ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997 της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροπο ποιήσεις στα Παραρτήματα Ι VI της MARPOL που κα θιστούν υποχρεωτική τη χρήση του Κώδικα III Τρο ποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της ΜΑRPOL σχετικά με υποχρεωτικές απαιτήσεις μεταφοράς για όργα νο ευστάθειας) ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του N. 1269/1982 (Α 89), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του N. 3104/2003 (Α 28). β) του Π.Δ. 114/2006 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78)» (Α 112) γ) του Π.Δ. 27/2007 «Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78)» (Α 19) δ) του Π.Δ. 14/2011 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθε ωρημένο Παράρτημα VI της Δ.Σ MARPOL 73/78)» (Α 29) ε) του Π.Δ. 59/2013 με θέμα: «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 ανα φορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78)» (Α 109) στ) του Π.Δ. 08/2013 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78)» (Α 27) ζ) του N. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ ματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) του N. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102), όπως ισχύει, θ) του εδαφίου η της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι μενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α 149), όπως ισχύει ι) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών» (Α 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (Α 160). ια) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου, Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153) ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) ιγ) Της αριθ /2013/3052/ απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αι γαίου «Μεταβίβαση αρμοδιότητος έκδοσης αποφάσεων

2 25058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εξωτερι κών και Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Β 1957). 2. Τις αποφάσεις MEPC.246(66) και ΜΕPC.247(66) της 4ης Απριλίου 2014 της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι σμού (ΙΜΟ) που αφορούν τροποποιήσεις στο Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 και Πρωτοκόλλου του 1997 αντίστοιχα στην Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, (Τροποποιήσεις στα Παραρτή ματα Ι VI της Δ.Σ. MARPOL που καθιστούν υποχρεωτικό τον Διεθνή Κώδικα για την Εφαρμογή των Οργάνων του ΙΜΟ)». 3. Την απόφαση MEPC.248(66) της 4ης Απριλίου 2014 της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που αφορά σε τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτο κόλλου του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, (Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL υποχρεωτικές απαι τήσεις μεταφοράς για όργανο ευσταθείας). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο 1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις των Παραρτη μάτων των Πρωτοκόλλων 1978 και 1997 της Δ.Σ. MARPOL, όπως αναφέρονται στις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος MEPC.246(66), MEPC.247(66) και MEPC.248(66), που υιοθετήθηκαν την 4η Απριλίου Το κείμενο των αποφάσεων της παραγράφου 1 σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω. 3. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου των ως άνω αποφάσεων, υπε ρισχύει το αγγλικό. RESOLUTION MEPC.246(66) Adopted on 4 April 2014 AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973 (Amendments to MARPOL Annexes I, II, III, IV and V to make the use of the III Code mandatory) THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL), RECALLING that the Assembly, at its twenty-eighth regular session, adopted, by resolution A. 1070(28), the IMO Instruments Implementation Code (III Code), NOTING proposed amendments to MARPOL Annexes I, II, III, IV and V to make the use of the III Code mandatory, HAVING CONSIDERED proposed amendments to Annexes I, II, III, IV and V of MARPOL, 1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the amendments to Annexes I, II, III, IV and V of MARPOL, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 2. DETERMINES that, pursuant to new regulation 44 of Annex I, regulation 19 of Annex II, regulation 10 of Annex III, regulation 15 of Annex IV and regulation 11 of Annex V, whenever the word "should" is used in the III Code (annex to resolution A.1070(28)), it is to be read as being "shall", except for paragraphs 29, 30, 31 and 32; 3. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments; 4. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 January 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 5. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL, certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex; 6. REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL, copies of the present resolution and its annex. ANNEX AMENDMENTS TO MARPOL ANNEXES I, II, III, IV AND V Amendments to MARPOL Annex I

4 25060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 The following is added at the end of regulation 1: "44 Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. 45 Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization *. 46 Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A. 1070(28). 47 Audit Standard means the Code for Implementation. * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A. 1067(28). " 2 A new chapter 10 is added to read as follows: "Chapter 10 - Verification of compliance with the provisions of this Convention Regulation 44 Application Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex. Regulation 45 Verification of compliance 1 Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex. 2 The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization *. 3 Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization *. 4 Audit of all Parties shall be:.1 based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization * ; and.2 conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization *. * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28)." Amendments to MARPOL Annex II 3 The following is added at the end of regulation 1:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) "18 Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. 19 Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization *. 20 Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28). 21 Audit Standard means the Code for Implementation. * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28) " 4 A new chapter 9 is added to read as follows: "Chapter 9 - Verification of compliance with the provisions of this Convention Regulation 19 Application Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex. Regulation 20 Verification of Compliance 1 Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex. 2 The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization *. 3 Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines adopted by the Organization *. 4 Audit of all Parties shall be:.1 based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization * ; and.2 conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization *. * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28). " Amendments to MARPOL Annex III 5 A new heading is added before regulation 1 to read as follows: "Chapter 1 General"

6 25062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 A new regulation 1 is added to read as follows: "Regulation 1 Definitions For the purposes of this annex: 1 Harmful substances are those substances which are identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) or which meet the criteria in the appendix of this annex. 2 Packaged form is defined as the forms of containment specified for harmful substances in the IMDG Code. 3 Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. 4 Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization *. 5 Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28). 6 Audit Standard means the Code for Implementation. * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28)." 7 The subsequent regulations are renumbered accordingly. 8 In regulation 2, Application, subparagraphs 1.1 and 1.2 are deleted. 9 A new chapter 2 is added to read as follows: "Chapter 2 - Verification of compliance with the provisions of this annex Regulation 10 Application Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex. Regulation 11 Verification of compliance 1 Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex. 2 The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization *. 3 Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization *. 4 Audit of all Parties shall be:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) based on an overall schedule developed by the Secretary General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization * ; and.2 conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization *. * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28). " Amendments to MARPOL Annex IV 10 The following is added at the end of regulation 1: "12 Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. 13 Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization *. 14 Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28). 15 Audit Standard means the Code for Implementation. * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28). " 11 A new chapter 6 is added to read as follows: "Chapter 6 - Verification of compliance with the provisions of this annex Regulation 15 Application Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex. Regulation 16 Verification of compliance 1 Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this annex. 2 The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization *. 3 Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization *. 4 Audit of all Parties shall be:

8 25064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).1 based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization * ; and.2 conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization *." * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28). Amendments to MARPOL Annex V 12 A new heading is added before regulation 1 to read as follows: "Chapter 1 - General" 13 The following is added at the end of regulation 1: "15 Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. 16 Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization *. 17 Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28). 18 Audit Standard means the Code for Implementation." * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067.(28). 14 Add a new chapter 2 to read as follows: "Chapter 2 - Verification of compliance with the provisions of this annex Regulation 11 Application Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex. Regulation 12 Verification of compliance 1 Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex. 2 The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization *. 3 Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization *. 4 Audit of all Parties shall be:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization * ; and.2 conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization *." * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28). RESOLUTION MEPC.247(66) Adopted on 4 April 2014 AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO (To make the use of the III Code mandatory) THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee (the Committee) conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention"), article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") and article 4 of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as the "1997 Protocol"), which together specify the amendment procedure of the 1997 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 and 1997 Protocols, NOTING ALSO that, by the 1997 Protocol, Annex VI entitled Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships was added to the 1973 Convention (hereinafter referred to as "Annex VI"), RECALLING that the Assembly, at its twenty-eighth regular session, adopted, by resolution A.1070(28), the IMO Instruments Implementation Code (III Code), HAVING CONSIDERED proposed amendments to MARPOL Annex VI to make the use of the III Code mandatory, 1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the amendments to Annex VI, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 2. DETERMINES that, pursuant to new regulation [24] of Annex VI, whenever the word "should" is used in the III Code (annex to resolution A.1070(28)), it is to be read as being "shall", except for paragraphs 29, 30, 31 and 32; 3. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015, unless prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than

10 25066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments; 4. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 January 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 5. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to the 1973 Convention, as modified by the 1978 and 1997 Protocols, certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex; 6. REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to the 1973 Convention, as modified by the 1978 and 1997 Protocols, copies of the present resolution and its annex. ANNEX AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI 1 The following is added at the end of regulation 2: "For the purposes of this annex: 44 Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. 45 Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization *. 46 Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28). 47 Audit Standard means the Code for Implementation. * Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28). " 2 A new chapter 5 is added to read as follows: "Chapter 5 - Verification of compliance with the provisions of this annex Regulation 24 Application Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex. Regulation 25 Verification of compliance (1) Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex. (2) The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization *.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (3) Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization *. (4) Audit of all Parties shall be:.1 based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization * ; and.2 conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization *. * Refer to the Framework and Procedures for the [IMO] Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28). " RESOLUTION MEPC.248(66) Adopted on 4 April 2014 AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973 Amendments to MARPOL Annex I (Mandatory carriage requirements for a stability instrument) THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL), HAVING CONSIDERED proposed amendments to Annex I of MARPOL, developed by the Sub-Committee on Stability and Load Lines and on Fishing Vessels Safety, at its fifty-fifth session, 1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the amendments to Annex I of MARPOL, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments; 3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 January 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

12 25068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL, certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex; 5. REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL, copies of the present resolution and its annex. Chapter 1 - General Regulation 3 - Exemptions and waivers 1 A new paragraph 6 is inserted, as follows: ANNEX AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX I "6 The Administration may waive the requirements of regulation 28(6) for the following oil tankers if loaded in accordance with the conditions approved by the Administration taking into account the guidelines developed by the Organization *:.1 oil tankers which are on a dedicated service, with a limited number of permutations of loading such that all anticipated conditions have been approved in the stability information provided to the master in accordance with regulation 28(5);.2 oil tankers where stability verification is made remotely by a means approved by the Administration;.3 oil tankers which are loaded within an approved range of loading conditions; or.4 oil tankers constructed before 1 January 2016 provided with approved limiting KG/GM curves covering all applicable intact and damage stability requirements. * Refer to operational guidance provided in part 2 of the Guidelines for verification of damage stability requirements for tankers (MSC.1/Circ. 1461)." Chapter 4 - Requirements for the cargo area of oil tankers Regulation 28 - Subdivision and damage stability 2 The existing paragraph 6 is renumbered as paragraph 7. 3 A new paragraph 6 is inserted, as follows: "6 All oil tankers shall be fitted with a stability instrument, capable of verifying compliance with intact and damage stability requirements approved by the Administration having regard to the performance standards recommended by the Organization * :.1 oil tankers constructed before 1 January 2016 shall comply with this regulation at the first scheduled renewal survey of the ship after 1 January 2016 but not later than 1 January 2021;.2 notwithstanding the requirements of subparagraph.1 a stability instrument fitted on an oil tanker constructed before 1 January 2016 need not be replaced provided it is capable of verifying compliance with intact and damage stability, to the satisfaction of the Administration; and

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) for the purposes of control under regulation 11, the Administration shall issue a document of approval for the stability instrument. * Refer to part B, chapter 4, of the International Code on Intact Stability, 2008 (2008 IS Code), as amended; the Guidelines for the Approval of Stability Instruments (MSC.1/Circ.1229), annex, section 4, as amended; and the technical standards defined in part 1 of the Guidelines for verification of damage stability requirements for tankers (MSC.1/Circ.1461)." Appendix II - Form of IOPP Certificate and Supplements, Form B 4 The following new paragraphs and are inserted: "5.7.5 The ship is provided with an Approved Stability Instrument in accordance with regulation 28(6)... " "5.7.6 The requirements of regulation 28(6) are waived in respect of the ship in accordance with regulation 3.6. Stability is verified by the following means:.1 loading only to approved conditions defined in the stability information provided to the master in accordance with regulation 28(5)....2 verification is made remotely by a means approved by the Administration:....3 loading within an approved range of loading conditions defined in the stability information provided to the master in accordance with regulation 28(5)....4 loading in accordance with approved limiting KG/GM curves covering all applicable intact and damage stability requirements defined in the stability information provided to the master in accordance with regulation 28(5)... " MEPC.246(66) , 1973 ( I, II, III, IV V MARPOL III)

14 25070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ MEPC.246(66) Υιοθετήθηκε την 4η Απριλίου 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΟΥ 1978 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973 (Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα I, II, III, IV και V της ΔΣ MARPOL που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του Κώδικα III) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖOΝΤΑΣ το Άρθρο 38 (α) της Σύμβασης για το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σχετικά με τα καθήκοντα της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Πε ριβάλλοντος, που της ανατέθηκαν με διεθνείς συμβά σεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση 1973») και το άρθρο VI του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (εφεξής αναφερόμενο ως «το Πρωτόκολλο 1978»), που καθορί ζουν από κοινού τη διαδικασία τροποποίησης του Πρω τοκόλλου 1978 και αναθέτουν στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού το καθήκον της εξέτασης και υιοθέτησης τροποποιήσεων στη Σύμβαση 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο 1978 (MARPOL), ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Συνέλευση, κατά την εικοστή όγδοη τακτική σύνοδό της, υιοθέτησε, δια της απόφα σης A 1070(28) τον Κώδικα Εφαρμογής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στα Παραρτήματα I, II, III, IV και V της ΔΣ MARPOL που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του Κώδικα III, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (δ) της Σύμ βασης 1973, τις τροποποιήσεις στα Παραρτήματα I, II, III, IV και V της ΔΣ MARPOL, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα στη παρούσα απόφαση, 2. ΟΡΙΖΕΙ ότι, σύμφωνα με το κανονισμό 44 του Πα ραρτήματος Ι, τον κανονισμό 19 του Παραρτήματος ΙΙ, τον κανονισμό 10 του Παραρτήματος ΙΙΙ, τον κανονισμό 15 του Παραρτήματος IV και τον κανονισμό 11 του Πα ραρτήματος V, όπου χρησιμοποιείται η λέξη «να» στον Κώδικα ΙΙΙ (παράρτημα στην απόφαση A 1070(28)), θα διαβάζεται ως «θα», πλην των παραγράφων 29, 30, 31 και 32, 3. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (στ) (iii) της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2015, εκτός αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, όχι λιγότερο του ενός τρίτου των Μερών ή Μερών, των οποίων ο συνδυασμέ νος εμπορικός στόλος αποτελεί όχι λιγότερο του 50% της παγκόσμιας χωρητικότητας του εμπορικού στόλου, έχουν διαβιβάσει στον Οργανισμό την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις, 4. ΚΑΛΕΙ τα Μέρη να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (ζ) (ii) της Σύμβασης 1973, οι εν λόγω τρο ποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 πιο πάνω, 5. ΖΗΤΑ από το Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 16 (2) (ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη της Σύμβασης MARPOL, πιστοποιημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχεται στο Παράρτημα, 6. ΖΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι Μέρη στη Σύμβαση MARPOL, αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του Παραρτήματός της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, II, III, IV ΚΑΙ V ΤΗΣ ΔΣ MARPOL Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της ΔΣ MARPOL 1 Τα κάτωθι προστίθενται στο τέλος του Κανονισμού 1: «44 Έλεγχος σημαίνει συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση αποδεικτι κών στοιχείων ελέγχου και αντικειμενική αξιολόγηση αυτών για να προσδιοριστεί ο βαθμός πλήρωσης των κριτηρίων ελέγχου. 45 Σχέδιο Ελέγχων σημαίνει το Σχέδιο Ελέγχων Κρα τών Μελών του IMO, που θεσπίσθηκε από τον Οργα νισμό και το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό Κώδικας προς Εφαρμογή σημαίνει τον Κώδικα Εφαρμογής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ) που υιοθε τήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση A 1070(28). 47 Πρότυπο Ελέγχου σημαίνει τον Κώδικα για Εφαρ μογή.» 2 Προστίθεται νέο κεφάλαιο 10 ως ακολούθως: «Κεφάλαιο 10 Επαλήθευση συμμόρφωσης με τις δι ατάξεις αυτής της Σύμβασης Κανονισμός 44 Εφαρμογή Τα Μέρη θα κάνουν χρήση των διατάξεων του Κώδικα προς Εφαρμογή σε εκτέλεση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα. Κανονισμός 45 Επαλήθευση συμμόρφωσης 1 Κάθε Μέρος θα υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου για την επαλήθευση της συμμόρφωσης και την εφαρ μογή αυτού του Παραρτήματος. 2 Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα έχει ευ θύνη για την διαχείριση του Σχεδίου Ελέγχων, βάσει των Οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό. 2 3 Κάθε Μέρος θα είναι υπεύθυνο για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του ελέγχου και την εφαρμογή προ γράμματος δράσεων για την αντιμετώπιση των ευρη μάτων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό.* 4 Ο Έλεγχος από όλα τα Μέρη θα:.1 βασίζεται σε συνολικό σχέδιο που αναπτύσσεται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμβάνο ντας υπόψη τις Οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό* και 1 Αναφερθείτε στο Πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγχων Κρατών Μελών του IMO, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 1067 (28). 2 Αναφερθείτε στο Πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγχων Κρατών Μελών του IMO, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 1067 (28).

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβάνο ντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*» Τροποποιήσεις στο Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 3 Τα κάτωθι προστίθενται στο τέλος του Κανονισμού 1: «18 Έλεγχος σημαίνει συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση αποδεικτι κών στοιχείων ελέγχου και αντικειμενική αξιολόγηση αυτών για να προσδιοριστεί ο βαθμός πλήρωσης των κριτηρίων ελέγχου. 19 Σχέδιο Ελέγχων σημαίνει το Σχέδιο Ελέγχων Κρα τών Μελών του IMO, που θεσπίσθηκε από τον Οργα νισμό και το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*. 20 Κώδικας Εφαρμογής σημαίνει τον Κώδικα Εφαρ μογής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση A 1070 (28). 21 Πρότυπο Ελέγχου σημαίνει τον Κώδικα για Εφαρ μογή.» 4 Ένα νέο κεφάλαιο 9 προστίθεται, ως εξής: «Κεφάλαιο 9 Επαλήθευση συμμόρφωσης με τις δια τάξεις αυτής της Σύμβασης Κανονισμός 19 Εφαρμογή Τα Μέρη θα κάνουν χρήση των διατάξεων του Κώδικα για Εφαρμογή σε εκτέλεση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα. Κανονισμός 20 Επαλήθευση συμμόρφωσης 1 Κάθε Μέρος θα υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου για την επαλήθευση της συμμόρφωσης και την εφαρ μογή αυτού του Παραρτήματος. 2 Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα έχει ευ θύνη για τη διαχείριση του Σχεδίου Ελέγχων, βάσει των Οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό. 3 3 Κάθε Μέρος θα έχει ευθύνη για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του ελέγχου και την εφαρμογή προγράμ ματος δράσεων για την αντιμετώπιση των ευρημάτων, βάσει των Οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργα νισμό.* 4 Ο Έλεγχος από όλα τα Μέρη θα:.1 βασίζεται σε συνολικό πρόγραμμα που αναπτύσσε ται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμβά νοντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό* και.2 διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβάνο ντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*» Τροποποιήσεις στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΔΣ MARPOL 5 Προστίθεται νέα κεφαλίδα πριν από το Κανονισμό 1, ως εξής: «Κεφάλαιο 1 Γενικά» 6 Νέος Κανονισμός 1 προστίθεται, ως εξής: «Κανονισμός 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος: 1 Επιβλαβείς ουσίες είναι εκείνες οι ουσίες, οι οποίες ορίζονται ως θαλάσσιοι ρυπαντές στο Διεθνή Ναυτι λιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (IMDG Κώδικας) ή εκείνες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια στο Προσάρτημα αυτού του Παραρτήματος. 2 Τύπος συσκευασίας ορίζεται κάθε μορφή αποθή κευσης, που ορίζεται για επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με τον IMDG Κώδικα. 3 Έλεγχος σημαίνει συστηματική, ανεξάρτητη και τεκ μηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου και αντικειμενική αξιολόγηση αυτών για να προσδιοριστεί ο βαθμός πλήρωσης των κριτη ρίων ελέγχου. 4 Σχέδιο Ελέγχων σημαίνει το Σχέδιο Ελέγχων Κρα τών Μελών του IMO, που θεσπίσθηκε από τον Οργα νισμό και το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*. 5 Κώδικας Εφαρμογής σημαίνει τον Κώδικα Εφαρμο γής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση A 1070(28). 6 Πρότυπο Ελέγχου σημαίνει τον Κώδικα για Εφαρ μογή.» 7 Οι ακόλουθοι κανονισμοί επαναριθμούνται αντιστοί χως. 8 Στο κανονισμό 2, Εφαρμογή, οι υποπαράγραφοι 1.1 και 1.2 διαγράφονται.* 9 Προστίθεται ένα νέο κεφάλαιο 2 ως εξής: «Κεφάλαιο 2 Επαλήθευση συμμόρφωσης με τις δια τάξεις αυτού του παραρτήματος Κανονισμός 10 Εφαρμογή Τα Μέρη θα κάνουν χρήση των διατάξεων του Κώδικα για την Εφαρμογή σε εκτέλεση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους που περιέχονται σε αυτό το Πα ράρτημα. Κανονισμός 11 Επαλήθευση συμμόρφωσης 1 Κάθε Μέρος θα υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου για την επαλήθευση της συμμόρφωσης και την εφαρ μογή αυτού του Παραρτήματος. 2 Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα έχει ευ θύνη για τη διαχείριση του Σχεδίου Ελέγχων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό. 4 3 Κάθε Μέρος θα έχει ευθύνη για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του ελέγχου και την εφαρμογή του προγράμματος δράσεων για την αντιμετώπιση των ευ ρημάτων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό.* 4 Ο Έλεγχος από όλα τα Μέρη θα:.1 βασίζεται σε συνολικό πρόγραμμα που αναπτύσσε ται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμβά νοντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό* και.2 διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβάνο ντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*» Τροποποιήσεις στο Παράρτημα IV της ΔΣ MARPOL 10 Τα κάτωθι προστίθενται στο τέλος του Κανονι σμού 1: «12 Έλεγχος σημαίνει συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση αποδεικτι κών στοιχείων ελέγχου και αντικειμενική αξιολόγηση 3 Αναφερθείτε στο Πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγχων των Κρατών Μελών του IMO, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 1067 (28). 4 Αναφερθείτε στο Πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγχων Κρατών Μελών του IMO, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 1067 (28).

16 25072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αυτών για να προσδιοριστεί ο βαθμός πλήρωσης των κριτηρίων ελέγχου. 13 Σχέδιο Ελέγχων σημαίνει το Σχέδιο Ελέγχων Κρα τών Μελών του IMO, που θεσπίσθηκε από τον Οργα νισμό και το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*. 14 Κώδικας Εφαρμογής σημαίνει τον Κώδικα Εφαρ μογής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση A 1070(28). 15 Πρότυπο Ελέγχου σημαίνει τον Κώδικα για Εφαρ μογή.» 11 Προστίθεται νέο κεφάλαιο 6 ως εξής: «Κεφάλαιο 6 Επαλήθευση συμμόρφωσης με τις δια τάξεις αυτού του παραρτήματος Κανονισμός 15 Εφαρμογή Τα Μέρη θα κάνουν χρήση των διατάξεων του Κώδικα για την Εφαρμογή σε εκτέλεση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους που περιέχονται σε αυτό το Πα ράρτημα. Κανονισμός 16 Επαλήθευση συμμόρφωσης 1 Κάθε Μέρος θα υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου για την επαλήθευση της συμμόρφωσης και την εφαρ μογή αυτού του Παραρτήματος. 2 Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα έχει ευ θύνη για τη διαχείριση του Σχεδίου Ελέγχων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό. 5 3 Κάθε Μέρος θα έχει ευθύνη για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του ελέγχου και την εφαρμογή του προγράμματος δράσεων για την αντιμετώπιση των ευ ρημάτων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό.* 4 Ο Έλεγχος από όλα τα Μέρη θα:.1 βασίζεται σε συνολικό πρόγραμμα που αναπτύσσε ται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμβά νοντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό* και.2 διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβάνο ντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*" Τροποποιήσεις στο Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 12 Προστίθεται νέα κεφαλίδα πριν από το Κανονισμό 1, ως εξής: «Κεφάλαιο 1 Γενικά» 13 Τα κάτωθι προστίθενται στο τέλος του Κανονι σμού 1: «15 Έλεγχος σημαίνει συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση αποδεικτι κών στοιχείων ελέγχου και αντικειμενική αξιολόγηση αυτών για να προσδιοριστεί ο βαθμός πλήρωσης των κριτηρίων ελέγχου. 16 Σχέδιο Ελέγχων σημαίνει το Σχέδιο Ελέγχων Κρα τών Μελών του IMO, που θεσπίσθηκε από τον Οργα νισμό και το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*. 17 Κώδικας Εφαρμογής σημαίνει τον Κώδικα Εφαρ μογής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση A 1070(28). 18 Πρότυπο Ελέγχου σημαίνει τον Κώδικα για Εφαρ μογή.» 14 Προστίθεται νέο κεφάλαιο 2 ως εξής: «Κεφάλαιο 2 Επαλήθευση συμμόρφωσης με τις δια τάξεις αυτού του Παραρτήματος Κανονισμός 11 Εφαρμογή Τα Μέρη θα κάνουν χρήση των διατάξεων του Κώδικα για την Εφαρμογή σε εκτέλεση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους που περιέχονται σε αυτό το Πα ράρτημα. Κανονισμός 12 Επαλήθευση συμμόρφωσης 1 Κάθε Μέρος θα υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου για την επαλήθευση της συμμόρφωσης και την εφαρ μογή αυτού του Παραρτήματος. 2 Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα έχει ευ θύνη για την διαχείριση του Σχεδίου Ελέγχων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό. 6 3 Κάθε Μέρος θα έχει ευθύνη για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του ελέγχου και την εφαρμογή του προγράμματος δράσεων για την αντιμετώπιση των ευ ρημάτων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό.* 4 Ο Έλεγχος από όλα τα Μέρη θα:.1 βασίζεται σε συνολικό πρόγραμμα που αναπτύσσε ται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμβά νοντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό* και.2 διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβάνο ντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*". ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕPC.247(66) Υιοθετήθηκε την 4η Απριλίου 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΟΥ 1997 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ 1973, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΛΛΟ 1978 ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ. (Τροποποιήσεις στο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του Κώδικα III) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖOΝΤΑΣ το Άρθρο 38 (α) της Σύμβασης για το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σχετικά με τα καθήκοντα της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Πε ριβάλλοντος, που της ανατέθηκαν με διεθνείς συμβά σεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία 1973 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση 1973»), το άρθρο VI του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία 1973 (εφεξής αναφερόμενο ως «το Πρωτόκολλο 1978») και το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου 1997 για τη τροποποίηση της Δι εθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από 5 Αναφερθείτε στο Πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγχων Κρατών Μελών του IMO, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 1067 (28). 6 Αναφερθείτε στο Πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγχων Κρατών Μελών του IMO, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 1067 (28).

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πλοία 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο 1978 σε αυτή (εφεξής αναφερόμενο ως «το Πρωτόκολλο 1997»), που ορίζουν από κοινού τη διαδικασία τροποποί ησης του Πρωτοκόλλου 1997 και αναθέτουν στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού το καθήκον της εξέτασης και υιοθέτησης τροποποιήσεων στη Σύμβαση 1973, όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα 1978 και 1997, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι, με το Πρωτόκολλο 1997, οι Κανονισμοί με τίτλο Παράρτημα VI για την Πρόληψη Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Πλοία προστέθηκαν στη Σύμβαση 1973 (εφεξής αναφερόμενο ως «Παράρτημα VI»), ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Συνέλευση, κατά την εικοστή όγδοη τακτική σύνοδό της, υιοθέτησε, δια της απόφα σης A 1070(28) τον Κώδικα Εφαρμογής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ τις προτεινόμενες τροποποι ήσεις στο Παράρτημα VΙ της ΔΣ MARPOL που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του Κώδικα III, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (δ) της Σύμ βασης 1973, τις τροποποιήσεις στο Παράρτημα VΙ, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης 2. ΟΡΙΖΕΙ ότι, σύμφωνα με το νέο κανονισμό 24 του Παραρτήματος VΙ, όπου χρησιμοποιείται η λέξη «να» στο Κώδικα ΙΙΙ (παράρτημα στην απόφαση A 1070(28)), θα πρέπει να διαβάζεται ως «θα», πλην των παραγράφων 29, 30, 31 και 32, 3. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (στ) (iii) της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2015, εκτός αν, πριν από αυτή την ημερομηνία, όχι λιγότερο του ενός τρίτου των Μερών ή Μερών, των οποίων ο συνδυασμέ νος εμπορικός στόλος αποτελεί όχι λιγότερο του 50% της παγκόσμιας χωρητικότητας του εμπορικού στόλου, έχουν διαβιβάσει στον Οργανισμό την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις. 4. ΚΑΛΕΙ τα Μέρη να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 (2) (ζ) (ii) της Σύμβασης 1973, οι εν λόγω τρο ποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 πιο πάνω 5. ΖΗΤΑ από το Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 16 (2) (ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη της Σύμβασης 1973, όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα του 1978 και του 1997, πιστοποιημέ να αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχεται στο Παράρτημα 6. ΖΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι Μέρη στη Σύμβαση 1973, όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα του 1978 και του 1997,αντίγραφα της πα ρούσας απόφασης και του Παραρτήματός της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποιήσεις στο Παράρτημα VΙ της ΔΣ MARPOL 1 Τα κάτωθι προστίθενται στο τέλος του Κανονισμού 2: «Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος: 44 Έλεγχος σημαίνει συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση αποδεικτι κών στοιχείων ελέγχου και αντικειμενική αξιολόγηση αυτών για να προσδιοριστεί ο βαθμός πλήρωσης των κριτηρίων ελέγχου. 45 Σχέδιο Ελέγχων σημαίνει το Σχέδιο Ελέγχων Κρα τών Μελών του IMO, που θεσπίσθηκε από τον Οργα νισμό και το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*. 46 Κώδικας Εφαρμογής σημαίνει τον Κώδικα Εφαρ μογής Οργάνων του ΙΜΟ (Κώδικας ΙΙΙ) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση A 1070(28). 47 Πρότυπο Ελέγχου σημαίνει τον Κώδικα για Εφαρ μογή. * Ανατρέξτε στο Πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγχων Κρατών Μελών του IMO, που υιοθετή θηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 1070 (28).» 2 Προστίθεται νέο κεφάλαιο 5 ως εξής: «Κεφάλαιο 5 Επαλήθευση συμμόρφωσης με τις δια τάξεις αυτού του Παραρτήματος Κανονισμός 24 Εφαρμογή Τα Μέρη θα κάνουν χρήση των διατάξεων του Κώδικα για την Εφαρμογή σε εκτέλεση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους που περιέχονται σε αυτό το Πα ράρτημα. Κανονισμός 25 Επαλήθευση συμμόρφωσης (1) Κάθε Μέρος θα υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου για την επαλήθευση συμμόρφωσης και την εφαρμογή αυτού του Παραρτήματος. (2) Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα έχει ευθύνη για τη διαχείριση του Σχεδίου Ελέγχων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό. (3) Κάθε Μέρος θα έχει ευθύνη για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του ελέγχου και την εφαρμογή του προγράμματος δράσεων για την αντιμετώπιση των ευ ρημάτων, βάσει των οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό.* (4) Ο Έλεγχος από όλα τα Μέρη θα:.1 βασίζεται σε συνολικό πρόγραμμα που αναπτύσσε ται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμβά νοντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό* και.2 διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβάνο ντας υπόψη τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό* * Ανατρέξτε στο Πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγχων Κρατών Μελών του IMO, που υιοθετή θηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 1070 (28).» ΑΠΟΦΑΣΗ MEPC.248(66) Υιοθετήθηκε την 4η Απριλίου 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1978 ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973 Τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL (Υποχρεωτικές απαιτήσεις μεταφοράς για όργανο ευ στάθειας) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το Άρθρο 38(α) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου

18 25074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Περιβάλλοντος οι οποίες της παραχωρήθηκαν από τις διεθνείς συμβάσεις, για την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (εφεξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση 1973») και το άρθρο VI του Πρωτοκόλλου του 1978 που έχει σχέση με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (εφεξής αναφερόμενο ως «Πρωτόκολλο 1978»), τα οποία από κοινού ορίζουν τη διαδικασία τροποποίησης του Πρωτοκόλλου 1978 και αναθέτουν στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού την αρμοδιότητα εξέτασης και υιοθέ τησης τροποποιήσεων στη Σύμβαση 1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978 (MARPOL). ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ τις προτεινόμενες τροποποιή σεις στο Παράρτημα Ι της MARPOL, που αναπτύχθηκαν στην 55η Σύνοδο της Υποεπιτροπής για την Ευστάθεια, τις Γραμμές Φορτώσεως και την Ασφάλεια Αλιευτικών Πλοίων, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(δ) της Σύμ βασης 1973, τις τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της Δ.Σ. MARPOL, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα στη παρούσα απόφαση 2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2) (στ) (iii) της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2015, εκτός εάν, πριν από την ημερομηνία αυτή, όχι λιγότερο από το ένα τρίτο των Μερών ή Μερών, των οποίων η συνολική χωρητικότητα των εμπορικών τους στόλων αποτελεί όχι λιγότερο από το πενήντα της εκατό της ολικής χω ρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει στον Οργανισμό την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις, 3. ΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ζ) (ii) της Σύμβασης 1973, οι αναφερόμενες τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, 4. ΖΗΤΑ, ο Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με το άρ θρο 16(2)(ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη της MARPOL πιστοποιημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης καθώς και το κείμενο των τροπο ποιήσεων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα αυτής, 5. ΖΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ο Γενικός Γραμματέας να δια βιβάσει στα Μέλη του Οργανισμού, τα οποία δεν είναι Μέρη στη MARPOL, αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του Παραρτήματος αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ Δ.Σ. MARPOL Κεφάλαιο 1 Γενικά Κανονισμός 3 Εξαιρέσεις και απαλλαγές 1 Νέα παράγραφος 6 προστίθεται ως ακολούθως: «6 Η Αρχή μπορεί να παραιτηθεί των απαιτήσεων του κανονισμού 28(6) για τα εξής πετρελαιοφόρα πλοία αν αυτά έχουν φορτωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν εγκριθεί από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισμό*:.1 πετρελαιοφόρα τα οποία βρίσκονται σε ειδική υπη ρεσία, με περιορισμένο αριθμό αντιμεταθέσεων φόρ τωσης, ώστε όλες οι αναμενόμενες συνθήκες έχουν εγκριθεί στις πληροφορίες της ευστάθειας που παρέ χονται στο πλοίαρχο σύμφωνα με τον κανονισμό 28(5).2 πετρελαιοφόρα, όπου επαλήθευση της σταθερότη τας γίνεται εξ αποστάσεως με μέσο εγκεκριμένο από την Αρχή.3 πετρελαιοφόρα που έχουν φορτωθεί στα πλαίσια εγκεκριμένου φάσματος συνθηκών φόρτωσης, ή.4 πετρελαιοφόρα που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 που διαθέτουν εγκεκριμένες KG/GM καμπύλες περιορισμού που καλύπτουν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις άθικτης ευστάθειας και ευστά θειας ζημίας * Αναφερθείτε στις λειτουργικές οδηγίες που παρέ χονται στο μέρος 2 των Οδηγιών για διακρίβωση απαι τήσεων ευστάθειας ζημίας για πετρελαιοφόρα (MSC.1/ Εγκ.1461).» Κεφάλαιο 4 Απαιτήσεις για την περιοχή φορτίου πετρελαιοφόρων Κανονισμός 28 Υποδιαίρεση και ευστάθεια ζημίας 2 Η υφιστάμενη παράγραφος 6 επαναριθμείται ως 7. 3 Νέα παράγραφος 6 εισάγεται ως ακολούθως: «6 Όλα τα πετρελαιοφόρα πλοία θα είναι εφοδιασμένα με όργανο ευστάθειας, ικανό να διακριβώνει συμμόρφω ση με τις απαιτήσεις άθικτης ευστάθειας και ευστάθειας ζημίας οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Αρχή, σχετικά με τα πρότυπα απόδοσης που συστήνονται από τον Οργανισμό*:.1 πετρελαιοφόρα που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα συμμορφώνονται με αυτό τον κανονισμό κατά την πρώτη προγραμματισμένη επιθε ώρηση ανανέωσης του πλοίου μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2021,.2 παρά τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου. 1 όρ γανο ευστάθειας τοποθετημένο σε πετρελαιοφόρο το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2016, δεν απαιτείται να αντικατασταθεί εφόσον είναι ικανό να διακριβώνει συμμόρφωση με την άθικτη ευστάθεια και ευστάθεια ζημίας προς ικανοποίηση της Αρχής, και.3 για σκοπούς ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό 11, η Αρχή θα εκδίδει έγγραφο έγκρισης για το όργανο ευστάθειας. * Αναφερθείτε στο μέρος Β του κεφαλαίου 4 του Διε θνούς Κώδικα Άθικτης Ευστάθειας, 2008 (Κώδικας 2008 ΙS), όπως έχει τροποποιηθεί, στις Οδηγίες για την Έγκρι ση Οργάνων Ευστάθειας (MSC.1/Εγκ.1229), παράρτημα, ενότητα 4, όπως έχει τροποποιηθεί και στα τεχνικά πρότυπα που ορίζονται στο μέρος 1 των Οδηγιών για διακρίβωση απαιτήσεων ευστάθειας ζημίας για πετρε λαιοφόρα (MSC.1/Εγκ.1461).» Προσάρτημα ΙΙ Τύπος Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρό ληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο και Συμπλήρωμα, Έντυπο Β 4 Προστίθενται νέες παράγραφοι και ως ακολούθως: «5.7.5 Το πλοίο διαθέτει Εγκεκριμένο Όργανο Ευστάθειας σύμφωνα με τον κανονισμό 28(6)...» «5.7.6 Οι απαιτήσεις του κανονισμού 28(6) δεν εφαρ μόζονται για πλοίο σύμφωνα με τον κανονισμό 3.6. Η ευστάθεια διακριβώνεται με τους εξής τρόπους:.1 φόρτωση μόνο σε εγκεκριμένες συνθήκες που ορί ζονται στις πληροφορίες ευστάθειας που παρέχονται στον πλοίαρχο σύμφωνα με τον κανονισμό 28(5)....2 η διακρίβωση έγινε από απόσταση με τρόπο εγκε κριμένο από την Αρχή

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φόρτωση στα πλαίσια εγκεκριμένου φάσματος συνθηκών φόρτωσης που ορίζονται στις πληροφορίες ευστάθειας που παρέχονται στο πλοίαρχο σύμφωνα με τον κανονισμό 28(5).4 φόρτωση σύμφωνα με εγκεκριμένες περιοριστικές ΚG/GM καμπύλες που καλύπτουν όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις άθικτης ευστάθειας και ευστάθειας ζημίας που ορίζονται στις πληροφορίες ευστάθειας που παρέ χονται στο πλοίαρχο σύμφωνα με τον κανονισμό 28(5)......» Άρθρο δεύτερο Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Ιανου αρίου 2016, ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή των τροπο ποιήσεων των παραρτημάτων των Πρωτοκόλλων 1978 και 1997 της Δ.Σ. MARPOL οι οποίες περιλαμβάνονται στις αποφάσεις MEPC.246(66), MEPC.247(66) και MEPC.248(66). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2014 Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Εξωτερικών Ναυτιλίας και Αιγαίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ

20 25076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9209 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 107 Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2609 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σχέδια Περιοχών Καταφυγής Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 139 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα Ι, II, IV, V και VI της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 109 10 Μαΐου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα III του Πρω τοκόλλου του 1978 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8383 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 87. Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 στη Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 201 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 123. Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου προϋπο λογισμού για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2382 6 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ»

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03-05-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αριθμ. Πρωτ. : 4413.6/12/2010 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 30 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1218.86/4.1.1996

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012)

ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012) ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012) ADOPTION OF AMENDM ENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διε θνούς Σύμβασης για τη Ναυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διε θνούς Σύμβασης για τη Ναυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 223 9 Φεβρουαρίου 206 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση και αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση «Περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου 1978 σχετικά με την Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 27 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η συμπλήρω ση Δήλωσης Ασφάλειας (Declaration

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 29 2 Μαρτίου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του Πρω τοκόλλου του 1997 το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 186 6 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανο νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 14(ΙΙΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3150 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου του 1992 Τροποποιητικού της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 52(ΙΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΠΡΟΣ/ TO : Όνομα/Name: Όνομα Πλοίου / Name of Ship: Τύπος Πλοίου

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 79 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 30 Ιανουαρίου 2007 To παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου φορτίου για πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές ουσίες χύμα. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 1441 Ν. 36(ΙΠ)/2005 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ Κύρωση των τροποποιήσεων της ιεθνούς Σύµβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS) '74», που υιοθετήθηκαν στην ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο.

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Κυρία Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτή, Κυρία Μαυρονικόλα Βουλευτή Κύριε Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(ΙΙΙ)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Συμφωνίας Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIO ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 31 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 137 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Π 14 Ν. 20(ΙΙΙ)/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Ο περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1477 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2431.02.1/05/2010 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ λου 1978 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 27 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρω τοκόλλου του 1978 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ. 3359 ΦΕΚ 155/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα