ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών...1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού...3» Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής...4» Υγείας...5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την αριθ. Δ1Α ΕΞ 2012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57, του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λήξη της σύμβασης του κατω τέρω προσωπικού στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΘΕΟΧΑΡΗ Θεοχάρη του Αθανασίου, από , ημε ρομηνία αποδοχής της δήλωσης παραίτησης του και απαλλαγής από τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου ΚΩΤΣΑΚΗ Αριστομένη του Διονυσίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ ) και Ειδικού Συνεργάτη ΜΗΤΣΟΛΙΔΟΥ Αγγελικής του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: Χ ). (Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: Μητσολίδου Αγγελικής: / Κωτσάκη Αριστομένη: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ - Με την αριθ. Δ1Α ΕΞ 2012/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2, της παραγράφου Ε, του Ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσο πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/202 και του Μεσοπρόθεσμου» (ΦΕΚ 98/Α / ) και των παρ. 14, 15, και 16, του άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57, του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), προλαμβάνεται από , ο ΚΩΤΣΑΚΗΣ Αριστομένης του Διονυσί ου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ ), πτυχιούχος Μαθηματικός, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ΘEOXAPH Θεοχάρη, στη θέση Ειδικού Συμβούλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Β. Ο ανωτέρω αποχωρεί αυτοδικαίως και χωρίς αποζη μίωση ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμματέα,που τον προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα γράφου 14 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005. (Αριθ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Οικονομικών 1756/ ). Με την αριθ. Δ1Α ΕΞ 2012/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2, της παραγράφου Ε, του Ν. 4093/2012 «Εγκριση Με σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν 4046/202 και του Μεσοπρόθεσμου» (ΦΕΚ 98/Α / ) και των παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57, του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), προσλαμ βάνεται από , η ΜΗΤΣΟΛΙΔΟΥ Αγγελική του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: Χ ), δικηγόρος (Α.Μ./Δ.Σ.Α ) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, στο Γραφείο του Γενικού Γραμμα τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ΘΕΟΧΑΡΗ Θεοχάρη, με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κα τηγορίας ΠΕ, με βαθμό Β και Μ.Κ. 4. Η ανωτέρω αποχωρεί αυτοδικαίως και χωρίς αποζημί ωση ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμματέα που την προσέλαβε, χωρίς

2 310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) άλλη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα γράφου 14 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005. (Αριθ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Οικονομικών 1757/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (2) Με την αριθ. 5919/617/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 14 και 15, του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», προσλαμβάνεται, από , ως Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμ ματέα Μεταφορών του ανωτέρω Υπουργείου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας, που μπορεί να ανανεώνεται, ο Παναγιώτης Ζακυνθινός του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού δι πλώματος ειδίκευσης «Master of Science in Petroleum Geoscience» που απονεμήθηκε από το Oxford Brookes University και αναγνωρίσθηκε με την αριθ / Πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΑΤΣΑ. Ο ανωτέρω θα λαμβάνει τις αποδοχές του Μ.Κ. 4 του Β βαθμού της ΠΕ κατηγορίας. (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων 1187/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (3) Αριθ Τροποποίηση της αριθ / υπουργικής από φασης (ΦΕΚ 549/ΥΟΔΔ/2012) για τη σύσταση και συ γκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστή ριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδι κές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτε ραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.1. Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α ) και τις διατάξεις του Ν. 2621/1998 (136/Α ) Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251/Α ) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκ παιδευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α ) Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α ), με τον οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α ) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α ) «Περί Δημοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ) «Κύρωση κώδικα Δι οικητικής Διαδικασίας» Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Τoυ άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυ βερνητικά όργανα» Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α ) «Ιδρυση και Μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την αριθ /2008 (ΦΕΚ 2665/Β / ) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Οικονομικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορ γάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμά των ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2126/ Β / ) Την αριθ. 141/2004 (ΦΕΚ 269/Β / ) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγκρι ση οδηγού διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΕΠΘ» Την αρ. 329/2005 (ΦΕΚ 210/Β / ) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και αντι κατάσταση της απόφασης με αριθ. ΚΑ/845/ (ΦΕΚ 1222/Β / ) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 4327/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1387/Β / ) Την αριθ. Φ908/84294/Η/ (ΦΕΚ 363/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 311 τισμού περί διορισμού του Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Την αριθ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1724/Β / ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο γραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της Επιτρο πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών δι ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 4. Την αριθ / «2η τροποποίηση της από Προτεραιότητας 1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του 5. Την αριθ / «2η τροποποίηση της από Προτεραιότητας 2» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του 6. Την αριθ / «2η τροποποίηση της από Προτεραιότητας 3» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του 7. Τα Τεχνικά Δελτία των ανωτέρω εγκεκριμένων Πρά ξεων. 8. Την αριθ / (ΦΕΚ 549/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστή ριξης των εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη και στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά γκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 9. Την από αίτηση παραίτησης της Λυτριάνη Αικατερίνης Ιωάννας. 10. Την από αίτηση παραίτησης του Συρια νίδη Δημητρίου. 11. Την ανάγκη για την τροποποίηση της 10231/ (ΦΕΚ 549/ΥΟΔΔ/ ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού, αποφασίζουμε: 1. Την τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 549/ ΥΟΔΔ/ ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη σύ σταση και συγκρότηση Ομάδων εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευ τικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ως προς τη σύνθεση των Ομάδων Εργασίας, ως εξής: 1.1. Ορίζουμε την Ειρήνη Ευαγγελοπούλου του Γεωργί ου, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Ανα πληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Κιλκίς, ως μέλος της Ομάδας Εργασίας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Θεσσαλονίκης, Κιλ κίς και Χαλκιδικής, σε αντικατάσταση του Δημητρίου Συριανίδη του Ευστράτιου Ορίζουμε τον Αθανάσιο Παπαϊωάννου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Προϊ στάμενο του ΚΕΔΔΥ Καβάλας, ως μέλος της Ομάδας εργασίας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Σερρών, Δράμας, Καβάλας, σε αντικατάσταση της Αικατερίνης Ιωάννας Λυτριάνη του Γεωργίου Ορίζουμε την Μαρίνα Λουάρη του Αλεξίου, με ΑΔΤ Φ , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας, Πρόεδρο της Ομά δας Εργασίας για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, σε αντικα τάσταση του Αργυρίου Μπίρη του Δημητρίου, με ΑΔΤ T , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ23, του ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας Ορίζουμε τον Αργύριο Μπίρη του Δημητρίου με ΑΔΤ Τ , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ23, του ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας, μέλος της Ομάδας Ερ γασίας για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτο ροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σε αντικατάσταση της Μαρίνας Λουάρη του Αλεξίου. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ / (ΦΕΚ 549/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2013 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Αριθ Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφω σης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαι δευτικών για το σχολικό έτος στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευ τικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (267/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (251/Α ) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».

4 312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1.2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (152Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρί ων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαι δευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141/Α ) Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (124/Α ), με τον οποίο συστάθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 (206/Α ) Του Ν.2362/1995 (247/Α ) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ) «Κύρωση Κώδικα Δι οικητικής Διαδικασίας» Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167/Α ) και τις διατάξεις του Ν. 2621/1998 (136/Α ) Του άρθρου 21 παρ.2 του Ν. 4024/2011 (226/Α ) «Συ νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολό γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη γικής » Του Ν. 3861/2010 (112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Τoυ άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (98/Α ) «Κωδικο ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυβερ νητικά όργανα» Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ιδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Με αριθμό 20087/2008 κοινή υπουργική απόφαση (2665/Β ) σχετικά με την «Οργάνωση της Ειδικής Υπη ρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 κοινή υπουργική απόφαση (2126/Β ) Με αριθμό 141/2004 (269/Β ) Υ.Α. «Εγκριση οδηγού διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Υπ.Ε.Π.Θ.» Με αριθμό 329/2005 κοινή υπουργική απόφαση (210/Β ) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αριθ. 4327/2010 (1387/Β ) Με αριθ. Φ908/84294/Η/ κοινή υπουργι κή απόφαση (363/ΥΟΔΔ/ ) περί διορισμού του Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού Με αριθ /ΣΤ5/ (1724/Β ) ΥΑ περί με ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στο Γ.Γ. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της Επι τροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κα νόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ μό 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 4. Την αριθ / η τροποποίηση της από Προτεραιότητας 1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του 5. Την αριθ / η τροποποίηση της από Προτεραιότητας 2» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του 6. Την αριθ / η τροποποίηση της από Προτεραιότητας 3» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του 7. Τα Τεχνικά Δελτία των ανωτέρω εγκεκριμένων Πράξεων. 8. Την ανάγκη για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για τη διαρκή υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαι δευτικών (Γ φάση) του Προγράμματος της εξειδικευμέ νης εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά το σχολικό έτος όπως περιγράφεται στα Τεχνικά Δελτίου Έργου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκ παιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με ανα πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», αποφασίζουμε: 1. Τη σύσταση και συγκρότηση έξι (6) Ομάδων εργα σίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκ παιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπη ρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2. Ορίζουμε τα μέλη των Ομάδων Εργασίας ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: 2.1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 1. Κωνσταντίνος Καραβοκύρης του Αργυρίου, με ΑΔΤ ΑΚ , Σχολικός Σύμβουλος 15ης Περιφέρειας Ειδι κής Αγωγής και Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 2. Νικόλαος Καλέσογλου του Στυλιανού, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ Λέσβου. 3. Παναγιώτα Δούμουρα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Λέσβου. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Κωνσταντίνος Καραβοκύρης. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Πα ναγιώτης Διαμανδής του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ , υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΚΕΔΔΥ Λέσβου Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Καλλιρρόη Ντούβλη του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, Αναπληρώτρια Προϊστα μένη του ΚΕΔΔΥ Χίου. 2. Ελένη Κοντογιάννη του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Χίου. 3. Ελισάβετ Ηλία του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΚΕΔΔΥ Χίου. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Καλλιρρόη Ντούβλη. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Μαρία Κουνιάκη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΒ , υπάλληλος κλάδου ΔΕ Γραμματέων του ΚΕΔΔΥ Χίου Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας. 1. Γεώργιος Τζίμας του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ , Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αττικής. 2. Θεόδωρος Καράμπαλης του Λάμπρου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Προϊ στάμενος του ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας. 3. Στυλιανή Γκύζη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ , εκ παιδευτικός, κλάδου ΠΕ03, του ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας. 4. Ιωάννης Σεχίδης του Θεοφύλακτου με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας. 5. Ευσταθία Ηλιοπούλου του Ανδρέα με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας. 6. Πολυξένη Βλάχου του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΒ εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70, του ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας. 7. Αρετή Διαμαντοπούλου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΖ , εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ60, του ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας. 8. Ευφροσύνη Αλεβίζου του Βασιλείου, με ΑΔΤ Ν , εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ02, του ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Γεώργιος Τζίμας. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ιωάννα Τριανταφύλλου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ , εκπαι δευτικός, κλάδου ΠΕ02, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. 1. Αγγελική Τοτόλου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΑ , Σχολική Σύμβουλος 18ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 2. Αρετή Γαλάνη του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΕ , εκ παιδευτικός, κλάδου ΠΕ60, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας. 3. Αγγελική Σοφία Μερκούρη του Χριστόδουλου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70 του ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αγγελική Τοτόλου. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Πηνε λόπη Μαζή του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ ΑΕ , κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσση νίας και Λακωνίας. 1. Νικόλαος Μανέτας Αγγελόπουλος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Θ , Σχολικός Σύμβουλος 12ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 2. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ , ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ30, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ Αργολίδας. 3. Αγγελής Αντωνόπουλος του Γεωργίου, με ΑΔΤ Π , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτής Προ ϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ Κορινθίας. 4. Ελένη Τζώρτζη του Δημητρίου, με ΑΔΤ Τ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρώτρια Προϊστα μένη του ΚΕΔΔΥ Λακωνίας 5. Κωνσταντίνος Σαραβελάκης του Σταύρου, με ΑΔΤ Σ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρω τής Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ Μεσσηνίας. 6. Αργυρώ Νάστου του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Νικόλαος Μανέτας Αγγελόπουλος. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται η Πατρίτσια Φαντί νο Κακοταρίτη του Κάρλος, με ΑΔΤ Ξ , ειδικό εκ παιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ28, ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 1. Αικατερίνη Βενιανάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΕ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Αναπληρώτρια Προϊστάμε νη ΚΕΔΔΥ Χανίων. 2. Στυλιανή Αγριμάκη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΗ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 του ΚΕΔΔΥ Χανίων. 3. Σταυρούλα Σακελλαρίου του Κυριάκου, με ΑΔΤ Π , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του ΚΕΔΔΥ Χανίων. 4. Μαρία Λυχνάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Π , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 του ΚΕΔΔΥ Χανίων. 5. Αγάπη Ορφανάκη του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΙ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Χανίων. 6. Ελένη Τραγούλια του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, αποσπασμένη στο ΚΕΔΔΥ Χανίων. Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται η Αικατερίνη Βενιανάκη. Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Αθανάσιος Αθα νασόπουλος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΑ , Διοικητικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ01 του ΚΕΔΔΥ Χανίων. Το έργο των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών ορίζεται ως εξής: i. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε όλες τις Σχολικές Μονάδες των περιοχών ευθύνης τους με στόχο την διαρκή υποστήριξη εκπαιδευτικών για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος. ii. Μηνιαίες Εκθέσεις με συμπεράσματα από τις επι σκέψεις στις Σχολικές Μονάδες. iii. Συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς του προγράμματος για την εκπόνηση ημερολογίων (σχεδίων δράσης) τα οποία θα συμπληρώνονται σε συ νεργασία με τους εκπαιδευτικούς και θα κοινοποιούνται στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. iv. Διοργάνωση και υλοποίηση μηνιαίων επιμορφωτι κών συναντήσεων (τουλάχιστον πέντε ωρών), με θέματα τα οποία θα επιλέγονται ύστερα από συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

6 314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) v. Τήρηση παρουσιολογίου επιμορφούμενων και απο στολή στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. vi. Μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία της Γ φάσης επιμόρφωσης και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και αποστολή τους στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. vii. Εκπόνηση σχεδίων εξατομικευμένων προγραμμά των και στοχευμένων δράσεων για την αποτελεσματι κότερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών και αποστολή τους στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών δράσεων. viii. Δημιουργία ειδικών κλειδών παρατήρησης σε συ νεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την ανατροφοδό τηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των πρακτικών με στόχο τη βελτίωση και της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος και αποστολή τους στην ΕΥΕ Εκ παιδευτικών Δράσεων. ix. Προώθηση των φύλλων εσωτερικής αξιολόγησης για συμπλήρωση από ομάδες στόχους, συγκέντρωση και αποστολή τους στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων. 4. Οι Ομάδες Εργασίας ορίζονται αμειβόμενες. Η αμοι βή των μελών της Ομάδων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΑΙΘΠΑ. 5. Οι Ομάδες Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών θα απασχο ληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και τις 30/6/ Οι Ομάδες Εργασίας Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τις εργα σίες τους θα τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων. Οι συνε δριάσεις των μελών των Ομάδων θα πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό ληση. Οι Ομάδες Επιμόρφωσης Γ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2013 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (4) Με την αριθ. οικ.7244/ , απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 55 του και του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005, αποσπάται ο υπάλληλος Παπαγιαννάκης Ελευθέριος του Μιχαήλ, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ Α.Δ.Τ., κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Ε' βαθμό, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλ λοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κουρουζίδη Μωυσή από Ο ανωτέρω αποσπάται σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Λογιστικών. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 703/ ). ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (5) Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ Τροποποίηση της αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.60242/ (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/ ) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης κα ταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδι οσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορή γησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγ γελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, δι ατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α / ), άρθρο 12. β) Του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργεί ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α /2000), άρθρο 6. γ) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α / ), άρθρα 13, 14, Τις αποφάσεις: α) αριθ. Υ47/ με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά» (ΦΕΚ 2105/Β / ), β. αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.60242/ (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/ ) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογρα φούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορ θολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες. 3. Το αριθ. 271/ έγγραφο του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την αριθ. ΔΥ1 δ/γ.π.60242/ (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης κατα λόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευ ασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδι οσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες και διορίζουμε μέλη της τους κάτωθι: α) Μπούρο Δημοσθένη του Ευαγγέλου, Καθηγητή Δ.Π.Θ., με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως Πρόεδρο, σε αντικατά σταση Πολυμενέα Γεώργιου. β) Κολιό Γεώργιο του Χρήστου, Αν. Καθηγητή Φαρμα κολογίας Δ.Π.Θ., με Α.Δ.Τ. ΑΑ , σε αντικατάσταση της Παπαδημητρίου Ευαγγελίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.60242/ (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/ ) τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθ /662/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 86 και 99 του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α / ), τις διατάξεις της από ιδιό (6) γραφης διαθήκης και του από κωδίκελου του Γεωργίου Σταύρου, που δημοσιεύθηκε με το αριθ. 1328/ πρακτικό του Δικαστηρίου Αθηνών, τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000, τις διατά ξεις της κοινή υπουργική απόφαση /1462/Α0006/ (ΦΕΚ 1330/Β / ) των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι οτήτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα εποπτείας Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων», τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 παράγρ. 1 του Ν. 3852/2010, εγκρίνε ται ο διορισμός του Κωνσταντίνου Βίκα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ: ΑΒ / ) ιατρού, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορφανοτροφείου Γεωργίου Σταύρου, με έδρα τα Ιωάννινα, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους Μιχαήλ Παντελή. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

8 316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα