότι η επιχείρηση είναι ενήµερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εµπίπτει στους επιλέξιµους κλάδους του Προγράµµατος. ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρο νικά είναι ακριβή και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης. ότι η αιτούµενη ενίσχυση εµπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος σηµασίας (de minimis) EK 1998/2006, όπως ισχύει, ότι η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό ( ευρώ) ενισχύ σεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) που αυτή και οι συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις θα έχουν λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονοµικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριµένη ενίσχυση και τα δύο προη γούµενα οικονοµικά έτη. ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράµµατος. ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν χρηµατοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χρηµατοδοτική πηγή ( ιαρθρω τικά Ταµεία της Ε.Ε., Ταµείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρω τοβουλίες, Π Ε, κ.λπ.) ότι η επιχείρηση συµµετέχει αποκλειστικά και µόνο στο σχέδιο, του οποίου θα αναγράφει τον τίτλο καθώς και τον Κλαδικό Φορέα στον οποίο ανήκει. ότι η επιχείρηση δεν έχει καταθέσει αίτηση στα πλαίσια άλλου Κλαδικού Σχεδίου της Πρόσκλησης Β, ούτε συµµετέχει στην Πρόσκληση Γ. 9. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσ σονος σηµασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα αναρτηθεί στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ (http://ait. oaed.gr). 10. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή απαιτείται ή υπεύ θυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόµενου ότι στην περίπτωσή του δεν απαιτείται άδεια λειτουργί ας. Β. ικαιολογητικά µετά την έγκριση και κατά την υλο ποίηση του έργου Μετά την έγκριση των προγραµµάτων και την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκοµίσουν, στην αρµόδια Υπηρεσία EKAE, επι κυρωµένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της προηγουµένης παραγράφου, για να υπογραφεί η Σύµ βαση συνεργασίας. Στη φάση υλοποίησης του έργου η επιχείρηση κα λείται να υποβάλλει στην ΕΚΑΕ, τα παρακάτω δικαι ολογητικά: Για τις ράσεις Συµβουλευτικής πριν την έναρξη των ράσεων Συµβουλευτικής, συµπληρώνονται και απο στέλλονται: 1. Σύµβαση Συνεργασίας µεταξύ Επιχείρησης και Συµ βούλου, µε ειδική αναφορά των παραδοτέων. Για τις ράσεις κατάρτισης πριν την έναρξη του κάθε προγράµµατος κατάρτισης, συµπληρώνονται και απο στέλλονται: 1. ήλωση Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ηµερο µηνία έναρξης υλοποίησης του προγράµµατος κατάρ τισης, ο τίτλος του εγκεκριµένου προγράµµατος και ο τόπος υλοποίησής του. 2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα (θεωρίας πρα κτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέ ρεται ανά θεµατική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής µε τον αναπληρωτή του. 3. Κατάσταση µε τα Ονοµατεπώνυµα των Καταρτιζο µένων για το εγκεκριµένο πρόγραµµα * *

9 ΦΕΚ 1658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζό µενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (εκτός της πρακτικής άσκησης) σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το ΕΣ ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δηµο σίευση της πρόσκλησης και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριµένο πρόγραµµα µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπογραφής τους. 5. Συµφωνητικό Συνεργασίας µε πιστοποιηµένη οµή Κατάρτισης. Τα συµφωνητικά πρέπει να είναι νοµίµως θεωρηµένα από την αρµόδια.ο.υ. µε τον τρόπο που απαιτείται από τον Κ.Β.Σ. Γ. ικαιολογητικά Μετά τη λήξη του έργου Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης η επιχείρηση υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθε σµίας δύο (2) µηνών να υποβάλλει στην ΕΚΑΕ τα εξής: Γ1. Για τις ράσεις Κατάρτισης (από ΚΕΚ): Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγµα τοποιηθέντος προγράµµατος Κατάρτισης Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρ τιζοµένων, των στόχων και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Εξοφληµένη απόδειξη ή τιµολόγιο παροχής υπηρε σιών των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης Γ2. Για τις ράσεις Συµβουλευτικής: Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης ράσεων Συµβουλευτικής σχετική µε την αναδιοργάνωση της επιχείρησης, την τεχνολογική αναβάθµιση και διαφο ροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, την προώθηση εξαγωγών κλπ. Εξοφληµένη απόδειξη ή τιµολόγιο παροχής υπηρε σιών Συµβουλευτικής Γ3. Αίτηση Αποπληρωµής του Προγράµµατος (από την Επιχείρηση), στην οποία θα διατυπώνεται µε σαφήνεια η απαρέγκλιτη αντιστοίχιση παραδοτέων υπηρεσιών και προϊόντων µε πραγµατοποιηθείσες δαπάνες (συνοδευ όµενες από υποστηρικτικά έγγραφα) και µε αντίστοιχες πληρωµές, σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσι ονοµικής διαχείρισης. Παραστατικά Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων η αρµόδια Υπηρεσία της ΕΚΑΕ, θα αποστείλει στις επιχο ρηγούµενες επιχειρήσεις εγκύκλιο (οδηγό εφαρµογής) όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι υλοποίη σης, τα έντυπα έναρξης µε τις οδηγίες συµπλήρωσής τους, τα είδη παραστατικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αποπληρωµής, κ.α., και ο τρόπος αποστο λής τους στις αρµόδιες ιευθύνσεις ή Υπηρεσίες της ΕΚΑΕ. Άρθρο 9 Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωµής δικαιούχων Η ΕΚΑΕ ως Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης (ΕΦ ) προβαίνει στην καταβολή των πληρωµών, µετά από πι στοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατόπιν υποβολής από την επιχείρηση όλων των προβλεπόµε νων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, καθώς και των σχετικών εγγράφων οικονοµικών αιτηµάτων όπως αυτά θα προσδιορισθούν από τη Σύµβαση Συ νεργασίας. Οι πληρωµές από την ΕΚΑΕ προς τις επιχειρήσεις θα γίνονται για το σύνολο του έργου που περιλαµβάνονται στο Συµφωνητικό Συνεργασίας και πραγµατοποιούνται εναλλακτικά µε τον τρόπο Α ή τον τρόπο Β, ως εξής: Α τρόπος Α1. Προκαταβολή ύψους 40% της συνολικής εγκριθεί σας ενίσχυσης του προγράµµατος καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης. Η κατα βολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης (προκαταβολής) που λειτουργεί νόµιµα στην Ελληνι κή επικράτεια ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε., η οποία επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωµής. Α2. Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού κό στους του προγράµµατος καταβάλλεται µετά την υλο ποίηση τουλάχιστον του 60% του φυσικού και οικονο µικού αντικειµένου και την πιστοποίηση αυτού κατόπιν ελέγχου (επιτόπιου ή µη) από την ΕΚΑΕ. Α3. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωµή του τελι κού υπολοίπου και πραγµατοποιείται µετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωµής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης στις οποίες βεβαιώ νεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειµένου και προσκοµίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στην σύµβαση συνεργασίας και οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προ γράµµατος. Β τρόπος Το σύνολο του ποσού καταβάλλεται µετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωµής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης, στις οποίες βεβαιώ νεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειµένου και προσκοµίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στην σύµβαση συνεργασίας και οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προ γράµµατος. Ο δικαιούχος, µε την υποβολή της αίτησης για την πληρωµή του, επιλέγει και τον τρόπο χρηµατοδότησής του. Επιλέξιµες δαπάνες, είναι αυτές που έχουν αναληφθεί από την έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης της Πράξης. Επιλέξιµες δαπάνες για την καταβολή του τελικού υπολοίπου θεωρούνται και αυτές οι οποίες έχουν πραγ µατοποιηθεί µέχρι και δύο (2) µήνες µετά την λήξη της κατάρτισης. Για τον υπολογισµό των δύο τελευταίων δόσεων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη Σύµβαση, θα λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρµογές της εγκριθείσας ενίσχυσης. ικαιολογητικά που υποβάλλονται για κάθε πληρω µή: i. ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα ii.λοιπά δικαιολογητικά περί µη πτώχευσης, εκκαθά ρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ανάλογα µε τη µορφή της επιχείρησης, τα οποία εξειδικεύονται στην εγκύκλιο της ΕΚΑΕ της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 9.

10 26386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 ιαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράµµατος Ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» ασκεί τις προβλεπόµενες από το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π του ΕΣΠΑ επαληθεύσεις στους δικαιούχους της πράξης του προ γράµµατος οποιαδήποτε χρονική στιγµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράµµα τος. Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Αν θρώπινου υναµικού» διατηρεί το δικαίωµα να πραγµα τοποιεί ελέγχους στην ΕΚΑΕ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων της, ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης. Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχετι κούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποί ησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε ΕΛ), καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη µατοδοτούµενων υπηρεσιών και της πραγµατοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύµφωνα µε: τους όρους της εγκριτικής απόφασης χρηµατοδότησης των πράξεων και της υπογραφείσας σύµβασης, καθώς και τη συµµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε τους κοινοτικούς κανόνες καθ όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκρι µένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρη σιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και την µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/08 (ΦΕΚ 540 Β/ ) Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει. Οι δικαιούχοι τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστη µα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη, µε την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων. Άρθρο 11 Τήρηση δεσµεύσεων Παρέκκλιση από τους όρους υλοποίησης Η τήρηση από τους δικαιούχους των δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασι ών που απορρέουν από το ισχύον νοµικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η µη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών µπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόµα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών ως παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων. Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσµεύεται, για όσο χρό νο διαρκεί η σύµβασή του, να µην µετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια, πέραν αυτής, για την οποία του έχει χορηγηθεί η ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης, όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Εφαρµογής του άρθρου 9 ( ). Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων πο σών της δηµόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ηµε ροµηνία καταβολής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της υπ αριθµ. πρωτ /ΕΥΣ1749 Υπουργικής απόφασης συστήµατος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β / ), όπως ισχύει. Πορίσµατα επαληθεύσεων που επισηµαίνουν παρεκ κλίσεις από τους όρους υλοποίησης, τίθενται υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΑΕ, το οποίο απο φασίζει την περικοπή µέρους της χρηµατοδότησης, ή την ακύρωση του προγράµµατος και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε το κεφάλαιο της υπ αριθ. Πρωτ /ΕΥΣ1749 Υπουρ γικής απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/ Β / ). Ακύρωση του προγράµµατος επιβάλλεται στην περί πτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή χρησιµοποίηση των πόρων του προγράµ µατος για δραστηριότητες κατάρτισης ξένες προς το περιεχόµενο του προγράµµατος, ή δήλωση ανακριβών στοιχείων κατά την τρέχουσα ή τις προηγούµενες χρή σεις, ή καταστρατήγηση µε οποιονδήποτε τρόπο των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράµµατος ή του Συµφωνητικού Συνεργασίας. Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον δι καιούχο της ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης σε οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα για την παροχή βρα χυπρόθεσµου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση της πρότασής του. Στην περίπτωση αυτή ο εκδοχέας υποχρεούται για το έγκυρο της εκχώρησης να προβεί στην κατά νόµο απαιτούµενη αναγγελία αυτής και στον Ε.Φ... Στην περίπτωση εκχώρησης της δηµόσιας επι χορήγησης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο Ε.Φ.. καταβάλλει στο δικαιούχο της ενίσχυσης το ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης µειωµένο κατά το ποσό που έχει λάβει έναντι της εκχωρηθείσας επιχορήγησης, το οποίο και αποδίδει προς τον εκδοχέα. Σε κάθε περί πτωση, το άθροισµα της προκαταβολής και του δανείου από την εκχώρηση της επιχορήγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της εγκεκριµένης επι χορήγησης. Όταν ο δικαιούχος κάνει χρήση και του δικαιώµατος της προκαταβολής και του δικαιώµατος της εκχώρησης, πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται η προκαταβολή. Άρθρο 12 Τήρηση Φακέλου Παραστατικών Η ΕΚΑΕ και οι ικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο µε το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστηµα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισµοί και κατ ελάχιστον µέχρι το τέλος του Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωµές της πρά ξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρη σιακό Πρόγραµµα και ο αριθµός ΟΠΣ. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρµόζουν την ελληνική νοµοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις σύµφωνα µε τον ΚΒΣ. Άρθρο 13 Τήρηση όρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς (δηλαδή, ο ΕΦ, οι επι χειρήσεις και οι πάροχοι κατάρτισης) των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας για τις ενέργειές τους όπως αυτοί κα θορίζονται από:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεµβρίου 2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεµβρίου 2009, και ισχύει τις διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προ γράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» , και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και ηµοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΥΠΟΙΑΝ. Στο πλαίσιο διαφάνειας και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 θα γίνεται ηλεκτρονική ή µε άλλο τρόπο δηµοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των ονοµασιών των πράξεων και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται στις πράξεις. Επιπλέον, εφόσον οι εµπλεκόµενοι φορείς υλοποιούν πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν µε κάθε τρόπο τα παρακάτω: 1. Τα ονόµατα των συµµετεχόντων στις πράξεις αυτές δεν δηµοσιοποιούνται. Βάσει της διάταξης του Κανο νισµού (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σύµφωνα µε την οποία δεν δηµοσιοποιούνται τα ονόµατα συµµετεχόντων σε δράσεις ΕΚΤ, απαιτείται να εξευρεθεί ένας τρόπος κωδικοποίησης της δηµοσιοποί ησης των αποτελεσµάτων επιλογής ωφελουµένων σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, χωρίς τη δηµοσιοποίηση των ονοµάτων τους, όπως για πα ράδειγµα ο αριθµός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. 2. Όσοι συµµετέχουν στην πράξη να είναι ενήµεροι ότι η εν λόγω πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου ΕΠ. 3. Για την ενηµέρωση των συµµετεχόντων, ο δικαι ούχος οφείλει σε κάθε έγγραφό του, σχετικό µε την υλοποιούµενη πράξη, να αναγράφει σε εµφανές σηµείο (header/footer) την επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αναλύεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση δηµοσιοποίησης/δηµοσίευσης των πράξεων των ικαιούχων, εκ µέρους της ΕΚΑΕ, γίνεται µνεία για τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηµατοδότηση και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοι νωνικού Ταµείου και του Ελληνικού ηµοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµ µατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Πα ραρτήµατος ΧΧΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 και σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ενδιάµεσου Φορέα ια χείρισης και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε δεδοµένα για τους ωφελούµενους και συγκεκριµένα σε: Εργασιακό καθεστώς Ηλικιακά δεδοµένα εδοµένα για ευάλωτες οµάδες Μορφωτικό επίπεδο Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο. Άρθρο 14 Τροποποίηση σύµβασης Αιτήµατα τροποποίησης της σύµβασης µεταξύ ΕΚΑΕ και επιχείρησης, για µεταβολές σε ποσοστό έως 20% του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών, δύναται να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην ΕΚΑΕ και να εξετάζονται µε την διαδικασία που αναλύεται στην εγκύκλιο της ΕΚΑΕ της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 9. Άρθρο 15 Τελικές διατάξεις Ενδεχόµενες λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµ µατος, οι οποίες δεν έχουν οικονοµική επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισµό, εξειδικεύονται περαιτέρω µε αποφάσεις του.σ. της ΕΚΑΕ, µετά τη σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού». Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΥΚΙΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

12 26388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη µορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόµενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε Υ.Ο Σ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόµενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιµή πώλησης σε µορφή cd rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή µορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή µορφή Α Α.Ε.. 10 ωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65 ωρεάν..σ Υ.Ο ωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 ωρεάν Ο.Π.Κ. ωρεάν Α.Α.Π Α + Β + + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα.. Για την παροχή πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουµένων ετών και συγκεκριµένα στα τεύχη: α) Α, Β,, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και..σ, η τιµή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδροµής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα). Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα (σε ΕΜΕ), Εντός της Οικονομικής Κρίσης

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα (σε ΕΜΕ), Εντός της Οικονομικής Κρίσης Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα (σε ΕΜΕ), Εντός της Οικονομικής Κρίσης Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Μέχρι 15η Απριλίου 2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 2.10940/Οικ.3.1039 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 02.05.2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1658 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 0.18806/Οικ.3.3072 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζόμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

O Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ O Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν άτομα (σε ΕΜΕ), Εντός της Οικονομικής Κρίσης

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν άτομα (σε ΕΜΕ), Εντός της Οικονομικής Κρίσης Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα (σε ΕΜΕ), Εντός της Οικονομικής Κρίσης Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Μέχρι 1η Απριλίου 2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ O ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ O ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ O ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Π.. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 165/Α/ ),

4. Το Π.. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 165/Α/ ), ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα,30/09/2009

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η A Π Ο Φ Α Σ Η

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 30/09/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1659 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 0.18808/Οικ.3.3073 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχει ρήσεων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝ ΙΙ-ΕΦΕΠΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝ ΙΙ-ΕΦΕΠΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 Αθήνα, 1-10 - 2010 Α.Π.: 11088/1164 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Π. Πασχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ Ταχ. /νση : Μυλλέρου 73-77 Ταχ. Κώδικας : 10436 Πληροφορίες: Λέκκας Αθανάσιος Τηλέφωνο : 213-1320-700 Fax : 213-1320-686 Email : efd@eetaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΡΑΣΗ 2. Ερώτηµα 2: Στα πλαίσια του προγράµµατος είναι επιλέξιµες και οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις; (δεν διευκρινίζεται στον οδηγό).

FAQs ΡΑΣΗ 2. Ερώτηµα 2: Στα πλαίσια του προγράµµατος είναι επιλέξιµες και οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις; (δεν διευκρινίζεται στον οδηγό). FAQs ΡΑΣΗ 2 Ερώτηµα 1: Η ράση 2 εξαιρεί δαπάνες που αφορούν επίπλωση, εξοπλισµό, οχήµατα, κ.λ.π. Με βάση τον οδηγό, το ποσό των έως 16 ανά εργαζόµενο συµπεριλαµβάνει και δαπάνες παροχής πρώτων υλών, αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα