ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: - Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». - Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». - Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». - Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». - Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». - Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης των προς προμήθεια προϊόντων. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αναβάθμιση της διαμόρφωσης 2 παιδικών χαρών στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, με την προμήθεια εγκατάσταση σχετικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού. Ο σχεδιασμός εκάστης παιδικής χαράς έλαβε υπόψη την κάτοψη των εν λόγω χώρων και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, που αφορούν στον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών, καθώς και την υπ αριθ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και όλες τις τροποποιήσεις αυτής. Όλα τα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, μπουσούλισμα, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία).τα κριτήρια της επιλογής των οργάνων είναι τα κατωτέρω:

2 (1) Έκαστη παιδική χαρά σχεδιάστηκε αποσκοπώντας στην βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών. (2) Οι εγκαταστάσεις των παιδικών χαρών σχεδιάστηκαν ώστε να γίνουν χώροι αγαπητοί στα παιδιά, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται να ασκηθούν στο ύπαιθρο και επιπλέον σχεδιάστηκαν για δύο ηλικιακές κατηγορίες παιδιών. (3) Στη μία πλευρά της κάθε παιδικής χαράς, θα υπάρχει ένα κεντρικό θεματικό όργανο, το οποίο θα αυξήσει το ενδιαφέρον και την αισθητική του παιδότοπου και θα αναβαθμίσει την περιοχή. Το όργανο αυτό προτείνεται να συνδυαστεί με άλλα όργανα που θα καλύπτουν τις λοιπές δραστηριότητες της παιδικής χαράς και τις μικρότερες ηλικίες παιδιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και έχει εγκριθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016». Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με τρόπο σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών την ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου δεδομένου ότι κριτήριο ανάθεσης τη σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117, 95 και 86 του Ν. 4412/2016. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ, 20/01/2017 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Παράρτημα Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: Προμήθεια Οργάνων & Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας για παιδικές χαρές του Δήμου Μυλοποτάμου ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: Δήμος Μυλοποτάμου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τοπικές Κοινότητες Αλφάς και Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου Α/Α Είδος προμήθειας Μονάδα Ποσότητα μέτρησης 1. Τσουλήθρα δραστηριοτήτων τεμ 1 2. Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων τεμ 2 3. Ξύλινη διθέσια κούνια παίδων τεμ 2 4. Ξύλινη διθέσια τραμπάλα νηπίων τεμ 2 5. Όργανο περιστροφικής κίνησης τεμ 2 6. Σύνθετο όργανο παίδων τεμ 1 7. Παιχνίδι νηπίων τύπου κάστρο τεμ 2 8. Παιχνίδι νηπίων (ζωάκι) τεμ 1 9. Σύνθετο όργανο νηπίων τεμ Δάπεδο ασφαλείας για παιχνίδια με ύψος πτώσης 1,20 m 2 280

4 11. Δάπεδο ασφαλείας για παιχνίδια με ύψος πτώσης >1,20 m Παγκάκι ξύλινο με πλάτη τεμ Πινακίδα σήμανσης παιδικής χαράς τεμ 2 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ, 20/01/2017 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Παράρτημα Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. Όπου παρακάτω αναφέρεται η λέξη «περίπου», με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 10%. Τα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις: Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις εκάστης παιδικής χαράς, το φυσικό της έδαφος, την πληρότητα των οργάνων ώστε να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες, (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, μπουσούλισμα, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία), τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των οργάνων, συνέταξε ενδεικτικό σχέδιο της παιδικής χαράς και προτείνει βάσει αυτού την προμήθεια των παρακάτω οργάνων: 1. Τσουλήθρα δραστηριοτήτων Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1 έτους & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενδεικτικές διαστάσεις τουλάχιστον : Μ 2,70 m _Π 1,70m _ Υ 1,70 m. Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή : 26m2 Ενδεικτικό ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,10m. Περιγραφή Οργάνου: Η τσουλήθρα δραστηριοτήτων θα ευνοεί το ομαδικό παιχνίδι, το παιχνίδι φαντασίας και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Θα στοχεύει στη σωματική άσκηση, στην εκτόνωση και στη χαρά του παιχνιδιού. Θα μπορεί να απασχολήσει περίπου 4 παιδιά. Το όργανο θα αποτελείται από έναν πύργο που θα περιλαμβάνει πλατφόρμα ύψους περίπου εκατοστών από το έδαφος. Η άνοδος σε αυτόν θα γίνεται μέσω μιας ξύλινης σκάλας περίπου 5 με 6 αναβαθμών. Εκατέρωθεν της σκάλας θα υπάρχουν προστατευτικά πλαϊνά κιγκλιδώματα.

6 Ο πύργος στην άλλη του πλευρά θα περιλαμβάνει μια ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα στο άνω μέρος θα έχει δύο πλαϊνά προστατευτικά και μια οριζόντια μπάρα ασφαλείας. Στις άλλες δύο πλευρές του πύργου θα υπάρχουν ξύλινα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Για την κατασκευή του οργάνου θα χρησιμοποιηθεί σύνθετη ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα. Η κατασκευή θα αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όλες οι βάσεις του οργάνου θα είναι μεταλλικές, ώστε να προστατεύεται το ξύλο απο την άμεση επαφή με το έδαφος. 2. Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων Ηλικιακή ομάδα παιδιών: Από 1,5 έτους και άνω Τεχνικά χαρακτηριστικά: o Ενδεικτικές διαστάσεις τουλάχιστον : Μ 3,250m Π 1,00m Υ 2,25m. o Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή : 21m2 o Ενδεικτικό ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,20m. Περιγραφή Οργάνου: Η κούνια θα ευνοεί την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών και θα είναι για ταυτόχρονη χρήση από 2 παιδιά. Ο σκελετός θα αποτελείται από μια οριζόντια ξύλινη δοκό και από τέσσερα ξύλινα πόδια, δύο σε κάθε πλευρά, σε σχήμα "Λ". Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού, υπάρχουν τέσσερις μεταλλικοί σύνδεσμοι - (κουζινέτα) στους οποίους προσαρμόζονται οι αλυσίδες των δύο θέσεων που δέχεται η κούνια. Η κάθε θέση κούνιας αιωρείται σε ύψος 0,40μ περίπου από το έδαφος. Από την οριζόντια δοκό θα κρέμονται δύο κούνιες ασφαλείας νηπίων, οι οποίες θα είναι κατάλληλες για παιδιά μέχρι 3 ετών. Θα έχουν σχήμα καλαθάκι και θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ αλουμίνιο και επένδυση από μαλακό υλικό. Θα συνοδεύεται από αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμώ, με ειδική πλαστική επένδυση στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Η θέση κούνιας νηπίων θα πρέπει να προσφέρει μεγάλη ασφάλεια από πτώση και να φθάνει ως το στέρνο του νηπίου. 3. Ξύλινη διθέσια Κούνια παιδιών Ηλικιακή ομάδα παιδιών: Από 3 ετών και άνω Τεχνικά χαρακτηριστικά: o Ενδεικτικές διαστάσεις τουλάχιστον : Μ 3,250m Π 1,00m Υ 2,25m. o Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή : 21m2 Ενδεικτικό ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,20m

7 Περιγραφή Οργάνου: Η κούνια θα ευνοεί την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών και θα είναι για ταυτόχρονη χρήση από 2 παιδιά. Ο σκελετός θα αποτελείται από μια οριζόντια ξύλινη δοκό και από τέσσερα ξύλινα πόδια, δύο σε κάθε πλευρά, σε σχήμα "Λ". Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού, υπάρχουν τέσσερις μεταλλικοί σύνδεσμοι - (κουζινέτα) στους οποίους προσαρμόζονται οι αλυσίδες των δύο θέσεων που δέχεται η κούνια. Η κάθε θέση κούνιας αιωρείται σε ύψος 0,40μ περίπου από το έδαφος. Από την οριζόντια δοκό θα κρέμονται δύο κούνιες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από υλικό υψηλής αντοχής και θα συνοδεύεται από αλυσίδα, εν θερμώ γαλβανισμένη, μήκους 1,60μ. και ειδική πλαστική επένδυση στο κάτω μέρος, για μεγαλύτερη προστασία. Θα είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας από 3 ετών. 4. Ξύλινη διθέσια τραμπάλα Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1,5 έτους & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενδεικτικές διαστάσεις τουλάχιστον: Μ 1,90m _Π 0,40m _ Υ 0,70m. Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 12m2 Ενδεικτικό ύψος ελεύθερης πτώσης: 0,60m. Περιγραφή Οργάνου: Η τραμπάλα αυτή θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 2 παιδιά. Θα αποτελείται από τρία μέρη: Τον βασικό κορμό της τραμπάλας, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα. Η κατασκευή θα αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα δύο καθίσματα - χειρολαβές, από υλικό υψηλής αντοχής, κατάλληλου χρωματισμού, τα οποία θα πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένα για ασφαλή χρήση από νήπια και παιδιά. Τη βάση στήριξης, η οποία θα εξασφαλίζει την παλλινδρομική κίνηση του οργάνου. Η Βάση αυτή θα επιτρέπει την κίνηση μόνο προς τα εμπρός και προς τα πίσω και όχι την πλευρική ταλάντωση, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των χρηστών κατά τη λειτουργία της αιώρησης. 5. Όργανο περιστροφικής κίνησης Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 3 ετών & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 1,50m _Π 1,50m _ Υ 1,00m. Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 25m 2 Ενδεικτικό ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,00m.

8 Περιγραφή Οργάνου: Το όργανο θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα τουλάχιστον 4 άτομα. Το κινητό μέρος θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, Το πάτωμα του οργάνου θα είναι μεταλλικό ή από πλακάζ θαλάσσης Θα διαθέτει ένα κατακόρυφο μεταλλικό άξονα και θα επιτρέπει την ασφαλή περιστροφή των παιδιών. 6. Σύνθετο όργανο παιδιών Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 3 ετών & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: o Ενδεικτικές ελάχιστες διαστάσεις: Μ_6,60 Π_3,50m Υ_3,50m o Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 80m 2 o Ενδεικτικό ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,50m Περιγραφή Οργάνου: Το όργανο θα είναι κατάλληλο για παιδιά διαφόρων ηλικιών. Θα αποτελείται τουλάχιστον από δύο ενσωματωμένες κατασκευαστικές συνθέσεις, οι οποίες θα διαχωρίζουν χωρικά το παιχνίδι.το τμήμα της σύνθεσης που θα απευθύνεται στα μικρότερα παιδιά θα αποτελείται τουλάχιστον από ένα πατάρι του οποίου η εξέδρα θα είναι τοποθετημένη σε ύψος μικρότερο του 1,10m. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω μιας μικρής ξύλινης σκάλας(4-6 βαθμίδων περίπου), η οποία θα καταλήγει στο πρώτο πατάρι και θα φέρει προστατευτικά κιγκλιδώματα εκατέρωθεν. Θα διαθέτει μία ανοξείδωτη τσουλήθρα ενδεικτικού μήκους 1,80 μέτρων με πλευρικά προστατευτικά. Στην κορυφή της θα φέρει μπάρα κρατήματος. Το τμήμα της σύνθεσης που θα απευθύνεται στα μεγαλύτερα παιδιά θα αποτελείται τουλάχιστον από ένα πατάρι του οποίου η εξέδρα θα είναι τοποθετημένη σε ύψος μικρότερο του 1,70m και θα διαθέτει σκεπή ανάλογων διαστάσεων. Από τη μια πλευρά θα ξεκινά ανοξείδωτη τσουλήθρα ενδεικτικού μήκους 2,80 μέτρων με πλευρικά προστατευτικά. Στην κορυφή της θα φέρει μπάρα κρατήματος. Από άλλη πλευρά του παταριού θα ξεκινά αναρρίχηση με σχοινί. Η σύνδεση των δύο ή περισσοτέρων παταριών θα γίνεται με κατάλληλη γέφυρα ή τούνελ. Παραπλεύρως της γέφυρας ή του τούνελ που συνδέει τα πατάρια του οργάνου θα υπάρχει οριζόντια κλίμακα η οποία θα μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω μιας κλίμακας κατασκευασμένης από σχοινιά. Σε όλες τις άνευ χρήσης πλευρές των παταριών θα υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα. Για την κατασκευή του οργάνου θα πρέπει χρησιμοποιείται ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα. Η κατασκευή αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όλες οι βάσεις του οργάνου θα είναι μεταλλικές, ώστε να προστατεύεται το ξύλο από την άμεση επαφή με το έδαφος.

9 7. Παιχνίδι νηπίων τύπου κάστρο Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1,5 ετών & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: o Ενδεικτικές ελάχιστες διαστάσεις: Μ_2,70 Π_2,70m Υ_2,10m o Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 25m 2 Περιγραφή Οργάνου: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ: - Ξύλινοι ορθοστάτες (κολώνες) - Τουλάχιστον 1 πατάρι ενδεικτικών διαστάσεων 1000x1000mm σε ύψος κάτω από 1100mm - 1 αναρρίχηση για το πατάρι - 1 τσουλήθρα για το πατάρι - 1 τούνελ πλαστικό ή INOX μήκους περίπου 1000mm - Πλακάζ δραστηριοτήτων - Βάσεις πάκτωσης Σε όλες τις άνευ χρήσης πλευρές του οργάνου θα υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, Για την κατασκευή του οργάνου θα πρέπει χρησιμοποιείται ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα. Η κατασκευή αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 8. Παιχνίδι νηπίων (ζωάκι) Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1,5 ετών & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: o Ενδεικτικές ελάχιστες διαστάσεις: Μ_0,45 Π_1,00m Υ_1,00m o Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 6m 2 Περιγραφή Οργάνου: Το κυρίως όργανο αποτελείται από 1 διαιρούμενη ξύλινη δοκό η οποία κατασκευάζεται από 2 τεμάχια. Ανάμεσα και επάνω από αυτά τα 2 τεμάχια προσαρμόζεται η φιγούρα (παπάκι ή κοκοράκι ή αλογάκι) και το κάθισμα. Το κάθε ζωάκι, φέρει στον κορμό του χειρολαβές και στηρίγματα ποδιών για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου. Οι χειρολαβές και τα στηρίγματα των ποδιών, κατά ΕΝ Είναι υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, έχει μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιμο. Στο κάτω σημείο του προσαρμόζεται η μεταλλική βάση πάκτωσης.

10 9. Σύνθετο όργανο νηπίων Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1,5 ετών & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: o Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ_2,90 Π_3,20m Υ_3,00m o Ενδεικτική Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 33m 2 Περιγραφή Οργάνου: Το όργανο θα ευνοεί το ομαδικό παιχνίδι, το παιχνίδι φαντασίας και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Θα στοχεύει στη σωματική άσκηση, στην εκτόνωση και στη χαρά του παιχνιδιού. Θα μπορεί να απασχολήσει περίπου 5 παιδιά. Το όργανο θα αποτελείται από έναν πύργο που θα περιλαμβάνει πλατφόρμα ύψους περίπου 90 εκατοστών από το έδαφος. Η άνοδος σε αυτόν θα γίνεται μέσω 2 ξύλινων ραμπών αναρρίχησης. Ο πύργος στην άλλη του πλευρά θα περιλαμβάνει μια ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα στο άνω μέρος θα έχει δύο πλαϊνά προστατευτικά και μια οριζόντια μπάρα ασφαλείας. Στην τελευταία πλευρά του πύργου θα υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα. Έξω από το πατάρι και στο ύψος του εδάφους θα βρίσκεται γωνία δραστηριοτήτων με κάθισμα. Για την κατασκευή του οργάνου θα χρησιμοποιηθεί σύνθετη ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα. Η κατασκευή θα αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όλες οι βάσεις του οργάνου θα είναι μεταλλικές, ώστε να προστατεύεται το ξύλο απο την άμεση επαφή με το έδαφος Δάπεδο ασφαλείας Ενδεικτικές διαστάσεις: 0,50Χ0,50m, πάχους τουλάχιστον 0,40cm και ανάλογα με τα ύψη των προσφερόμενων οργάνων. Τεχνικά χαρακτηριστικά Υλικά κατασκευής: o Πλάκες από συμπυκνωμένους κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού. o Διαβαθμισμένοι συνδετικοί πύροι εντός των πλακιδίων θα χρησιμοποιούνται για τη μεταξύ τους σύνδεση, αποφεύγοντας μετατοπίσεις ή αυθαίρετες μετακινήσεις. o Τα πλακίδια θα τοποθετούνται σε παράταξη τύπου «τοιχοποιίας» χωρίς τη χρήση κόλλας, γεγονός που καθιστά την τοποθέτησή τους γρήγορη και οικονομική. o Θα μπορούν εύκολα να κοπούν ώστε να εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια παιχνιδιού. o Θα έχουν άριστη υδατοπερατότητα και η επιφάνειά τους θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα μετά από βροχόπτωση. Η τοποθέτηση θα γίνει σε κατάλληλη υπόβαση. Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

11 12. Παγκάκι ξύλινο με πλάτη Διαστάσεις οργάνου: Μήκος: 1950mm Πλάτος: 650 mm Σύνθεση οργάνου : - 2 μεταλλικές βάσεις - 5 ξύλινοι δοκοί για κάθισμα - 3 ξύλινοι δοκοί για την πλάτη Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσματος, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσματος κατασκευάζεται από 5 ξύλινους δοκούς διατομής 70Χ70Χ1950mm και η πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Οι μεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την πλάκα πάκτωσης διατομής 120Χ500Χ4mm, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120Χ60Χ3mm L=360mm, πάνω στον οποίο εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100Χ910Χ8mm. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με κλίση 30ο, έτσι ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη ανάπαυση. Για μεγαλύτερη αντοχή της κατασκευής, οι βάσεις ενισχύονται για κάθετη φόρτιση με μεταλλική λάμα διατομής 25Χ5mm. Οι μεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με Πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ1176 και ΕΝ1177 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές οργάνων Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά των οργάνων της παιδικής χαράς, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά μέρη πρέπει να είναι απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα είναι εμποτισμένα με οικολογικά, μη τοξικά υλικά, για αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι οργανοληπτικές ιδιότητες του υλικού το καθιστούν κατάλληλο για κάθε χρωματική απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσματος. Για την κατασκευή των οργάνων θα χρησιμοποιείται κατάλληλη ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία. Η κατασκευή θα αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους 1.5mm, φύλλα σκληρού και μαλακού καπλαμά εναλλάξ τοποθετημένα, συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση

12 θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φιανολικής βάσης, μη τοξικές. Κατά την ανωτέρω διαδικασία της κατασκευής των αντεπικολλητών φύλλων χρησιμοποιούνται αδιάβροχες κόλλες και ρητίνες φαινολικής βάσης. Τα περισσότερα από τα στοιχεία του κοντραπλακέ θα είναι καλυμμένα με αδιάβροχα χρώματα δύο συστατικών άμινο αλκυδικής ρητίνης. Τα στοιχεία των οργάνων που κατασκευάζονται από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL) θα έχουν πάχος 6-10mm. Τα δάπεδα των οργάνων θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και θα αποτελούνται από εμποτισμένες σανίδες και ξύλινες δοκούς κατασκευασμένες από εμποτισμένη ξυλεία, βαμμένη με υδροδιαλυτή βαφή. Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή ισοδύναμου, ώστε να μην σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Στις προαναφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται το σύνολο των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη στήριξη, πάκτωση, τοποθέτηση κ.λπ. των οργάνων προκειμένου αυτά να είναι έτοιμα προς χρήση. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φωτογραφικό υλικό του κάθε οργάνου και λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια. Όλα τα παιδικά όργανα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια για την συναρμολόγηση - πάκτωση και τοποθέτηση τους στους χώρους των παιδικών χαρών. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για κάθε όργανο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177 ή άλλα ισοδύναμα). Η ακριβής θέση τοποθέτησης των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας θα υποδειχθεί κατόπιν συνεννόησης με την Τ.Υ., μετά την κατακύρωση της προμήθειας. Η τοποθέτηση αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. Η επιλογή των τελικών χρωμάτων θα γίνει ανάλογα με τα διαθέσιμα χρώματα του αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με την Τ.Υ. Η παράδοση τοποθέτηση των οργάνων θα γίνει τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με τη ΤΥ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ, 20/01/2017 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Παράρτημα Γ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια Οργάνων & Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας για παιδικές χαρές του Δήμου Μυλοποτάμου. Θα γίνει σχεδιασμός και διαμόρφωση της παιδικής χαράς και η προμήθεια εγκατάσταση σχετικών οργάνων. Όλα τα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, μπουσούλισμα, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία). Τα κριτήρια της επιλογής των οργάνων είναι τα κατωτέρω: Η κάθε παιδική χαρά σχεδιάστηκε αποσκοπώντας στην βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών. Οι εγκαταστάσεις των παιδικών χαρών σχεδιάστηκαν ώστε να γίνει ένας τόπος αγαπητός στα παιδιά, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται να ασκηθούν στο ύπαιθρο και επιπλέον σχεδιάστηκε για δύο ηλικιακές κατηγορίες παιδιών. Στη μία πλευρά της κάθε παιδικής χαράς, θα υπάρχει ένα κεντρικό θεματικό όργανο, το οποίο θα αυξήσει το ενδιαφέρον και την αισθητική της παιδικής χαράς και θα αναβαθμίσει την περιοχή. Το όργανο αυτό προτείνεται να συνδυαστεί με άλλα όργανα που θα καλύπτουν τις λοιπές δραστηριότητες της παιδικής χαράς και τις μικρότερες ηλικίες παιδιών. ΑΡΘΡΟ 2 Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 1) Η Διακήρυξη δημοπρασίας. 2) Η τεχνική έκθεση με τα κάτωθι παραρτήματα : Α. Γενικά στοιχεία προμήθειας Β. Τεχνικές προδιαγραφές Γ. Συγγραφή υποχρεώσεων 3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 4) Η προσφορά του οικονομικού φορέα

14 ΑΡΘΡΟ 3 Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από Οικολογική ξυλεία. Δεν θα είναι εμποτισμένα με τοξικά υλικά (π.χ. αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο). Όλα τα όργανα ξεχωριστά και στο σύνολο πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176 που να πιστοποιούνται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, όπως τον ΕΛΟΤ ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκό φορέα, αρμοδίως διαπιστευμένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου. Κάθε όργανο, θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176, ή ισοδύναμο φορέα και τα θεωρημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού Αντίγραφα των πιστοποιητικών (με θεώρηση) πρέπει να υποβληθούν με τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά πρέπει να μεταφραστούν. Ο κατασκευαστής των οργάνων και των Ελαστικών Πλακιδίων ασφαλείας πρέπει να είναι κάτοχος, επί ποινή αποκλεισμού, των πιστοποιητικών ISO 9001 & ISO η ισοδύναμα, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. Αντίγραφα των πιστοποιητικών (με θεώρηση) πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά πρέπει να μεταφραστούν. Τα όργανα θα έχουν Εγγύηση από τον κατασκευαστή τους, 10 ετών για ξύλινα εμποτισμένα μέρη και 20 χρόνια για τα HPL και τα μεταλλικά μέρη. Επίσης ο κατασκευαστής πρέπει να συνεχίσει να παράγει όλα τα ανταλλακτικά απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς στην διάρκεια του χρόνου της εγγύησης. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά, ώστε να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α / του ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός Ελλάδας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εγκαταστάτης και συντηρητής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά των οργάνων της παιδικής χαράς, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά μέρη και χρώματα, πρέπει είναι απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα είναι εμποτισμένα με οικολογικά, μη τοξικά υλικά, για αντοχή στις καιρικές συνθήκες. ΑΡΘΡΟ 4 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το Δήμο Μυλοποτάμου. ΑΡΘΡΟ 5 Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή της προμήθειας και εφόσον η επιτροπή παραλαβής του Δήμου Μυλοποτάμου δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των οργάνων. Ο Δήμος Μυλοποτάμου υποχρεούται να εξοφλήσει τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή της προμήθειας και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

15 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Ανάδοχος, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν με βάση τις κείμενες διατάξεις, πλην του ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 7 Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την πλήρη απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Μυλοποτάμου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών τρόπο. Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο και επί τόπου καταμέτρηση των ποσοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των ειδών της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 9 Στην παρούσα προμήθεια δεν προβλέπεται για κανένα λόγο αναπροσαρμογής του τιμήματος. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ, 20/01/2017 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1) Στη προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη. 2) Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στα παρακάτω είδη και θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άμεσα παραδιδόμενα στο Δήμο Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης και θα πληρούν τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 3) Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του προϊόντος, το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος, έξοδα μεταφοράς - ασφαλίσεων - εγγυήσεων - φόρων - δασμών κ.λ.π. που απαιτούνται για τη προμήθεια του. 4) Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε ευρώ και θα αφορά τη τελική τιμή παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ελευθέρων βαρών πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς. 5) Οι τιμές του τιμολογίου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 1. Τσουλήθρα δραστηριοτήτων τεμ 2.950,00 2. Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων τεμ 1.100,00 3. Ξύλινη διθέσια κούνια παίδων τεμ 950,00 4. Ξύλινη διθέσια τραμπάλα νηπίων τεμ 620,00 5. Όργανο περιστροφικής κίνησης τεμ 1.300,00 6. Σύνθετο όργανο παίδων τεμ ,00 7. Παιχνίδι νηπίων τύπου κάστρο τεμ 2.850,00 8. Παιχνίδι νηπίων (ζωάκι) τεμ 740,00

17 9. Σύνθετο όργανο νηπίων τεμ 2.950, Δάπεδο ασφαλείας για παιχνίδια με ύψος πτώσης 1,20 m 2 36, Δάπεδο ασφαλείας για παιχνίδια με ύψος πτώσης >1,20 m 2 58, Παγκάκι ξύλινο με πλάτη τεμ 250, Πινακίδα σήμανσης παιδικής χαράς τεμ 150,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ, 20/01/2017 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. Τσουλήθρα δραστηριοτήτων τεμ , ,00 2. Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων τεμ , ,00 3. Ξύλινη διθέσια κούνια παίδων τεμ 2 950, ,00 4. Ξύλινη διθέσια τραμπάλα νηπίων τεμ 2 620, ,00 5. Όργανο περιστροφικής κίνησης τεμ , ,00 6. Σύνθετο όργανο παίδων τεμ , ,00 7. Παιχνίδι νηπίων τύπου κάστρο τεμ , ,00 8. Παιχνίδι νηπίων (ζωάκι) τεμ 1 740,00 740,00 9. Σύνθετο όργανο νηπίων τεμ , , Δάπεδο ασφαλείας για παιχνίδια με ύψος πτώσης 1,20 Δάπεδο ασφαλείας για παιχνίδια με ύψος πτώσης >1,20 m , ,00 m , , Παγκάκι ξύλινο με πλάτη τεμ 5 250, ,00

19 13. Πινακίδα σήμανσης παιδικής χαράς τεμ 2 150,00 300,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24% 0, , ,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ, 20/01/2017 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στην παιδική χαρά

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΜΗΜΑ : Τεχν. Συνεργείων & Αυτεπιστασίας ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Aν. Παρτάλης Τηλ. : 213-2023.944-982

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης : Αρ. Πρωτ.: 18 / 2015 17552/2015 «Προμήθεια Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επίσης θα δημιουργηθεί μία νέα παιδική στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παιδόπολης, κτίριο Παραρτήματος

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επίσης θα δημιουργηθεί μία νέα παιδική στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παιδόπολης, κτίριο Παραρτήματος 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 Μελέτη σκοπιμότητας Η παρούσα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 11.966,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%), αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων για την ανακατασκευή δύο (2) υφιστάμενων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 36/2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «26.20. Σύνθετο Άλμπατρος» Διαστάσεις οργάνου Μήκος 10000 mm Πλάτος 6000 mm Ύψος 3600 mm Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3 Απαιτήσεις ασφαλείας Απαιτούμενος χώρος 13600Χ9000mm 98m 2 Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/02-05-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 159.998,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ 119.275,79 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16%) ΧΡΗΣΗ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 7.079,64 ΦΠΑ 13%: 921,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 Π.Α.Υ.

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 7.079,64 ΦΠΑ 13%: 921,36 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 Π.Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 Φαξ : 210 6821926 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ /NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ «Προμήθεια ετικετών εκτυπωτών, για τις ΠΡΟΫΠ. : 307,50 με το Φ. Π. Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων Κ.Μ. : Π23/2012 ΠΡΟΫΠ: 14.989 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 78 /2015 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 1.722,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ. 3058 & Ο.Τ. 1424-1444, στο Βόλο Προυπ.: 43.296,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 (Δ.Περ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 6/2016. Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.200,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Μ.: 6/2016. Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.200,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Διεύθυνση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 15234, Χαλάνδρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π51/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.981,40

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου»

«Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη» Κ.Μ. : Π 93/206 Κ. Α. : 30.735.004, 5.735.0006 ΠΡΟΫΠ : 7.542,26 (με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13REQ001611193 2013-09-10 ΕΡΓΟ: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Κ.Α. 35.66990055 Κ.Μ. : Π 88/2013 ΠΡΟΫΠ: 14.991,24 (µε Φ.Π.Α. 23%)) 1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.

Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73. Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Λεχόβου 4 Τ.κ.: 56626 Τηλ: 2313313333-6 Fax: 2313313433 E-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων Κ.Μ. : Π83/2013 ΠΡΟΫΠ: 14772,30 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια παγκακιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Μ: 74/ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια συσκευής» CPV: 42940000-7 «Προμήθεια συσκευής.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 3. Συγγραφή υ οχρεώσεων 4. Τεχνικές ροδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δ. Βεργετίδης Θεσσαλονίκη 27-06-2016 Αρίθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 34/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.600 Παπάγου 23-4-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου K. Μ. : Π65/2011 ΠΡΟΫΠ. : 2.398,50 με το Φ. Π. Α. K.A. : 00.6451 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #179.998,20 (με ΦΠΑ) # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014 εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των Παιδικών και Κ.Μ. : Π 57/2014 ΠΡΟΫΠ.: 5.242,67 µε Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100LT& ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2016 Πλαστικών καπακιών υφιστάμενων πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/206 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ OΡΓΆΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. : 30.735.460 ΠΡΟΫΠ.: 69.880,20 με Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 30/10/2015

Ημερομηνία 30/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 14613 Ημερομηνία 30/10/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2016»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2016» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ απόρων οικογενειών, έτους 2016» Κ.Μ. Π153/2016 ΠΡΟΫΠ. : 3.875,00 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

CPV Κ.Α & Κ.Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια και εγκατάσταση εμπορευματοκιβώτιων (containers)

CPV Κ.Α & Κ.Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια και εγκατάσταση εμπορευματοκιβώτιων (containers) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. μελέτης: 57 /2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ CPV 44613300-3 Κ.Α. 30.6699.02 & Κ.Α. 20.7135.11 ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα